Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE " COSTIN C. KIRITESCU"(INCE) AL ACADEMIEI ROMANE
Adresa postala: CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 13 SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Punct(e) de contact: INSTITUTUL
NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE " COSTIN C. KIRITESCU"(INCE), Tel. +40 213182469, In atentia: Danut Gitan, Email: office@ince.ro, Fax:
+40 213188107, Adresa internet (URL): WWW.INCE.RO, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Institut National de Cercetare Dezvoltare

Activitate (Activitati)
Altele: Cercetare stiintifica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2014 16:25

Pagina 1/7

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de Proiectare si Executie de Lucrari pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a Institutului National de Cercetari
Economice Costin C. Kiritescu prin crearea si dezvoltarea unui Centru de Economie Montana CEMONT

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de prestare: Oras Vatra Dornei, strada Petreni nr. 49, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contractul implica Proiectarea si executia de lucrari de constructii civile cu o valoare totala de 15.347.496 lei. Serviciile de proiectare implica
faza Proiect Tehnic, Detalii de Executie, Documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, Asistenta tehnica din partea
proiectantului pe perioada realizarii investitiei, Verificarea tehnica a proiectarii si Elaborarea certificatului de performanta energetica a cladirii
si au o valoare totala de 1.240.850 lei.
Executia de lucrari implica Amenajarea terenului, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala, Asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului, Constructii si instalatii, Montaj utilaj tehnologic, Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj
(procurare), Constructii si instalatii aferente organizarii de santier si Probe tehnologice si teste si au o valoare totala de 14.106.646 lei.
Valoarea din devizul general pentru cheltuieli diverse si neprevazute este de 1.116.856 lei, proportia stabilita fiind de 7,99% din valoarea
calculata conform HG 28/2008.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45214600-6 Constructie de centre de cercetare (Rev.2)
71300000-1 Servicii de inginerie (Rev.2)
71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul prevede servicii de proiectare si executie de lucrari conform Studiului de Fezabilitate, publicat in SEAP. Valoarea conform
devizului general este de 1.240.850lei pentru servicii, 14.106.646 lei pentru lucrari si 1.116.856 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute
(respectiv 7,99% din valoarea calculata conform HG 28/2008). Ofertele financiare vor fi intocmite in limita valorii de 16.464.352 lei (din care
15.347.496 lei pentru servicii de proiectare si executie de lucrari si 1.116.856lei pentru diverse si neprevazute in limita a 7,99% din valoarea
calculata conform HG 28/2008).
Valoarea estimata fara TVA: 16,464,352.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


14 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2014 16:25

Pagina 2/7

Fisa de date
300.000 lei. (pentru garantiile in valuta se va considera cursul BNR din data publicarii invitatiei de participare),
1.Perioada de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa acopere cel putin perioada minima de valabilitate a ofertelor;
2.Garantia de participare se constituie prin virament bancar (RO63 TREZ 7005 005X XX00 0194 Trezoreria Operativa a Municipiului
Bucuresti) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, trebuie sa fie
irevocabila si sa prevada ca plata garantiei sau retinerea partiala a unor sume se va executa conform art 87 din HG 925/2006 si art 278.1
din OUG 34/2006 (9.094,75 lei). Ofertantii individuali sau in asociere care doresc sa beneficieze de prevederile Legii 346/2004 vor prezenta
declaratiile aferente tuturor operatorilor economici implicati, anexate garantiei;
3.In cazul asocierilor, garantia de participare poate fi constituita de oricare dintre asociati, avnd n vedere dispozitiie art. 44 din OUG
34/2006;
4.Ofertele care nu prezinta la deschidere garantia de participare conform punctelor 1-3, inclusiv documentele justificative aferente (adrese
bancare, polite, declaratii IMM), in original, vor fi respinse.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
8% din valoarea contractului fara TVA (pentru garantiile prezentate in valuta se va considera cursul BNR din data primirii comunicarii privind
rezultatul procedurii).
1.Garantia de buna executie: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau
retineri succesive din transele de plata conform prevederilor legale (HG1045/2011);
2.Dupa receptia cu succes la terminarea lucrarilor, garantia de buna executie se va returna in proportie de 70%. Pentru diferenta de 30%,
contractantul va prelungi valabilitatea pana la efectuarea receptiei finale.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -83% si Bugetul de Stat -17%, prin Programul Operational Sectorial Cresterea
Competitivitatii Economice (POS CCE)

