Sunteți pe pagina 1din 56

Cumserealizeaz

eficienaresurselordeagregate
ncomunitilelocale

Manual

Dobndirea
liceneisociale
pentruexploatare

Imbuntirean
ansamblua
performaneide
mediu

Aplicarea
celormaibune
practicipentru
exploatare

Facilitareaaccesului
laresurse

Protejarea
resurselornaturale

Prevenireacarierelor
ilegale

Promovarea
reciclrii

SEE/A/151/2.4/X

Cumserealizeazeficienaresurselordeagregaten
comunitilelocale

Manualcomunpentrudecideniilanivellocal

Bazatpe:

RapoartelepregtitenPachetuldeLucru3alProiectuluiSARMa
SustainableAggregatesResourceManagement(SEE/A/151/2.4/X)

Website:http://www.sarmaproject.eu

Informaiiprivindeditarea

Editare:
F.Chalkiopoulou&K.Hatzilazaridou(IGME,Greece)
Designcopert&foto:
F.Chalkiopoulou
Tiparversiuneenglez:
TechnicalUniversityofCrete
Tiparversiunearomn: InstitutulGeologicalRomniei
Anulapariiei:
2011

Copyright

Aceastpublicaiereflectnumaipunctuldevederealautorilor,iarAutoritateadeManagementaPro
gramuluiSouthEastEuropenupoatefifcutresponsabilpentruoriceutilizareposibilainformaiilor
coninutemaijos.

CUPRINS

DESCRIERE

Cuvntnainte

Informaiiintroductive
ScopulManualului
Metodologie
StructuraManualului

5
6
6
7

1.1
1.2
1.3
2

Pag.

Decenevoiadeagregate?
Semnificaiaagregatelornviaadezicuzi
Scurtdescriereapracticilordeproducereaagregatelorn
rileEuropeideSudEst

9
11
12
23

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Problememajorecareafecteazdurabilitatearesurselorde
agregatelanivellocal
Necesitateauneidezvoltridurabile
Aspectesociale
Problemedemediu
Problemealeexploatrilorilegalencariere
Problemealereciclrii
Problemealeproceselordeautorizare

24
24
25
28
30
31

4.1
4.2

Parametriicheieaisustenabilitiipentruindustrie
Generaliti
Bunepractici

33
34
35

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Recomandripentruautoritileicomunitilelocale
Dezvoltareaplanurilorlocale
Cretereacunoateriiiagraduluidecontientizare
Prevenireacarierelorilegale
Promovareareciclrii
Introducereadenoiinstrumentenluareadeciziilor

45
46
47
47
48
49

Seleciedetermeniidefiniii

50

Referinebibliografice

52

2.1
2.2
3

P a g i n a |1

Colaboratori

Autoriimanualului:
Chalkiopoulou,Fotini,InstituteofGeology&MineralExploration(IGME),Greece
Hatzilazaridou,Kiki,MSc,InstituteofGeology&MineralExploration(IGME),Greece

Mruniu,Marcel,Dr
Bindea,Gabriel,Dr
Coloi,Octavian,Dr
Marica,Silviana,Dr

Traducereaiadaptareanlimbaromn
InstitutulGeologicalRomniei
InstitutulGeologicalRomniei
InstitutulGeologicalRomniei
InstitutulGeologicalRomniei

Refereni:
Interni
Agioutantis,Zach,Dr

TechnicalUniversityofCrete(TUC),Grecia

Blengini,GianAndrea,Dr PolitecnicodiTorino(Polito),Italia
Cibin,Ubaldo,Dr

EmiliaRomagnaRegion,Environment,SoilandCoastDefence
Department,Italia

Garbarino,Elena,Dr

SustainableDevelopmentandEnvironmentalDepartment,Envi
ronmentalImpactAssessmentService,TorinoProvince,Italia

Marinescu,Mihai,Dr

UniversitateadinBucureti,FacultateadeGeologieiGeofizic,
Romnia

Moisiu,Ledi

GeologicalSurveyofAlbania,Albania

Pelosio,Andrea,Dr

TerritorialPlanningService,ParmaProvince,Italia

Solar,Slavko,Dr

GeologicalSurveyofSlovenia,Slovenia

Simic,Vladimir,Dr

UniversityofBelgrade,FacultyofMiningandGeology,Serbia

Tamas,Hamor,Dr

HungarianOfficeforMiningandGeology,Ungaria

Tiess,Guenter,Dr

UniversityofLeoben,Austria

MembriiComitetuluideavizareextern:
Brown,Teresa

BritishGeologicalSurvey(BGS),MareaBritanie

Hejny,Horst,Dr

ExpertExtern(Consultant),Germania

OBrien,Jim

PreedintealEuropeanAggregatesAssociation(UEPG)Borad,
MareaBritanie

Shields,DeborahJ.,Dr

ColoradoStateUniversity,StateleUnitealeAmericii

Externi:
Adam,Katerina,Dr

NationalTechnicalUniversityofAthens(NTUA),Grecia

Mulumiri
ParteneriiproiectuluiSARMaaducmulumiriComisieiEuropenepentrufinanareaproiectuluicareacreiat
oportunitateadealucrampreun,deamprtipunctedevederecomuneideadezvoltaocooperare
denaltnivel,careaconduslaacestraport.

2|P a g i n a

Cuvntnainte
Agregatele se utilizeaz la construcia de locuine, cldiri
comerciale, ansambluri industriale i ntro larg varietate
deproiectepublicedeinfrastructur.TrileEuropeideSud
Est(SEE)suntbogatenaggregatedar,nicimanagementul,
nici oferta nu sunt coordonate. La nivel local, problemele
suntlegatedeimpactuldemediu,reciclarealimitat,nevoia
de consultare i de competen a celor interesai de agre
gate,lipsaliceneisocialedeoperare.
Pentruafacefaprovocrilorexistente,proiectuldenumit
SustainableAggregatesResourceManagement(SEE/A/151/2.4/XSARMa)afost
aprobatdeComisiaUEicofinanatdinfonduriERDFn2009.Celedouobiective
principalealeproiectuluisunt:
i.

S dezvolte o viziune comun asupra managementului durabil al resurselor de


agregate(SARM)nSEE,adicspromovezeoexploatareeficienticuimpact
socialidemediusczut,implicndimanagementuldeeurilor,i

ii.

S asigure o politic a aprovizionrii durabile din surse mixte (SSM) n SEE, in


cluznddeeuri reciclabile i produse industriale secundare (zguri), care mpre
unmrescbeneficiilenetealevalorificriiagregatelordealungulgeneraiilor.

ObiectiveleSARMacuprindprintrealtele:coordonareanmanagementulresurselor
deagregate,cretereatransferuluideknowhowisusinereaperfecionriinfirme,
aparatul administrativ i societatea civil. Activitile implementate prin proiectul
SARMaasociazparticipaniinstituionali,factoridedecizieiadministrativi,sectorul
economic, operatori de cariere, societatea civil i ONGuri prin workshopuri i
rezultatespecificelatreiscrispaiale.Lascarlocal,careesteiconinutulacestui
Manual,scopurilesunt:(a)soptimizezeeficienaproducieideaggregateprimare;
(b)sprevinsausminimizezeimpactuldemediuismbunteascreabilitarea;
(c) s diminueze practicile ilegale prin perfecionarea informrii; (d) s promoveze
reciclarea(deeuridinconstrucii,demolriicariere),i,lafinal,(e)screascapti
tudineagrupurilorinteresatepentrunelegereaiinterpretareacorectaprobleme
lorasociateexploatriiagregateloriangajarealorntrundialogdocumentatcuau
toritilelocaleioperatoriidecariere.

Coordonatordeproiect
SlavkoV.Solar

GeologicalSurveyofSlovenia

P a g i n a |3

StructuraSARMa

WP1

WP2

Act.3.1:Practicideextracie
prietenoasecumediul
5cazuristudiate.Rapoartesepa
rateaufostpregtite.

1raportdesintez
Practicideextraciepriete
noasecumediul

WP3:Activitilanivellocal

Extracieidemolare

WP4

WP5

Act.3.2:Cariereilegale

Act.3.3:Reciclare

5cazuristudiate.
Rapoarteseparateaufost
pregtite.

9cazuristudiate.
Rapoarteseparateau
fostpregtite.

1raportdesintez
Cariereilegale

1raportdesintez
Reciclare

Activitatea3.4:
PregtireManualnivel
local,bazatpecele3
rapoartedesintez
1. Rapoarte
individuale
WP3iWP4
2. Bibliografie

1. Refereni
interni
2. Refereni
externi

1Manualcomundenumit:
Cumserealizeazeficienaresurse
lordeagregatencomunitile
locale
(nEnglezi limbilenaionale)

DISTRIBUTIE
Fig.1:BlocdiagramastructuriiproiectuluiiametodologieiaplicatpentruManual

4|P a g i n a

1.

Informaiiintroductive

Eficiena resursei este definit n general ca o


practicncareutilizareaunuimaterialestesupus
conceptului Reduce Reutilizeaz Recicleaz
Repar,notatnordineadescendentaprioritii.
[Seleciedetermeniidefiniii,cap.6dinManual]
Aplicnd definiia de mai sus agregatelor, SARM
(SustainableAggregatesResourceManagement)i
SSM (Sustainable Supply Mix) sunt aciunile cheie
care trebuiesc iniiate de toate prile implicate
(productori, autoriti, comuniti) pentru a re
alizaeficienaresurselor.
Aadar scopurile sunt: i) s promoveze o ex
ploatare eficient i cu impact social i de mediu
sczut, considernd i managementul deeurilor
(SARM), i ii) s utilizeze surse multiple, incluznd
reciclarea deeurilor i a produselor industriale
secundare(zguri)carempreunmrescbeneficiile
valorificrii agregatelor dea lungul generaiilor
(SSM).[Surs:GlossarSARM, http://www.sarmaproject.eu/]

P a g i n a |5

1.1 ScopulManualului
ManualulCumserealizeazeficienaresurselordeagregatencomunitilelocale
reprezintunproduspublicimportantalproiectuluiSARMa.Elestedestinattuturor
celor interesai la nivel local, cum sunt operatorii de cariere, societatea / comuni
tateaiautoritilelocale.Elcuprindeunsetdeinformaii,mesajeirecomandri,i
explic premizele i aciunile necesare sporirii eficienei resurselor n exploatare la
nivellocal.Recomandrilepropusesuntdestinates:

Incurajeze aplicarea bunelor practici ale activitilor extractive prietenoase cu


mediul;

Introducideeadezvoltriiunorinstrumentedeprevenireacarierelorilegale;

Promovezeactivitiledereciclare,utilizabilepentruproducereadeagregate.

Acest document nu are character tehnic sau legislativ i nu intenioneaz s nlo


cuiascdocumenteleoficiale,nationalesaualeComisiei,referitoarelasubiecterele
vante produciei de aggregate. El atrage atenia asupra unor binecunoscute pro
blemecheieiaaciunilorcorespunztoare,ntromaniersimpliuordecitit.
Inplus,ManualuldoretescontribuieladezvoltareadurabilnSEEprinpromova
reapracticiloripoliticilormanagementuluidurabilalagregatelor,iaaprovizionrii
durabiledinsursemixtenaceastregiune.Acesteaaduclarndullorlicenasocial
firmelor,ceeacelevangduisrmnnafacereisrealizezeprofit.

1.2

Metodologie

Cincisprezece(15)parteneridinzece(10)rialeSEEauparticipatlaproiectulSAR
Ma (Fig. 2). Observatori, reprezentnd ministere cu atribuii n minerit, autoriti
regionale,cameredecomeriindustrie,aufostdeasemeneaprezeni.Contribuii
au fost aduse de ctre servicii geologice, institute i faculti care lucreaz n mod
curent ca experi sau consilieri ai guvernelor i industriei, combinnd cunotinele
actualeiexpertizandomeniulagregatelor.Deasemenea,aufostasociateoptcor
puridecizionalecuatribuiindomeniulagregatelor.
ProiectulSARMaafoststructuratncinciPachetedelucru(WPs),dou(2)generalei
trei(3)tematice(Fig.1).Printreele,WP3ExtractionandDemolitionSiteLevelActivi
ties a fost partea destinat s ndeplineasc obiectivele proiectului prin patru acti
viticoncentratepembuntireaeficieneiresurselorlanivellocal.
Prezentulmanualafostrealizatprinactivitatea3.4aproiectuluiisabazatnprinci
palperapoarteledesintezpregtitenWP3(Fig.1).Urmtoarelesurseaufostde
asemenealuatenseam:

RapoarteindividualenWP3alepartenerilordinproiect,referitoarelastudiide
caz separate, din diferite ri ale SEE. Cazurile activitii 3.1 au fost selectate
pentru a ilustra example ale extraciei de agregate cu aplicarea practicilor
prietenoasecumediul.Cazurileactivitii3.2aufostexaminatepentruprobleme

6|P a g i n a

de ilegalitate i propuneri de monitorizare, utilizate pentru a prezenta reco


mandridesprecumsseprevincariereleilegalenrileSEE.Infinal,cazurile
activitii3.3aufostexaminatepentruareliefapotenialuldeproducereaagre
gatelorprinactivitidereciclarenrileSEE.Alturiderapoarte,chestionare
individualecompletatedectrepartnerinactivitatea3.3aufostdeasemenea
avute n vedere. Acestea au presupus colectarea de informaii referitoare la
practiciledereciclareactivenrileimplicatenproiect.

Repoarte pregtite n WP4, i n particular n activitatea 4.1 a proiectului.


Aceastactivitateainclusstudiulcadruluilegislatividereglementarelegatde
managementuldurabilalresurselordeagregatenunelerialeSEE.

Documentepublicateiwebsiteurinlegturcuconinutulmanualului.

Toatesurseledemaisussuntevideniatedetaliatncapitolul7alManualului.
Inainte de publicare, Manualul a fost supus unui process de revizie, intern i ex
tern,attdectrepartenerinproiectctidectrerefereniexterni.Astfel,elre
flectsintezapunctelordevedereanumeroiexperidindiferiteinstituii(Colabora
tori,pagina2).

Fig.2:Al2leaMeetingalConsoriuluipartenerilorproiectuluiSARMa,Split,Croatia,45Feb,2010

1.3

StructuraManualului

Manualulestestructuratnapte(7)capitole.Inacestcapitol,suntincluseinformaii
introductivereferitoarelascopulManualului,lametodologiaaplicatpentrupregti
realuiilastructurasa.
Capitolul2conineinformaiigeneraleasupraactivitiideproducieaagregatelorn
EuropaiapracticilordeexploatarencarieraplicatenriledinSEE.Dateselec
tatedinstudiiledecazaleproiectuluiaufostutilizatecaexemple.
Capitolul 3 reliefeaz problemele majore legate de activitile de extracie la nivel
local,aacumaufosteleidentificateprincercetarearealizatnproiect.Scopulsu
estessubliniezenecesitateacaoperatorii,autoritilelocaleicomunitiledinSEE

P a g i n a |7

siamsuripentrumanagementulacestorproblementromanierdurabil.Iari,
dateselectatedinstudiiledecazaleproiectuluiaufostutilizatecaexemple.
Capitolele4i5subliniazbunelepracticiirecomandrilepropuseindustrieii,re
spectiv, stakeholderilor locali. Aceste seturi de propuneri cuprind sinteza bunelor
example din rile SEE, cunoscute prin experien, i a practicilor larg acceptate n
Europa.
O selecie de termeni i definiii legate de coninutul Manualului este coninut de
capitolul6.AceastaafostconsideratimportantpentruasprijinicitireaManualului
i a ajuta cititorii n clarificarea, dac este necesar, a unor termeni semnificativi.
Surseleutilizatepentrucapitolul6suntspecificateipotfiaccesatepentruinformaii
suplimentare.
Lafinal,toatedocumentelecitatenManualsuntprezentate,nordinealfabetic,n
capitolul7.

8|P a g i n a

2. Decenevoiadeagregate?
In prezent, circa 90% din totalul produciei de
agregate din Europa provine din resurse naturale,
extrase n cariere i balastiere. Restul de 10% din
producia european de agregate provine din
depozite marine, reciclarea deeurilor industriale,
cumsuntzgurileicenuile,ireciclareadeeurilor
dinconstruciiidemolri.
Producia de agregate marine i a celor provenite
prin activiti de reciclare va continua s creasc;
totui, pe termen lung, circa 85% din necesar va
trebuincsfieacoperitcuagregateproduseprin
extraciencariere.
Agregatele produse prin reciclare nu ar trebui
private ca nite concureni ai agregatelor produse
n cariere, ci mai degrab utilizarea lor mpreun
estestrategicpentruasigurareaaprovizionriidin
sursemultipleSustainableSupplyMix(SSM).

P a g i n a |9

Marine
Agregate
marine(dragatedin
Aggregates(Seaor
maresaulac)
LakeDredged)
2%

Manufactured
Agregate
Aartificiale
ggregates
(CrushedSlag,
(zgurspart,
cenu)
FlyAsh)
2%

Recycle
dfrom
Construction
Reciclatedin &
construcii
Demolition
idemolri
Materials
6%

Rocisparte
CrushedRock
din cariere s
fromQuarrie
49%
Nisipipietri
Sand&Gravel
dinbalastiere
fromPits
41%

Fig.3:DistribuiaproducieideagregatenEuropa,duporiginealor
IntocmitdeF.Chalkiopoulou,pebazadateloriclasificareasurselorprezentatenPlanning
policiesandpermittingprocedurestoensurethesustainablesupplyofaggregatesinEurope,
UniversityofLeoben(2010),FinalReportcommisionedbyUEPG(EuropeanAggregates
Association),p.9.

Not: Agregatele sunt produse i din deeurile extractive (miniere), definite n capitolul 2.1.
Acest tip de agregate nu este menionat separat n raportul citat mai sus. Se presupune c
acesttipdeagregateesteinclusncategoriaCrushedRockfromQuarries

10|P a g i n a

2.1

Semnificaiaagregatelornviaadezicuzi

Agregatele sunt definite materiale granulare sau formate din particule, fie naturale
(nisip i pietri), fie produse prin zdrobire (roci sparte), care, legate mpreun (cu
ciment,varsaubitumen)saunu,suntutilizatenconstruciadecldirisaustructuri
inginereti civile. De asemenea, ele sunt cunoscute ca agregate de construcie i
utilizatenprincipalcabeton,mortar,piatrpentrudrum,asfalt,materialededrenaj,
saucaumpluturnconstruciiorilaterasamentulcilorferate. [Seleciedetermenii
definiii,capitolul6dinmanual]

Termeni noi, ca agregate reciclate i agregate artificiale, sunt utilizai pentru


denumirea produselor care au alte origini dect cea convenional, din cariere i
balastiere. Agregatele reciclate se obin prin reciclarea deeurilor din construcii i
demolri (C&DW), de exemplu deeuri de crmid, betoane sparte, zidrii, iar
agregateleartificialesuntproduseprinactivitiindustrialentimpulprocesriisau
reprocesrii deeurilor, produselor secundare i reziduurilor. Agregatele artificiale
mai sunt uneori denumite aggregate secundare. In plus, deeurile extractive (sau
deeurileminiere),adicdeeurilerezultatedinprospeciunea,extracia,procesarea
resurselormineraleidinlucrrilencariere,potfiprocesatepentruproducereade
agregate.[Seleciedetermeniidefiniii,capitolul6dinmanual]
Aproximativ 65% din agregatele consumate anual n Europa sunt utilizate la
construciadecldiri.Aceastanmoddeosebitnrilecuseismicitateridicat,unde
betonul este materialul standard utilizat pentru structura de rezisten a cldirilor.
Spre exemplu, o cas greceasc de 120m2, localizat ntro zon cu seismicitate
ridicat,necesit180m3(peste400tone)debetonpentruconstruciasa.Denotatc
7080% din acest beton este reprezentat de agregate. Cldirile sociale, ca coli,
spitale i stadioane, necesit cantiti considerabile de agregate pe unitatea
construit. Pe baza datelor Asociaiei Europene a Agregatelor (2010), aproximativ
3.000tonedeagregatesuntnecesarepentrufiecarenoucoal,ntimpceunnou
stadion poate necesita pn la 300.000 tone de agregate. Pentru aceast aplicaie
specific (construcia de cldiri), agregatele sunt utilizate fie indirect, sub form de
cimentivar(formecalcinatealcalcarului),fiedirect,nbetoaneimortare. [Sursa:
AnnualReview20102011,UEPG,http://www.uepg.eu/]
Agregatelesunt,deasemenea,foarteimportantepentrulucrriledeinfrastructur,
de exemplu n construcia de drumuri. Aproximativ 30.000 tone de agregate sunt
necesarepentruconstruciaintegrala1kmdedrumnaional.Aici,agregatelesunt
prezente n fundaia drumului i n betoanele sau mixturile bituminoase ale
suprafeeidrumurilor.Cantitiechivalentela20%dinconsumulanualeuropeande
agregate se utilizeaz la construcia de drumuri, piste aeroportuare, ci ferate i
canale.
Inplusfadeutilizrilemenionate,rocicalciticecuproprietispecifice,sfrmate,
suntutilizate,nformgranularsaucapulberi,pentruhranaanimalelor,nindustria
zahrului,sticlei,chimic(vopsele,maseplastice)etc.

P a g i n a |11

Cererea de agregate este strns legat i de nivelul lucrrilor de ntreinere sau


reparaieacldirilorexistenteideamploareaproiectelordeingineriecivil.
Transportul agregatelor poate aduga costuri semnificative acestora, ntruct ele
suntgreleivoluminoase.Deaceea,celemaimultepieesuntlocalesauregionale,
iarcomerulinteranionalestelimitat.Dezvoltareauneireeleadecvatedebalastiere
i cariere este necesar pentru satisfacerea pieelor locale / regionale i reducerea
costurilordetransportiaimpactuluidemediuasociat,ex.emisiiledeCO2.
CerereatotaldeagregatenEuropaeste3miliardetonepean,conformcudatele
statistice ale UEPG incluse n bilanul anual 20102011. Sectorul agregatelor are o
cifrdeafaceridecirca20miliardeeuroiunconsummediude5,5tonepercapita
pe an. Conform unor surse, industria agregatelor presupune aproximativ 16.000
companii (cele mai multe, intreprinderi mici i mijlocii) care opereaz n 24.000
cariere i balastiere din Europa, implicnd direct i indirect 300.000 oameni. Toate
acestea fac din sectorul agregatelor de departe cel mai important ntre industriile
extractivenonenergetice.
Estimribrutearatcneconomiileavansate,cerereaanualdeagregatenunele
ri europene poate ajunge pn la 12 tone per capita. Totui, sectorul a avut
puternicdesuferitdatoritcrizeieconomiceactuale,declinulmediuraportatfiindde
aproximativ20%n2009fade2008.Inctevari,oscderecontinuavalorilor
producieiesteraportatin2010datoritrecesiunii..
Totui,seanticipeazccerereadeagregatevarevenicurndlaniveluldin2008de
3,5miliardetone,ivaatinge4miliardetonepetermenmediu,ndeosebidatorit
creterii economice n Europa Central i de SudEst. Aceast cerere crescnd de
agregate trebuie luat n seam de Politicile Minerale i Sistemele Naionale de
Planificare. [Sursa: Planning policies and permitting procedures to ensure the sustainable
supply of aggregates in Europe, University of Leoben (2010), Final report commisioned by
UEPG,p.p.6,7]

2.2 Scurt descriere a practicilor de producere a agregatelor n


rileEuropeideSudEst
InceeacepriveteEuropa(Fig.3),circa90%dinproduciatotaldeagregateprovine
dincarierederocimasiveibalastieredenisip&pietri.Restulde10%aproduciei
europenedeagreagateprovinedindepozitemarine,reciclareadeeurilorindustriale,
cazguriicenui,ireciclareadeeurilordinconstruciiidemolri(C&DW).
Dup cum sa documentat n cadrul proiectului SARMa, practicile de producere a
agregatelor n rile SEE cuprind: i) extracia i procesarea rocilor din cariere i a
nisipului & pietriului din balastiere, ii) tratamentul deeurilor extractive (sau
miniere) i solurilor/rocilor excavate la lucrri civile, i procesarea deeurilor
industrialeiC&DW.Totui,practicaprincipalpentruproduciadeagregatenrile
SEE rmne exploatarea din cariere i balastiere cu aceast destinaie. Printro

12|P a g i n a

activitatespecific,esteprodusogamlargdeprodusefinale,utilizabile,nfuncie
de standarde, pentru diverse aplicaii. Agregatele produse prin alte activiti dect
exploatareancarierpotnlocuiagregatelerezultatedincarierenaplicaiicumsunt
construcia de drumuri i producia de betoane, ntotdeauna cu respectarea
standardelordecalitatenecesare.
In ceea ce privete producia actual de agregate prin reciclarea C&DW, ea este
limitatnrileSEE.

2.2.1 Agregatedinrocisparteinisip&pietri
In proiect au fost selectate o seam de studii de caz, reprezentnd exploatarea de
rociinisip&pietridincarierei,respectiv,balastiere(Tabelul1).
Acestecazuriaufostutilizatecaexemplepentruademonstrapracticiledeextracie
prietenoase cu mediul, aplicate n rile SEE. Datele evaluate au provenit din 5
cariereibalastierecarereprezintexempletipicealeoperaiunilordeproducerea
agregatelor n rile SEE. Dou dintre acestea reprezint balastiere pentru nisip &
pietri (Trstenik Croaia i Lanca dei Francesi Italia), iar celelalte trei (Araxos
Grecia, Revrsarea Romnia i Kovilovaa Serbia) sunt cariere de roci masive.
[Sursa: Synthesis report of baseline study reports of SARMa model sites; Activity 3.1 (Best
practices).http://www.sarmaproject.eu/]

Tabelul1:StudiiledecazSARMa
examinatepentrupracticideextracieprietenoasecumediul
Tar
(SEE)

Partener
SARMa

Studiudecaz
(Numecarier)

Materialextras

Croaia

MINGORP

Trstenik

Nisip&pietri

Grecia

IGME

Araxos

Calcar

Italia

ER&Parma

LancadeiFrancesi

Nisip&pietri

Romnia

FGG

Revrsarea

Diabaz

Serbia

RGF

Kovilovaa

Calcar

Metodauzualdeexploatarepentrurociestelucrareaminierlazicariera(Fig.4).
Activitatea de producere a agregatelor de piatr spart implic lucrri de
infrastructur n i n afara sitului (ex. drumuri de acces / transport), dezvoltarea
fronturilor carierei, extracia rocii (uneori, dup pucare), tratamentul materialului
extras (concasare, sitare) (Fig. 5), depozitarea i, n final, transportul produselor la
destinaie. Depozitele de nisip & pietri se exploateaz cu excavatoare (dup
ndeprtarea copertei de sol) i prin dragare sub nivelul acvifer. In funcie de

P a g i n a |13

constituia granulometric a materialului brut, acesta poate necesita o clasare


ulterioarpentruaproducefraciilegranulometricenecesareproduselorcomerciale.

Fig.4:CarieradecalcareAraxos,Grecia
[Sursa:PreparatorysitereportofAraxosquarry;Activity3.1.http://www.sarmaproject.eu/]

Fig.5:Unitatemobildeconcasaresitare,carieraAraxos
[Sursa:PreparatorysitereportofAraxosquarry;Activity3.1.http://www.sarmaproject.eu/]

14|P a g i n a


Fig.6:Excavaredenisip&pietriprindragarelabalastieraLancadeiFrancesi,Italia
[Sursa:PilotsitereportofLancadeiFrancesi;Activity3.1.http://www.sarmaproject.eu/]

Fig.7:CarieraTrstenik,CroaiaDragplutitoarecugraifribenzitransportoare
[Sursa:IGMSljuncaraTrstenikd.d.,Croatia;Photographer:B.Kruk]

CarieraLancadeiFrancesidinItalia(Fig.6)producesilturi,argileiargilenisipoase.
CarieraTrstenik(Fig.7)estelocalizatncmpiainundabilaRuluiSava,regiunea
Zagreb, Croaia. Carierele din zon produc silt, argil, pietri, nisip i turb. Cariera
AraxosdinGrecia(Fig.4)producemaialespiatrspartdincalcare.Carieradediabaz
Revrsarea din Romnia produce piatr spart, dale, criblur i nisip abraziv. In
sfrit,carieradecalcarKovilovaa(Fig.8)producendeosebipiatrspart.

P a g i n a |15

Producia medie a carierelor i balastierelor examinate variaz de la circa 400.000


tonela850.000tonedeagregatepean.Produselefinaleigsescaplicaiindiverse
domenii, cum sunt construcia de drumuri i cldiri, terasamente de cale ferat, n
industriasticlei,metalurgieicafillernhranaanimalelor.(Tabelul2).
Tabelul2:AplicaiialeagregatelorprodusedecarierenriSEE
Carier/balastier

Utilizriprincipalesau/idomeniideaplicare

Trstenik,Croaia

Construciadedrumuriicldiri

Araxos,Grecia

Construciadedrumuriicldiri

LancadeiFrancesi,Italia

Mortaredeciment,betoane,industriilesticleiia
crmizilor,rambleepentrudrumuri

Revrsarea,Romnia

Construciadedrumuriidiguri,terasamente

Kovilovaa,Serbia

Construciadedrumuriicldiri(80%),metalurgie
(10%),fillernhranaanimalelor(10%)

Fig.8:CarieradecalcareKovilovaaSerbia
[Sursa:Preparatorysitereport,Kovilovaaquarry;Activity3.1.http://www.sarmaproject.eu/]

16|P a g i n a

2.2.2 Agregateproduseprinactivitidereciclare
Expresiaagregatedinreciclareesteutilizataicipentruadescrietoateagregatele
produseprinoperaiunidereciclareialteactivitidectexploatareadincarierei
balastieredestinateacestuiscop.Ctevatipuridedeeuriireziduurimineralepotfi
efectiv transformate prin reciclare n produse secundare. Aceste produse pot fi
utilizate, pentru anumite scopuri, n locul sau n amestec cu agregate naturale,
economisind resurse neregenerabile i reducnd semnificativ terenurile ocupate i
impactul de mediu asociat. Cu
Tabelul3:Clasificareaactivitilordereciclare
acest sens, agregatele din
casursepotenialeproducieide agregate
reciclare includ i agregatele
produse din deeuri extractive
(sauminiere).
Conform clasificrii activitilor
de reciclare propuse i agreate
departeneriiSARMa,4tipuride
activiti de reciclare au fost
considerate ca poteniale surse
de agregate (Tabelul 3).
Activitiledereciclare,listaten
tabel,senscriuncadrullegalal
unor Directive i Comunicri ale
UE referitoare la managementul
acestoritipuridedeeuri. [Sursa:

R1:

Reciclarea
produselor
secundare,
deeurilor i reziduurilor din activiti
extractive

R2:

Reciclarea deeurilor din construcii i


demolri(C&DW)

R3:

Reciclarea materialelor excavate la


lucrricivile

R4:

Reciclareadeeurilorindustriale(zguri
metalurgice,cenuideincinerare,
cenuidinardereacrbunilor)

Synthesis report of baseline study


reportsofSARMamodelsites;Activity3.3(Recycling).http://www.sarmaproject.eu/]

Exist destul de puine diferene ntre rile SEE n ceea ce privete utilizarea
materialelor reciclabile, ca C&DW sau alte tipuri de deeuri, pentru producerea de
agregate. Referitor mai ales la reciclarea C&DW, att dezvoltarea i implementarea
legislaiilornaionalerelevante,ctindeplinireaobiectivelorreciclriiC&DWsunt
proceselente,ncelemaimulteriSEE.Informaiilecareurmeazaufostcolectate
princhestionarededicatereciclriiicompletatedectreparteneriidinproiect.

InAlbania,partedinreziduurileindustrieideprocesareacromituluisuntutilizate
pentruproduciadeaggregatesdestinateconstruciilor.

NuexistinstalaiidereciclarenHerzegovina,ntimpcefoartepuineexistn
Bosnia.

In Grecia, legislaia naional privind reciclarea C&DW a fost aplicat foarte


recent.DeeurileR1(deeuriextractive)iR4(zguri)suntutilizatelaproducerea
deagregatepentruconstruciadedrumuri.DeseurileR1iR3(sol/rociexcavate
din lucrri civile) sunt deseori utilizate pentru umpluturi, dar nu sunt date
disponibileprivindcantitile.

P a g i n a |17

InSerbia,cantitiledeC&DWreciclatepentruproduciadeagregatesuntfoarte
slab reprezentate. Deeurile industriale, ca zgurile i cenuile din arderea
crbunilor,suntutilizateocazionalcasursepentruproduciadeagregate.

SloveniadeineinstalaiidereciclarecaretrateazmaialesdeeuriR2(C&DW),
R1(deeuriminiere)iR4(deeuriindustriale).Agregateleprodusesuntfolosite
pentruumpluturi,produciadebetoaneialteutilizrinconstrucii.

InAustria,deeurileR1(deeuriminiere)suntutilizatemaialescaumpluturin
cariere.Totui,proporiiridicatedinaltetipuridedeeurisuntprocesate:83%(5
din6milioanetone)dindeeurileR2(C&DW),72%(15,9din22milioanetone)
din deeurile R3 (soluri/roci excavate) i 69 % (1,1 din 1,57 milioane tone) din
deeurile R4 (deeuri industriale). Aproape 100% din asfalt (deeu R2) este
reciclat,precumi9095%dinbetoaneleutilizate(deeuriR2).

Studiiledecazlistatentabelul4aufostconsideratecaexemplepentruproduciade
agregate prin reciclare n rile SEE. Cazurile au fost heterogene, variind de la
procesarea deeurilor miniere la tratamentul C&DW, solurilor/rocilor excavate din
lucrri civile i deeurilor industriale (ex. zguri, cenui). [Sursa: Synthesis report of
baseline study reports of
http://www.sarmaproject.eu/]

SARMa

model

sites;

Activity

3.3

(Recycling).

Tabelul4:ListastudiilordecazconsideratepentrureciclarenproiectulSARMa
Partener

Tipde

Albania

METE

Bulqiza

Activitate
extractiv
asociat
Cromit

Grecia

IGME

Gerakini

Magnezit

R1

Italia

ER&Parma

Madregolo(Collecchio)

R2

Italia

ER&Parma

Castellarano

Nisip&pietri

R1,R2,R3,R4

Romnia

FGG&IGR

DevaRuschia

Marmur

R1

Slovenia

GeoZS

VelicaPiresica

R2,R3

Slovenia

GeoZS

Sezana

R2,R3

Slovenia

GeoZS

Dogose

R2,R3

Slovenia

GeoZS

SmarjeSap

R2,R3

Tara

SARMa

Numestudiudecaz

reciclare
R1

Deexemplu,materialuldiniazuldedecantarealUzineideProcesareaCromitelorde
laBulqiza,Albania(200.000tone/an)estenprezentreciclatitratatninstalaiide
mbogire ca deeu minier. Produsele reciclate cuprind un concentrat vandabil de

18|P a g i n a

cromit(3842%Cr2O3)utilizabilnindustriachimicimetalurgie,iunprodusnisipos
(R1)potrivitpentruproduciadebeton. [Sursa:StudyreportofSARMacasestudy Bulqiza
Albania(3.3Recycling)]
Deasemenea,nminademagnezitGerakini,Grecia(Fig.9),produselesecundarede
lainstalaiadesortareamorilorideeurileextractivedeladezvoltareamineisunt
procesate pentru producia de agregate R1 (150.000 tone/an), destinate mai ales
construcieidedrumuri(Fig.10).

Fig.9:VederegeneralahaldelordedeeuristeriledelaminademagnezitGerakini,Grecia
[Sursa:Baselinestudyreportforrecycling.Casestudy:Gerakini.http://www.sarmaproject.eu/]

Fig.10:Agregate(R1)produseprintratamentuldeeuluiminierdelaminaGerakini

P a g i n a |19

Saseuzinedereciclare,doudinregiuneaEmiliaRomania(Italia)ipatrudinSlove
nia, au fost selectate pentru a demonstra potenialul de producere a agregatelor
reciclate(adic,reciclareaC&DW)nrileSEE.
Uzina de reciclare din Madregolo (Collecchio), Italia (Fig.11) este un exemplu de
evoluie de la "cariera tradiional" la "carier i reciclare integrate". In particular,
uzina reproceseaz agregate reciclate rezultate prin mcinarea de pavaje asfaltice
(R2) asociate cu agregate naturale. Tehnicile adoptate pentru reciclare constau n
proceselacaldilarece.Inprimulcaz,agregatelereciclatesuntadugatenprocent
maimicde20%nmixturatotal.Inaldoileacaz,agregatelereciclatesuntadugate
n procent de pn la 50%. Agregatele astfel obinute sunt utilizate pentru
construciadedrumuri,aeroporturiiporturi,naccordcucerinelepieiiCE.Ciment
asfaltic reciclat este, de asemenea, fabricat. [Sursa: Synthesis report of baseline study
reportsofSARMamodelsites;Activity3.3(Recycling).http://www.sarmaproject.eu/]

Fig.11:UzinadereciclaredinMadregolo(Collecchio),Italia
[Sursa:BaselinestudyreportsofSARMamodelsites(Recycling).CasestudyofMadregolo]

UzinadereciclaredinCastellarano(Italia)apliccelemaibunetehnologiidisponibile
ndomeniulreciclriiC&DW.Uzinaestelocalizatlngoinstalaieproductoarede
nisip&pietri,ntrozonaparinnddistrictuluiceramicSassuoloScandiano.Din
acestmotiv,76%dinalimentareauzineidereciclareCastellaranosefacecudeeuri
aleindustrieiceramice(R4).Capacitateauzineiestede150.000tone/an. [Sursa:Base
linestudyreportsofSARMamodelsites(Recycling):CasestudyofCastellarano]

20|P a g i n a

Studiul de caz selectat pentru Romnia privete cariera de marmur Ruschita. Aici,
50%dinrocileexcavatesuntutilizatepentruproduciaa190.000tone/andeblocuri
demarmur.Blocurilederociexcavate,carenusuntutilizabilepentruprelucrareca
piatr ornamental, precum i reziduurile (ex. sprturi) instalaiilor de tiere sunt
procesate de ctre o uzin, localizat n apropierea carierei de marmur, pentru a
obineprodusemicronizate(fillere). [Sursa: Baseline study reports of SARMa model sites
(Recycling):CasestudyofDevaRuschita]

Uzina de reciclare de la Velica Piresica (Slovenia) este localizat ntro parte


abandonatauneicariereactivededolomit.DeeurileR2(C&DW)iR3(soluri/roci
excavate din lucrri civile) sunt tratate n aceast uzin pentru a produce agregate
reciclatedecalitatemedieibun,caresuntutilizatepentruconstruciadedrumuri
iciferate. [Sursa: Baseline study reports of SARMa model sites (Recycling): Case study of
VelicaPirecica]
In mod asemntor,uzina de reciclare dela Seana(Slovenia) este localizat ntro
parteabandonatauneicarieredecalcare.DeeuriR2iR3sunttratateinuzina
Seana. Aici sunt produse agregate reciclate de calitate de la slab la bun. [Sursa:
Synthesis report of baseline study reports of SARMa model sites; Activity 3.3 (Recycling).
http://www.sarmaproject.eu/]

Al treilea caz de reciclare din Slovenia se refer la uzina de reciclare de la Dogoe,


localizat ntro balastier epuizat, parial remediat, de lng rul Drava.
Alimentarea uzinei de reciclare Dogoe cuprinde deeuri R2 i R3, iar agregatele
reciclate produse sunt de calitate medie la sczut, potrivite pentru construcia de
drumuri, producerea debetoane i mixturi bituminoase i pentru umpluturi. [Sursa:
Synthesis report of baseline study reports of SARMa model sites; Activity 3.3 (Recycling).
http://www.sarmaproject.eu/]

UltimulcazexaminatestealuzineidereciclaredelaSmarjeSap(Slovenia),localizat
n partea abandonat a unei carierei active de dolomit. Activitatea de reciclare se
realizeaz numai o dat pe an, utiliznd un echipament (concasor) nchiriat pentru
tratamentul deeurilor R2 i R3 i producerea de agregate reciclate de calitate
sczut, potrivite pentru umpluturi. [Sursa: Synthesis report of baseline study reports of
SARMamodelsites;Activity3.3(Recycling).http://www.sarmaproject.eu/]

Pebazaanalizeistudiilordecaz,estedesubliniatcmajoritateauzinelordereciclate
prezentate mai sus sunt instalate n pri epuizate ale unor cariere active sau n
cariere / balastiere abandonate, n vecintatea zonelor industriale i aproape de
centreurbane.Aceastpracticestentotalitateadecvat,deoarece:

Uzinele de reciclare sunt n mod normal alimentate cu mixturi de deeuri


extractive,industrialeiC&DW.Acestematerialesuntuordegsitnastfelde
zone.

