Sunteți pe pagina 1din 221
ASAMBLASAMBLĂĂRIRI FILETATEFILETATE--11 OM1OM1--ElectromecaniciElectromecanici--Curs1Curs1 UMCUMC--44 OREORE
ASAMBLASAMBLĂĂRIRI
FILETATEFILETATE--11
OM1OM1--ElectromecaniciElectromecanici--Curs1Curs1
UMCUMC--44 OREORE
Asambl Asambl ă ă rile rile filetate filetate sunt sunt asambl asambl ă ă ri
Asambl Asambl ă ă rile rile filetate filetate sunt sunt asambl asambl ă ă ri
Asambl Asambl ă ă rile rile filetate filetate sunt sunt asambl asambl ă ă ri

AsamblAsamblăărilerile filetatefiletate suntsunt asamblasamblăăriri demontabiledemontabile utilizateutilizate frecventfrecvent înîn construcconstrucţţiaia dede mamaşşini;ini; sese realizeazrealizeazăă prinprin intermediulintermediul aa doudouăă piesepiese filetatefiletate conconjugate,jugate, unauna ffiletatiletatăă lala exteriorexterior numitnumităă şşurub,urub, cealaltcealaltăă filetatfiletatăă lala interiorinterior numitnumităă piulipiuliţăţă (sau(sau piespiesăă ccuu rolrol dede piulipiuliţăţă).). AvantajeleAvantajele asamblasamblăărilorrilor filetatefiletate suntsunt::

realizeazrealizeazăă forforţţee dede strângerestrângere marimari cucu forforţţee dede acacţţionareionare relativrelativ mici;mici; permitpermit oo montaremontare şşii oo demontaredemontare uuşşoaroarăă;; auau unun costcost relativrelativ redusredus datoritdatorităă execuexecuţţieiiei înîn serieserie mare,mare, înîn fabricifabrici specializate,specializate, pepe utilajeutilaje dede înaltînaltăă productivitate;productivitate; asigurasigurăă interschimbabilitateainterschimbabilitatea,, ddatoritatorităă standardizstandardizăăriirii şşii tipiztipizăăriirii pepe planplan nanaţţionalional şşii internainternaţţional;ional; suntsunt siguresigure înîn exploatare.exploatare. PrincipalelePrincipalele dezavantajedezavantaje aleale asamblasamblăărilorrilor filetatefiletate suntsunt::

filetulfiletul este,este, prinprin formaforma sa,sa, unun puternicputernic concentratorconcentrator dede tensiuntensiuni;i; nunu sese poatepoate stabilistabili cucu precizieprecizie mmăărimearimea forforţţeiei dede strângerestrângere realizatrealizatăă;; necesitnecesităă elementeelemente suplimentaresuplimentare pentrupentru asigurareaasigurarea împotrivaîmpotriva autodesfaceriiautodesfacerii

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

2

Transmisiile Transmisiile ş ş urub urub - - piuli piuli ţă ţă sunt sunt transmisii
Transmisiile Transmisiile ş ş urub urub - - piuli piuli ţă ţă sunt sunt transmisii
Transmisiile Transmisiile ş ş urub urub - - piuli piuli ţă ţă sunt sunt transmisii

TransmisiileTransmisiile şşuruburub--piulipiuliţăţă suntsunt transmisiitransmisii care,care, prinprin inteintermediulrmediul uneiunei cuplecuple elicoidale,elicoidale, transformtransformăă mimişşcareacarea dede rotarotaţţieie înîn mimişşcarecare dede translatranslaţţie,ie, concomitentconcomitent cucu transtransmitereamiterea uneiunei sarcini.sarcini. CuCuplapla elicoidalelicoidalăă esteeste elementulelementul determinantdeterminant alal transmisiilortransmisiilor şşuruburub--piulipiuliţăţă AceastaAceasta poatepoate fifi cucu frecarefrecare cucu alalunecareunecare sausau cucu frecarefrecare cucu rostorostogoliregolire (cup(cupllăă elicoidalelicoidalăă cucu bilebile).). PrincipalelePrincipalele avantajeavantaje aleale transmisiilortransmisiilor şşuruburub--piulipiuliţăţă sunt:sunt:

avantaje avantaje ale ale transmisiilor transmisiilor ş ş urub urub - - piuli piuli ţă ţă

transmittransmit sarcinisarcini relativrelativ mari;mari; funcfuncţţioneazioneazăă cucu zgomotzgomot redus;redus; suntsunt siguresigure înîn funcfuncţţionareionare DezavantajeleDezavantajele transmisiilortransmisiilor şşuruburub--piulipiuliţăţă sunt:sunt:

randamentulrandamentul esteeste redusredus înîn cazulcazul fofolosiriilosirii cupleicuplei elicoidaleelicoidale cucu ffrecarerecare cucu alunecare;alunecare; construcconstrucţţiaia piulipiuliţţelorelor esteeste complicatcomplicatăă dacdacăă esteeste necesarnecesarăă reglarreglareaea joculuijocului dintredintre spire,spire, ceeaceea cece duceduce lala costuricosturi relativrelativ ridicate.ridicate.

Universitatea Maritima Constanta

relativ ridicate. ridicate. Universitatea Maritima Constanta Fig. 2.1- Asambl ă ri filetate Ioan Calimanescu PhD 3

Fig. 2.1-

Asamblări

filetate

Ioan Calimanescu PhD

3

Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate
Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate
Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate
Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate
Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate
Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate
Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate
Fig. Fig. 2. 2. 1 1 - - Asambl Asambl ă ă ri ri filetate

Fig.Fig. 2.2.11--

AsamblAsamblăăriri

filetatefiletate

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

4

Fig. 2.2- Filetele cu mai multe începuturi Fig. 2.3- Mod generare filet FILETUL FILETUL Filetul
Fig. 2.2- Filetele cu mai multe începuturi Fig. 2.3- Mod generare filet FILETUL FILETUL Filetul
Fig. 2.2- Filetele cu mai multe începuturi Fig. 2.3- Mod generare filet FILETUL FILETUL Filetul
Fig. 2.2- Filetele cu mai multe începuturi Fig. 2.3- Mod generare filet FILETUL FILETUL Filetul

Fig. 2.2- Filetele cu mai multe începuturi

Fig. 2.2- Filetele cu mai multe începuturi Fig. 2.3- Mod generare filet FILETUL FILETUL Filetul Filetul

