Sunteți pe pagina 1din 3

LEGE nr.

20 din 15 ianuarie 1999


pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.24/1998 privind
regimul zonelor defavorizate
Textul actului publicat n M.Of. nr. 12/19 ian. 1999

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


ART. 1
Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr.24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor
defavorizate, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.378 din 2 octombrie 1998, cu
urmatoarele modificari i completari:
1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Zonele defavorizate, n intelesul prezentei ordonane de urgen, reprezinta arii geografice,
strict delimitate teritorial, care indeplinesc cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) au structuri productive monoindustriale care, n activitatea zonei, mobilizeaza mai mult de 50% din
populatia salariata;
b) sunt zone miniere unde personalul a fost disponibilizat, n proportie de peste 25%, prin concedieri
colective;
c) s-au efectuat concedieri colective n urma lichidarii, restructurarii sau privatizarii unor agenti economici,
care au afectat mai mult de 25% din numarul angajatilor cu domiciliul n zona respectiva;
d) rata somajului depaseste cu 30% media existenta la nivel national;
e) sunt zone izolate lipsite de mijloace de comunicatii i infrastructura este slab dezvoltata.
(2) O zona defavorizata, delimitata potrivit alin. (1), poate apartine uneia sau mai multor unitati
administrativ-teritoriale."
2. La articolul 2 se introduc alineatele (2) i (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul n care aria geografica a unei zone defavorizate apartine la doua sau mai multe unitati
administrativ-teritoriale, propunerea de infiintare, documentatiile i avizele se fac de catre organele
abilitate, conform alin. (1), din unitatile administrativ-teritoriale respective, sub conducerea Agentiei
Nationale pentru Dezvoltare Regionala.
(3) In cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, agentii
economici respectivi vor transmite datele prevazute la alin. (1) Agentiei Nationale pentru Dezvoltare
Regionala."
3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Declararea i delimitarea zonelor defavorizate se fac prin hotarare a Guvernului, la propunerea
Consiliului National pentru Dezvoltare Regionala."
4. Dupa articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1. - Prin hotararea Guvernului de declarare a zonei defavorizate se aproba:
a) perioada pentru care o arie geografica este declarata zona defavorizata, n sensul prezentei ordonane
de urgen;
b) domeniile de interes pentru realizarea de investitii;
c) finantarile necesare i facilitatile prevazute de lege ce se acorda agentilor economici care efectueaza
investitii."
5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - O arie geografica poate fi declarata zona defavorizata pentru o perioada de cel putin 3 ani, dar
nu mai mult de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, n conditiile prezentei ordonane de urgen."
6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Societatile comerciale cu capital majoritar privat, persoane juridice romane, precum i
intreprinzatorii particulari sau asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr.54/1990 privind
organizarea i desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, care isi au sediul i isi
desfasoara activitatea n zona defavorizata, beneficiaza pentru investitiile nou-create de urmatoarele
facilitati:
a) scutirea de la plata:

