Sunteți pe pagina 1din 36

CAPITOLUL 4

TRANSPORTUL FEROVIAR

4.1 Elemente componente; caracteristici principale

Prin transport feroviar se înţelege orice operaţiune de transport realizat ă cu vehicule feroviare, de c ă tre operatorii de transport feroviar, pe infrastructura că ilor ferate, în scopul deplas ă rii în spaţiu ş i timp a mă rfurilor, bunurilor ş i persoanelor. Vehiculele feroviare cele mai importante sunt locomotivele, respectiv mijloacele de tracţ iune şi vagoanele, respectiv mijloacele de transport propriu-zise. Împreună , acestea formează trenurile de marf ă , de c ăl ători sau mixte, care circul ă dup ă un orar sau program prestabilit. Transportul feroviar este realizat de operatorii de transport-persoane juridice, al c ă ror principal obiect de activitate este prestarea de servicii de transport pe calea ferat ă . Infrastructura c ăilor ferate române constituie proprietate publică a statului şi este format ă din ansamblul elementelor necesare circulaţ iei materialului rulant în scopul efectuă rii serviciului public de transport feroviar, în condi ţii de siguranţă, potrivit tehnologiilor şi reglementă rilor specifice transportului feroviar. Facem precizarea că transportul feroviar public se efectuează pe bază de contract de transport ş i se delimitează strict de transportul feroviar în interes propriu, efectuat pentru activităţile proprii, cu mijloace de transport de ţinute în proprietate sau închiriate. Elementele ansamblului care formează infrastructura c ă ilor ferate sunt:

- liniile ferate deschise circulaţiei publice, terenul aferent pe care acestea sunt efectiv construite ş i terenurile situate de o parte şi de alta a axei c ăii ferate necesare exploată rii, în limitele concrete stabilite prin standarde de stat ş i prin hot ă râri ale Guvernului;

- lucră rile de art ă : poduri, tunele, viaducte etc. aferente liniilor ferate deschise circula ţiei publice;

- lucră rile geotehnice de protecţ ie şi de consolidare, plantaţiile de protec ţie a liniilor ferate şi terenurile aferente pe care sunt amplasate;

- instala ţiile de siguran ţă şi de conducere operativă a circula ţiei feroviare;

- triajele de reţea ale c ăii ferate şi terenurile aferente acestora;

- instala ţiile de electrificare, staţiile de transformare ş i terenurile aferente acestora;

- instala ţiile de telecomunicaţii care asigură transmiterea informaţiei pentru siguranţă ş i conducerea operativă a circula ţiei;

- cl ă dirile care conţin numai instalaţii de centralizare, electrificare ş i telecomunicaţii feroviare, inclusiv construcţ iile de orice fel destinate lor şi terenurile aferente;

- dot ările care sunt utilizate pentru întreţinerea, repararea ş i modernizarea infrastructurii căilor ferate. Nu fac parte din infrastructura c ă ilor ferate:

- instala ţiile de siguranţă a circula ţiei, de control al vitezei, de schimb de date cale-tren şi de telecomunicaţ ii, aflate pe materialul rulant;

- construcţ iile de orice fel, terenurile şi liniile ferate utilizate pentru activitatea tehnologică de transport feroviar;

- instala ţiile, echipamentele ş i terminalele de telecomunicaţii ş i de prelucrare electronic ă a datelor, care sunt utilizate numai pentru exploatarea comercială a serviciilor de transport public pe că ile ferate. Func ţionarea infrastructurii c ăilor ferate române se asigur ă în mod neîntrerupt de către Compania Na ţ ională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin:

a) asigurarea stă rii de func ţionare a tuturor liniilor, instalaţiilor ş i celorlalte elemente ale infrastructurii la parametrii stabiliţ i;

b) conducerea operativă a circula ţiei trenurilor şi permiterea manevrei;

c) îndeplinirea ansamblului funcţ iilor tehnice, comerciale, economice şi de reprezentare necesare.

Parametrii elementelor infrastructurii căilor ferate române trebuie să corespundă normelor interne, internaţionale sau stabilite prin acorduri specifice la care România este parte. Aceşti parametri trebuie să

Transporturi interna ţ ionale

asigure compatibilitatea infrastructurii că ilor ferate române, în întregul ei sau pe direcţii ş i culoare de transport, cu ansamblul interna ţional al c ăilor ferate feroviare. Definite sintetic ca un ansamblu de construc ţii ş i instalaţii care asigur ă circulaţ ia trenurilor pe un anumit teritoriu, că ile ferate au ca element principal ş inele de cale ferat ă fixate rigid în traversele de lemn sau

beton precomprimat, la o anumit ă distanţă una de alta, numit ă ecartament. Mai precis, ecartamentul este distanţ a dintre feţ ele interioare ale şinelor ş i care în ţ ara noastră mă soar ă , de obicei, 1 435 mm. Ecartamentul de 1 435 mm este considerat normal şi este cel mai reprezentativ ecartament şi în alte ţări europene. În alte ţă ri exist ă şi ecartamente mai mari, ca de exemplu în Comunitatea Statelor Independente (1 524 mm) ş i S.U.A. ( 1 675mm). Dup ă importanţ a lor economică şi volumul traficului, c ă ile ferate se clasifică în: a) c ăi ferate magistrale; b) că i ferate principale; c) c ăi ferate secundare; ş i d) c ăi ferate uzinale. Că ile ferate magistrale asigur ă legă turile Capitalei cu principalele oraş e ale ţării şi cu sistemele de transport ale ţărilor vecine. Re ţ eaua feroviară din ţ ara noastră cuprinde un numă r de opt zone, deservite de opt magistrale, care acoper ă practic întreg teritoriul ţă rii ş i asigur ă legă tură cu toate reţ elele feroviare ale ţă rilor vecine, inclusiv cu Turcia ş i ţările Orientului Apropiat. Liniile principale - de importanţă economic ă deosebit ă şi care leagă Bucure ş tiul cu oraş ele principale ale ţării, sunt incluse parţ ial ş i în magistralele de cale ferată . Liniile secundare deservesc anumite zone urbane ş i asigur ă legă turile acestora cu liniile principale şi magistrale. În sfâr ş it, liniile uzinale sau industriale apar ţin acelor întreprinderi şi combinate care dispun de asemenea linii ş i deservesc proceselor tehnologice ale acestora, asigurând accesul mijloacelor de tracţiune ş i al vagoanelor până în incinta întreprinderii sau combinatului respectiv, prin staţia uzinal ă sau sta ţia SNCFR din zon ă . Lungimea reţ elei de cale ferat ă din România este de 11 .342 km, din care 24% (2.711 km) reprezint ă linii duble şi 23,8% reprezintă linii electrificate (2.700 km). Raportată la suprafa ţa ţă rii sau la numă rul populaţ iei, densitatea re ţ elei feroviare din România se prezintă la nivelul mediu european, fiind comparabil ă cu densit ăţ ile reţ elelor feroviare din Anglia, Italia, Fran ţa şi Elve ţia. Ponderea liniilor electrificate (23,8%) este comparabilă cu media europeană şi situează România pe locul 1 2 în Europa. În schimb, România se afl ă sub media european ă în ceea ce priveşte ponderea liniilor duble în totalul reţelei feroviare. În ceea ce prive ş te principalele caracteristici ale transportului feroviar, acestea sunt urmă toarele:

- asigur ă deplasarea în spaţ iu ş i timp a mă rfurilor în partizi mari, îndeosebi a mă rfurilor de mas ă solide şi lichide, dar şi a produselor finite şi semifinite, industriale sau agricole. Sunt puţ ine mă rfurile care nu fac obiectul transportului pe calea ferat ă;

- în cazul societ ăţilor comerciale ş i regiilor autonome care dispun de linii industriale, asigură transportul direct "din poart ă în poartă ";

- transportul este asigurat, de regul ă , la pre ţuri mai sc ă zute decât cele practicate în transportul auto ş i aerian, îndeosebi pe distanţe medii şi lungi;

- procesul de transport se desfăş oar ă neîntrerupt, ziua ş i noaptea ş i în tot cursul s ă pt ă mânii, în condiţ ii de regularitate ş i potrivit unor grafice prestabilite;

- prezintă un grad ridicat de siguranţă , ca urmare a respect ării stricte a normelor de siguranţă a circula ţiei pe că ile ferate. Pe de altă parte, transportul feroviar nu poate asigura în orice situaţ ie transportul direct de la furnizor la beneficiar, necesitând combinarea acestuia cu transportul auto şi transbordarea mă rfurilor în parcurs. Durata transportului este mai mare decât în transportul auto, datorită vitezei comerciale reduse determinate de staţ ionarea îndelungat ă a vagoanelor în triaje ş i sub operaţ iuni de înc ărcare - desc ărcare.

4.2. Organizarea ş i conducerea transportului feroviar public

4.2.1. Autoritatea de stat în domeniul transportului feroviar

În calitate de organ de specialitate al administraţ iei publice centrale, Ministerul Transporturilor şi Lucr ărilor Publice este autoritatea de stat în domeniul transportului feroviar şi reprezint ă autoritatea competent ă care asigur ă dezvoltarea şi siguranţ a transportului feroviar. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, M.T.L.P. are urmă toarele atribu ţii:

Transportul feroviar

- elaborează strategiile de dezvoltare a activit ăţ ilor de transport feroviar;

- elaborează ş i supune aprobării Guvernului programele de dezvoltare şi de modernizare a infrastructurii feroviare;

- asigur ă tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura că ilor ferate române, conform reglement ă rilor interne, acordurilor şi convenţ iilor internaţ ionale la care România este parte;

- asigur ă beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transport autorizat ş i liber ales;

- sprijină dezvoltarea şi func ţ ionarea transportului feroviar public;

- asigur ă condi ţiile unui mediu concurenţ ial normal în transportul feroviar, precum ş i între acesta ş i alte moduri de transport;

- asigur ă efectuarea transporturilor militare ş i a transporturilor de intervenţie în caz de calamit ăţi naturale sau în alte situaţ ii deosebite;

- asigur ă dezvoltarea cercetă rii în transportul feroviar în corelare cu programele naţ ionale de cercetare;

- elaborează politica economic ă în domeniul transportului feroviar;

- elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale ş i a transportului combinat;

- elaborează politici de dezvoltare echilibrată a transportului feroviar cu alte moduri de transport;

- asigur ă gestionarea propriet ăţ ii publice din domeniul transportului feroviar;

- gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat;

- aprobă tarifele de utilizare a infrastructurii feroviare;

- clasifică infrastructura de transport feroviar în conformitate cu standardele naţionale ş i internaţionale;

- stabile şte regulile de acces pe infrastructura c ă ilor ferate române pentru operatorii feroviari.

În calitate de autoritate de stat în domeniul transportului feroviar, M.T.L.P are urmă toarele atribu ţii:

- reprezintă Guvernul în domeniul transporturilor feroviare, în organismele internaţ ionale şi în rela ţiile bilaterale cu alte state;

- elaborează ş i promovează acte normative ş i norme destinate asigur ă rii compatibilităţii sistemului na ţional de transport feroviar cu sistemele de transport internaţ ionale;

- emite norme tehnice obligatorii pentru construcţ ia, modernizarea, întreţ inerea şi exploatarea infrastructurii că ilor ferate române;

- emite norme tehnice obligatorii pentru construcţ ia, repararea şi verificarea tehnică a mijloacelor de transport feroviar;

- stabile şte nomenclatorul de funcţ ii şi de personal care lucrează sau concur ă la siguranţ a traficului;

- emite norme obligatorii de atestare, certificare şi licenţiere a personalului din transporturile feroviare, care efectuează sau vor efectua activităţi de transport feroviar ş i stabileş te condi ţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţ elor şi autoriza ţiilor;

- emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile feroviare, precum ş i pentru transportul multimodal ş i combinat, ş i supraveghează respectarea acestora;

- emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mă rfuri periculoase;

- aprobă organizarea regional ă a transporturilor feroviare;

- exercit ă activitatea de registru de inspecţ ie şi de control în transporturile feroviare;

- stabile şte condiţ iile de înmatriculare a materialului rulant;

- asigur ă certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport feroviar;

- autorizează efectuarea de lucră ri care se execut ă în zonele de siguranţă ş i de protecţ ie a infrastructurii că ilor ferate române;

- anchetează evenimentele sau accidentele produse în activit ăţ ile de transport feroviar;

- asigur ă , prin re ţ eaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranţ ei circulaţiei ş i controlul veterinar specific activităţilor de transport feroviar;

- autorizează , din punct de vedere tehnic, pe agenţ ii economici care efectuează lucr ă rile de construcţ ie, întreţ inere ş i reparaţ ie a elementelor c ăilor ferate române şi a materialului rulant;

- aprobă norme ş i regulamente obligatorii pentru deţ ină torii de linii ferate industriale ş i de mijloace de transport pe calea ferată , de ţinători care au acces pe infrastructura căilor ferate române ş i, dup ă caz, pentru beneficiarii de transport;

- autorizează înfiinţ area ş i funcţ ionarea centrelor de pregă tire ş i perfecţ ionare a personalului din siguranţ a circula ţiei feroviare;

Transporturi interna ţ ionale

- analizează ş i decide asupra sesiză rilor privind modul de alocare a capacităţilor infrastructurii c ă ilor ferate române între operatorii feroviari.

4.2.2. Procesul reorganiz ă rii transportului feroviar după 1990

În perioada tranzi ţiei la economia de pia ţă , transportul feroviar a cunoscut un proces complex de

reorganizare şi restructurare în scopul adapt ării sale tot mai eficiente la principiile ş i mecanismele economiei concurenţ iale. Începând cu anul 1990, transportul feroviar a beneficiat de tratament egal din partea statului în concurenţ a sa cu celelalte moduri de transport, îndeosebi cu transportul auto. Totodată , a beneficiat de

sprijin financiar din partea statului român pentru restructurare,

În plan organizatoric, într-o primă etapă , a avut loc transformarea C.F.R. în Societatea Naţ ională a Că ilor Ferate Române - regie autonomă de interes naţ ional care a func ţionat pe baza gestiunii economice şi autonomiei financiare în conformitate cu H.G. nr. 235 din 1 99 1 . Treptat, au fost create condiţ iile transformă rii S.N.C.F.R. în societate comercial ă pe ac ţiuni, iar din anul 1998 în temeiul Ordonanţ ei de urgenţă nr. 1 2/ 1 998 privind transportul pe c ăile ferate române ş i reorganizarea S.N.C.F.R. au luat fiinţă ş i funcţ ionează separat, dar ca un tot unitar, urmă toarele societ ăţ i comerciale pe acţ iuni:

modernizare ş i retehnologizare.

a) Compania Na ţ ional ă de Că i Ferate "C.F.R."- S.A.;

b) Societatea Na ţional ă de transport Feroviar de Marf ă "C.F.R. Marfă "- S.A.

c) Societatea Na ţional ă de transport Feroviar de Căl ători "C.F.R. Că l ători"- S.A

d) Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F."-S.A.

e) Societatea de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F"-S.A.

Compania Naţional ă de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. este persoană juridică română , cu capital social iniţ ial integral de stat, care î şi desf ăş oar ă activitatea în conformitate cu legile române ş i cu propriul statut. Scopul "C.F.R."-S.A. este realizarea de profit, prin gestionarea pe principii comerciale a infrastructurii feroviare ş i punerea acesteia la dispozi ţ ie operatorilor de transport feroviar, pe baza contractului de acces, precum ş i prin desfăş urarea altor activit ăţ i specifice obiectului s ă u de activitate. C.F.R. desfăş oar ă activităţi de interes public naţ ional, în scopul realiză rii transportului feroviar public şi al satisfacerii nevoilor de apă rare a ţă rii ş i are, în principal, ca obiect de activitate:

- gestionarea infrastructurii feroviare şi punerea acesteia la dispoziţ ie operatorilor de transport feroviar, în condiţ iile legii;

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare din România în concordanţă cu standardele europene, în scopul asigur ă rii compatibilit ăţii şi interoperabilităţii cu sistemul de transport feroviar european;

- conducerea, organizarea, planificarea, coordonarea ş i controlul activit ăţilor de exploatare, întreţ inere ş i reparare a infrastructurii feroviare;

- desfăş urarea activit ăţ ilor industriale şi de servicii conexe, pentru asigurarea funcţ ionării infrastructurii feroviare;

- exploatarea comercială a patrimoniului auxiliar feroviar.

În scopul realiză rii obiectului s ă u de activitate, "C.F.R."-S.A. desfăş oară urmă toarele activit ăţ i:

- asigur ă funcţionarea infrastructurii feroviare publice prin: îndeplinirea ansamblului funcţ iilor tehnice, economice, comerciale ş i de reprezentare; asigurarea stării de func ţionare a liniilor, instala ţiilor ş i a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare la parametrii tehnici stabiliţi; conducerea operativă a circula ţiei trenurilor şi autorizarea manevrei pe liniile deschise circulaţiei publice sau cu acces la acestea; repartizarea capacităţii infrastructurii feroviare pe baza normelor stabilite de Ministerul Transporturilor ş i a contractului de acces pe infrastructura feroviar ă;

- elaborează ş i propune spre aprobare norme, instrucţ iuni şi regulamente obligatorii privind activit ăţ ile care se desf ăş oară pe infrastructura feroviar ă;

- organizează ş i exercit ă , prin organele sale proprii ş i specializate controlul permanent al activităţii proprii ş i poate verifica starea personalului din siguranţ a circulaţ iei, aparţ inând operatorilor feroviari, conform dispoziţ iilor din instruc ţiunile specifice transporturilor feroviare;

- exercit ă controlul permanent în ceea ce priveşte funcţ ionarea, întreţ inerea, repararea liniilor de cale ferat ă , a instalaţ iilor, utilajelor ş i ma ş inilor, acţionând pentru prevenirea cauzelor care pot produce perturb ări în desf ăş urarea transportului feroviar public;

Transportul feroviar

- în caz de evenimente de cale ferat ă , participă la cercetare, intervine şi ia mă surile necesare pentru îndepă rtarea urmă rilor acestora şi pentru restabilirea circulaţ iei feroviare;

- asigur ă elaborarea, avizarea sau aprobarea, dup ă caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice obiectului s ă u de activitate;

- avizează amplasarea ş i executarea de lucr ă ri în zonele de protecţ ie şi siguranţă a infrastructurii feroviare publice, conform reglement ă rilor emise de Ministerul Transporturilor;

- avizează construirea ş i aprobă punerea în func ţiune a liniilor de cale ferată industriale, racordate la infrastructura feroviar ă;

- asigur ă protecţ ia patrimoniului său şi asigur ă p ăstrarea ordinii în spaţiile deschise accesului public;

- asigur ă funcţionarea, întreţ inerea şi repararea infrastructurii feroviare publice, precum ş i a bunurilor din proprietatea sa;

- asigur ă tuturor operatorilor feroviari acces egal şi nediscriminatoriu pe infrastructura feroviară publică , conform reglement ă rilor interne, acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;

- încheie contracte de acces pe infrastructura feroviară public ă cu operatorii feroviari licenţiaţ i ş i percepe tariful de utilizare a infrastructurii;

- asigur ă servicii de telecomunicaţii, radiotelefonie, telex, transmisii de date, televiziune, informatică pentru operatorii feroviari şi pentru alte persoane fizice sau juridice;

- execut ă expertize tehnice, testă ri, mă sur ători, acord ă consultanţă în domeniile specifice obiectului să u de activitate;

- valorifică la intern şi la export, materialele şi deş eurile rezultate din procesele de producţ ie, din reparaţ ii, demol ă ri, cas ări de bunuri aflate în patrimoniul s ă u ş i din alte activit ăţ i proprii;

- desfăş oar ă activit ăţi la transport feroviar şi auto în interes propriu;

- organizează activitatea de cadastru, în condiţ iile legii, ş i asigur ă servicii în acest domeniu pentru operatorii feroviari ş i pentru al ţi agenţ i economici;

- organizează activităţi proprii de cercetare, proiectare, învăţă mânt, asistenţă medical ă, psihologia muncii ş i de perfecţ ionare profesional ă;

- de ţine sau participă la capitalul social al altor societ ăţi comerciale şi decide, în condi ţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau str ă ine, altele decât operatorii feroviari;

- asigur ă furnizarea datelor statistice cu privire la traficul feroviar;

- face parte din organisme internaţ ionale din domeniul feroviar sau din domenii conexe, potrivit obiectului să u de activitate;

- participă la negocierea ş i la încheierea contractelor pentru achiziţ ii de investi ţii, bunuri, lucr ări ş i servicii, precum ş i pentru valorificarea de active ş i bunuri;

- urmă re ş te derularea contractelor încheiate.

"C.F.R."- S.A. poate fi privatizată , în condi ţiile legii, statul român putând pă stra pachetul majoritar de ac ţiuni.

Obliga ţiile "C.F.R."- S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii ră spund numai până la concurenţ a capitalului social subscris.

Conducerea "C.F.R."- S.A. se realizează prin Adunarea general ă a acţ ionarilor, Consiliul de administraţ ie ş i Directorul general, iar gestiunea este controlată de ac ţionari ş i de cenzori.

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al "C.F.R."- S.A., care decide asupra politicii economice a acesteia şi asupra activit ăţ ii ei, în conformitate cu mandatul primit de la acţ ionari. Adună rile generale ale acţ ionarilor sunt ordinare şi extraordinare ş i se convoac ă ori de câte ori este nevoie, de c ătre preş edintele consiliului de administraţ ie, cu cel puţin 1 5 zile înainte de data stabilită . Adună rile generale ordinare ale ac ţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, după încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţ ului contabil ş i a contului de profit ş i pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri ş i cheltuieli pe anul în curs. Ele se convoacă la cererea acţ ionarilor reprezentând cel puţin o treime din capitalul social, sau la cererea cenzorilor. Pentru validitatea deliber ă rilor adunării generale ordinare a acţ ionarilor este necesară prezenţ a ac ţionarilor care să reprezinte cel puţ in jumă tate din capitalul social, iar hot ărârile trebuie să fie luate de ac ţionarii care de ţin majoritatea absolut ă din capitalul social reprezentat în adunare. În caz de neîndeplinire a acestor condi ţii, la a doua convocare, hot ărârile vor fi luate de acţ ionarii prezenţ i, oricare ar fi partea de capital social reprezentat ă , cu majoritate de voturi.

Transporturi interna ţ ionale

Pentru validitatea deliber ă rilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezenţ a acţ ionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hot ă rârile s ă fie luate cu votul unui numă r de ac ţionari care să reprezinte cel pu ţin 1/2 din capitalul social;

- la convoc ă rile urmă toare, prezenţa acţ ionarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hot ărârile să fie luate cu votul unui numă r de acţ ionari care să reprezinte cel puţin 1 /3 din capitalul social. Adunarea general ă ordinar ă a acţ ionarilor are urmă toarele atribuţii:

- aprobă strategia global ă de dezvoltare, retehnologizare, modernizare ş i restructurare economico- financiară a C.F.R.;

- alege membrii consiliului de administraţie ş i cenzori, inclusiv cenzorii supleanţ i, îi descarc ă de activitate şi îi revoc ă ;

- stabile şte indemnizaţ ia membrilor consiliului de administraţ ie, a secretarului acestuia ş i a cenzorilor;

- stabile şte competenţ ele ş i r ă spunderile consiliului de administraţie ş i ale cenzorilor şi aprobă regulamentul de funcţ ionare a consiliului de administraţie;

- examinează programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri ş i cheltuieli ale C.F.R., elaborate de consiliul de administra ţie, ş i î şi dă acordul asupra acestora;

- aprobă constituirea rezervelor statutare;

- examinează , aprob ă sau modific ă bilanţ ul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului consiliului de administraţ ie ş i al cenzorilor, ş i aprobă repartizarea profitului;

- fixează dividendele;

- propune înfiinţ area sau desfiinţ area de filiale;

- hot ăr ăşte cu privire la programul de investi ţii ş i de repara ţii capitale şi stabileş te plafonul valoric de la care competen ţ a revine consiliului de administraţ ie;

- aprobă delegă ri de competen ţe pentru consiliul de administraţie al C.F.R.;

- stabile şte nivelul garanţiei cerute administratorilor, în condiţ iile legii;

- se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;

- hot ăr ăşte gajarea, închirierea sau desfiinţ area uneia sau mai multor unităţi ale C.F.R.; Adunarea general ă extraordinară a ac ţionarilor are urmă toarele atribu ţii:

- aprobă structura organizatorică a C.F.R. la nivel central şi teritorial;

- hot ăr ăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii ş i stabile şte plafonul valoric de la care competen ţa revine consiliului de administraţ ie;

- hot ăr ăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţ area de sucursale, agenţii ş i de alte subunit ăţ i f ă ră personalitate juridică ;

- hot ăr ăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numă rului de acţ iuni, sau a valorii nominale a acestora;

- hot ăr ăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acţiuni;

- hot ăr ăşte cu privire la mutarea sediului C.F.R.;

- analizează ş i propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea C.F.R.;

- hot ăr ăşte cu privire la modificarea şi completarea obiectului de activitate al C.F.R.;

- aprobă proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmează a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum ş i modifică ri ale acestuia;

- hot ăr ăşte cu privire la subconcesionarea sau închirierea de porţ iuni ale infrastructurii feroviare publice care i-a fost atribuit ă în concesiune, cu avizul Ministerului Transporturilor;

- aprobă proiectul contractului de activitate al C.F.R., ce urmează a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum ş i modificări ale acestuia;

- aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăţi comerciale, sau participarea cu capital la alte societ ăţ i comerciale;

- hot ăr ăşte în orice alte probleme privind activitatea C.F.R., cu excepţ ia celor care revin adună rii generale ordinare a acţ ionarilor.

Consiliul de administraţ ie este ales de adunarea general ă a acţ ionarilor pe o perioadă de patru ani. Se întruneşte cel puţin o dată pe lună ş i ori de câte ori este necesar, la convocarea pre şedintelui sau la cererea unei treimi din numă rul membrilor să i. Pentru valabilitatea deciziilor este necesar ă prezenţa a cel puţin 2/3 din numă rul membrilor consiliului de administra ţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţ i. Dezbaterile consiliului de administraţ ie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de pre ş edinte cu cel puţ in cinci zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al

Transportul feroviar

ş edinţ ei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul- verbal se semnează de că tre persoana care a prezidat ş edinţa ş i de că tre secretar. Consiliul de administraţie poate delega unele dintre atribuţ iile sale conducerii executive a C.F.R. şi poate recurge la consultanţ i pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii. Pre ş edintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispozi ţie ac ţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Membrii consiliului de administraţie r ă spund individual sau solidar, dup ă caz, fa ţă de C.F.R. pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revoca ţi prin hot ărârea adunării generale a ac ţionarilor. Consiliul de administraţie are, în principal, urmă toarele atribuţii:

- elaborează proiectul bugetului anual de venituri ş i cheltuieli al C.F.R.;

- elaborează documentaţ iile privind structura organizatorică şi regulamentul de organizare ş i funcţ ionare a C.F.R.;

- elaborează ş i prezint ă spre avizare adun ării generale a acţ ionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. pe termen lung, mediu ş i scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;

- asigur ă elaborarea şi avizează proiectul contractului de concesiune a infrastructurii feroviare publice, ce urmează a fi negociat cu Ministerul Transporturilor, precum ş i modifică ri ale acestuia;

- propune subconcesionarea sau închirierea elementelor infrastructurii feroviare publice, primită în concesiune;

- hot ăr ăşte cu privire la închirierea bunurilor proprietate publică a statului care i-au fost atribuite în concesiune, altele decât infrastructura feroviară public ă ;

- aprobă investiţ iile C.F.R., în limita competenţ elor ş i a plafoanelor valorice stabilite de adunarea generală a ac ţionarilor;

- aprobă criteriile de efectuare a opera ţiunilor de încasă ri şi plăţi;

- aprobă efectuarea opera ţiilor de cumpă rare ş i vânzare de bunuri şi de servicii;

- aprobă încheierea contractelor de închiriere;

- stabile şte tactica şi strategia de marketing;

- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţ elor acordate;

- supune anual adunării generale a acţ ionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţ iului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R., bilanţ ul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum ş i proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri ş i cheltuieli ale C.F.R. pe anul în curs;

- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanţii salariaţilor;

- aprobă tarife pentru prestaţ iile specifice, altele decât tariful de utilizare a infrastructurii;

- aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R.;

- aprobă scoaterea din func ţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţ iile legii;

- asigur ă elaborarea proiectului de contract de activitate al C.F.R.;

- stabile şte drepturile de salarizare ş i celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R.;

- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţ ionarilor.

Directorul general asigur ă conducerea executivă , reprezintă C.F.R., în raporturile cu terţii ş i are, în principal, urmă toarele atribu ţii:

- aplic ă strategia şi politicile de dezvoltare ale C.F.R.;

- angajează , promovează ş i concediază personalul C.F.R.;

- nume ş te, suspendă sau revoc ă directorii executivi ai C.F.R. ş i le fixează salariile;

- negociază contractul colectiv de munc ă , în limita mandatului dat de consiliul de administra ţie;

- încheie acte juridice, în numele şi pe seama C.F.R.;

- aprobă operaţ iunile de vânzare ş i cumpă rare de bunuri, potrivit competenţ elor;

- aprobă operaţ iunile de încas ări ş i pl ăţi, potrivit competenţ elor;

- îndepline şte orice alte atribuţii, potrivit competenţ elor acordate. Directorul general poate delega o parte din atribuţ iile sale directorilor executivi sau orică rei alte persoane din cadrul C.F.R.; Competenţ ele, atribuţ iile şi r ăspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare ş i funcţ ionare a C.F.R.

Transporturi interna ţ ionale

Cenzorii sunt ale şi de adunarea general ă a acţ ionarilor, durata mandatului lor fiind de trei ani, cu posibilitatea realegerii:

Cenzorii au urmă toarele atribuţii principale:

- s ă supravegheze gestiunea C.F.R.;

- s ă verifice dac ă bilanţ ul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite ş i în concordanţă cu registrele;

- s ă verifice dac ă registrele sunt regulat ţinute;

- s ă verifice dac ă evaluarea patrimoniului s-a f ă cut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţ ului contabil. Bilanţ ul contabil ş i contul de profit ş i pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a ac ţionarilor, dac ă nu sunt însoţ ite de raportul cenzorilor. De asemenea cenzorii sunt obliga ţ i:

- s ă fac ă , în fiecare lun ă şi inopinat, inspec ţii ale casei ş i să verifice existenţ a titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. ori care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;

- s ă convoace adunarea generală ordinar ă sau extraordinară a ac ţionarilor, când nu a fost convocat ă de că tre administratori;

- s ă ia parte la adună rile generale ordinare şi extraordinare ale acţ ionarilor, inserând pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

- s ă constate depunerea regulată a garan ţiei din partea administratorilor;

- s ă vegheze ca dispozi ţ iile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de c ătre administratori şi de lichidatori. Cu privire la rezultatul verifică rilor efectuate, precum ş i asupra propunerilor pe care le consider ă necesare privind bilanţ ul contabil ş i repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adună rii generale a ac ţionarilor un raport amă nunţ it. Pentru îndeplinirea acestei obliga ţ ii cenzorii vor delibera împreună , îns ă pot face, în caz de divergen ţă , rapoarte separate, pe care le vor prezenta adună rii generale a ac ţionarilor. Cenzorii vor aduce la cunoş tinţă administratorilor neregulile în administraţ ie ş i înc ă lc ă rile dispoziţ iilor legale ş i statutare pe care le constat ă , iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoş tinţă adun ării generale a acţ ionarilor. Cenzorii iau parte la ş edinţ ele consiliului de administra ţie ş i ale adună rii generale a acţ ionarilor, f ă ră drept de vot. Se interzice cenzorilor să comunice ac ţionarilor în particular sau ter ţilor date referitoare la operaţ iunile C.F.R., constatate cu ocazia exercitării mandatului lor. Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acţ ionarilor, cu votul cerut la adun ările extraordinare ale acţ ionarilor.