Fig. 2.3- Mod generare filet

FILETULFILETUL FiletulFiletul reprezintreprezintăă elementulelementul principalprincipal şşii distinctivdistinctiv alal şşurubuluiurubului şşii piulipiuliţţei.ei. DeDe rezistenrezistenţţaa şşii rigiditatearigiditatea luilui depindedepinde siguransiguranţţaa înîn funcfuncţţionareionare aa asamblarii/transmisieiasamblarii/transmisiei ModulModul dede generaregenerare aa filetuluifiletului sese faceface prinprin înfînfăşăşurareaurarea unuiunui profilprofil pepe oo suprafasuprafaţăţă dede revolurevoluţţieie (cilindric(cilindricăă sausau conicconicăă,, interioarinterioarăă sausau exterioarexterioarăă)) nnumitumităă suprafasuprafaţăţă directoaredirectoare,, pepe carecare existaexista oo curbacurba elicoidalelicoidalăă numitnumităă eliceelice directoaredirectoare (fig.(fig. 2.2.33)) PrinPrin aalunecarealunecarea aceluiacelui profilprofil oarecare,oarecare, numitnumit profilprofil generator,generator, înîn lungullungul eliceielicei directoare,directoare, sese genereazagenereaza oo urmurmaa numitenumite spiraspira filetuluifiletului (fig.(fig. 2.2.33).). ClasificareaClasificarea filetelor,filetelor, ÎnÎn funcfuncţţieie dede destinadestinaţţieie,, sese deosebescdeosebesc:: filetefilete dede fixarefixare,, utilizateutilizate lala asamblasamblăăriri filetatefiletate;; filetefilete dede mimişşcarecare,, utilizateutilizate lala transmisiitransmisii şşuruburub--piulipiuliţăţă;; filetefilete dede mmăăsuraresurare,, utilizateutilizate lala aparateaparate dede mmăăsursurăă;; filetefilete dede reglarereglare,, utilizateutilizate lala pozipoziţţionareaionarea relativrelativăă aa unorunor elementeelemente dindin construcconstrucţţiaia dispozitivelordispozitivelor sausau mamaşşinilorinilor unelte.unelte. ÎnÎn funcfuncţţieie dede numnumăărulrul dede începuturi,începuturi, filetelefiletele potpot fi:fi: cucu unun început,început, celecele maimai utilizate;utilizate; cucu doudouăă sausau maimai multemulte începuturi.începuturi. FileteleFiletele cucu maimai multemulte începuturiînceputuri (fig.(fig. 2.2.22)) aauu unun randamentrandament maimai ridicat,ridicat, dardar exiexiststăă pericolulpericolul neneîndepliniriiîndeplinirii condicondiţţieiiei dede autofrânare.autofrânare.

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

5

P = iP ' Între Între pasul pasul real real P P al al unei
P = iP ' Între Între pasul pasul real real P P al al unei
P = iP ' Între Între pasul pasul real real P P al al unei

P = iP '

ÎntreÎntre pasulpasul realreal PP alal uneiunei spirespire şşii pasulpasul aparentaparent PPalal filetuluifiletului existexistăă relarelaţţiaia ,,

înîn carecare ii reprezintreprezintăă numnumăărulrul dede începuturi;începuturi; caca atare,atare, deplasareadeplasarea axialaxialăă corespunzcorespunzăătoaretoare uneiunei rotarotaţţiiii completecomplete esteeste maimai maremare decâtdecât înîn cazulcazul şşuruburiloruruburilor ccuu unun început.început. FFuncuncţţieie dede sensulsensul dede înfînfăşăşurareurare aa spirei,spirei, sese deosebesc:deosebesc: filetefilete obiobişşnuite,nuite, cucu sensulsensul dede înfînfăşăşurareurare dreapta,dreapta, lala carecare vectoriivectorii vv şşii ωω auau acelaacelaşşii sens;sens; filetefilete cucu sensulsensul dede înfînfăşăşurareurare stânga,stânga, lala carecare factoriifactorii vv şşii ωω auau sensurisensuri diferite,diferite, acesteaacestea fiindfiind utilizateutilizate atunciatunci cândcând acestacest senssens esteeste impusimpus dede condicondiţţiileiile dede funcfuncţţionare.ionare.

ÎnÎn funcfuncţţieie dede sistemulsistemul dede mmăăsurare,surare, filetelefiletele potpot aveaavea:: ddimensiunileimensiunile mmăăsuratesurate înîn

milimetri,milimetri, utilizateutilizate celcel maimai multmult înîn construcconstrucţţiaia dede mamaşşini;ini; dimedimensiunilensiunile mmăăsuratesurate înîn ţţoli,oli, utilizateutilizate lala mamaşşiniini dindin importimport şşii lala ţţevi.evi. ÎnÎn funcfuncţţieie dede formaforma suprafesuprafeţţeiei directoaredirectoare,, ssee deosebesc:deosebesc: filetefilete cilindricecilindrice,, cceleele maimai rrăăspânditespândite;; filetefilete conice,conice, cândcând sese impunimpun condicondiţţiiii dede etanetanşşareare sausau dede compecompensarensare aa

