Sunteți pe pagina 1din 172

Anul 178 (XXII) Nr.

853 bis

PARTEA I

Luni, 20 decembrie 2010

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Pagina
Anexa la Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului
nr. 2.514/2010 pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normativ pentru producerea i executarea lucrrilor
din beton, beton armat i beton precomprimat
Partea 2: Executarea lucrrilor din beton, indicativ
NE 012/2-2010 ..........................................................

3171

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru producerea i executarea lucrrilor
din beton, beton armat i beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrrilor din beton,
indicativ NE 012/2-2010*)
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de
reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea
schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la serviciile societii
informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modificrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 24 din 18 octombrie 2010 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 5 i
Procesul-verbal nr. 5 din 22 octombrie 2010 al Comitetului tehnic de coordonare general din cadrul Ministerului Dezvoltrii
Regionale i Turismului,
n temeiul art. 5 pct. II lit. e) i al art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ pentru
producerea i executarea lucrrilor din beton, beton armat i
beton precomprimat Partea 2: Executarea lucrrilor din
beton, indicativ NE 012/2-2010, elaborat de Institutul Naional
de Cercetare-Dezvoltare n Construcii, Urbanism i Dezvoltare
Teritorial Durabil URBAN-INCERC, prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
reglementarea tehnic Cod de practic pentru executarea

lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat, indicativ


NE 012-1999**) i nceteaz aplicabilitatea.

Prezenta reglementare tehnic a fost adoptat cu


respectarea procedurii de notificare nr. RO/466/2010 din
11 octombrie 2010, prevzut de Directiva 98/34/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 22 iunie 1998 de
stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaii n
domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, publicat n
Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene nr. L 204 din 21 iulie
1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 20 iulie 1998, publicat n Jurnalul
Oficial al Comunitilor Europene nr. L 217 din 5 august 1998.

Ministrul dezvoltrii regionale i turismului,


Elena Gabriela Udrea

Bucureti, 22 noiembrie 2010.


Nr. 2.514.

*) Ordinul nr. 2.514/2010 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010 i este reprodus i n acest numr bis.
**) Reglementarea tehnic Cod de practic pentru executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat, indicativ NE 012-1999a fost
aprobat prin Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 59/N/1999 i publicat n Buletinul Construciilor nr. 89/1999 Partea A i nr. 10/1999
Partea B, editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare i Economia Construciilor INCERC Bucureti.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ANEX;

NORMATIV PENTRU PRODUCEREA BETONULUI


2I EXECUTAREA LUCR;RILOR DIN BETON,
BETON ARMAT 2I BETON PRECOMPRIMAT.
PARTEA 2: EXECUTAREA LUCR;RILOR DIN BETON
indicativ NE 012/2

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

CUPRINS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Domeniu de aplicare
Obiect
Documente de referinY<
Termeni, definiYii, notaYii
CerinYe 3i criterii de performanY< privind executarea lucr<rilor din beton,
beton armat 3i beton precomprimat
Trasarea de detaliu pentru cofraje 3i trasarea pentru montarea elementelor
prefabricate
6.1 Prevederi comune
6.2 Trasarea lucr<rilor de terasamente pentru fundaYii realizate f<r< cofraj
6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor
6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate
6.5 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare n timpul efectu<rii tras<rii
6.6 RecepYia lucr<rilor de trasare de detaliu pentru cofraje 3i pentru montarea
elementelor prefabricate
Cofraje 3i susYineri
7.1 Prevederi generale
7.2 Montarea cofrajelor
7.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor
7.4 Verificarea 3i recepYia cofrajelor 3i susYinerilor acestora
7.5 SpaYii de turnare realizate n teren
7.5.1 Prevederi generale
7.5.2 Abateri admisibile pentru spaYii de turnare realizate n teren
7.5.3 Verificarea 3i recepYia spaYiilor de turnare realizate n teren
7.6 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare n timpul execut<rii lucr<rilor de cofraje
3i susYinerilor acestora
Arm<tura nepretensionat<
8.1 Produse pentru arm<tura nepretensionat<
8.2 Fasonarea arm<turii
8.3 Montarea arm<turii
8.4 nn<direa barelor de arm<tur<
8.5 Verificarea 3i recepYia arm<turii montate
8.6 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare pentru fasonarea 3i montarea arm<turii
Arm<tura pretensionat<
9.1 Prevederi generale
9.2 Produse pentru arm<tura pretensionat<
9.3 Arm<tura pretensionat< postntins<
9.4 Manipularea, transportul 3i depozitarea produselor pentru arm<tura
pretensionat<
9.5 ConfecYionarea arm<turii pretensionate postntinse

6
7
8
9
10
31
31
32
33
33
35
35
36
36
43
44
45
46
46
47
48
48
50
50
51
53
55
56
57
59
59
59
60
61
62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Realizarea canalelor pentru arm<turi pretensionate postntinse


Montarea arm<turii pretensionate postntinse
Ancoraje pentru arm<tura pretensionat<
Verificarea 3i recepYia arm<turii pretensionate
CondiYii prealabile 3i condiYii necesare pentru confecYionarea 3i montarea
arm<turii pretensionate
Piese nglobate n beton
Punerea n oper< a betonului
11.1 Prevederi generale
11.2 Livrarea, transportul la 3antier 3i recepYia betonului proasp<t
11.3 Turnarea 3i compactarea betonului
11.4 Tratarea 3i protecYia betonului dup< turnare
11.5 Rosturi de lucru la turnarea betonului
11.6 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare la punerea n oper< a betonului
11.7 Decofrarea
11.8 RecepYia lucr<rilor de punere n oper< a betonului
Precomprimarea
12.1 Prevederi generale
12.2 Efectuarea pretension<rii
12.3 Efectuarea lucr<rilor de protecYie a arm<turii pretensionate
12.4 Verificarea 3i recepYia lucr<rilor de precomprimare
Montarea elementelor prefabricate
13.1 Prevederi generale
13.2 Realizarea mont<rilor 3i mbin<rilor
13.3 Executarea rosturilor la elemente sau construcYii din bolYari sau panouri
prefabricate asamblate prin precomprimare
13.4 Verificarea 3i recepYia lucr<rilor de montare a elementelor prefabricate
13.5 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare pentru efectuarea lucr<rilor de montare
a elementelor prefabricate
ToleranYe geometrice
Controlul calit<Yii 3i recepYia lucr<rilor
15.1 Prevederi generale
15.2 Clase de verificare
15.3 Verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucr<rilor
15.4 Verificarea proceselor de realizare a lucr<rilor
15.5 RecepYia lucr<rilor din beton, beton armat 3i beton precomprimat

63
66
66
67
67
68
69
69
70
71
76
80
80
81
83
84
84
86
87
93
94
94
95
95
97
98
100
101
101
104
105
106
109

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa A Documente de referinY<


Anexa B Prevederi care trebuie s< fie conYinute n proiectele lucr<rilor din beton, beton
armat 3i beton precomprimat
Anexa C Clase de toleranY< pentru lucr<ri de construcYii
Anexa D Abateri admisibile pentru cl<diri
Anexa E1 Procedee de precomprimare pentru care nu este necesar un alt document tehnic
pentru utilizarea lor
Anexa E2 Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare. Fi3a de pretensionare 3i fi3a
de injectare
Anexa F Recomand<ri privind stabilirea poziYiei rosturilor de lucru
Anexa G Realizarea lucr<rilor cu betoane speciale sau prin procedee deosebite
Anexa H Verific<ri privind betonul 3i punerea n oper< a acestuia
Anexa X Verificarea impermeabilit<Yii la ap< a betoanelor

114
117
120
125
133
147
151
154
159
168

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

1 DOMENIU DE APLICARE
1.1 Prezenta reglementare tehnic< reprezint< partea a 2-a a documentului "Normativ pentru
producerea betonului 3i executarea lucr<rilor din beton, beton armat 3i beton
precomprimat 3i prive3te "Executarea lucr<rilor din beton (indicativ NE 012/2).
Prevederile prezentului normativ se refer< la executarea lucr<rilor de construcYii din beton,
beton armat 3i beton precomprimat realizate cu beton produs conform prevederilor
reglement<rii tehnice "Normativ pentru producerea betonului 3i executarea lucr<rilor din
beton, beton armat 3i beton precomprimat - Partea 1:Producerea betonului (indicativ NE
012/1).
1.2 Pentru lucr<rile de construcYii cu caracter specific se vor aplica 3i prevederile
reglement<rilor tehnice din domeniul respectiv, precum 3i prevederile caietelor de sarcini
ntocmite de proiectant, dup< caz.
Prin lucr<ri de construcYii cu caracter specific se nYeleg urm<toarele:
a) construcYii inginere3ti (drumuri, piste pentru aeroporturi, poduri, tunele, canale,
amenajari portuare, rezervoare 3i silozuri etc.)
b) construcYii executate cu produse, procedee sau echipamente cu caracter de noutate,
pentru care trebuie s< existe documente tehnice n conformitate cu reglement<rile legale n
vigoare;
c) lucr<ri la care se utilizeaz< betoane speciale: betoane foarte grele, betoane u3oare,
betoane pe baza de r<3ini sintetice, betoane refractare, betoane cu armare dispers<, betoane
autocompactante;
d) lucr<ri la care se utilizeaz< procedee tehnologice speciale: torcretare, vacumare etc.
1.3 Prevederile prezentului normativ au la baz< urm<toarele premise:
a) existenYa proiectului construcYiei elaborat 3i verificat conform reglement<rilor
legale;
b) executarea lucr<rilor de construcYii se realizeaz<:
(i) cu personal avnd calificarea necesar< 3i, dup< caz, autorizarea pentru
lucr<rile de sudur<, respectiv atestarea pentru lucr<rile de precomprimare;
(ii) cu produse care sunt conforme cu prevederile din proiect, reglement<rile
tehnice aplicabile 3i reglement<rile legislative;
(iii) n conformitate cu proiectul 3i cu cerinYele 3i criteriile de performanY<
prev<zute n prezentul normativ 3i, dup< caz, n alte reglement<ri tehnice
aplicabile;
(iv) prin aplicarea, diferenYiat< n funcYie de categoria de importanY< a
construcYiei, a unui management al calit<Yii n organizarea 3i executarea
lucr<rilor;
c) ma3inile, utilajele 3i echipamentele utilizate sunt conforme cu prevederile legale
aplicabile;
d) cunoa3terea 3i punerea n aplicare, la executarea lucr<rilor, a prevederilor legale
privind igiena 3i protecYia muncii, precum 3i a celor privind prevenirea 3i stingerea
incendiilor (PSI).
1.4 Prevederile prezentului normativ se adreseaz< investitorilor (persoane fizice sau juridice),
proiectanYilor, executanYilor de lucr<ri, precum 3i organismelor de verificare 3i control
(verificarea 3i/sau expertizarea proiectelor; verificarea, controlul 3i/sau expertizarea
lucr<rilor).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

OBIECT

2.1 Prevederile prezentului normativ au ca obiect urm<toarele categorii de lucr<ri de


construcYii:
a) trasarea de detaliu pentru cofraje 3i trasarea pentru montarea elementelor
prefabricate;
b) realizarea cofrajelor 3i a susYinerilor acestora;
c) fasonarea 3i montarea arm<turilor, inclusiv a celor pretensionate;
d) montarea pieselor nglobate n beton;
e) punerea n opera a betonului:
(i) comanda pentru beton;
(ii) transportul betonului;
(iii) turnarea 3i compactarea betonului;
(iv) tratarea 3i protecYia betonului dup< turnare;
f) decofrarea;
g) precomprimarea 3i protecYia arm<turilor pretensionate;
h) montarea elementelor prefabricate:
(i) a3ezarea la poziYie;
(ii) realizarea mbin<rilor (prin monolitizare, cu 3uruburi, prin precomprimare
etc.)
Normativul conYine, de asemenea, prevederi privind controlul calit<Yii lucr<rilor de
construcYii 3i recepYia acestora.
2.2 Nu fac obiectul prezentului normativ lucr<rile pentru executarea elementelor prefabricate
n ateliere sau unit<Yi specializate.
2.3 CerinYele 3i criteriile de performanY<, care se refer< la proiect 3i la categoriile de lucr<ri de
construcYii (a)...(h) de la pct.2.1, sunt prezentate n capitolul 5, iar cele privind controlul
calit<Yii lucr<rilor 3i recepYia acestora sunt prezentate n capitolul 15.
2.4 Prevederile referitoare la categoriile de lucr<ri precizate la pct.2.1 sunt dezvoltate n
capitole separate (capitolele 6...13), gruparea acestora lund n considerare 3i tipurile de
lucr<ri implicate (spre exemplu, montarea arm<turilor 3i pieselor de rezemare din zona de
ancorare, la elemente privind arm<tura pretensionat< sau precomprimarea).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

3 DOCUMENTE DE REFERINX;
3.1 Documentele de referinY< cu caracter legislativ sunt prezentate n continuare:
a) Legea nr.10/1995 privind calitatea n construcYii, cu modific<rile ulterioare;
b) Hot<rrea Guvernului nr.622/2004 privind stabilirea condiYiilor de introducere pe
piaY< a produselor pentru construcYii, republicat<.
3.2 Alte documente de referinY< sunt prezentate n anexa A.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

4 TERMENI, DEFINIXII, NOTAXII


4.1 Sensul n care sunt utilizaYi termenii generali n prezentul normativ este urm<torul:
proiect documentaYie tehnic< pe baza c<reia se execut< lucr<rile 3i care cuprinde:
- piese scrise 3i desenate privind ansamblul 3i detaliile necesare execut<rii
lucr<rilor;
- dispoziYii de 3antier date de proiectant pe parcursul execut<rii lucr<rilor;
proiect tehnologic proiect care are ca obiect modul de executare a unor lucr<ri anume;
documentaYie tehnica privind sistemul (tehnologic) documentaYie tehnic< elaborat< de
produc<torul unui sistem (de cofraje, procedeu de precomprimare etc.), care
trebuie avut< n vedere la punerea n aplicare a acelui sistem;
proiectant unitate (persoan< fizic< sau juridic<), elaboratoare a proiectului 3i care r<spunde,
potrivit legii, de completitudinea acestuia, precum 3i de asistenY< tehnic< la
executarea lucr<rilor prev<zute n proiect. n cazurile n care proiectul este
elaborat de mai multe persoane fizice 3i juridice, prin proiectant se nYelege
proiectantul general;
executant - unitate (persoan< fizic< sau juridic<) care realizeaz< lucr<rile de construcYii. n
cazurile n care lucr<rile sunt realizate de mai multe unit<Yi, prin executant se
nYelege antreprenorul general. n aceste cazuri, se subnYelege c< asigurarea
inform<rii reciproce, a continuit<Yii n executarea lucr<rilor (predare-primire
front de lucru etc.) 3i a calit<Yii lucr<rilor se realizeaz< prin prevederi
contractuale corespunz<toare, ncheiate ntre antreprenorul general 3i unit<Yile
subcontractante;
dot<ri tehnice - scule, echipamente, ma3ini, utilaje, mijloace de tansport etc. necesare, dup<
caz, pentru executarea lucr<rilor;
facilit<Yi mijloace care permit, dup< caz, utilizarea unor dot<ri tehnice: alimentare cu
energie electric<, ap<, aer comprimat, c<i de acces etc.;
faz< determinant< (punct de oprire) stadiu fizic, la care, o lucrare de construcYii odat<
ajuns<, nu mai poate continua f<r< acceptul scris al beneficiarului, proiectantului
3i executantului 3i care se autorizeaz<, dup< caz, de c<tre Inspectoratul de Stat n
ConstrucYii.
4.2 n prezentul normativ se utilizeaz< termeni 3i notaYii definite n normativul NE 012-1.
4.3 n cazul unor termeni sau notaYii specifice, acestea sunt explicitate acolo unde sunt
introduse prima dat< n text.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11

5 CERINXE 2I CRITERII DE PERFORMANX; PRIVIND EXECUTAREA


LUCR;RILOR DIN BETON, BETON ARMAT 2I BETON PRECOMPRIMAT
5.1 CerinYele 3i criteriile de performanY< sunt stabilite privind executarea lucr<rilor:
a) pentru proiect, sub aspectele care intereseaz< obiectul prezentului normativ;
b) pentru categoriile de lucr<ri precizate la pct.2.1 (a)...(h).
c) pentru activit<Yile de management al calit<Yii lucr<rilor 3i de recepYie a lucr<rilor
(capitolul 15).
5.2 CerinYe 3i criterii de performanY< privind proiectul sunt prezentate n tabelul 1.
Tabelul 1
Nr.crt
CerinYe
1
ExistenYa pe 3antier a
proiectului n forma
legal<, complet,
nsu3it de executant

Criterii de performanY<
a) existenYa, n clar, a datelor de identificare a unit<Yii de
proiectare 3i a persoanelor care au ntocmit proiectul;
b) existenYa dovezii verific<rii tehnice a proiectului;
c) prevederea n partea scris< 3i n partea desenat<, n form<
clar< 3i explicit<, a:
(i) datelor necesare execut<rii lucr<rilor;
(ii) datelor, condiYilor 3i valorilor de control, dup< caz,
necesare pentru verificarea calit<Yii lucr<rilor;
d) existenYa documentelor privind modific<rile aduse proiectului
iniYial ca urmare a:
(i) obiecYiunilor executantului faY< de proiect;
(ii) solicit<rilor din partea investitorului sau executantului,
inclusiv n perioada de executare a lucr<rilor.

5.3 CerinYe 3i criterii de performanY< privind trasarea de detaliu, pentru cofraje 3i pentru
montarea elementelor prefabricate, sunt prezentate n tabelul 2.
Tabelul 2
Nr.
crt.

CerinYe

Criterii de performanY<

Detalii la pct.

ExistenYa elementelor
de materializare pe
teren a punctelor 3i
axelor de trasare a
construcYiilor

a) existenYa documentelor de recepYie a


lucr<rilor de trasare a construcYiei;
b) existenYa documentelor de predareprimire a elementelor de materializare pe
teren a punctelor 3i axelor de trasare a
construcYiei.

6.1.2
6.1.3

Asigurarea
conformit<Yii tras<rii
de detaliu cu cerinYele
proiectului 3i cele ale
reglement<rilor
tehnice aplicabile,
dup< caz

a) existenYa n proiect a datelor necesare,


complete;
b) utilizarea metodelor, a aparatelor 3i
instrumentelor adecvate 3i avnd precizia
necesar<;
c) corelarea tras<rii faY< de repere cu poziYia
elementelor nvecinate realizate deja.

6.1.7
6.1.6

10

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 2 (continuare)
Nr.
crt.

CerinYe

Criterii de performanY<

Detalii la pct.

Realizarea tras<rii de
detaliu astfel nct s<
poat< fi utilizat< cu
u3urinY< 3i s<-3i
menYin< performanYele
n condiYiile execut<rii
lucr<rilor

a) materializarea pe teren a elementelor de


trasare astfel nct:
(i) s< permit< a3ezarea sau montarea
elementelor constructive ct mai
simplu, posibil;
(ii) s< se menYin< n stare
corespunz<toare pe durata necesar<
utiliz<rii lor;
b) asigurarea condiYiilor de verificare a
tras<rii efectuate.

6.2
6.3
6.4

Asigurarea condiYiilor
prealabile, precum 3i a
celor necesare n
timpul efectu<rii
tras<rii

a) existenYa proiectului,
b) asigurarea cmpului vizua liber pentru
utilizarea aparatelor 3i instrumentelor;
c) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunz<toare.

6.5

5.4 CerinYe 3i criterii de performanY< pentru realizarea cofrajelor 3i a susYinerilor acestora sunt
prezentate n tabelul 3.
Tabelul 3
Nr.crt
CerinYe
Criterii de performanY<
Detalii la pct.
1
Conformitatea cu
a) poziYia, n limita abaterilor
7.1.2
proiectul
admisibile, n raport cu elementele
7.2
de trasare;
7.3
b) form< 3i dimensiuni, n limitele
7.5.1
abaterilor admisibile, dup< caz.
7.5.2
2

RezistenY<, stabilitate 3i
indeformabilitate

a) cunoa3terea condiYiilor de rezemare


(teren, zone deja construite etc.);
b) alc<tuirea pe baza unui calcul de
rezistenY< 3i stabilitate;
c) existenYa, dup< caz, a proiectului
tehnologic pentru cofraj.

7.1.3-7.1.5

Etan3eitate, pentru
evitarea scurgerii laptelui
de ciment

a) asigurarea etan3eit<Yii cofrajului;


b) asigurarea menYinerii etan3eit<Yii, n
condiYiile de punere n oper< a
betonului la lucrarea respectiv<.

7.1.8

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.crt
CerinYe
4
Asigurarea condiYiilor
pentru realizarea 3i
menYinerea integrit<Yii
secYiunii din beton

a)
b)

c)

d)

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
executarea lucr<rilor de
cofraje

RecepYia lucr<rilor de
cofraje 3i sprijiniri

13

Tabelul 3 (continuare)
Criterii de performanY<
Detalii la pct.
starea de cur<Yenie a cofrajului;
7.1.6
u3urinYa decofr<rii, prin:
7.1.7
(i) preg<tirea suprafeYelor n contact
cu betonul;
(ii) alc<tuire corespunz<toare a
elementelor componente 3i a
susYinerilor;
asigurarea condiYiilor pentru etape
ulterioare ale desf<3ur<rii lucr<rilor
(spre exemplu, precomprimare);
stabilirea, dup< caz, prin proiectul
tehnologic, a etapelor 3i
modalit<Yilor de decofrare.

a) existenYa tras<rii de detaliu;


b) existenYa proiectului lucr<rii, cu
datele necesare;
c) existenYa, dup< caz, a:
(i) documentaYiei tehnice privind
sistemele de cofraje utilizate;
(ii) datelor 3i condiYiilor care
asigur< compatibilitatea
pieselor care r<mn nglobate,
cu betonul 3i cu
performanYele elementelor
executate (spre exemplu,
etan3eitate);
(iii) proiectului tehnologic privind
aceast< categorie de lucr<ri;
(iv) produselor corespunz<toare;
d) asigurarea condiYiilor specifice
acestei categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat.

7.6

a) verificarea lucr<rilor executate;


b) rezolvarea eventualelor
neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de
recepYie.

7.4
7.5.3

12

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

5.5 CerinYe 3i criterii de performanY< pentru fasonarea 3i montarea arm<turilor sunt prezentate
n tabelul 4.
Prevederile din tabelul 4 nu se refer< la arm<turile pretensionate, care sunt tratate la lucr<rile
de precomprimare (pct. 5.9).
Nr.crt.

CerinYe

Fasonarea arm<turii n
conformitate cu
proiectul

Criterii de performanY<
a) tipul 3i clasa produselor pentru
arm<turi;
b) dimensiunile
(i) diametrul nominal;
(ii) lungimile(x);
(iii) privind nn<dirile(x), dup< caz;
c) forma(x)
------(x)

Montarea arm<turii n
conformitate cu
proiectul

Tabelul 4
Detalii la
pct.
8.1
8.2

n limita abaterilor admisibile

8.3.1-8.3.4
a) conformitatea cu proiectul a arm<turii
8.3.9
fasonate (individual< sau asamblat< n
8.4
carcas<), pentru criteriile (a)-(c) de la
nr.crt.1, verificat< la montare;
b) respectarea poziYiei relative ntre bare(x)
3i faY< de cofraj (acoperirea cu
beton)(xx);
c) respectarea poziYiilor nn<dirilor barelor
3i a lungimilor de suprapunere n cazul
acestui tip de nn<dire.
-------(x) n limita abaterilor admisibile
(xx) se va avea n vedere corelarea cu dimensiunea
maxim< a agregatelor 3i cu echipamentul de
vibrare pentru compactare

Asigurarea stabilit<Yii
formei 3i poziYiei
arm<turii pe parcursul
execut<rii lucr<rilor
ulterioare mont<rii
acesteia

a) tipul, dispunerea 3i fixarea


distanYierilor care asigur< acoperirea cu
beton;
b) tipul dispunerea 3i fixarea distanYierilor
(alYii dect etrieri 3i agrafe) care
asigur< distanYa ntre rnduri de
arm<turi;
c) fixarea arm<turii locale din zona de
ancorare a arm<turii pretensionate.

13

8.3.5- 8.3.8

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.crt.
4

CerinYe
Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
executarea lucr<rilor de
fasonare 3i montare a
arm<turii

a)
b)

c)

d)
e)

RecepYia arm<turii
montate

Tabelul 4 (continuare)
Criterii de performanY<
Detalii la
pct.
existenYa proiectului lucr<rii, cu datele 8.6
necesare;
asigurarea condiYiilor pentru realizarea
fason<rii arm<turii prin comand< la
prelucr<tor, dac< este cazul;
existenYa, dup< caz, a datelor 3i
condiYiilor pentru executarea nn<dirilor
cu alte procedee dect prin petrecere
(sudare, sisteme mecanice etc.);
existenYa documentelor de recepYie a
lucr<rilor de cofraje 3i sprijiniri;
asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunz<toare.

8.5
a) verificarea arm<turii montate(x),
inclusiv verificarea calit<Yii sudurilor,
dac< este cazul;
b) rezolvarea neconformit<Yilor, dac< este
cazul;
c) ntocmirea documentelor de recepYie(xx).
-------(x)

(xx)

verificarea arm<turii montate constituie faz<


determinant< ( punct de oprire);
arm<tura montat< intr< n categoria lucr<rilor
care devin ascunse

5.6 CerinYe 3i criterii de performanY< privind montarea pieselor nglobate n beton sunt
prev<zute n tabelul 5.
Prin piese nglobate n beton se nYeleg urm<toarele:
a) piese, de regul< metalice, ancorate cu praznuri sau prin forma proprie, cu
rol constructiv sau tehnologic, inclusiv pentru formarea golurilor n beton;
b) 3uruburi pentru fixarea ulterioar< a unor piese sau elemente de construcYii;
c) piese necesare pentru amplasarea arm<turilor pretensionate postntinse
(teci, piese din zona de ancorare).
Arm<turile care ies din beton, n a3teptare, pentru continuate sau monolitizare, sunt
tratate ca arm<turi 3i nu ca piese nglobate n beton.

14

15

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

CerinYe

Criterii de performanY<

Tabelul 5
Detalii la
pct.

Montarea pieselor
nglobate n
conformitate cu
proiectul

a) respectarea poziYiei n raport cu cofrajul


3i cu reperele de trasare, precum 3i a
condiYiilor suplimentare (verticalitate,
nclinare etc.), dup< caz;
b) respectarea poziYiei relative, n cazul
unor piese avnd leg<tur< ntre ele (spre
exemplu, un grup de 3uruburi).

10.3

Asigurarea menYinerii
condiYiilor privind
piesele nglobate, la
punerea n oper< a
betonului

a) asigurarea stabilit<Yii poziYiei 3i a poziYiei


relative;
b) utilizarea unor distanYieri 3i/sau piese de
leg<tur< compatibile cu betonul,
armatura 3i piesa fixat<, sub aspectul
durabilit<Yii, 3i suficient de rigide;
c) asigurarea etan3<rii faY< de p<trunderea
laptelui de ciment, dac< este cazul.

10.3

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
executarea lucr<rilor de
montare a pieselor
nglobate

a) existenYa documentelor de recepYie a


pieselor nglobate, care atest<
conformitatea lor cu proiectul;
b) existenYa proiectului cu datele 3i
condiYiile necesare;
c) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunz<toare.

10.2

RecepYia pieselor
nglobate montate

a) verificarea pieselor nglobate montate(x)


b) rezolvarea eventualelor neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de recepYie(xx).
--------

10.4

(x)

(xx)

verificarea pieselor nglobate montate constituie


faz< determinant< ( punct de oprire);
piesele nglobate montate intr< n categoria
lucr<rilor care devin ascunse

5.7 CerinYe 3i criterii de performanY< privind punerea n oper< a betonului sunt prezentate n
tabelul 6, avnd n vedere etapele de realizare a acestei categorii de lucr<ri, precizate la pct.
2.1 (e).

15

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

CerinYe

Criterii de performanY<

17

Tabelul 6
Detalii la pct.

A. Comanda pentru beton


Not<: Comanda pentru beton trebuie s< fie n form< scris<, numit< n continuare comand<, fie c< se
produce la staYii de betoane, fie de echipe proprii care confecYioneaz< betonul pe 3antier pentru lucrarea
respectiv<. Comanda trebuie s< fie n conformitate cu prevederile aplicabile din NE 012-1.

Conformitatea comenzii
cu proiectul, privind
cerinYele tehnice pentru
calitatea betonului
Compatibilitatea
betonului comandat cu
domeniul de utilizare
preconizat

Asigurarea
compatibilit<Yii betonului
comandat cu condiYiile de
punere n oper< a acestuia

- prevederea explicit< n comand< a


cerinYelor tehnice privind calitatea
betonului specificate n proiect.
a) cuprinderea, n proiect sau caiete de
sarcini, a datelor 3i condiYiilor
privind caracteristicile betoanelor n
funcYie de domeniul 3i condiYiile de
utilizare a lucr<rii respective, ntre
care, clasa de expunere;
b) prevederea explicit< n comand<,
dac< este cazul, de date 3i condiYii
privind:
(i) tipul cimentului care poate fi
utilizat (de exemplu: rezistent
la sulfaYi, cu c<ldur< de
hidratare redus< etc.);
(ii) tipul 3i natura agregatelor;
(iii) impermeabilitatea;
(iv) gelivitatea;
(v) rezistenYa la uzur<;
(vi) rezistenYa la atacul chimic;
(vii) alte condiYii speciale (aer
antrenat etc.).
a) cunoa3terea zonelor n care se toarn<
betonul (aglomerare de arm<turi,
n<lYime de turnare, turnare prin
ferestre etc.), precum 3i a modului n
care se va efectua turnarea (cu ben< 3i
desc<rcare direct<, prin pompare etc.);
b) prevederea explicit< n comand< a
datelor 3i condiYiilor privind, dup< caz:
(i) consistenYa betonului;
(ii) dimensiunea maxim< a agregatelor;
(iii) utilizarea aditivilor (acceleratori sau
ntrzietori de priz<,
(super)plastifianYi etc.);
(iv) condiYii legate de temperatura
ambiant< (timp friguros sau
c<lduros);
(v) condiYii specifice betoanelor
speciale (cu agregate u3oare,
autocompactante, turnate n cofraje
glisante, turnate sub ap<
etc.

16

11.1

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

B Transportul betonului

Not<: Se refer< att la transportul betonului de la furnizor (staYie de betoane), ct 3i la transportul din
interiorul 3antierului la locul de turnare.

Asigurarea p<str<rii
compoziYiei 3i
caracteristicilor betonului
proasp<t n timpul
transportului

a) mpiedicarea pierderii laptelui de


ciment, prin etan3are
corespunz<toare;
b) evitarea intr<rii n beton a unor
substanYe sau materiale str<ine.

Asigurarea corel<rii ntre


transportul betonului 3i
turnarea acestuia

a) prevederea n contractul cu
furnizorul de beton, dac< este
cazul, a duratei de transport,
precum 3i a modalit<Yilor de
planificare a livr<rilor;
b) asigurarea condiYiilor de
staYionare, pentru desc<rcare sau
a3teptare, a mijloacelor de
transport al betonului de la
furnizori, att n incinta
3antierului ct 3i, mai ales, pe c<i
de circulaYie sau alte spaYii
publice.

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
transportul n 3antier al
betonului, dac< este cazul

a) existenYa programului de livrare


a betonului;
b) asigurarea condiYiilor specifice
acestei categorii de lucr<ri, dup<
caz:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat.

C Turnarea 3i compactarea betonului


Asigurarea conformit<Yii
a) existenYa documentelor de
spaYiului n care se toarn<
recepYie a tras<rii de detaliu a
betonul
lucr<rilor de cofraje, precum 3i a
mont<rii arm<turii 3i pieselor
nglobate;
b) verificarea st<rii cofrajului, mai
ales sub aspectul stabilit<Yii,
cur<Yeniei, etan3eit<Yii 3i
preg<tirii suprafeYelor care vor
veni n contact cu betonul;
c) verificarea st<rii arm<turilor 3i a
pieselor nglobate, mai ales n
privinYa: poziYiei, fix<rii faY< de
cofraj 3i ntre rnduri, st<rii de
cur<Yenie.

17

11.2

11.3
11.5

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ndeplinirea
formalit<tilor care permit
efectuarea turn<rii
betonului

a) existenYa procedurii de turnare a


betonului, acceptat< de investitor;
b) existenYa programului de livrare a
betonului;
c) existenYa documentelor privind
calitatea 3i recepYia betonului;
d) asigurarea supravegherii
operaYiunilor de turnare 3i de
compactare a betonului;
e) stabilirea rosturilor de turnare 3i a
m<surilor care trebuie luate n cazul
ntreruperii fortuite a turn<rii
betonului.

Respectarea condiYiilor
specifice privind turnarea
3i compactarea betonului

a) verificarea betonului proasp<t


nainte de turnare;
b) n<lYimea de c<dere a betonului;
c) grosimea 3i poziYia straturilor
succesive de beton;
d) modul de compactare a betonului;
e) realizarea rosturilor de turnare;
f) realizarea rosturilor n cazul
ntreruperii fortuite a turn<rii
betonului;
g) aplicarea condiYiilor specifice
betoanelor speciale (cu agregate
u3oare, autocompactante, torcretate,
turnate n cofraje glisante, turnate
sub ap<, ciclopiene etc.);
h) realizarea epruvetelor
(cilindri/cuburi, prisme etc.) pentru
verificarea carcteristicilor betonului
nt<rit.

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru turnarea
3i compactarea betonului

a) comanda pentru beton (conform A,


pct.5.7), asigurarea transportului
betonului (conform B, pct.5.7) 3i
ndeplinirea cerinYelor conform C.1
3i C.2, pct.5.7, imediat naintea
nceperii turn<rii betonului;
b) asigurarea condiYiilor specifice
acestei categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) spaYii de circulaYie 3i de
acces pentru turnarea 3i
compactarea betonului,
dup< caz;
(iv) personal calificat.

18

19

11.6

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

D Tratarea 3i protecYia betonului dup< turnare


Cunoa3terea metodelor 3i a) modalit<Yile de tratare 3i protecYie;
condiYiilor adecvate de
b) corelarea unor condiYii privind
tratare 3i protecYie a
caracteristici ale betonului 3i, dup<
betonului dup< turnare
caz, ale suprafeYei acestuia, n
funcYie de domeniul 3i condiYiile de
utilizare preconizate 3i modalit<Yile
de tratare 3i protecYie;
c) cunoa3terea comport<rii betonului
respectiv, n perioada de nt<rire 3i
cea urm<toare acesteia, precum 3i a
influenYei unor condiYii de mediu
asupra acestei comport<ri;
d) cunoa3terea mijloacelor 3i a
produselor care se pot utiliza pentru
tratarea 3i protecYia betonului
respectiv.

Respectarea condiYiilor
specifice privind tratarea
3i protecYia betonului
dup< turnare

a) prevederea, n proiect sau caiete de


sarcini, a metodelor 3i condiYiilor de
tratare 3i protecYie a betonului,
diferenYiat<, dup< caz, pe elemente
ale construcYiei;
b) stabilirea duratei de tratare 3i
protecYie;
c) aplicarea metodelor 3i condiYiilor de
tratare 3i protecYie (inclusiv de
prelucrare a suprafeYei betonului)
pe baza prevederilor din proiecte,
caiete de sarcini 3i/sau documentele
tehnice ale furnizorilor de produse
specifice, dup< caz;
d) verificarea aplic<rii metodelor 3i
condiYiilor de tratare 3i protecYie a
betonului.

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru tratarea
3i protecYia betonului
dup< turnare

a) accesul liber la suprafeYele/zonele


pe care se aplic< tratarea 3i protecYia
betonului;
b) asigurarea condiYiilor specifice
acestei categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) produse/materiale
corespunz<toare.

19

11.4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

5.8 CerinYe 3i criterii de performanY< privind decofrarea elementelor sunt prezentate n


tabelul 7.
Tabelul 7
Nr.
CerinYe
Criterii de performanY<
Detalii la
crt.
pct.
1
Asigurarea corel<rii ntre
a) cunoa3terea vitezei de dezvoltare a
11.7
operaYiunea de decofrare
rezistenYei betonului;
3i evoluYia rezistenYei
b) verificarea rezistenYei betonului n
betonului
vederea decofr<rii.
2

Respectarea condiYiilor
specifice privind
operaYiunea de decofrare

a) condiYii privind rezistenYa 3i


deformabilitatea elementului
decofrat;
b) condiYii privind integritatea
elementului decofrat;
c) condiYii suplimentare, dup< caz;
d) verificarea operaYiunii de
decofrare.

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
decofrare

a) existenYa prevederilor
corespunz<toare n proiect, precum
3i a datelor privind rezistenYa
betonului;
b) cunoa3terea modului de sprijinire
ulterioar< a elementelor, dac< este
cazul;
c) asigurarea condiYiilor specifice
acestei categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat.

5.9 CerinYe 3i criterii de performanY< privind lucr<rile de precomprimare sunt prezentate n


tabelul 8.
Prin lucr<ri de precomprimare se nYeleg urm<toarele:
a) confecYionarea arm<turii pretensionate;
b) montarea arm<turii n canalele elementelor de construcYie sau poziYionarea ei n
exterior, dup< caz, precum 3i montarea sistemelor de ancorare;
c) pretensionarea arm<turii;
d) protecYia arm<turii pretensionate:
(i) injectarea canalelor dup< pretensionarea arm<turilor;
(ii) protecYia zonei ancorajelor arm<turii pretensionate.
Pentru alte procedee dect injectarea canalelor, precum 3i pentru procedeele de
protecYie a arm<turilor pretensionate exterioare, se vor ntocmi caiete de sarcini care trebuie s<
cuprind< toate datele 3i condiYiile necesare pentru a asigura realizarea calitativ<
corespunz<toare a acestor lucr<ri.
Nu fac obiectul prezentului normativ lucr<rile de precomprimare a elementelor
prefabricate cu arm<tur< prentins<.

20

21

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
1

CerinYe

Criterii de performanY<

A. ConfecYionarea arm<turii pretensionate


Conformitatea produselor
a) tipul 3i marca oYelului pentru arm<tura
utilizate cu prevederile
pretensionat< sau tipul 3i caracteristicile n
proiectului 3i ale
cazul altor materiale dect oYelul;
reglement<rilor tehnice sau
b) materialul, tipul 3i diametrul interior al
documentelor tehnice
tecilor, precum 3i al pieselor de nn<dire a
legale, dup< caz
acestora, al pieselor pentru aerisire 3i
injectare 3i al pieselor de racord spre zona de
ancorare;
c) materialul 3i/sau tipul elementelor 3i
accesoriilor pentru ancorare.

Tabelul 8
Detalii
la pct.
9.1
9.2
9.3

ConfecYionarea arm<turii
pretensionate

a) conformitatea cu proiectul privind tipul 3i


caracteristicile produselor utilizate, precum
3i alc<tuirea unit<Yilor de arm<tur<
pretensionat<:
(i) n secYiune (fascicule, bare
individuale etc.);
(ii) lungime;
b) aplicarea prevederilor documentaYiei
tehnice privind procedeul de pretensionare;
(i) ordonare, legare, n cazul
fasciculelor;
(ii) lungime suplimentar< pentru
instalaYia de pretensionare;
(iii) condiYii pentru prelucrare mecanic<
sau de alt< natur< (pentru ancorare,
nn<dire etc.), dac< este cazul;
(iv) alte condiYii privind confecYionarea,
dup< caz.

9.5

MenYinerea caracteristicilor
produselor utilizate 3i ale
arm<turii pretensionate, pe
durata depozit<rii,
manipul<rii 3i transportului
acestora

a) condiYii pentru depozitarea, manipularea 3i


transportul produselor utilizate, dup< caz:
(i) pentru arm<tura pretensionat<;
(ii) elemente 3i accesorii pentru
ancorare;
(iii) teci 3i accesorii ale acestora;
b) condiYii pentru depozitarea, manipularea 3i
transportul arm<turii pretensionate
confecYionate.

9.4

21

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
4

CerinYe
RecepYia arm<turii
pretensionate confecYionate

23

Tabelul 8 (continuare, 2)
Criterii de performanY<
Detalii
la pct.
a) verificarea arm<turii pretensionate
9.9
(x)
confecYionate , mai ales cu privire la:
(i) conformitatea cu punctele de la
nr.crt.1 3i 2, pct. 5.9;
(ii) existenYa condiYiilor de depozitare,
manipulare 3i transport, conform
nr.crt.3, pct.5.9;
b) rezolvarea eventualelor neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de recepYie a
arm<turii confecYionate.
--------(x)

verificarea arm<turii pretensionate


confecYionate poate constitui faz< determinant<
(punct de oprire)

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
confecYionarea arm<turii
pretensionate

a) existenYa proiectului;
b) existenYa documentelor tehnice legale
privind procedeul de precomprimare
adoptat precum si a documentaYiei tehnice
privind procedeul utilizat;
c) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) produse/ materiale corespunz<toare.

B Montarea arm<turii pretensionate


Conformitatea cu proiectul 3i a) accesibilitatea n lungul canalelor din beton
cu prevederile specifice ale
3i, dup< caz, poziYionarea corect< a
elementelor implicate n precomprimarea
documentaYiei tehnice privind
exterioar<;
procedeul de pretensionare
b) conformitatea arm<turii n funcYie de poziYia
utilizat
acesteia n element (alc<tuire, lungime) 3i
starea ei, avnd n vedere timpul trecut de la
recepYia confecYion<rii acesteia.

22

9.10

9.6
9.7

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
2

CerinYe
Asigurarea protecYiei arm<turii
pretensionate pe perioada
dintre montare 3i
pretensionare

Asigurarea condiYiilor
prelabile pentru montarea
arm<turii pretensionate

C Pretensionarea arm<turii
Stabilirea valorilor de control
privind forYa 3i alungirea
arm<turii pretensionate,
precum 3i a programului de
pretensionare

Tabelul 8 (continuare, 3)
Criterii de performanY<
Detalii
la pct.
a) starea de cur<Yenie a canalelor (ap<,
ml, alte materiale) care pot afecta
arm<tura, verificat< nainte de
introducerea acesteia;
b) protejarea temporar< prin:
(ii) acoperirea arm<turii 3i, dac< este
cazul, a ancorajelor;
(ii) nchiderea tecilor, pentru a nu
p<trunde apa sau impurit<Yi.
a) existenYa documentelor de recepYie
privind montarea tecilor precum 3i pentru
confecYionarea arm<turii;
b) existenYa proiectului 3i a documentaYiei
tehnice a procedeului utilizat;
c) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri;
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunz<toare.

a) determinarea pierderilor efective de


tensiune prin frecare;
b) definitivarea valorii forYei de control 3i a
alungirii arm<turii corespunz<toare,
inclusiv pentru pretensionare n etape,
dac< este cazul, precum 3i a treptelor
de pretensionare pn< la atingerea forYei
de control;
c) precizarea ordinei de pretensionare;
d) precizarea datelor care trebuie s< fie
trecute pe fi3a de pretensionare, precum
3i a m<rimilor 3i treptelor pentru care se
fac m<sur<ri care se nscriu n aceast<
fi3<.

23

9.10

12.1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
2

CerinYe
Conformitatea efectu<rii
pretension<rii

25

Tabelul 8 (continuare, 4)
Criterii de performanY<
Detalii
la pct.
12.2
a) conformitatea cu prevederile proiectului
3i ale reglement<rilor legale aplicabile n
ceea ce prive3te:
(i) realizarea forYei de control n
limitele abaterilor admisibile;
(ii) ordinea de pretensionare;
(iii) ntocmirea fi3elor de
pretensionare;
b) aplicarea prevederilor din documentaYia
tehnic<, n ceea ce prive3te:
(i) utilizarea ancorajelor 3i a
celorlalte piese sau dispozitive
implicate;
(ii) procedura de lucru cu
instalaYia de pretensionare.

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
pretensionarea arm<turilor

a) existenYa proiectului;
b) existenYa procedurii de lucru privind
pretensionarea arm<turilor, pentru
procedeul de precomprimare utilizat;
c) existenYa documentelor de recepYie
pentru confecYionarea arm<turii
pretensionate;
d) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunz<toare.

12.1

RecepYia lucr<rilor de
pretensionare a arm<turilor

a) verificarea lucr<rilor de pretensionare(x)


b) rezolvarea eventualelor neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de recepYie a
lucr<rilor de pretensionare a
arm<turilor(xx).

12.4

---------(x)

verificarea lucr<rilor de pretensionare poate constitui


faz< determinant< (punct de oprire);
(xx)
aceste lucr<ri intr< n categoria lucr<rilor care devin
ascunse

24

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 8 (continuare, 5)
Nr.
CerinYe
Criterii de performanY<
Detalii
crt.
la pct.
D Injectarea canalelor dup< pretensionarea arm<turii
1 Cunoa3terea compoziYiei
a) stabilirea prin proiect a tipului de
12.3
amestecului pentru injectare
amestec de injectare, n funcYie de
condiYiile de exploatare preconizate;
b) efectuarea determin<rilor preliminare
pentru stabilirea compoziYiei 3i a
condiYiilor specifice acesteia, pentru
injectare.
2

Conformitatea efectu<rii
operaYiunii de injectare a
canalelor dup< pretensionarea
arm<turii

a)

b)

c)
d)

e)
3

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru injectarea
canalelor dup< pretensionarea
arm<turii

identificarea fiec<rui canal 3i


verificarea:
(i) accesului materialului de injectare
pe tot traseul canalului, precum 3i prin
derivaYiile f<cute din acesta;
(ii) etan3eit<Yii fiec<rui canal 3i a
cazurilor n care acestea comunic<
conformitatea materialelor utilizate 3i a
compoziYiei amestecului pentru
injectare;
utilizarea echipamentelor sau
instalaYiilor adecvate;
cunoa3terea procedurii de injectare 3i a
m<surilor care trebuie s< fie luate n
cazul unor ntreruperi fortuite a
operaYiei de injectare;
ntocmirea fi3elor de injectare.

a) existenYa procedurii de lucru privind


injectarea;
b) cunoa3terea compoziYiei materialului
pentru injectare 3i a condiYiilor
specifice acesteia;
c) existenYa documentelor de recepYie
privind montarea tecilor 3i
pretensionarea arm<turii;
d) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) produse/materiale
corespunz<toare.

25

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
CerinYe
crt.
4 RecepYia lucr<rilor de injectare
a canalelor dup<
pretensionarea arm<turilor

27

Tabelul 8 (continuare, 6)
Criterii de performanY<
Detalii
la pct.
12.4
a) verificarea lucr<rilor de injectare;
b) rezolvarea evetualelor neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de recepYie a
lucr<rilor de injectare a canalelor dup<
pretensionarea arm<turilor(x).
________
(x)

aceste lucr<ri intr< n categoria lucr<rilor care


devin ascunse

E ProtecYia zonei ancorajelor arm<turii pretensionate


Stabilirea, prin proiect, a
a) luarea n considerare a:
sistemului de protecYie a zonei
(i) tipului de ancoraj 3i a
ancorajelor arm<turii
amplas<rii acestuia;
pretensionate
(ii) condiYiilor de mediu 3i de
solicitare n exploatare;
(iii) compatibilit<Yii sistemului cu
zona de amplasare a
ancorajelor 3i materialele
respective;
b) precizarea, n proiect sau caiete de
sarcini, a sistemului de protecYie 3i a
condiYiilor pentru realizarea acestuia.
Conformitatea efectu<rii
lucr<rilor de protecYie a zonei
ancorajelor arm<turii
pretensionate

12.3

a) cunoa3terea sistemului de protecYie 3i a 12.3.11


condiYiilor pentru realizarea acestuia;
b) aplicarea prevederilor documentaYiei
tehnice a sistemului de protecYie, dac<
este cazul;
c) verificarea st<rii corespunz<toare a
ancorajelor 3i zonei acestora, nainte de
aplicarea sistemului de protecYie,
constat<rile fiind consemnate n fi3e
conform pct.(e) de mai jos;
d) conformitatea materialelor utilizate 3i a
procedurilor de punere n oper< a
acestora;
e) ntocmirea fi3elor de protecYie a zonei
ancorajelor arm<turii pretensionate.

26

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
3

CerinYe
Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru protecYia
zonei ancorajelor arm<turilor
pretensionate

RecepYia lucr<rilor de
protecYie a zonei ancorajelor
arm<turilor pretensionate

Tabelul 8 (continuare, 7)
Criterii de performanY<
Detalii
la pct.
a) existenYa documentelor tehnice legale 3i a
documentaYiei tehnice pentru sistemul de
protecYie aplicat, dac< este cazul;
b) existenYa documentelor de recepYie privind
pretensionarea arm<turilor;
c) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunz<toare.
a) verificarea lucr<rilor de protecYie (x)
b) rezolvarea eventualelor neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de recepYie a
lucr<rilor de protecYie a zonei ancorajelor
arm<turilor pretensionate (xx).
________

12.4

(x)

- verificarea lucr<rilor de protecYie a zonei


ancorajelor poate constitui faza determinant< (punct
de oprire)
(xx)
aceste lucr<ri intr< n categoria lucr<rilor care
devin ascunse

5.10 CerinYe 3i criterii de performanY< privind lucr<rile de montare a elementelor prefabricate


sunt prezentate n tabelul 9. n ceea ce prive3te semnificaYiile termenilor privind cele dou<
faze ale mont<rii elementelor prefabricate, acestea sunt:
- a3ezarea la poziYie implic<, pe lng< poziYionarea corespunz<toare, n plan 3i pe
n<lYime, a elementelor prefabricate, montarea elementelor de reazem care pot fi
constituite fie din strat de mortar de poz<, fie din sisteme de rezemare (metalice, cu
pl<ci din neopren armat etc.);
- realizarea mbin<rilor se refer< la lucr<rile care, dup< a3ezarea la poziYie a
elementelor prefabricate, realizeaz< leg<turile n structur<: armare 3i monolitizare cu
beton; mbin<ri cu 3uruburi; asamblare prin precomprimare etc.

27

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

29

Tabelul 9
Detalii
la pct.

Nr.
CerinYe
Criterii de performanY<
crt
A A3ezarea la poziYie a elementelor prefabricate
1 Completitudinea
a) existenYa datelor 3i condiYiilor privind:
proiectului privind datele
(i) elementele n a3teptare din zona de
3i condiYiile de montare a
a3ezare a elementului prefabricat
elementelor prefabricate
(pl<ci, arm<turi, 3uruburi etc.);
(ii) elementele n a3teptare din
elementul prefabricat
(pl<ci,arm<turi, goluri etc.);
(iii) interpunerea unor materiale la
a3ezarea elementului prefabricat
(mortar, sisteme de rezemare etc.);
(iv) prevederea spaYiilor necesare pentru
realizarea lucr<rilor de mbinare a
elementelor prefabricate;
b) existenYa datelor 3i condiYiilor privind
a3ezarea elementelor prefabricate,
pentru:
(i) poziYie (n plan 3i pe n<lYime) 3i
cote de nivel;
(ii) asigurarea stabilit<Yii prin m<suri
provizorii, dac< este cazul,
(sprijiniri, reazeme etc.).
2

Conformitatea lucr<rilor
de a3ezare la poziYie a
elementelor prefabricate(x)
---------(x)

n unele cazuri, pentru


situaYiile n care, dup< a3ezare,
sunt prev<zute lucr<ri de
mbinare, verificarea lucr<rilor
de a3ezare a elementelor
prefabricate poate constitui faz<
determinant< (punct de oprire)

a) verificarea conformit<Yii zonelor de


a3ezare a elementelor prefabricate,
conform 1 a), pct.5.10 A;
b) existenYa, dup< caz, 3i aplicarea
proiectului tehnologic pentru montarea
elementelor prefabricate;
c) trasarea reperelor pentru a asigura poziYia
3i cotele de nivel corepunz<toare;
d) utilizarea echipamentelor corepunz<toare
pentru:
(i) ridicarea 3i manipularea
elementelor prefabricate conform
prevederilor din proiect 3i cu
viteze 3i precizii de a3ezare
corepunz<toare;
(ii) aplicarea, dac< este cazul, a
m<surilor provizorii de asigurare
a stabilit<Yii;
e) aplicarea prevederilor documentaYiei
tehnice pentru sistemele de rezemare
utilizate, dac< este cazul;
f) conformitatea materialelor utilizate 3i a
modului de punere n oper< a acestora,
dac< este cazul.

28

13.1

13.2

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt
3

CerinYe
Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru a3ezarea
la poziYie a elementelor
prefabricate

a)

b)

c)

d)

e)

RecepYia lucr<rilor de
a3ezare a elementelor
prefabricate(x)
----------(x)

se efectueaz< n cazurile n
care, dup< a3ezarea la poziYie,
nu mai sunt prev<zute lucr<ri de
mbinare a elementelor
prefabricate

Tabelul 9 (continuare, 2)
Criterii de performanY<
Detalii
la pct.
13.5
existenYa documentelor tehnice legale
3i a documentaYiei tehnice pentru
sistemele de rezemare utilizate, dac<
este cazul;
existenYa documentelor de recepYie
privind elementele pe care se realizeaz<
a3ezarea;
existenYa documentelor de recepYie
privind elementele prefabricate care se
monteaz<;
existenYa proiectului, precum 3i a
proiectului tehnologic de montare, dac<
este cazul;
asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat;
(iv) materiale corespunz<toare.

a) verificarea a3ez<rii la poziYie a


elementelor prefabricate;
b) rezolvarea eventualelor neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de recepYie a
lucr<rilor de a3ezare la poziYie a
elementelor prefabricate.

B Realizarea mbin<rii elementelor prefabricate


Completitudinea
a) existenYa n proiect a datelor, detaliilor
proiectului privind datele
3i condiYiilor privind:
3i condiYiile de mbinare a
(i) soluYiile pentru mbin<ri;
elementelor prefabricate
(ii) etapele pentru realizarea
mbin<rilor, dac< este cazul.

29

13.4

13.1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt
2

CerinYe
Conformitatea execut<rii
lucr<rilor de mbinare a
elementelor prefabricate

31

Tabelul 9 (continuare, 3)
Criterii de performanY<
Detalii
la pct.
13.3
a) cunoa3terea 3i aplicarea prevederilor
proiectului, ale reglement<rilor tehnice
aplicabile, precum 3i ale documentaYiei
tehnice a sistemului utilizat, dac< este
cazul;
b) verificarea conformit<Yii zonelor de
realizare a mbin<rii (x);
c) existenYa, dup< caz, 3i aplicarea
proiectului tehnologic pentru
realizarea mbin<rilor;
d) conformitatea materialelor utilizate 3i a
modului de punere n oper< a acestora.
____
(x)

n cazurile n care unele lucr<ri din mbinare


devin lucr<ri ascunse, aceast< faz< poate fi faz<
determinant< (punct de oprire)

Asigurarea condiYiilor
prealabile pentru
realizarea mbin<rilor
elementelor prefabricate

RecepYia lucr<rilor de
a3ezare(x) 3i de realizare a
mbin<rilor elementelor
prefabricate
(x) a se vedea nota de la
nr.crt.A.4 de mai nainte

a) existenYa proiectului 3i a documentelor


tehnice legale, dac< este cazul, pentru
sistemele de mbinare utilizate;
b) existenYa documentelor de recepYie,
dac< este cazul, pentru conformitatea
zonei mbin<rii;
c) existenYa proiectului tehnologic, dac<
este cazul;
d) asigurarea condiYiilor specifice acestei
categorii de lucr<ri:
(i) dot<ri tehnice;
(ii) facilit<Yi;
(iii) personal calificat 3i personal
autorizat, dac< este cazul
(iv) materiale corespunz<toare.
a) verificarea a3ez<rii la poziYie 3i
realiz<rii mbin<rilor elementelor
prefabricate;
b) rezolvarea eventualelor neconformit<Yi;
c) ntocmirea documentelor de recepYie a
lucr<rilor de a3ezare 3i de realizare a
mbin<rilor elementelor prefabricate.

30

13.5

13.4

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

6. TRASAREA DE DETALIU PENTRU COFRAJE 2I TRASAREA PENTRU


MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE
6.1 Prevederi comune
6.1.1 Lucr<rile din beton, beton armat 3i beton precomprimat sunt implicate n domeniul
general al construcYiilor, astfel:
a) n ansamblul lor, n cazurile n care betonul este materialul din care se realizeaz<
structura construcYiilor;
b) n parte, n cazul general n care betonul este materialul din care se realizeaz<
fundaYiile sau infrastructura construcYiilor, indiferent de materialul din care este
alc<tuit< structura acestora (metal, lemn, zid<rie etc.).
n cazul b) trasarea de detaliu pentru cofrajele pentru fundaYii 3i infrastructuri este
deosebit de important< pentru toate categoriile 3i tipurile de construcYii, fiecare avnd condiYii
proprii specifice materialelor din care este alc<tuit< structura acestora.
6.1.2 Trasarea de detaliu se realizeaz< pe baza proiectelor, n raport cu punctele 3i reperele de
nivel, materializate pe teren odat< cu trasarea pentru amplasarea construcYiilor, pentru
determinarea conturului 3i/sau axelor principale ale acestora. Materializarea acestor repere,
planimetrice 3i altimetrice, trebuie s< fie astfel realizat< nct s< constituie puncte de referinY<
pe ntreaga durat< a execut<rii construcYiei respective, servind la transmiterea cotelor n plan 3i
pe vertical< la toate nivelurile acesteia.
6.1.3 nainte de a ncepe efectuarea tras<rii de detaliu trebuie s< se verifice, pe baza
documentelor de recepYie a tras<rii pentru amplasare, a proceselor verbale de predare-primire
3i direct la faYa locului, reperele care fixeaz< conturul 3i/sau axele principale ale construcYiei
(linii de referinY<), precum 3i reperele de nivel.
Verificarea se refer<, de asemenea, la corespondenYa dintre cotele din teren (n plan 3i
de nivel) 3i cele din proiect.
6.1.4 Trasarea de detaliu pentru cofraje 3i trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se
refer<, n principal la urm<toarele categorii de activit<Yi:
a) trasarea lucr<rilor de terasamente pentru fundaYii realizate f<r< cofraj;
b) trasarea poziYiei cofrajelor pentru fundaYii continue sau izolate;
c) trasarea poziYiei cofrajelor sau elementelor prefabricate n plan orizontal 3i
verificarea poziYiei pe n<lYime a acestora;
d) trasarea cotelor de nivel pentru cofraje sau elemente prefabricate.
Trasarea pentru elemente avnd forme 3i poziYii deosebite (cu forme curbe n plan
3i/sau pe vertical<, sc<ri etc.) se realizeaz< conform pct. 6.1.4 (b) (d), considernd o serie de
puncte 3i linii intermediare, stabilite prin proiect, care trebuie s< asigure conformitatea formei
3i poziYiei acestor elemente cu prevederile din proiect.
6.1.5 Pentru fiecare categorie de trasare, se vor prevedea n proiect clasele de toleranY<, care
trebuie s< fie respectate (a se vedea anexa C).
ToleranYele la trasare trebuie s< fie cu o clas< mai reduse dect cele prev<zute pentru
elementele respective dup< executare sau montare.
6.1.6 Trasarea pentru elemente care se repet<, pe vertical< (spre exemplu, la etajele succesive
ale unei cl<diri), sau pe orizontal< (spre exemplu, 3iruri de stlpi) se va efectua, pentru fiecare
n parte, dup< reperele de baz< 3i nu faY< de elementul precedent.

31

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

n cazurile n care se constat< abateri ntre elemente succesive (cel existent 3i cel
pentru care se efectueaz< trasarea) mai mari dect cele admisibile, se va n3tiinYa proiectantul
pentru a stabili modul de tratare a neconformit<Yii.
6.1.7 Pentru trasare se va utiliza aparatur< corespunz<toare ca domeniu de utilizare 3i precizie.
Precizia aparaturii utilizate la trasare va fi cu o clas< mai mare dect cea prev<zut< pentru
toleranYele la trasare.
6.2 Trasarea lucr<rilor de terasamente pentru fundaYii realizate f<r< cofraj
6.2.1 Trasarea lucr<rilor de terasamente pentru fundaYii realizate f<r< cofraj, de regul< n
s<p<tur<, se realizeaz< faY< de axele fundaYiilor respective, care trebuie s< fie precizate n
proiect 3i materializate pe teren.
6.2.2 Trasarea se refer< la stabilirea conturului s<p<turii 3i materializarea acestuia cu repere,
astfel ca:
a) reperele s< fie amplasate n afara zonei afectate de lucr<ri, n funcYie 3i de
modul de efectuare a s<p<turii (manual sau mecanizat), pentru a se menYine
pe durata acestor lucr<ri;
b) conturul s< poat< fi reconstituit oricnd, pn< la punerea n oper< a betonului
din fundaYie;
c) pornind de la forma conturului, s< se poat< determina forma pe vertical< a
pereYilor s<p<turii.
6.2.3. n cazurile n care fundaYia are suprafeYe nclinate, se va trasa 3i materializa 3i conturul
de la partea inferioar<, n proiect fiind prev<zute cotele pentru acest contur, precum 3i
unghiurile de nclinare ale suprafeYelor respective.
6.2.4 n cazurile n care n fundaYie se nglobeaz< arm<turi sau alte piese (3uruburi, pl<ci cu
praznuri etc.), trasarea 3i materializarea poziYiei acestora, conform prevederilor din proiect, se
efectueaz< odat< cu trasarea conturului fundaYiei, avnd n vedere urm<toarele:
a) arm<turile sau 3uruburile se asambleaz< sub form< de carcase rigide, pentru a
menYine distanYele 3i poziYiile relative dintre ele; trasarea se face pentru
axele carcaselor;
b) n cazul unor elemente singulare (fie bare de arm<tur< sau 3uruburi, fie pl<ci
sau alte piese), trasarea se face pentru fiecare poziYie a acestora;
c) materializarea tras<rii trebuie, astfel, realizat< nct s< se poat< poziYiona
elementele respective prin m<sur<ri u3or de efectuat, spre exemplu prin linii
secundare faY< de care se m<soar< distanYe pn< la faYa barelor sau pn< la
marginea pl<cilor;
d) cota de nivel prev<zut< n proiect pentru elementele respective se m<soar<
faY< de puncte sau suprafeYe ale acestor elemente 3i nu faY< de suprafaYa
betonului care se toarn<, dac< acest mod de m<surare nu este indicat, n mod
explicit, n proiect;
e) n situaYia n care se cere o precizie ridicat< (spre exemplu, pentru 3uruburi n
care se vor monta piese metalice), poziYia acestora va fi asigurat< cu
3abloane, trasarea se face, n acest caz, pentru poziYia 3abloanelor.

32

33

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

6.3 Trasarea pentru montarea cofrajelor


6.3.1 Trasarea pentru montarea cofrajelor se refer< la urm<toarele:
a) trasarea formei n plan a volumului cofrat;
b) trasarea formei pe n<lYime a volumului cofrat;
c) trasarea cotelor, de la partea de jos, dac< este cazul, precum 3i de la partea de
sus, pn< la care se toarn< betonul n volumul cofrat.
6.3.2 Trasarea formei n plan a volumului cofrat se efectueaz< faY< de axele elementelor care
se toarn< n cofraj 3i se materializeaz< prin repere sau linii faY< de care s< se poat< stabili, prin
m<sur<ri simple, poziYia cofrajului respectiv, spre exemplu:
a) pentru cofraje care se confecYioneaz< la faYa locului, prin trasarea poziYiei
feYei interioare a cofrajului;
b) pentru cofraje refolosibile, de inventar, 3i prin trasarea unor repere sau linii
secundare faY< de care s< se poat< a3eza elementele de cofraj prin m<sur<ri
relative la faYa exterioar< a acestora.
6.3.3 Trasarea formei pe n<lYime a volumului cofrat, n cazurile n care aceasta nu este
vertical<, se efectueaz< pe baza datelor din proiect, care trebuie s< cuprind<:
a) suprafeYele de referinY< faY< de care se efectueaz< trasarea;
b) cotele, faY< de aceste suprafeYe de referinY<, pentru puncte sau linii
intermediare semnificative pentru montarea cofrajelor n poziYia
corespunz<toare, conform pct. 6.3.2. (a) sau (b).
6.3.4 Trasarea cotelor de la partea de jos a fundului cofrajelor se efectueaz<, dup< caz, astfel:
a) pentru suprafeYe plane, orizontale sau nclinate, prin trasarea liniilor pe feYele
laterale, de contur, precum 3i a cotelor unor puncte/linii intermediare ale
suprafeYei care se cofreaz<, faY< de o suprafaY< de referinY< conform, dup<
caz, pct.6.3.2 (a) sau (b);
b) pentru suprafeYe curbe sau de alt< form<, prin trasarea cotelor, faY< de o
suprfaY< de referinY<, pe feYele laterale, precum 3i pentru linii intermediare
semnificative, de asemenea conform pct. 6.3.2 (a) sau (b).
6.3.5 Trasarea cotelor pentru partea de sus, pn< la care se toarn< betonul, se efectueaz< prin
marcarea pe feYele laterale ale cofrajului, ntr-un mod care s< permit< identificarea acestei
marc<ri n condiYiile de turnare a betonului (identificare direct< sau prin m<surare faY< de
repere situate desupra limitei de turnare respective), precum 3i, n cazul unor suprafeYe de
ntindere mare, prin stabilirea unor modalit<Yi de m<surare punctual< a cotei respective, la
distanYe convenabil alese.
6.4 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate
6.4.1 Trasarea pentru montarea elementelor prefabricate se refer< la urm<toarele:
a) trasarea poziYiei n plan;
b) trasarea cotei de a3ezare a elementelor prefabricate;
c) verificarea poziYiei pe n<lYime a elementelor prefabricate.
6.4.2 Trasarea poziYiei n plan pentru montarea elementelor prefabricate se efectueaz< faY< de
axele acestora, n raport cu axele construcYiei, conform prevederilor din proiect.

33

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

35

Materializarea reperelor pentru poziYionarea n plan a elementelor prefabricate se


realizez< fie prin marcarea poziYiei axelor, fie prin marcarea poziYiei faY< de linii de margine
ale elementului (direct, sau la o distanY< dat< de acestea, faY< de o linie secundar<).
6.4.3 Trasarea 3i marcarea poziYiei n plan a elementelor prefabricate va fi
verificarea general< a poziYiei trasate n ceea ce prive3te, dup< caz:
a) gabaritele, astfel nct elementele s< poat< fi montate faY< de
existente;
b) alinierea sau poziYia relativ<, dac< elementele care se monteaz<
ntre ele prin condiYii privind poziYia de montare;
c) conformitatea zonelor de a3ezare a elementelor prefabricate, ca
3i poziYie.

nsoYit< de
elementele
sunt legate
dimensiuni

6.4.4 Trasarea cotei de a3ezare a elementelor prefabricate se refer< la cota suprafeYei finite pe
care se a3eaz<, la montare, elementele prefabricate, 3i are n vedere:
a) modul de rezemare 3i n<lYimea sistemului de rezemare, care poate fi strat de
mortar sau aparat de reazem (metalic, din neopren armat etc.);
b) abaterile la dimensiunea pe n<lYime ale elementelor n zona de rezemare
dac< este cazul;
c) posibilitatea de rezemare provizorie 3i de reglare, n cazurile n care modul
de rezemere definitiv< prev<zut const< n (sub)betonare ulterioar<.
6.4.5 Trasarea 3i marcarea cotei de a3ezare a elementelor prefabricate va fi nsoYit< de
verificarea general< a poziYiei trasate n ceea ce prive3te, dup< caz:
a) gabaritele, astfel nct elementele s< poat< fi montate faY< de elementele
existente;
b) cotele comune, dac< elementele care se monteaz< sunt legate ntre ele prin
condiYii privind cota de montare.
6.4.6 Verificarea poziYiei pe n<lYime a elementelor se efectueaz< la montare 3i se refer< la
verticalitatea sau, dac< este cazul, nclinarea acestora, conform prevederilor din proiect.
6.4.7 Trasarea, att cea pentru poziYia n plan, ct 3i cea privind cota de a3ezare, se efectueaz<
3i pentru rezemarea pe elemente provizorii, n cazurile n care se folosesc asemenea reazeme
provizorii, la montarea elementelor prefabricate, n a3teptare pn< la realizarea mbin<rii
definitive cu alte elemente prefabricate sau turnate monolit.
6.4.8 ToleranYele prev<zute n proiect pentru trasarea la montarea elementelor prefabricate
trebuie s< aib< n vedere:
a) evitarea cumul<rii abaterilor n cazul mont<rii succesive (n plan 3i/sau pe
n<lYime) a elementelor prefabricate, prin prevederea de modalit<Yi de reglare
att n planul suprafeYei de rezemere, ct 3i pe n<lYime;
b) condiYiile stabilite, dac< este cazul, pentru poziYia relativ< a feYelor
elementului n raport cu suprafaYa de rezemare (pentru paralelismul cu faYa
superioar<, perpendicularitatea faY< de alte suprafeYe etc.);
c) condiYiile stabilite, dup< caz, pentru dimensiunile elementului prefabricat
(lungime, dimensiuni transversale, n<lYime etc.).

34

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

6.5 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare n timpul efectu<rii tras<rii


6.5.1 Pentru efectuarea tras<rii de detaliu pentru montarea cofrajelor 3i/sau a elementelor
prefabricate, este nescesar< asigurarea condiYiilor prealabile, precum 3i a celor necesare n
timpul efectu<rii tras<rii.
6.5.2 CondiYiile prealabile sunt, n principal, urm<torele:
a) existenYa, pe 3antier, a proiectului, care trebuie s< cuprind< toate datele
necesare tras<rii de detaliu (linii de referinY<, cote n plan faY< de acestea, cu
clase de toleranY<, cote de nivel, cu clase de toleranY<, alte detalii necesare);
b) existenYa documentelor de recepYie a tras<rii construcYiei 3i a elementelor de
materializare pe teren a acestei tras<ri;
c) specificarea aparaturii care se utilizeaz<, n conformitate cu pct. 6.1.7;
d) specificarea 3i executarea sau procurarea, dup< caz, a unor mijloace necesare
pentru efectuarea tras<rii (schele/platforme, materiale auxiliare etc.).
6.5.3 CondiYiile care trebuie asigurate n timpul efectu<rii tras<rii sunt, n principal
urm<toarele:
a) existenYa aparaturii 3i a personalului de specialitate, pe perioadele necesare,
pe baza coordon<rii cu desf<3urarea lucr<rilor de executare a construcYiei;
b) asigurarea cmpului liber necesar pentru aparatura utilizat<, precum 3i a
mijloacelor necesare (pct.6.5.2.d), dup< caz.
6.6 RecepYia lucr<rilor de trasare de detaliu pentru cofraje 3i pentru montarea
elementelor prefabricate
6.6.1 RecepYia lucr<rilor de trasare de detaliu pentru cofraje 3i pentru montarea elementelor
prefabricate const< n consemnarea efectu<rii lucr<rilor, prin proces verbal de recepYie
calitativ< pe faze, care trebuie s< cuprind< cel puYin urm<toarele:
a) identificarea poziYiei 3i coordonatele punctelor 3i reperelor de nivel materializate pe
teren odat< cu trasarea pentru amplasarea construcYiei, care au stat la baza tras<rii de detaliu;
b) echipamentele utilizate pentru efectuarea tras<rii de detaliu 3i, dup< caz, procedurile
utilizate (tipul 3i denumirea echipamentelor, exactitatea acestora 3i menYionarea
documentelor privind verific<rile metrologice, codurile procedurilor 3.a.);
c) modul de materializare a tras<rii efectuate;
d) predarea-primirea ntre executantul lucr<rilor de trasare de detaliu 3i executantul
lucr<rilor ulterioare (cofraje sau montare elemente prefabricate), a reperelor
materializate ale tras<rii efectuate;
e) obligaYia executantului tras<rii de detaliu de a interveni n cazurile n care apar
neconformit<Yi privind trasarea de detaliu la executarea lucr<rilor ulterioare.
NOT;: n cazurile n care executantul lucr<rilor de construcYii aplic< un sistem de management al calit<Yii (a se
vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal pentru recepYia calitativ< pe faze a lucr<rilor de trasare de
detaliu, vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem.

35

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

COFRAJE 2I SUSXINERI
7.1 Prevederi generale
7.1.1 Tipurile de cofraje utilizate n mod curent sunt:
a) n funcYie de situaYia cofrajului, ncepnd din momentul turn<rii betonului 3i pn< la
decofrare:
cofraje fixe;
cofraje mobile (de exemplu: cofraje glisante, p<3itoare).
b) din punct de vedere al utiliz<rii componentelor:
cofraje de inventar, la care componentele se folosesc de mai multe ori;
cofraje unicat, la care componentele se utilizeaz< o singur< dat<. De regul<,
acestea sunt realizate din materiale lemnoase (de exemplu: cofraje din scnduri
pentru monolitizarea pe reazem a unei grinzi prefabricate);
cofraje pierdute, la care componentele intr< n alc<tuirea elementelor din
beton care se toarn< n 3antier (de exemplu predale din beton armat);
spaYii realizate anterior n terasamente (gropi de fundaYie etc.).
c) n funcYie de calitatea suprafeYei de beton obYinut< dup< decofrare:
cofraje pentru beton aparent;
cofraje pentru beton brut, suprafeYele obYinute fiind acoperite ulterior cu
tencuial<, placaje etc.
7.1.1.1 Principalele elemente componente ale cofrajului sunt:
a) cofrajul propriu zis, care alc<tuie3te nchiderea volumului n care se toarn<
betonul;
b) susYinerea cofrajului (scheletul de susYinere), care i asigur< poziYia 3i
stabilitatea formei, fiind amplasat< la exteriorul acestuia;
c) elemente de leg<tur<, amplasate n interiorul cofrajului, necesare, de
asemenea, pentru a-i asigura poziYia 3i stabilitatea, dintre care unele r<mn
nglobate n beton.
7.1.1.2 Prezentul normativ conYine prevederi privind cofrajele fixe pentru beton brut (n
terasamente, pentru fundaYii, unicate sau de inventar). n aceast< categorie intr< 3i cofrajele
care, demontate 3i montate succesiv pentru un acela3i element de construcYie (spre exemplu, o
pil< de pod) nu intr<, propriu zis, n categoria cofrajelor p<3itoare.
Cofrajele mobile, cofrajele pierdute 3i cofrajele pentru beton aparent fac obiectul unor
reglement<ri tehnice 3i/sau caiete de sarcini specifice pentru lucr<ri la care se utilizeaz< aceste
tipuri de cofraje.
7.1.2 Asigurarea conformit<Yii cu proiectul n ceea ce prive3te poziYia, forma 3i dimensiunile
volumului cofrat, rezistenYa, stabilitatea 3i indeformabilitatea, precum 3i integritatea secYiunii
din beton, se realizeaz< prin:
a) utilizarea materialelor adecvate pentru cofraj;
b) realizarea corespunz<toare a susYinerilor 3i leg<turilor;
c) realizarea etan3eit<Yii;
d) aplicarea agenYilor de decofrare corespunz<tori;
e) stabilirea 3i aplicarea corespunz<toare a modalit<Yilor 3i a etapelor de decofrare.

36

37

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.1.3 Materialele pentru confecYionarea cofrajelor sunt, de regul<, lemn (cherestea), produse
pe baz< de lemn, metal sau produse pe baz< de materiale sintetice.
Adecvarea materialelor pentru confecYionarea cofrajelor se refer< la:
a) rigiditatea proprie, care determin< alc<tuirea scheletului de susYinere a suprafeYei
cofrajului;
b) lipsa g<urilor, fisurilor, pentru asigurarea etan3eit<Yii;
c) limitarea absorbYiei de ap<, dac< este cazul;
d) posibilitatea de mbinare, pentru asigurarea etan3eit<Yii suprafaYei cofrajului;
e) limitarea rugozit<Yii sau neregularit<Yii suprafeYei cofrajului, pentru asigurarea
desprinderii f<r< degradarea suprafeYei betonului, la decofrare;
f) compatibilitatea cu betonul n cazul materialelor sintetice (absenYa degaj<rii de
ioni de clor sau producerea unor reacYii chimice).
7.1.4 Realizarea susYinerilor 3i leg<turilor cofrajelor se refer< la:
a) e3afodajele pe care sunt a3ezate cofrajele, dac< este cazul;
b) scheletul de susYinere 3i leg<turile care asigur< forma 3i stabilitatea cofrajelor n
sine.
7.1.4.1 E3afodajele pot fi:
a) elemente simple (de tip pop) sau structuri spaYiale, produse n acest scop, caz n
care se vor lua n considerare condiYiile de montare 3i capacit<Yile de rezistenY< 3i
stabilitate prev<zute de produc<torii acestora;
b) elemente confecYionate 3i montate pe 3antier, caz n care alc<tuirea 3i calculul
acestora se vor efectua n cadrul proiectului tehnologic privind cofrajele.
7.1.4.2 O atenYie deosebit< trebuie acordat< modului de rezemare a e3afodajelor, sub
urm<toarele aspecte:
a) luarea n considerare a capacit<Yii de rezistenY< 3i de deformare a terenului,
rezemarea f<cndu-se pe t<lpi cu suprafaY< corespunz<toare;
b) interzicerea utiliz<rii ca talp< de rezemare a materialelor fragile (c<r<mid<, beton
poros autoclavizat, beton celular etc.);
c) luarea n considerare a evoluYiei temperaturilor n cazul n care rezemarea trebuie
efectuat< pe teren ngheYat, pentru a se evita tas<rile n cazul dezgheY<rii terenului;
d) utilizarea unor sisteme de reglare pe n<lYime care s< asigure att capacitatea de
reglare necesar<, ct 3i stabilitatea 3i indeformabilitatea pe durata utiliz<rii
e3afodajelor respective.
7.1.4.3 Cofrajele de inventar sunt alc<tuite, de regul<, astfel nct s< conYin< scheletul de
susYinere 3i sunt prev<zute cu sisteme de mbinare 3i leg<turi care asigur< forma 3i stabilitatea,
necesitnd, eventual, sprijiniri sau rezem<ri intermediare.
Pentru aceast< categorie de cofraje se vor lua n considerare domeniile de utilizare,
condiYiile 3i prevederile privind montarea, stabilite de produc<torii acestora.