Societatea Na ţional ă de Transport Feroviar de Marf ă "C.F.R. Marf ă " - S.A. este persoan ă juridic ă română cu capital social ini ţial integral de stat care îş i desf ăş oară activitatea în conformitate cu legile române ş i cu propriul statut. Scopul C.F.R. Marfă este realizarea de profit prin desf ăşurarea activităţii de transport feroviar de

mă rfuri, precum ş i prin desf ăş urarea altor activit ăţ i specifice necesare realiză rii obiectului să u de activitate. C.F.R. Marf ă desfăş oar ă activităţi de interes public naţional, în scopul realiză rii transportului feroviar public de marfă şi al satisfacerii nevoilor de ap ărare a ţă rii, ş i are ca obiect de activitate:

- efectuarea transportului de mă rfuri în trafic intern şi internaţ ional;

- transportul mă rfurilor în trafic combinat;

- expedi ţii de mesagerie, coletă rie, containere ş i vagoane, precum ş i de alte bunuri;

- camionarea unit ăţ ilor de transport intermodal la domiciliul clientului;

- lucră ri de întreţ inere şi repara ţii de locomotive, mijloace de transport şi utilaje de mecanizare;

- comer ţ intern şi import-export;

- schimb valutar, în condiţ iile legii;

- operaţ iuni de închiriere şi leasing;

- transport cu nave feribot de mă rfuri ş i pasageri;

- activit ăţ i de intermediere;

- consultanţă ş i expertize, în condi ţiile legii;

- recep ţii tehnice;

- instruiri, şcolariză ri ş i autoriză ri de personal;

- marketing, publicitate, reclamă , editare de publicaţ ii şi imprimate;

- asigurarea pazei şi ordinii;

Transportul feroviar

- declarant ş i comisionar vamal, f ă ră plata garanţ iei pentru taxele vamale;

- producţ ie, turism, prest ă ri de servicii, precum ş i de transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviar ă;

- cercetare, proiectare, informatică , învăţă mânt, asistenţă medical ă ş i psihologia muncii, psihologie aplicat ă , perfecţ ionare profesională . În scopul realiză rii obiectului de activitate, C.F.R. Marf ă desf ăş oar ă urmă toarele activit ăţ i:

- conduce, organizează , planifică , coordonează şi controlează activitatea de transport feroviar public de marfă pe care o desfăş oar ă;

- asigur ă elaborarea, avizarea sau aprobarea, dup ă caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice obiectului s ă u de activitate;

- organizează ş i asigur ă exploatarea materialului rulant în condi ţii de siguranţă a circulaţ iei;

- stabile şte şi adaptează tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfă , precum ş i pentru alte presta ţii ş i servicii din domeniul s ă u de activitate;

- elaborează prescripţ ii, tehnologii, normative ş i norme de munc ă specifice activit ăţ ii proprii;

- iniţ iază ş i încheie convenţii ş i contracte de transport internaţional potrivit legii ş i reglement ă rilor internaţionale în vigoare;

- participă în nume propriu la organisme similare internaţionale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activit ăţ ii sale;

- înfiinţ ează sucursale, agenţ ii şi reprezentanţ e în ţ ară şi în str ăinătate şi coordonează activitatea acestora;

- negociază şi contractează credite cu bănci ş i alte instituţii financiare, în condi ţiile legii;

- de ţine sau participă la capitalul social al altor societ ăţi comerciale şi decide, în condi ţiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau str ă ine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare;

- se poate asocia cu terţ e persoane fizice şi juridice, române sau stră ine în scopul creării de noi societ ăţi comerciale, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare sau Societatea de Servicii de Management Feroviar "S.M.F." - S.A.;

- poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilităţi şi gratuit ăţi la transportul pe calea ferată , în condiţ iile legii;

- poate organiza şi asigura funcţionarea propriilor structuri de pază , în condi ţ iile legii;

- asigur ă instruirea, examinarea şi autorizarea în func ţie a personalului propriu;

- în caz de evenimente de cale ferat ă , participă la cercetare, intervine şi ia mă surile necesare pentru reluarea circula ţiei trenurilor, potrivit obiectului s ă u de activitate;

- organizează ş i exercit ă prin organe specializate controlul permanent al activităţii proprii de exploatare, produc ţie ş i siguranţă a circulaţ iei;

- exercit ă controlul permanent în probleme legate de buna funcţionare, întreţ inere şi reparare a mijloacelor de transport, a instalaţiilor, mijloacelor şi ma ş inilor şi acţ ionează pentru prevenirea orică ror cauze care pot produce perturbaţ ii în desf ăş urarea transporturilor ş i în procesele de producţ ie;

- stabile şte caracteristicile de construc ţie ale mijloacelor de transport noi, precum ş i în cazul moderniză rii celor existente;

- asigur ă modernizarea materialului rulant, în scopul integrării în sistemul de transport feroviar european;

- organizează calificarea, recalificarea ş i perfecţ ionarea personalului propriu;

- valorifică , la intern şi la export, materialele şi deş eurile rezultate din procesele de producţie, din reparaţ ii, demol ă ri, cas ări de bunuri aflate în patrimoniul s ă u ş i din alte activit ăţ i proprii;

- desfăş oar ă activit ăţi de transport feroviar în interesul propriu;

- asigur ă furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desf ăşurat ă;

- realizează , pentru personalul propriu, activit ăţi sociale, culturale, turistice ş i sportive;

- iniţ iază proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobarea Ministerului Transporturilor;

- participă la negocierea ş i încheierea contractelor pentru achiziţ ii de investiţ ii, bunuri, lucr ări ş i servicii, precum ş i pentru valorificarea de active ş i bunuri şi urmă re şte derularea contractelor economice;

- desfăş oar ă ş i alte activit ăţ i pentru realizarea scopului ş i obiectului să u de activitate, inclusiv operaţ iuni de comer ţ exterior.

Transporturi interna ţ ionale

C.F.R. Marf ă poate fi privatizat ă , în condiţ iile legii, statul român având posibilitatea de a p ă stra pachetul majoritar de acţiuni. Obliga ţiile C.F.R. Marf ă sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii ră spund numai până la concurenţ a capitalului social subscris. Conducerea C.F.R. Marf ă se realizează prin Adunarea generală a ac ţionarilor, Consiliul de administraţ ie ş i Directorul general, iar gestiunea este controlată de ac ţionari ş i de cenzori.

Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al C.F.R. Marfă care decide asupra politicii economice a acesteia ş i asupra activit ăţ ii ei, în conformitate cu mandatul primit de la ac ţionari. Adunarea general ă ordinar ă a ac ţionarilor are urmă toarele atribuţ ii:

- aprobă strategia global ă de dezvoltare, retehnologizare, modernizare ş i restructurare economico- financiară a C.F.R. Marf ă;

- alege membrii consiliului de administra ţie ş i cenzorii, îi descarcă de activitate ş i îi revoc ă;

- stabile şte indemnizaţ ia membrilor consiliului de administraţ ie, a secretarului acestuia ş i a cenzorilor;

- stabile şte competenţ ele ş i r ă spunderile consiliului de administraţie ş i ale cenzorilor şi aprobă regulamentul de funcţ ionare a consiliului de administraţie;

- examinează programele de activitate şi proiectul bugetului de venituri ş i cheltuieli, elaborate de consiliul de administra ţie, ş i î şi dă acordul asupra acestora;

- examinează , aprob ă sau modific ă bilanţ ul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea rapoartelor consiliului de administra ţie şi cenzorilor ş i aprobă repartizarea profitului;

- fixează dividendele;

- propune înfiinţ area sau desfiinţ area de filiale;

- hot ăr ăşte cu privire la executarea de investi ţii ş i reparaţ ii capitale şi stabile şte plafonul valoric de la care competenţ a revine consiliului de administra ţie;

- se pronunţă asupra gestiunii administratorilor;

- hot ăr ăşte gajarea, închirierea sau desfiinţ area uneia sau mai multor unităţi ale C.F.R. Marf ă .