jocurilorjocurilor apapăăruterute datoritdatorităă

uzuriiuzurii

ÎnÎn funcfuncţţieie dede mmăărimearimea pasuluipasului filetului,filetului, sese deosebesc:deosebesc: filetefilete cucu paspas mare;mare; filetefilete cucu

paspas normal;normal; filetefilete cucu paspas fin.fin. FileteleFiletele cucu paspas maremare îmbunîmbunăăttăţăţescesc vitezaviteza deplasdeplasăăriirii axialeaxiale lala acacţţionare,ionare, dardar existexistăă pericolulpericolul neîndepliniriineîndeplinirii condicondiţţiieiei dede autofrânare.autofrânare. FileteleFiletele cucu paspas fin,fin, utilizateutilizate caca filetefilete dede mmăăsuraresurare sausau reglarereglare,, mmăărescresc rezistenrezistenţţaa tijeitijei filetate,filetate, asigurasigurăă îndeplinireaîndeplinirea condicondiţţieiiei dede autofrânareautofrânare (autofixare),(autofixare), dardar micmicşşoreazoreazăă rezistenrezistenţţaa spireispirei FileteleFiletele cucu paspas normalnormal îndeplinescîndeplinesc condicondiţţiaia dede autofrânareautofrânare (au(autofixare)tofixare) concomitentconcomitent cucu asigurareaasigurarea rezistenrezistenţţeiei tijeitijei şşurubului.urubului. ÎnÎn funcfuncţţieie dede profilulprofilul directordirector alal spireispirei filetuluifiletului,, ssee deosebesc:deosebesc: filetefilete triunghiularetriunghiulare;; filetefilete ppăătratetrate;; ffileteilete trapezoidale;trapezoidale; filfileteete rotunde;rotunde; ffileteilete ferferăăstrstrăăuu

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

6

00 Fig. 2.4-Filete pe dreapta şi pe stânga CARACTERIZAREA CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR PRINCIPALELOR TIPURI TIPURI
00 Fig. 2.4-Filete pe dreapta şi pe stânga CARACTERIZAREA CARACTERIZAREA PRINCIPALELOR PRINCIPALELOR TIPURI TIPURI
00 Fig. 2.4-Filete pe dreapta şi pe stânga
00
Fig. 2.4-Filete pe
dreapta şi pe
stânga

CARACTERIZAREACARACTERIZAREA PRINCIPALELORPRINCIPALELOR TIPURITIPURI DEDE FILETEFILETE FileteleFiletele triunghiularetriunghiulare auau profilulprofilul generatorgenerator unun triunghi,triunghi, echilateralechilateral ((αα == 6060 )) înîn cazulcazul filetelorfiletelor metrice,metrice, resrespectivpectiv unun triunghitriunghi isoscelisoscel ((αα == 5555 00 )) înîn cazulcazul filetelorfiletelor Whitworth,Whitworth, mmăăsuratesurate înîn ţţoli;oli; acesteaceste filetefilete sese utilizeazutilizeazăă lala asamblasamblăăriri filetatefiletate,, ddeoareceeoarece asigurasigurăă oo bunbunăă autofixare.autofixare. ÎnÎn fig.fig. 2.52.5 suntsunt prezentaprezentaţţii parametriiparametrii geometricigeometrici aiai filetuluifiletului triunghiulartriunghiular metric,metric, semnificasemnificaţţiaia acestoraacestora fiindfiind prezentatprezentatăă maimai jos:jos:

dddiametruldiametrul nominalnominal alal filetului,filetului, egalegal cucu diametruldiametrul exteriorexterior alal filetuluifiletului şşurubului;urubului;