Unitile de concasare/sortare ale carierelor/balastierelor sunt utile i pot fi


folositedectreuzineledereciclare.

P a g i n a |21


Fig.12:Prafulfactordeimpactasupramediului[Sursa:Arhivapersonalaautorilor]

22|P a g i n a

3. Problemelemajorecareafecteaz
durabilitatearesurselordeagregatela
nivellocal

Agregatelesuntmaterialeieftine,greleivoluminoaseieste
imperativ ca, din motive economice i de mediu, acestea s
fie obinute aproape de principalele centre de consum, n
special n cazul n care transportul feroviar sau cel naval nu
este posibil, aa cum se ntmpl de obicei. Deoarece agre
gatele sunt obinute n principal din lucrri miniere de su
prafa,existunimpactdirectasupraesteticiipeisajului.Un
numr de alte influene poteniale asupra mediului pot
aprea, de asemenea, n timpul operaiunilor legate de
activitile din cariere / balastiere, ct i n acelea legate de
activitiledetransport.
Maimultdectatt,industriaextractivpoateafectacomu
nitilenvecinateinevoilelor.Astfel,chiardacnunmod
oficial, acceptarea social este necesar pentru exploatarea
ncarier,nscopuldeaoperafrprobleme.

P a g i n a |23

3.1

Necesitateauneidezvoltridurabile

Potrivit raportului Comisiei Mondiale pentru Mediu i Dezvoltare (1987), dezvol


taredurabil(SustainableDevelopmentSD)estedezvoltareacaresatisfacenevoile
prezentuluifracompromiteposibilitateageneraiilorviitoaredeaisatisfacepro
priile nevoi. Dezvoltarea durabil implic o cretere economic, mpreun cu
proteciacalitiimediului,fiecareconsolidndopecealalt.nesen,termenulde
Dezvoltaredurabil(SD)sereferlarealizareadezvoltriieconomiceisocialentr
unmodcarenuepuizeazresurselenaturalealeuneiri. [Sursa:"Ourcommonfuture:
TheWorldCommissiononEnvironmentandDevelopment",Bruntland,G.,1987]

Autoritile, industria i societatea trebuie s coopereze la planificarea la nivel


regionalilocalastfelnctextraciadurabilaagregatelorsfieunsucces.Pentrua
asigura gestionarea durabil i furnizarea agregatelor, fiecare dintre prile
interesate trebuie s accepte anumite responsabiliti. Autoritile au datoria s
dezvoltepolitici,reglementricadruistimulenteeconomicecaresasigureclimatul
pentrusucceseleeconomicealeoperatorilordecariere,nacelaitimpasigurnduse
c nevoile i preferinele comunitilor adiacente sunt respectate. Industria trebuie
s lucreze astfel nct s fie recunoscut ca un corporatist responsabil i ca un
membrualcomunitii.Societatea(inclusivONGurile)areresponsabilitateadease
informa cu privire la gestionarea problemelor resurselor de agregate. Toate prile
interesatetrebuiesidentificeisrezolveproblemelelegitime,printrocontribuie
constructivnluareadeciziilorcaresseadreseazattlor,ctiunorspectrelargi
deobiectiveiinterese.[Sursa:ManagingandProtectingAggregateResources,OpenFile
Report02415,U.S.GeologicalSurvey,Langer,W.H.,2002]
Inprezent,oparteimportantainformaiilordemediufolositepentruainterpreta,
prognozasauconturaaspectealedezvoltriidurabilelegatedesistemeleindustriale,
derivdinaplicareametodologieiLifeCycleAssessment(LCA).Industriaminier/
exploatarea n carier este unul din sectoarele n care utilizarea instrumentelor
bazatepeLCAafostmaipuinfolosit,sauncareconsensulcuprivirelapunerean
aplicare a metodologiei nu a fost atins. [Sursa: Life Cycle Assessment (LCA) Guidelines;
Activity3.3(Recycling).http://www.sarmaproject.eu/]
n contextul artat mai sus, anumite responsabiliti, probleme i provocri sunt
actualepentrutoateprileimplicatensectoruldeagregatelanivellocal.Dupcum
sa demonstrat n proiectul SARMa, aspectele i provocrile rilor SSE includ:
realizarea licenei sociale pentru a opera; gestionarea impacturilor poteniale de
mediu; prevenirea exploatrilor n cariere ilegale, promovarea activitilor de
reciclare;eliminareaunordeficienenlegturcucadrullegislativ.

3.2

Aspectesociale

Fr nici o ndoial, societatea are nevoie de agregate pentru dezvoltarea


infrastructurii i a construciilor, i, prin urmare, o preocupare major se refer la
costulefectivalfurnizriideagregatedeocalitateacceptabil.

24|P a g i n a

Pe de alt parte, extracia de agregate din cariere sau balastiere const ntrun
procesnmarepartemecanic,ceimplictransportulunorcantitimaridemateriale
iacestlucrupoatederanjacomunitilelocalendiversemoduri(asevedeapunctul
3.3):a)schimbareapeisajuluisiteurilornvecinate,b)afectareamediului,habitatelor
ispeciilor,c)creareauneiperturbricontinuedincauzatransportuluidemateriale
prin sate, etc. n plus fa de disconforturile cauzate de nsi natura activitii de
extracie,careafecteazmediulnconjurtoricomunitile,localniciiiautoritile
sunt preocupate de gestionarea etapei postnchidere i de utilizarea carierelor
epuizate.
Extindereansuprafaaexploatrilorncariereaagregatelorpoatefirestricionat
dectrecomunitilenexpansiune,nlipsaunorplanurideutilizareaterenuriloria
neconturrii zonelor prioritare de extracie a materiilor prime. n timp ce multe
cariere au pornit de la periferia comunitilor, astzi acestea sunt "nghiite" i
nconjuratedecomunitileexpansive.
Prin urmare, problemele sociale la nivel local provin de la dou aspecte
contradictorii: a) punctul de vedere al consumatorilor, i b) punctul de vedere al
ceteanului"deranjat".
Muliceteninuacceptcariereledesuprafadeoarecenurecunoscdependena
societii fa de agregate. Sindromul nu n curtea mea", poate restriciona
dezvoltarea valorificrii agregatelor. [Sursa: Managing and Protecting Aggregate
Resources,OpenFileReport02415,U.S.GeologicalSurvey,Langer,W.H.,2002]
n ultimii ani, prin demersul consultrii publice prevzute n cadrul procedurii de
autorizare de mediu stabilite n unele ri SSE, a existat o implicare sporit a
comunitilorlocalenluareadeciziilorpentrucarierelenoii/sauexistente.Prile
interesate, cum ar fi comunitile locale i ONGurile, ar putea creia obstacole
considerabile n eficiena carierelor de agregate, n special atunci cnd activitatea
extractiv se desfoar n apropierea sau n zonele de conservare a naturii i a
siturilor arheologice importante. Pe scurt, activitatea de producie de agregate are
nevoie,chiardacnunmodoficial,deacceptaresocial,nscopuldeaopera fr
probleme.

3.3

Problemedemediu

Problememajoredemediurecunoscutengeneralcaafectnddezvoltareadurabil
aresurselordeagregatesuntlegatede:

Ct de eficient sunt evaluate, monitorizate i gestionate potenialele impacturi


asupra mediului care rezult n toate fazele unui proiect de extracie a
agregatelor(planificarea,dezvoltarea,instituirea,funcionarea),i

Dacexistunplaneficient,specificibinerealizatderestaurareasiteului,care
arputeacompensacomunitilelocalepentrumodificareainevitabilapeisajul
datoritactivitilordeextracie.

P a g i n a |25

Impactul asupra mediului variaz considerabil de la o carier la alta, funcie, n


principal,demetodeledeextracieidetehniciledeprocesareaplicate,proiectarea
generalalucrriincarier,precumiamploareaprocesuluideextracie.
Siteurilesituatentrunmediuvulnerabil,cumarfiozonumedsaunapropierea
unuirusaulac,orinzonedemarevaloarenatural,potaveaunimpactpotenial
maimaredectcelesituatentrunmediudejaputernicafectat.
Modificareapeisajuluiesteimpactuldirect,celmaievidenticomunalexploatrilor
ncarier,careafecteazmediuldinpunctdevedereesteticiprovoacperturbri
nunumaiasupracomunitilorlocale,ciiasuprahabitatelorexistente(Fig.13).

Fig.13:VederedeansambluacariereiKovilovaaiafabriciidinoraulDespotovac,Serbia
[Sursa:PreparatorysitereportofKovilovaaquarry;Activity3.1.
http://www.sarmaproject.eu/]

Exploatrile n carier pot necesita spatiu pentru amplasarea haldelor, precum i


spaiupentruinfrastructurileasociate,cldiriidrumurideacces.Astfeldeactiviti
pot, ocazional, provoca perturbri semnificative ale vieii slbatice i conduce la
pierderea sau deteriorarea habitatelor naturale valoroase. Acest impact poate fi
temporar sau permanent, direct sau indirect, n site sau n afara siteului i poate
intranjoclamomentediferitepeparcursulcicluluiproiectului(Tabelul5).

26|P a g i n a

Tabelul5:Impacturipotenialeasuprabiodiversitiiprinactivitiextractive
[Sursa:ECGuidanceonundertakingnewnonenergyextractiveactivitiesinaccordancewith
Natura2000requirements,EuropeanCommission,July2010,p.31]

Forajilucrriminieredesuprafa

Construciirutiere/ciferate

Explorare

Circulaiapersoanelorivehiculelor
Prepararelocaie/Extraciamineralelor
Decopertarea/stocareasoluluii
vegetaiei
Dezvoltareinfrastructur(liniielectrice,
drumuri,cldiri,concasoare,benzi
transportoare)

Colonizareasiteului
cuspeciiexoticei
invazive
Modificareai
degradarea
ecosistemelor
acvatice

Etape/Activiti

Deteriorareai
fragmentarea
habitatelor
Perturbaiii/sau
deplasareaspeciilor
sensibile
Pierdereadeindivizi
saupopulaiirare
saupecalede
dipariie
Modificrin
componena
speciilor(florai
faunalocal)

Impacturipotenialeasuprahabitatelorispeciilor

Depozitedesteriliiazuridedecantare

nchideresite
Reconturarebalastier,frontcarieri
haldedesteril

Explozii
Extracieminereu/roc;stocare
Deversareapdesuprafaisubteran
Scdereaniveluluihidrostatic
Transportuldemateriale
Prelucrare
Sfrmare/concasare

Imprejmuirezonepericuloase
Dezafectarededrumuri/demontarede
cldiri
Rensmnarea/replantareazonelor
perturbate
Monitorizareacalitiiapeiiposibile
tratamente

Activitile din cariere pot determina modificri ale calitii apei din cauza apei de
iroireidifuzieipoluanilornapelesubterane.Dacasanareasiteuluideextracie

P a g i n a |27

este necesar, activitile extractive pot modifica potenial condiiile hidrologice n


zoneleextracieinmprejurimi,cumodificrialereeleihidrograficecauzatedeun
dezechilibrutemporarnscurgeriledesuprafa,ainfiltrrilor,etc.nastfeldecazuri,
acestlucruarputeaconducelaunimpactasupraizvoarelorapropiatesauazonelor
umede,attntermenidecantitatectidecalitate(ntreruperihidraulice).
Diferite tipuri i intensiti ale zgomotului pot s apar n timpul exploatrilor n
carier,iarvibraiilepotaprealautilizareapucrilor.Attzgomotul,ctivibraiile
potafectaspeciilefaunisticeexistentenmprejurimi,precumicomunitilelocale,
ncazulncareaezrilesuntnimediataapropiereacarierei.
Emisia de praf este un efect secundar semnificativ al extraciei i transportului i
poateafectacalitateaaerului,solurilor,oameniiihabitatele(Fig.12).
Cu toate acestea, industria agregatelor ia mbuntit mult n ultimii ani
performana n materie de mediu i se concentreaz pentru realizarea proteciei
biodiversitii n ariile naturale protejate, cum ar fi Natura 2000. Cteva cazuri de
carieredintreceleexaminatenproiectulSARMa(Tabelul1)reprezintexemplede
operaiuni n imediata apropiere a zonelor naturale protejate. Cariera Araxos din
GreciaopereazntrozonNatura2000.LancadeiFrancesinItaliafuncioneazn
zonainundabilaruluiPo,riveranuneizoneNatura2000.CarieraKovilovaadin
Serbia este plasat n apropiere de Cheile rului Resava, o rezervaie din categoria
Special Nature, denumit Vinatovaa. Cariera Revrsarea (Romnia) se afl n
mijloculcilordemigraieapsrilorslbatice. [Sursa:Synthesisreportofbaselinestudy
reportsofSARMamodelsites;Activity3.1(Bestpractices).http://www.sarmaproject.eu/]

nprezent,monitorizareasistematicibunagestionareaimpactuluiasupramediu
lui sunt prevzute i constituie obligaii legislative pentru operatorii de cariere, n
majoritatea rilor SSE. Cu toate acestea, exist nc multe alte ci spre a atinge
nivelurimainaltedeperformandemediunregiunispecifice.

