Sunteți pe pagina 1din 4

Nicoleta Giurcanu Musteata

Anul 2

Strategii didactice
Strategia didactica reprezinta un concept caracterizat de o pluralitate semantica.Pentru a
demonstra aceasta afirmatie propun spre analiza un scurt inventor definitional.Strategia
didactica este:
1.un ansamblu de actiuni si operatii de predare-invatare in mod deliberat structurate sau
programate,orientate in directia atingerii,in conditii de maxima eficacitate a obiectivelor
prestabilite(Cerghit,2002)
2.un grup de doua sau mai multe metode si procedee integrate intr-o structura
operationala,angajata la nivelul activitatii de predare-invatare-evaluare,pentru realizarea
obiectivelor pedagocice generale,specific si concrete ale acesteia la parametric de calitate
superioara(Cristea,1998)
3.un ansamblu de procedee prin care se realizeaza conluicrarea dintre professor si elevi in
vederea predarii si invatarii unui volum de informatii,a formarii unor priceperi si deprinderi,a
dezvoltarii personalitatii umane(Nicola,2003)
4.aspectul dinamic,active,prin care cadrul didactic dirijeaza invatarea(Manolescu,2008)
Intr-un cardu general,strategiile didactice au rolul de implica pe cel care nvata n situatii
specifice de nvatare, creeaza premise pentru manifestarea optima a interactiunilor
dintre celelalte componente ale procesului de instruire, p r e s u p u n e c o m b i n a r e a
c o n t e x t u a l a , o r i g i n a l a , u n i c a , u n e o r i , a elementelor procesului instructiveducativ si rationalizeaza si adecveaza continutul instruirii la particularitatile
psihoindividuale.
Strategiile didactice interactive ca strategii de grup, presupun munca in colaborare a
elevilor organizai pe microgrupuri sau echipe de lucru in vederea atingerii unor obiective
preconizate.Se bazeaza pe sprijinul reciproc, stimuleaza participarile individuale.Solicita efort
de adaptare la normele de grup, toleranta fata de opiniile, parerile colegilor, dezvoltand

capacitatile autoevaluative. Sunt strategii de interactiune activa ntre participantii la


activitate(elev-elev,elev- profesor).
Orice obiectiv al lectiei se realizeaza prin intermediul unei strategii didactice, de aici
rezida importanta acordata strategiei didactice in conceptia oferita de Ion Negret si Ioan
Jinga: prin strategie didactica intelegem cuplul dintre sarcina de invatare si situatia de
invatare elaborate pentru a-i oferi elevului ocazia sa realizeze un anumit obiectiv
operational.
Structura strategiei didactice focalizate pe un obiectiv operaional este redata de cei doi
autori cu ajutorul schemei urmtoare:
In elaborarea unei strategii didactice se tine cont de urmatoarele elemente:

stilul de conducere al activitatii instructiv-educative:

modul in care se va produce invatarea (prin cooperare, prin competitie, prin


colaborare, prin cercetare, prin descoperire, prin problematizare, prin experimentare,
prin aplicatii practice etc.)

caile si modalitatile care vor conduce la provocarea invatarii dorite:


metodele, procedeele, tehnicile, mijloacele de invatamint( materialele didactice,
echipamente)

formele de organizare a activitatii (frontala, colectiva, pe grupe, in


microgrupe,individuala, mixta);

modul de participare a elevilor la activitate;

timpul necesar aplicarii strategiei alese;

tipul de dezvoltare vizat (cognitiv, afectiv, social, practic aplicativ);

modul de prezentare a continuturilor;

cadrul in care are loc experienta de invatare(in clasa, in afara clasei, in laborator etc.)

