Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMODAT

Nr. ______ din data de ______


I. PRILE CONTRACTANTE
Subsemnatul
______________________________________________
domiciliat
n
______________________________________________________________ identificat
cu C.I. seria _____ nr. __________ , eliberat de ___________ ___________ la
data de __________,administrator al..........................................., cu sediul
in...................................,
CUI............................,J.................................n
calitate
de
COMODANT, i
S.C. ...................................................., cu sediul social
in
...........................................................................,
inregistrata
la
Registrul Comertului sub nr. J............................., Cod Unic de Inregistrare
..................., reprezentata legal prin .........................................
Administrator ,cu sediul in .....................................................n calitate
de COMODATAR,
am convenit ncheierea prezentului contract de comodat (in
continuare Contractul) cu respectarea urmtoarelor clauze :
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.
Comodantul da spre folosinta gratuita comodatarului,
autotamtul de bauturi calde, seria ______, marca _______, aflat in
stare buna de functionare, care nu este sechestrat sau urmarit.
Art. 2. Comodatarul are dreptul sa foloseasca aparatul descris la Art. 1 ,
fara acordul prealabil al Comodantului.
Art.3 .
Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnat
n procesul verbal de predare-primire care se ncheie pn la data
de ______________ i constituie anexa nr. 1 la prezentul contract i
parte integrant din acesta (n procesul verbal de predare -primire
se va meniona gradul de uzur al automatului de bauturi calde i
stadiul n care se pred).
Page1

III. DURATA CONTRACTULUI


Art.4.
Durata contractului este nedeterminata cu ncepere de la
data de __________

IV. OBLIGAIILE COMODATARULUI


Art.5.

Comodatarul se oblig:
a)
s se ngrijeasc de pastrarea automatului de bauturi
calde mprumutat ca un bun proprietar .
b)
s ntrebuineze automatul de bauturi calde numai la
destinaia determinat prin natura lui sub sanciunea
plii de daune interese;
c)
s suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu excepia
ntrebuinrii normale i fr culp din partea sa;
d)
s suporte cheltuielile necesare folosinei automat de
bauturi calde(energie electrica), neavnd dreptul s
cear restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu
al folosinei;
e)
s nu ncredineze automatul de bauturi calde cu orice
titlu unei tere
persoane
f)
s restituie la scaden automatul de bauturi cade
mprumutat n
natura sa specifica
Art. 6. Comodantul se obliga:
a) Sa predea spre folosinta comodatarului aparatul mentionat la
Art. 1 din prezentul Contract;
b) Sa nu instraineze aparatul pe toate durata prezentului
contract;
V. RSPUNDEREA COMODATARULUI
Art. 7.
Comodatarul rspunde pentru deteriorarea sau pieirea n tot
sau n parte a automatului de bauturi calde, decat in baza
inscrisurilor doveditoare cu privire la deteriorare si daca se
dovedete c deteriorarea sau pieirea s-a produs ca urmare a
folosintei de catre Comodatar neautorizata, cu exceptia uzurii
normale .

Page1

VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI


Art.8.
Raporturile
contractuale
nceteaz
prin
restituirea
automatului de bauturi calde n stare corespunztoare la termenul
prevzut n contract.
n cazul nerespectrii obligaiilor de ctre comodatar, comodantul
poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale.

VII. LITIGII
Art.9.
Litigiile de orice fel decurgnd din executarea prezentului
contract de comodat, se vor soluiona pe cale amiabil.
n cazul n care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre
soluionare instanelor judectoreti de drept comun din Bihor.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI


Art. 10 Contractul nceteaz n una din urmtoarele situaii:
1. acordul Partilor, printr-o notificare transmisa cu 15 zile lucratoare,
inainte de a-si produce efectele;
2. prin decizie unilaterala a oricareia dintre Parti, cu un preaviz de 20
zile lucratoare, inainte de a-si produce efectele;
VIII. CLAUZE FINALE
Art. 11 Modificare prezentului contract se face numai prin act aditional
incheiat intre partile contractante.
Art. 12 Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta
intelegere verbala dintre acestea anterioara sau ulterioara incheierii lui.
Art. 13. Partile vor incheia un Proces Verbal de Predare Primire la data
semnarii Contractuului, unde va fi mentionat starea de functionare a
automatului de bauturi calde.
Art. 14 Prezentul Contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare cu
aceeasi valoare juridica, astazi __________.

COMODANT,
COMODATAR,

Page1

.................................
.................................