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ord 170/2012; Ord 113/2008; Ord 313/2011; HG 1045/2011; HG 1660/2006; OUG 30/2006; Ordin 509/2011; HG 942/2006; Ord
302/2011; Ord 314/2010; Ord 11/2007; OUG 13/2006; Ord 175/2007; OUG 74/2005; HG 895/2005; Legea 554/2004; HG 782/2006; Legea
215/2001, Legea 500/2002; Ord 26/2007; Legea 10/1995; HG 411/2005; HG 766/1997; Legea 161/2003; HG 925/1995; Legea 401/2003;
Legea 50/1991; Legea 346/2004; HG 28/2008; Ord 863/2008; Legea 137/1995; Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu;
www.anrmap.ro.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Formular 5 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ord 314 /2010 semnat in original de ofertant, asociati,
subcontractanti si sustinatori.
2.Formular 6 Declaratie privind neincadrarea n situatiile prevazute la art 69.1 din OUG34/2006 semnata in original de ofertant, asociati,
subcontractanti si sustinatori, din care sa rezulte ca acestia nu se afla in situatiile de excludere conform Ord AMRMAP 170/2012.
Persoanele implicate in organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Luminita Chivu, Valeriu Ioan Franc, Constantin Ciutacu,
Luminita Horsia, Danut Gitan, Romeo Ilie, Radu Rey, Adrian Rey
3.Formular 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 180 din OUG34/2006 semnata in original de ofertant, asociati,
subcontractanti si sustinatori.
4.Formular 8 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006 semnata in original de ofertant, asociati,
subcontractanti si sustinatori.
5.Certificate de atrestare fiscala care sa confirme lipsa datoriilor scadente, catre bugetul consolidat al statului si catre bugetele locale ale
Unitatilor Administrativ - Teritoriale pe raza carora ofertantul isi are sediul social si punctele de lucru implicate in contract, in luna anterioara
celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor. Inainte de comunicarile privind rezultatul procedurii, ofertantului clasat pe locul
1 i se vor solicita aceste cerificate in original/copie legalizata.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul este inregistrat ca persoana juridica si are domeniul de activitate necesar executarii contractului dovedit prin Certificat
consatator ORC cu date valabile la data limita de depunere a ofertelor. Inainte de comunicarile privind rezultatul procedurii ofertantului clasat
pe locul 1 i se va solicita acest cerificat in original/copie legalizata.
2.Ofertantul este atestat sa proiecteze si sa execute instalatii electrice conform Ord ANRE 23/2013, si prezinta Certificatul de atestare
valabil la data limita de depunere a ofertelor.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Ofertantul are cifra de afaceri globala pe 2012 de minim 30.000.000.. lei,


conform contului de profit si pierdere sau altui document inregistrat la
autoritatile competente.

Pentru datele financiare in valuta, se va considera cursul mediu


din 2012 comunicat de BNR.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2014 16:25

Pagina 3/7

Fisa de date
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va Pentru datele financiare in valuta, se va considera cursul BNR
avea acces la surse financiare in vederea sustinerii lucrarilor pe o durata de din data publicarii invitatiei de participare.
minim 3 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor in valoare de minim
3.500.000. lei, prin scrisoare de confirmare a fondurilor (disponibil negrevat
sau valoarea creditului obtenabil) sau alt document, in original, care sa
prevada ca suma respectiva poate fi imobilizata pentru realizarea
contractului.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1. Formular 9 - Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate


in ultimii 3 ani. Ofertantul a prestat in ultimii 3 ani (perioada raportata la data
limita de depunere a ofertelor) servicii similare (proiectare constructii civile)
si dovedeste acest aspect printr-un contract sau maxim 3 contracte a caror
valoare / valoare cumulata sa fie minim 1.200.000. lei fara TVA si pentru
care prezinta certificate / documente de confirmare emise sau semnate de o
autoritate sau de beneficiarul privat.

Formular 9 (Declaratie privind lista principalelor servicii similare


prestate in ultimii 3 ani) semnat si stampilat
Pentru contractele in valuta, se va considera cursul mediu
comunicat de BNR din anul semnarii contractului.

2. Formular 10 - Declaratie privind lista principalelor lucrari similare


executate in ultimii 5 ani. Ofertantul a executat in ultimii 5 ani (perioada
raportata la data limita de depunere a ofertelor) lucrari similare (lucrari de
constructii civile) si dovedeste acest aspect printr-un contract sau maxim 3
contracte a caror valoare / valoare cumulata sa fie minim14.000.000. lei fara
TVA si pentru care prezinta certificate de buna executie emise sau semnate
de o autoritate sau de beneficiarul privat.
3. Cerinta poate fi indeplinita si printr-un contract sau maxim 3 contracte
care cuprind(e) atat serviciile cat si lucrarile similare solicitate executate in
ultimii 5 ani (perioada raportata la data limita de depunere a ofertelor) a
carui/caror valoare/valoare cumulata sa fie minim 15.200.000. lei fara TVA
si pentru care se prezinta certificate de buna executie emise sau semnate
de o autoritate sau de beneficiarul privat.
4. In cazul in care contractul prevede si servicii, bunuri sau lucrari altele
decat cele solicitate ca experienta similara, se va prezenta o detaliere a
contractului, insusita de beneficiar, din care sa reiasa valoarea serviciilor
sau lucrarilor similare solicitate (centralizatoare F1, procese verbale, situatii
de plata).
5. In cazul contractelor de subcontractare sau in asociere, se prezinta si
documentele de subcontractare sau asociere precum si documentele
aferente contractului dintre contractantul general si beneficiarul final. Toate
documentele vor fi datate, semnate si stampilate.

Formular 10 (Declaratie privind lista principalelor lucrari similare


executate in ultimii 5 ani) semnat si stampilat
Pentru contractele in valuta, se va considera cursul mediu
comunicat de BNR din anul semnarii contractului.

Formular 11- Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice


Formular 11 (Declaratie privind utilajele, instalatiile,
de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic
prezentului contract
pentru indeplinirea corespunzatoare a prezentului contract).
Ofertantul dispune pentru prestarea serviciilor de proiectare aferente
prezentului contract de calculatoare si softuri de proiectare necesare
corelate cu personalul alocat, si pentru executia de lucrari aferente
prezentului contract de utilaje, instalatii si echipamente care acopera
necesarul conform extraselor de resurse si corelate cu graficul de executie
propus si prezinta documente privind proprietatea, inchirierea, sau alte
forme de detinere a acestora.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2014 16:25

Pagina 4/7

Fisa de date
Formular 12-Declaratie privind personalul implicat in indeplinirea prezentului Formular 12 (Declaratie privind personalul implicat in indeplinirea
contract
prezentului contract).
1. Ofertantul dispune in vederea realizarii serviciilor de Proiectare (PT, DE,
DAAA, AT) de minim 2 arhitecti cu drept de semnatura, 2 ingineri CCIA si 2
ingineri IC care dovedesc experienta in activitatea de proiectare in domeniul
fiecaruia prin participarea la cel putin un proiect similar faza PT,
nominalizeaza un sef de proiect care dovedeste experienta prin participarea
la cel putin un proiect la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare, dar
nu identice celor ce fac obiectul procedurii si/sau participarea intr-un proiect
ca sef de proiect si dispune de 1 inginer autorizat conform Ord ANRE
23/2013
2. Ofertantul dispune in vederea realizarii serviciilor de Verificare tehnica a
proiectarii de verificatori tehnici atestati condorm Ord MLPTL 777/2003
pentru domeniile A1, B1, C, D, E, F, Is, It, Ie.
3. Ofertantul dispune in vederea realizarii serviciilor de Elaborare a
certificatului de performanta energetica a cladirii de auditor energetic gr adul
profesional I atestat. conform Ord. MDRT 2237/2010.
4. Ofertantul dispune in vederea executiei de lucrari de 1 responsabil tehnic
cu executia (RTE) atestat n domeniul I conform Ord MLPTL 777/2003, 1
electrician autorizat ANRE conform Ord ANRE 23/2013, 1 responsabil cu
calitatea (CQ), 1 inginer CCIA (altul decat sef santier, CQ, RTE si
electrician), 1 inginer IC (altul decat sef santier, CQ, RTE si electrician), 1
inginer Telecomunicatii / IT si 1 responsabil SSM, care dovedesc experienta
in activitatea de excutie de lucrari de constructii prin participarea la minim o
lucrare similara si nominalizeaza 1 sef de santier care dovedeste experienta
prin participarea la cel putin un proiect n cadrul caruia sa fi desfasurat
activitati similare, dar nu identice celor ce fac obiectul procedurii si/sau
participarea intr-un proiect ca sef de santier.
5. Expertii propusi care potrivit cerintelor de mai sus trebuie sa fie atestati in
baza unor acte normative nu trebuie sa indeplineasca cerinte de experienta
sau pregatire profesionala. Acesti experti vor prezenta doar atestatul si/sau
legitimatia, emise n baza actelor normative mentionate si eventual contract
de munca sau angajament de participare.
6. Ofertantul va prezenta pentru expertii propusi: CV, contract de munca sau
angajament de participare, precum si diplome, certificate, adeverinte,
atestate, decizii sau alte documente care confirma cerintele solicitate.
Cerintele nu se refera la persoanele de la pct. 5.
7. Ofertantul dispune de personal de executie pe specialitati astfel
dimensionat incat sa asigure executarea lucrarilor conform graficului de
executie.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

ISO9001:2008, ISO14001:2005 sau echivalente, aferente domenilor


necesare, valabile la data limita de depunere a ofertelor

Prezentarea certificatelor.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Da

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2014 16:25

Pagina 5/7

Fisa de date
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

70.00%

70.00

Descriere: Componenta financiara : An = Pmin / Pn x 70, unde An = punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare A, Pmin =
Valoarea in lei fara TVA a ofertei cu pretul cel mai mic, Pn = Valoarea in lei fara TVA a ofertei n, 70 = punctajul maxim alocat
factorului de evaluare A (aferent pretului cel mai mic). Punctajul se va stabili prin rotunjire prin lipsa la 2 zecimale.
Algoritm de calcul: An = Pmin / Pn x 70
2 Termen de executie

30.00%

30.00

Descriere: Punctajul pentru factorul de evaluare termen de executie se acorda astfel: Bn = Emin / En x 30, unde Bn =
punctajul ofertei n pentru factorul de evaluare B, Emin = cel mai scurt termen propus in luni, En = termenul propus de
ofertantul n in luni, 30 = punctajul maxim alocat factorului de evaluare B (aferent termenului cel mai scurt). Punctajul se va
stabili prin rotunjire prin lipsa la 2 zecimale. Oferta care propune un termen mai mic de 10 luni nu va fi punctata iar cea care
propune un termen de executie mai mare de 14 de luni va fi declarata neconforma. Termenul de executie include si durata
proiectarii.
Algoritm de calcul: Bn = Emin / En x 30
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 30.00


Ponderea componentei tehnice: 30.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica va respecta cerintele caietului de sarcini si va contine, in ordine, toate documentele si formularele solicitate (inclusiv
cele privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de mediu, munca si protectia muncii )
Ofertantii vor mentiona n cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si
protectia muncii (Declaratia privind respectarea conditiilor de munca si de protectia muncii). Informatii privind reglementarile referitoare la
conditiile de munca si protectia muncii se pot obtine la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vrstnice.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


1.Formular 3 Formular de oferta (semnat de persoana imputernicita)- va include propunerea financiara, termenul de executie si termenul
de garantie (minim 36 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor); Propunerea financiara va cuprinde urmatoarele elemente: Pretul
ofertat pentru servicii, Pretul ofertat pentru executia de lucrari, Pretul ofertat pentru cheltuieli diverse si neprevazute calculate prin aplicarea
proportiei de 7,99% la valoarea componentei de C+M ofertata, rotunjita prin lipsa la 2 zecimale si Pretul total rezultat prin insumarea celor 3
elemente de pret.
2.Formular 4 Deviz financiar Detalierea costurilor serviciilor;
3.Devize oferta (F1-F3) intocmite conform devizului general si in conformitate cu Ord MDLPL 863/2008, inclusiv extrasele de resurse;
4.Model de contract insusit prin semnatura si stampila. Obiectii privind clauzele specifice se pot prezenta prin solicitarile de clarificari sau
odata cu depunerea ofertei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2014 16:25