37

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

39

7.1.4.4 Cofrajele unicat, care se confecYioneaz< 3i se monteaz< la faYa locului, trebuie s< fie
realizate pe baza proiectului tehnologic, care prevede alc<tuirea acestora (materialele pentru
cofrajul propriu-zis, scheletul de susYinere 3i, dac< este cazul, leg<turile) pe baza calculului 3i
a caracteristicilor materialelor utilizate.
7.1.5 Calculul cofrajelor 3i al susYinerilor acestora (e3afodajelor) are ca obiect:
a) stabilirea condiYiilor pentru utilizarea cofrajelor 3i e3afodajelor de inventar;
b) proiectarea cofrajelor 3i e3afodajelor confecYionate 3i montate pe 3antier (unicate).
7.1.5.1 Calculul cofrajelor 3i e3afodajelor are n vedere urm<toarele categorii de acYiuni:
a) nc<rc<ri verticale produse de:
(i)
greutatea proprie;
(ii)
greutatea betonului proasp<t, turnat n cofraj;
(iii) nc<rc<rile determinate de executarea lucr<rilor (personalul care pune n
oper< betonul, echipamentele 3i mijloacele pentru punerea n oper< a
betonului etc.);
(iv)
nc<rc<rile determinate de turnarea (c<derea) 3i vibrarea betonului;
b) nc<rc<ri orizontale produse de:
(i)
presiunea lateral< a betonului proasp<t (acYioneaz< din interiorul
cofrajului);
(ii)
3ocurile produse la desc<rcarea (c<derea) betonului;
(iii) acYiunea vntului;
(iv)
acYiunea seismic<;
(v)
mpingerea p<mntului 3i/sau presiunea apei, dac< este cazul
(acYioneaz< din exteriorul cofrajului).
7.1.5.2 nc<rc<rile se iau cu valorile prev<zute n tabelul 10.
Tabelul 10
Nr.
crt.
1

Tipul nc<rc<rii

Valoarea
nc<rc<rii

a) greutatea proprie
- cherestea n cofraje
7,50 kN/m3
- cherestea n elemente de 6,00 kN/m3
susYinere
8,50 kN/m3
- pl<ci pe baz< de lemn
b) greutatea betonului
proasp<t
24,00 kN/m3
- beton obi3nuit nearmat
25,00 kN/m3
- beton obi3nuit armat
1,10 b
- beton u3or
1,15 b
- beton foarte greu

38

ObservaYii
pentru cofrajele de inventar se utilizeaz<
valorile date de produc<tor

greutatea specific< n stare nt<rit<,


conform proiect (kN/m3)
b

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 10 (continuare)
Nr.
Tipul nc<rc<rii
crt.
3 c) nc<rc<ri distribuite
determinate de executarea
lucr<rilor
- pentru cofraje
- pentru elemente de
susYinere orizontale
- pentru elemente de
susYinere verticale
4 d) nc<rc<ri concentrate
determinate de executarea
lucr<rilor
- pentru o persoan< care
transport< o greutate
- pentru transport cu
tomberon de 0,175 m3
5 e) nc<rcarea determinat< de
turnarea 3i vibrarea
betonului
6 f) nc<rcarea orizontal<
produs< de presiunea
lateral< a betonului
proasp<t
7 g) nc<rcarea orizontal<
produs< la desc<rcarea
betonului

Valoarea
nc<rc<rii

ObservaYii
se ia n considerare suprafaYa care poate
afecta elementul respectiv

2,50 kN/m2
1,50 kN/m2
1,00 kN/m2

1,30 kN

pentru alte mijloace de transport al


betonului se ia nc<rcarea conform
situaYiei reale, dar nu mai puYin de 1,30
kN/punct de aplicare a nc<rc<rii

2,80 kN/roat<
1,20 kN/m2

conform
7.1.5.3

pct.

conform
7.1.5.4

pct.

7.1.5.3 nc<rcarea orizontal<, tip f (tabelul 10), determinat< de presiunea lateral< a betonului
proasp<t (turnat 3i apoi compactat prin vibrare), se consider< aplicat< static pe pereYii
cofrajului cu distribuYiile din fig.1, prezentate n funcYie de viteza de betonare.
v

1 m/h

v = 1,19,9 m/h

10 m/h

Hp

Hp

Hp

Nivelul
betonului

40

Pmax
Pmax
Baza
cofrajului

Pinf

Pmax

a
b
c
Fig. 1 DistribuYia presiunilor laterale, determinate de betonul proasp<t, pe pereYii cofrajelor

39

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

SemnificaYia notaYiilor din fig.1 este urm<toarea:


v - viteza de betonare (m/h)
T - durata de timp n ore (h), apreciat<, pentru umplerea cofrajului cu beton
H - n<lYimea la care se toarn< betonul n cofraj (m)
Hp - n<lYimea (m) pentru care presiunea lateral< a betonului este maxim< (pmax)
pmax - presiunea maxim< pe cofraj (kN/m2)
pinf - presiunea la baza cofrajului, conform fig.1 (kN/m2)
g - coeficient cu valoarea din tabelul 11
1- 4 coeficienYi cu valorile din tabelul 11
- greutatea specific< a betonului turnat (kN/m3)
Se folosesc urm<toarele relaYii de calcul:
v=H/T; Hp= 1H; pmax= 1 2 3 4 H; pinf=g pmax.
Tabelul 11
Caracteristica
n1
n2
n3
n4
c
0,00
0,55
1
Viteza
2
0,25
0,65
de
3
0,45
0,75
betonare
4
0,70
0,85
(m/h)
6
0,80
0,90
8
0,90
0.95
1,00
1,00
10
Lucrabilitatea
0,85
>1
betonului
14
0,95
tasare
59
1,00
(cm)
1015
1,05
1,10
@ 15
Dimensiunea minim<
0,90
15
a secYiunii
1654
0,95
(cm)
1,00
55
Temperatura
1,00
5
betonului proasp<t
624
0,95
(0C)
0,90
25
7.1.5.4 nc<rcarea orizontal<, tip g (tabelul 10), provenit< din 3ocurile care se produc la
desc<rcarea betonului din mijloace de transport, se determin< dup< cum urmeaz<:
a) din unit<Yi discrete de transport (bene etc.), avnd capacitatea:
(i)
sub 0,2 m3 ....................... 2,00 kN/m2
(ii)
0,2...0,7 m3 ..................... 4,00 kN/m2
(iii)
peste 0,7 m3 .................... 6,00 kN/m2
b) la turnare prin jgheaburi sau plnii.... 2,00 kN/m2
c) la turnarea cu pompa.......................... 6,00 kN/m2
7.1.5.5 nc<rcarea orizontal< dat< de acYiunea vntului se determin< n conformitate cu
prevederile reglement<rilor tehnice aplicabile.
7.1.5.6 nc<rcarea orizontal< dat< de acYiunea seismic< se determin< n conformitate cu
prevederile standardului SR EN 1991-1-6, inclusiv anexa naYional<, privind acYiunile pe
durata execut<rii lucr<rilor.

40

41

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.1.5.7 nc<rcarea orizontal< dat< de mpingerea p<mntului 3i/sau presiunea apei se ia n


considerare, dac< este cazul, pe baza situaYiei avute n vedere pentru cofrajul respectiv.
7.1.5.8 Tipurile de nc<rc<ri luate n considerare pentru calculul de rezistenY< 3i pentru
calculul deformaYiilor sunt prev<zute n tabelul 12 (notaYiile conform tabelului 10).

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Elementele pentru care se aplic< prevederea


Cofrajele pl<cilor sau bolYarilor 3i elementele
orizontale de susYinere a acestora
Elementele verticale de susYinere a cofrajelor (popi,
stlpi etc.)
Cofrajele stlpilor cu l<Yimea de maximum 30 cm 3i
cofrajele pereYilor cu grosimea de maximum 10 cm
Idem. nr.crt.3, cu dimensiuni mai mari, precum 3i
cofrajele elementelor masive
P<rYile laterale ale cofrajelor grinzilor sau arcelor
Fundul cofrajelor la grinzi sau arce

Tabelul 12
Tipuri de nc<rc<ri luate n
considerare pentru
calculul de
calculul
rezistenY<
deformaYiilor
a+b+c+d

a+b

a+b+c

a+b

f+g

f
a+b+c

f
a+b

Pentru e3afodaje se iau n considerare urm<toarele categorii de nc<rc<ri:


a) nc<rc<rile verticale cele mai defavorabile provenite de la cofraje (tabelul 12);
b) nc<rc<rile date de acYiunea vntului, considerat< cu perioadele de revenire
precizate n anexa naYional< la SR EN 1991-1-6, astfel:
(i) provenite de la cofraje, n cazurile n care n<lYimea este de pn< la 6,0 m
3i nc<rc<rile au valori semnificative;
(ii) provenite de la ansamblul cofraj-e3afodaj, n cazurile n care n<lYimea
este mai mare de 6,0 m;
c) nc<rcarea produs< de acYiunea seismic< considerat< conform preciz<rilor din
anexa naYional< la SR EN 1991-1-6.
Pentru nc<rc<rile date de acYiunea vntului se vor lua n considerare att situaYiile n
care cofrajele sunt pline cu beton, ct 3i cele n care n cofraje nu exist< beton.
7.1.5.9 Calculul cofrajelor 3i e3afodajelor se efectueaz<, de regul<, n ceea ce prive3te
rezistenYa acestora; n cazurile n care este prev<zut n proiect, calculul se efectueaz< 3i n ceea
ce prive3te deformaYiile acestora.
Pentru calculul privind deformaYiile cofrajelor 3i/sau ale ansamblului cofraj-e3afodaj,
n proiect trebuie s< fie precizate valorile maxime ale deformaYiilor admisibile.
7.1.5.10 Pentru e3afodajele care se monteaz< pe elemente din beton realizate anterior, se va
acorda o atenYie deosebit<:
a) solicit<rilor locale 3i transmiterii acestora n zonele de fixare, n special cnd se
utilizeaz< elemente de prindere care sunt solicitate la forfecare 3i produc eforturi
locale de strivire n beton;
b) atingerii maturit<Yii betonului, respectiv rezistenYelor acestuia, la montarea 3i la
utilizarea cofrajelor.

41

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.1.5.11 Calculul privind cofrajele 3i e3afodajele se materializeaz<, n proiectul tehnologic,


prin:
a) stabilirea condiYiilor pentru utilizarea elementelor de cofraj 3i de e3afodaj de
inventar, respectiv pentru procurarea acestora;
b) alc<tuirea cofrajelor 3i e3afodajelor n cazurile n care acestea se confecYioneaz< ca
unicate, la faYa locului, avnd n vedere preluarea solicit<rilor locale n zonele de
fixare, astfel nct s< nu se produc< deformarea local< a cofrajelor peste limitele
admisibile.
7.1.6 AgenYii de decofrare sunt produse aplicate pe suprafaYa cofrajelor, care vin n contact cu
betonul, pentru a reduce aderenYa ntre betonul nt<rit 3i cofraje, astfel ca la decofrare s< nu se
deterioreze suprafaYa betonului.
7.1.6.1 AgenYii de decofrare trebuie s< ndeplineasc< urm<toarele condiYii:
a) s< nu p<teze betonul 3i s< nu mpiedice aderenYa ulterioar< a materialelor aplicate
pe suprafaYa respectiv< a betonului (tencuieli, adezivi pentru placaje etc.);
b) s< nu afecteze negativ betonul, arm<tura 3i materialul din care este alc<tuit cofrajul,
dar nici mediul nconjur<tor;
c) s<-3i p<streze neschimbate propriet<Yile funcYionale n condiYiile climatice de
executare a lucr<rilor;
d) s< se aplice u3or 3i s< se poat< verifica aplicarea lor corect<.
7.1.6.2 Utilizarea agenYilor de decofrare se face pe baza documentelor tehnice legale,
elaborate pe baza specificaYiilor de produs ale produc<torilor, care trebuie s< conYin<, dup<
caz, prevederi privind domeniul de utilizare, precum 3i condiYii 3i metode de aplicare.
7.1.6.3 AgenYii de decofrare se aplic< dup< ce cofrajele au fost cur<Yate n prealabil.
Aplicarea se efectueaz<, Yinnd seama de perioada programat< pentru turnarea
betonului 3i de perioada 3i/sau condiYiile n care agenYii de decofrare sunt eficace.
7.1.7 Asigurarea cur<Y<rii cofrajelor (a spaYiului interior n care se toarn< betonul), este
fundamental< pentru respectarea cerinYei esenYiale privind rezistenYa mecanic< 3i stabilitatea
elementelor/structurii din beton, beton armat 3i beton precomprimat.
Pentru asigurarea cur<Y<rii cofrajelor sunt de luat n considerare dou< situaYii:
a) situaYia n care spaYiul cofrat este accesibil direct pn< la fundul cofrajului, caz n
care verificarea 3i cur<Yarea imediat naintea turn<rii betonului se poate efectua cu
u3urinY<;
b) situaYia n care spaYiul cofrat nu este accesibil direct pn< la fundul cofrajului (spre
exemplu, stlpi, pereYi etc.), caz n care, pentru verificare 3i cur<Yare imediat
naintea turn<rii betonului trebuie prev<zute, la partea de jos a cofrajului, dar 3i n
alte zone, dac< este cazul, ferestre de cur<Yare, astfel:
(i) dimensiunile s< permit< accesul pentru cur<Yare;
(ii) distanYa dintre acestea s< fie astfel nct s< poat< fi realizat accesul pe
ntreg volumul cofrat;
(iii) s< permit< desfacerea 3i, mai ales, fixarea la loc 3i etan3area
corespunz<toare.
7.1.8 Etan3eitatea cofrajelor este, de asemenea, o condiYie esenYial< pentru asigurarea calit<Yii
betonului, n special n ceea ce prive3te rezistenYele acestuia.

42

43

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.1.8.1 La cofrajele de inventar, etan3eitatea trebuie s< fie asigurat< prin respectarea
prevederilor specificate de produc<torii acestora (mod de mbinare, eventuale alte condiYii).
Pentru a menYine condiYiile necesare unei mbin<ri corespunz<toare, cofrajele de
inventar trebuie s< fie manipulate 3i depozitate astfel nct s< nu se deterioreze (deformaYii
generale sau locale, ndoiri, 3tirbituri etc.) 3i, de asemenea, s< fie cur<Yate dup< fiecare
decofrare, avnd grij< s< nu se produc< deteriorarea acestora n cadrul operaYiunii de cur<Yare.
O atenYie deosebit< trebuie acordat< zonelor n care, dac< este cazul, se realizeaz<
complet<ri ale cofrajului de inventar cu porYiuni confecYionate unicat, pe 3antier.
7.1.8.2 Cofrajele unicat, confecYionate 3i montate pe 3antier, vor fi astfel executate nct s< se
asigure etan3eitatea, prin croirea 3i decuparea corespunz<toare a materialelor.
n cazul utiliz<rii cherestelei, se va avea n vedere posibilitatea efectu<rii remedierilor
pentru situaYia n care, pe perioada de la confecYionarea cofrajului 3i pn< la turnarea
betonului, se deschid interspaYii datorit< usc<rii cherestelei.
7.2 Montarea cofrajelor
7.2.1 Montarea cofrajelor cuprinde urm<toarele:
a) executarea e3afodajelor, dac< este cazul;
b) a3ezarea cofrajelor la poziYie, conform tras<rii de detaliu;
c) definitivarea poziYiei n plan 3i pe vertical<, mbinarea ntre panouri, dac< este
cazul, 3i fixarea cofrajelor;
d) verificarea 3i recepYia cofrajelor.
7.2.2 E3afodajele se execut<, de regul<, pe baza proiectului tehnologic. n proiectul lucr<rii
trebuie s< fie precizat dac< pentru e3afodaje, la lucrarea respectiv<, este necesar proiect
tehnologic, avnd n vedere urm<toarele:
a) la lucr<rile la care e3afodajele necesare nu pun probleme deosebite privind, n
special, rezistenYa mecanic< 3i stabilitatea acestora, precum 3i n ceea ce prive3te
deformaYiile admisibile, acestea pot fi realizate de executantul lucr<rilor f<r< a
avea la baz< un proiect tehnologic (spre exemplu, e3afodaje cu n<lYime de pn< la
6,0 m, care suport< cofraje pentru elemente relativ u3oare grinzi sau pl<ci
plane);
b) la lucr<rile la care e3afodajele necesare pun probleme deosebite, se precizeaz< prin
proiect necesitatea proiectului tehnologic, urmnd ca, n cazurile n care pentru
aceste e3afodaje sunt anumite condiYii speciale (privind, spre exemplu, susYinerea
unor cofraje cu forme deosebite n plan 3i/sau pe n<lYime, necesitatea prevederii
unor reglaje etc.), proiectantul s< elaboreze 3i caiet de sarcini pentru ntocmirea
proiectului tehnologic respectiv.
7.2.3 La executarea e3afodajelor trebuie respectate prevederile aplicabile din prezentul
normativ, precum 3i cele din proiectul tehnologic, dup< caz, lucr<rile fiind realizate de
personal calificat pentru materialele 3i modul de alc<tuire 3i montare a e3afodajelor respective.
7.2.4 A3ezarea cofrajelor la poziYie se realizeaz<:
a) n plan, faY< de reperele marcate la trasarea de detaliu;
b) pe n<lYime, prin:
(i) respectarea cotelor, faY< de reperele de cot< marcate la trasarea de detaliu;
(ii) reglarea n poziYia vertical< sau nclinat<, dup< caz.

43

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

La a3ezarea cofajelor la poziYie se va da o atenYie deosebit<:


- zonelor de schimbare a poziYiei suprafeYelor cofrate (spre exemplu, la colYuri
intrnde sau ie3inde pe suprafeYele verticale, sau la mbinarea dintre inima grinzilor
3i plac<), pentru a nu avea diminu<ri sau ngro3<ri ale secYiunilor din beton;
- amplas<rii cofrajelor pentru golurile l<sate n beton.
7.2.5 Definitivarea poziYiei n plan 3i pe vertical< se realizeaz< odat< cu fixarea cofrajelor,
prin:
a) fixarea pe n<lYimea reglat< a popilor de susYinere n cazul cofrajelor pentru pl<ci,
astfel nct s< nu permit< deplas<ri relative ale panourilor/zonelor nc<rcate (cu
beton proasp<t sau din activit<Yile de punere n oper< a betonului), faY< de cele
nenc<rcate;
b) fixarea la poziYie a elementelor de susYinere sau sprijinire a cofrajelor verticale sau
nclinate de n<lYime mare (pentru stlpi, pereYi etc.);
c) fixarea elementelor exterioare de susYinere (caloYi, nervuri etc.) ale cofrajelor de
dimensiuni mai reduse n secYiunea transversal< (grinzi, stlpi etc.);
d) fixarea elementelor interioare de leg<tur<, de regul< distanYieri, pentru menYinerea
distanYei ntre feYele cofrate.
7.2.6 Montarea cofrajelor, n relaYie cu montarea arm<turilor, poate fi:
a) complet<, nainte de montarea arm<turii, spre exemplu, n cazul pl<cilor, sau n
cazul n care arm<tura, sub form< de carcas<, poate fi introdus< 3i poziYionat<,
inclusiv prin montarea distanYierilor, f<r< a deranja cofrajul;
b) parYial<, nainte de montarea arm<turii, spre exemplu, o faY< a unui perete, urmnd
ca, dup< montarea arm<turii, s< fie realizat< nchiderea complet< a cofrajului;
c) montare a cofrajului dup< montarea arm<turii.
7.2.7 La montarea cofrajelor trebuie avute n vedere 3i urm<toarele:
a) efectuarea preg<tirii 3i recepYiei suprafeYelor de beton care se afl< n volumul cofrat
(proces verbal de recepYie calitativ< pe faze pentru lucr<ri care devin ascunse);
preg<tirea se efectuaz< fie pentru ca betonul turnat s< adere la betonul existent fie,
dac< este cazul, s< nu adere la acesta;
b) menYinerea cur<Yeniei n spaYiul cofrat, precum 3i a arm<turilor, dac< acestea sunt
montate anterior (spre exemplu, nu se va t<ia lemn pentru a nu r<mne rumegu3 n
cofraj; nu se vor aplica produse pentru decofrare care s< cad< pe beton sau pe
arm<tur<).
7.3 Abateri admisibile la montarea cofrajelor
7.3.1 Abaterile admisibile la montarea cofrajelor se refer< la urm<toarele categorii de m<rimi:
a) dimensiuni ale spaYiului cofrat;
b) cote de nivel (pentru fundul cofrajului, n<lYimea de turnare a betonului etc.);
c) poziYia axelor, n plan 3i pe n<lYime (care include rectilinitatea 3i
perpendicularitatea sau unghiul prev<zut, dup< caz);
d) forma suprafeYei (care include planitatea 3i denivelarea local<, dup< caz).

44

45

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.3.2 Abaterile admisibile pentru dimensiuni, cote de nivel 3i poziYie a axelor, dac< nu sunt
cuprinse explicit n proiect, vor fi cele prev<zute pentru elementele respective.
7.3.3 Abaterile admisibile privind forma suprafeYei se stabilesc astfel:
a) pentru suprafeYe cu form< deosebit< (pl<ci sau pereYi curbi etc.), se prev<d n
caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnologic privind cofrajele
respective;
b) pentru celelalte situaYii (cofraje pentru suprafeYe plane ale elementelor), abaterile
admisibile se vor nscrie n clasele de toleranY< (a se vedea anexa C), astfel:
(i)
clasa TS,III, pentru planitate;
(ii)
clasa TN,I, pentru denivel<ri locale.
7.4 Verificarea 3i recepYia cofrajelor 3i susYinerilor acestora
7.4.1 Verificarea cofrajelor 3i susYinerilor acestora se efectueaz<:
a) la terminarea lucr<rilor de cofraje, pentru o etap< de lucru, cnd se efectueaz< 3i
recepYia cofrajelor;
b) imediat nainte de punerea n oper< a betonului n cofrajele respective, cnd se
efectueaz< o nou< verificare.
7.4.1.1 Verificarea cofrajelor 3i susYinerilor acestora se efectueaz< prin:
a) examinare direct< 3i m<sur<ri simple;
b) m<sur<ri cu aparatur<.
Prin m<sur<ri se urm<re3te confirmarea ncadr<rii n toleranYele prev<zute pentru
montarea cofrajelor.
7.4.1.2 Verificarea cofrajelor 3i susYinerilor acestora prin observare direct< 3i m<sur<ri simple
se refer< la urm<toarele:
a) compararea cu prevederile din proiectul tehnologic 3i/sau prevederile
produc<torului, n ceea ce prive3te:
(i)
alc<tuirea de ansamblu: vizual;
(ii) tipurile de materiale 3i integritatea acestora: vizual, precum 3i analizarea
documentelor privind calitatea acestora;
(iii) dimensiunile: prin m<surare;
(iv) mbin<rile (elementele de fixare 3i contactul ntre elementele concurente
n mbinare): vizual 3i, prin solicitare cu mna, s< nu aib< joc n
mbinare;
b) a3ezarea corespunz<toare a elementelor/panourilor cofrajelor propriu-zise, faY< de
baza de rezemare, precum, 3i ntre ele: vizual poziYie 3i f<r< spaYii libere ntre
ele;
c) faptul c< elementele de susYinere sau leg<tur< punctual< (popi, contravntuiri
nclinate, leg<turi interioare etc.) sunt fixate: prin solicitare cu mna, s< nu aib<
joc; leg<turile interioare sunt corect montate: prin observare vizual<;
d) starea de cur<Yenie: vizual;
e) aplicarea agenYilor de decofrare: vizual;
f) dimensiunile, n cel puYin 2 secYiuni pentru fiecare element, precum 3i ale golurilor
3i poziYia relativ< a acestora: prin m<surare direct<;
g) trasarea n<lYimii de turnare a betonului: prin m<surare direct< faY< de fundul
cofrajului, sau faY< de alte suprafeYe existente;
h) aspectul general al suprafeYei care vine n contact cu betonul: vizual.

45

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.4.1.3 Verific<rile cofrajelor prin m<sur<ri cu aparatur< se refer< la:


a) cote de nivel pentru fundul cofrajului;
b) axe, pentru spaYiul cofrat 3i pentru goluri;
c) nclin<ri, dac< este cazul;
d) verific<ri n toate punctele 3i secYiunile, care trebuie s< fie precizate n caietul de
sarcini ntocmit de proiectant, n cazul cofrajelor cu forme deosebite (pl<ci sau
pereYi curbi etc.).
7.4.1.4 Neconformit<Yile, fie n ceea ce prive3te alc<tuirea 3i montarea, fie n ceea ce prive3te
dep<3irea toleranYelor (abaterilor admisibile) la dimensiuni 3i/sau poziYie, se consemneaz< 3i
trebuie s< fie rezolvate de executant.
Pentru a preveni apariYia unor neconformit<Yi, executantul trebuie s< asigure un control
preliminar privind aprovizionarea, manipularea 3i depozitarea materialelor utilizate, precum 3i
un control al instruirii personalului care va executa lucr<rile respective.
7.4.1.5 Verificarea cofrajelor 3i susYinerilor acestora se face din nou, n intervalul de 24 de ore
nainte de montarea arm<turii, dac< este cazul, precum 3i nainte de punerea n oper< a
betonului, dac< ntre aceste operaYiuni a trecut o perioad< mai lung<.
Aceast< a doua verificare se efectueaz< prin observare direct< 3i m<sur<ri simple,
conform pct. 7.4.1.2 3i, dac< se constat< neconformit<Yi, 3i prin m<sur<ri cu aparatur<, dup<
caz.
7.4.1.6 n cazurile n care executantul lucr<rilor de construcYii aplic< un sistem de
management al calit<Yii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), executarea 3i verificarea lucr<rilor
de cofraje 3i susYineri ale acestora trebuie efectuate conform prevederilor aplicabile ale acestui
sistem (proceduri, instrucYiuni 3i nregistr<ri privind: aprovizionarea, recepYia, manipularea,
depozitarea 3i trasabilitatea materialelor; executarea 3i verificarea lucr<rilor; echipamentele de
m<surare; calificarea personalului; tratarea neconformit<Yilor etc.).
7.4.2 RecepYia cofrajelor 3i susYinerilor acestora const< n consemnarea conformit<Yii
lucr<rilor, pe baza verific<rii efectuate la terminarea lucr<rilor 3i a rezolv<rii eventualelor
neconformit<Yi, printr-un proces verbal pentru recepYia calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care
devin ascunse), cu participarea reprezentantului beneficiarului lucr<rii 3i, n cazul unor cofraje
3i/sau e3afodaje deosebite, pentru care proiectantul a ntocmit caiete de sarcini, 3i cu
participarea proiectantului.
7.5 SpaYii de turnare realizate n teren
7.5.1 Prevederi generale
7.5.1.1 SpaYiile de turnare realizate n teren (cazul gropilor pentru turnarea fundaYiilor sau al
turn<rii pe suprafeYe orizontale sau nclinate sunt, n general, constituite n urma lucr<rilor de
terasamente.
7.5.1.2 Principalele condiYii privind realizarea spaYiului de turnare n aceste cazuri, se refer< la
urm<toarele:
a) starea terenului/terasamentului;
b) axe, dimensiuni 3i cote de nivel;
c) forma suprafeYelor.

46

47

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.5.1.3 CondiYiile privind starea terenului sau terasamentului se refer< la:


a) starea terenului pentru turnarea direct n s<p<tur<:
(i) coeziunea suficient< pentru a nu fi antrenat p<mntul n beton, la punerea
n oper< a betonului;
(ii) n cazurile n care, ntre realizarea s<p<turii 3i turnarea betonului trece o
perioad< mai lung<, se va prevedea ca ultimul strat, de 5-10 cm grosime,
mai ales la fundul s<p<turii, s< fie s<pat cu puYin timp (cca. 1...2 zile)
nainte de turnarea betonului;
(iii) n cazurile n care, terenul din s<p<tur< permite scurgerea laptelui de
ciment, se va c<ptu3i s<p<tura cu folie din material sintetic sau hrtie
rezistent< produs< pentru asemenea utiliz<ri;
b) starea terasamentului: pe lng< cele de mai nainte, trebuie ndeplinite, verificate 3i
recepYionate, prin proces verbal de recepYie calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care
devin ascunse), condiYiile prev<zute n proiect sau caiet de sarcini, privind
caracteristicile de rezistenY< 3i deformabilitate ale terasamentului respectiv.
7.5.1.4 CondiYiile privind axele, dimensiunile 3i cotele de nivel se refer< la:
a) axe 3i dimensiuni n plan 3i pe n<lYime: se vor ncadra n abaterile admisibile
prev<zute n proiect, sau conform prevederilor specifice ar<tate n continuare;
b) cazuri n care, datorit< naturii terenului sau altor condiYii, la executarea s<p<turii au
rezultat, n unele zone, dimensiuni mai mari, care au drept consecinY< consumuri
suplimentare de beton: se vor prevedea, dup< caz, cofraje pe zonele respective;
c) cote de nivel: se vor ncadra, de asemenea, n abaterile admisibile prev<zute n
proiect, cu menYiunea c<, pentru terasamente, aceste cote sunt cele rezultate dup<
recepYia terasamentului, conform pct. 7.5.1.3.b.
7.5.1.5 CondiYiile privind forma suprafeYelor se refer< la:
a) planitatea sau, dup< caz, forma curb< a s<p<turii, care trebuie s< se ncadreze n
abaterile admisibile prev<zute;
b) denivel<rile locale, care trebuie, de asemenea, s< nu afecteze dimensiunile sau
cotele de nivel (a se vedea pct. 7.5.1.4.b).
7.5.2 Abateri admisibile pentru spaYii de turnare realizate n teren
7.5.2.1 Abaterile admisibile privind poziYia axelor, n plan 3i pe n<lYime, sunt cele prev<zute
pentru elementele respective.
7.5.2.2 Abaterile admisibile privind dimensiunile sunt, dup< cum urmeaz<:
a) n cazurile n care elementele care se toarn< sunt armate 3i grosimea stratului de
acoperire cu beton a arm<turii este luat< n considerare:
- 0 mm + 50 mm,
b) n celelalte cazuri:
- 24 mm+ 50 mm.
Dimensiunea este m<surat< faY< de denivelarea cea mai ie3ind< din suprafaYa s<p<turii7.5.2.3
Abaterile admisibile privind forma suprafeYelor sunt:
a) pentru fundul s<p<turii, abaterea de la planitate: 24 mm;
b) pentru pereYii laterali ai s<p<turii: 24 mm, dar a se vedea 3i pct. 7.5.1.4.b;
c) pentru suprafaYa terasamentelor, dup< recepYia acestora, conform prevederilor din
proiect sau caiet de sarcini.

47

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.5.3 Verificarea 3i recepYia spaYiilor de turnare realizate n teren


7.5.3.1 Verificarea spaYiilor de turnare realizate n teren const< n:
a) verificarea axelor 3i a ncadr<rii n toleranYe, n plan, 3i pe n<lYime, dac< este
cazul: cu aparatur< adecvat<;
b) verificarea dimensiunilor 3i a poziYiei relative a acestora faY< de axe 3i a verific<rii
ncadr<rii n toleranYe: prin m<surare direct< n cel puYin dou< secYiuni pentru
fiecare element;
c) verificarea aspectului suprafeYelor 3i, dac< este cazul, a planit<Yii: prin m<surare
direct<;
d) stabilirea, dac< este cazul, a necesit<Yii amplas<rii foliei de etan3are faY< de
scurgerea laptelui de ciment n teren;
e) verificarea st<rii de cur<Yenie a spaYiului: prin observare vizual<.
7.5.3.2 Verificarea spaYiilor de turnare realizate n teren se efectueaz< la terminarea lucr<rilor
de s<p<tur< sau de terasamente precum 3i nainte de montarea arm<turii, dac< este cazul,
precum 3i nainte de nceperea punerii n oper< a betonului, n ceea ce prive3te pct. 7.5.3.1,
(c), (d) 3i (e).
7.5.3.3 RecepYia spaYiilor de turnare realizate n teren se efectueaz< pe baza:
a) verific<rii conform pct. 7.5.3.1;
b) verific<rii documentelor de recepYie a terasamentelor dac< este cazul (a se vedea pct.
7.5.1.3.b);
c) verificarea cofrajelor de completare, dac< este cazul (a se vedea pct. 7.5.1.4.b);
d) rezolvarea eventualelor neconformit<Yi constatate la verific<rile efectuate.
RecepYia const< n consemnarea conformit<Yii lucr<rilor ntr-un proces verbal pentru
recepYia calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care devin ascunse), care trebuie s< conYin<, dac<
este cazul, referiri la executarea unor lucr<ri imediat nainte de punerea n oper< a betonului
(spre exemplu, s<parea unui ultim strat de p<mnt a se vedea pct. 7.5.1.3.a)ii sau
amplasarea foliei de etan3are).
7.6 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare n timpul execut<rii lucr<rilor de cofraje 3i
susYinerilor acestora.
7.6.1 Pentru executarea lucr<rilor de cofraje 3i susYinerile acestora, este necesar< asigurarea
condiYiilor prealabile, precum 3i a celor necesare n timpul execut<rii lucr<rilor.
7.6.2 CondiYiile prealabile se refer<, n principal, la urm<toarele:
a) existenYa, pe 3antier, a proiectului, care trebuie s< cuprind< toate datele necesare
pentru executarea cofrajelor (axe, dimensiuni, cote de nivel, cu clase de toleranY<,
alte detalii necesare);
b) existenYa, pe 3antier, a proiectului tehnologic privind cofrajele 3i susYinerile
acestora, dac< este cazul;
c) existenYa, dac< este cazul, a recepYiei lucr<rilor de terasamente, cnd acestea sunt
implicate (de natura cofrajelor pierdute);
d) aprovizionarea 3i recepYionarea cofrajelor 3i/sau e3afodajelor de inventar,
complete, precum 3i a documentaYiei tehnice privind utilizarea acestora sau, dup<
caz, a tuturor materialelor necesare execut<rii, ca unicat, pe 3antier.

48

49

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

7.6.3 CondiYiile care trebuie asigurate n timpul execut<rii lucr<rilor se refer<, n principal, la
urm<toarele:
a) dot<ri tehnice specifice necesare pentru montarea sau, dac< este cazul, executarea
3i montarea cofrajelor 3i e3afodajelor pentru susYinerea acestora (scule, dispozitive
etc.);
b) facilit<Yi necesare, dup< caz, pentru montarea sau executarea 3i montarea
cofrajelor 3i e3afodajelor (energie electric<, utilaje pentru ridicare 3i manipulare cu
precizia necesar< etc.);
c) personal calificat pentru montarea sau executarea 3i montarea cofrajelor 3i
e3afodajelor.

49

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

8. ARM;TURA NEPRETENSIONAT;
8.1 Produse pentru arm<tura nepretensionat<
8.1.1 Produsele pentru arm<tura nepretensionat<, care fac obiectul prezentului normativ, sunt
produsele din oYel, neted, profilat sau amprentat, livrate ca atare sau sub form< de plase sau
carcase sudate, uzinate.
8.1.2 Produsele pentru arm<tura nepretensionat< realizate din alte materiale (spre exemplu,
bare compozite din fibre liate cu r<3ini sintetice), arm<tura dispers< 3i arm<tura rigid<, pot fi
utilizate pe baza unor reglement<ri tehnice specifice.
8.1.3 Produsele din oYel pentru arm<tura nepretensionat< trebuie s< fie n conformitate cu
prevederile specificaYiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor trebuie s< se conformeze
prevederilor aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN 1994, SR EN 1996, SR EN
1998, mpreun< cu anexele naYionale ale acestora, celor din ST 009 3i celor din prezentul
normativ.
8.1.4 Produsele din oYel pentru arm<tura nepretensionat< trebuie s< fie identificabile n ceea ce
prive3te tipul 3i clasa produsului, asigurndu-se trasabilitatea lor ncepnd de la produc<tor 3i
pn< la punerea n oper<. Pentru aceasta:
a) fiecare colac, fiecare leg<tur< de bare sau plase sudate, fiecare carcas< sudat<,
trebuie s< poarte o etichet< durabil<, bine ata3at<, care s< conYin<:
- denumirea produc<torului;
- tipul 3i clasa produsului;
- num<rul lotului 3i al colacului/leg<turii;
- marcajul de conformitate;
- 3tampila controlului de calitate.
b) documentele care nsoYesc livrarea produselor trebuie s< conYin< cel puYin
urm<toarele informaYii cuprinse n declaraYia de conformitate eliberat< de
produc<tor, inclusiv o copie dup< acest document:
- numele 3i adresa produc<torului;
- num<rul certificatului de conformitate, ata3at;
- referinYe la caracteristicile produsului:
num<rul standardului de produs;
tipul 3i clasa produsului;
dimensiunea;
limita de curgere;
rezistenYa la rupere;
alungirea la forYa maxim< 3i la rupere;
conYinutul de carbon echivalent pe oYel lichid;
- date de identificare a 3arjei/lotului/colacului sau leg<turii.
Prin tipul produsului se nYelege forma suprafeYei:
- neted;
- cu profil periodic sau amprentat, caracterizat prin factorul de profil.
Prin clasa produsului se nYelege ncadrarea n categoriile privind limita de curgere,
raportul ntre rezistenYa la rupere 3i limita de curgere, alungirea (la forYa maxim< 3i la rupere)
3i sudabilitatea, conform specificaYiei tehnice ST 009.

50

51

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

8.1.5 Marcarea, livrarea, transportul, manipularea 3i depozitarea produselor pentru arm<turi


trebuie s< se fac< astfel, nct s< nu modifice caracteristicile acestora,
Produsele pentru arm<turi trebuie depozitate separat pe tipuri, clase 3i diametre, n
spaYii amenajate 3i dotate corespunz<tor, astfel nct s< se asigure:
- evitarea condiYiilor care favorizeaz< corodarea arm<turii, inclusiv prin ventilarea
spaYiilor;
- evitarea murd<ririi acestora cu p<mnt sau alte substanYe;
- accesul 3i identificarea u3oar< a fiec<rui sortiment.
SuprafaYa produselor pentru arm<turi nu trebuie s< fie acoperit< cu rugin< neaderent< 3i
nici cu substanYe care pot afecta negativ oYelul, betonul sau aderenYa ntre ele.
8.1.6 Proiectantul va preciza n proiect, tipul 3i clasa produselor care trebuie s< fie utilizate,
precum 3i diametrul 3i forma arm<turilor, notate distinct 3i unitar n tot cuprinsul proiectului.
n cazurile n care executantul nu poate aproviziona produsele conforme cu
prevederile din proiect, modific<rile privind tipul 3i clasa produselor se pot face numai cu
acordul scris al proiectantului (dispozitie de 3antier, care face parte din proiect 3i intr< n
cartea tehnic< a construcYiei).
Trasabilitatea se refer< la produsele utilizate efectiv n lucrare, precizndu-se
elementele 3i poziYiile acestora n cazul care s-au utilizat alte produse dect cele prev<zute
iniYial n proiect, conform dispoziYiei de 3antier.
8.1.7 Produsele pentru arm<turi, prev<zute la pct.8.1.1, pot fi utilizate n urm<toarele condiYii:
a) corespund prevederilor din proiect n ceea ce prive3te tipul 3i clasa produsului
(pct.8.1.4);
b) au atestat< conformitatea conform prevederilor legale;
c) executantul efectueaz< urm<toarele:
- verificarea caracteristicilor geometrice;
- ncercarea la tracYiune (rezistenYa la rupere, limita de curgere, alungirea dup<
rupere), ncercarea la ndoire simpl< 3i ncercarea la ndoire-dezdoire.
ncerc<rile se vor efectua pe cte 3 epruvete din fiecare lot 3i diametru, n
laboratoare avnd dotarea necesar<.
n cazurile n care rezultatele determin<rilor nu sunt corepunz<toare, executantul
ia m<surile necesare pentru aprovizionarea cu produse corespunz<toare.
8.2 Fasonarea arm<turii
8.2.1 nainte de a trece la fasonarea arm<turii executantul trebuie s< analizeze posibilitatea de
a realiza armarea conform prevederilor din proiect (privind, n special, montarea 3i fixarea
barelor, nn<dirile barelor, dar 3i turnarea 3i compactarea betonului) 3i s< solicite, dac< este
necesar<, reexaminarea, mpreun< cu proiectantul, a prevederilor din proiect.
8.2.2 Fasonarea arm<turii se poate efectua de c<tre executant (n ateliere proprii 3i/sau la faYa
locului, pe 3antier) sau prin comandarea acesteia, de c<tre executant, la un prelucr<tor
specializat n fasonarea arm<turii.
Fasonarea arm<turii se efectueaz< n conformitate cu prevederile legale n vigoare n ceea ce
prive3te echipamentul tehnologic utilizat 3i personalul care execut< aceast< activitate.