Adunarea general ă extraordinar ă a acţ ionarilor are urmă toarele atribuţii:

- aprobă structura organizatorică a C.F.R. Marf ă la nivel central şi teritorial;

- hot ăr ăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarea de garanţii ş i stabile şte plafonul valoric de la care competen ţa revine consiliului de administraţ ie;

- hot ăr ăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţ area de sucursale, agenţii ş i alte subunit ăţi f ăr ă personalitate juridică ;

- hot ăr ăşte cu privire la majorarea capitalului social, la modificarea numă rului de acţ iuni sau a valorii nominale a acestora, precum ş i la cesiunea acestora;

- hot ăr ăşte reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiune de noi acţiuni;

- hot ăr ăşte cu privire la mutarea sediului;

- analizează ş i propune spre aprobare fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea C.F.R. Marf ă ;

- hot ăr ăşte cu privire la modificarea şi completarea obiectului de activitate al C.F.R. Marf ă;

- hot ăr ăşte cu privire la oportunitatea luă rii în concesiune a unor elemente de patrimoniu public, necesare desf ăşur ării obiectului de activitate;

- aprobă asocierea, în vederea constituirii de noi societăţi comerciale, sau participarea cu capital la alte societ ăţ i comerciale;

- hot ăr ăşte cu privire la acţ ionarea în justi ţie a membrilor consiliului de administraţ ie, a directorului general şi a cenzorilor, pentru pagubele pricinuite C.F.R. Marfă ;

- hot ăr ăşte cu privire la orice modificare a statutului;

- hot ăr ăşte cumpă rarea de acţiuni, cotarea la bursă , vânzarea ş i tranzacţionarea pe piaţă a ac ţiunilor proprii;

- aprobă politica tarifar ă a C.F.R. Marfă , inclusiv criteriile de acordare a reducerilor tarifare, a facilităţilor şi gratuităţilor în transportul de mă rfuri;

- nume ş te directorul general ş i îi stabileş te salariul;

- hot ăr ăşte în orice alte probleme privind activitatea C.F.R. Marf ă , cu excepţ ia celor care revin adun ării generale ordinare ş i ac ţionarilor. Adunarea general ă a acţ ionarilor se convoac ă ori de câte ori este nevoie, de c ătre preş edintele consiliului de administra ţie sau de c ătre persoana desemnat ă de acesta s ă -l înlocuiasc ă . Adună rile generale ordinare ala ac ţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerci ţiului financiar, pentru examinarea bilanţ ului contabil ş i a contului de profit ş i pierderi pe

Transportul feroviar

anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate ş i a bugetului de venituri ş i cheltuieli pe anul în curs.

Adună rile generale extraordinare ale acţionarilor se convoac ă la cererea acţ ionarilor reprezentând cel pu ţ in o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

Pentru validitatea deliber ă rilor adunării generale ordinare a acţ ionarilor este necesară prezenţa ac ţionarilor care să reprezinte cel puţ in jumă tate din capitalul social, iar hot ărârile trebuie să fie luate de ac ţionarii care de ţin majoritatea absolut ă din capitalul social reprezentat în acesta. Dac ă condiţ iile de mai sus nu sunt îndeplinite, adunarea generală a acţ ionarilor care se va întruni dup ă a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor aflate la ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de ac ţionarii prezenţi, cu majoritatea simpl ă . Pentru validitatea deliber ă rilor adunării generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:

- la prima convocare, prezenţ a acţ ionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social, iar hot ărârile să fie luate cu votul unui numă r de acţ ionari care să reprezinte cel puţin jumă tate din capitalul social;

- la convoc ă rile urmă toare, prezenţa acţ ionarilor reprezentând jumă tate din capitalul social, iar hot ărârile să fie luate cu votul unui numă r de acţ ionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social.

Consiliul de administraţ ie este ales de adunarea general ă a acţ ionarilor pe o perioadă de 4 ani. Se întruneş te cel puţ in o dat ă pe lună şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preş edintelui sau la cererea unei treimi din numă rul membrilor săi. Pentru valabilitatea deciziilor este necesar ă prezenţa a cel puţin 2/3 din numă rul membrilor consiliului de administra ţie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenţ i. Dezbaterile consiliului de administraţ ie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de pre ş edinte cu cel puţ in cinci zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ş edinţ ei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul- verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa ş i de secretar. Consiliul de administraţie poate delega unele din atribu ţiile sale conducerii executive a C.F.R. Marfă ş i poate recurge la consultanţ i pentru studii, analize sau expertize, necesare luării unor decizii. Pre ş edintele consiliului de administraţie este obligat să pună la dispozi ţie ac ţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea C.F.R. Marfă . Membrii consiliului de administraţie r ă spund individual sau solidar, după caz, fa ţă de C.F.R. Marf ă pentru prejudiciile cauzate acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revoca ţi prin hot ărâre a adun ării generale a ac ţionarilor. Consiliul de administraţie are, în principal, urmă toarele atribuţii:

- elaborează proiectul bugetului anual de venituri ş i cheltuieli al C.F.R. Marf ă;

- elaborează documentaţ iile privind structura organizatorică şi regulamentul de organizare ş i funcţ ionare a C.F.R. Marf ă;

- elaborează ş i prezint ă spre avizare adun ării generale a acţ ionarilor strategia de dezvoltare a C.F.R. Marf ă pe termen lung, mediu ş i scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;

- aprobă încheierea contractelor de acces pe infrastructur ă ş i de prestaţ ii de servicii financiar- contabile şi juridice cu terţ ii;

- aprobă investiţ iile C.F.R. Marf ă , în limita competen ţ elor şi a plafoanelor valorice stabilite de adunarea general ă a ac ţionarilor;

- avizează propunerile privind tarifele de bază pentru presta ţiile în trafic local ş i internaţ ional ş i politica tarifară a C.F.R. Marf ă;

- aprobă efectuarea opera ţiunilor de cumpă rare şi vânzare de bunuri şi servicii;

- aprobă încheierea contractelor de închiriere;

- stabile şte tactica şi strategia de marketing;

- aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competenţ elor acordate;

- supune anual adunării generale a acţ ionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţ iului financiar, raportul cu privire la activitatea C.F.R. Marfă , bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum ş i proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale C.F.R. Marf ă pe anul în curs;

- aprobă proiectul contractului colectiv de muncă ce urmează a fi negociat cu reprezentanţii salariaţilor;

- aprobă regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale C.F.R. Marf ă;

Transporturi interna ţ ionale

- aprobă tarife pentru prestaţ iile auxiliare;

- aprobă scoaterea din func ţiune, casarea şi valorificarea unor bunuri materiale, în condiţ iile legii;

- rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţ ionarilor;

- stabile şte drepturile de salarizare ş i celelalte drepturi de personal pentru personalul de conducere al C.F.R. Marf ă .