3.4 Problemealeexploatrilorilegalencarier
nciudaunuicadrulegislativexistentpentrucariere,uneleriSSEncseconfrunt
cuproblemealeactivitilorilegale.Aceastproblemesteasociatcugraveefecte
economice,socialeidemediu,careafecteaznunumaizonelerestrnsencareau
locastfeldeactiviti,ciizonemailargi.
Cteva studii de caz au fost selectate pentru a identifica cauzele poteniale ale
carierelorilegalenrileSSEispropunmodalitidealepreveni.Concluziilese
bazeaz pe rezultatele expertizei specifice. [Sursa: Synthesis report of baseline study
reports;Activity3.2(Illegalquarrying).http://www.sarmaproject.eu/]

Activitile de exploatare ilegal variaz de la excavaii la scar mic, operate


ocazional de ctre persoane fizice n scopul de a extrage agregate pentru uz
propriu,lacarieredezvoltateladiferitescri.Acestadinurmfuncioneaz,de
obicei,pentructevaluniinusuntuordecontrolatdectreautoritilelocale.

28|P a g i n a

Este dificil s se estimeze cantitile reale de agregate provenite din activiti


ilegale n rile SSE, deoarece date oficiale relevante nu sunt ntotdeauna
disponibile. Cu titlu informativ, un studiu efectuat de ctre autoritile
competente din Republica Croaia, la nivelul anului 2009, a artat c n jur de
20%dinproduciadeagregateariiaprovenitdinsurseilegale. [Sursa:Activity
3.2SSMmodelsites:SavaRiver(Trstenik)casestudytheZagrebakacountyCroatia]

Activitiilegalesuntpracticate,demulteori,nzonedecariereabandonatei
nereabilitate. Mai mult dect att, cariere abandonate sunt folosite la
depozitareailegaladiferitelortipuridedeeuri(Fig.14).

Fig.14:Depunereadeeurilordinconstruciiideuzcasnicnsiteurileabandonateale
cariereiTrstenik,Croaia
[Sursa:Activity3.2SSMmodelsites:SavaRiver(Trstenik)casestudytheZagrebakacounty
Croatia]

Operatorii ilegali nu in seama de normele de sntate i de siguran n


activitatea de extracie. Prin urmare, exist riscuri grave, att pentru sigurana
operatorilorilegali,precumipentrumediulnconjurtor,aezriilocuitori.De
asemenea,deoareceacetianusuntprofesionitiiautorizai,einuaplicme
tode i tehnici de exploatare adecvate i ecologice. Dimpotriv, practica lor u
zual este o activitate prdalnic de extracie a agregatelor, nsoit de
depozitareanecontrolata"deeurilor".

P a g i n a |29

Activitileexploatrilorilegalencarierauefecteeconomicenegativelanivel
local,regionalinaional,deoareceoperatoriiilegalinupltescimpozitesaualte
taxe/redevene,cancazulcarierelorcareactiveazlegal.

Lipsa unor studii pe termen mediu i lung privind nevoile pieei de agregate la
nivellocal,ncombinaiecuproceseledeautorizarecomplicateiconsumatoare
detimp,potncurajaapariiaexploatrilorilegalencariere.

n cele din urm, un factor important care "permite" desfurarea de activiti


ilegale n carier este lipsa potenial a proceselor i instrumentelor de
monitorizare eficient i consecvent, utilizabile de ctre autoritile
competente.

3.5 Problemealereciclrii
Reciclareanuartrebuisfieconsideratoactivitatedesinestttoare,eaartrebui
sfiencadratntruncontextmailargalgestionriiintegratearesurseloriade
eurilor.nacestsens,produciadeagregateprinactivitidereciclare(vezipunctul
2.2.2)esteconectatlalegislaiarelevant.
Uniunea European (UE) a adoptat o serie de directive care vizeaz armonizarea
politicilor de gestionare i eliminare a deeurilor n ntreaga Europ i garantarea
protecieimediului:

Directivacadruprivinddeeurile(Directiva2006/12/CEadeeurilor);

Directivaprivinddepozitelededeeuri(Directiva1999/31/CE);

Directivapreveniriiicontrolulintegratalpolurii(Directiva2008/1/CE);

Directivaprivinddeeurileminiere(Directiva2006/21/CEagestionriideeurilor
dinindustriileextractive).

Studiiledecazprezentatelapunctul2.2.2dinManual(Tabelul4)aufostconsiderate
caexemplepentruproduciadeagregatedinactivitidereciclarenrileSSE.Prin
acestestudiidecazsademonstratcatitudineageneraldeareciclaifelulncare
activitiledereciclaresuntconceputeigestionate,nscopuldeadevenisursede
agregate,parafiesenialdiferitedelaoarSSElaalta.[Sursa:Synthesisreportofbase
line study reports of
http://www.sarmaproject.eu/]

SARMa

model

sites;

Activity

3.3

(Recycling).

MajoritatearilorSSEnuiaunconsiderare,npoliticilelorminerale,produciade
agregate prin toate activitile poteniale de reciclare. Mai exact, producerea de
agregate prin tratarea deeurilor din activitatea de extracie (sau minerit) este o
practicobinuitncelemaimultedintreele.Pedealtparte,produciadeagre
gatedinC&DWestelimitat,iarstabilireauneilegislaiirelevante,cuobiectivespeci
ficedereciclare,nuafostncadoptatdectreuneleri.
Caurmare,bazelededateprivindagregateledinactivitidereciclarefielipsesc,fie
conin informaii limitate. [Sursa: Synthesis report on legislation and regulatory

30|P a g i n a

framework related to sustainable aggregate resources management in selected South East


Europeancountries,SARMa]

Avndnvederecproduciadeagregatedinactivitidereciclarereduceocuparea
terenurilor i,totodat, impactulpotenial asupra mediului, economisind, n acelai
timp, resurse neregenerabile i, astfel, creterea eficienei resurselor, problemele
stringentecucarefactoriipoliticiiadministraiapublicseconfruntsunt:i)modul
deorganizareidegestionareacolectriiireciclriideeurilor,iii)modalitateade
anelegedacincemsuragregateledinreciclarepotcompletaagregateledin
exploatareancariere,nscopuldearealizaoaprovizionaredurabildinsursemixte
(SustainableSupplyMixSSM).

3.6 Problemealeproceselordeautorizare
ntimpceexistodisponibilitategeneralasurselorlocaledeagregatenrileSSE,
accesullaresurseledeagregate,inclusivaprovizionareapieii,esteadesealimitatde
lungileprocesedeautorizare.
n majoritatea cazurilor, sistemele de autorizare privind exploatarea n cariere sunt
nejustificatdecomplexeilente,ceeaceconstrngeinutilaccesullaresurse,iarval
abilitatea multor permise acordate este prea scurt pentru a justifica investiii
adecvate.Prinurmare,fiecareartrebuieselaborezeoprocedursimplificat,mai
rapid,unsistemdeautorizareconceput,nmodideal,caun"onestopshop",sau
echivalentul acestuia, prin raionalizarea legturilor i a procedurilor ntre ageniile
naionale, regionale i locale implicate, n timp ce se insist asupra creterii
performaneiindustrieinproblemedemediuisociale.
Participareapubliculuiesteasigurat,deobicei,ntimpulfazeideacordarealicene
lordemediu,prinaudieripublicesaucomunicriscrise.Cutoateacestea,lmurirea
"publiculuiafectat"estedestuldeproblematic,ceeaceduce,nmulteri,laaci
uni juridice soluionate de ctre instanele judectoreti. [Sursa: Synthesis report on
legislationandregulatoryframeworkrelatedtosustainableaggregateresourcesmanagement
inselectedSouthEastEuropeancountries,SARMa]

P a g i n a |31


Fig.15:CarieraAraxos(Grecia)estesituatntrozonprotejat.Suprafaadinjurulcarierei
estecaracterizatprintrobogatbiodiversitatedatoratnvecinriisalecuzonaumeda
ParculuiNaturalStrofiliaKotihi[Sursa:Arhivafotopersonalaautorilor]

32|P a g i n a

4.Parametriicheieaisustenabilitii
pentruindustrie

In esen, termenul de Dezvoltare Durabil se


referlarealizareadezvoltriieconomiceisociale
nmoduricarenuepuizeazresurselenaturaleale
uneiri.
Licena Social de Operare exist atunci cnd un
proiect minier are aprobarea i larga acceptare a
comunitii imediat nvecinate. Ea este o licen
care nu poate fi asigurat numai de autoriti, de
structurilepolitice,saudesistemullegislativ,cieste
necesar s parvin i ca un accept din partea
vecinilor. O astfel de acceptabilitate trebuie s fie
asigurat pe mai multe nivele, dar trebuie s
nceap, fiind bazat n mod ferm, pe acceptarea
social, de ctre comunitile locale, a extinderii
valorificriiresurselor.

P a g i n a |33

4.1 Generaliti
Atunci cnd se evalueaz influenele
potentiale al activitilor de extracie
a agregatelor asupra societii i
naturii, este important de reinut c
acesteapotafectanunumaisiteulde
extracie, ci i toat infrastructura
asociat sau alte faciliti, cum sunt drumuri de acces, benzi transportoare, con
casoare, locuri de depozitare, etc. Ele afecteaz, de asemenea, toate fazele
proiectului, de la explorare i operare efectiv (inclusiv extindere), la eventuala
nchidere i reabilitatare a siteului. In acest sens, planificarea digital a dezvoltrii
carierei este un bun instrument, ntruct acesta permite diferite scenarii i discuii
ntreoperatoriiceiinteresaipeplanlocal.
Prevenirea i atenuarea efectelor, pe parcursul duratei de activitate a unei cariere,
sunt,deasemenea,nmodsemnificativdeterminatededeciziileluatenstudiulde
fezabilitate i faza de ntocmire a proiectului. Adoptarea msurilor de atenuare
adecvate poate ajuta la reducerea sau chiar eliminarea unor efecte negative ale
exploatrii n carier. Sensibilitatea mediului n care este propus extracia are, de
asemenea,oimportanmajor.
Inprezent,constrngerilegeneratedelegislaianaionalieuropeandemediuau
mbuntitperformanademediuaindustrieiextractive.Caurmare,estenecesar
aplicarea de metode/tehnologii noi, mbuntite, care s contribuie la reducerea
influenelordatorateprafului,zgomotului,emisiilordegazesauvibraiilor.
Astzi,operatoriidindomeniulagregatelorsuntsupuipresiunilordinsprecomunit
ileiautoritilelocale,ntimpceimagineapublicacompaniilordeagregateeste
dincencemaiimportantpentruele.
Rezumnd,industriaagregatelorartrebuisianconsiderareurmtoarele:

Existonevoieglobalurgentdegestionaredurabilamediuluii,prinurmare,
a tuturor activitilor umane i industriale care l pot afecta. In acest context,
sectorulagregatelornupoatefilsatdeoparte;

Societateaestemaiinformat,maisensibilimaiexigentfadeproblemele
legatedeimpactulactivitilordeextracieaagregatelor;

Cadrullegislativdevinetotmaistrict,nspecialcndariiprotejate,casiteurile
Natura2000,suntnvecintateacariereloractive;

Sectorul agregatelor se confrunt cu creterea competitivitii, n ceea ce


privetecalitateaagregatelorivaloareacomercialaproduselor.

Incontextuldemaisus,esteimportantdereinutcactivitateancariere,nrile
SEE, este realizat de intreprinderi mici i mijlocii, care opereaz cu practici
tradiionale. Acest caracter destul de convenional al sectorului agregatelor face

34|P a g i n a

relativdificiladoptareademodificritehnologiceidemanagement,caressprijine
industria n direcia funcionrii durabile. Ca o concluzie, industria de agregate din
rile SEE ar trebui ssi revizuiasc degrab strategiile, metodologiile aplicate i
atitudinea,nvederearealizriidurabilitiiproducieideagregate.

4.2

Bunepractici

Termenulbunpracticestedefinitcastrategieidealdecontracarareaefectelor
negative identificate asupra procedurilor sau proceselor, utiliznd cele mai bune
tehnici disponibile (BAT). Aceasta se poate aplica pe parcursul duratei de via a
carierei, de la cercetrile iniiale, prin faza de producie, pn la nchidere i
supravegherepostnchidere.[http://www.goodquarry.com/glossary]
In multe cazuri, buna practic este stabilit prin legi i regulamente, cu obiectiv
global de protecia mediului i promovarea securitii muncii. Dei, o serie de
problemeinclusenbunapracticsebazeazpeexperienidatetiinifice,chiar
dac nu sunt acoperite de regulamente, ele sunt cele mai eficiente n atingerea
rezultatelor de mai sus. In multe cazuri, aplicarea bunelor practici are un efect
economicpozitiv,ntructoperaiuniledecuraresaurestauraresuplimentarsunt
evitate. [Sursa:SynthesisreportofbaselinestudyreportsofSARMamodel sites;Activity3.1
(Bestpractices).http://www.sarmaproject.eu/]

4.2.1 Plecnddelaplanificare
Planificarea comprehensiv i precoce a
unei cariere de agregate este un factor
cheie pentru succesul iniiativei. Ea ar
trebui s in seama de toi factorii
legislativi,tehnici,demediu,economicii
sociali care pot afecta operaiunile din
carier, de la faza de dezvoltare a
propuneriilastadiilepostnchidere.Buna
planificare coincide cu un design de
successalntregiioperaii.Inacestsens:
Constrngerile legislative existente /
de perspectiv i problemele de utilizare a terenurilor trebuie bine evaluate n
avans;

Noiletehnologiiprivindmetodeledeproducieartrebuiexaminateiaplicaten
designul activitii. Astfel de tehnici noi ofer performane mai bune n
securitateamunciiipotenialuldeapreveniiminimizaimpactuldemediu;

rebuieexaminatposibilitateautilizriiunuiechipamentdeproduciedenou
generaie.Astfeldeutilajepotfimaiscumpedar,petermenlung,elesevordo
vedioalegeremaineleaptdectunelevechiitradiionale,datorituneipro

P a g i n a |35

ductivitimaimari,costurilormicidentreinereiperformaneidemediusu
perioarenceeacepriveteemisiadegaze,consumuldeenergie,etc;

O operaiune durabil trebuie s se bazeze pe interaciunea continu ntre


componentaeconomicoproductivicomponentademediu.Experiidemediu
artrebuisparticipenechipadebazaproiectuluilaplanificareaiproiectarea
operaiunilordincarier;

Planuriledeexploatareartrebuisintegrezeplanurilederestaurare,chiardela
nceputulactivitiioperaionale.Inacestcadru,esterecomandabilcapeisajul,
utilizareaterenuriloritipuriledevegetaiesafiestabiliteprinstudiiiniiale;

Dezvoltarea unei strategii peisagistice, nainte de nceperea proiectului,


faciliteazatenuareaimpactuluidemediu;

Poatefiutilsfieadoptatebunelepracticidinalteactivitidesucces.

Recomandri:
Pregtii planuri integrate, lund n considerare constrngerile
legislative;identificaietapelecriticealeutilizriiterenurilor;
Pregtii studii de evaluare local a peisajului i evaluai te
meinicimpactuldemediu;
Dezvoltaiostrategiepeisagisticiplanuriderestaurareinnd
seama,delanceput,deutilizareasiteuluidupnchidere;
Recurgeilamijloacedigitalepentruplanificare;
Concepeiproiectulintegrndctmaimultetehnologiinoieste
posibil;
Identificai posibila opoziie social ntrun stadiu foarte
timpuriudeplanificareidemaraidialogulsocial,i
Invaidinaltepovetidesuccesitransformaiproblemele
idificultilenoportuniti.

4.2.2 Pucarea
Pucarea este procedeul
majordeextracieutilizat,
n cele mai multe cariere
de roci masive, pentru
producia de agregate.
Pucareaproducezgomot,

36|P a g i n a

vibraiiifum,uneorifragmentederoci,carepotafectaaezrileadiacente.
Graduldefragmentarearociintimpulextracieiestenmaremsurdependentde
tehnica de pucare aplicat. Aceasta, la rndul su, afecteaz productivitatea echi
pamentului de concasare i procentul de fracie fin. O bun proiectare a pucrii
permitecontrolulfragmentriirocii,previnegenerareadefragmentezburtoarei
reducecostulpucriiincrcturii.
Bunelepracticedepucareartrebuisincludaplicareaunortehnicimbuntite,
capucareasecvenial,careproducevibraiimaiacceptabile.Utilizareadetehnolo
gienouesterecomandatipentrureducereazgomotului.Inoricecaz,nivelurilede
zgomotivibraiistabiliteprinlegislaie,dacexist,trebuierespectate.

Recomandri:
Aplicaipucareasecvenialpentrureducereavibraiilor;
Utilizaitehnologiimodernepentrureducereazgomotului;
Iniiaiimenineimonitorizareavibraiilorizgomotului,i
Asiguraivcesteaplicatunbunplandepucarepentrure
ducereafragmentelorzburtoare,acostuluipucriiincr
cturiiiuncontrolmaibunalfragmentriimaterialuluiextras.

4.2.3 Poluareaaerului
Incelemaimultecariere,poluareaaeruluipoateficauzatattdeemisiidepulberi
(praf) ct i de gaze. Bunele practici ar trebui s includ msuri pentru ambele
grupuri de poluani, ex. sisteme de
desprfuire
pentru
colectarea
deeurilor fine, sisteme de evacuare
aprafuluilamori,etc(Fig.16).
Sursele poteniale de generare a
prafului, ca drumurile sau talpa
carierei, ar trebui umezite (Fig. 17 i
19).Transportulinternalmaterialului
artrebuifcutcubenzitransportoare
acoperitesaucamioanecumaterialul
uor umezit. Transportul extern al
produselorartrebuifcutnvehicule
acoperite sau cu alte sisteme de su
primareaprafului.

Fig.16:Filtrudecolectareaprafului
[Sursa:PreparatorysitereportofAraxosquarry;
Activity3.1.http://www.sarmaproject.eu/]

P a g i n a |37

Fig.17:SistemdeumezirencarieraTaroRiver(Italia)
[Sursa:PilotsitereportCasestudy:TaroRiveralluvialfan(ProvinceofParma,Italy)]

Recomandri:
Luaimsuridereducereaemisiilordeprafigaze;
Instalai sisteme de desprfuire pentru colectarea deeurilor
fine;
Utilizaisistemedeevacuareaprafuluilamori;
Pstraisistemeledetransport/concasareacoperite;
Pstraidrumurilesautalpacariereiumede;
Asiguraiv c transportul n carier se face cu transportoare
acoperitesaucumaterialuluorumezit;
Asiguraiv c transportul pe drumurile publice se face n
vehiculeacoperitesaucualtesistemedesuprimareaprafului,i
Asiguraiv c se facemonitorizarea sistematic a emisiilor de
prafigaze,iarladepirealimitelor,verificaicauzele.
38|P a g i n a

Monitorizarea
i
evaluarea
sistematic a emisiilor de praf i
gaze trebuie fcut (Fig. 18). Dac
limitele legale sunt depite,
echipamentele care produc emisii
artrebuisfieverificate.

Fig.18:Echipamentdemonitorizarea
prafului
[Sursa:Preparatorysitereportof
Araxosquarry;Activity3.1.
http://www.sarmaproject.eu/T]

4.2.4 Zgomotul
De obicei, zgomotul din cariere provine din dou surse: instalaii (staionare, ex:
concasoare,saunmicare,ex:camioane)ipucare.Zgomotuleste,ngeneral,una
dintreprincipalelengrijorrinotificatendocumenteledeplanificareauneicariere
noisaunextindere.Operatoriivortrebuisfurnizezeinformaiiasupraniveluluide
zgomot ambiental existent, predicionat pentru diferite stadii de lucru a carierei, i
detaliiprivindmsuriledeatenuareaacestuia.[http://www.goodquarry.com/glossary]
Bunelepracticiincludmonitorizarearegulatazgomotuluiicomparaiaculimitele
impusedelegislaiesaucondiiiledemediulocale,instalareadesistemeatenuatoare
dezgomotiutilizareadetehniciimaterialedepucareadecvate.Perturbareazo
nelorrezidenialepoatefievitatdacsuntconstruitedrumuriocolitoare.

Recomandri:
Folosii monitorizarea zgomotului i comparai resultatele cu
limitelelegaleicondiiilespecificedemediualesiteului;
Instalaisistemedediminuareazgomotului;
Reducei producerea zgomotului, ex: oprii echipamentele din
mersul n gol, evitai turarea inutil a motoarelor; utilizai
cptuelidecauciucnjgheaburi,vagonei,camioane,punctede
transfer;
Evitai,pectposibil,lucruldenoaptelngzonelesensibile;
Utilizaitehniciimaterialedepucareadecvate,i
Aveinvedereconstruciadedrumurideevitareazonelorrezi
deniale.
P a g i n a |39

4.2.5 Materialefinedecarierideeuri
"Oricesubstansauobiectlacareposesorulrenun,intenioneazsrenunesau
este necesar s renune" este DESEU conform Directivei Cadru a Deeurilor (Euro
peanDirective(WFD)2006/12/EC),modificatprinnouaWFD(Directive2008/98/EC,
intratnvigoarenDecembrie2010).Termenuldeeusereferlamaterialecarenu
suntproduseprincipale(produsepentrupia),pentrucareproductorulnuareuti
lizare ulterioar n termenii propriilor obiective de producie, transformare sau
consum,ipecaredoreteslenlture.
Exploatarea n carier i operaiunile de procesare asociate duc, inevitabil, la pro
ducereadematerialefineideeuri.Cantitateaitipurileprodusedepinddegeolo
gia zonei i rocile exploatate, de eficiena operaiilor de extracie procesare i de
piaa local a produselor de carier. Pieele noi pentru aceste materiale sub
economicedecarierpotajutalareducereacantitilorexistentenhalde,pestetot
nlume.[http://www.goodquarry.com/glossary]
Materialelecarepotficlasificatecadeeuridecarierincludcopertaiintercalaiile
(materialecuvaloarelimitat,caresuntsituatedeasupra,respectivntrestraturicu
valoare economic), i deeurile de procesare (n special material fin granular,
nevandabil,provenitprinsitare,concasareialteactivitideprelucrare).
DeeurilerezultatenurmaproducieideagregatedinrileSEEsunt,nmodnormal,
inerte. Cantitile produse variaz mult de la o carier la alta: sunt cariere de roci
masivecarenuproducdeeuri,precumexistcarieredenisipipietricarepotpro
ducedeeuriargiloaseisiltice.

Recomandri:
Incercai s gsii o utilizare pentru deeuri, ex: sistematizri,
remedieri,materialderambleere;
Modelaiiplantaictmaicurndposibilgrmezilededeeuri;
Investigai posibilitatea utilizrii materialului microgranular cal
citicpentruproduciadematerialeutilevandabile,ex:filere,i
Managementuldeeurilorprodusetrebuiepracticatpentreaga
durataoperaiunilordecarier.

4.2.6 Transportul
Transportul rutier este o practic obinuit asociat exploatrii n carier (Fig. 19).
Cndcariereleopereaznsaulngzonenaturaleprotejate,saulngzonereziden
iale,transportulpoateafectanaturaslbaticicomunitile,datoritgenerriide

40|P a g i n a

prafizgomot.Uneleinterveniiimsuriartrebuiluatepentrua)scdereaimpactu
luiasupravieiislbaticeib)scdereaimpactuluiasuprazonelorrezideniale.
IncarieraAraxos(Grecia)deexemplu,aufostconstruiteunpodiundrumdeocolire
a satului nvecinat, pentru a proteja animalele slbatice (Lutra lutra vidra euro
pean)potentialameninatedetransportulrutier. [Sursa:PreparatorysitereportofAr
axosquarry;Activity3.1.http://www.sarmaproject.eu/]

Recomandri:
Considerai rute alternative i implementai scheme de dimi
nuareazgomotuluiideproteciempotrivaprafului;
Reducei,undeesteposibil,distanadetransport;
Transportai agregatele noaptea sau la anumite ore ale zilei,
pentruevitareaaglomerrilordintrafic;
Cutaialternativedistanelordetransportprealungipeosea,
ex:caleferat,peap,dacesteposibil;
Aveinvederealternativelatransportulrutierdelaexcavarela
uzinadeprocesare,ex:benzitransportoare,i
Utilizai un drum betonat, uor de curat, ntre instalaia de
splareiieireadinincint,pentruaevitatransportuldenoroi.

Fig.19:Transportinterncucamioane.Drumulimaterialulsuntumezite.
[Sursa:PreparatorysitereportofAraxosquarry;Activity3.1.http://www.sarmaproject.eu/]

P a g i n a |41

4.2.7 Apa
Apaesteoprezenmajorntoateoperaiunileminieredesuprafa,fiecaapde
suprafa(iroire),caparteacorpurilordeapdinvecintate,sauchiarprezentn
cursuloperaiei,cancazuldragrii.Maimult,nzoneleundeapaesterar,utilizarea
sa,sauimpactulcariereiasupradisponibilitiisale,suntdiscutabile.
Calitateaapeipoatefideterioratdatoritdeversrilor(legatedeoperaii)iscurger
ilor progresive (ex: produse petroliere). Buna practic recomandat este de a evita
contaminarea apei i de a controla calitatea att a apei de suprafa, ct i a apei
subterane,aflatenraportcucariera.

Recomandri:
Monitorizaicalitateaapelordesuprafaisubterane;
Amplasaistaiidemsurareacalitiiapeiifaceimsurtori
continue;
Utilizaielementedeprotecieacalitiiapei(ex:geotextileim
permeabiledeacoperireazoneidementenanaechipamentului)
pentruaevitapotenialacontaminareaapelorsubterane,i
Faceistudiihidrogeologicedemonitorizareaschimbrilordecali
tateaapei.
4.2.8 Bunapracticsocial
Identificarea valorilor,
intereselor i scopurilor
prilorafectate,iscara
lacareeleseaplic,este
primul pas n rezolvarea
situaiilorcomplexecare
aduc atingere capacitii
uneiregiunideaasigura
i menine fluxul de
agregate.
Celemaimulteproblementreunoperatoriocomunitatelocalaparcndexisto
atitudinedeconfruntare,maidegrabdectdecooperare.Inunelesituaii,ndeo
sebinzoneculucrriabandonate,poatefidemonstratcexistmbuntirisemni
ficativedemediucarezultatalucrriiirestaurriisubsecvente.Outilizareulterioar
nbeneficiulcomunitiieste,deasemenea,ooportunitatedeacompensacomuni
tateapentruoriceperturbaresuferitdatoritlocaieinoperare.Acceptareasocial

42|P a g i n a

este decisiv pentru buna funcionare a activitilor de carier i trebuie dobndit


ctmaidevremeposibil,ncursuletapeideplanificare.

Recomandri:
Asiguraiacceptareasocialchiardinfazadeplanificare;
Avei n vedere i respectai nevoile comunitii locale. Infor
maiieducaistakeholderiilocali;angajaiintrundialogcon
structiv;
Favorizai i susinei comunicarea cu prile interesate prin
ntlniri,workshopuri,pliante,conferineipostere;
Recunoateiutilizareaprioritarapotecilordectreoamenii
faunipstraifacilitileexistentectmaimultposibil,i
Prevedei/oferiimsuricompensatoriiundeimpactulesteex
cesiv.

4.2.9 Restaurarea
Restaurarea unei zone
afectate i reabilitarea
saesteoprocedurcare
ncepe chiar nainte de
deschidereauneicariere
iseextindenperioada
postnchidere. Aceasta
este o etap foarte im
portant, deoarece per
cepiapublicaoperaiunilordecarieresteconcentrat,deobicei,peplanurilede
restaurare. Succesul oricrei scheme de restaurare depinde de buna planificare,
consultarea cu toate prile interesate, obiective i scopuri realiste. Ea este o op
eraiunecomplexcarenecesitcompetenemultidisciplinare,flexibilitateicreativ
itate.
In trecut, restaurarea unei cariere/mine sa bazat pe abordarea tradiional: Inti
exploatm, apoi restaurm. Astzi se aplic a abordare integrat: Inti ntocmim
planulderestaurare,apoiexploatm.
Planurile de restaurare ar trebui astfel concepute nct s readuc siteul, dup n
chidere,ntrunechilibruesteticcuzonanconjurtoare.Inplus,carierelerestaurate
cumsecuvineauovaloarenplusfadecelelsatefrrestaurare.InCroaiade
exemplu,ocompanieoperaionalapregtitunplandenchiderepentrutranziiade

P a g i n a |43

laactivitiledecarierspreorezervaieornitologic,partedinreeauaNatura2000.
[Sursa:Activity3.2SSMmodelsites:SavaRiver(Trstenik)casestudytheZagrebakacounty
Croatia]

Crearea i consolidarea habitatelor nu poate compensa niciodat pierderea de


habitate seminaturale valoroase. Totui, prin crearea unei game de habitate n
cariere corect restaurate, industria poate aduce o contribuie semnificativ la
aplicareabunelorpracticilanivelnational,regionali,celmaiimportant,local.

Recomandri:
Adoptaioabordareechilibratntreconservareanaturiiiacti
vitiledeextracie;
Incepeirestaurareadeladebutuluneioperaiideoareceaceas
tafaceprocesulmaiuorimaieficient;
Discutaiplanurilederestaurare,nainteaimplementrii,cupr
ilelocaleinteresateiurmaiacesteplanuri;
Ajustai anticipat planul de restaurare, n funcie de utilizarea
potenial a carierei dup nchidere (dac este specificat n
planurile de dezvoltare locale, n cooperare cu autoritile i
comunitilelocale);
Creainoifaciliti,cndplanulderestaurareprevedeschimba
rea utilizrii terenului (lacuri n cazul carierelor cu baza imper
meabil,facilitisportive,parcurideagrement,zoneumede);
Restauraiparticularitilenaturale(ex:toreni,etc);
Restaurai terenul degradat prin utilizarea fie a solului vegetal
nlturatidepozitatpetimpuldezvoltriicarierei,fieasolului
vegetalprovenitdinaltezone;
Dezvoltaipepinierepetimpulexisteneicarierei,pentruautili
zaspeciilocalenprocesulderestaurare;
Asiguraivcseplanteazspeciileadecvate,i
Nungduiiniciocontaminareremanent.

44|P a g i n a

5.Recomandripentruautoritilei
comunitilelocale

Determinarea nevoilor locale de agregate i planifi


carea utilizrii terenurilor de ctreautoritile locale
este de mare importan n realizarea gestionrii
durabilearesurselor potenialeia aprovizionriidin
surse mixte. Creterea gradului de contientizare cu
privirelapotenialulreciclriivaspori,deasemenea,
eficiena resurselor de agregate. Comunitatea local
poate exercita o influen considerabil asupra
autoritilor decidente, dac sunt stimulate cuno
atereaicontientizareaefectuluiexploatriiasupra
publicului. Utilizarea Evalurii Ciclului de Via (LCA)
este recomandat experilor autoritilor locale, n
vederea identificrii i cuantificrii influenelor de
mediuasociateproducieideagregate.

P a g i n a |45

5.1 Dezvoltareaplanurilorlocale
nstateleSEEexistunsetdelegicuprivirelaexploatareancariere.Totui,politica
national/regional de planificare mineral nu este egal dezvoltat n aceste ri,
fiindmaidegrabprezentedocumentedestrategiegeneraldectpoliticispecifice.
Responsabilitatea planificrii poate fi realizat la nivel statal sau local n funcie de
ratadedescentralizareafiecreiri.[Sursa:SynthesisReport,WorkPackage4,Action2
Providing a Sustainable Supply Mix of Aggregates: Stateoftheart in SouthEast Europe.
http://www.sarmaproject.eu/]

n orice caz, autoritile centrale ar trebui s ia n considerare opiniile autoritilor


localeatuncicndsuntplanificatezoneleprioritaredeextracieaagregatelor.
Accesul la teren este de maxim importan pentru sectorul de agregate. El este o
problem a planificrii utilizrii terenului i a politicii/legislaiei de management. n
uneleriSEEaudiereapublicesterecomandatnacteleminierei/sauntimpul
discuiilor planurilor de utilizare a terenurilor. Aproape toate rile in un inventar
naionalsauregionalalrezerveloriresurselordeagregate,deobiceicaunsegment
din inventarul mineral naional/regional. Cu toate acestea, n multe ri, inventarul
resurselor nu este totdeauna actualizat sau n format digital. Inventarul de resurse
estebinerealizatnaceleriundeplanificareautilizriiterenuluiianconsiderarei
agregatele. Inventarele volumelor de deeuri miniere sunt destul de rare. [Sursa :
Synthesis report on legislation and regulatory framework related to sustainable aggregate
resourcesmanagementinselectedSouthEastEuropeancountries,SARMa]

n multe ri SEE, procesul local de planificare a managementului i fluxului


resurselor de agregate este, n diverse grade, nedezvoltat, dei estimarea de ctre
autoritile locale a necesitilor pentru agregate la nivel local / regional este
necesar,nvedereaplanificriinavansafeluluincareseacoperacestenecesiti.
Compilarea hrilor de utilizare a terenurilor, incluznd potenialul i resursele
existentedeagregate,poateconstituiobazsolidpentrumanagementuldurabilal
acestorresurse.Prinurmare,comunitilelocaleartrebuiimplicatedelanceputn
procesuldeplanificareautilizriiterenurilor.

Recomandri:
Determinai i estimai necesitile locale pentru agregate i
dezvoltaiplanuriledeacoperireaacestornecesiti;
Pregtii hrile de utilizare a terenurilor i programele de
informare a comunitilor locale, n vederea evitrii opoziiei
nejustificateiaasigurriifluxuluinecesardeagregate,i
Asiguraiv c comunitile sunt contiente de planurile locale
idedisponibilitateaicerinaderesurseminerale.
46|P a g i n a

5.2

Cretereacunoateriiiagraduluidecontientizare

Comunitilelocalepotfiafectatedeoriceimpactpotenialdiscutatncapitolul3al
Manualului. Efectul cumulat al impacturilor asupra unei persoane sau comuniti
poatefifoartesemnificativ.
Creterea gradului de contientizare i a cunotinelor publice asupra efectelor de
mediu,economiceisocialealedezvoltriivalorificriimineralefacecaocomunitate
localspoatexercitaoinfluenconsiderabilasupraautoritiidecidente.
n plus, autoritile i comunitile locale ar trebui pregtite pentru faza post
nchidereacarierelor.Aceastanseamnceletrebuiesexaminezeiscompare
anselealternativepentruutilizrileviitoarealesuprafeelorcarierelorepuizate.Ele
ar trebui s solicite operatoriilor de cariere s dezvolte planuri de restaurare
comprehensiveislecomunicecomunitilorlocale.

Recomandri:
Examinaiintereselegeneraledinzon,cumarfiocupareaforei
de munc, i echilibrai beneficiile cu efectele adverse ale
activitiincarier;
Eliminai lipsa de comunicare ntre operatorii de carier i
comunitate;susineiifacilitaicomunicarea;
ncurajaiconsultareaiimplicareacomunitii;
Considerai necesare discuiile cu operatorul asupra condiiilor
referitoare la i) nivelele limit de vibraie, zgomot i emisii de
praf;ii)ruteledetransportiiii)msuriledemonitorizare;
Discutaicucomunitilelocaleideterminai,nstadiuprimar,
utilizareasubsecventacariereidupnchidere;
ncercaiafiobiectivinformainaintedeafacejudecisaua
exprimavigurosreclamaii;
ncercaiscooperaiisnufiiprtinitori;
Examinaipotenialulmsurilorcompensatorii.

5.3 Prevenireacarierelorilegale
Sistemele de control ale statului trebuie s fie mbuntite, iar procesele de
autorizare simplificate, n vederea prevenirii activitilor ilegale n cariere. n unele
riSEE,punereanaplicareaunorpenalitifoartemaripentruoperatoriiilegali,n
combinaiecuintensificareainspeciilordectreautoritilecompetente,aduslao

P a g i n a |47

scdererapidaproducieideagregatedinsurseilegale.Cariereleilegalepotfi,de
asemenea, descurajate dac se solicit un certificat de provenien a materialului
utilizat de beneficiarii publici sau constructorii privai. [Sursa : Activity 3.2SSM model
sites:SavaRiver(Trstenik)casestudytheZagrebakacountyCroatia]

AvndnvederefaptulcnmulteriSEEexistregistreinadecvateaoperatorilor
decarier,seprevedecalctuireabazelordedaterelevante,caresuntactualizate
regulat,poatecontribuilaprevenireaactivitilorilegale.
Autoritile naionale, regionale i locale ar trebui si combine eforturile de
prevenireaactivitilorilegale.Acesteeforturipotfimaieficacedacsuntstabilite
metodedemonitorizareadecvate.
Aplicareatehnicilormodernedesupravegheredinaer(nsoitdeinspecialocaiei)
poate oferi autoritilor o posibilitate valabil pentru monitorizarea activitilor
legaleiilegaledecarier.OastfeldetehnicafostdemonstratnproiectulSARMa
prin studiul de caz Taro River (Italia), care este bazat pe Detectare Imagistic i
Telemetrie Laser (LIDAR). Metoda permite verificarea suprafeelor mici sau mari i
esteefectuatdeunavioncezboarpestesuprafeeledeinspectat[Sursa:Pilotsite
reportIllegalquarrying.Casestudy:TaroRiveralluvialfan(ProvinceofParma,Italy)]
Comunitile locale pot i ar trebui s joace un rol important n prevenirea
exploatrilorilegale,princontribuiilamonitorizareaoperaiunilorilegale.

Recomandri:
Dezvoltai,susineiiutilizaiproceseeficientedemonitorizare
imetodepentrucontrolulactivitilorilegale;
Dezvoltaiisusineidialogulsocialicanaleledecomunicaie
pentrufacilitareamonitorizriieficienteaactivitilorilegale;
Simplificaiigrbiiproceseledeautorizare;
Aplicaipenalitimarioperatorilorilegali;
Restauraicariereleabandonate;
Impuneiuncertificatasupraoriginiiagregatelorvndute,i
Contribuiilaelaborareaderegistreprivindcarierele.

5.4

Promovareareciclrii

Una din principalele provocri ale proiectului SARMa a fost s promoveze i s


ncurajeze politicile aprovizionrii durabile din surse mixte (SSM). Din sondajul
efectuat,afostdemonstratcmajoritatearilorSEEnuauluatncnconsiderare

48|P a g i n a

toate sursele poteniale nceea ce privete producia de agregateprin activiti de


reciclare.Deasemenea,datelenecesarepentrumanagementulresurselorrelevante
nusuntadecvate.