51

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

n cazul fason<rii arm<turii prin comand< la un prelucr<tor, se aplic< urm<toarele


condiYii:
a) executantul, care emite comanda, trebuie s< transmit< prelucr<torului toate datele
din proiect privind arm<tura;
b) ncerc<rile produselor pentru arm<turi, conform pct. 8.1.7.c, vor fi efectuate de cel
care aprovizioneaz< produsele 3i rapoartele de ncercare cu rezultatele obYinute vor
face parte din documentele care nsoYesc arm<tura fasonat<;
c) prelucr<torul va nsoYi arm<tura fasonat< de declaraYia de conformitate care trebuie
s< se refere la:
(i) certificatele de conformitate ale produselor utilizate, anexate n copie;
(ii) declaraYia c< au fost respectate toate prevederile proiectului n ceea ce
prive3te: produsele utilizate, forma 3i dimensiunile arm<turilor, precum 3i
condiYiile de fasonare;
d) arm<tura fasonat< va fi recepYionat< de executant, pe baza prevederilor din proiect,
recepYie care are n vedere 3i existenYa documentelor 3i marcajelor privind
trasabilitatea pentru produsele utilizate (a se vedea 3i subcap. 8.5).
8.2.3 Arm<tura fasonat< n atelier (la executant sau prelucr<tor) poate fi livrat<, pentru
montare, fie sub form< de elemente separate, fie asamblat< n carcase.
n primul caz, elementele de acela3i tip vor fi depozitate n pachete separate,
etichetate, astfel nct s< se evite confundarea lor 3i s< se asigure p<strarea formei 3i cur<Yeniei
lor pn< la montarea acestora.
n al doilea caz, depozitarea 3i manipularea vor trebui s< asigure indeformabilitatea,
precum 3i starea de cur<Yenie. Asamblarea n carcase va fi realizat< n urm<toarele condiYii:
a) nu se va utiliza sudarea pentru fixarea elementelor ntre ele;
b) fixarea elementelor ntre ele se face prin legarea cu srm< neagr<, fiind interzis<
utilizarea srmei galvanizate care, prin atingerea cu arm<tura, poate forma pil<
electric< cu pericolul de coroziune care decurge din aceasta.
8.2.4 Fasonarea arm<turii trebuie efectuat< cu respectarea urm<toarelor condiYii:
a) fasonarea nu se execut< la temperaturi sub 100C;
b) fasonarea cu ma3ina a barelor cu profil periodic, la ma3ini cu dou< viteze, se va
face numai cu viteza mic<;
c) ndoirea barelor se execut< cu mi3care lent<, cu vitez< uniform<, f<r< 3ocuri;
d) diametrul dornurilor utilizate pentru ndoirea barelor trebuie s< fie:
(i)
pentru bare cu diametrul nominal mai mic sau egal cu 16 mm, de cel
puYin patru ori diametrul barei;
(ii)
pentru bare cu diametrul nominal mai mare de 16 mm, de cel puYin 3apte
ori diametrul barei;
e) forma 3i dimensiunile ciocurilor de la capetele barelor vor fi conform prevederilor
reglement<rilor tehnice aplicabile 3i se vor preciza n proiect;
f) razele de ndoire pentru barele nclinate 3i pentru etrieri/agrafe vor fi, de asemenea,
cele prev<zute n reglement<rile tehnice aplicabile, ele trebuind s< fie precizate n
proiect.
8.2.5 n cazul elementelor structurale, este interzis< utilizarea metodei de a fasona 3i monta
barele de arm<tur< n a3teptare prin ndoirea acestora 3i montarea n cofraj, pentru ca dup<
decofrare acestea s< fie dezvelite, prin spargerea betonului n jurul lor, 3i s< fie ndreptate.

52

53

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

n cazul n care executantul vrea s< aplice aceast< metod< la armarea elementelor
nestructurale, va trebui s< obYin< n prealabil acordul proiectantului care, prin dispoziYia de
3antier, va preciza condiYiile pentru aplicarea acestei metode.
8.2.6 Bare sau piese n a3teptare sunt bare de arm<tur< sau piese speciale (spre exemplu,
tipuri de conectori), care ies din betonul unui element turnat (prefabricat sau in situ) n
vederea nglob<rii n betonul care se va turna adiacent suprafeYei respective (la rosturile de
lucru sau la mbin<ri prin monolitizare, spre exemplu), 3i care constituie arm<tur< de
continuitate.
8.2.7 Clasele de toleranYe la fasonarea arm<turii sunt urm<toarele (a se vedea anexa C):
a)
la dimensiuni (lungime de t<iere, dimensiuni totale 3i parYiale):
(i) domeniul pn< la 1,0 m: TD,VII
(ii) domeniul peste 1,0 m: TD,IX
b) la rectilinitate: TR,IV
c) la unghiuri: TU,II.
8.3 Montarea arm<turii
8.3.1 Montarea arm<turii se efectueaz< n urm<toarele condiYii:
a) recepYionarea 3i verificarea cofrajelor n care se monteaz< arm<tura imediat
naintea nceperii mont<rii arm<turii (pct.7.4.1.5 3i 7.5.3.2);
b) asigurarea conformit<Yii cu prevederile din proiect;
c) asigurarea bunei desf<3ur<ri a punerii n oper< a betonului;
d) asigurarea poziYiei relative ntre bare 3i faY< de cofraj.
8.3.2 Verificarea cofrajelor imediat nainte de montarea arm<turii trebuie s< asigure faptul c<
acestea 3i-au menYinut conformitatea, constatat< la recepYie, mai ales n ceea ce prive3te:
a) stabilitatea 3i punerea sub efort a tuturor reazemelor punctuale (popi,
contravntuiri, leg<turi interioare etc.).
b) forma 3i dimensiunile;
c) etan3eitatea;
d) starea de cur<Yenie.
8.3.3 Asigurarea conformit<Yii cu proiectul se refer< la tipurile 3i clasele produselor utilizate,
poziYia relativ< a acestora, ntre ele 3i faY< de cofraj, precum 3i la poziYia 3i tipul nn<dirilor, cu
ncadrarea n toleranYele admisibile, care trebuie s< fie precizate n proiect.
8.3.4 Asigurarea bunei desf<3ur<ri a punerii n oper< a betonului se refer< la:
a) crearea posibilit<Yii de circulaYie a personalului implicat, n cazul n care arm<tura
este montat< pe suprafeYele orizontale/nclinate mari;
b) crearea, n cazul arm<turilor dese la partea de sus a elementelor, la intervale de
maximum 3,0 m, a unor spaYii libere pentru p<trunderea betonului sau a furtunelor
prin care se descarc< acesta;
c) crearea spaYiilor necesare p<trunderii vibratorului, cu dimensiunile de minimum
2,5 ori diametrul acestuia, la intervale de maximum 5 ori n<lYimea elementului.
Crearea spaYiilor libere se efectueaz< fie prin amplasarea arm<turii n acord cu
proiectantul (pct.8.2.1), fie prin montarea unor bare n ultima etap< de turnare a betonului.
8.3.5 Asigurarea poziYiei relative ntre bare 3i faY< de cofraj are n vedere:
a) legarea arm<turii la ncruci3<ri;

53

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) montarea de distanYieri ntre rndurile de arm<turi 3i faY< de cofraj.


8.3.6 Legarea arm<turii la ncruci3<ri se realizeaz< numai cu srm< neagr<, fiind interzis<
utilizarea srmei zincate, precum 3i fixarea cu sudur<. Se utilizeaz< dou< fire de srm< de
1,0...1,5 mm diametru.
Legarea arm<turii la ncruci3<ri se va realiza astfel:
a) la reYele de arm<turi din pl<ci 3i pereYi:
(i) fiecare ncruci3are, pe dou< rnduri de ncruci3<ri marginale, pe ntregul
contur;
(ii) restul ncruci3<rilor, n cmp, se vor lega n 3ah, din dou< n dou<;
b) la reYelele de arm<turi din pl<ci curbe subYiri, se vor lega toate ncruci3<rile;
c) la grinzi 3i stlpi:
(i)
toate ncruci3<rile cu colYurile etrierilor 3i cu ciocurile agrafelor;
(ii)
ncruci3<rile cu porYiunile drepte ale etrierilor vor fi legate n 3ah, din
dou< n dou<;
(iii) barele nclinate se vor lega, n mod obligatoriu, de primii etrieri cu care
se ncruci3eaz<;
(iv)
etrierii 3i agrafele montate nclinat, precum 3i fretele, se vor lega la
toate ncruci3<rile cu barele longitudinale.
8.3.7 DistanYierii ntre rndurile de arm<tur< se vor monta n urm<toarele condiYii:
a) la reYele de arm<turi din pl<ci 3i pereYi:
(i) distanYierii vor fi sub form< de capre (la pl<ci 3i pereYi) sau agrafe (la
pereYi) confecYionate din bare din oYel 3i legate de barele din cele dou<
reYele ntre care se monteaz<, astfel nct s< fie rezistente 3i stabile la
solicit<rile care apar la punerea n oper< a betonului;
(ii) dispunerea distanYierilor va fi de cel puYin 1 buc/m2 n cmpul reYelelor la
pl<ci 3i pereYi, 3i de cel puYin 4 buc/m2 la reYelele pl<cilor n consol<;
b) la arm<tura dispus< pe dou< sau mai multe rnduri (de regul<, n grinzi)
distanYierii pot fi cupoane de bare din oYel, cu diametrul corepunz<tor, montaYi la
cel mult 2,0 m ntre ei 3i legaYi de barele ntre care sunt amplasaYi.
8.3.8 DistanYierii faY< de cofraj asigur< grosimea acoperirii cu beton a arm<turii 3i, prin
aceasta, au un rol esenYial n ceea ce prive3te durabilitatea elementelor din beton armat.
Montarea distanYierilor faY< de cofraj se efectueaz< n urm<toarele condiYii:
a) se interzice utilizarea ca distanYieri faY< de cofraj a cupoanelor din bare din oYel;
b) se pot utiliza urm<toarele tipuri de distanYieri:
(i) prisme din mortar de ciment, de dimensiuni corespunz<toare, prev<zute cu
must<Yi din srm< neagr< pentru legarea pe barele de arm<tur<;
(ii) confecYionaYi special, din material plastic;
c) amplasarea distanYierilor faY< de cofraj se va face astfel:
(i) cel puYin 2 buc/m2 de plac< sau perete;
(ii) cel puYin 1 buc/m, n dou< p<rYi ale aceleia3i laturi, pe fiecare latur<, la
grinzi 3i stlpi.
Valoarea nominal< a acoperirii cu beton (cnom) trebuie prev<zut< explicit n proiect,
pentru fiecare categorie de elemente n parte (fundaYii, grinzi, stlpi, pl<ci, pereYi etc.).
8.3.9 Clasele de toleranY< la montarea arm<turii sunt urm<toarele (a se vedea anexele C 3i D):
a) la distanYele dintre barele de arm<tur<:
(i) la fundaYii: TD,IX, dar nu mai mult de 10 mm;
(ii) la pl<ci 3i pereYi: TD,VIII, dar nu mai mult de 5 mm;
54

55

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

(iii) la stlpi 3i grinzi: TD,VIII, dar nu mai mult de 3 mm;


(iv) pentru etrieri, agrafe 3i frete: TD,IX, dar nu mai mult de 10 mm;
b) la acoperirea cu beton a arm<turii, faY< de dimensiunea nominal< (cnom, tabelul D.4,
nr.crt.2), n funcYie de n<lYimea elementului (h), abaterile admise sunt:
(i) h 150 mm: 10 mm;
(ii) h = 400 mm: - 10 mm +15 mm;
(iii) h 2500 mm: - 10 mmm +20 mm
cu urm<toarele menYiuni:
- pentru valori intermediare ale n<lYimii se va interpola liniar;
- la fundaYii 3i elemente din beton n fundaYii acoperirea poate fi sporit<
cu 15 mm.
8.4 nn<direa barelor de arm<tur<
8.4.1 nn<direa barelor de arm<tur< se poate realiza n urm<toarele moduri:
a) prin petrecere;
b) prin sudare;
c) prin alte metode (cu man3on 3i filet, specifice barelor cu profil periodic etc.).
Modul de nn<dire a barelor trebuie s< fie prev<zut n proiect, mpreun< cu condiYiile
specifice, dac< este cazul, precum 3i cu abaterile admisibile.
8.4.2 nn<direa barelor de arm<tur< prin petrecere se face conform prevederilor proiectului n
ceea ce prive3te:
a) modul de realizare: cu spaYiu ntre bare sau prin juxtapunere 3i legare;
b) poziYia nn<dirilor n elemente;
c) lungimea de petrecere (lpa), faY< de care trebuie prev<zut< abaterea
admisibil< negativ<, dar nu mai mult de 0,06 lpa.
8.4.3 nn<direa barelor de arm<tur< prin sudur< poate fi realizat<, de regul<, prin sudare
electric<, n mediu normal sau de bioxid de carbon, n urm<toarele moduri:
a) prin suprapunere;
b) cu eclise;
c) cap la cap cu topire intermediar<;
d) cap la cap, n cochilie;
e) cap la cap, n semiman3on de cupru.
Modul de nn<dire a barelor prin sudur< va fi precizat n proiect, mpreun< cu
eventualele condiYii specifice, precum 3i cu abaterile admisibile.
8.4.4 Executarea nn<dirilor prin sudur<, inclusiv privind calificarea sudorilor, precum 3i
verificarea calit<Yii nn<dirilor (abateri admisibile, defecte admisibile etc.) se vor face conform
prevederilor reglement<rilor tehnice specifice.
8.4.5 La realizarea nn<dirilor prin sudur< se vor avea n vedere 3i urm<toarele:
a) nu trebuie s< se efectueze suduri pe zonele ndoite ale barelor, iar n apropierea
<cestora se vor respecta prevederile reglement<rilor tehnice aplicabile;
b) nu se permite utilizarea sudurii la arm<turi din oYeluri mbun<t<Yite pe cale
mecanic< (spre exemplu, prin tragerea la rece), excepYie f<cnd sudurile prin
puncte la plase sudate executate industrial;
c) se va cere avizul proiectantului pentru condiYiile de sudare a nn<dirilor de
continuitate ntre dou< bare colineare, ancorate de o parte 3i de alta a unui gol n
beton, situate la distanY< relativ mic< una de alta.

55

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

8.4.6 nn<direa barelor de arm<tur< se poate realiza 3i prin alte metode, numai cu avizul
proiectantului, care va prevedea 3i condiYii specifice, dup< caz.
Alte metode de nn<dire sunt, de exemplu:
nn<direa cu filet, normal sau conic;
nn<direa cu man3on presat radial:
nn<direa cu man3on 3i compoziYie turnat< la interior (oYel topit sau alte
materiale);
nn<direa cap la cap, cu man3on de poziYionare (pentru arm<turi
comprimate).
Utilizarea acestor metode de nn<dire se va face pe baza prevederilor reglement<rilor
tehnice specifice sau a documentelor tehnice legale, care trebuie s< cuprind< domeniile de
utilizare, toate condiYiile de realizare, caracteristicile obYinute 3i modurile de verificare a
calit<Yii nn<dirilor realizate.
8.5 Verificarea 3i recepYia arm<turii montate
8.5.1 Verificarea 3i recepYia arm<turii montate se efectueaz<:
a) la terminarea lucr<rilor de montare, pentru o etap< de lucru, cnd se face 3i recepYia
lucr<rilor;
b) imediat nainte de punerea n oper< a betonului, cnd se efectueaz< o nou<
verificare.
8.5.2 Verificarea arm<turii montate se efectueaz< prin examinare direct< 3i m<sur<ri simple,
care se refer< la urm<toarele:
a) tipul, clasa 3i trasabilitatea produselor: prin observare vizual< 3i confruntare cu
documentele privind produsele respective;
b) diametrele 3i ncadrarea n toleranYe privind dimensiunile 3i poziYiile: prin m<surare
direct<, n cel puYin dou< secYiuni, n fiecare zon< n care armarea difer<, o atenYie
deosebit< fiind acordat< distanYei faY< de cofraj (acoperirea cu beton);
c) poziYia 3i aspectul nn<dirilor: prin observare vizual< 3i m<surare direct<, cu
urm<toarele preciz<ri:
(i)
pentru mbin<ri sudate sau realizate prin alte metode, executate n
atelier (de c<tre executant sau prelucr<tor), se vor lua n considerare
documentele de recepYie care trebuie s< fie ntocmite la atelier;
(ii)
pentru mbin<ri executate la faYa locului, se vor lua n considerare
documentele de recepYie ntocmite de executant, dup< realizarea
nn<dirilor respective;
d) legarea arm<turii la ncruci3<ri 3i existenYa distanYierilor, prin observare vizual< 3i
apreciere, inclusiv prin solicitare manual<, a stabilit<Yii carcasei de arm<tur< 3i a
fix<rii distanYierilor;
e) starea arm<turii, prin observare vizual< 3i m<surare, dup< caz, privind:
(i)
cur<Yenia: suprafaYa arm<turii nu trebuie s< fie acoperit< de materii care
mpiedic< aderenYa (p<mnt, substanYe grase etc.);
(ii)
starea de corodare, pentru care se aplic< urm<toarele condiYii:
- se accept< starea existent< n cazurile n care arm<tura prezint<:
rugin< superficial< neaderent< (brun-ro3cat<), care se cur<Y<
u3or prin 3tergere
rugin< superficial< aderent< (brun-ro3cat< sau neagr<), cu
aspect mat, rugos, care nu se desprinde prin lovire;

56

57

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

- se m<soar< adncimea zonelor cu coroziune localizat< (puncte,


pete) sau cu rugin< n straturi care se desprind prin lovire, dup<
cur<Yarea ruginii, urmnd ca:
n cazul n care reducerea secYiunii este mai mic< dect cea
corespunz<toare abaterilor limit< admisibile negative pentru
diametrul arm<turii, s< se poat< accepta starea existent<, cu
avizul proiectantului;
n cazul n care reducerea secYiunii este mai mare, s< se
refuze recepYia arm<turii.
Evaluarea st<rii arm<turii n cazurile n care aceasta prezint< coroziune localizat< sau
n straturi, prin m<surarea reducerii secYiunii, trebuie efectuat< n zonele n care coroziunea
este vizibil avansat<, n cel puYin trei secYiuni ale fiec<rei bare de arm<tur<.
n cazuri de dubii privind verificarea arm<turii montate conform celor ar<tate mai
nainte, se vor prevedea m<suri pentru a se clarifica situaYia, iar pentru neconformit<Yi se va
dispune remedierea lor.
Pentru a evita apariYia neconformit<Yilor este recomandat< verificarea arm<turilor la
fasonarea acestora, nainte de montare.
8.5.3 O atenYie deosebit< va fi acordat< verific<rii arm<turii din zonele de ancorare a
arm<turilor pretensionate (alc<tuire, poziYie, fixare).
8.5.4 RecepYia arm<turii montate reprezint< confirmarea conformit<Yii acesteia cu proiectul 3i
prevederile reglement<rilor tehnice aplicabile, pe baza verific<rii efectuate, prin ncheierea
procesului verbal de recepYie calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care devin ascunse), cu
participarea reprezentantului beneficiarului lucr<rii; n cazul recepYiei arm<turii elementelor
structurale, 3i cu participarea proiectantului.
8.5.5 Verificarea arm<turii se face din nou, n intervalul de 24 de ore nainte de punerea n
oper< a betonului, conform pct. 8.5.2 (d) 3i (e).
8.5.6 n cazurile n care executantul lucr<rilor de construcYii aplic< un sistem de management
al calit<Yii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal de recepYie calitativ< pe
faze a lucr<rilor de confecYionare 3i montare a arm<turii nepretensionate vor sta documentele
aplicabile ale acestui sistem, la care se va face trimitere (proceduri, instrucYiuni 3i nregistr<ri
privind: aprovizionarea, recepYia, manipularea, depozitarea 3i trasabilitatea materialelor;
executarea 3i verificarea lucr<rilor; echipamentele de m<surare; calificarea personalului;
tratarea neconformit<Yilor etc.).
n celelalte cazuri, prin procesul verbal de recepYie calitativ< pe faze se vor consemna
toate datele precizate la pct. 8.5.2.

8.6

CondiYii prealabile 3i condiYii necesare pentru fasonarea 3i montarea arm<turii

8.6.1 CondiYiile prealabile, precum 3i cele necesare pentru fasonarea 3i montarea arm<turii
sunt, n principal, urm<toarele:
(a) existenYa pe 3antier, a proiectului, cu toate datele necesare, menYionate n prezentul
capitol;
(b) asigurarea condiYiilor pentru realizarea fason<rii arm<turii prin comand< la
prelucr<tor, dac< este cazul;
(c) existenYa datelor 3i condiYiilor pentru executarea nn<dirilor cu alte procedee dect
prin petrecere, dac< este cazul;

57

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

(d) existenYa documentelor de recepYie a lucr<rilor de cofraje 3i sprijiniri;


(e) asigurarea condiYiilor specifice execut<rii lucr<rilor.
8.6.2 Asigurarea condiYiilor pentru realizarea fason<rii arm<turii prin comand< la prelucr<tor
se refer< la:
a) ntocmirea corepunz<toare a comenzii, prin precizarea condiYiilor de fasonare 3i
recepYie 3i nsoYirea acesteia de toate datele necesare prev<zute n proiectul lucr<rii;
b) verificarea condiYiilor la produc<tor, n special n ceea ce prive3te manipularea 3i
depozitarea produselor implicate, utilajele folosite, precum 3i executarea
nn<dirilor prin sudur< sau alte procedee;
c) recepYia arm<turii fasonate 3i existenYa documentelor care s< ateste calitatea
produselor utilizate 3i s< asigure trasabilitatea.
8.6.3 Datele 3i condiYiile pentru executarea nn<dirilor cu alte procedee dect prin petrecere se
refer< la:
a) existenYa documentaYiei tehnice legale privind procedeele respective;
b) aprovizionarea materialelor corespunz<toare necesare;
c) existenYa echipamentelor 3i/sau dispozitivelor necesare, n stare bun< de
funcYionare;
d) calificarea personalului conform prevederilor din documentaYia tehnic<.
8.6.4 nainte de montarea arm<turii trebuie verificat< existenYa documentelor de recepYie a
lucr<rilor de cofraje 3i sprijiniri 3i s< fie efectuat< verificarea imediat naintea mont<rii
arm<turii.
8.6.5

CondiYiile specifice execut<rii lucr<rilor se refer<, n principal, la urm<toarele:


a) dot<rile tehnice pentru fasonarea 3i montarea arm<turii, care trebuie s< corespund<
condiYiilor prev<zute pentru:
(i)
ndreptat 3i debitat;
(ii)
fasonat;
(iii)
efectuarea nn<dirilor, att n atelier, ct 3i pe 3antier;
(iv)
manipulare 3i transport, mai ales pentru carcase, att n atelier, ct 3i
pe 3antier;
(v)
montare;
b) facilit<Yi, de regul< energie electric<;
c) personal calificat pentru fasonare, montare 3i, dup< caz, executare de nn<diri;
d) materiale corepunz<toare pentru efectuarea leg<turilor la ncruci3<ri, pentru
distanYieri, precum 3i, dup< caz, pentru executarea nn<dirilor.

58

59

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9. ARM;TURA PRETENSIONAT;
9.1 Prevederi generale
9.1.1 Pentru confecYionarea, montarea, pretensionarea 3i potecYia arm<turii postntinse se
prevede, de regul<, proiect tehnologic (a se vedea pct.12.1.3) care, n ceea ce prive3te
arm<tura pretensionat<, trebuie s< cuprind< aspecte privind:
a) conformitatea produselor utilizate cu proiectul, referitoare la:
- tipul 3i clasa produselor;
- modul de alc<tuire a arm<turii pretensionate (arm<tura propriu-zis<, ancoraje
etc.):
- modul de realizare a canalelor sau de a3ezare a arm<turii pretensionate
exterioare:
- modul de protecYie a arm<turii pretensionate 3i a ancorajelor;
b) asigurarea respect<rii condiYiilor prev<zute n proiect, n documentaYia tehnic<
privind procedeul de pretensionare adoptat, precum 3i n prezentul normativ;
c) condiYiile pentru corelarea ntre activit<Yile legate de pretensionarea 3i cele legate
de executarea elementelor din beton care vor fi precomprimate, mai ales n ceea ce
prive3te depozitarea produselor pentru pretensionare 3i duratele ntre montarea 3i
pretensionarea arm<turilor, precum 3i ntre pretensionarea 3i protecYia acestora;
d) condiYiile pentru realizarea pretension<rii (spaYii necesare, coordonarea asigur<rii
facilit<Yilor necesare etc.);
e) integrarea activit<Yilor de pretensionare n etapele de realizare a construcYiei
inclusiv, dac< este cazul, a precomprim<rii n etape;
f) condiYiile 3i modurile de verificare a lucr<rilor legate de confecYionarea 3i montarea
arm<turii pretensionate, inclusiv, dac< este cazul, privind protecYia temporar< a
acesteia.
9.1.2 La executarea precomprim<rii se vor utiliza numai elemente aparYinnd aceluia3i
procedeu de pretensionare (arm<turi, ancoraje, piese anex<, instalaYii de pretensionare).
Procedeele de pretensionare utilizate trebuie s< fie conforme cu documentele tehnice
legale elaborate pentru acestea.
Pentru elementele procedeelor de pretensionare care sunt cuprinse n anexa E1 nu sunt
necesare alte documente tehnice pentru utilizarea lor.
9.1.3 Produsele utilizate la pretensionare trebuie s< fie conform procedeelor respective 3i
trebuie s< ndeplineasc< urm<toarele condiYii:
a) s< fac< obiectul unui document tehnic legal, n cazurile n care nu sunt conforme cu
un standard romn sau cu prevederile din anexa E1;
b) s< aib< atestat< conformitatea conform sistemului de atestare 1+.
9.2 Produse pentru pretensionare
9.2.1 Produsele pentru pretensionare, tratate n prezentul normativ, sunt dup< cum urmeaz<:
a) produse din oYel, neted, profilat sau amprentat, din care se confecYioneaz< arm<tura
pretensionat<, care pot fi:
(i)
srme, netede sau amprentate;
(ii)
toroane, confecYionate prin mpletirea prin r<sucire a srmelor;
(iii) bare netede sau profilate;
b) ancoraje pentru arm<tura pretensionat<;

59

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

c) teci n care se amplaseaz< arm<tura pretensionat<, dac< este cazul;


d) produse pentru injectare n vederea asigur<rii protecYiei arm<turii pretensionate 3i
a ancorajelor.
Pentru arm<tura pretensionat< se elaboreaz< procedee de pretensionare care fac referire
la: tipul 3i alc<tuirea arm<turii, a ancorajului sau blocajului, instalaYia de pretensionare; pot fi
utilizate teci 3i produse pentru injectare, n mod corepunz<tor, dac< este cazul.
Utilizarea procedeelor de pretensionare cu alte tipuri de arm<turi pretensionate, spre
exemplu, bare compozite alc<tuite din fibre liate cu r<3ini sintetice, se face n conformitate cu
prevederile reglement<rilor tehnice specifice sau ale documentelor tehnice legale pentru
procedeele respective, n completare la prevederile prezentului normativ.
9.3 Arm<tura pretensionat< postntins<
9.3.1 Produsele pentru arm<tura pretensionat< postntins< trebuie s< fie n conformitate cu
prevederile standardelor de produs 3i cu cele ale specificaYiei tehnice ST 009, iar utilizarea lor
trebuie s< se conformeze prevederilor aplicabile din standardele seria SR EN 1992, SR EN
1998, mpreun< cu anexele naYionale ale acestora, celor din ST 009, precum 3i celor din
prezentul normativ. Produsele care nu sunt conform unui standard de produs romn, vor trebui
s< fac< obiectul unui document tehnic legal, care s< conYin< toate datele necesare utiliz<rii lor.
9.3.2 Produsele din oYel pentru arm<tura nepretensionat< trebuie s< fie identificabile n ceea
ce prive3te tipul 3i clasa produsului, asigurndu-se trasabilitatea lor ncepnd de la produc<tor
3i pn< la punerea n oper<. Pentru aceasta:
a) fiecare colac 3i fiecare leg<tur< de bare trebuie s< poarte o etichet< durabil<, bine
ata3at<, care s< conYin<:
- denumirea produc<torului;
- tipul 3i clasa produsului;
- num<rul lotului 3i al colacului/leg<turii;
- marcajul de conformitate;
b) documentele care nsoYesc livrarea produselor trebuie s< conYin< cel puYin
urm<toarele informaYii cuprinse n declaraYia de conformitate eliberat< de
produc<tor, inclusiv o copie dup< acest document:
- numele 3i adresa produc<torului;
- num<rul certificatului de conformitate, ata3at;
- referinYe la caracteristicile produsului:
num<rul standardului de produs;
tipul 3i clasa produsului;
dimensiunea;
limita de elasticitate convenYional< (Rp0,1);
rezistenYa la rupere;
alungirea la forYa maxim<;
- date de identificare a 3arjei/lotului/colacului sau leg<turii.
Prin tipul produsului se nYeleg urm<toarele:
forma (srm< neted< sau amprentat<, toron, bar< neted< sau profilat<);
diametrul nominal.
Prin clasa produsului se nYelege rezistenYa la rupere a acestuia.

60

61

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9.3.3 Produsele pentru arm<tura pretensionat< trebuie s< satisfac< 3i urm<toarele condiYii:
a) n cazul n care au protecYii permanente mpotriva coroziunii, aplicate la fabricare
(spre exemplu, toron gresat), specificaYia de produs 3i documentele tehnice legale
trebuie s< conYin<, pe lng< caracteristicile oYelului, date privind:
(i)
rezultatele ncerc<rilor privind eficienYa protecYiei permanente aplicate,
att n cmp curent ct 3i, mai ales, n zona de ancorare (domenii de medii
corozive, durata menYinerii eficienYei protecYiei, condiYii de utilizare etc.);
(ii)
condiYii pentru utilizarea procedeului de pretensionare;
(iii) condiYii de recepYie la executant;
b) n cazul n care sistemul de ancorare prevede efectuarea unor prelucr<ri mecanice ale
acestor produse (spre exemplu, filetare, ambutisare etc.), acestea vor trebui s< satisfac<
3i cerinYele specifice acestor prelucr<ri, cerinYe 3i condiYii stabilite de elaboratorul
procedului de pretensionare.
9.3.4 nlocuirea produselor pentru arm<tura pretensionat<, prev<zute n proiect, se poate face
numai cu aprobarea proiectantului, care va trebui s< precizeze condiYiile de utilizare pentru
produsele nlocuitoare.
9.4 Manipularea, transportul 3i depozitarea produselor pentru arm<tura pretensionat<
9.4.1 Produsele pentru arm<tura pretensionate sunt deosebit de sensibile la coroziune, astfel
c<, la manipularea transportul 3i depozitarea acestora, trebuie respectate urm<toarele:
a) transportul se efectueaz< n vagoane nchise sau autocamioane prev<zute cu prelate,
vehicule care trebuie cur<Yate, n prealabil, de resturi ce pot conduce la apariYia de
fenomene de coroziune sau de murd<rire a oYelului;
b) depozitarea se face pe loturi 3i diametre, n spaYii nchise corepunz<tor, prev<zute cu
pardoseal< 3i ferite de contactul cu materiale corozive. Modul de amplasare trebuie s<
permit< accesul la fiecare stiv<, pentru realizarea unui control periodic al acesteia;
c) n cazul spaYiilor de depozitare f<r< agresivitate sau cu agresivitate foarte slab< 3i n
care umiditatea este mai mic< de 60% nu se iau m<suri suplimentare de protecYie;
d) depozitarea n medii agresive este permis< pentru diferite durate maxime, n funcYie de
gradul de agresivitate, astfel:
(i)
produse neprotejate:
- 90 de zile n medii cu agresivitate slab< sau n amplasamente la
500...5000 m de la Y<rmul M<rii Negre;
- nu se permite depozitarea n medii cu agresivitate medie sau
puternic<, sau la mai puYin de 500 m de la Y<rmul M<rii Negre;
(ii)
produse protejate:
- 365 de zile n medii cu agresivitate slab< sau n amplasamente la
500...5000 m de la Y<rmul M<rii Negre;
- 60 de zile n medii cu agresivitate medie sau la mai puYin de 500 m
de la Y<rmul M<rii Negre;
- nu se permite depozitarea n medii cu agresivitate puternic<.
Clasele de agresivitate sunt definite n NE 012-1.
e) pentru oYelurile provenite din import, condiYiile de depozitare pentru medii cu
agresivitate vor fi indicate de furnizor sau de un institut de specialitate;
f) pentru colacii 3i tamburii prev<zuYi cu ambalajele speciale de protecYie, aplicate n
uzin<, trebuie avut n vedere ca ambalajul s< nu fie deteriorat la transport, manipulare
3i depozitare; n condiYiile n care s-a produs deteriorarea ambalajului se vor respecta
n continuare prevederile pentru arm<tura neprotejat<.

61

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Periodic, se verific<, pe colaci de prob<, eficienYa ambalajului pentru condiYiile de


depozitare efective;
g) pentru transportul, manipularea 3i depozitarea oYelurilor trebuie s< se ia m<surile
necesare pentru a preveni:
- zgrierea, lovirea sau ndoirea;
- murd<rirea cu p<mnt, materii grase, praf etc.;
- contactul cu materialul incandescent provenind de la operaYia de sudare 3i
t<iere sau nc<lzire de la flac<ra aparatelor de sudur< autogen<;
- contactul prelungit cu diverse materiale de acoperire care pot menYine
umezeala;
h) se interzice manipularea 3i transportul produselor prin tragere sau trre pe jos;
i) barele vor fi livrate drepte (rectilinii) 3i vor fi manipulate, transportate 3i depozitate
astfel nct s<-3i p<streze forma.
9.5 ConfecYionarea arm<turii pretensionate postntinse
9.5.1 Lucr<ri preg<titoare pentru confecYionarea arm<turii pretensionate
9.5.1.1 La confecYionarea arm<turii pretensionate se vor avea n vedere urm<toarele:
a) verificarea existenYei declaraYiei de conformitate pentru lotul de oYel din care urmeaz< a se executa arm<tura; n lipsa acesteia, sau dac< exist< ndoieli asupra
respect<rii condiYiilor de transport 3i depozitare - semnalate de unele forme de
coroziune - se vor efectua ncerc<ri de verificare a calit<Yii n conformitate cu
prevederile din standardele de produs, pentru a avea confirmarea c< nu au fost
influenYate defavorabil caracteristicile fizico-mecanice ale arm<turilor;
b) cur<Yarea de impurit<Yi a suprafaYei oYelului 3i degresarea (dac< este cazul), pentru a
se asigura o bun< ancorare n blocaje, beton sau mortarul de injectare;
c) nu se vor utiliza oYeluri, care prezint< un nceput slab de coroziune, dect pe baza
unor probe concludente care s< confirme c< nu au fost influenYate defavorabil
caracteristicile fizico-mecanice. n toate cazurile de incertitudine asupra aprecierii
st<rii de coroziune 3i a consecinYelor acesteia, se cere un aviz de specialitate;
d) utilizarea de arm<turi, ce urmeaz< s< fie tensionate simultan, care s< provin<, n
limita posibilit<Yilor, din acela3i lot;
e) nu se vor utiliza zonele srmelor care au suferit o ndoire local<, r<mnnd
deformate, fiind interzis< operaYia de ndreptare. Barele care n timpul transportului
sau al depozit<rii au suferit o u3oar< deformare, se pot ndrepta mecanic, la
temperaturi de cel puYin +100C;
f) se interzice rebobinarea, n diverse scopuri tehnologice, a srmelor 3i toroanelor, la
diametre de rulare mai mici dect cele de livrare.
9.5.1.2 n cazul n care controlul efortului de pretensionare se face 3i prin alungirea arm<turii,
este necesar< cunoa3terea valorii modulului de elasticitate a arm<turii.
9.5.2 ConfecYionarea propriu-zis< a armaturii postntinse
9.5.2.1 La t<ierea srmelor, toroanelor sau barelor, se utilizeaz< scule 3i dispozitive care nu
deformeaz< extremit<Yile acestora, pentru a nu conduce la deteriorarea tecilor la introducerea
arm<turii n canale sau la imposibilitatea mont<rii unor dispozitive de avans, la extremitatea
fasciculelor.
Trebuie luate m<surile necesare pentru ca oYelul s< nu fie murd<rit cu p<mnt, materii
grase etc., s< nu fie ndoit sau zgriat n timpul operaYiilor de t<iere 3i confecYionare.