DD=D=D 44 diametruldiametrul exteriorexterior alal filetuluifiletului piulipiuliţţei;ei;

dd 22 ,, DD 22

şşurubuluiurubului şşii piulipiuliţţei,ei, aceleaaceleaşşii cucu diametruldiametrul

cilindruluicilindrului pepe aa ccăăruirui generatoaregeneratoare plinulplinul şşii golulgolul suntsunt egale;egale;

dd 11 ((sausau dd 33 )),, DD 11

filetelorfiletelor şşurubuluiurubului şşii piulipiuliţţei;ei;

PP pasulpasul filetului,filetului, adicadicăă distandistanţţaa dintredintre doudouăă punctepuncte omologeomologe dede pepe doudouăă spirespire vecinevecine;; HH înînăăllţţimeaimea profiluluiprofilului generatorgenerator;;

HH 11

şşurubului;urubului;

diametrelediametrele mediimedii aleale filetelorfiletelor

diametrelediametrele interioareinterioare aleale

înînăăllţţimeaimea efectivefectivăă aa spireispirei filetuluifiletului

Universitatea Maritima Constanta

spirei filetului filetului Universitatea Maritima Constanta Fig. 2.5- Parametrii geometrici ai filetului triunghiular

Fig. 2.5- Parametrii geometrici ai filetului triunghiular metric

7

Ioan Calimanescu PhD

H H 2 2 – – în în ă ă l l ţ ţ imea
H H 2 2 – – în în ă ă l l ţ ţ imea

H H 2 2 – – în în ă ă l l ţ ţ imea

HH 22 înînăăllţţimeaimea utilutilăă,, adicadicăă înînăăllţţimeaimea dede contactcontact dintredintre spirelespirele filetelorfiletelor şşurubuluiurubului şşii piulipiuliţţei;ei; αα unghiulunghiul profiluluiprofilului generatorgenerator alal filetului;filetului; ββ 11 ,, ββ 22 ,, ββ unghiulunghiul dede înclinareînclinare alal spireispirei filetuluifiletului corespunzcorespunzăătortor diametruluidiametrului interiorinterior,, diametruluidiametrului mediu,mediu, respectivrespectiv diametruluidiametrului nominalnominal (fig.(fig. 2.62.6);); sese utilizeazutilizeazăă înîn calculecalcule unghiulunghiul ββ 22 ,, determinatdeterminat cucu relarelaţţiaia

, , determinat determinat cu cu rela rela ţ ţ ia ia tg β 2 =

tg

β

2

=

P

d

π

2

β

2

= arctg

P

d

π

2

(2.1)

Fig. 2.6- Unghiul de înclinare al spirei filetului

FileteleFiletele metricemetrice sese potpot executaexecuta cucu paspas normalnormal simbolizatesimbolizate MM dd sausau cucu paspas finfin

simbolizatesimbolizate MM dd xx PP FundulFundul filetuluifiletului şşurubuluiurubului (v.(v. fig.fig. 2.5)2.5),, poatepoate fifi dreptdrept sausau rrotunjitotunjit (utilizat(utilizat înîn cazulcazul unorunor sasarcinircini dinamice,dinamice, pentrupentru micmicşşorareaorarea concconcentratoruluientratorului dede tensiuni).tensiuni). FiletulFiletul WhitworthWhitworth,, ddestinatestinat asamblasamblăăriirii ţţevilor,evilor, sese executexecutăă cucu paspas finfin pepe suprafatasuprafata generatoaregeneratoare conicaconica,, cucu fundulfundul şşii vârfulvârful profiluluiprofilului rotunjite,rotunjite, ffăărrăă jocjoc lala fundulfundul fifiletului,letului, asigurândasigurând oo bunbunăă fixarefixare şşii etanetanşşare.are. SeSe simbolizeazsimbolizeazăă GdGd ii ,, undeunde dd ii esteeste diametruldiametrul interiorinterior alal ţţevii,evii, înîn ţţolioli (pentru(pentru exemplificare,exemplificare, GG 3/43/4 reprezintreprezintăă filetulfiletul uneiunei ţţevievi cucu diametruldiametrul interiorinterior dd ii == 3/4").3/4").

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

8

Filetul Filetul p p ă ă trat trat (fig. (fig. 2.7) 2.7) este este destinat
Filetul Filetul p p ă ă trat trat (fig. (fig. 2.7) 2.7) este este destinat
Filetul Filetul p p ă ă trat trat (fig. (fig. 2.7) 2.7) este este destinat

FiletulFiletul ppăătrattrat (fig.(fig. 2.7)2.7) esteeste destinatdestinat transmisiilortransmisiilor şşuruburub--piulipiuliţăţă ProfilulProfilul filetului,filetului, unun ppăătrattrat ((αα == 00 00 )) ccuu laturalatura egalegalăă cucu jumjumăătatetate dindin mmăărimearimea pasului,pasului, conducconducee lala urmurmăătoareletoarele caracteristicicaracteristici aleale filetuluifiletului randamentrandament ridicat;ridicat; rigiditaterigiditate şşii rezistenrezistenţăţă scscăăzutezute pentrupentru spirspirăă;; centrarecentrare necorespunznecorespunzăătoaretoare aa piulipiuliţţeiei pepe şşurub,urub, înîn urmaurma funcfuncţţionionăăriirii putândputând apapăărearea jocurijocuri cece nunu sese potpot eliminaelimina;; productivitateproductivitate dede execuexecuţţieie redusredusăă,, filetulfiletul prelucrânduprelucrându--sese numainumai prinprin strunjire.strunjire. FileteleFiletele ppăătratetrate suntsunt standardizatestandardizate cucu treitrei mmăărimirimi dede papaşşii (mare,(mare, normalnormal sausau fin)fin) şşii sese simbolizeazsimbolizeazăă PtPt dd xx pp

se se simbolizeaz simbolizeaz ă ă Pt Pt d d x x p p Fig. 2.7-

Fig. 2.7- Filetul pătrat

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

9

Filetul Filetul trapezoidal trapezoidal (fig. (fig. 2.8) 2.8) este este destinat destinat transmisiilor
Filetul Filetul trapezoidal trapezoidal (fig. (fig. 2.8) 2.8) este este destinat destinat transmisiilor
Filetul Filetul trapezoidal trapezoidal (fig. (fig. 2.8) 2.8) este este destinat destinat transmisiilor

FiletulFiletul trapezoidaltrapezoidal (fig.(fig. 2.8)2.8) esteeste destinatdestinat transmisiilortransmisiilor şşuruburub--piulipiuliţăţă ProfilulProfilul trapezoidal,trapezoidal, cucu unghiulunghiul lala vârfvârf αα == 3030 00 ,, cconduceonduce lala urmurmăătoareletoarele caracteristicicaracteristici aleale filetului:filetului:

randamentrandament maimai redusredus decâtdecât alal filetuluifiletului ppăătrattrat;; rigiditaterigiditate şşii rezistenrezistenţăţă aa spireispirei maimai ridicateridicate decâtdecât lala filetulfiletul ppăătrattrat;; centrarecentrare bunbunăă (pe(pe flancuri)flancuri) aa piulipiuliţţeiei pepe şşurub;urub; productivitateproductivitate ridicatridicatăă dede execuexecuţţie,ie, asiguratasiguratăă dede posibilitateaposibilitatea prelucrprelucrăăriirii prinprin frezare.frezare. AcesteAceste caracteristicicaracteristici facfac dindin filetulfiletul trapezoidaltrapezoidal celcel maimai frecventfrecvent utilizatutilizat lala transmisiiletransmisiile şşuruburub--piulipiuliţăţă StandardulStandardul prevedeprevede treitrei mmăărimirimi dede papaşşii (mare,(mare, normalnormal sausau fin)fin) şşii sese simbolizeazsimbolizeazăă prinprin TrTr dd xx PP

simbolizeaz ă ă prin prin Tr Tr d d x x P P Fig. 2.8- Filetul
simbolizeaz ă ă prin prin Tr Tr d d x x P P Fig. 2.8- Filetul

