Sunteți pe pagina 1din 31

2.1.

Componenta sistemului indicatorilor de


performanta

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)
M)

Profitul
Rentabilitatea activelor(ROA-return on assets)
Rentabilitatea capitalului propriu(ROE-return on equity)
Rentabilitatea capitalului social
Rata profitului brut
Rata profitului net
Rata rentabilitatii
Multiplicarea capitalului(efectul de parghie)
Marja dobanzii
Costul activitatii
Rata utilizarii activelor
Remunerarea activelor
Productivitatea muncii

A). Profitul

Profitul brut = Venituri Totale Cheltuieli

Totale
Profitul net = Profitul Brut Impozitul pe
Profit
Profitul este scopul esential al existentei oricarei societati bancare.

Indicatori(rate procentuale) care exprima


profitabilitatea bancii
B.) Rentabilitatea activelor (ROA)(return on assets)-, sau rata
rentabilitatii economice:
Profit Net
ROA = ---------------- X 100
Total Active
Rentabilitatea activelor sau rata rentabilitatii economice reflecta
capacitatea managementului de a utiliza resursele financiare si
reale ale bancii pentru a genera profit.
Rata rentabilitatii economice masoara cel mai bine eficienta bancara
pentru ca exprima direct rezultatul obtinut prin managementul
specific al intermedierii bancare si prin optimizarea operatiunilor
active, in functie de un volum de resurse dat.

c) . Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)

Rentabilitatea capitalului propriu(ROE) - (return on equity) sau


rata rentabilitatii financiare, indica efectul implicarii actionarilor(prin
cumpararea de actiuni) in activitatea bancii respective.
Profit net
Rentabilitatea = -------------------------- x100
capitalului
Capitaluri proprii
propriu (ROE)
Se urmareste ca acest indicator sa fie mai mare decat rata medie a
dobanzii pe piata, pentru a face atractive actiunile bancii respective
si a creste cursul lor bursier.

D). Rentabilitatea capitalului social


Rentabilitatea capitalului social-, exprima gradul de remunerare
prin intermediul profitului net a capitalului social subscris si in
consecinta a actiunilor emise de banca.
Profit net
Rentabilitatea = --------------------- x 100
capitalului
Capital social
social

E). Rata profitului brut


Rata profitului brut- se calculeaza ca raport intre :
Profit Brut
------------------------ x 100
Total Venituri

F). Rata profitului net


Rata profitului net - se calculeaza ca raport intre :
Profit net
---------------------------- x 100
Total Venituri

Rata profitului brut si rata profitului net reflecta gradul in care


veniturile obtinute de banca reprezinta profit (brut , net) si nu sunt
utilizate doar pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru
obtinerea acestor venituri . Acesti indicatori sunt mai favorabili cu cat
sunt mai mari.

G). Rata rentabilitatii


Rata rentabilitatii -se calculeaza ca raport intre:
Profit net
---------------------- x 100
Total Cheltuieli
Indicatorul exprima eficienta eforturilor bancii pentru obtinerea
rezultatului dorit,profitul net planificat. Cu cat indicatorul este mai
mare cu atat eficienta activitatii bancii este mai buna.

H). Multiplicarea capitalului


(efectul de parghie)

Multiplicarea capitalului - sau efectul de parghie (leverage multiplier-L), se


calculeaza ca raport intre :
Total active
--------------------------------Capitaluri proprii
Acest indicator arata de cate ori s-au multiplicat capitalurile proprii prin
intermediul operatiunilor active ale bancii.
Este un indicator de structura care se exprima in unitati de masura absolute
si are in general valori mai mari de 10.
Acest indicator reflecta gradul de dezvoltare a afacerilor unei banci (totalul
activelor bilantiere , respectiv credite, plasamente interbancare pe piata de
capital etc.) pornind de la un anumit volum al capitalurilor proprii (capital
social+fondurile de rezerva+alte fonduri constituite in principal din profitul
net ).
Acest indicator variaza invers proportional cu ponderea capitalurilor proprii in
totalul pasivelor bancare, deoarece cu cat ponderea acestora este mai
mare, ca atat efectul de parghie este mai mic.

I). Marja Dobanzii


Marja Dobanzii,- exprima raportul dintre veniturile nete din dobanzi
(dobanzi incasate minus dobanzi platite) si activele productive (cele
purtatoare de dobanzi).
Venituri nete din dobanzi
M.D.= -------------------------------------- x 100
Active productive
Cu cat acest indicator are o valoare mai mare cu atat activitatea
este mai profitabila, demonstrand un bun management al activelor si
pasivelor.
Totusi trebuie sa se desfasoare un management prudent al
riscurilor bancare, concomitent cu urmarirea unei marje a dobanzii
cat mai mari, stiut fiind faptul ca activele cu un grad de risc mare
dau si dobanzi mari.

J). Costul activitatii


Costul activitatii - exprima ponderea cheltuielilor efectuate de
banca in volumul total al veniturilor obtinute , respectiv gradul in care
veniturile realizate sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor bancii
, si se calculeaza ca raport intre :
total cheltuieli
----------------------- x 100
total venituri
Acest indicator trebuie sa aiba o valoare cat mai redusa pentru a
arata o activitate bancara eficienta.