62

63

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9.5.2.2 La fasciculele la care srmele se blocheaz< n ancoraje nainte de pretensionare,


necesitatea ndep<rt<rii protecYiei temporare trebuie stabilit< n proiectul tehnologic de
executare a lucr<rilor.
9.5.2.3 Pentru a se evita degradarea protecYiilor permanente ale arm<turilor, m<surile minime,
care trebuie avute n vedere la confecYionare 3i poziYionare, vor fi indicate de produc<torul
arm<turilor sau de proiectant (n proiect), executantul urmnd a le adapta 3i completa n
funcYie de tehnologiile de lucru utilizate.
9.5.2.4 Fasciculele se execut< n ateliere centrale permanente ale unit<Yilor specializate n
lucr<ri de beton precomprimat, n ateliere temporare de 3antier sau prin mpingerea direct<, n
canale, a arm<turii derulate progresiv din colac 3i t<ierea succesiv< la lungime.
9.5.2.5 Fasciculele executate n ateliere centrale vor fi nsoYite, la livrare, de declaraYia de
conformitate care trebuie s< conYin<, n mod obligatoriu, copia declaraYiei de conformitate
pentru srmele din care au fost confecYionate fasciculele.
9.5.2.6 Asamblarea srmelor sau toroanelor sub form< de fascicul se face prin leg<turi cu
srm< moale, la capete 3i la distanYe de circa 200 mm; la extremit<Yi se recomand< ordonarea
acestora prin legare succesiv< cu srm< de circa 1 mm diametru, continu<. Leg<turile de
srm< intermediare se pot elimina sau reduce ca num<r prin r<sucirea elicoidal< a fasciculului,
cu un pas de circa 250 mm. Toate leg<turile de srm< vor avea capetele ndoite spre interiorul
fasciculului, pentru a nu mpiedica introducerea n teci.
9.5.2.7 n cazul n care pe 3antier se utilizeaz< fascicule cu caracteristici diferite (lungime,
num<r de srme etc.) sau din loturi diferite de srme sau toroane, este necesar s< se prevad<
marcaje corespunz<toare, iar depozitarea s< se fac< pe tipuri de fascicule.
9.5.2.8 Pentru transportul 3i depozitarea arm<turilor postntinse, fasciculele neintroduse n teci
pot fi rulate cu dispozitive manuale sau mecanice. Diametrul de rulare se recomand< s< fie de
minimum 2100 mm n cazul fasciculelor executate din srm< cu diametrul de 5 mm 3i de
minimum 2300 mm n cazul srmelor cu diametrul de 7 mm.
Fascicule se pot rula 3i introduse n Yevi de polietilen<; n acest caz diametrul de rulare
trebuie determinat de rigiditatea Yevii 3i a num<rului de srme din fascicul.
Diametrul de rulare a fasciculelor n teci speciale din tabl<, trebuie indicat de
produc<tor sau de elaboratorul procedeului de precomprimare care le utilizeaz<.
9. 6 Realizarea canalelor pentru arm<turi pretensionate postntinse
9.6.1 Canalele pentru arm<turi pretensionate postntinse se pot realiza prin:
a) extragerea unor Yevi din elementul din beton, imediat dup< nt<rirea betonului,
realizndu-se astfel canale nec<ptu3ite;
b) nglobarea n beton a unor teci confecYionate anume sau a unor Yevi (din oYel sau
material plastic), realizndu-se astfel canale c<ptu3ite.
9.6.2 Canalele 3i tecile trebuie s< r<spund< urm<toarelor cerinYe principale:
- asigurarea obYinerii razelor de curbur< n concordanY< cu prevederile proiectului;
- asigurarea protecYiei arm<turii pretensionate mpotriva coroziunii; n acest sens, este
interzis< utilizarea tablei zincate la fabricarea tecilor;

63

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

- rigiditatea transversal< a tecilor va trebui s< fie n concordanY< cu solicit<rile


provenite din etapele de executare a lucr<rilor; grosimea tablei va fi de minimum 0,2 mm
pentru tecile de diametru mic 3i spore3te pn< la 0,6 mm pentru diametre mari;
- raportul ntre diametrul canalului 3i cel al fasciculului trebuie s< permit< introducerea
arm<turii pretensionate 3i injectarea n bune condiYii a amestecului de injectare; diametrul
interior al tecii trebuie s< fie cu minim 10 mm mai mare dect cel al arm<turii.
9.6.3 Utilizarea tecilor din polietilen<, polipropilen< sau PVC este permis< numai la elemente
care nu se calculeaz< la oboseal< 3i cu condiYia ca, n exploatare, temperatura s< nu dep<3easc<
+400C. De asemenea, n cazul tecilor din materiale plastice nu se utilizeaz< tratamentul termic
pentru nt<rirea betonului. Dac< tecile din material plastic prezint< ondulaYii transversale la
interior 3i exterior, se poate renunYa la restricYia privind elementele calculate la oboseal<.
9.6.4 nlocuirea tipului de teac< prev<zut n proiect se face numai cu avizul proiectantului.
9.6.5 Trebuie evitate schimb<rile bru3te de secYiune deoarece favorizeaz< formarea de goluri
la injectare.
9.6.6 Se vor utiliza teci cu rigiditate transversal< sporit< n cazul unor condiYii mai grele de
execuYie n ceea ce prive3te pozarea acestora, introducerea fasciculelor, turnarea 3i
compactarea betonului etc.
De asemenea, se vor utiliza teci mai rigide 3i cu un num<r ct mai redus de mbin<ri
cnd grosimea stratului de acoperire cu beton sau alte condiYii nu permit intervenYia ulterioar<
pentru deblocarea zonelor de teac< obturate accidental la betonare.
9.6.7 Trebuie prev<zute orificii pentru injectare 3i pentru aerisire la ambele capete ale
canalului 3i n toate punctele unde se pot produce acumul<ri de aer sau de ap<. n cazul
canalelor de lungime considerabil<, pot fi necesare teuri pentru aerisire 3i/sau pentru injectare
n poziYii intermediare.
9.6.8 Racordurile (teurile), pentru injectare 3i pentru aerisire, vor fi racordate la teci astfel
nct s< nu reduc< din diametrul interior al acestora.
O soluYie posibil< este utilizarea unui man3on sau semiman3on, prev<zut cu Yeav<
pentru injectare/aerisire, aplicat peste teac<; g<urirea acestuia se va face nainte de injectare cu
o unealt< adecvat< introdus< prin Yeav<.
n elementele realizate din tronsoane, racordurile pentru injectare/aerisire pot fi
amplasate n rosturile dintre tronsoane.
9.6.9 Toate mbin<rile ntre teci trebuie asigurate mpotriva deplas<rilor relative n timpul
diverselor operaYii tehnologice (introducerea fasciculelor, betonare). n acest scop se pot
utiliza man3oane exterioare similare tecilor, man3oane fixate cu band< adeziv< sau alte
sisteme sigure.
Asamblarea cu muf< (mam<-tat<) a tecilor din material plastic se va face n acela3i
sens pe toat< lungimea canalului, pentru a u3ura introducerea fasciculelor (dinspre partea tat<).
9.6.10 n absenYa unor preciz<ri prin proiect a abaterilor admisibile la poziYionarea tecilor faY<
de traseul din proiect, acestea se vor ncadra n urm<toarele limite:
a) pe direcYia n<lYimii elementului (h)
- pentru n<lYimi pn< la 200 mm(x)0,02 h
- pentru n<lYimi cuprinse ntre 200 3i 1000 mm5 mm
- pentru n<lYimi mai mari de 1000 mm..10 mm

64

65

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) pe direcYia l<Yimii elementului;


- pentru l<Yimi pn< la 200 mm(x)..5 mm
- pentru l<Yimi cuprinse ntre 200 3i 1000 mm 10 mm
- pentru l<Yimi mai mari de 1000 mm..20 mm
(x) pentru tecile aflate la marginea secYiunii elementului, aceste abateri vor fi considerate pe direcYia
respectiv<, f<r< valorile negative.

n cazul mai multor fascicule, dep<3irea abaterilor individuale, cu excepYia celor de la


marginea secYiunii, pot fi admise dac< rezultanta centrelor de greutate ale canalelor se
ncadreaz< n aceste limite.
n cazul canalelor din bolYari prefabricaYi, abaterile la capetele aferente unui rost nu vor
dep<3i 3 mm pentru traseul aceluia3i canal.
Pentru diferenYe ntre diametrul fasciculului 3i cel al canalului mai mari de 15 mm sau
pentru rosturi mai late de 100 mm, abaterile nu vor dep<3i 5 mm.
9.6.11 Dispozitivele de poziYionare a tecilor vor fi realizate 3i amplasate conform prevederilor
proiectului sau detaliilor ntocmite de executant 3i avizate de proiectant.
Dispozitivele pot fi independente sau combinate cu elementele componente ale
arm<turii nepretensionate, cu condiYia ca abaterile la montarea acestora s< nu influenYeze
defavorabil precizia de poziYionare a tecilor.
DistanYele ntre punctele de rezemare vor fi cuprinse ntre 500 3i 1500 mm, n funcYie
de rigiditatea longitudinal< a tecilor. La tecile extrase, distanYa poate fi sporit< pn< la 2000
mm.
Este obligatorie amplasarea de dispozitive de poziYionare n secYiunile de schimbare a
curburii traseului.
Elementele orizontale pe care reazem< tecile vor fi realizate din bare din oYel rotund,
platbande sau profile, alese n funcYie de rigiditatea transversal< a tecilor.
n mod curent, se recomand< utilizarea de bare cu diametrul 1014 mm. La tecile cu
falY sau din polietilen<, f<r< fascicule n timpul beton<rii, suprafaYa de rezemare a tecii pe
distanYier va fi mai mare, pentru a se evita deformarea transversal<.
Dispozitivele de poziYionare trebuie s< mpiedice 3i deplasarea ascendent< a
ansamblului teac<-fascicul, datorit< efectului de flotare a acestuia la betonare 3i vibrare.
Nu se admit dispozitive de poziYionare a tecilor la care piesele metalice ajung la faYa
betonului.
9.6.12 n zonele de cap<t, axa canalelor (c<ptu3ite sau nec<ptu3ite) trebuie s< fie perpendicular< pe suprafaYa de rezemare a ancorajelor, pe lungimea prev<zut< n proiect sau n
specificaYiile procedeelor de precomprimare. De asemenea, axa canalelor trebuie s< fie dreapt<
n zonele de cuplare a arm<turilor pretensionate.
9.6.13 nainte de nchiderea cofrajului sau de introducerea ansamblului rigid teci-carcase de
arm<turi n cofraje, este necesar s< se verifice starea 3i poziYia tecilor, lundu-se m<suri de
remediere n ceea ce prive3te:
a) concordanYa traseului realizat cu prevederile proiectului;
b) deformaYiile parazitare (3erpuirea) n plan orizontal sau vertical, ntre punctele de
susYinere, aceste deformaYii putnd introduce frec<ri suplimentare de care nu s-a Yinut
seama la proiectare;
c) deterior<ri (str<pungeri, cr<p<turi, de3ir<ri) nereparate ale tecii;
d) puncte insuficient etan3ate la mbin<rile ntre teci;

65

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

e) montarea corespunz<toare a dispozitivelor de aerisire sau de introducere a


amestecului de injectare.
Dup< efectuarea verific<rilor 3i a remedierilor, se ncheie proces verbal de recepYie
calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care devin ascunse), pentru lucr<rile de montare a tecilor,
aceasta fiind faz< determinant<.
9.7 Montarea arm<turii pretensionate postntinse
9.7.1 Montarea arm<turii pretensionate postntinse se poate realiza:
a) odat< cu montarea tecilor sau Yevilor, arm<tura fiind introdus< n acestea;
b) dup< realizarea elementelor din beton, arm<tura fiind:
(i)
confecYionat< anterior, n atelier;
(ii)
introdus< fir cu fir derulat direct din colac, n cazul fasciculelor.
9.7.2 Montarea arm<turii odat< cu cea a tecilor se recomand< pentru a spori rigiditatea
acestora n timpul operaYiunilor de punere n oper< a betonului. n aceste cazuri trebuie avute
n vedere urm<toarele:
a) asigurarea tuturor condiYiilor pentru a nu se produce intrarea laptelui de ciment n
interiorul tecilor, pentru a bloca arm<tura din interior;
b) corelarea, sub aspectul duratelor, a termenelor de montare a fasciculelor, de punere n
oper< a betonului 3i de pretensionare, pentru a evita sau a limita riscul de coroziune a
arm<turii pretensionate;
c) luarea m<surilor de protecYie, prin etan3area capetelor canalelor 3i protejarea p<rYilor
aparente ale arm<turii pretensionate (cu Yevi din material plastic, prin nvelire cu folii
rezistente etc.).
Acest mod de montare a arm<turii nu este permis n medii agresive.
9.7.3 Montarea arm<turii pretensionate n canale, dup< realizarea elementelor din beton, se
efectueaz< prin tragere sau mpingere n canale; n cazul fasciculelor acestea trebuie s< fie
prev<zute cu o pies< solidar< cu cap<tul fasciculului pentru a preveni degradarea tecii 3i
blocarea acestuia.
Varianta introducerii elementelor componente ale arm<turii derulate direct din colac se
poate aplica dac<:
a) elementul component are o rigiditate suficient< n raport cu lungimea 3i traseul
canalului, utilizndu-se, de regul<, la toroane;
b) lungimea de t<iere a fiec<rui element poate fi realizat< f<r< a implica sistemul de
ancorare a arm<turii pretensionate respective.
9.7.4 La fasciculele grele, cu traseu vertical sau cu nclinare mare, se recomand< utilizarea
unor dispozitive cu tambur 3i frn< cu care fasciculul s< poat< fi scos din canal n caz de
necesitate.
9.7.5 Arm<turile pretensionate interioare sau exterioare neaderente trebuie s< fie izolate
corespunz<tor mpotriva umezelii 3i a agenYilor agresivi cu acYiune coroziv<.
9.8 Ancoraje pentru arm<tura pretensionat<
9.8.1 Ancorajele pentru arm<tura pretensionat<, care fac parte din procedeul de pretensionare,
vor avea capacitatea de rezistenY< cel puYin egal< cu forYa caracteristic< de rupere a arm<turii
pretensionate pe care o ancoreaz<, f<r< deformaYii semnificative ale pieselor componente.

66

67

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

9.8.2 Ancorajele cu bucl< 3i dorn nu vor fi utilizate la elemente supuse fenomenului de


oboseal<.
Se recomand< ca aceste ancoraje s< fie amplasate n loca3uri speciale pentru a putea fi
protejate corespunz<tor cu beton sau mortar de protecYie.
9.8.3 Sistemele de ancorare a fasciculelor prin nglobarea unuia din capete n beton fac
obiectul unor documente tehnice legale.
9.8.4 n cazul ancorajelor la care intervine 3i prelucrarea arm<turii pretensionate (spre
exemplu, ancoraje pentru srme cu bulbi la capete, sau pentru bare cu filet), se vor respecta
prevederile produc<torilor acestora, avndu-se n vedere, n special: modul de realizare;
toleranYele la dimensiuni 3i form<; modul de verificare a calit<Yii privind prelucrarea arm<turii
3i a ancorajelor.
9.8.5 Manipularea, transportul 3i depozitarea ancorajelor pentru arm<tura pretensionat< vor
respecta prevederile aplicabile din subcap. 9.4.
Se va acorda atenYie asigur<rii trasabilit<Yii ancorajelor utilizate, ncepnd de la
procurarea 3i recepYia acestora 3i pn< la punerea n oper<.
9.8.6 Prevederile privind ancorajele se aplic< 3i elementelor de cuplare a arm<turii
pretensionate.
9.9 Verificarea 3i recepYia arm<turii pretensionate
9.9.1 Verificarea privind arm<tura pretensionat< se face pentru:
a) arm<tura pretensionat<, dup< confecYionare;
b) tecile pentru canale, dup< montarea acestora;
c) arm<tura 3i piesele nglobate din zonele de ancorare;
d) arm<tura pretensionat< montat<, nainte de pretensionare.
Verific<rile se fac prin observare direct< sau m<sur<ri, dup< caz, 3i examinarea
documentaYiei, cu referire la:
(i) documentele privind calitatea produselor, elaborate de produc<tor;
(ii) conformitatea cu proiectul;
(iii) conformitatea cu prevederile prezentului normativ 3i ale altor reglement<ri
tehnice, dac< este cazul;
(iv) asigurarea trasabilit<Yii.
9.9.2 Pe baza verific<rilor indicate la pct.9.9.1 se ntocme3te proces verbal de recepYie
calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care devin ascunse).
La baza procesului verbal de recepYie calitativ< pe faze a lucr<rilor de confecYionare 3i
montare a arm<turii pretensionate vor sta documentele aplicabile ale acestui sistem, la care se
va face trimitere (proceduri, instrucYiuni 3i nregistr<ri privind: aprovizionarea, recepYia,
manipularea, depozitarea 3i trasabilitatea materialelor; executarea 3i verificarea lucr<rilor;
echipamentele de m<surare; calificarea personalului; tratarea neconformit<Yilor etc.).
9.10 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare pentru
arm<turii pretensionate.

confecYionarea 3i montarea

CondiYiile prealabile, precum 3i cele necesare pentru confecYionarea 3i montarea


arm<turii pretensionate sunt cele aplicabile, prev<zute la pct. 8.6.1; 8.6.2; 8.6.4 (privind
montarea tecilor pentru canale), 8.6.5 3i 12.1.1.

67

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

10 PIESE NGLOBATE N BETON


10.1 Piesele nglobate n beton pot fi confecYionate n ateliere proprii, prin comand< la
furnizori, sau procurate de pe piaY<, conform prevederilor din proiect, care trebuie s< conYin<
toate datele necesare pentru aceasta.
O categorie deosebit< de piese nglobate n beton o constituie profilele de etan3are care
se monteaz< la rosturile din beton.
10.2 Piesele nglobate n beton se recepYioneaz< calitativ, conform prevederilor proiectului,
avnd n vedere, n mod deosebit, condiYiile privind executarea sudurilor, dac< este cazul
(tipul de sudur<, lungimea 3i grosimea cordoanelor de sudur< etc.), ntocmindu-se proces
verbal de recepYie calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care devin ascunse).
n cazurile n care sunt piese nglobate asemenea, avnd poziYii diferite sau fiind
montate n elemente diferite, se va asigura trasabilitatea acestora, de la procurare/livrare 3i
pn< la montare.
10.3 Montarea pieselor nglobate n beton se face cu respectarea urm<toarelor condiYii:
a) a3ezarea n poziYie corespunz<toare, n limita abaterilor admisibile prev<zute n
proiect, n ceea ce prive3te:
(i) amplasarea faY< de axele elementului;
(ii) amplasarea faY< de suprafaYa elementului;
(iii) cota de nivel, dac< este cazul;
(iv) poziYia, n cazurile n care piesele nglobate nu sunt simetrice;
b) fixarea sigur<, pe cofraj sau pe elemente rigide independente, cu excepYia cazurilor
n care:
(i) piesele fac parte din carcasa de arm<tur<, care trebuie amplasat< 3i fixat<
corespunz<tor;
(ii) acestea sunt profile de etan3are, care trebuie s< fie fixate corespunz<tor,
f<r< a fi degradate sau deformate de arm<turile din zon<;
c) etan3area corespunz<toare, n cazurile n care piesele nglobate au goluri n care nu
trebuie s< intre beton sau lapte de ciment;
d) ndep<rtarea zgurii de pe suduri (a se vedea pct. 10.2) 3i verificarea st<rii de
cur<Yenie, mai ales sub aspectul aderenYei p<rYilor n contact cu betonul.
10.4 Dup< montarea pieselor care se nglobeaz< n beton se face recepYia acestora, prin
verificarea ndeplinirii condiYiilor prev<zute la pct.10.3 3i a documentelor de recepYie conform
pct.10.2, 3i se ncheie proces verbal de recepYie calitativ< pe faze (lucr<ri care devin ascunse).
n cazurile n care de la aceast< recepYie 3i pn< la punerea n oper< a betonului a trecut
o perioad< mai lung<, care poate avea repercusiuni, mai ales, asupra condiYiilor precizate la
alineatele (b), (c) 3i (d) de la pct. 10.3, se va face o nou< verificare, imediat naintea turn<rii
betonului.

68

69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11. PUNEREA N OPER; A BETONULUI


11.1 Prevederi generale
11.1.1 Punerea n oper< a betonului va fi condus< nemijlocit de conduc<torul tehnic al
punctului de lucru, care are urm<toarele obligaYii:
a) s< aprobe nceperea turn<rii betonului pe baza verific<rii directe a urm<toarelor:
(i)
starea cofrajelor 3i/sau a gropilor sau terasamentelor n care se toarn<
betonul: verificare efectuat< conform subcap. 7.4 3i 7.5.3;
(ii)
starea arm<turii: verificare efectuat< conform subcap. 8.5;
(iii) starea tecilor/Yevilor montate pentru realizarea canalelor pentru arm<tura
pretensionat<, dac< este cazul: verificare efectuat< conform pct. 9.6.13;
(iv)
starea pieselor nglobate n beton: verificare efectuat< conform pct. 10.4.
(v)
starea rosturilor de turnare, dac< este cazul;
b) s< verifice comanda pentru beton (la furnizori externi sau la staYia proprie de
preparare) avnd n vedere:
(i)
prevederile de la pct. 11.1.3;
(ii)
planificarea livr<rilor;
(iii) eventuale alte condiYii
c) s< verifice faptul c< sunt asigurate condiYiile corepunz<toare pentru transportul
betonului la locul de punere n oper<, precum 3i mijloacele, facilit<Yile 3i personalul
pentru punerea n oper< a betonului, inclusiv cele necesare n caz de situaYii
neprev<zute;
d) s< cunoasc< 3i s< supravegheze modul de turnare 3i compactare a betonului (cu
respectarea prevederilor privind rosturile de turnare), precum 3i prelevarea de probe
pentru ncerc<rile pe beton proasp<t 3i beton nt<rit, cu ntocmirea unei proceduri de
punere n oper<, dac< este cazul.
Aprobarea nceperii turn<rii betonului trebuie s< fie reconfirmat< pe baza unor noi
verific<ri, n cazul n care au trecut 7 zile f<r< a ncepe turnarea sau au intervenit evenimente
de natur< s< modifice situaYia constatat< la data aprob<rii.
11.1.2 Sunt necesare m<suri speciale, determinate de temperatura mediului ambiant n timpul
turn<rii 3i nt<ririi betonului, astfel:
a)
n general se recomand< ca temperatura betonului proasp<t, nainte de
turnare, s< fie cuprins< ntre 5oC 3i 30oC;
b) n condiYiile n care temperatura mediului n momentul turn<rii sau n timpul
perioadei de nt<rire scade sub5oC, se aplic< prevederile de la art.5.2.8. din
NE 012-1. P<mntul, piatra, susYinerile sau elementele structurale n contact
cu betonul ce urmeaz< a fi turnat trebuie s< aib< o temperatur< care s< nu
provoace ngheYarea betonului nainte ca acesta s< ating< rezistenYa necesar<
pentru a rezista la efectele ngheYului;
c) n cazul n care temperatura mediului dep<3e3te 30C n momentul turn<rii
sau n timpul perioadei de nt<rire este necesar< utilizarea unor aditivi
ntrzietori de priz< eficienYi 3i luarea de m<suri suplimentare (de exemplu:
stabilirea de c<tre un laborator autorizat sau acreditat a unei tehnologii
adecvate de preparare, transport, punere n oper< 3i tratare a betonului).
11.1.3 Specificarea privind betonul, prev<zut< n proiect, pentru comanda la furnizori sau
pentru preparare n staYii proprii, se face n conformitate cu prevederile NE 012-1, avnd n
vedere 3i eventuale alte condiYii precizate n proiect.

69

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

n funcYie de de tipul de utilizare a betonului, permeabilitatea la ap< se determin< prin:


- adncimea maxim< de p<trundere a apei, conform SR EN 12390-8;
- gradele de impermeabilitate, conform Anexei X a prezentei reglement<ri.
NOT; Pn< la intrarea n vigoare a unor standarde/reglement<ri noi pentru condiYiile privind permeabilitatea la
ap< (clase tehnice, metode de ncercare etc.) 3i revizuirea n consecinY< a celor existente, care prev<d asemenea
condiYii, gradele de impermeabilitate la ap< pentru betoane se determin< conform prevederilor din anexa X.

11.1.4 Comanda pentru beton trebuie s< fie conform< cu prevederile aplicabile din NE 012-1.
11.1.5 Este obligatorie verificarea betonului la locul de turnare, pe probe, conform
prevederilor din anexa H
Epruvetele confecYionate vor fi p<strate astfel:
a)
epruvetele pentru verificarea clasei betonului pus n oper< se p<streaz< n
condiYiile prev<zute n SR EN 12390-2;
b) epruvetele de control pentru verificarea rezistenYelor la compresiune la termene
intermediare se p<streaz< n condiYii similare betonului pus n oper<;
c)
epruvetele pentru determinarea altor caracteristici ale betonului, dac< este cazul,
se p<streaz< n condiYiile prev<zute n standardele de ncercare aplicabile.
11.1.6 Pentru betoanele puse n oper<, pentru fiecare construcYie, trebuie Yinut<, la zi, condica
de betoane, care trebuie s< cuprind< cel puYin urm<toarele:
a) datele privind bonurile de livrare sau documentele echivalente n cazul producerii
betonului de c<tre executant;
b) locul unde a fost pus betonul n oper< n lucrare;
c) ora nceperii 3i termin<rii turn<rii betonului;
d) temperatura betonului proasp<t;
e) probele de beton prelevate 3i epruvetele turnate, modul de identificare a acestora 3i
rezultatele obYinute la ncercarea lor;
f) m<surile adoptate pentru protecYia betonului proasp<t turnat;
g) eventualele evenimente intervenite (ntreruperea turn<rii, intemperii etc.);
h) temperatura mediului ambiant;
i) personalul care a supravegheat turnarea 3i compactarea betonului.
Datele din condica de betoane trebuie s< asigure trasabilitatea betonului, de la
prepararea acestuia 3i pn< la punerea lui n oper<.
11.2 Livrarea, transportul la 3antier 3i recepYia betonului proasp<t
11.2.1 Livrarea betonului proasp<t se va face conform prevederilor aplicabile din NE 012-1.
n plus, produc<torul de beton trebuie s< menYioneze pe bonul de livrare durata maxim< de
transport recomandat< pentru care nu se modific< performanYele 3i caracteristicile betonului
comandat.
11.2.2 Transportul betonului proasp<t va fi efectuat cu luarea m<surilor necesare pentru
menYinerea caracteristicilor acestuia n stare proasp<t<, precum 3i pentru prevenirea segreg<rii,
pierderii componenYilor sau contamin<rii betonului. Mijloacele de transport trebuie s< fie
etan3e, pentru a nu permite pierderea laptelui de ciment.
11.2.3 a) RecepYia betonului proasp<t livrat pe 3antier se efectueaz< pe baza bonului
(documentului) de livrare, a examin<rii vizuale a st<rii betonului proasp<t 3i a verific<rilor
caracteristicilor acestuia prin ncerc<ri, conform prevederilor din anexa H.
b) n cazul betonului preparat lng< locul de punere n oper<, examinarea vizual< 3i
verificarea caracteristicilor se efectueaz< ca pentru betonul proasp<t livrat pe 3antier.

70

71

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Datele privind livrarea betonului proasp<t, inclusiv cel preparat n staYii proprii sau pe
3antier, vor fi nregistrate n condica de betoane.
11.3 Turnarea 3i compactarea betonului
11.3.1 Executarea lucr<rilor de betonare nu poate s< nceap< dac< nu este verificat<
ndeplinirea, n detaliu, a urm<toarelor condiYii prealabile:
a) ntocmirea procedurii pentru punerea n oper< a betonului (planul de turnare) pentru
obiectul n cauz< 3i acceptarea acesteia de c<tre investitor;
b) asigurarea livr<rii sau prepararea betonului n mod corespunz<tor;
c) stabilirea 3i instruirea formaYiilor de lucru n ceea ce prive3te tehnologia de punere n
oper< 3i m<surile privind igiena, protecYia muncii 3i PSI;
d) recepYionarea calitativ< a lucr<rilor de s<p<turi, cofraje 3i arm<turi (dup< caz).
11.3.2 Betonul trebuie turnat 3i compactat astfel nct s< se asigure c< ntreaga arm<tur< 3i
piesele nglobate sunt acoperite n mod adecvat, n intervalul toleranYelor acoperirii cu beton
compactat, 3i c< betonul va atinge rezistenYa 3i durabilitatea prev<zute.
11.3.3 Trebuie realizat< o compactare adecvat< n zonele de variaYie a secYiunii transversale, n
secYiunile nguste, n ni3e, n secYiunile cu aglomerare de arm<tur< 3i la nodurile dintre
elementele structurilor.
11.3.4 Viteza de turnare 3i compactare trebuie s< fie suficient de mare pentru a evita formarea
rosturilor de turnare 3i suficient de redus< pentru a evita tas<rile sau supranc<rcarea cofrajelor
3i susYinerilor acestora.
Rostul de turnare se poate forma n timpul turn<rii dac< betonul din stratul anterior se
nt<re3te nainte de turnarea 3i compactarea urm<torului strat de beton.
11.3.5 Pot fi stabilite condiYii suplimentare de executare a lucr<rilor cu privire la metoda 3i
viteza de turnare, n cazul n care exist< prevederi suplimentare pentru finisarea suprafeYei.
11.3.6 Trebuie evitat< segregarea n timpul turn<rii 3i compact<rii betonului.
11.3.7 Pe durata turn<rii 3i compact<rii, betonul trebuie s< fie protejat mpotriva radiaYiei
solare nefavorabile, vnturilor puternice, ngheYului, apei, ploii 3i z<pezii.
n anexa G sunt cuprinse prevederi privind punerea n oper< a betonului: cu agregate
u3oare, autocompactant, ciclopian, aplicat prin torcretare, turnat n cofraje glisante sau turnat
sub ap<.
11.3.8 Betonul trebuie s< fie pus n lucrare imediat dup< aducerea lui la locul de turnare, f<r<
a-i afecta caracteristicile.
11.3.9 La turnarea betonului trebuie respectate urm<toarele reguli generale:
a) cofrajele din lemn, betonul vechi sau zid<riile - care sunt n contact cu betonul
proasp<t - trebuie s< fie udate cu ap< att cu 23 ore nainte ct 3i imediat
nainte de turnarea betonului, dar apa r<mas< n denivel<ri trebuie s< fie
nl<turat<;
b) desc<rcarea betonului din mijlocul de transport, se face n bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct n cofraj;
c) refuzarea betonului adus la locul de turnare 3i interzicerea punerii lui n oper<,
n condiYiile n care nu se ncadreaz< n limitele de consistenY< prev<zute sau
prezint< segreg<ri; se admite mbun<t<Yirea consistenYei numai prin utilizarea
unui aditiv superplastifiant cu respectarea prevederilor aplicabile din NE 012-1;

71

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

d) n<lYimea de c<dere liber< a betonului nu trebuie s< fie mai mare de 3,0 m n
cazul elementelor cu l<Yime de maximum 1,0 m 3i 1,5 m n celelalte cazuri,
inclusiv elemente de suprafaY< (pl<ci, fundaYii etc.);
e) turnarea betonului n elemente cofrate pe n<lYimi mai mari de 3,0 m se face
prin ferestre laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alc<tuit din
tronsoane de form< tronconic<), avnd cap<tul inferior situat la maximum
1,5 m de zona care se betoneaz<;
f) r<spndirea uniform< a betonului n lungul elementului, urm<rindu-se
realizarea de straturi orizontale de maximum 50 cm n<lYime 3i turnarea
noului strat nainte de nceperea prizei betonului turnat anterior (a se vedea 3i
pct. 11.3.10.f);
g) corectarea poziYiei arm<turilor n timpul turn<rii, n condiYiile n care se
produce deformarea sau deplasarea acestora faY< de poziYia prev<zut< n
proiect (ndeosebi pentru arm<turile dispuse la partea superioar< a pl<cilor n
consol<);
h) urm<rirea atent< a nglob<rii complete n beton a arm<turii, cu respectarea
grosimii acoperirii, n conformitate cu prevederile proiectului 3i ale
reglement<rilor tehnice n vigoare;
i) nu este permis< cioc<nirea sau scuturarea arm<turii n timpul beton<rii 3i nici
a3ezarea pe arm<turi a vibratorului;
j) urm<rirea atent< a umplerii complete a secYiunii n zonele cu arm<turi dese,
prin ndesarea lateral< a betonului cu ajutorul unor 3ipci sau vergele de oYel,
concomitent cu vibrarea lui; n cazul n care aceste m<suri nu sunt eficiente,
trebuie create posibilit<Yi de acces lateral, prin spaYii care s< permit<
p<trunderea vibratorului n beton;
k) luarea de m<suri operative de remediere n cazul unor deplas<ri sau ced<ri ale
poziYiei iniYiale a cofrajelor 3i susYinerilor acestora;
l) asigurarea desf<3ur<rii circulaYiei lucr<torilor 3i mijloacelor de transport n
timpul turn<rii pe podine astfel rezemate, nct s< nu modifice poziYia
arm<turii; este interzis< circulaYia direct< pe arm<turi sau pe zonele cu beton
proasp<t;
m) turnarea se face continuu, pn< la rosturile de lucru prev<zute n proiect sau
n procedura de executare;
n) durata maxim< admis< a ntreruperilor de turnare, pentru care nu este necesar<
luarea unor m<suri speciale la reluarea turn<rii, nu trebuie s< dep<3easc<
timpul de ncepere a prizei betonului; n lipsa unor determin<ri de laborator,
aceasta se consider< de 2 ore de la prepararea betonului, n cazul cimenturilor
cu adaosuri 3i 1,5 or< n cazul cimenturilor f<r< adaosuri;
o) reluarea turn<rii, n cazul cnd s-a produs o ntrerupere de turnare de durat<
mai mare, numai dup< preg<tirea suprafeYelor rosturilor, conform subcap.
11.5;
p) permiterea instal<rii podinilor pentru circulaYia lucr<torilor 3i mijloacelor de
transport local al betonului pe plan3eele betonate, precum 3i depozitarea pe
acestea a unor schele, cofraje sau arm<turi este permis< numai dup< 24 48
ore, n funcYie de temperatura mediului 3i de tipul de ciment utilizat (de
exemplu 24 ore, dac< temperatura este de peste 20C 3i se folose3te ciment de
tip I, avnd clasa mai mare de 32,5).
11.3.10 Compactarea betonului trebuie realizat< dup< cum urmeaz<:
a) betonul trebuie astfel compactat nct s< conYin< o cantitate minim< de aer
oclus;

72

73

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

compactarea betonului este obligatorie 3i se poate face prin diferite


procedee, n funcYie de consistenYa betonului, tipul elementului etc.;
c) n afara cazului n care se stabile3te o alt< metod<, compactarea se
efectueaz< cu vibrator de interior. Se admite compactarea manual< (cu
maiul, vergele sau 3ipci, n paralel, dup< caz, cu cioc<nirea cofrajelor) n
urm<toarele cazuri:
- introducerea n beton a vibratorului nu este posibil< din cauza
dimensiunilor secYiunii sau desimii arm<turii 3i nu se poate aplica eficient
vibrarea extern<;
- ntreruperea funcYion<rii vibratorului din diferite motive, caz n care
punerea n oper< trebuie s< continue pn< la poziYia corespunz<toare unui
rost;
- este prev<zut< prin reglement<ri speciale (beton fluid, beton
monogranular, beton autocompactant);
d) vibrarea se utilizeaz< ca metod< de compactare 3i nu ca metod< de deplasare
a betonului pe distanYe lungi, sau de prelungire a duratei de a3teptare pe
3antier nainte de turnare;
e) vibrarea cu vibratoare de adncime sau de suprafaY< se aplic< sistematic
dup< turnare pn< la eliminarea aerului oclus. Se evit< vibraYiile excesive
care pot conduce la sl<birea rezistenYei suprafeYei sau la apariYia segreg<rii;
f) n mod normal, se recomand< ca grosimea stratului de beton turnat s< fie
mai mic< dect n<lYimea tijei vibratoare, asigurndu-se sistematic vibrarea
3i revibrarea suprafeYei stratului anterior;
g) n cazul n care structura conYine cofraje pierdute, trebuie luat< n
considerare absorbYia de energie a acestora, la selectarea metodei de
compactare 3i la stabilirea consistenYei betonului;
h) n secYiuni cu grosimi mari, reluarea compact<rii stratului de suprafaY< este
recomandat< pentru compensarea tas<rii plastice a betonului situat sub
primul rnd de arm<turi orizontale;
i) cnd se utilizeaz< numai vibratoare de suprafaY<, stratul de beton dup<
compactare nu trebuie, n mod normal, s< dep<3easc< 100 mm, n afara
cazului n care se demonstreaz< prin turn<ri de prob< c< sunt acceptabile
grosimi mai mari. Pentru a obYine o compactare corespunz<toare, poate fi
uneori necesar< o vibrare suplimentar< la margini;
j) n timpul compact<rii betonului proasp<t, trebuie evitat< deplasarea
arm<turilor 3i/sau a cofrajelor;
k) betonul se compacteaz< numai att timp ct este lucrabil.
b)

11.3.11 Turnarea betonului n elemente verticale (stlpi, diafragme, pereYi) se face


respectndu-se urm<toarele prevederi suplimentare:
a) n cazul elementelor cu n<lYimea de maximum 3,0 m, dac< vibrarea betonului nu
este stnjenit< de grosimea redus< a elementului sau de desimea arm<turilor, se
admite cofrarea tuturor feYelor pe ntreaga n<lYime 3i turnarea pe la partea
superioar< a elementului;
b) n cazul n care se ntrev<d dificult<Yi la compactarea betonului precum 3i n cazul
elementelor cu n<lYime mai mare de 3,0 m, se adopt< una din soluYiile:
(i) cofrarea unei feYe pe maximum 1,0 m n<lYime 3i completarea cofrajului
pe m<sura turn<rii;
(ii) turnarea 3i compactarea prin ferestrele laterale (a se vedea pct, 11.3.9.e);

73

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

c)

n cazul pereYilor de recipienYi, cofrajul se monteaz< pe una din feYe pe ntreaga


n<lYime, iar pe cealalt< faY<, pe n<lYime de maximum 1,0 m, completndu-se pe
m<sura turn<rii;
d) primul strat de beton trebuie s< aib< o consistenY< la limita maxim< admis< prin
procedura de executare a lucr<rilor 3i trebuie s< nu dep<3easc< grosimea de 30 cm;
e) nu se admit rosturi de lucru nclinate rezultate din curgerea liber< a betonului.
11.3.12 Turnarea betonului n grinzi 3i pl<ci se face cu respectarea urm<toarelor prevederi
suplimentare:
a) turnarea grinzilor 3i a pl<cilor ncepe dup< 1 2 ore de la terminarea turn<rii
stlpilor sau pereYilor pe care reazem<, dac< procedura de executare a lucr<rilor nu
conYine alte preciz<ri;
b) grinzile 3i pl<cile care sunt n leg<tur< se toarn<, de regul<, n acela3i timp; se
admite crearea unui rost de lucru la 1/5 1/3 din deschiderea pl<cii 3i turnarea
ulterioar< a acesteia;
c) la turnarea pl<cii se folosesc repere dispuse la distanYe de maximum 2,0 m, pentru
a asigura respectarea grosimii pl<cilor prev<zute n proiect
11.3.13 Turnarea betonului n structuri n cadre se face acordnd o deosebit< atenYie zonelor
de la noduri, pentru a asigura umplerea complet< a acestora.
11.3.14 Turnarea betonului n elemente masive, respectiv a elementelor la care cea mai mic<
dimensiune este cel puYin egal< cu 1,5 m, se face avnd n vedere aspectele particulare
prezentate n continuare:
a) adoptarea de m<suri speciale la stabilirea compoziYiei betonului 3i a tehnologiei de
tunare, n vederea asigur<rii calit<Yii lucr<rii. n scopul reducerii eforturilor din
temperatur< 3i contracYie, la stabilirea compoziYiei 3i prepar<rii betonului se
urm<re3te:
- adoptarea unui tip de ciment cu c<ldur< de hidratare redus< (corelat cu clasa
betonului) 3i a unui dozaj ct mai sc<zut, utiliznd n acest scop un aditiv
reduc<tor de ap< 3i agregate cu dimensiuni ct mai mari;
- asigurarea unei temperaturi ct mai sc<zute pentru betonul proasp<t,
reducerea temperaturii agregatelor prin stropire artificial<, utilizarea de ap<
rece, fulgi de gheaY< etc;
b) turnarea betonului n elemente masive se face fie n strat continuu, fie n trepte,
conform detaliilor din fig. 2. Aceste prevederi se aplic< 3i n cazul elementelor cu
grosimea de 0,8 1,5 m, dac< volumul acestora dep<3e3te 100 m3;
c) detalierea tehnologiei de tunare a betonului se face n mod obligatoriu, prin caiete
de sarcini sau proceduri de executare a lucr<rilor, Yinnd seama de:
- capacitatea de turnare a betonului Cb exprimat< n m3/h, respectiv cea mai
mic< dintre valorile capacit<Yii de preparare 3i a capacit<Yii de transport de la
staYie sau de la locul preparare la cel de punere n oper<;
- durata de timp Ta maxim< admis< pentru turnarea unui nou strat sau treapt<
de beton;
- grosimea stratului sau treptei, care nu poate dep<3i 50 cm;
- num<rul necesar de trepte suprapuse.