Strategiile didactice sunt flexibile si sunt rezultatul manifestarii creativitatii


profesorului,precum si a participarii elevilor la propria formare.Am extras din lucrarea
prof.Ioan Cerghit,cateva tipologii : Sisteme de instruire alternative si
complementare.Structuri,stiluri sistrategii. (2002)
Dupa natura activitatii,se pot distinge :
-strategii cognitive(de prelucrare a informatiilor) ;strategii actionale sau psihomotorii;strategii
afectiv-emotionale
Dupa implicarea creatoare /noncreatoare a profesorului inactivitea didactica :

-strategii bazate pe obisnuinta,pe automatism;strategii bazate pe complexe de


deprinderi;strategii novatoare,ce dau frau imaginatiei si inteligentei profesorului,acesta
putand combina in mod creator noi tipuri depractici,pentru a asigura eficienta actiunii
;strategii imitative.
Dupa logica gandirii propusa elevilor :
strategii inductive -strategii deductive(axiomatice) ;strategii transductive,divergente;strategii
dialectice;strategii ipotetice(rezolutive);strategii analogice-de invatare prin construire si prin
utilizare demetode;strategii analitice-de analiza pana la detalii ;strategii integrative sau de
sinteza(imbinarea teoriei cu practica) ;strategii descriptive ;strategii interpretative ;strategii
ludice ;strategii mixte(combinatorii)
Dupa gradul de dirijare al invatarii elevului,avem :
strategii algoritmice ;strategii euristice ;strategii mixte ;strategii creative
Dupa originea motivatiei invatarii:
strategii externe(sustinute motivational din exterior de profesor);strategii interne(de
autoconstruire a propriei cunoasteri).
Dupa modul de grupare al elevilor :
strategii frontale ;strategii de grup(colective) ;strategii de microgrup(echipa) ;strategii de
lucru in perechi(duale) ;strategii individuale ;strategii mixte.
Un loc aparte ocupa,in acest grupaj-afirma prof.Ioan Cerghit-strategiile
interactive,eficiente prin aceea ca incurajeaza interactiunilepozitive dintre membrii
grupului,bazate deci,pe invatarea princolaborare ori prin competitie just inteleasa.
P e d a g o g i i s u s t i n c a " v a r i a b i l a c u c e a m a i p u t e r n i c a forta de
influentare asupra adoptarii unei anume strategii deinstruire este relatia didactica
dintre scop-continut-metode/mijloace. Aceasta triada constituie axul generatival
ntregului demers pragmatic al conduitei metodologice a majoritatii
profesorilor.Educatorul ajunge n timp la un adevarat repertoriu de strategii didactice
experimentnd si aplicndu-le diferentiat.R e l a t i a d i n t r e o b i e c t i v e ,
c o n t i n u t u r i s i s t r a t e g i i c o n f e r a specificitatea unui program de
i n s t r u i r e . S t r a t e g i a a r e u n caracter normativ n sensul ca sugereaza un traseu
generald e

parcurs,

dar totodata ea nu este

un

t r a s e u u n i c s i definitiv, deoarece ea nu exclude modificari si


ajustari nr a p o r t d e d e r u l a r e a p r o c e s u l u i s i d e o b i e c t i v e l e
p r o p u s e . Strategia, fiind legata de obiective operationale si continuturi s c o l a r e , a r e
implicatii directe privin d performanta scolara,deoarece rezultatele

scolare sunt dependente de modul de aplicare si dirijare de catre


p r o f e s o r a i n t e r a c t i u n i l o r d i n t r e strategiile didactice si obiectivele didactice.O
strategie didactica prescrie modul n care elevul este pus n contact cu continutul
de nvatare, adica traiectoria pe care urmeaza sa-i fie condus efortul de nvatare.
Ea confera solutii de ordin structural procedural cu privire la proiectarea si combinarea
diferitelor metode, mijloace, forme si resursede predare -nvatare, pentru ca
elevii sa ajunga la achizitiile dorite, iar obiectivele educationale sa fie
atinse.S t r a t e g i i l e d i d a c t i c e i m e t o d e l e d e p r e d a r e - n v
atare - evaluare se stabilesc n raport de obiectivele educa ionale i d e
c o n inuturi.In functi e d e o b i e c t i v e , c o n ti n u t u r i s i s t r a t e g i i se precizeaza
formele de organizare a activitatilor didactice,adicat i p u r i l e d e l e c ti i s i
a l t e a c t i v i t ati e d u c a t i o n a l e .Toate acestea se realizeaza de catre profesor
prin comportamentul sau didactic.

Bibliografie:Crenguta Lacramioara-Oprea:Strategii didactice interactive


Ioan Cerghit:Metode de invatamant

S-ar putea să vă placă și