K). Rata utilizarii activelor


Rata utilizarii activelor - este indicator al performantei bancare ce
reflecta fructificarea optima a activelor bancii si se calculeaza ca
raport intre :
Total venituri
----------------------- x 100
Total Active
Acest indicator reflecta capacitatea activelor bilantiere de a genera
venituri pentru banca, iar marimea lui depinde de nivelul ratelor de
dobanda de pe piata si de structura si profitabilitatea activelor
bancare.

L). Remunerarea activelor


Remunerarea activelor - arata gradul in care managementul
activelor si pasivelor din portofoliul bancii are ca rezultat obtinerea
de profit brut, si se calculeaza ca raport intre :
Profit brut
------------------- x 100
Total Active

M). Productivitatea muncii


Productivitatea muncii- se utilizeaza pentru evaluarea
performantei financiare a bancii, raportata la numarul de salariati
existenti si exprima volumul cifrei de afaceri pe salariat realizata intro anumita perioada , si se calculeaza ca raport intre :
Cifra de Afaceri
------------------------- x 100
Total Personal

3). Corelatii intre indicatorii de profitabilitate si


stabilirea pragului de rentabilitate
a)
Rentabilitatea Rentabilitatea
Multiplic.
Capitalului
= activelor(ROA) x capital(L)
Propriu(ROE)

Profit net
Profit net
Tot. active
-------------------- = ---------------- x ----------------Capital propriu Total active Cap.propriu

continuare
b)
Rata
Rata
Rata
profitului x utilizarii = rentabilitatii
net
activelor economice

Profit net
Tot.venit.
Prof.net
--------------- x ------------- = -------------Tot.venituri Tot.active Tot.active

Capitolul lll
1.Sistemul de evaluare a institutiilor bancare - CAAMPL

Sistemul CAAMPL este un sistem de rating si avertizare timpurie asupra


activitatii ineficiente sub aspect financiar si operational a unor banci, utilizat
de catre bancile centrale in activitatea lor de supraveghere bancara si
asigurarea stabilitatii si viabilitatii sistemelor bancare.
Sistemul CAAMPL se bazeaza pe evaluarea a 6 componente care reflecta
intr-o maniera uniforma si cuprinzatoare performantele une banci , in
conformitate cu legislatia si reglementarile bancare in vigoare.
Cele 6 componente de analiza sunt urmatoarele :
- adecvarea capitalului
(C)
- calitatea actionariatului (A)
- calitatea activelor
(A)
- management
(M)
- profitabilitate
(P)
- lichiditate
(L)
Fiecare dintre cele 6 componente sunt evaluate pe o scara de valori
cuprinsa intre 1 si 5, astfel incat 1 reprezinta cel mai performant nivel , iar 5
cel mai scazut.

2. Evaluarea sistemului bancar din Romania prin


metoda CAAMPL
Sistemul CAAMPL de rating si avertizare timpurie a fost adoptat si in
Romania
4 dintre componentele sistemului (CAPL- adecvarea capitalului,
calitatea activelor, profitabilitatea, lichiditatea) sunt evaluate pe baza
unor indicatori. Intervalele valorice au fost stabilite pornind de la
standardele internationale in materie si de la conditiile specifice
sistemului bancar romanesc.
Nota finala se obtine prin insumarea valorii ratingului pentru fiecare
dintre indicatorii cuantificabili, la care se adauga si valoarea
ratingului pentru componentele ,, calitatea actionarului,, si ,, calitatea
managementului,,.

continuare
1. Adecvarea capitalului
- prin legislatia in vigoare, o banca personalitate juridica
romana, este obligata sa-si mentina un capital minim, in
raport cu natura si limitele de risc, precum si cu
capacitatea conducerii de a identifica, masura si controla
aceste riscuri. In perioadele in care banca realizeaza
performante slabe , capitalul actionand ca un tampon,
mentine increderea publicului in sistemul bancar,
promoveaza stabilitatea fondurilor depozitarilor si
asigura dezvoltarea bancii.

continuare

2. Calitatea activelor

- ratingul calitatii activelor reflecta riscul potential al creditelor, al


investitiilor si al altor active, precum si al tranzactiilor extrabilantiere.
Evaluarea calitatii activelor trebuie analizata si in functie de gradul
de provizionare al acestora.

continuare
Indicator(formula)
Interval
Rating
----------------------------------------------------------------------------------<,= (media pe sistem sau
grupa de banci 30% din
media pe sistem sau grupa
Rata generala
de banci )
1
de risc (active din
bilant si din afara
> ( media pe sistem sau
bilantului ponderate grupa de banci 30% din
In functie de risc/
media pe sistem sau grupa
active din bilant si
de banci )
din afara bilantului
<,=,(media pe sistem sau
la valoarea contabila) grupa de banci- 10% din
media pe sistem sau grupa
de banci)
2

continuare
>(media pe sistem sau grupa de
banci-10%din media pe sistem sau
grupa de banci)
<,=,(media pe sistem sau grupa de
banci+10% din media pe sistem
sau grupa de banci)