74

75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Durata de timp, Ta, se stabile3te cu ajutorul relaYiei:


Ta = T - Tt - Ts,
n care:
T - durata de timp pn< la nceperea prizei betonului;
Tt - durata de transport, ntre terminarea nc<rc<rii mijlocului de transport al betonului
la staYia de preparare 3i terminarea desc<rc<rii la locul de turnare;
Ts - durata de staYionare 3i de transport local, pn< la tunarea betonului.
Durata de timp T, pn< la nceperea prizei betonului se determin< de un
laborator de specialitate autorizat.
n lipsa unor asemenea determin<ri se pot avea n vedere valorile orientative
prezentate n tabelul 13.

Beton
F<r< aditivi ntrzietori
Cu aditivi ntrzietori

Tabelul 13
T (ore) pentru temperatura medie de:
100 200C
> 200C
>100 C
3
2
2
6
5
4

Grosimea stratului sau dimensiunile treptei (l<Yime - B, grosime - H) se


stabilesc prin respectarea urm<toarelor condiYii (a se vedea fig. 2) privind:
- grosimea stratului (H):
H CbTa / BL
H 50 cm
- dimensiunile treptei:
HL CbTa / nB
n care:
Cb 3i Ta conform celor ar<tate mai nainte;
n intervalul maxim de suprapunere a treptelor (n exemplul din fig. 2, n=4,
rezultat pentru treptele 8/4 3i urm<toarele)

Fig. 2 Turnarea betonului n elemente masive, n strat continuu, sau n trepte


(direcYia de turnare este de la stnga spre dreapta)

75

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.3.15 Finisarea suprafeYei prin netezire cu rigla sau mistria se efectueaz< la intervale 3i
ntr-o manier< care s< permit< obYinerea finis<rii specificate.
La finisarea suprafeYei nu trebuie s< r<mn< lapte de ciment.
n timpul finis<rii nu se adaug< ap<, ciment, agenYi de nt<rire a suprafeYei sau alte
materiale, dect n cazul n care se specific< altfel.
11.4 Tratarea 3i protecYia betonului dup< turnare
11.4.1 Tratarea 3i protecYia betonului, n perioada de dup< turnare, au scopul de a asigura
atingerea caracteristicilor cerute pentru betonul respectiv, n funcYie de domeniul de utilizare
3i de condiYiile de mediu din aceast< perioad<.
Caracteristicile avute n vedere sunt:
a) rezistenYele 3i deformaYiile betonului;
b) evitarea efectului contracYiei betonului, a producerii fisurilor 3i, dup< caz,
impermeabilitatea;
c) durabilitatea, n funcYie de clasele de expunere.
Aceste caracteristici sunt determinate, din punctul de vedere al trat<rii 3i protecYiei betonului,
de:
(i) mpiedicarea evapor<rii apei din beton;
(ii) evitarea, dup< caz, a acYiunilor mecanice d<un<toare (vibraYii, impact etc.), a
ngheYului sau a contamin<rii cu substanYe d<un<toare (uleiuri, agenYi agresivi etc.).
11.4.2 Prevederile privind tratarea 3i protecYia betonului nu se refer< la:
a) tratarea termic< accelerat< prin nc<lzire intern< sau extern< care, dac< este cazul,
trebuie s< fac< obiectul unor prevederi speciale;
b) aplicarea unor produse care se nglobeaz< n stratul de suprafaY< al betonului pentru
a-i conferi propriet<Yi speciale (de exemplu, sclivisire):
c) tratarea suprafeYei v<zute pentru a-i conferi un aspect deosebit (de exemplu,
agregate monogranulare aparente).
Tratarea suprafeYei betonului, conform punctelor (b) 3i (c), dac< este cazul, trebuie
s< fac< obiectul caietelor de sarcini ntocmite de proiectant, pe baza cerinYelor
beneficiarului lucr<rii.
11.4.3 Principalele date necesare pentru aplicarea metodelor de tratare 3i protecYie a betonului
sunt:
a) stabilirea, pe baza cunoa3terii domeniului de utilizare, a condiYiilor specifice
privind unele caracteristici ale betonului 3i, dup< caz, a suprafeYei acestuia (lipsa
fisurilor, duritate, porozitate, impermeabilitate etc.);
b) cunoa3terea comport<rii betonului utilizat, n ceea ce prive3te evoluYia rezistenYei n
timp, n funcYie de tipurile de ciment, agregate 3i aditivi, precum 3i caracteristici
ale betonului proasp<t (raport A/C, temperatur< etc.), n perioada de nt<rire 3i cea
dup< nt<rire;
c) cunoa3terea influenYei condiYiilor de mediu (temperatur<, umiditate, viteza
curenYilor de aer n contact cu betonul etc.) asupra comport<rii betonului respectiv
n perioada de nt<rire 3i cea dup< nt<rire;
d) cunoa3terea mijloacelor 3i produselor care se pot utiliza, pentru tratarea 3i protecYia
betonului, n funcYie de tipul betonului 3i de condiYiile de mediu preconizate.

76

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.4.4 Prevederile specifice privind protecYia 3i tratarea betonului trebuie s< fie cuprinse n
proiect, n funcYie de urm<toarele situaYii:
a) necesitatea unor m<suri deosebite, situaYie n care aceste m<suri trebuie stabilite pe
baza unor determin<ri, printr-un laborator de specialitate;
b) aplicarea unor m<suri generale, comune, conform prevederilor de la pct.11.4.5...11.4.9.
11.4.5 Pentru protecYia betonului se utilizeaz<, de regul<, urm<toarele metode, separat sau
combinat:
- p<strarea cofrajului n poziYie;
- acoperirea suprafeYei betonului cu folii impermeabile la vapori, fixate la
margini 3i la mbin<ri pentru a preveni uscarea;
- amplasarea de nvelitori umede pe suprafaY< 3i protejarea acestora mpotriva
usc<rii;
- menYinerea unei suprafeYe umede de beton, prin udare cu ap<;
- aplicarea unui produs de tratare corespunz<tor.
Utilizarea produselor de tratare pentru protecYie la mbin<rile constructive, pe
suprafeYele ce urmeaz< a fi tratate sau pe suprafeYele pe care este necesar< aderarea altui
material, este permis< numai dac< acestea sunt ndep<rtate complet nainte de urm<toarea
operaYie, sau dac< se dovede3te c< nu au nici un efect negativ asupra operaYiilor ulterioare.
11.4.6 La stabilirea duratei de tratare 3i de protecYie a betonului trebuie s< fie avuYi n vedere
urm<torii parametri:
a) condiYiile de mediu din perioada de exploatare a construcYiei exprimate prin clasele de
expunere stabilite n NE 012-1. n acest sens, se deosebesc dou< situaYii:
(i) construcYii aflate n clasele de expunere X0 sau XC1;
(ii) construcYii aflate n alte clase de expunere.
b) sensibilitatea betonului la tratare, n funcYie de compoziYie. Cele mai importante
caracteristici ale compoziYiei betonului, care influenYeaz< durata trat<rii betonului,
sunt: raportul ap</ciment (A/C), tipul 3i clasa cimentului, tipul 3i proporYia aditivilor.
Betonul cu un conYinut redus de ap< (raport A/C mic) 3i care are n compoziYie
cimenturi cu rezistenY< iniYial< mare (R) atinge un anumit nivel de impermeabilitate
mult mai rapid dect betonul preparat cu un raport A/C ridicat 3i cu cimenturi cu
rezistenY< iniYial< uzual< (N), rezultnd durate ale trat<rii diferite.
De asemenea, avnd n vedere c<, n funcYie de clasa de expunere, betoanele preparate
cu cimenturi de tip II - V compozite sunt mai sensibile la carbonatare dect betoanele
preparate cu cimenturi Portland de tip I, n cazul utiliz<rii aceluia3i raport A/C, se
recomand< prelungirea duratei de tratare pentru primul caz.
c) procentul din valoarea caracteristic< a rezistenYei la compresiune la 28 zile, la care
trebuie s< ajung< rezistenYa betonului n perioada de tratare. Pentru acest procent sunt
stabilite trei clase: 35%, 50% 3i 70%. n cazurile n care procentul necesar este mai
mare de 70%, se vor prevedea m<suri speciale n proiect sau n caietul de sarcini.
d) viteza de dezvoltare a rezistenYei betonului, care poate fi stabilit< n funcYie de:
- raportul (r) dintre valoarea medie a rezistenYei la compresiune dup< 2 zile (fcm2) 3i
valoarea medie a rezistenYei la compresiune dup< 28 zile (fcm28), determinate prin
ncerc<ri iniYiale sau bazate pe performanYele cunoscute ale unui beton cu
compoziYie similar< (a se vedea NE 012-1).

77

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

79

e) condiYiile de mediu n timpul trat<rii: temperatura 3i expunerea direct< la soare,


umiditatea, viteza vntului sau curenYilor de aer, dup< caz.
NOT;: Durata trat<rii betonului funcYie de tipul de ciment utilizat la prepararea acestuia este specificat< n
reglement<ri specifice de execuYie, precum prezentul normativ. Duratele minime prezentate n anexa N
a normativului NE 012-1 (tabelul N.1) sunt prezentate cu titlu informativ.

11.4.7 Durata de tratare a betonului stabilit< n funcYie de parametrii prezentaYi la 11.4.6, se


determin< dup< cum urmeaz<, pentru:
a) elemente nestructurale, pentru care nu se pun condiYii privind tratarea: perioada
minim< de tratare trebuie s< fie de 12 ore, cu condiYia ca priza s< nu dureze mai mult
de 5 ore 3i temperatura la suprafaYa betonului s< nu fie sub 5 oC;
b) elemente structurale din construcYii ce urmeaz< a fi supuse doar condiYiilor din clasele
de expunere X0 sau XC1, dac< prin proiect nu se prevede altfel: conform condiYiilor
pentru atingerea a 35% din valoarea caracteristic< a rezistenYei la compresiune la 28
zile, prev<zute n tabelul 14;
c)
elemente structurale din construcYii ce urmeaz< a fi expuse unor condiYii
corespunz<toare altor clase de expunere dect X0 sau XC1, astfel:
(i) dac< acestea nu sunt supuse altor condiYii prev<zute n proiect: conform
condiYiilor pentru atingerea a 50% din valoarea caracteristic< a
rezistenYei la compresiune la 28 zile, prev<zute n tabelul 15;
(ii) dac< acestea sunt supuse unor condiYii prev<zute n proiect (de exemplu
rezervoarele pentru lichide): conform condiYiilor pentru atingerea a 70%
din valoarea caracteristic< a rezistenYei la compresiune la 28 zile,
prev<zute n tabelul 16, avnd n vedere 3i preciz<rile de la pct. 11.4.6 c).
Tabelul 14
Temperatura la
suprafaYa
betonului(1)
(t), oC
t 25
25 > t 15
15 > t 10
10 > t 5 (2)

Perioada minim< de tratare, zile


EvoluYia rezistenYei betonului, r
rapid<
medie
lent<
(r 0,50)
(0,50 > r 0,30)
(0,30 > r 0,15)
1,0
1,5
2,5
1,0
2,5
5
1,5
4
8
2,0
5
11

(1) Temperaturile sunt cele m<surate ziua, la ora 12


(2) Pentru temperaturi sub 5 oC, durata se prelunge3te cu o perioad< egal< cu timpul ct acestea au valori
sub 5 oC

78

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 15
Temperatura la
suprafaYa
betonului(1)
(t), oC
t 25
25 > t 15
15 > t 10
10 > t 5 (2)

Perioada minim< de tratare, zile


EvoluYia rezistenYei betonului, r
rapid<
medie
lent<
(r 0,50)
(0,50 > r 0,30)
(0,30 > r 0,15)
1,5
2,5
3,5
2,0
4
7
2,5
7
12
3,5
9
18

(1) Temperaturile sunt cele m<surate ziua, la ora 12


(2) Pentru temperaturi sub 5 oC, durata se prelunge3te cu o perioad< egal< cu timpul ct acestea au valori
sub 5 oC

Temperatura la
suprafaYa
betonului(1)
(t), oC
t 25
25 > t 15
15 > t 10
10 > t 5 (2)

Tabelul 16
Perioada minim< de tratare, zile
EvoluYia rezistenYei betonului, r
rapid<
medie
lent<
(r 0,50)
(0,50 > r 0,30)
(0,30 > r 0,15)
3
5
6
5
9
12
7
13
21
9
18
30

(1) Temperaturile sunt cele m<surate ziua, la ora 12


(2) Pentru temperaturi sub 5 oC, durata se prelunge3te cu o perioad< egal< cu timpul ct acestea au valori
sub 5 oC

11.4.8 n cazul n care parametrii care determin< durata trat<rii nu pot fi cunoscuYi n detaliu,
se recomand< aplicarea indicaYiilor din fig. 3.
CondiYii de mediu
n timpul trat<rii
nefavorabile
I

insensibil

bune

slab<

III
intens<

II

sensibil

II

Agresivitate pe
durata de
exploatare

IV

Durata de tratare
recomandat<:
I 1...3 zile
II 5...7 zile
III 10...14 zile
IV @ 14 zile

III

Sensibilitatea
betonului
la tratare

Fig. 3 - Parametri 3i durata de tratare a betonului

79

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.4.9 Temperatura suprafeYei betonului nu trebuie s< scad< sub 0C nainte ca suprafaYa
betonului s< ating< o rezistenY< care poate suporta ngheYul f<r< efecte negative (de regul<, n
cazul n care rezistenYa atins< de beton, fc, este mai mare de 5 N/mm2).
11.5 Rosturi de lucru la turnarea betonului
11.5.1 Rosturile de lucru sunt suprafeYele pe care se ntrerupe turnarea betonului n elementele
n care, la proiectare, secYiunea din beton este considerat< continu<. Aceasta face ca stabilirea
poziYiei acestora, precum 3i tratarea corespunz<toare a zonei, pentru continuarea turn<rii
betonului, s< fie deosebit de importante.
11.5.2 Pentru construcYii cu caracter special, elemente de mare deschidere, construcYii masive,
rezervoare, silozuri, cuve, radiere etc. poziYia rosturilor de lucru trebuie indicat< n proiect
precizndu-se 3i modul de tratare (benzi de etan3are, prelucrare etc.).
11.5.3 Rosturile de lucru vor fi realizate Yinnd seama de urm<toarele:
a) suprafaYa rosturilor de lucru la stlpi 3i grinzi va fi, de regul<, perpendicular< pe
axa acestora, iar la pl<ci 3i pereYi perpendicular< pe suprafaYa lor;
b) tratarea rosturilor de lucru:
- sp<lare cu jet de ap< 3i aer sub presiune dup< sfr3itul prizei betonului (cca.
5 ore de la betonare sau n funcYie de rezultatele ncerc<rilor de laborator,
pentru cazuri conform pct. 11.5.2);
- nainte de betonare suprafaYa rostului de lucru va fi bine cur<Yat<
ndep<rtndu-se betonul ce nu a fost bine compactat 3i/sau se va freca cu
peria de srm< pentru a nl<tura pojghiYa de lapte de ciment 3i oricare alte
impurit<Yi, dup< care se va uda;
- naintea beton<rii, suprafaYa betonului existent trebuie udat< 3i l<sat< s<
absoarb< apa, dup< regula: betonul trebuie s< fie saturat dar suprafaYa
zvntat<.
11.5.4 La structurile din beton impermeabile, rosturile trebuie, de asemenea, realizate
impermeabile.
11.5.5 CerinYele enunYate la pct.11.5.311.5.4 trebuie s< fie ndeplinite 3i n cazul rosturilor
accidentale ce au ap<rut ca urmare a condiYiilor climaterice, din cauza unor defecYiuni, a
nelivr<rii la timp a betonului etc. ( a se vedea pct. 11.1.1.c)
11.5.6 Recomand<ri privind stabilirea poziYiei rosturilor de lucru sunt date n anexa F.
11.6 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare la punerea n oper< a betonului
11.6.1 CondiYiile prealabile, precum 3i cele necesare la punerea n oper< a betonului sunt, n
principal, urm<toarele:
a) existenYa, pe 3antier, a proiectului, cu toate datele necesare, menYionate n acest
capitol;
b) ndeplinirea condiYiilor prealabile privind aprobarea nceperii turn<rii betonului
prev<zute la pct.11.1.1, precum 3i a celor de la pct.11.3.1;
c) asigurarea condiYiilor specifice punerii n oper< a betonului.

80

81

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.6.2 CondiYiile specifice punerii n oper< a betonului sunt, n principal, urm<toarele:


a) dot<ri tehnice pentru transportul 3i turnarea betonului, pentru compactarea
betonului 3i, dup< caz, pentru tratarea 3i protecYia betonului;
b) facilit<Yi necesare: energie electric<, ap<, aer comprimat etc.;
c) personal calificat pentru activit<Yile respective;
d) materiale corespunz<toare (spre exemplu, produse de tratare pentru protecYia
betonului).
Pentru a evita ntreruperi ale turn<rii betonului n afara rosturilor de lucru prev<zute,
din cauza nefuncYion<rii mijloacelor de compactare prin vibrare, sau a altor ntreruperi
accidentale, se vor lua m<suri de a exista alternative n asigurarea dot<rilor tehnice, a
facilit<Yilor respective, precum 3i a personalului calificat.
11.7 Decofrarea
11.7.1 La decofrare trebuie s< se respecte urm<toarele prevederi:
a) elementele pot fi decofrate n cazul n care betonul are o rezistenY< suficient< pentru
a putea prelua, integral sau parYial, dup< caz, solicit<rile pentru care acestea au fost proiectate.
Trebuie acordat< o atenYie deosebit< elementelor de construcYie care, dup< decofrare,
suport< aproape ntreaga solicitare prev<zut< prin calcul.
b) se recomand< urm<toarele valori ale rezistenYei la compresiune la care se poate
decofra:
- p<rYile laterale ale cofrajelor se pot ndep<rta dup< ce betonul a atins o
rezistenY< la compresiune de minimum 2,5 N/mm2, astfel nct s< nu fie
deteriorate feYele 3i muchiile elementelor;
- cofrajele feYelor inferioare la pl<ci 3i grinzi se pot ndep<rta, menYinnd sau
remontnd popi de siguranY<, numai n condiYiile n care rezistenYa la
compresiune a betonului a atins, faY< de clas<, urm<toarele procente:
- 70 % pentru elemente cu deschidere de maximum 6,0 m;
- 85 % pentru elemente cu deschidere mai mare de 6,0 m;
c) ndep<rtarea popilor de siguranY< se face la termenele stabilite n proiect.
Nu este permis< ndep<rtarea popilor de siguranY< ai unui plan3eu aflat imediat sub
altul care se cofreaz< sau la care se toarn< betonul.
11.7.2 Stabilirea rezistenYelor la care au ajuns p<rYile de construcYie, n vederea decofr<rii, se
face prin ncercarea epruvetelor de control, confecYionate n acest scop 3i p<strate n condiYii
similare elementelor n cauz< (a se vedea anexa H, tabelul H1). La aprecierea rezultatelor
obYinute pe epruvetele de control trebuie s< se Yin< seama de faptul c< poate exista o diferenY<
ntre aceste rezultate 3i rezistenYa real< a betonului din element (evoluYia diferit< a c<ldurii n
beton n cele dou< situaYii, tratarea betonului etc.), precum 3i faY< de rezistenYa determinat<
prin ncerc<ri conform SR EN 206-1 3i SR EN 12390-3.
n cazurile n care exist< dubii n leg<tur< cu aceste rezultate, se recomand< ncerc<ri
nedistructive. n tabelele 17, 18 3i 19 se prezint< recomand<ri cu privire la termenele minime
de decofrare 3i ndep<rtare a popilor de siguranY<, precum 3i la termenele orientative de
ncercare a epruvetelor de beton n vederea stabilirii rezistenYei betonului, n funcYie de
temperatura mediului 3i de viteza de dezvoltare a rezistenYei betonului.
11.7.3 Recomand<ri cu privire la termenele minime de decofrare a feYelor laterale, n funcYie
de temperatura mediului 3i de viteza de dezvoltare a rezistenYei betonului, sunt date dup< cum
urmeaz<:

81

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

83

a) pentru feYele laterale, n tabelul 17;


Tabelul 17
EvoluYia rezistenYei betonului

+5

Lent<

Medie

Temperatura mediului (C)


+ 10
Durata de la turnare (zile)
1 1/2
1

+ 15
1
1

b) pentru feYele inferioare ale cofrajelor, cu menYinerea popilor de siguranY<, n


tabelul 18;
Tabelul 18
Temperatura mediului (C)
+15
+5
+10
EvoluYia rezistenYei betonului
Lent<
Medie
Durata de la turnare (zile)
5
4
5
5
8
6
6
5

+5

+10

Dimensiunile deschiderii elementului

6,0 m
6,0 m

6
10

+15

3
4

c) pentru ndep<rtarea popilor de siguranY<, n tabelul 19;


Tabelul 19
+5

+10

Dimensiunile deschiderii elementului


Lent<
6,0 m
6,0...12,0 m
12,0 m

18
24
36

14
18
28

Temperatura mediului (C)


+15
+5
+10
EvoluYia rezistenYei betonului
Medie
Durata de la turnare (zile)
9
10
8
12
14
11
18
28
21

+15

5
7
14

NOTA Duratele prezentate n tabele sunt orientative, decofrarea urmnd a se face pe baza procedurilor de
executare (n funcYie de tipul cimentului utilizat, temperatura mediului exterior) n momentul n care elementele
au atins rezistenYele minime indicate n funcYie de tipul de element 3i dimensiunile deschiderilor;
Dac< n timpul nt<ririi betonului temperatura se situeaz< sub + 5 C, atunci durata minim< de
decofrare se prelunge3te cu durata respectiv<.

11.7.4 n cursul operaYiei de decofrare trebuie respectate urm<toarele reguli:


a) desf<3urarea operaYiei trebuie supravegheat< direct de c<tre conduc<torul
punctului de lucru; n cazul n care se constat< defecte de turnare (goluri, zone
segregate) care pot afecta stabilitatea construcYiei decofrate, se sisteaz<
demontarea elementelor de susYinere pn< la aplicarea m<surilor de remediere
sau consolidare;
b) susYinerile cofrajelor se desfac ncepnd din zona central< a deschiderii
elementelor 3i continund simetric c<tre reazeme;
c) sl<birea pieselor de descintrare (pene, vinciuri) se face treptat, f<r< 3ocuri;
d) decofrarea se face astfel nct s< se evite preluarea brusc< a nc<rc<rilor de c<tre
elementele care se decofreaz<, precum 3i ruperea muchiilor betonului sau
degradarea materialului cofrajului 3i susYinerilor acestuia.
11.7.5 Pentru decofrarea elementelor cu deschideri mai mari de 12,0 m, precum 3i pentru
descintrarea e3afodajelor care susYin cintrele bolYilor, arcelor, pl<cilor subYiri etc., proiectul
trebuie s< conYin< preciz<ri n leg<tur< cu executarea acestor operaYii: num<rul de reprize de
descintrare, n<lYimile de coborre etc.

82

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

11.7.6 n termen de 24 de ore de la decofrarea oric<rei p<rYi de construcYie se face o


examinare am<nunYit< a tuturor elementelor de rezistenY< ale structurii, de c<tre conduc<torul
punctului de lucru, reprezentantul investitorului 3i de c<tre proiectant (dac< acesta a solicitat
s< fie convocat), ncheindu-se un proces-verbal n care se vor consemna calitatea lucr<rilor,
precum 3i eventuale defecte constatate. Este interzis< efectuarea de remedieri nainte de
efectuarea acestei examin<ri.
11.8 RecepYia lucr<rilor de punere n oper< a betonului
11.8.1 RecepYia lucr<rilor de punere n oper< a betonului se efectueaz<, pentru elemente sau
p<rYi de construcYie, dac< este prev<zut< n proiect sau stabilit< de beneficiar, dup< decofrarea
elementelor sau p<rYilor de construcYie respective.
11.8.2 Aceast< recepYie are la baz<:
a) proiectul lucr<rii;
b) documentele privind calitatea betonului proasp<t livrat 3i condica de betoane;
c) verificarea existenYei corpurilor de prob<, conform anexei H, tabelul H1, 3i a
trasabilit<Yii acestora;
d) evaluarea st<rii betonului, prin sondaj, prin examinare vizual< direct<, mai ales n
zonele deosebite (nguste 3i nalte, n apropierea intersecYiilor de suprafaYe orientate
diferit etc.);
e) m<surarea dimensiunilor (ale secYiunilor, ale golurilor etc.) 3i a distanYelor (poziYia
relativ< a elementelor, a pieselor nglobate, a golurilor etc.), prin sondaj.
La aceast< recepYie particip< reprezentantul investitorului 3i este invitat proiectantul, n
urma verific<rilor ncheindu-se un proces verbal de recepYie calitativ<.
11.8.3 n cazurile n care se constat< neconformit<Yi (la dimensiuni, poziYii, arm<turi aparente
etc.), defecte (segreg<ri, rosturi vizibile etc.) sau degrad<ri (fisuri, porYiuni dislocate etc.), se
procedeaz< la ndesirea verific<rilor prin sondaj, pn< la verificarea ntregii suprafeYe vizibile,
consemnnd n procesul verbal toate constat<rile f<cute.
Remedierea neconformit<Yilor, defectelor 3i/sau degrad<rilor nu se va efectua dect pe
baza acordului proiectantului, care trebuie s< stabileasc< soluYii pentru fiecare categorie dintre
acestea.

83

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

12. PRECOMPRIMAREA
12.1 Prevederi generale
12.1.1 Executarea lucr<rilor de precomprimare se realizeaz< de c<tre executanYii care pot
asigura nivelul de calitate corespunz<tor cerinYelor pentru structuri de construcYii din beton
precomprimat, printr-un sistem de management al calit<Yii certificat.
Lucr<rile de precomprimare (pretensionare, injectare) vor fi executate numai de echipe
dotate cu personal, instalaYii 3i echipamente corespunz<toare 3i vor fi supraveghete de un
inginer competent n acest domeniu. Echipele vor avea n componenY< 3i personal atestat
profesional, conform prevederilor legale n vigoare, pentru executarea lucr<rilor de
precomprimare.
12.1.2 Precomprimarea elementelor/structurilor, cu arm<tur< pretensionat< postntins< se
efectueaz< pe baza proiectului tehnologic care, pe lng< prevederile legate de arm<tura
pretensionat< (pct.9.1.1), trebuie s< conYin< cel puYin urm<toarele prevederi privind
pretensionarea 3i protecYia arm<turilor 3i ancorajelor.
a) tipul de instalaYie de pretensionare utilizat;
b) condiYiile preliminare privind pretensionarea:
(i)
rezistenYa betonului, conform prevederilor din proiect;
(ii)
verificarea st<rii elementelor respective, n general, 3i a zonelor de
ancorare, n special;
(iii)
verificarea st<rii e3afodajelor, dac< este cazul;
(iv)
verificarea st<rii arm<turii pretensionate (inclusiv a acceselor n canale)
3i a ancorajelor;
(v)
determinarea pierderilor de tensiune prin frecare;
c) programul de pretensionare:
(i)
ordinea de pretensionare a arm<turilor;
(ii)
forYele de control;
(iii)
modul de m<surare a forYelor de control;
d) sistemele, produsele 3i instalaYiile utilizate pentru protecYia arm<turii pretensionate
3i a ancorajelor;
e) programul operaYiunilor pentru protecYia arm<turii pretensionate;
f) documentele care trebuie s< fie ntocmite privind pretensionarea 3i protecYia
arm<turii pretensionate.
Prevederi privind determinarea pierderilor de tensiune prin frecare, precum 3i cele
privind fi3a de pretensionare 3i fi3a de injectare, sunt prezentate n anexa E2.
12.1.3 Proiectantul trebuie s< prevad< n proiect datele 3i condiYiile privind prevederile de la
pct.12.1.2 (b) (f), precum 3i programul special de precomprimare, dac< n proiect se prevede
ca precomprimarea s< fie efectuat< n etape, cu luarea n considerare a condiYiilor concrete n
care se efectueaz< operaYiile respective.
Necesitatea ntocmirii proiectului tehnologic pentru pretensionare, va fi precizat< n
proiect, dac< este cazul, elaborndu-se pentru acesta caietul de sarcini.
De asemenea, proiectantul trebuie s< definitiveze pe 3antier:
a) m<rimea forYei de control, Yinnd seama de m<rimea real< a pierderilor de tensiune
prin frecare determinate pe 3antier;
b) m<rimea alungirii de control a arm<turii pretensionate pentru efortul unitar de
control, Yinnd seama de modulul de elasticitate al arm<turii 3i de pierderile de
tensiune prin frecare determinate pe 3antier. Alungirea se calculeaz< pentru
lungimea total< a arm<turii pretensionate, inclusiv porYiunea necesar< prinderii n
prese.

84

85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

12.1.4 Conformitatea forYei de pretensionare efective, stabilit< pe baz< de m<sur<ri n timpul


pretension<rii 3i consemnat< n fi3ele de pretensionare, face parte din activitatea de executare
a lucr<rilor, se refer< la fiecare armatur< pretensionat< 3i este asigurat< de personalul care
efectueaz< lucr<rile de pretensionare.
Exactitatea la realizarea forYei trebuie s< fie de minimum 3%, fiind determinat< de
clasa de precizie a manometrului 3i de variaYia pierderilor prin frecare n prese.
12.1.5 Se recomand< ca toate datele din fi3ele de pretensionare s< se completeze direct n
timpul efectu<rii lucr<rilor. n acele cazuri n care condiYiile de lucru nu fac posibil<
ntocmirea direct< a fi3elor, datele de pretensionare pot fi nscrise ntr-un caiet de lucru
completat n timpul pretension<rii, fi3ele ntocmindu-se pe baza datelor respective.
Citirile nregistrate se prelucreaz< nainte de blocarea definitiv< a ancorajelor, pentru a
se trage concluziile asupra realiz<rii alungirii prev<zute.
Fi3ele de pretensionare reprezint< unicul act valabil pentru stabilirea calit<Yii operaYiilor de pretensionare. Acestea se anexeaz< la Cartea tehnic< a construcYiei.
n cazul unor structuri cu num<r mare de fascicule cu caracteristici identice, n locul
fi3elor individuale se poate utiliza o fi3< comun< pentru mai multe fascicule, datele fiind
reunite sub form< tabelar< adecvat<.
M<surarea alungirii arm<turii pretensionate se ncepe dup< realizarea primei trepte
considerate drept treapt< zero convenYional, iar valoarea alungirii corespunz<toare
intervalului dintre presiunea zero 3i presiunea treptei alese ca zero convenYional se obYine prin
extrapolare.
12.1.6 InstalaYiile de pretensionare trebuie s< fie garantate de furnizor 3i verificate, pn< la
capacitatea lor maxim<, de executantul lucr<rilor.
12.1.7 Utilizarea instalaYiilor se face n conformitate cu indicaYiile produc<torului 3i cu
regulile tehnologice de executare a elementelor din beton precomprimat.
12.1.8 La instalaYiile la care se utilizeaz< manometre trebuie respectate urm<toarele prevederi:
a) transportul, manipularea 3i depozitarea manometrelor trebuie s< se fac< cu
deosebit< atenYie pentru evitarea 3ocurilor;
b) pe lng< manometrele utilizate trebuie s< se dispun< de nc< o serie de manometre
de rezerv<. Se atrage atenYia asupra corel<rii manometrelor gradate n bari cu cele
n atmosfere;
c) n afar< de manometrele de lucru 3i cele de rezerv< trebuie s< se dispun< 3i de un
manometru etalon, utilizat pentru verificarea periodic< a manometrelor de lucru;
d) verificarea manometrelor de lucru se face cel puYin s<pt<mnal 3i imediat cnd
manometrele au suferit 3ocuri (de exemplu sc<parea arm<turii din pres<, loviri
etc.); verificarea se face prin montarea n paralel a manometrului de lucru 3i a
manometrului etalon. Manometrul etalon trebuie verificat periodic, cel puYin o
dat< pe an, de o unitate de metrologie, precum 3i n caz de accidente produse n
timpul transportului sau utiliz<rii acestuia;
e) se recomand< ca manometrele utilizate s< aib< urm<toarele caracteristici:
- clasa manometrelor de lucru s< fie de maximum 1,6, iar pentru
manometrele etalon de maximum 1,0;
- diametrul cadranului s< fie de minimum 100 mm pentru a permite o citire
ct mai exact<;
- presiunea maxim< admisibil< a manometrului s< fie cu cel puYin 30% mai
mare dect presiunea maxim< de lucru;

85

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

- s< fie de tip anti3oc cu glicerin< sau alt sistem mecanic sau hidraulic de
protecYie, omologat.
12.1.9 Asigurarea respect<rii tuturor prevederilor din prezenta reglementare tehnic< privind
lucr<rile de precomprimare revine inginerului atestat care conduce aceste lucr<ri.
12.2 Efectuarea pretension<rii
12.2.1 Pretensionarea arm<turilor se va face, de regul<, la temperaturi de minimum +50C.
12.2.2 Este obligatoriu ca presa cu care se execut< ntinderea arm<turii s< reazeme pe
elementul ce se precomprim<, n vederea realiz<rii scurt<rii elastice a betonului n timpul
transferului.
nainte de montarea presei, n cazul fasciculelor, acestea vor fi ordonate pentru a putea
fi identificate, dup< introducerea presei, n vederea mont<rii lor corespunz<toare n ancorajul
de inventar.
12.2.3 Citirea indicaYiilor manometrului se face numai la cre3terea foarte lent< a presiunii sau
imediat n momentul opririi pompei, deoarece la desc<rcare valorile sunt influenYate de
schimbarea sensului frec<rilor interioare din pres<.
12.2.4 Pretensionarea arm<turii pn< la valoarea de control se va efectua n 4 sau 5 trepte. La
fiecare treapt< se vor nota toate datele care s< permit< stabilirea alungirii 3i a forYei de
pretensionare. Pentru aceasta este necesar ca:
a) presiunea corespunz<toare treptelor de pretensionare s< corespund< unor diviziuni
ale cadranului manometrului;
b) primele dou< trepte s< fie egale ntre ele 3i egale cu cel mult 1/6 din efortul unitar
final;
c) s< se reprezinte pe hrtie milimetric< diagrama efort-alungire pentru verificarea
linearit<Yii acesteia n vederea extrapol<rii datelor, dac< este necesar.
12.2.5 n cazuri speciale, n care pretensionarea fasciculelor pn< la forYa de control nu poate
fi realizat< ntr-o singur< operaYie, se recomand< ca n prima etap< de pretensionare s< se
ating< 40 ... 60% din forYa de control. Presarea intermediar< a conului de ancorare se
recomand< s< se fac< cu o forY< egal< cu 70% din forYa de presare final<.
12.2.6 Alungirea arm<turii n cursul pretension<rii se determin< cu precizia de 1 mm, prin:
a) m<surarea deplas<rii unor repere trasate pe arm<turi;
b) m<surarea deplas<rii pistonului.
n cazul b), pentru stabilirea alungirii efective, valorile obYinute trebuie corectate prin
sc<derea deplas<rii arm<turilor ca urmare a mp<n<rii progresive n ancorajul de inventar al
presei.
De regul<, ansamblul format de srme 3i conul ancorajului de inventar se deplaseaz<
simultan, astfel nct deplasarea conului reprezint< valoarea de corecYie.
12.2.7 Pentru a se evita apariYia unei neuniformit<Yi exagerate a eforturilor n arm<turi n cazul
fasciculelor, imediat dup< mp<narea acestora n ancorajul de inventar al presei se traseaz<
semne pe toate arm<turile (n vecin<tatea pieselor de ancorare), care trebuie s< fie urm<rite pe
parcursul tension<rii.
Dac< se constat< lunec<ri neuniforme importante (mai mari de 5 mm), fasciculul se
deblocheaz< din ancorajul presei de pretensionare 3i se reia operaYia de pretensionare.

