Sunteți pe pagina 1din 5

Temadeproiectare

SA SE INTOCMEASCA PROIECTUL TEHNIC, DEVIZUL GENERAL , LISTELE DE CANTITATI ,


CAIETELEDESARCINISIDETALIIDEEXECUTIE
1.DENUMIREAINVESTITIEI:
Serviciideproiectarepentrulucrarideeliminareaefectelorinundatiilorpentru:DN39km
17+90023+500
Drumulnational39asiguralegaturarutieradintrelocalitatileConstanta,
Mangalia si Vama Veche , fiind deschis traficului international spre si dinspre Bulgaria drum
europeanE87.
2.CERINTEDEPROIECTARE:
Lucrariledeproiectareauinceputodatacuelaborareaexpertizeitehnice
siastudiuluidefezabilitate.
Refacerea drumului se va face cu incadrarea in limita partii carosabile existente, pe cat
posibil cu respectarea elementelor geometrice conform STAS 863/85 si a Normelor tehnice
privindproiectarea,construireasimodernizaradrumuriloraprobatecuOrdinulMTnr.45/1998,in
functie de clasa tehnica a drumului existent. Se vor reface acolo unde este cazul elementele
geometricealedrumuluinational,inplanorizontal,inprofillongitudinalsiinprofiltransversal.
Racordarile orizontale de la capetele tronsonului proiectat se vor trata integral chiar daca
lungimeasectoruluiproiectatsevamajora.
Dimensionarea sistemului rutier nou sau ranforsarea celui existent se va face in
conformitate cu IND AND 584 / 2002 Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru
proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacitatii portante si a capacitatii de circulatie .
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta pune la dispozitia proiectantului expertiza
tehnicasistudiuldefezabilitate.
Proiectantulesteindreptatitsafacainvestigatiisuplimentarepentrudeterminareasituatiei
realedinteren.
Se vor identifica toate instalatiile si constructiileaerienesausubteraneexistenteinzona
drumului,invedereamutariisauprotejariiacestorainconditiilelegii.
Sevoramenajatoateintersectiilelanivelaledrumuluinationalcualtedrumuripublicein
conformitatecuNormativulCD173/2001.
Se vor reface podetele existente, acolo unde este cazul, in functie de latimea platformei
carosabile,curespectareaelementelorconstructiveinconformitatecuNormativulCD99/2001
Normativ privind repararea si intretinerea podurilor si podetelor de sosea din beton, beton
armat, beton precomprimat si zidarie din piatra. Lucrarile ce se demonstreaza a fi necesare
pentruremediereadefectiunilorcareconduclamodificareasectiuniidescurgere,impreunacuo
scurtaevaluareacosturiloracestorinterventiivorfisupuseatentieisiaprobariibeneficiarului.
Profilul longitudinal va fi analizat astfel incat zonele ce impun modificarea niveletei in
vedereaevitariiinundatiilor,safierealizateinconformitatecustandardeleinvigoare.
Latimeaplatformeisevaproiectaastfel:
DN39km17+90023+500latimeapartiicarosabilevafide14,00m
sivafiincadratainlocalitatiderigolelabordura,iarinafaralocalitatilordeacostamente
dinpiatra
Parcarile existente pe sectorulde drum national se vor aduce la cota , racordanduse la
drumulnational.