Directorul general asigur ă conducerea executivă ş i reprezintă C.F.R. Marfă în raporturile cu terţ ii. El are, în principal, urmă toarele atribu ţii:

- aplic ă strategia şi politicile de dezvoltare ale C.F.R. Marf ă;

- angajează , promovează ş i concediază personalul C.F.R. Marf ă;

- nume ş te, suspendă sau revoc ă directorii executivi ai C.F.R. Marfă şi le fixează salariul;

- negociază contractul colectiv de munc ă , în limita mandatului dat de consiliul de administra ţie;

- încheie acte juridice, în numele şi pe seama C.F.R. Marfă ;

- aprobă operaţ iunile de încas ări ş i pl ăţi, potrivit competenţ elor;

- îndepline şte orice alte atribuţii potrivit competenţ elor acordate.

Directorul general poate delega din atribuţ iile sale directorilor executivi, sau orică rei alte persoane din cadrul C.F.R. Marf ă . Competenţ ele, atribuţ iile şi r ăspunderile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare ş i funcţ ionare a C.F.R. Marfă .

Cenzorii sunt ale şi de adunarea general ă a acţ ionarilor pentru un mandat de trei ani, putând fi reale şi. Ei au urmă toarele atribu ţii principale:

- s ă supravegheze gestiunea C.F.R. Marf ă ;

- s ă verifice dac ă bilanţ ul contabil şi contul de profit şi pierderi sunt legal întocmite ş i în concordanţă cu registrele;

- s ă verifice dac ă registrele sunt regulat ţinute;

- s ă verifice dac ă evaluarea patrimoniului s-a f ă cut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanţ ului contabil. Bilanţ ul contabil ş i contul de profit ş i pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generală a ac ţionarilor, dac ă nu sunt însoţ ite de raportul cenzorilor. Cenzorii sunt obliga ţi, de asemenea:

- s ă fac ă , în fiecare lun ă şi inopinat, inspec ţii ale casei ş i să verifice existenţ a titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea C.F.R. Marfă ori care au fost primite în gaj, cau ţiune sau depozit;

- s ă convoace adunarea generală ordinar ă sau extraordinară a ac ţionarilor, când nu a fost convocat ă de că tre administratori;

- s ă ia parte la adună rile generale ordinare şi extraordinare ale acţ ionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

- s ă constate depunerea regulată a garan ţiei din partea administratorilor;

- s ă vegheze ca dispozi ţ iile legii, ale actului constitutiv sau ale statutului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori. Despre rezultatul verific ărilor efectuate precum ş i asupra propunerilor pe care le cred necesare asupra bilanţ ului contabil ş i repartiză rii profitului, cenzorii vor prezenta adună rii generale a ac ţionarilor un raport amă nun ţ it. Pentru îndeplinirea acestei obliga ţ ii cenzorii vor delibera împreună , îns ă pot face, în caz de neînţ elegere, rapoarte separate, pe care le vor prezenta adună rii generale a ac ţionarilor. Cenzorii vor aduce la cunoş tinţă administratorilor neregulile în administraţ ie ş i înc ă lc ă rile dispoziţ iilor legale ş i statutare pe care le constat ă , iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoş tinţă adun ării generale a acţ ionarilor. Cenzorii iau parte la ş edinţ ele consiliului de administra ţie ş i ale adună rii generale a acţ ionarilor, f ă ră drept de vot. Se interzice cenzorilor să comunice ac ţionarilor în particular sau terţ ilor date referitoare la operaţ iunile C.F.R. Marfă , constatate cu ocazia exercită rii mandatului lor. Cenzorii vor trece deliber ările lor, precum ş i constat ările f ă cute în exerciţ iul mandatului lor într-un registru special. Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generală a acţ ionarilor, cu votul cerut la adun ările generale extraordinare ale acţ ionarilor.

Transportul feroviar

Societatea naţ ional ă de Transport Feroviar de Că lă tori "C.F.R. Că lă tori - S.A." este persoană juridic ă română , ini ţial cu capital integral de stat, care î şi desf ăş oară activitatea în conformitate cu legile române ş i cu propriul s ă u statut. Scopul "C.F.R. Căl ători" este efectuarea transportului de căl ători pe calea ferată pentru satisfacerea interesului public na ţional ş i a nevoilor sociale ş i de ap ărare a ţării, cu realizarea de profit. Obiectivul de activitate al "C.F.R. Că l ători" îl constituie în principal:

- efectuarea transportului feroviar public de c ăl ători;

- efectuarea transportului de bagaje ş i mesagerii;

- organizarea ş i asigurarea exploat ării vagoanelor de dormit, a cuşetelor, barului ş i restaurantului, în trafic intern şi internaţ ional;

- efectuarea de transporturi în vagoane specializate tip poşt ă , militare, penitenciare şi altele asemenea;

- alte activit ăţ i conexe sau adiacente transportului feroviar public de căl ători, cum ar fi: producţ ie industrial ă , consultan ţă , turism intern şi internaţ ional, prest ă ri de servicii, transport bazat pe alte tehnologii decât cea feroviară , publicitate, reclamă , editare, tip ărire şi difuzare, închirieri de mijloace de transport, exploatarea comercială a patrimoniului propriu, comer ţ , operaţiuni în valut ă , declararea, depozitarea ş i vă muirea expediţ iilor de bagaje ş i mesagerii, în calitate de comisionar în vamă , orice alte servicii executate pe bază de contracte sau convenţii în numele

activitatea

C.F. R. Că l ători. În scopul realiză rii obiectului s ă u de activitate, C.F.R. Căl ători desf ăş oar ă urmă toarele activităţi:

- conduce, organizează , planifică , coordonează şi controlează activitatea de transport feroviar public de c ăl ă tori pe care o desfăş oar ă;

- asigur ă elaborarea, avizarea sau aprobarea, dup ă caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice obiectului s ă