Fig. 2.8- Filetul trapezoidal

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

10

Ş Ş URUBURILE URUBURILE Ş Ş I I PIULI PIULI Ţ Ţ ELE ELE -
Ş Ş URUBURILE URUBURILE Ş Ş I I PIULI PIULI Ţ Ţ ELE ELE -
Ş Ş URUBURILE URUBURILE Ş Ş I I PIULI PIULI Ţ Ţ ELE ELE -

ŞŞURUBURILEURUBURILE ŞŞII PIULIPIULIŢŢELEELE--CONSTRUCCONSTRUCŢŢIEIE ConstrucConstrucţţiaia şşuruburiloruruburilor dede fixarefixare ŞŞuruburileuruburile dede fixarefixare suntsunt celecele maimai utilizateutilizate organeorgane dede asamblareasamblare fiindfiind realizaterealizate întrîntr--oo maremare diversitatediversitate dede formeforme şşii dimensiuni.dimensiuni. ProfilulProfilul şşii dimensiuniledimensiunile filetelorfiletelor metricemetrice suntsunt standardizate.standardizate.

FormeleFormele şşuruburiloruruburilor dede fixarefixare depinddepind dede formaforma capului,capului, formaforma tijeitijei şşii formaforma capuluicapului tijei.tijei. DinDin punctpunct dede vederevedere alal precizieipreciziei dede execuexecuţţie,ie, şşuruburileuruburile sese executexecutăă înîn gradulgradul AA (execu(execuţţieie precisprecisăă),), gradulgradul BB (execu(execuţţieie semiprecissemiprecisăă)) şşii gradulgradul CC (execu(execuţţieie grosolangrosolanăă).). ŞŞuruburileuruburile cucu capcap hexagonalhexagonal (fig.(fig. 2.11,2.11, a,…,h)a,…,h) suntsunt celcel maimai frecventfrecvent utilizateutilizate deoarecedeoarece necesitnecesităă celcel maimai redusredus spaspaţţiuiu pentrupentru manevraremanevrare cucu cheiacheia fixfixăă,, lala montaremontare sausau demontare.demontare. SuprafaSuprafaţţaa dede aaşşezareezare (scaunul(scaunul dede reazem),reazem), prevprevăăzutzutăă subsub capulcapul şşurubuluiurubului (v.fig.2.11,(v.fig.2.11, a),a), esteeste oo suprafasuprafaţăţă tehnologictehnologicăă,, dardar reducereduce şşii concentratorulconcentratorul dede tensiunitensiuni reprezentatreprezentat dede trectrecereaerea dede diametrudiametru dede lala tijatija şşurubuluiurubului lala capulcapul acestuia;acestuia; lala uneleunele construcconstrucţţiiii (fig.(fig. 2.11,2.11, b)b) nunu sese prevedeprevede scscaunulaunul dede reazem.reazem. TijeleTijele acestoracestor şşuruburiuruburi potpot fifi filetatefiletate pepe oo anumitanumităă lungimelungime

(fig.2.11,a,(fig.2.11,a, b,b, f,f, g,g, h) h)

lungime (fig.2.11,a, (fig.2.11,a, b, b, f, f, g, g, h) h) Universitatea Maritima Constanta Ioan Calimanescu

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

11

Ş Ş uruburile uruburile de de p p ă ă suire suire ( ( fig.
Ş Ş uruburile uruburile de de p p ă ă suire suire ( ( fig.
Ş Ş uruburile uruburile de de p p ă ă suire suire ( ( fig.