Scurgereaapelor
Se va acorda o atentie deosebita fenomenelorlegatedeprezentaapei,luandusemasuri
corespunzatoare pentru amenajarea scurgerii apelor scotand drumul din zona de influienta a
apelorsubteranesipluviale.
Se vor trata zonele cu terenuri sensibile la inmuiere si cu capacitate portanta redusa de
prezenta apelor. Se vor stabili lucrari de drenare si dispozitive de scurgere in concordanta cu
posibilitatilerealedecolectaresideevacuareaapelordesuprafatasausubterane.
Pentru verificareacapacitatiidescurgereasanturilorsirigolelor,sevacomparadebitul
capabilalacestoracudebituldinprecipitatii.
Scurgerea apelor de pe platforma drumului spre constructiile anexe se va realiza prin
pantetransversalesilongitudinale.Sistemuldecolectareaapelordepeplatformadrumuluise
vacompletalanevoiecudispozitivespecialede
colectare.Sevaaveainvedereasigurareacontinuitatiidispozitivelordescurgereaapelor
indreptuldrumurilorlateralesiaintrarilorinproprietatileparticulare.
Consolidari
Se vor trata problemele de stabilitate tinand cont de modul de comportare al
terasamentelor si realizarea sapaturilor si umpluturilor necesare aducerii platformei drumului la
latimeanecesaracerutaprintema,precumsialtefenomenedeinstabilitate.
Lucrarileproiectatetrebuiesaaibarezistentasistabilitatelasarcinilestatice,dinamicesi
seismice,avandinvederesituatiarealadinteren:
alcatuirea sistemelor rutiere existente din punct de vedere al naturii si grosimii fiecarui
strat
tipuriledepamantdinpatuldrumuluisicaracteristicilefizicomecanice
aleacestora
nivelulapelorfreaticefatadefundatiasistemuluirutier
existentasistemelordedrenarealeapelorfreaticesieficientaacestordrenuri
sistemeleexistentedecolectaresievacuareaapelordesuprafata
moduldeprotectieexistentalacostamentelorsisanturilorpentruprevenireainfiltratiilor
apelordesuprafatainsistemulrutierexistentsieficientaacestora
stabilitatea corpului si platformei drumului , a terasamentelor , care alcatuiesc corpul
drumului
stabilitateaterasamentelor
elementelegeometriceproiectateinplansiprofillongitudinalcaredefinesclarandullor
amplasamentulplatformeiproiectateinprofil
transversal
3. PRINCIPALELE REGLEMETARI TEHNICE CARE VOR FI RESPECTATE PENTRU REALIZAREA
PROIECTULUISUNT:

Norme tehnice privind proiectarea, constructia si modernizarea drumurilor Ordinul


MTnr.45/1998,

Normeprivindprotectiamediuluicaurmareaimpactuluidrummediuinconjurator
OrdinulMTnr.44/1998,

Legislatia in constructii care reglementeaza calitatea si urmarirea lucrarilor Legea


10/1995,

Normele metodologice privind conditiile de inchidere si de instituire a restrictiilor de


circulatie in zona drumului public si/ sau pentru protejarea drumului, aprobate cu
OrdincomunMI/MTnr.1112/4112000

Normele specifice de protectie a muncii in activitatea de intretinere, reparatii si


exploatareadrumurilor.

4. ACTE NORMATIVE TEHNICE PENTRU LUCRARI NECESARE REALIZARII PROIECTULUI,


STANDARDE

Lucrarideterasamente.Consolidareaterasamentelordedrum

STAS2914 Terasamenteconditiitehnicegeneraledecalitate
STAS12253Straturideformaconditiitehnicegeneraledecalitate
SREN13251/2001Geotextilesiproduseinrudite.Caracteristicisolicitatepentru
utilizareainlucrarideterasament,fundatiisistructuridesustinere

Dispozitivedescurgeresievacuareaapelordesuprafata
STAS10796/1,2,3Constructiianexepentrucolectareasievacuareaapelor,rigole,
santuri,casiuri,drenuri.Prescriptiideproiectare
AND 513 2002 Instructiuni tehnice privind proiectarea, executia, revizia si
intretinereadrenurilorpentrudrumuripublice
SREN13252/2001Geotextilesiproduseinrudite.Caracteristicisolicitateinsisteme
dedrenaj
SREN13253/2001Geotextilesiproduseinrudite.Caracteristicisolicitateinlucrari
deprotectieimpotrivaeroziunii(protectiadecoasta,acoperiredemal)

Podurisipodete
CD99/2001privindreparareasiintretinereapodurilorsipodetelordesoseadin
beton,betonarmat,betonprecomprimatsizidariedepiatra
PD165/2000privindalcatuireasicalcululstructurilordepodurisipodetedesosea
cusuprastrusturimonolitsiprefabricate
Fundatiidebalast,piatraspartasi/saudebalast,piatraspartaamestecoptimal
STAS6400 Straturidebazasidefundatii
STAS2900Latimeadrumurilor
STAS1598/1,2Incadrareaimbracamintilorlalucrarideconstructiinoisimodernizari
dedrumuri
SR667 Agregatenaturalesipiatraprelucratapentrudrumuri
SR662Agregatenaturaledebalastiera

Sistemerutiere
PD177/2001privinddimensionareasistemelorrutieresuplesisemirigide(metoda
analitica)
AND550/1999Normativpentrudimensionareastraturilorbituminoasederanforsare
astructurilorrutieresuplesisemirigide

Imbracamintirutierebituminoasecilindrateexecutatelacald

SR174/1Lucraridedrumuri.Imbracamintibituminoasecilindrateexecutatelacald.
Conditiitehnicedecalitate.
SR174/2 Lucraridedrumuri.Imbracamintibituminoasecilindrateexecutatelacald.
Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si
receptiaimbracamintilorexecutate.