- taxelor vamale i a taxei pe valoarea adaugata pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele,
mijloacele de transport, alte bunuri amortizabile care se importa n vederea efectuarii de investitii n
zona;
- taxei pe valoarea adaugata pentru masinile, utilajele, instalatiile, echipamentele, mijloacele de transport,
alte bunuri amortizabile produse n tara n vederea efectuarii i derularii de investitii n zona;
b) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime, piesele de schimb si/sau componentele importate
necesare realizarii produciei proprii n zona. Restituirea sumelor se va face pe baza aprobarii de catre
agentiile pentru dezvoltare regionala a documentelor care atesta valorificarea produciei de catre agentii
economici. Sumele necesare restituirii catre agentii economici din zona a taxelor vamale platite de catre
acestia vor fi puse la dispozitie Agentiei pentru dezvoltare regionala din Fondul pentru dezvoltare
regionala.
In cazul zonelor defavorizate care apartin la doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale, sumele
necesare restituirii catre agentii economici din zona defavorizata a taxelor vamale platite de acestia vor fi
puse la dispozitie de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala din Fondul pentru dezvoltare
regionala;
c) scutirea de la plata impozitului pe profit, pe durata de existenta a zonei defavorizate;
d) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol
a unor terenuri destinate realizarii investitiei;
e) acordarea, cu prioritate, din Fondul special de dezvoltare aflat la dispozitia Guvernului, constituit
potrivit Ordonanei de urgen a Guvernului nr.59/1997 privind destinatia sumelor incasate de Fondul
Proprietatii de Stat n cadrul procesului de privatizare a societatilor comerciale la care statul este actionar,
a unor sume pentru:
- stimularea activitatii de export al produselor finite si/sau al serviciilor industriale, dupa caz;
- garantarea creditelor externe, n limita unui plafon anual stabilit de Ministerul Finantelor;
- finantarea unor programe speciale, aprobate prin hotarare a Guvernului;
- finantarea proiectelor de investitii ale societatilor comerciale prin coparticiparea statului la capitalul
social.
(2) Acordarea facilitatilor i finantarilor prevazute la alin. (1) lit. e) se stabileste prin hotarare a
Guvernului."
7. Articolul 8 alineatul (1) devine articolul 5^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 5^1. - In situatia n care o investitie care beneficiaza de prevederile prezentei ordonane de urgen
este lichidata voluntar intr-o perioada mai mica decat dublul perioadei n care s-a bucurat de facilitatile
acordate prin hotararea Guvernului de infiintare a zonei defavorizate, lichidatorul/lichidatorii are/au
obligatia ca din sumele rezultate n urma lichidarii sa achite cu prioritate catre bugetul de stat, bugetul
asigurarilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale sumele aferente facilitatilor acordate n
conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen."
8. Articolul 6 se abroga.
9. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Facilitatile prevazute de prezenta ordonana de urgen se acorda pentru societatile comerciale,
persoane juridice romane cu capital majoritar privat, precum i pentru intreprinzatorii particulari sau
asociatiile familiale, autorizate conform Decretului-lege nr.54/1990, care au sediul social i isi desfasoara
activitatea n aceasta zona, daca prin investitia realizata se creeaza noi locuri de munca pentru forta de
munca neocupata sau pentru membrii familiei acestora care domiciliaza n zona defavorizata."
10. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - Societatile comerciale constituite intr-o zona defavorizata isi pot inceta voluntar activitatea n
zona respectiva, iar cele care isi deschid filiale cu personalitate juridica intr-o astfel de zona le pot
desfiinta sau schimba sediul din zona defavorizata, intr-o perioada mai scurta decat cea prevazuta la art.
5^1 , numai sub sanctiunea achitarii sumelor datorate catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale
de stat i bugetele fondurilor speciale, aferente facilitatilor acordate n conformitate cu prevederile
prezentei ordonane de urgen."
11. La articolul 10 se introduc literele e) i f), cu urmatorul cuprins:
"e) elaboreaza norme i reglementeaza activitatile din interiorul zonei, pe durata de existenta a acesteia;
f) informeaza periodic Consiliul National pentru Dezvoltare Regionala despre activitatile din zona."
12. La articolul 10 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul zonelor defavorizate care tin de doua sau mai multe unitati administrativ-teritoriale,
administrarea specifica a acestora va fi efectuata de Agentia Nationala pentru Dezvoltare Regionala."

13. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:


"Art. 11. - (1) Utilizarea totala sau partiala a sumelor alocate din Fondul pentru dezvoltare regionala
pentru proiectele de dezvoltare n cadrul zonelor defavorizate, fara respectarea destinatiei i a termenelor
pentru care au fost acordate beneficiarilor, se constata de catre organele de control abilitate, potrivit legii.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se restituie n cuantum dublu, n termen de 60 de zile de la constatarea
de catre organele de control a schimbarii destinatiei fondurilor, termen n care se instituie sechestrul
asigurator, n regim de urgen, n favoarea agentiei pentru dezvoltare regionala."
14. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonane de urgen atrage raspunderea administrativa,
civila sau penala, dupa caz, n conditiile prezentei ordonane de urgen."
ART. 2
Ordonana de urgen a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost
modificata prin prezenta lege, va fi republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, dandu-se
textelor o noua numerotare.
Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 28 decembrie 1998, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN
Aceasta lege a fost adoptat de Senat n edina din 28 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art.
74 alin. (2) din Constituia Romniei.
p. PREEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU