Sunteți pe pagina 1din 3

DECLARATIA CONTRIBUABILULUI

Subsemnatul / Subsemnata . salariat / salariata la


Departamentul .. Serviciul ., avand
in vedere prevederile Art. 45 din Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal, cu modificarile si completarile
ulterioare, in vederea stabilirii nivelului deducerii personale avand in vedere si persoanele aflate in
intretinerea mea, prin prezenta declar pe proprie raspundere ca datele mentionate mai jos sunt reale si
corespund situatiei actuale, cunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

I. Date personale ale salariatului:


Nume ... Prenume ...
Cod numeric personal .
Domiciliu: localitate .. str. ......
nr. . bl. sc. ap. sector judet ..

II. Date pentru copiii (minori) aflati in intretinerea subsemnatului / subsemnatei conform
intelegerii cu sotia / sotul : *)
Nr.

Numele i prenumele

Codul numeric

Crt.

Copilului

personal

1
2
3
4
5

Handicapul
A

*) Se va anexa adeverinta de la angajatorul celuilalt sot sau declaratia pe propria raspundere a acestuia
ca nu beneficiaza de deducere personala majorata pentru acel copil.

III. Date pentru persoanele aflate in intreinere (sotul / sotia, copiii, altii etc.):
1. Nume .. Prenume .......................
Cod numeric personal venitul persoanei aflate in intretinere
lei/luna, invalid grad I sau II ori cu handicap grav sau accentuat .,
data de la care este in intretinere
2. Nume .. Prenume
Cod numeric personal venitul persoanei aflate in intretinere
lei/luna, invalid grad I sau II ori cu handicap grav sau accentuat .,
data de la care este in intretinere
3. Nume .. Prenume
Cod numeric personal venitul persoanei aflate in intretinere
lei/luna, invalid grad I sau II ori cu handicap grav sau accentuat .,
data de la care este in intretinere
4. Nume .. Prenume
Cod numeric personal venitul persoanei aflate in intretinere
lei/luna, invalid grad I sau II ori cu handicap grav sau accentuat .,
data de la care este in intretinere

Data: ..

Semnatura ..

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE


a persoanelor aflate in intretinerea contribuabilului

Subsemnatul / Subsemnata .. domiciliat / domiciliata in


localitatea str. .. nr. bl. sc.
et. ap. sector . judet . cod numeric personal
, declar pe proprie raspundere ca datele menionate mai jos sunt reale, cunoscand
ca falsul in declaratii se pedepseste conform legii penale.

I. Persoana care contribuie la ntreinerea mea i pentru care sunt de acord s beneficieze de
majorarea deducerii personale pentru ntreinerea mea, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 Codul Fiscal,
cu modificrile i completrile ulterioare:

Nume .. Prenume .
Cod numeric personal ..
Gradul de rudenie .

II. La data declaratiei realizez un venit in suma de . lei / luna.


- detin/NU DETIN terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 m 2 in zonele colinare si de ses
si de peste 20.000 m2 in zonele montane;
- obtin / NU OBTIN venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, a legumelor si a zarzavaturilor in
sere, in solarii amenajate in acest scop si in sistem irigat, a arbustilor si plantelor decorative, a ciupercilor si din
exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata
Ma oblig sa anunt de indata persoana prevazuta la pct. I, in cazul in care vor interveni schimbari in situatia
venitului realizat

Data: ..

Semnatura ..