>(media pe sistem sau grupa de


banci+10%din media pe sistem sau
grupa de banci)
<,=,(media pe sistem sau grupa de banci
+30%din media pe sistem sau grupa de
banci)
4

> (media pe sistem sau grupa de banci+


30% din media pe sistem sau grupa de
banci)

continuare

<,= 2%
2,1-4%
4,1-6%
Total credite restante
+indoielnice/Total portofoliul credite(in valoare
neta)

6,1-8%
>8%

1
2
3
4
5

continuare
Rata riscului de
credit la valoarea
neta(credite si dobanzi
clasificate in,,indoielnic,,
si,,pierdere,,/Total
credite si dobanzi
clasificate)

<,=,5%
5,1-10%
10,1-20%
20,1-30%
>30%

1
2
3
4
5

continuare

Ponderea creditelor bancare


si nebancare, a plasamentelor
interbancare si a dobanzilor
aferente acestora clasificate
in ,,substandard,, , ,,indoielnic,,
si,,pierdere,, in capitaluri
proprii si provizioane

<,=,5%
5,1- 15%
15,1-30%
30,1-50%
>50%

1
2
3
4
5

continuare
Creante restante+indoielnice/
Total active(valoare neta)

Creante restante si indoielnice(valoare neta)(Cri)<,=,n%capitaluri proprii(Cp)(din formularul


,,calculul activului net,,)

<,=,2%
2,1-4%
4,1-6%
6,1-8%
>8%

. Cri <,=30%Cp
si Cp >0
. 30%Cp<Cri<,=
50%Cp si
Cp>0
. 50%Cp<Cri<,=70%Cp
si Cp>0
. 70%Cp<Cri<,=,100%Cp
si Cp>0
. Cri>Cp sau Cp<0

1
2
3
4
5

2
3
4
5

continuare

Gradul de acoperire
cu provizioane(rezerva
generala pentru riscul
de credit+provizioane
aferente creditelor si
plasamentelor / expunere ajustata a creditelor
si plasamentelor clasificate in ,, substandard,,
,,indoielnic,, si ,,pierdere,,)
Rata de acoperire a creditelor
si plasamentelor neperformante
(fonduri proprii-credite bancare
si nebancare,plasamente interbancare si dobanzi aferente
clasificate in ,,indoielnic,, si
,,pierdere,, expunere ajustata)/
Total activ(valoare neta)

>,=,100%
90-99,9%
50-89,9%
30-40,9%
<30%

>,=,8%
7-7,9%
5-6,9%
2-4,9%
<2%

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

continuare
3. Profitabilitatea
- demonstreaza capacitatea bancii de a desfasura o activitate
eficienta.
Calitatea si cantitatea veniturilor pot fi afectate in principal,fie de o
administrare inadecvata a riscului de credit, care poate duce la
constituirea de provizioane importante pentru pierderi din credite fie
la o administrare inadecvata a riscului de piata si la o expunere
nejustificata a veniturilor bancii la fluctuatiile ratei de dobanda, a
ratei de schimb valutar, etc.

continuare
Indicator(formula)
Interval
Rating
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROA(Profit net/
>,=,5%
1
total activ la
4 - 4,9%
2
valoare neta)
3 - 3,9%
3
0,6 - 2,9%
4
<6%
5
ROE(Profit net/
Capitaluri proprii)

Rata rentabilitatii
activitatii de baza
(venituri din exploatare- Venituri din
Provizioane)/(Cheltuieli de exploatare
- Cheltuieli cu provizioanele )

>,=, 11%
8 - 10,9%
6 - 7,9%
4 - 5,9%
< 4%

1
2
3
4
5

> 150%
125 150%
115 124,9%
100 -114,9%
< 100%

1
2
3
4
5

continuare
4. Lichiditatea
- lichiditatea si administrarea resurselor si plasamentelor sunt
evaluate in functie de:
* trendul si stabilitatea depozitelor;
* gradul si trendul utilizarilor pe termen
scurt ;
* sursele de fonduri ;
* finantarea activelor pe termen lung;
* accesul la pietele monetare si alte surse de
finantare;
* capacitatea managementului de a identifica, masura,
monitoriza si controla lichiditatea si nivelul de diversificare al surselor de finantare, etc. .

continuare
Indicator(formula)
Interval
Rating
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicatorul de lichiditate
>,=,1,3%
1
(Lichiditate efectiva/
1-1,29%
2
Lichiditate necesara)
0,90-0,99%
3
0,80-0,89%
4
< 0,80%
5
Lichiditate imediata
(Disponibilitati si
depozite la banci la
valoare neta+Titluri
de stat libere/
Surse atrase si
imprumutate)

Credite acordate clientelei


(valoare bruta)/Depozite
Atrase de la clienti

> 45%
45-40%
39,9-35%
34,9-30%
< 30%

1
2
3
4
5

<85%
85- 104,9%
105-114,9%
115 125%
> 125%

1
2
3
4
5