Pagina 6/7

Fisa de date
Pachetul sigilat va fi insotit de un dosar separat care va cuprinde urmatoarele documente in original:
1.Scrisoarea de inaintare;
2.Formular 1 -imputernicirea de semnatura (imputernicirile in cazul asocierilor);
3.Formular 2 -declaratie privind calitatea de participant la procedura semnata in original de ofertant, asociati, subcontractanti si sustinatori,
cu indicarea obligatorie a Codului Unic de Inregistrare.
4.Garantia de participare la licitatie conform punctului III.1.a.
Recomandare: Dosarele se completeaza intr-un exemplar care contine documentele originale solicitate si copii dupa documente care nu pot
fi depuse in original. Se vor numerota paginile acestora (documenele originale care sunt inscrise fata/verso vor fi numerotate fata/verso) si
se fac 4 copii alb-negru. Ofertele vor respecta regulile de mai jos:
1.Oferta va fi elaborata intr-un original si 4 copii. Originalul va prevala. Copiile documentelor vor fi lizibile, si vor fi semnate/sampilate in
original de persoana precizata in imputernicirea de semnatura (Formular 1);
2.In cazul in care pe un document original se opereaza modificari ale continutului initial, in dreptul fiecarei modificari se va mentiona:
"modificat de (numele), in data (zi, luna, an)" si semnatura/stampila celui care a operat modificarea. Este interzis a se opera astfel de
modificari pe copiile prezentate, sub sanctiunea excluderii. Un astfel de document va fi considerat fals si vor fi sesizate organele in drept;
3.Documentele vor fi prezentate in format A4. Exceptii vor fi admise doar in cazul unor documente elaborate de terti in alt format decat A4.
Toate copiile documentelor vor fi prezentate doar pe fata colii A4;
4.Documenele vor fi prezentate in dosare, in bibliorafturi sau spiralate. Este interzisa folosirea capselor;
5.Este interzis a se include documente originale in cele 4 copii ale ofertei;
6.Documentele cuprinse in oferta vor fi numerotate si opisate si vor respecta ordinea stabilita la pct III.2, IV.4.2 si in caietul de sarcini.
7.Oferta in original si cele 4 copii vor fi introduse fiecare incate un plic pe care se va inscrie original, copie1, copie2, copie3 si copie4,
denumirea beneficiarului, denumirea ofertantului si denumirea contractului. Cele 5 plicuri se introduc intr-un pachet sigilat (pe liniile de lipire
se aplica stampila ofertantului si semnatura persoanei imputernicite, peste care se aplica banda adeziva transparenta). Pe pachet se vor
mentiona: DENUMIREA SI ADRESA OFERTANTULUI, DENUMIREA SI ADRESA AUTORITATII CONTRACTANTE, TITLUL OFERTEI
(conform punctului II.1.1) si MENTIUNEA: A nu se deschide inainte de sedinta de deschidere a ofertelor din (data precizata in invitatie)

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POS CCE Axa 2, Operatiunea 2.2.1
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice - POS CCE

VI.3) ALTE INFORMATII


1.Punctajul, se va calcula conform formulei Pn = An + Bn, unde Pn este punctajul ofertei n. In caz de egalitate va fi declarata castigatoare
oferta care intruneste punctajul cel mai mare la factorul de evaluare A. Daca egalitatea persista se va solicita reofertarea in plic inchis in
vederea departajarii ofertelor, prevederile art 202 din OUG 34/2006 ramanand aplicabile.
2.Formularele si documentele solicitate la pct IV.4 sunt obligatorii.
3.Formularele si/sau documentele solicitate la pct. III.2 sunt obligatorii, insa pot fi inlocuite total sau partial cu o declaratie pe proprie
raspundere conform art 11 alin 4 din HG 925/2006 privind indeplinirea cerintelor de calificare. Ofertele care prezinta declaratii si anexe la
declaratii care nu indeplinesc in totalitate cerintele art 11 alin 4 din HG 925/2006 vor fi declarate respinse fara a se solicita prezentarea
documentelor care confirma indeplinirea cerintelor de calificare respective.
4.Vor fi declarate admisibile doar ofertele care respecta in intregime cerintele documentatiei de atribuire. Ofertele incomplete si/sau care
prezinta necorelari intre datele prezentate vor fi respinse. Solicitarile de clarificari vor viza doar confirmarea sau completarea unor documente
depuse in oferta si nu prezentarea documentelor care lipsesc din oferta.
5.In cazul in care o anumita cerinta de calificare de la pct III.2.2 si/sau III.2.3.a este indeplinita de unul dintre asociati, depunerea documentelor
de catre ceilalti asociati devine facultativa (ex: in cazul in care cerinta privind cifra de afaceri este indeplinita de un asociat, ceilalti asociati nu
vor depune documentele afereate).
6.In cazul asocierilor, acordul de asociere trebuie sa statueze ca partenerii sunt responsabili in mod egal, uniti si individual, sa precizeze fizic,
valoric si procentual gradul de implicare al partenerilor si sa confirme ca partenerii vor ramane in aceasta forma de asociere pe toata durata de
realizare a contractului.
7.Vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea Contractanta zilnic cu pana la 5 zile lucratoare anterior datei limita de depunere a
ofertelor, ora 10. Vizita pe teren este recomandata in vederea intocmirii ofertelor.
8.Documentele in limba straina vor fi insotite de traduceri semnate de persoana imputernicita a ofertantului

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256.2 din OUG34/2006.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE Costin C. Kiritescu
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, nr. 13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Tel. +40 213182469, Email: office@ince.ro, Fax: +40
213188107, Adresa internet (URL): www.ince.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 07-02-2014 16:25

Pagina 7/7