86

87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

12.2.8 La pretensionarea fiec<rei arm<turi se compar< valoarea alungirii efective


corespunz<toare forYei de control, cu alungirea prev<zut< n programul de pretensionare. La
pretensionarea din ambele capete, comparaYia se face pentru ntreaga alungire, ntre valorile
nregistrate la cele dou< extremit<Yi putnd exista diferenYe, n funcYie de viteza de realizare a
forYei, asimetria fasciculului etc..
Dac< diferenYele constatate ntre alungirea prev<zut< 3i cea m<surat< sunt n limitele:
a) 5% : operaYia de pretensionare se consider< satisf<c<toare;
b) /5% la /10% : se permite sporirea temporar< a forYei de control, cu pn< la 5% faY<
de valoare prev<zute n proiect, pentru ca alungirea m<surat< s< fie cuprins< n
limitele indicate la (a); dup< atingerea valorii maxime, forYa poate fi redus< la
valoarea din proiect, efectundu-se blocarea ancorajului n acest< situaYie;
c) -5% la -10% : se efectueaz< o verificare suplimentar< a manometrelor 3i, n cazul
cnd acestea corespund etalon<rii, pretensionarea se consider< corespunz<toare;
nainte de demontarea manometrelor pentru verificare, se recomand< ca presiunea
s< fie redus< la minimum 20% pentru a se evita menYinerea instalaYiei la o presiune
prea ridicat<;
d) mai mari de 10% : se opresc lucr<rile de pretensionare 3i se anunY< proiectantul.
n cazul unor dep<3iri semnificative ale domeniului respectiv, dup< pretensionarea
unui num<r de fascicule identice 3i stabilirea domeniului de variaYie a alungirilor se caut< s<
se determine cauzele producerii acestora.
n cazul procedeelor de precomprimare cu ancoraje definitive deplasabile n timpul
pretension<rii (de exemplu, procedeul de ancorare a arm<turilor cu piuliYe), limitele extreme
(10%) se vor reduce n conformitate cu specificaYiile tehnice ale procedeului, iar n lipsa
acestora se vor adopta limitele 8%.
12.2.9 Dup< efectuarea bloc<rii arm<turii pretensionate n ancoraj 3i ndep<rtarea presei, la
ancorajele tip inel-con se traseaz< un semn pe arm<turi la circa 100 mm de faYa ancorajului,
care trebuie s< fie Yinut sub urm<ire pn< a doua zi pentru a se constata eventualele alunec<ri.
Dac< asemenea alunec<ri au loc, pretensionarea se opre3te 3i se dispune verificarea
ancorajelor (geometrie, duritate).
12.2.10 T<ierea extremit<Yilor arm<turilor se face n momentul nceperii preg<tirilor pentru
injectare. Toate operaYiile se fac cu atenYie, evitndu-se 3ocurile 3i ndoirea arm<turilor, care
pot conduce la alunecarea arm<turilor din ancoraj. T<ierea srmelor se face cu discuri rotative
sau cu flac<r< oxiacetilenic<, la o distanY< de minimum 50 mm de ancoraj. Eventuala ndoire a
srmelor se face cu chei speciale; n acest caz se are n vedere sporirea lungimii de t<iere a
srmelor. T<ierea capetelor srmelor nu este necesar< dac< betonarea zonelor de cap<t permite
nglobarea lor la ntreaga lungime.
12.2.11 n cazul arm<turilor pretensionate exterioare, se va verifica, la fiecare treapt<,
stabilitatea 3i eventualele deformaYii sau deplas<ri ale elementelor pe care reazem< arm<tura
pretensionat<, de-alungul acesteia, deoarece aceste deformaYii sau deplas<ri pot influenYa
valoarea alungirilor m<surate.
12.3 Efectuarea lucr<rilor de protecYie a arm<turii pretensionate
12.3.1 ProtecYia arm<turii pretensionate se realizeaz<, de regul<, prin:
a) injectarea, n canale, a materialului de protecYie prev<zut n proiect;
b) acoperirea ancorajelor prin betonare sau cu alte sisteme, prev<zute n proiect;

87

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

c) m<suri speciale, pentru arm<turile pretensionate exterioare, prev<zute n caiete de


sarcini, dar cel puYin cele ar<tate n continuare.
La realizarea protecYiei arm<turii pretensionate se vor avea n vedere prevederile SR
EN 446 3i SR EN 447.
Dac< lucr<rile de protecYie a arm<turii pretensionate nu se efectueaz< n scurt termen
de la terminarea pretension<rii (maximum 7 zile), nainte de a efectua lucr<rile de protecYie se
va examina starea arm<turii pretensionate n zonele vizibile rezultatul examin<rii fiind
consemnat ntr-un document de constatare. n cazul apariYiei unor fenomene de coroziune, se
va anunYa proiectantul pentru a decide n privinYa continu<rii lucr<rilor.
12.3.2 Principalele cerinYe privind injectarea canalelor arm<turilor pretensionate sunt
urm<toarele:
a) respectarea caracteristicilor materialului de injectare;
b) completitudinea umplerii canalelor, consemnat< n fi3ele de injectare, pentru
fiecare canal n parte (a se vedea anexa E2).
12.3.3 CondiYiile prealabile specifice, care trebuie avute n vedere nainte de nceperea
lucr<rilor de injectare a canalelor arm<turilor pretensionate, sunt urm<toarele:
a) verificarea traseului canalului sub aspectul posibilit<Yii de circulaYie a amestecului
de injectare, precum 3i a posibilit<Yii de aerisire;
b) asigurarea prepar<rii amestecului de injectare n condiYiile 3i cantit<Yile stabilite;
c) existenYa prevederilor, n specificaYia de proiect, privind amestecul de injectare 3i
eventualele condiYii speciale;
d) existenYa condiYiilor tehnice specifice acestor lucr<ri (dot<ri tehnice, inclusiv pentru
nlocuiri, dac< este cazul, facilit<Yi etc.).
12.3.4 Conformitatea realiz<rii inject<rii, n sensul asigur<rii umplerii complete a canalelor 3i
a menYinerii acestei umpleri, face parte din activitatea de executare a lucr<rilor, se refer< la
fiecare canal injectat pentru care se ntocme3te fi3a de injectare 3i este asigurat< de personalul
care efectueaz< lucr<rile de injectare.
Eventualele neconformit<Yi, evidenYiate n fi3ele de injectare, se rezolv< cu acordul
proiectantului.
12.3.5 O atenYie deosebit< la protecYia de cap<t se acord< ancorajelor cu bulb sau bucle pe
dorn.
12.3.6 ProtecYiile temporare ale arm<turilor, care se prev<d a fi p<strate 3i dup< realizarea
protecYiei permanente pe baz< de ciment, trebuie indicate n caietul de sarcini n urma
determin<rilor efectuate de un laborator de specialitate, prin care s< se confirme c< nu sunt
afectate aderenYa 3i protecYia mpotriva coroziunii.
12.3.7 Intervalele de timp n care trebuie realizat< protecYia permanent< se stabilesc pe baza
prevederilor de la pct.9.4.1.
Eventualele prelucr<ri de la capete se vor proteja prin man3oane sigure mpotriva
degrad<rilor mecanice sau coroziunii.
n aceste intervale de timp trebuie s< se evite corodarea arm<turii, prin una sau mai
multe din urm<toarele m<suri:
- mpiedicarea p<trunderii apei n canale;
- evacuarea apei p<trunse accidental n canale, prin orificiile de golire prev<zute n
punctele de cot< minim< ale traseelor 3i suflare cu aer comprimat;
- protejarea prin nvelire a porYiunii exterioare a fasciculelor.

88

89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

n situYiile excepYionale n care termenul de realizare a protecYiei nu poate fi respectat,


se cere avizul proiectantului asupra m<surilor de protecYie ce trebuie adoptate.
12.3.8 OperaYiile de realizare a protecYiei arm<turilor pretensionate (injectare, torcretare,
betonare) se fac la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse ntre +50C 3i +300C.
n cazul n care temperaturile nu se nscriu n limitele menYionate, protecYia arm<turilor
se poate face numai cu respectarea unor m<suri speciale, care trebuie s< fie avizate de
proiectant.
12.3.9 Este obligatorie stabilirea compoziYiei amestecului (past< de ciment) pentru injectare,
pe baza unor ncerc<ri preliminare de laborator privind determinarea propriet<Yilor
amestecului, cu respectarea urm<toarelor reguli:
- ncerc<rile se efectueaz< pe cel puYin dou< probe diferite de ciment, prelevate din
lotul de ciment aprovizionat;
- pentru toate amestecurile se reproduc strict acelea3i condiYii de preparare (malaxare,
temperatur< etc.).
RezistenYa minim< la compresiune a amestecului de injectare trebuie s< fie stabilit< n
proiect.
Este interzis< utilizarea clorurii de calciu sau a altor substanYe care conYin clor 3i care
favorizeaz< corodarea arm<turilor.
12.3.10 Se recomand< ca nainte de nceperea inject<rii s< se asigure utilajul 3i dispozitivele
de rezerv< necesare (malaxor, pomp< de injectare, furtune, srme pentru desfundat etc.) pentru
o eventual< intervenYie la toate punctele de acces ale fasciculului.
De asemenea, trebuie s< se elimine orice neetan3eitate a pompei 3i racordurilor, care
poate conduce fie la introducerea aerului n canal, fie la obturarea n timpul inject<rii.
Nu se pot utiliza procedee de injectare la care deplasarea amestecului se face cu
ajutorul aerului comprimat.
12.3.11 Preg<tirea ancorajelor n vederea inject<rii se face Yinnd seama de prevederile
proiectului.
Etan3area zonei ancorajelor n vederea inject<rii se face fie cu mortar, beton sau r<3in<
epoxidic<, fie cu un capac metalic 3i garnitur< de etan3are fixat de placa metalic< de sub
ancoraj.
Ambele variante trebuie s< permit< cuplarea sigur< 3i etan3< a furtunului prin care se
face alimentarea cu amestecul de injectare 3i nchiderea sub presiune a circuitului. n acest
scop se pot utiliza fie buc<Yi de furtun sau Yeav< din material plastic care se stranguleaz< la
terminarea inject<rii, fie robineYi.
12.3.12 nainte de injectare se procedeaz< la sp<larea canalului, precum 3i la verificarea
etan3eit<Yii 3i continuit<Yii lui, utiliznd ap< sub presiune sau aer comprimat trecut prin filtru
de ulei. Sp<larea trebuie s< fie mai intens< dac< arm<tura a fost protejat< cu ulei emulsionabil.
Aceste operaYii se fac cu cel puYin 15 minute nainte de nceperea inject<rii, n cazul canalelor
c<ptu3ite 3i cu cel puYin 60 minute, n cazul canalelor nec<ptu3ite. Orice neetan3eitate
constatat< trebuie s< fie reparat< nainte de nceperea inject<rii.
Eliminarea apei se recomand< a se face cu aer comprimat, dac< nu au fost prev<zute
orificii de scurgere n punctele cele mai de jos ale canalului.
12.3.13 La fasciculele orizontale introducerea amestecului de injectare se face prin:
- axa ancorajului pentru fascicule rectilinii sau cu deviaYii mici; la lungimi mai
mari de 30,0 m, pentru cazul canalelor nec<ptu3ite, 3i 40,0 m pentru canale

89

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

c<ptu3ite, trebuie s< se prevad< teuri intermediare de control, intervenYie sau


continuare a inject<rii;
- teuri de injectare amplasate n punctul cel mai de jos al canalului, n cazul fasciculelor cu traseu curb; distanYa ntre teuri nu trebuie s< dep<3easc< 20,0 m.
12.3.14 La fasciculele verticale sau oblice cu nclinare mare, introducerea amestecului de
injectare se face prin axa ancorajului de la partea inferioar< a fasciculului.
Se recomand< ca la fascicule cu lungime mai mare de 25,0 m s< se prevad< teuri de
control al umplerii sau de injectare n caz de necesitate (de exemplu cnd pompa nu poate
realiza presiunea necesar< pentru ntreaga n<lYime a canalului).
La fasciculele verticale sau oblice cu nclinare mare, trebuie s< se prevad< teuri de
reinjectare amplasate la o distanY< cuprins< ntre 1,5 3i 3,0 m de ancorajul superior.
12.3.15 La fasciculele cu un cap<t ancorat prin nglobare n beton, modul de amplasare, n
aceast< zon<, a teurilor de injectare sau control, trebuie s< garanteze umplerea pn< la
contactul cu betonul n care este ancorat fasciculul.
12.3.16 n cazul elementelor realizate din bolYari se recomand< s< se prevad< cel puYin cte un
teu de control pe traseul fiec<rui fascicul.
12.3.17 Introducerea amestecului pentru injectare n canale se face cu respectarea
urm<toarelor reguli:
a) injectarea se face cu pompe prev<zute cu membran<, 3nec sau piston;
b) accesul n canal se face continuu 3i lent (6 12 m/min), toate orificiile n lungul
canalului fiind la nceput libere; se va avea grij< deosebit< ca prin pompare s< nu
se introduc< aer odat< cu amestecul; diversele orificii trebuie s< fie astupate pe
m<sur< ce amestecul ajunge n dreptul lor. Dopurile de astupare a orificiilor
trebuie s< fie umezite n prealabil pentru a putea fi ndep<rtate ulterior;
c) n funcYie de modul de desf<3urare a inject<rii la primele fascicule, se poate avea n
vedere o reducere a fluidit<Yii amestecului;
d) dup< ce fluiditatea amestecului ie3it prin ultimul orificiu este apropiat< de cea
determinat< iniYial, orificiile se astup< 3i se m<re3te presiunea cu circa 3 bar peste
presiunea de injectare a amestecului; aceast< suprapresiune se menYine constant<
timp de circa 2 minute, n cazul canalelor c<ptu3ite, 3i de circa 3 minute, n cazul
canalelor nec<ptu3ite. n cazul utiliz<rii aditivilor expansivi, presiunea se poate
reduce la 2 bar iar durata la 1 minut. n acest caz fie se utilizeaz< dopuri din
materiale poroase, care s< permit< eliminarea apei separat< din amestecul de
injectare, fie orificiile sunt l<sate libere, ntr-o prim< etap<, 3i astupate ulterior;
e) canalele care comunic< ntre ele trebuie s< fie injectate simultan sau unul dup<
altul f<r< ntrerupere, trebuind s< existe certitudinea umplerii complete a tuturor
canalelor;
f) dup< aproximativ 45 minute de la injectare, se procedeaz< obligatoriu la reinjectare, fiind respectate acelea3i condiYii ca 3i la injectare; cantitatea de amestec
introdus< la reinjectare trebuie s< fie de maximum 10% din cea introdus< la
injectare (nainte de racordarea pompei, accesul trebuie s< fie desfundat cu o tij<
metalic< adecvat<);
g) reinjectarea canalelor verticale sau oblice se face prin teurile prev<zute special n
acest scop. Se recomand< efectuarea reinject<rii chiar n cazul utiliz<rii unor
aditivi expansivi. Intervalul de timp la care se face reinjectarea este de
aproximativ 45 minute de la terminarea inject<rii. Se recomand< ca la primele
canale injectate s< se fac< dou< sau trei reinject<ri, la diverse intervale de timp,

90

91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

pentru a se stabili intervalul optim de reinjectare, dup< care efectul sediment<rii


amestecului de injectare devine neglijabil. n cazurile excepYionale n care nu s-a
reu3it efectuarea reinject<rii prin teul special prev<zut, operaYia respectiv< se face
prin axa conului superior, permiYndu-se evacuarea apei separate la partea
superioar<. Cantitatea de amestec introdus< la reinjectare nu trebuie s< dep<3easc<,
sensibil, cantitatea necesar< pentru nlocuirea golului format prin sedimentare;
h) la circa 24 ore dup< terminarea operaYiei de injectare toate golurile r<mase la
orificiile de injectare, golire sau control, trebuie s< fie umplute cu amestecul de
injectare, pn< la faYa betonului sau pn< la cap<tul Yevii teului. O atenYie
deosebit< trebuie s< se acorde acestei operaYii la fasciculele cu nclin<ri mari la
capete 3i la cele verticale. Xevile metalice ale teurilor de acces trebuie s< fie
ndep<rtate sau protejate, n cazul n care exist< pericolul ca prin coroziune
betonul s< fie deteriorat.
12.3.18 Pentru controlul calit<Yii amestecului de injectare trebuie s< se efectueze urm<toarele
probe cu metodele prev<zute n standardele n vigoare:
- determinarea fluidit<Yii: la fiecare 3arj< de amestec;
- determinarea sediment<rii 3i a rezistenYei la compresiune: o determinare pentru toat<
cantitatea de amestec utilizat< la injectarea fasciculelor dintr-un schimb, efectuat< n
acelea3i condiYii.
Rezultatele obYinute trebuie s< fie nregistrate n fi3a de injectare.
12.3.19 Dac< n perioada n care se fac injectarea 3i nt<rirea amestecului de injectare,
temperatura mediului ambiant coboar< sub +50C, este obligatorie izolarea elementelor de
atmosfera exterioar<, cu ajutorul unor construcYii sau amenaj<ri auxiliare, nc<lzite la o
temperatur< minim< de +50C, cu aer cald, registre de Yevi cu ap< cald< sau abur, raze
infraro3ii, rezistenYe electrice etc.
Injectarea trebuie s< se efectueze la minim 48 ore de la nceperea nc<lzirii.
nc<lzirea trebuie s< continue cel puYin 48 ore dup< terminarea operaYiei de injectare, n
funcYie 3i de temperatura exterioar<.
Pe toat< perioada de nc<lzire trebuie s< se m<soare, din 6 n 6 ore, temperatura
realizat<; valorile obYinute se nregistreaz< n coloana de observaYii din fi3a de injectare.
Se recomand< ca n toate cazurile n care injectarea se face n perioade foarte reci, s<
se utilizeze amestecuri rezistente la ngheY, verificate prin probe de laborator, care s< confirme
c< nu are loc cre3terea volumului dup< menYinerea timp de 36 ore la temperatura de +20C
...+50C 3i, apoi, coborrea rapid< a temperaturii la -200C.
De regul<, un volum de pori de 6 10% asigur< obYinerea unui amestec rezistent la
ngheY.
12.3.20 n condiYiile n care se prevede ca injectarea s< se realizeze pe timp friguros, trebuie
s< se ia m<suri sporite de mpiedicare a p<trunderii apei n canale, cu ncepere de la pozarea
arm<turii 3i pn< la efectuarea operaYiei de injectare. Se recomand< ca la aceste canale s< se
prevad< orificii n punctele inferioare, orientate n jos sau lateral, astfel ca eventuala ap<
p<truns< s< se poat< evacua liber.
n cazul n care, cu toate m<surile luate, se constat<, totu3i, c< a p<truns ap< n canale,
aceasta trebuie s< fie evacuat< imediat cu ajutorul aerului comprimat.
12.3.21 nainte de injectare trebuie s< se procedeze la verificarea continuit<Yii canalelor,
pentru a se detecta eventualele bloc<ri datorate form<rii unor dopuri de gheaY<; aceast< verificare se face, obligatoriu, numai cu aer comprimat, deoarece n cazul utiliz<rii apei, evacuarea

91

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

acesteia din canalele obturate este foarte anevoioas<. Este interzis< utilizarea, n acest scop, a
aburului.
n cazul n care se constat< existenYa unui dop de gheaY<, se introduce aer comprimat
nc<lzit, att n canalul obturat, ct 3i n cele al<turate (neobturate), pn< la asigurarea
continuit<Yii canalului (prin topirea complet< a gheYii), fapt care se verific< prin ie3irea liber< a
aerului prin cap<tul opus. Este interzis< nc<lzirea arm<turii pretensionate prin trecerea unui
curent electric.
n ziua inject<rii, trebuie s< se procedeze la sp<larea 3i nc<lzirea pereYilor canalelor 3i
la topirea eventualelor resturi de gheaY< r<mase n canale. n acest scop, canalele se umplu cu
ap< nc<lzit< la 30... 400C, care se menYine n canale timp de circa 15 minute. Aceast< operaYie
se efectueaz< de minim dou< ori.
Introducerea apei calde se face numai n acele canale pentru care exist< certitudinea c<
pot fi injectate n aceea3i zi.
n cazul n care, din motive excepYionale, unele canale sp<late nu pot fi injectate n
aceea3i zi, este necesar< evacuarea integral< a apei din acestea, utilizndu-se aer comprimat
nc<lzit.
La preg<tirea 3i introducerea amestecului de injectare se respect< prevederile
menYionate anterior, cu urm<toarele m<suri suplimentare:
- apa de amestecare trebuie s< fie la o temperatur< ntre +300C 3i +400C;
- amestecul trebuie s< fie la o temperatur< de cel puYin +200C n momentul
introducerii n canal;
- se recomand< utilizarea de aditivi pentru sporirea volumului de pori al
amestecului 3i mbun<t<Yirea comport<rii la ngheY.
12.3.22 La elementele sau construcYiile din beton precomprimat la care se prevede ca
arm<tura pretensionat<, aflat< la exteriorul secYiunii, s< aib< aderenY< cu betonul, prin proiect
trebuie s< se prevad< cel puYin urm<toarele: modul de punere n oper< a betonului sau a
mortarului de protecYie; clasa mortarului sau a betonului; grosimea stratului; condiYiile privind
impermeabilitatea.
Betonul sau mortarul de protecYie trebuie s< fie ct mai compact, iar clasa de rezistenY<
se recomand< s< fie egal< cu cea a betonului din elemente, dar cel puYin egal< cu C20/25,
respectiv M30.
Acoperirea cu mortar sau beton se stabile3te prin proiect, n funcYie de agresivitatea
mediului (a se vedea pct. 9.4.1).
Pentru cazurile necuprinse n aceste prevederi se solicit< avizul unui laborator de
specialitate.
12.3.23 La elementele la care faYa opus< celei pe care este plasat< arm<tura pretensionat< vine
n contact cu lichide sau cu materiale agresive, trebuie s< se ia m<suri - ncepnd cu fazele
premerg<toare pretension<rii - ca protecYia arm<turii s< se fac< dup< remedierea neetan3eit<Yii
betonului, dac< este cazul. RenunYarea la aceast< prevedere se poate face numai pe baza unor
prescripYii speciale.
12.3.24 La elementele sau construcYiile la care protecYia arm<turii exterioare este prev<zut< s<
se fac< prin torcretare, operaYiile se fac n conformitate cu reglement<rile tehnice aplicabile 3i
cu respectarea urm<toarelor prevederi:
a) la stabilirea sortului granular al nisipului 3i a dimensiunii maxime a granulei de
agregat se Yine seama de distanYa minim< liber< dintre dou< srme al<turate 3i de
grosimea stratului de protecYie;
b) efectuarea unei cur<Y<ri ngrijite a suprafeYei, eventual prin sablare; dac< exist<
urme de rugin<, acestea vor fi ndep<rtate de pe arm<tur<; dup< sablare, se

92

93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

efectueaz< cur<Yarea suprafeYei cu un jet de aer. Dac< arm<tura a fost protejat<


temporar, de exemplu cu lapte de ciment sau cu alte substanYe de protecYie
temporar< care reduc aderenYa, acestea trebuie s< fie ndep<rtate prin procedeul
care se dovede3te mai eficient (sablare, jet de ap< 3i aer comprimat etc.). n
condiYiile n care se prevede menYinerea protecYiei temporare, cur<Yarea se va face
cu procedee care s< nu conduc< la degradarea acesteia;
c) aplicarea mortarului prin torcretare la protejarea arm<turilor nf<3urate sub tensiune
pe recipienYi se face, de regul<, dup< umplerea cu ap< a acestora 3i realizarea, n
m<sura n care este posibil, a presiunii maxime a apei, ce se dezvolt< n
exploatare. Recipientul nu se gole3te pn< la obYinerea rezistenYei torcretului,
prev<zute n proiect.
12.3.25 ProtecYia arm<turilor cu beton sau mortar turnat se prevede prin proiect 3i se
realizeaz< numai pe baza unor experiment<ri prealabile, prin care se stabilesc detaliile de
executare n funcYie de condiYiile specifice (distanY< ntre arm<turi, posibilitate de compactare,
aderenYa de stratul suport etc.).
12.3.26 Sistemele de protecYie anticoroziv< a suprafeYei straturilor aplicate prin torcretare sau
turnare se adopt< 3i se execut< pe baza prevederilor din reglement<rile specifice n vigoare.
Pentru cazurile necuprinse n aceste reglement<ri se cere avizul unui laborator de specialitate.
12.4 Verificarea 3i recepYia lucr<rilor de precomprimare
12.4.1 Verificarea lucr<rilor de precomprimare const< n:
a) verificarea documentelor privind confecYionarea, montarea 3i recepYia arm<turii
pretensionate (pct.9.9);
b) verificarea privind pretensionarea arm<turii;
c) verificarea privind protecYia arm<turii pretensionate.
12.4.2 Verificarea privind pretensionarea arm<turii se refer< la:
a) verificarea realiz<rii forYei de control 3i verificarea menYinerii acesteia, conform
condiYiilor din prezentul normativ (pct.12.1 3i 12.2), dac< prin proiect nu se
prevede altfel, verificare care se efectueaz< n timpul pretension<rii pentru fiecare
arm<tur< pretensionat< 3i se consemnaz< n fi3ele de pretensionare;
b) verificarea st<rii elementelor precomprimate, n timpul 3i dup< efectuarea
pretension<rii, mai ales n zonele de ancorare a arm<turii pretensionate, precum 3i,
dup< caz, a elementelor de susYinere a arm<turii exterioare de-a lungul acesteia 3i a
rosturilor la elemente asamblate prin precomprimare, verificare care se efectueaz<
prin examinarea direct< a tuturor acestor zone (fisuri, striviri locale etc.).
12.4.3 Verificarea privind protecYia arm<turii pretensionate se refer< la:
a) verificarea documentelor privind livrarea 3i recepYia produselor implicate, a
conformit<Yii cu prevederile proiectului, precum 3i a st<rii acestora, prin examinare
direct<, dup< caz;
b) luarea n considerare a documentelor privind starea arm<turii, n cazul precizat la
pct.12.3.1 aliniatul ultim;
c) verific<ri n timpul operaYiunilor privind protecYia arm<turii pretensionate
(injectare, betonare etc.) 3i a fi3elor ntocmite pentru aceste operaYiuni.
12.4.4. RecepYia lucr<rilor de precomprimare efectuat< pe baza verific<rilor ar<tate
(pct.12.4.112.4.3) se comenYioneaz< n procesul verbal de recepYie calitativ< pe faze (pentru
lucr<ri care devin ascunse). La recepYia lucr<rilor va fi invitat proiectantul.

93

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

13 MONTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE


13.1 Prevederi generale
13.1.1 Montarea elementelor prefabricate se efectueaz< pe baza datelor din proiect, urmnd ca,
n funcYie 3i de complexitatea lucr<rilor de montare, prin proiect s< se prevad< necesitatea
ntocmirii proiectului tehnologic 3i elabor<rii, de c<tre proiectant, a caietului de sarcini.
Proiectul (proiectul tehnologic) va cuprinde cel puYin urm<toarele:
a) cantitatea de elemente de montat, defalcat< pe sortimente;
b) mijloacele de transport pn< la locul de montare;
c) locul de depozitare pe 3antier 3i condiYiile de a3ezare 3i rezemare (dac< montarea
nu se execut< direct de pe mijlocul de transport);
d) metodele de montare, utilajul necesar 3i amplasamentul acestuia;
e) ordinea de desf<3urare a operaYiilor de montare;
f) formaYiile de lucru necesare pentru montare;
g) graficul calendaristic de lucru pentru transportul 3i montarea elementelor
prefabricate, ntocmit n concordanY< cu ordinea de montare a elementelor 3i Yinnd seama de
timpul necesar pentru nt<rirea betonului de monolitizare a mbin<rilor, dac< este cazul;
h) modul de preg<tire a suprafeYelor pe care vor rezema elementele 3i a zonelor de
monolitizare;
i) modul de poziYionare 3i regulile de verificare a respect<rii abaterilor admisibile
pentru montare;
j) m<surile necesare pentru fixarea provizorie a elementelor;
k) ordinea de executare a sudurilor 3i condiYiile tehnice de calitate pe care trebuie s< le
ndeplineasc< sudurile;
l) etapele la care este necesar< o recepYie parYial< a lucr<rilor de montare sau de
mbinare, precum 3i a altor lucr<ri secundare;
m) abaterile admisibile la montare.
La stabilirea m<surilor necesare pentru fixarea provizorie a elementelor la montare se
vor avea n vedere prevederile standardelor SR EN 1991-1-6 3i SR EN 1991-1-6/NB.
13.1.2 Montarea elementelor prefabricate structurale se va efectua sub conducerea 3i
supravegherea unui personal cu studii superioare n domeniul construcYiilor 3i a
responsabilului tehnic cu execYia lucr<rii.
13.1.3 Succesiunea operaYiilor de montare este condiYionat< de posibilitatea execut<rii
mbin<rilor definitive, care nu trebuie s< fie stnjenit< de elementele ce se monteaz< n
continuare sau prin executarea altor lucr<ri.
13.1.4 Produsele necesare pentru rezem<ri umede (mortar) sau uscate (aparate de rezem
metalice, din neopren armat etc.), precum 3i pentru mbin<ri umede (monolitiz<ri cu beton 3i
arm<tur<) sau uscate (prin sudur<, cu 3uruburi etc.) trebuie s< fie conform proiectului 3i s<
aib<, dup< caz, atestarea de conformitate cu standardele sau documentele tehnice legale de
referinY<.
Arm<tura 3i betonul se vor realiza 3i pune n oper< n conformitate cu prevederile
prezentului normativ.
Piesele nglobate n beton se consider< corespunz<toare, dup< cum urmeaz<:
a) cele din elemente turnate in situ, pe care se monteaz< elementele prefabricate, prin
recepYia conform prevederilor prezentului normativ;

94

95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) cele din elemente prefabricate (pentru mbin<ri 3i pentru manipulare), prin


documentele privind calitatea acestora, eliberate de produc<tor.
13.2 Realizarea mont<rilor 3i mbin<rilor
13.2.1 nainte de montare trebuie realizate urm<toarele:
a) verificarea suprafeYelor care vin n contact 3i a celor care intr< n mbinare, n
special sub urm<toarele aspecte:
(i) respectarea condiYiilor privind dimensiunile 3i forma (planitate, rugozitate
etc.), dup< caz;
(ii) prelucrarea corespunz<toare (spre exemplu, perierea cu perie de srm< 3i
sp<larea din abundenY< n cazul n care vin n contact cu beton de monolitizare
sau mortar de poz<), dac< este cazul;
(iii) poziYia 3i forma corespunz<toare a arm<turilor sau ale altor piese care intr<
n mbinare;
(iv) starea de cur<Yenie;
b) trasarea de detaliu pentru poziYia de a3ezare, cu repere att pe zonele de a3ezare, ct
3i pe elementele care se monteaz<;
c) verificarea cotei de nivel a suprafeYelor de a3ezare pe care se monteaz< elementele;
d) preg<tirea mijloacelor provizorii de asigurare a stabilit<Yii elementului montat pn<
la realizarea mbin<rii definitive, dac< este cazul.
13.2.2 Pentru montarea elementelor prefabricate se vor folosi utilaje care s< asigure montarea
n condiYii de securitate.
La ridicarea elementelor prefabricate se va executa n prealabil o ridicare provizorie de
pn< la cca. 20 mm n<lYime pentru verificarea prinderii elementelor n dispozitiv.
Elementele vor fi eliberate din dispozitivul de prindere numai dup< realizarea corect< a
rezem<rii. Este obligatoriu a se asigura echilibrul stabil al tuturor elementelor montate sau
care reazem< pe acestea. Asigurarea se va realiza naintea desprinderii elementului din
crligul macaralei, fie prin executarea mbin<rilor definitive, fie prin mijloace provizorii.
Piesele de prindere provizorie nu vor putea fi demontate dect dup< executarea mbin<rii
definitive, respectiv n cazul mbin<rilor umede sau mixte, dup< cel puYin 3 zile de la betonare.
Este interzis< montarea de elemente pe alte elemente, care nu au fost fixate definitiv
(cu excepYia cazurilor prev<zute prin proiect).
mbin<rile definitive trebuie s< fie executate n cel mai scurt timp posibil de la
montare.
Indiferent de tipul elementului, la ridicarea 3i deplasarea orizontal< n stare suspendat<
a elementelor, trebuie utilizate cabluri/funii pentru oprirea balans<rii.
13.3 Executarea rosturilor la elemente sau construcYii din bolYari sau panouri
prefabricate asamblate prin precomprimare
13.3.1 Umplerea rosturilor dintre elementele prefabricate (bolYari sau panouri) se poate face
prin:
a) turnare de beton n spaYii largi (100...200 mm)
b) matare sau injectare de mortar n rosturile avnd grosimea de 15...30 mm pentru
elemente cu n<lYimea pn< la 1,5 m 3i de 35...55 mm pentru elemente cu n<lYimea mai mare
de 1,5 m.

95

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

c) lipirea cu r<3ini epoxidice, caz n care grosimea rostului nu va dep<3i 1 mm;


utilizarea r<3inilor se va face pe baza documentelor tehnice legale 3i a prevederilor
furnizorului
d) alte metode speciale, pe baza documentelor tehnice legale.
13.3.2 BolYarii sau panourile care urmeaz< a fi asamblate prin precomprimare trebuie s<
ndeplineasc< urm<toarele cerinYe:
a) s< fie recepYionate bucat< cu bucat< 3i s< corespund< prevederilor proiectului;
b) s< aib< asigurat< poziYia relativ< (coincidenY<, continuitate) a canalelor;
c) s< fie executate corect feYele din rost 3i suprafeYele acestora s< nu prezinte 3tirbituri,
rupturi sau fisuri.
13.3.3 Realizarea rosturilor trebuie s< satisfac<, dup< caz, urm<toarele cerinYe:
a) s< asigure leg<tura ntre materialul din rost (beton, mortar) 3i betonul din bolYari;
aceast< leg<tur< se asigur<, dup< caz, prin amprentarea suprafeYelor, prevederea de must<Yi de
arm<tur< 3i armarea cu plase a rostului;
b) s< asigure condiYia de etan3eitate (forma rostului s< permit< aplicarea materialului
sau garniturii de umplere);
c) dimensiunile rostului trebuie s< permit< realizarea mbin<rilor arm<turilor
nepretensionate 3i betonului n condiYii corespunz<toare;
d) rezistenYa betonului din rost trebuie s< fie superioar< cu o clas< rezistenYei betonului
din elemente; dimensiunea maxim< a agregatelor trebuie s< nu dep<3easc< 3 mm pentru
rosturi cu grosimea pn< la 25 mm, inclusiv, 3i 7 mm pentru rosturi peste 25 mm grosime;
controlul calit<Yii materialului din rosturi se efectueaz< la data nceperii precomprim<rii 3i la
28 zile de la turnarea rosturilor, utiliznd :
- pentru mortar, prisme 40 40 160 mm sau cuburi cu latura de 70,7 mm;
- pentru beton, cuburi cu latura de 150 mm sau cilindri;
e) lungimea cordoanelor de sudur< sau petrecerea buclelor de arm<tur< din rost trebuie
s< se ncadreze n limitele toleranYelor din proiect.
13.3.4 Continuitatea 3i etan3eitatea canalelor n rost se poate realiza n una din urm<toarele
variante:
- man3oane recuperabile din caucic sau alt material;
- man3oane nerecuperabile din tabl<, polietilen< sau PVC.
13.3.5 Pentru asamblare, bolYarii sau panourile prefabricate se vor a3eza pe reazeme (calaje,
platforme, fundaYii netasabile), care s< permit< scurtarea elementului pe care l formeaz<
(deplasarea lor) la precomprimare 3i descentrarea u3oar< a reazemelor intermediare, dndu-se
o atenYie deosebit< reazemelor de cap<t care trebuie s< fie capabile s< preia greutatea proprie a
ntregului element f<r< a se produce denivel<ri importante.
13.3.6 nainte de nceperea asambl<rii se vor examina, nc< o dat<, cu atenYie, bolYarii sau
panourile prefabricate, pentru a avea certitudinea c< ace3tia corespund din punct de vedere
calitativ cerinYelor proiectului. De asemenea, este necesar s< se verifice concordanYa dintre
lungimea real< a elementului 3i cea prev<zut< n proiect.
13.3.7 nainte de a3ezarea bolYarilor sau panourilor n poziYia de asamblare:
- se vor ndep<rta praful, murd<ria 3i eventualul strat superficial de lapte de ciment de
pe feYele dinspre rosturi ale bolYarilor 3i panourilor, cu ajutorul periei de srm< 3i prin sp<larea
cu ap<;
- se va verifica starea canalelor (obturare, cur<Yenie);

96

97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

- se va analiza siguranYa la r<sturnare att a panourilor ct 3i a ntregului element 3i se


vor lua m<suri de sprijinire adecvate, care s< nu mpiedice deformarea elementului la
precomprimare.
13.3.8 Dup< a3ezarea bolYarilor sau panourilor n poziYia de asamblare 3i pn< la umplerea
rosturilor se vor lua m<suri pentru a mpiedica murd<rirea feYelor interioare ale rosturilor 3i ale
canalelor.
13.3.9 nainte de umplerea rosturilor cu amestecuri pe baz< de ciment, feYele respective ale
bolYarilor sau panourilor vor fi udate cu ap<, lundu-se m<surile necesare pentru ndep<rtarea
apei de la baza rosturilor (a se vedea 3i pct. 11.5.3).
13.3.10 CompoziYia 3i consistenYa materialului de umplere a rostului se vor stabili prin
ncerc<ri preliminare.
Utilizarea aditivilor se face pe baza documentelor tehnice legale fiind ns< obligatorii
ncerc<ri preliminare, la 3antier; utilizarea concomitent< a dou< tipuri de aditivi se va face
numai cu avizul unui laborator autorizat.
13.3.11 Compactarea mortarului n rost se execut< n general prin ndesare cu 3ipca sau cu
vergeaua metalic<. Pentru o mai bun< compactare se poate prevedea pe fiecare din feYele
panoului o alveol< semicircular<, care s< permit< introducerea unui pervibrator n rost, atunci
cnd acesta este de grosime mare. n cazul n care se folose3te metoda de compactare
interioar< a mortarului sau betonului se va avea n vedere ca mijloacele de compactare s< nu
deterioreze sau s< nu deplaseze man3oanele pentru realizarea canalelor n rost.
13.3.12 Dup< turnare, se vor lua m<suri de protecYie a rosturilor att mpotriva nt<ririi rapide
(n cazul timpului excesiv de cald), ct 3i mpotriva ngheYului (n cazul timpului friguros).
13.4 Verificarea 3i recepYia lucr<rilor de montare a elementelor prefabricate
13.4.1. Verificarea lucr<rilor de montare a elementelor prefabricate se refer< la:
a) verificarea poziYiei, n plan 3i pe n<lYime, 3i verificarea ncadr<rii n abaterile
admisibile, pentru fiecare element montat;
b) verificarea, prin observare vizual< direct< 3i, eventual, cu spioni, a modului de
rezemare, n cazul rezem<rilor simple pe pat de mortar sau pe aparate de rezem, la
fiecare rezemare;
c) verificarea, prin observare vizual< direct<, prin sondaj, a mbin<rilor prin sudur<,
cu 3uruburi sau alte sisteme mecanice, uscate, precum 3i prin determin<ri
nedistructive, la mbin<rile elementelor structurale;
d) verificarea, prin observare vizual< direct< 3i prin m<sur<ri simple, a arm<turilor
care intr< n mbinare, precum 3i a spaYiului destinat turn<rii betonului, la fiecare
mbinare realizat< prin monolitizare sau matare;
e) supravegherea operaYiilor de turnare a betonului sau de matare (starea spaYiului,
clasa betonului, caracteristicale betonului proasp<t etc.), prelevarea epruvetelor
(cuburi sau cilindri) pentru fiecare 3arj< de beton pus< n oper<, verificarea
aspectului betonului la decofrare 3i verificarea clasei betonului turnat.
Pentru lucr<rile 3i zonele care devin ascunse (pct. 13.4.1be) se ncheie procese
verbale de recepYie calitativ< pe faze (pentru lucr<ri care devin ascunse).
Se ncheie, de asemenea, procese verbale privind conformitatea poziYiei n plan 3i pe
n<lYime a elementelor prefabricate structurale, dup< montare 3i fixarea definitiv<.