Recomandri:
Considerai activitile de reciclare ca poteniale surse pentru
produciadeagregate;
Perfecionai cunotinele asupra potenialului reciclrii
deeurilorminiereiindustrialepentruproduciadeagregate;
Acordaiateniereciclriicaagregateadeeuriledinconstrucii
idemolri(C&DW),pentrucompletareaaprovizionriilocalecu
agregate,i
Luai n considerare instalarea uzinelor de reciclare n carierele
abandonate,cndseimpuneutilizarealorpostnchidere.

5.5 Introducereaunornoiinstrumentenluareadeciziilor
OpiniaasupraCicluluideVia(LCT)iEvaluareaCicluluideVia(LCA)suntabordri
tiinificeasociatepoliticilormodernedemediuisuporturipentrudeciziilenafaceri
legatedeProduciaiConsumulDurabile(SCP).EvaluareaCicluluideViaestedin
ce n ce mai mult utilizat n lume, ca un instrument complet pentru nelegerea
implicaiilordemediualeproduselor/bunurilorrezultatedinextraciaresurselor,de
la producie, utilizare i reciclare pn la eliminarea deeurilor. [Sursa: Life Cycle
Assessment(LCA)Guidelines;Activity3.3(Recycling).http://www.sarmaproject.eu/]

StudiileLCAservescpentruaevitarezolvareauneiproblemedemediunacelaitimp
cu crearea altora. LCA este prin urmare un instrument vital i puternic de suport a
deciziilor,complementaraltormetode.

Recomandri:
Adoptai Analiza Ciclului de Via (LCA) i utilizaio pentru
luareadeciziilor,i
Luai n considerare utilizarea instrumentelor LCA pentru a
consolidaproduciadurabilireciclareaagregatelor.

P a g i n a |49

6.

Seleciedetermeniidefiniii

Agregat: Material granular, fie existent ca atare n natur (nisip i pietri), fie produs prin
concasare(piatrspart),care,nstarelibersaucimentat(cuciment,varsaubitum),este
utilizatnconstruciacldirilorsauastructurilordeingineriecivil[Sursa:SARMglossary]
Agregat artificial: Agregat produs prin activiti industriale ca procesarea sau reprocesarea
deeurilor,produselorsecundareireziduurilor[Sursa:SARMglossary]
Agregat secundar: Agregat derivat din deeurile operaiunilor miniere sau ale proceselor
industriale(ex.minedecrbune,zguridefurnal,cenuidetermocentral,nisipuricaolinoase,
deeuriistoase,deeuridinconstrucii/demolri,inclusivdinsistematizareadrumurilor),dar
excluzndcretaiargileleexploatatenprimulrndcaagregate.[Sursa:SARMglossary]
Analizacicluluidevia:Evaluareacicluluidevia[lifecycleassessment(LCA)]esteunproces
de stabilire a efectelor pe care un produs l are asupra mediului, pe toat durata existenei
sale, astfel crescnd eficiena utilizrii resursei i scznd riscurile. Poate fi utilizat pentru
studiul impactului de mediu fie a produsului, fie a funciei pe care acesta o ndeplinete.
ElementelecheiealeLCAsunt:(1)identificarea/cuantificareasolicitrilordemediuimplicate;
ex.energieimateriiprimeconsumate,emisiiideeurigenerate;(2)evaluareaimpacturilor
poteniale de mediu ale acestora; i (3) evaluarea opiunilor disponibile pentru reducerea
acestorimpacturidemediu.[Sursa:SARMglossary]
Balastier: Lucrare de suprafa, deschis, din care este extras o resurs mineral, n acest
caznisipipietri[Sursa:SARMglossary]
Carier: Lucrare minier de suprafa, de unde sunt extrase agregate minerale. Opus unei
mine,careestedefinitcaolucraresubteran.[Sursa:SARMglossary]
Carier ilegal: Cariera ilegal presupune c activitaile legate de extracia n carier se
desfoar fr toate permisele necesare, sau n afara normelor naionale financiare sau de
taxare.[Sursa:SARMglossary]
Celemaibunepractici:Metodeitehnicicareauartatconstantrezultatesuperioareacelora
obinuteprinaltemijloace,icaresuntutilizatecareperedecalitate,adic,standardefade
caresuntapreciateaciunile.Nuexist,totui,unmoddeaapreciacareesteceamaibun
practicpentruoricinesaunoricesituaie,inicioceamaibunpracticnurmnecea
maibunpentrulungtimp,oameniifiindpreocupaisgaseascmijloacemaibunedelucru.
[Sursa:SARMglossary]
Deeu: Material care nu este produs principal (adic, produs destinat pieei), pentru care
generatorulnuareutilizareulterioar,conformpropriuluiscopdeproducie,transformaresau
consumipecareacestadoreteslnlture.[Sursa:SARMglossary]

Deeuri extractive (sau deeuri miniere): Deeuri rezultate n urma prospeciunii, extraciei,
tratamentuluiidepozitriiresurselorminerale,precumialucrrilorncariere[Sursa:SARM
glossary]
Dezvoltare durabil: Un obiectiv cheie a dezvoltrii durabile este necesitatea de a asigura o
aprovizionareadecvatcusubstanemineralenntmpinareanevoiloreconomice,nacelai
timp cu minimizarea potenialelor efecte adverse ale extraciei asupra mediului. [Sursa:
SARMglossary]
Eficiena resursei: Practic prin care, n utilizarea unui material, prima atenie se acord
conceptului care cuprinde "Reducerea Reutilizarea Reciclarea Repararea", notate n
ordineadescendentaprioritii.[Sursa:SARMglossary]

50|P a g i n a

Extracie: Extracia implic scoaterea materialului din subsol i livrarea sa la o instalaie de


prelucrare ntro form potrivit pentru procesare; se refer la minerit ca i la lucrrile n
carier[Sursa:SARMglossary]
Monitorizare:Colectareaianalizaobservaiilorsaumsurtorilorrepetate,pentruevaluarea
schimbrilor necesare n derularea proceselor, n scopul ndeplinirii obiectivului de
management[Sursa:ECGuidance,2010]
Planificarea utilizrii terenurilor: Activitate n atribuia adiministraiei locale, care furnizeaz
recomandrideutilizareaterenurilor,nacordcupoliticilecomunitiiiprioritateapublic.
[Sursa:SARMglossary]
Reabilitare:Procesdetransformareaunuiterenabandonatntrunterenutilizabil,prinsoluii
ingineretiiecologice.Restaurareaunorhabitatenaturaleestedeseoriparteaprocesuluide
nchidereaexploatrilorminiereireabilitare.[Sursa:ECGuidance,2010]
Resurs: O Resurs Mineral este o concentraie sau ocuren de material de interes
economic n / pe crusta terestr, ntro form, calitate i cantitate care ofer perspective
rezonabile pentru o eventual valorificare economic. Localizarea, cantitatea, coninutul,
continuitateaialtecaracteristicigeologicealeResurseiMineralesuntcunoscute,estimatesau
interpretate prin studii geologice specifice. Resursele Minerale sunt clasificate, n ordinea
cresctoareacertitudiniigeologice,nPresupuse,IndicateiMsurate(PanEuropeanCodefor
ReportingofExplorationResults,MineralResourcesandReserves,2008).[Sursa:ECGuidance,
2010]
Resursnatural:Lucrusaumaterial(organicsauanorganic)careconstituiecapitalulnatural
aluneinaiuni.Uneletipurideresursenaturale,cumsuntceleminerale,necesitimplicarea
decapitaliresurseumanepentruafiexploatate(extrase,procesate,rafinate)ivalorificate
economic.Alteresursenaturale,cumarfiunsistemdepeteri,potaveavaloareeconomic
sau neeconomic pe baza existenei lor, fr implicarea de capital uman sau fizic. [Sursa:
SARMglossary]
Restaurare: Aciune desfurat ntro zon degradat sau deteriorat antropogen, pentru a
restabilisausporivaloareasaecologic.R.estedeseoriuntermenutilizatpentrureabiliatea
ghidat de principii ecologice i promoveaz recuperarea integritii ecologice; restabilirea
ecosistemuluioriginalsubtoateaspectelesalestructuraleifuncionale.[Sursa:ECGuidance,
2010]
Reutilizare:Utilizareanalteaplicaiiaunormaterialenedorite,froprocesaresuplimentar
semnificativ.Seaplicireutilizriiapeininstalaiiledincariere.[Sursa:ECGuidance,2010]
SARM(SustainableAggregatesResourceManagement):ManagementulDurabilalResurselor
de Agregate este gospodrirea eficient, cu impact social i de mediu sczut, a carierelor i
deeurilor.[Sursa:SARMglossary]
SSM Sustainable Supply Mix: SSM implic aprovizionarea durabil cu agregate din surse
mixte [naturale, deeuri reciclate i produse industriale secundare (zguri)], care mpreun
maximizeazbeneficiilenetepestegeneraii.[Sursa:SARMglossary]
Stakeholders:Persoanesauorganizaiicarevorfiafectatede,sauvorinfluena,unprogram,
proiectsauaciune.[Sursa:ECGuidance,2010]

P a g i n a |51

7.

Referinebibliografice

Agioutantis, Z., Maurigiannakis, S., Athousaki, A., 2011: Synthesis report of baseline study
reportsofSARMamodelsites;Activity3.1.,http://www.sarmaproject.eu/;
Blengini, G. A., Garbarino, E., 2011: Synthesis report of baseline study reports of SARMa
modelsites;Activity3.3(Recycling).http://www.sarmaproject.eu/;
Blengini,G.A.,Garbarino,E.,2011:LifeCycleAssessment(LCA)Guidelinestobeusedinthe
SARMa Project. Definition of a common methodology to boost use of LCA tools in sus
tainable production and recycling of aggregates, Romania Emilia Region, Politecnico di
Torino,http://www.sarmaproject.eu/;
Bruntland,G.(ed.),(1987):"Ourcommonfuture:TheWorldCommissiononEnvironmentand
Development",Oxford,OxfordUniversityPress;
Cibin,U.,FurinS.,RicciarelliF.,RizzatiA.R.,RomagnoliM.,ScappiniS.,SegadelliS.,BoggioP.,
Corradi A., Pelosio A., Ruffini A., 2010: Pilot site report of Lanca dei Francesi, Activity
3.1,http://www.sarmaproject.eu/;
Cibin,U.,Cera,M.C.,Spotorno,C.,Furin,S.,Pelosio,A.,Romagnoli,M.,Rizzati,A.R.,Marasmi,C.,
2011:SynthesisReport,WorkPackage4,Action2ProvidingaSustainableSupplyMixof
Aggregates:StateoftheartinSouthEastEurope,http://www.sarmaproject.eu/;
Department of Mineral Resources and Petroleum Engineering, University of Leoben, 2010:
Planningpoliciesandpermittingprocedurestoensurethesustainablesupplyofaggre
gatesinEurope,CommissionedbyUEPG;
European Commission, 2010: Nonenergy mineral extraction and Natura 2000 GUIDANCE
DOCUMENT (EC Guidance on undertaking newnonenergy extractive activities in accor
dancewithNatura2000requirements);
Hamor,T.,2011:Synthesisreportonlegislationandregulatoryframeworkrelatedtosustain
able aggregate resources management in selected South East European countries;
SARMareport;
Hatzilazaridou K., Chalkiopoulou F., Papantoni H., 2010: Preparatory site report of Araxos
quarry;Activity3.1,http://www.sarmaproject.eu/;
Langer, W. H., 2002: Managing and Protecting Aggregate Resources, OpenFile Report 02
415,U.S.GeologicalSurvey;
Lekaj,G.,Mati,S.,Moisiu,L..,Plaku,E.StudyreportofSARMcasestudy BulqizaAlbania(3.3
Recycling),SARMareport;
Marinescu M., 2010: Casestudy baseline studyreport of Revarsarea quarry; Activity 3.1 (Envi
ronmentallyFriendlyPractices).http://www.sarmaproject.eu/;
Mruniu M., Bindea, G., Marica, G.S., Coloi, O., Munteanu, M., 2011: Synthesis report of
baselinestudyreports;Activity3.2(Illegalquarrying),http://www.sarmaproject.eu/;
Miko S., Hasan O., Kruk B., 2010: Activity 3.2SSM model sites: Sava River (Trstenik) case
studytheZagrebakacountyCroatia,SARMareport;
Simi V., ivanovi J., Belji , ivoti D., Radivojevi M., 2010: Preparatory site report of
Kovilovaaquarry;Activity3.1,http://www.sarmaproject.eu/;
http://www.goodquarry.com/
http://www.sarmaproject.eu/

52|P a g i n a

PROBLEMECHEIE
Comunicarelimitatideficitarntreproductori
istakeholderiirelevani;
Impactvizualmareirestaurarelimitat;
Procesedeautorizarecomplicatei
consumatoaredetimp;
Monitorizaredeficitarineconsecventa
operaiunilorilegale,i
Exploatareincompletaresurselorpotenialede
agregateireciclarelimitat.

AplicareapracticilorSustainableAggregatesResourceManagement
iSustainableSupplyMixpoatecontribuisemnificativla
dezvoltareadurabilaEuropeideSudEst

SustainableAggregatesResourceMnagement
http://www.sarmaproject.eu