SR7970 Straturidebazadinmixturiasfalticecilindrateexecutatelacald
AND 546 2002 Normativ pentru executia la cald a imbracamintilor bituminoase
pentrucalepepod
ST 033 2000 Specificatie tehnica privind cerintele de calitate pentru prepararea
transportulsipunereainoperaamixturilorasfaltice

Imbracamintirutiereculiantihidraulici
NE 014 Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din beton de ciment in
sistemdecofrajefixesiglisante
CD 151 / 2000 privind realizarea imbracamintii rutiere din beton de ciment cu
granulozitatediscontinua

Marcajerutiere,semnalizarirutiere

STAS1848/11986Sigurantacirculatiei.Indicatoarerutiere.Clasificare,simbolurisi
amplasare
STAS1848/21986Sigurantacirculatiei.Indicatoarerutiere.Prescriptiitehnice.
STAS 1848 / 3 1986 Siguranta circulatiei. Indicatoare rutiere, scriere, mod de
alcatuire
STAS1848/71985cumodificarilesicompletarileulterioareconvenitedeCNADNR
siDirectiaPolitieiRutiereMarcajerutiere.
STAS1948/11991Parapetesistalpideghidare.Prescriptiigeneraledeproiectare
siamplasare.
Ordinul comun M.I. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologice
privindconditiiledeinchidereacirculatieisideinstituirearestrictiilordecirculatieinvederea
executariidelucrariinzonadrumuluipublicsi/saupentruprotejareadrumului.

5.CONTINUTULDOCUMENTATIEI:
Documentatiasevaelaborainfazaunica,inlimbaromanain7(sapte)exemplaresise
vapredabeneficiaruluisipeformatelectronic.
Documentatiavacontine:
Devizulgeneralallucrarii,listedecantitatisidescriereapreturilor.Listeledecantitatide
lucrari vor fi intocmite pe articole comasate care vor cuprinde toate lucrarile necesare
reconstructieisireabilitariiobiectivului.
Descrieriledepreturivorfiastfelintocmiteincatsacuprindatoateoperatiilenecesarecuantificarii
corectealucrarilor.
Devizgeneralcucaracterconfidentialsilistedecantitaticucaracterconfidential
Proiect tehnic , piese scrise si desenate semnate de verificator atestat si elaboratorul
raportului de expertiza , in conformitate cu HGR 925/1995.Scarapieselordesenatevafi1:1000
(drum), 1:500 (podete si ziduri de sprijin), 1:100 si 1:50 pentru profile transversale tip. Piesele
desenatesuntdocumenteleprincipalealeproiectuluitehnicpebazacaroraseelaboreazapartile
scrisealeproiectului.Proiectultehnicsevaelaborapebazarezultatelorexpertizeitehnice,seva
verifica,avizasiaprobapotrivitprevederilorlegale.
Caiete de sarcini semnate de verificator de proiect si expertul tehnic al lucrarii , in
conformitatecuHGR925/1995.Acesteavorfiexplicitesiintocmitetinandseamadeprevederile
tehnice in vigoare la data intocmirii si se va prezenta lista acestor normative in vigoare la data
intocmiriidocumentatiei.
Graficcuesalonarealucrarilor
Asigurareaasistenteitehnice
Detaliideexecutie(pieselescrisesidesenatevoraveastampilasi
semnatura verificatorului atestat si a expertului tehnic al lucrarii , in conformitate cu HGR
925/1995.).
6.DURATADEPROIECTARE:
ProiectTehnic,devizgeneral,listedecantitatisicaietedesarcini 20deziledeladata
comenzii
Detaliideexecutie20deziledeladataavizariidecatrebeneficiaraproiectuluitehnic

ServiciulInvestitii,

S-ar putea să vă placă și