ŞŞuruburileuruburile dede ppăăsuiresuire ((fig.fig. 2.2.11,11, ff)) aauu tijatija nefiletatnefiletatăă maimai maremare decâtdecât tijatija filetatfiletatăă,, acesteaceste şşuruburiuruburi fiindfiind utilizateutilizate maimai alesales lala transmitereatransmiterea dede sarcinisarcini transversaletransversale sisi asiguraasigura oo centrarecentrare bunabuna aa pieselorpieselor asamblateasamblate

CrestCrestăăturileturile executateexecutate pepe suprafasuprafaţţaa frontalfrontalăă exexteterioarrioarăă aa capuluicapului şşurubuluiurubului (fig.(fig. 2.11,2.11, g)g) permitepermite oo deformaredeformare aa capuluicapului şşurubuluiurubului şşii realizarearealizarea uneiunei autoblocautoblocăăriri aa acestuia.acestuia.

ŞŞuruburileuruburile cucu gulerguler (fig.(fig. 2.11,2.11, h)h) suntsunt utilizateutilizate lala asamblareaasamblarea pieselorpieselor executateexecutate dindin materialemateriale moimoi (al(aluminiu,uminiu, bronzbronz,, aalamlamăă etc.)etc.) deoarecedeoarece suprafasuprafaţţaa maimai maremare dede sprijinsprijin micmicşşoreazoreazăă presiuneapresiunea şşi,i, implicit,implicit, deformadeformaţţiaia

ş i, i, implicit, implicit, deforma deforma ţ ţ ia ia Fig. 2.11- Ş uruburi Universitatea

Fig. 2.11- Şuruburi

Universitatea Maritima Constanta

Ioan Calimanescu PhD

12

   
   
   
   
   
 

ConstrucConstrucţţiaia piulipiuliţţelorelor dede fixarefixare

PiuliPiuliţţeleele dede fixarefixare suntsunt cucu filetfilet interiorinterior şşii sese asambleazasambleazăă pepe şşuruburi,uruburi, prezoane,prezoane, şştifturitifturi filetatefiletate şşii pepe porporţţiunileiunile filetatefiletate aleale arborilorarborilor şşii aleale altoraltor pipieseese dede revolurevoluţţie.ie. PiuliPiuliţţeleele dede fixarefixare realizeazrealizeazăă oo asamblareasamblare demontabildemontabilăă întreîntre doudouăă sausau maimai multemulte piese.piese. SeSe executexecutăă înîn treitrei categoriicategorii dede precizieprecizie şşii anumeanume gradulgradul AA (precise),(precise), BB (se(semiprecise)miprecise) sausau CC (grosolane),(grosolane), iariar înîn funcfuncţţieie dede înînăăllţţimeime piulipiuliţţeleele potpot fifi normalenormale,, înalteînalte sausau joase.joase. PiuliPiuliţţeleele dede fixarefixare sese executexecutăă întrîntr--oo maremare varietatevarietate dede formeforme constructive,constructive, principaleleprincipalele construcconstrucţţiiii fiindfiind prezentateprezentate înîn fig.fig. 2.19:2.19:

piulipiuliţţaa hexagonalhexagonalăă obiobişşnuitnuităă (fig.(fig. 2.19,2.19, a),a), cucu paspas mare,mare, cucu paspas fin,fin, construcconstrucţţieie dede înaltînaltăă rezistenrezistenţăţă,, pentrupentru pretensionarepretensionare etc.);etc.);

piulipiuliţăţă hexagonalhexagonalăă joasjoasăă (fig.(fig. 2.19,2.19, b)b) sausau înaltînaltăă (fig.(fig. 2.19,2.19, c);c);

piulipiuliţăţă hexagonalhexagonalăă cucu suprafasuprafaţăţă dede aaşşezareezare sfericsfericăă,, pentrupentru oo centrarecentrare bunbunăă pepe şşuruburub aa pieseipiesei strânsestrânse (fig.(fig. 2.19,2.19, d);d);

piulipiuliţăţă hexagonalhexagonalăă cucu gulerguler (fig.(fig. 2.19,2.19, e);e);

piulipiuli