97

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

13.4.2 RecepYia lucr<rilor de montare a elementelor prefabricate este consemnat< prin proces
verbal de recepYie calitativ<, care are la baz<:
a) documentele privind calitatea 3i recepYia:
(i) elementelor prefabricate montate;
(ii) materialelor utilizate la rezem<ri 3i mbin<ri;
b) documentele privind calitatea lucr<rilor de montare, ncheiate ca urmare a
verific<rilor conform pct. 13.4.1;
c) examinarea, prin observarea vizual< direct<, a elementelor prefabricate montate,
inclusiv a rezem<rilor 3i mbin<rilor acestora.
La recepYie este invitat proiectantul.
13.4.3 n cazurile n care executantul lucr<rilor de construcYii aplic< un sistem de management
al calit<Yii (a se vedea tabelul 20, I, nr.crt.2), la baza procesului verbal de recepYie calitativ< pe
faze a lucr<rilor de montare a elementelor prefabricate vor sta documentele aplicabile ale
acestui sistem, la care se va face trimitere (proceduri, instrucYiuni 3i nregistr<ri privind:
aprovizionarea, recepYia, manipularea, depozitarea 3i trasabilitatea materialelor; executarea 3i
verificarea lucr<rilor; echipamentele de m<surare; utilajele de construcYii; echipamentul de
sudur<; calificarea personalului; tratarea neconformit<Yilor etc.).
n celelalte cazuri, prin procesul verbal de recepYie calitativ< pe faze se vor consemna
toate datele precizate la pct. 13.4.1 3i 13.4.2.
13.5 CondiYii prealabile 3i condiYii necesare pentru efectuarea lucr<rilor de montare a
elementelor prefabricate
13.5.1 Principalele condiYii prealabile pentru realizarea lucr<rilor de montare de elemente
prefabricate sunt:
a) recepYionarea elementelor prefabricate procurate pentru montare;
b) asigurarea utilajelor, echipamentelor 3i dispozitivelor necesare pentru manipulare,
montare 3i fixare provizorie, conform graficului de montare, mai ales n situaYiile,
de regul< frecvente, n care acestea se realizeaz< prin prestare de servicii;
c) efectuarea lucr<rilor preg<titoare, cum sunt:
(i) executarea c<ilor necesare transportului elementelor 3i accesului utilajelor
de montare;
(ii) executarea c<ilor de rulare ale utilajelor de montare;
(iii) verificarea bunei funcYion<ri a utilajelor de montare, precum 3i a
dispozitivelor de prindere 3i fixare provizorie;
(iv) executarea schelelor, dac< este cazul, pentru accesul la zonele de lucru (de
rezemare, de desfacere din macara, de verificare a tras<rii etc.).
13.5.2 Elementele prefabricate prev<zute pentru montare trebuie s< fie recepYionate n
prealabil. RecepYia se efectueaz< prin analizarea documentelor privind calitatea acestora,
eliberate de produc<tor, a prevederilor din proiect 3i examinare direct<.
13.5.3 Documentele privind calitatea elementelor prefabricate sunt:
a) n cazul elementelor prefabricate de serie, introduse pe piaY<, declaraYia de
conformitate conform prevederilor legale privind categoria elementelor respective;
b) n cazul elementelor prefabricate unicat (elemente executate pe baza unui anumit
proiect, pentru o anumit< construcYie, pe baza unei comenzi directe, cum este cazul, de regul<,
a elementelor structurale pentru cl<diri 3i construcYii inginere3ti), declaraYia de conformitate cu
proiectul (comanda), dat< de produc<tor conform sistemului 4 de atestare a conformit<Yii,

98

99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

urmnd a se face recepYia calitativ< a elementelor prefabricate respective 3i a introduce


documentele privind executarea lor n Cartea tehnic< a construcYiei.
La executarea elementelor prefabricate din categoria (b), proiectantul poate stabili,
dac< este cazul, faze determinante (puncte de oprire) la produc<torul acestora, pentru unele
lucr<ri care devin ascunse, executantul fiind obligat n aceste cazuri ca, prin comand< 3i
contractul ncheiat cu produc<torul, s< stabileasc< modalit<Yile practice care s< asigure
realizarea verific<rilor n aceste faze.
13.5.4 La loturile de elemente nestructurale, examinarea direct< se poate face prin sondaj. La
elementele structurale aceasta se efectueaz< pentru fiecare element n parte 3i are n vedere:
a) tipul elementelor 3i marcajele de identificare faY< de documentele privind
calitatea, precum 3i pentru asigurarea trasabilit<Yii;
b) starea general<, sub aspectul formei 3i integrit<Yii betonului, cu examin<ri detaliate
3i consemn<ri n cazul unor defecte sau degrad<ri (segreg<ri, 3tirbituri, arm<tur<
vizibil<, piese care trebuie s< fie aparente 3i sunt acoperite cu beton, arm<turi n
a3teptare pentru monolitizare lips< sau neconforme, fisuri, rosturi de turnare,
denivel<ri necorespunz<toare etc.);
c) starea 3i forma suprafeYelor 3i pieselor implicate n zona de rezemare;
d) poziYia 3i starea pieselor de ag<Yare pentru manipulare.
RecepYia se efectueaz< att pentru elementele prefabricate furnizate de produc<tor, pe
baz< de comand<, ct 3i pentru cele realizate de executant, n ateliere proprii sau pe 3antier
(preturnate), 3i se consemneaz< n procese verbale de recepYie calitativ<.
13.5.5 Elementele metalice preuzinate (spre exemplu, contravntuiri ntre stlpi sau grinzi din
beton armat, grinzi de rulare a3ezate pe stlpi din beton armat etc.) se vor recepYiona n acela3i
mod, cu menYionarea caracteristicilor acestora 3i, dup< caz, a defectelor 3i degrad<rilor
specifice tipului 3i modului de confecYionare a elementelor respective.
13.5.6 Asigurarea detaliilor tehnice la montarea elementelor prefabricate se refer< la:
a) aparatura 3i mijloacele, inclusiv privind accesele pentru trasare, n vederea a3ez<rii
3i regl<rii poziYiei elementelor prefabricate;
b) dot<rile tehnice pentru manipularea, a3ezarea 3i reglarea poziYiei, precum 3i pentru
fixarea provizorie, dac< este cazul;
c) dot<rile tehnice pentru fixarea definitiv< (pentru sudare, montare cu 3uruburi etc.),
dac< este cazul;
d) dot<rile tehnice pentru realizarea mbin<rilor umede, prin monolitizare (pentru
arm<tura de continuitate, cofraje, turnarea 3i vibrarea betonului), pentru perioada
programat< pentru aceste lucr<ri, sau prin matare.
13.5.7 Asigurarea facilit<Yilor necesare la montarea elementelor prefabricate: energie electric<,
ap<, aer comprimat dac< este cazul etc.
13.5.8 Asigurarea personalului calificat pentru manipularea 3i montarea elementelor
prefabricate, precum 3i a celui necesar pentru realizarea mbin<rilor definitive, dup< caz.
13.5.9 Asigurarea materialelor corespunz<toare necesare pentru realizarea mbin<rilor
definitive, dup< caz.

99

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

14 TOLERANXE GEOMETRICE
14.1 ToleranYele pentru m<rimile geometrice pentru construcYii (lungimi, nclin<ri,
rectilinitate, planitate, denivel<ri relative) sunt prezentate n anexa C.
Abateri admisibile pentru cl<diri, pentru clasa de toleranYe 1 (toleranYe normale), sunt
prezentate n anexa D. Clasa de toleranYe 1 ia n considerare ipotezele de proiectare din SR
EN 1992, pentru elemente structurale, precum 3i nivelul necesar de siguranY< pentru elemente
nestructurale.
14.2 Structura complet< trebuie s< se afle n intervalul admisibil al abaterilor pentru a se evita
efectele negative legate de:
a) rezistenYa mecanic< 3i stabilitatea n stadii intermediare 3i n perioada de serviciu;
b) performanYele de exploatare n timpul utiliz<rii cl<dirii;
c) compatibilitatea poziYion<rii pentru asamblarea structurii 3i a elementelor
nestructurale.
14.3 CerinYele pentru toleranYe speciale trebuie precizate n proiect, n totalitate, 3i trebuie s<
cuprind< urm<toarele informaYii:
a) alte abateri dect abaterile admisibile indicate n prezentul normativ;
b) orice alt< m<rime pentru care abaterea trebuie controlat<, mpreun< cu definirea
parametrilor 3i valorilor admisibile;
c) dac< aceste toleranYe speciale se aplic< tuturor elementelor relevante sau numai
unora dintre elemente, care trebuie s< fie identificate.
14.4 ToleranYele pentru suprafeYele de contact dintre elemente, n cazul n care forYele se
transmit prin contactul direct al suprafeYelor, nu sunt prev<zute n prezentul normativ. Toate
cerinYele legate de aceste suprafeYe trebuie s< fie menYionate n proiect.
14.5 ToleranYele pentru elementele turnate sub ap< nu sunt prev<zute n prezentul normativ.
14.6 Dac< o anumit< abatere geometric< face obiectul mai multor cerinYe similare, se aplic<
cea mai strict< cerinY<.
14.7 Prezentul normativ nu conYine cerinYe privind combinaYiile dintre toleranYele la
executarea lucr<rilor 3i deformaYiile structurale.
14.8 ToleranYele pentru poziYia n plan se refer< la axele secundare din plan.
ToleranYele pentru poziYia pe n<lYime se refer< la axele secundare pe n<lYime, de
exemplu cot< de nivel transferat<.
Orice cerinY< privind axele secundare trebuie menYionat< n proiect.

100

101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

15 CONTROLUL CALIT;XII 2I RECEPXIA LUCR;RILOR


15.1 Prevederi generale
15.1.1 Xinerea sub control a realiz<rii lucr<rilor din beton, beton armat 3i beton precomprimat
este deosebit de important< deoarece:
a) de calitatea acestor lucr<ri la realizarea structurilor depinde, n mod direct 3i
nemijlocit, satisfacerea cerinYei esenYiale privind rezistenYa 3i stabilitatea construcYiilor
respective, cu implicaYiile cunoscute att n viaYa oamenilor, ct 3i sub aspect economic;
b) faY< de toate celelalte categorii de materiale utilizate pentru realizarea structurii
construcYiilor, betonul armat 3i betonul precomprimat au urm<toarele particularit<Yi:
(i) n ceea ce prive3te caracteristicile mecanice efective ale betonului pus n
oper<:
- depind, n mare m<sur<, de modul efectiv de punere n oper< (turnare,
compactare, tratare ulterioar<), pentru fiecare zon< a elementelor, n parte;
- nu se determin< direct pe elementul realizat, ci pe corpuri de prob< care,
de3i preluate din acela3i beton proasp<t, sunt Yinute n condiYii de mediu
standard pentru a se determina clasa de rezistenY< a betonului utilizat
(rezistenYele efective depind n mare m<sur< de condiYiile de punere n
oper<);
- valorile concludente sunt obYinute, de regul<, dup< 28 de zile, timp n care,
n mod normal, elementele respective sunt, cel puYin parYial, puse sub
nc<rcare;
(ii) n ceea ce prive3te arm<tura: aceasta devine lucrare ascuns<, fiind greu de
a se mai obYine informaYii cu privire la aceasta (tip, diametre, poziYii etc.);
(iii) eventualele lucr<ri de intervenYie ulterioar<, determinate de constatarea
unor neconformit<Yi sau a unei comport<ri necorespunz<toare, sunt foarte
dificil de realizat att sub aspectul conceperii lor, ct, mai ales, sub aspectul
execut<rii lor;
c) fiabilitatea n ceea ce prive3te proiectarea 3i executarea lucr<rilor este avut< n
vedere n codurile de proiectare, prin m<suri privind considerarea valorilor reprezentative ale
acYiunilor 3i stabilirea coeficienYilor parYiali de siguranY<.
Avnd n vedere cele ar<tate, pentru Yinerea sub control a lucr<rilor din beton, beton
armat 3i beton precomprimat trebuie aplicat< o abordare preventiv<, fapt care se manifest< 3i
prin accentul pus pe verificarea elementelor la intrare n procesul de realizare a lucr<rilor,
conform celor prezentate la subcap. 15.3.
15.1.2 Principalele cerinYe privind activitatea control al calit<tii lucr<rilor sunt urm<toarele:
a) existenYa proiectului, complet 3i adus la zi (prin dispoziYii de 3antier sau alte
documente valabile);
b) asigurarea, dac< este cazul, a asistenYei tehnice a proiectantului pe parcursul
execut<rii lucr<rilor;
c) existenYa, la constructor, a reglement<rilor legale 3i tehnice, aplicabile, pentru
lucr<rile respective;
d) aplicarea unui sistem de management al calit<Yii la realizarea lucr<rilor.
NOT; Sistemul de management al calit<Yii conform SR EN ISO 9001, adaptat la specificul
lucr<rilor de construcYii, asigur< realizarea acestei cerinYe.

101

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

103

15.1.3 Principiile de baz< privind controlul modului de realizare a lucr<rilor sunt:


a) o abordare preventiv< privind calitatea, avnd n vedere particularit<Yile ar<tate la
pct. 15.1.1 b), prin aplicarea unui sistem de management al calit<Yii, pentru evitarea
neconformit<Yilor;
b) o abordare diferenYiat<, care trebuie s< satisfac< urm<toarele cerinYe:
(i) exigenYa n verificarea calit<Yii lucr<rilor este aceea3i, indiferent de
diferenYierea n abordare;
(ii) cerinYele esenYiale stabilite prin legea privind calitatea n construcYii se
aplic< pentru toate cazurile, indiferent de diferenYierea n abordare;
(iii) luarea n considerare 3i a altor cerinYe (funcYionale, privind tehnologiile de
executare a lucr<rilor etc.) 3i/sau a unui num<r diferit de criterii de
performanY< asociate cerinYelor, precum 3i a gradului de independenY< a
personalului care efectueaz< verific<rile;
c) niveluri de performanY< diferite, dup< caz, care rezult< n procesul de proiectare 3i
trebuie stabilite, clar 3i explicit, n proiect, pentru fiecare categorie de lucr<ri 3i fiecare criteriu
de performanY<;
d) diferenYierea demersului pentru verificarea calit<Yii lucr<rilor se face n funcYie de
urm<toarele criterii:
(i) categoria de importanY< a construcYiilor, stabilit< conform reglement<rilor
legale n vigoare;
(ii) cele trei niveluri de verificare, asociate claselor de fiabilitate, definite n
SR EN 1990, anexa B;
(iii) tipul lucr<rilor de construcYii care trebuie s< fie realizate;
(iv) gradul de independenY< a personalului care efectueaz< verific<rile;
(v) cerinYele explicite ale proprietarului/investitorului sau ale proiectantului
lucr<rii.
15.1.4 Modul n care se diferenYiaz< controlul calit<Yii lucr<rilor, n funcYie de criteriile ar<tate
la pct. 15.1.3 (d), este prezentat n tabelul 20.

Nr.
crt.
I

Elemente care conduc


la diferenYieri

Tabelul 20
Criterii avute n vedere (I IV) 3i condiYii privind Yinerea sub
control a realiz<rii lucr<rilor
Categoria de importanY< a construcYiei
A
B
C
D

modul de preparare a
betonului

n staYii de betoane specializate, cu dozare


automat<
(independente sau ale constructorului)

aplicarea de c<tre
constructor a unui sistem
de management al
calit<Yii

- sistem al calit<Yii certificat;


- personal autorizat sau atestat pentru lucr<rile la
care este cerut< autorizarea, respectiv atestarea

102

se permite 3i
prepararea pe
3antier, cu
dozare
manual<.
elemente ale
unui sistem al
calit<Yii,
corelate, care
s< asigure
capacitatea de
a menYine un
nivel constant
de asigurare a
calit<Yii.

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
II

Elemente care conduc


la diferenYieri

luarea n considerare a
unor caracteristici
specifice pentru beton

luarea n considerare a
unor cerinYe specifice
privind faYa v<zut< a
betonului

III

luarea n considerare a
unor cerinYe specifice
privind betonul 3i
punerea lui n oper<

IV

nivelurile de verificare
a proiect<rii 3i gradul
de independenY< a
persoanelor care
efectueaz< verificarea

nivelurile de verificare
a execut<rii lucr<rilor
3i gradul de
independenY< a
persoanelor care
efectueaz< verificarea

Tabelul 20 (continuare)
Criterii avute n vedere (I IV) 3i condiYii privind Yinerea sub
control a realiz<rii lucr<rilor
CerinYe funcYionale (CF)
f<r< CF deosebite
cu CF deosebite
nu este cazul
prevederea n comanda
pentru beton de caracteristici
specifice 3i verificarea
acestora, dup< caz, privind:
- tipul de ciment care poate fi
utilizat (de exemplu:
rezistent la sulfaYi, cu c<ldur<
de hidratatre redus< etc.);
- permeabilitatea la ap<;
- comportarea la ngheYdezgheY;
- uzura mecanic<;
- aerul antrenat.
nu este cazul
prevederi specifice n
comanda pentru beton, dac<
este cazul; aplicarea
metodelor de lucru
corespunz<toare 3i
verificarea acestora.
CerinYe privind tehnologiile de executare a lucr<rilor
tehnhologii obi3nuite
tehnologii deosebite
(glisare, turnare continu<
etc.)
nu este cazul
prevederi specifice n
comanda pentru beton, dac<
este cazul; aplicarea
prevederilor specifice
tehnologiilor respective 3i
verificarea lucr<rilor.
Clase de fiabilitate privind proiectarea 3i executarea
lucr<rilor
RC3
RC2
RC1
DSL3
DSL2
DSL3
verificare de terY<
verificare efectuat<
verificare
parte, efectuat< de
de alte persoane,
efectuat< de
alt< unitate dect
conform procedurii personalul care a
cea care a elaborat
unit<Yii de
elaborat
proiectul
proiectare
proiectul.
IL3
IL2
IL1
verificare de terY<
verificare n
autocontrol
parte
conformitate cu
procedurile
constructorului

103

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

15.2 Clase de verificare


15.2.1 Controlul calit<Yii lucr<rilor din beton, beton armat 3i beton precomprimat este n
responsabilitatea direct< a constructorului acestor lucr<ri, dar, pe lng< acesta, sunt implicaYi
toYi factorii participanYi, n funcYie de natura activit<Yii lor 3i de fazele de realizare a lucr<rilor.
NOT; Prin constructor se nYeleg toate entit<Yile care particip< la executarea lucr<rilor.
Responsabilitatea revine, pentru ntreaga lucrare 3i pentru categorii/p<rYi de lucr<ri, acelor
entit<Yi care ncheie contracte cu beneficiarul, pentru lucr<rile respective.

15.2.2 Se disting dou< etape principale privind controlul calit<tii lucr<rilor:


a) verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucr<rilor, n principal:
(i) proiectul, care furnizeaz< datele tehnice privind construcYia;
(ii) conformitatea produselor care intr< n lucrare;
(iii) capabilitatea furnizorilor care efectueaz< servicii pentru realizarea lucr<rii
respective;
(iv) capabilitatea constructorului de a realiza lucrarea;
b) verificarea proceselor de executare a lucr<rilor pentru fiecare categorie de lucr<ri 3i
faz</etap<, ncepnd cu primirea frontului de lucru de la faza/etapa precedent< 3i sfr3ind cu
predarea frontului de lucru pentru faza/etapa urm<toare sau recepYionarea lucr<rilor
respective.
15.2.3 Prevederile SR EN 1992-1-1 au n vedere numai proiectarea 3i executarea
lucr<rilor ncadrate n clasa de fiabilitate RC2 (a se vedea tabelul 15.1), c<reia i corespund
nivelurile de verificare DSL2 3i IL2.
Avnd n vedere faptul c< n Romnia proiectele sunt verificate tehnic, conform
prevederilor legale, de o terY< parte, condiYia privind nivelul de verificare pentru proiectare
este ndeplinit< inclusiv pentru nivelul DSL3, respectiv clasa de fiabilitate RC3.
Pentru verific<rile privind executarea lucr<rilor se fac urm<toarele preciz<ri;
a) pentru elementele de intrare n procesul de realizare a lucr<rilor (pct. 15.2.2.a (ii)(iv)) se aplic< prevederile subcap. 15.3;
b) n cazul lucr<rilor cu caracter specific (pct. 1.2), se aplic< prevederile din
reglement<rile tehnice specifice, precum 3i cele din caietele de sarcini, dac<
acestea sunt mai restrictive sau mpun condiYii suplimnetare, faY< de cele
corespunz<toare nivelului IL2 de verificare;
c) n funcYie de categoria de importanY< a construcYiei 3i de implicarea lucr<rilor
respective n posibile consecinYe sub aspectul riscului n ceea ce prive3te viaYa 3i
pierderile economice, proiectantul poate stabili, prin proiect, niveluri diferite de
verificare faY< de nivelul IL2, care corespunde prevederilor SR EN 1992-1-1,
astfel:
(i) nivelul IL1 de verificare, pentru construcYii avnd categoria de importanY<
D 3i riscuri minore, sau pentru elemente/p<rYi ale construcYiilor avnd
categoria de importanY< C sau D 3i care prezint< riscuri minore;
(ii) nivelul IL3 de verificare pentru construcYii avnd categoria de importanY<
A sau B; pentru elemente/p<rYi ale construcYiilor avnd categoria de
importanY< A, B sau C 3i care prezint< riscuri majore, precum 3i la
cererea investitorului;
d) verific<rile prev<zute n prezentul normativ sunt cele care corespund nivelului IL2
de verificare.
DiferenYierea nivelurilor de verificare a execut<rii lucr<rilor, a3a cum se arat< n
tabelul 20, nr. crt. IV.2, const< n gradul de independenY< a personalului care efectueaz<

104

105

106

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

verific<rile. Pentru nivelul IL2 de verificare, constructorul trebuie s< aplice un sistem de
management al calit<Yii (pct. 15.1.2.d), prin care s< asigure 3i independenYa personalului care
verific<, faY< de cel care execut< lucr<rile.
15.2.4 Dac< prevede nivelurile IL1 sau IL3 de verificare, proiectantul trebuie s< precizeze
condiYiile efective care au fost avute n vedere pentru stabilirea acestora, inclusiv cerinYa
expres< a investitorului (n cazul nivelului IL3 de verificare).
15.3 Verificarea elementelor de intrare n procesul de realizare a lucr<rilor
15.3.1 Verificarea completitudinii proiectului are la baz< urm<toarele principii:
a) nu se poate realiza o construcYie corespunz<toare dac< aceasta nu are la baz< un
proiect corespunz<tor;
b) nu se pot pune n evidenY< responsabilit<Yile privind proiectul n condiYiile n care
contractul de proiectare, ncheiat ntre beneficiarul lucr<rii (proprietar/investitor) 3i proiectant
nu este ntocmit n mod corespunz<tor.
Proiectantul este implicat n verificarea calit<Yii lucr<rilor care se execut< conform
proiectelor sale, indiferent de clasa de verificare, cel puYin n urm<toarele etape:
(i) lucr<rile pentru care este specificat< legal participarea sa;
(ii) la recepYia de la terminarea lucr<rilor 3i la recepYia final<.
Proiectul, care st< la baza execut<rii lucr<rilor, trebuie s< fie verificat tehnic, conform
prevederilor legale, nainte de a fi predat constructorului.
Constructorul trebuie s< analizeze proiectul primit, sub aspectul fezabilit<Yii, 3i s< fac<
obiecYiuni, dac< este cazul, mai ales n ceea ce prive3te:
lipsuri 3i/sau neconcordanYe n detaliile din proiect 3i/sau n datele tehnice necesare;
posibilitatea de a aproviziona materialele/produsele prev<zute;
capacitatea de a utiliza tehnologiile prev<zute.
ObiecYiunile trebuie s< fie rezolvate cu proiectantul, dup< caz, prin menYinerea
prevederilor din proiect, cu complet<ri, sau prin modific<ri ale proiectului, avnd n vedere
propunerile constructorului.
15.3.2 Conformitatea produselor/materialelor care intr< n lucrare trebuie s< fie asigurat< prin
parcurgerea urm<toarelor etape:
a) verificarea faptului c< n proiect sunt prev<zute toate datele (tipo-dimensiuni,
caracteristici tehnice, alte condiYii, dup< caz) necesare pentru identificarea 3i ntocmirea
comenzilor pentru procurarea produselor/materialelor;
b) cunoa3terea caracteristicilor produselor/materialelor prev<zute n proiect 3i
precizarea clar< a acestora n comenzile date c<tre furnizori;
c)
analizarea contractelor cu furnizorii pentru a asigura aprovizionarea cu
produse/materiale corespunz<toare, nsoYite, dup< caz, de documente care conYin prevederile
produc<torilor privind manipularea, transportul, depozitarea 3i punerea n oper< a
produselor/materialelor respective;
d) recepYia produselor/materialelor sub aspect calitativ, la procurarea acestora, att pe
baza declaraYiilor de conformitate, ct 3i prin verific<ri vizuale 3i, dup< caz, m<sur<ri sau
ncerc<ri/determin<ri;
e) verificarea produselor/materialelor sub aspect calitativ, imediat naintea de punerea
lor n oper< 3i respingerea celor necorespunz<toare, urmnd fie a fi nlocuite, fie a fi stabilite
cu proiectantul soluYii alternative;
f) punerea n oper< a produselor/materialelor corespunz<toare, n conformitate cu
prevederile proiectului, ale produc<torilor, ale prezentului normativ, precum 3i ale altor
reglement<ri tehnice aplicabile, dac< este cazul.

105

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Pentru produsele care nu sunt specificate n proiect (spre exemplu: produse pentru
cofraje, produse pentru ungerea cofrajelor n vederea decofr<rii, srm< pentru legarea
arm<turilor, distanYieri pentru asigurarea poziYiei arm<turii), constructorului i revine obligaYia
de a asigura ndeplinirea cerinYelor/condiYiilor privind realizarea de lucr<ri calitate, prin
utilizarea acestor produse.
15.3.3 Pentru serviciile furnizate (spre exemplu: lucr<ri de cofraje, confecYionare arm<turi,
precomprimare), responsabilitatea asigur<rii calit<Yii acestora revine executantului, care
trebuie s< fie n m<sur< s< Yin< sub control realizarea activit<Yilor respective, prin:
a) cunoa3terea activit<Yilor respective 3i a implicaYiilor acestora n realizarea
lucr<rilor conform proiectului;
b) cunoa3terea capabilit<Yii furnizorului, att din declaraYii proprii, ct 3i din surse
independente de acesta;
c) prevederea clauzelor corespunz<toare, detaliate, n contracte, privind condiYiile
impuse pentru asigurarea calit<Yii serviciilor respective, inclusiv, dac< este cazul, aplicarea
managementului calit<Yii de c<tre furnizor;
d) supravegherea desf<3ur<rii activit<Yilor respective, prin verific<ri pe parcursul
desf<3ur<rii lor;
e) recepYia, dac< este cazul, a serviciilor furnizate.
Laboratoarele la care se efectueaz< ncerc<ri 3i/sau determin<ri trebuie s< aib<
competenYe autorizate/acreditate, pentru domeniul respectiv, conform prevederilor legale.
15.3.4 n vederea asigur<rii calit<Yii lucr<rilor de construcYii, executantul trebuie s< fac<
dovada, n special n ceea ce prive3te:
a) funcYionarea conform documentelor legale;
b) aplicarea unui sistem de management al calit<Yii;
c) capacitatea tehnic<, sub aspectul dot<rilor cerute de tehnologiile prev<zute,
confirmat< 3i prin documente privind realizarea unor lucr<ri similare;
c) existenYa personalului autorizat sau atestat, dup< caz, pentru executarea lucr<rilor
pentru care este cerut< autorizarea, respectiv atestarea.
15.3.5 Asigurarea calit<Yii lucr<rilor trebuie s< fie urm<rit< 3i de investitor, prin:
a) analizarea contractelor cu proiectantul 3i cu executantul, n special n ceea ce
prive3te partea de obligaYii 3i de responsabilit<Yi;
b) asigurarea asistenYei tehnice a proiectantului la desf<3urarea lucr<rilor, n special la
analizarea situaYiilor n care se produc neconformit<Yi, dac< este cazul, prin clauze n
contractul ncheiat cu acesta;
c) supravegherea desf<3ur<rii activit<Yilor de realizare a lucr<rilor, prin activitatea
permanent< a dirigintelui de 3antier.
15.4 Verificarea proceselor de executare a lucr<rilor
15.4.1 Prevederi generale
15.4.1.1 Xinerea sub control a proceselor de executare a lucr<rilor, n scopul verific<rii
conformit<Yii acestora cu cerinYele specificate n proiect 3i n reglement<rile tehnice aplicabile,
cuprinde urm<toarele forme:
a) control intern, efectuat de fiecare entitate care efectueaz< lucr<ri, n scopul
verific<rii calit<Yii acestora, care, la rndul s<u, cuprinde:

106

107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

(i) control interior, desf<3urat de-a lungul tuturor stadiilor proceselor, dup<
reguli prestabilite, alc<tuit din:
- autocontrol efectuat de personalul constructor asupra propriilor
operaYii, cu corectarea imediat<, de c<tre acesta, a erorilor comise;
- control ierarhic, efectuat de 3efii ierarhici, asupra lucr<rilor
personalului din subordine;
(ii) control exterior, efectuat prin sondaj, asupra lucr<rilor efectuate, n toate
stadiile lor, de c<tre personal independent al compartimentului de verificare a
calit<Yii al executantului, mandatat direct de conducerea acestuia, 3i validarea
operaYiilor de control interior;
b) control extern, efectuat de investitor sau de un organism independent acYionnd n
numele acestuia, sau al autorit<Yii de reglementare, cu misiunea de:
- a preveni riscul gre3elilor n managementul calit<Yii;
- a asista pe investitor sau a reprezenta interesul autorit<Yii de reglementare n
obYinerea calit<Yii;
- a valida controlul intern al executantului.
n cazul nivelului IL1 de verificare, se aplic< numai controlul interior (pct. (a.i) de mai
nainte).
n cazul nivelului IL3 de verificare, se aplic< 3i controlul extern efectuat de o terY<
parte.
15.4.1.2 Verificarea conformit<Yii, n domeniul construcYiilor, pentru betoanele utilizate 3i
pentru construcYii n ansamblu, este diferit< de cea a produselor, n general, datorit< faptului
c< acestea (betonul 3i construcYia) sunt unicate, proiectate anume pentru construcYia
respectiv<. Aceast< verificare se realizeaz< prin recepYie, activitate prin care se confirm<, pe
baza documentelor tehnice 3i contractuale, dup< caz, c< sunt ndeplinite cerinYele specificate.
15.4.1.3 Principalele cerinYe 3i criterii de performanY< pentru activit<Yile de control intern sunt
prezentate n tabelul 21.
Pentru controlul extern, care se efectueaz<, de regul<, de organisme autorizate sau
acreditate, cerinYele 3i criteriile de performanY< sunt luate n considerare 3i validate la
autorizarea sau acreditarea organismelor respective.

107

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
1

Tabelul 21
Verificarea conform<rii la
nivelul de performanY<

CerinYa 3i criteriul de
Nivelul de performanY<
performanY<
A CompetenYa pentru efectuarea activit<Yilor de verificare
Calificarea persoanelor care
dup< caz:
efectueaz< verificarea
-calificarea prev<zut< n
reglementarea tehnic<
privind metoda de
verificare;
-practica profesional< n
domeniul respectiv,
documentat<
Aplicarea metodelor prev<zute
-existenYa 3i cunoa3terea
conducerea unit<Yii care
conform reglement<rilor tehnice reglement<rilor tehnice
execut< lucr<rile
specifice
aplicabile;
-utilizarea
echipamentelor 3i
dispozitivelor prev<zute;
-respectarea condiYiilor
de mediu prev<zute,
dup< caz
ncrederea n mijloacele de
-existenYa confirm<rii
m<surare
metrologice, n perioada
de valabilitate
B Oportunitatea activit<Yii de verificare
Respectarea duratelor
dup< caz:
tehnologice
-nregistrare, confirmat<,
privind prelevarea
probelor sau m<surarea
n procesul de lucru;
-confirmarea scris< a
ncheierii lucr<rii care se
verific<;
- beneficiarul (care a
-menYinerea
ncheiat contractul)
documentului care atest<
-proiectantul
durata prev<zut< pn< la
- dirigintele de 3antier
verificare
Prezentarea rezultatelor n timp -durata tehnologic<
util
maxim<, cunoscut<,
impus< de continuarea
lucr<rilor
Durata de validitate a verific<rii -durata maxim< stabilit<
efectuate
prin reglement<ri
tehnice sau proiect

108

109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tabelul 21 (continuare)
Nr.
CerinYa 3i criteriul de
Nivelul de performanY<
Verificarea conform<rii la
crt.
performanY<
nivelul de performanY<
C Documentarea activit<Yii de verificare (nregistr<ri privind calitatea)
7
Recunoa3terea documentelor de dup< caz:
c<tre factorii interesaYi
-documente ale
- beneficiarul (care a ncheiat
sistemului calit<Yii,
contractul)
recunoscut
-proiectantul
-prin prevederi
- dirigintele de 3antier
specifice n contract
8
Completitudinea documentelor
-conform
reglement<rilor tehnice
aplicabile sau
prevederilor din proiect
9
Termen de p<strare a
dup< caz:
documentelor (inclusiv
-cel puYin perioada de
- beneficiarul (care a ncheiat
securitatea integrit<Yii lor)
garanYie
contractul)
-permanent pentru cele
-proiectantul
care intr< n Cartea
- dirigintele de 3antier
tehnic< a construcYiei
10 Accesul la documente (include
-pentru orice factor
trasabilitatea verific<rilor)
interesat
-luare n evidenY< 3i
spaYiu de depozitare
corespunz<tor

15.4.1.4 Verific<rile lucr<rilor efectuate sunt prezentate n normativ, n capitolele respective,


dup< cum urmeaz<:
- cofraje: subcap. 7.4;
- spaYii de turnare realizate n teren: subcap. 7.5.3;
- arm<tura nepretensionat< montat<: subcap. 8.5;
- arm<tura pretensionat< montat<: subcap. 9.9;
- piese nglobate montate: pct. 10.2 3i 10.4;
- betonul 3i punerea n oper< a acestuia: anexa H,
- precomprimare: subcap. 12.4;
- montare elemente prefabricate: subcap. 13.4.
15.4.2 AcYiuni n cazul unor neconformit<Yi
n cazul n care verific<rile identific< neconformit<Yi, trebuie ntreprinse acYiuni
adecvate pentru a se asigura c< acestea sunt ndep<rtate 3i situaYia nu se va repeta. Dac< sunt
neconformit<Yi faY< de condiYiile din proiect sau din reglement<rile tehnice aplicabile, se
analizeaz< situaYia mpreun< cu proiectantul, pentru stabilirea m<surilor care se impun a fi
luate.
15.5 RecepYia lucr<rilor din beton, beton armat 3i beton precomprimat
15.5.1 RecepYia lucr<rilor din beton, beton armat 3i beton precomprimat se efectueaz< pentru
ntreaga construcYie 3i pe p<rYi din construcYie (fundaYie, tronson etc.). Aceast< recepYie are la
baz< examinarea direct<, efectuat< pe parcursul execut<rii lucr<rilor, precum 3i:

109

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

a) declaraYiile de conformitate prev<zute de reglement<rile n vigoare pentru


materialele utilizate;
b) existenYa 3i conYinutul proceselor verbale de recepYie calitativ< privind
cofrajele, armarea, aspectul elementelor dup< decofrare, calitatea betonului
pus n lucrare, precum 3i existenYa 3i conYinutul proceselor verbale pentru
fazele determinante 3i pentru lucr<rile care devin ascunse;
c) existenYa 3i conYinutul documentelor privind betonul livrat;
d) consemn<rile din condica de betoane;
e) constat<rile consemnate n cursul execut<rii lucr<rilor n cadrul controlului
interior 3i/sau exterior;
f) confirmarea, prin procese verbale, a execut<rii corecte a m<surilor de
remediere prev<zute n diferitele documente examinate;
g) rapoartele privind calitatea betoanelor nt<rite;
h) ncadrarea n abaterile admisibile, pentru:
- dimensiuni de ansamblu 3i cote de nivel;
- dimensiuni ale elementelor n raport cu prevederile proiectului;
- poziYia golurilor prev<zute n proiect;
- poziYia relativ< pe ntreaga n<lYime a construcYiei, a elementelor
verticale (stlpi, pereYi structurali) consemnndu-se eventuale dezax<ri;
i) comportarea la proba de umplere cu ap<, n cazul recipienYilor;
j) respectarea condiYiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind
materialele utilizate, compoziYia betonului, impermeabilitatea, gelivitatea etc.;
k) orice alt< verificare care se consider< necesar<.
15.5.2 n vederea recepYiei structurii unei construcYii, n cazurile n care se solicit< de c<tre
proiectant, constructorul trebuie s< prezinte beneficiarului rapoarte de ncerc<ri prin metode
nedistructive pe beton nt<rit. Alegerea elementelor 3i num<rului necesar de ncerc<ri se face
de c<tre proiectant. ncerc<rile prin metode nedistructive se efectueaz< n conformitate cu
prevederile reglement<rilor tehnice aplicabile.
15.5.3 Calitatea betonului se determin< conform urm<toarelor criterii:
a) pentru betoane supuse unui control de certificare a producYiei, conform tabelului 22;

Criteriul 1
Nr.
crt.

Num<rul n al rezultatelor de
rezistenY< la compresiune pentru
partea de obiect

Media a n rezultate
fcm
N/mm2

1
2
3
4

1
2 4
56
735

neaplicabil
fck + 1
fck + 2
fck + (1.65 &
2.85/n0.5)s
n care s = 4 N/mm2

110

Tabelul 22
Criteriul 2
Toate rezultatele
individuale ale
ncerc<rilor
fci
N/mm2
fck & 4
fck & 4
fck & 4
fck & 4

111

112

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) pentru betoane nesupuse unui control de certificare a producYiei, conform tabelului 23.

Criteriul 1
Nr. Num<rul n al rezultatelor de rezistenY< Media a n rezultate
crt. la compresiune pentru partea de obiect
fcm
N/mm2
1
2

fck + 4
fck + 1,48s

3
15

Tabelul 23
Criteriul 2
Toate rezultatele
individuale ale
ncerc<rilor
fci
N/mm2
fck & 4
fck & 4

15.5.4 Verificarea calit<Yii betonului pus n oper< se face pe p<rYi de obiect, pe baza ncerc<rii
epruvetelor prelevate la punerea n oper< a betonului, precum 3i a examin<rii directe 3i
m<sur<rii.
Prin p<rYi de obiect se nYeleg:
- p<rYile de construcYie delimitate de rosturile de lucru sau, n cazul elementelor
separate cu volum mic (spre exemplu, fundaYii izolate), conform A.5.a din tabelul H1;
- p<rYile de construcYie precizate prin proiect sau proceduri speciale, dac< acestea sunt
diferite de cele delimitate de rosturile de lucru (spre exemplu, n cazul turn<rii
continue).
Verificarea calit<Yii betonului pus n oper< se refer< la:
a) rezistenYa la compresiune, la 28 de zile (clasa de rezistenY<);
b) alte caracteristici, conform prevederilor din proiect (a se vedea tabelul H1,
A.5.c; E.3; E.4; F.3).
15.5.5 Pentru verificarea calit<Yii betonului trebuie s< se ia n considerare urm<toarele:
a) Privind clasa de rezistenY< la compresiune:
(i) rezultatele ncerc<rilor pe cilindri/cuburi, realizate din probe prelevate la
locul de punere n oper<, trebuie s< corespund< prevederilor din tabelul H1,
G.1;
(ii) dac< nu s-au efectuat ncerc<ri obligatorii pe cilindri/cuburi prelevate la
locul de punere n oper<, la frecvenYele stabilite, sau dac< rezultatele se
situeaz< sub clasa prev<zut< n proiect, trebuie s< se efectueze ncerc<ri
nedistructive in-situ /extrageri de carote care s< confirme calitatea
lucr<rilor executate.
n cazul (i) rezultatele se analizeaz< pe baza criteriilor de conformitate, nscriindu-se:
- rezultatele m<sur<rilor;
- valorile determinate 3i criteriul de conformitate utilizat;
- conformitatea rezultatelor;
- clasa de rezistenY< efectiv realizat<.
n cazul (ii) se analizeaz<:
- rezultatele ncerc<rilor pe corpurile de prob<, corelndu-se cu rezultatele
aferente zonei ncercate nedistructiv;
- rezultatele obYinute pentru ncerc<ri nedistructive/extrageri de carote/ncerc<ri
in-situ.
b) Privind alte caracteristici ale betonului, criteriile de conformitate se stabilesc prin
proiect, iar rezultatele obYinute trebuie s< corespund< prevederilor din tabelul H1,
E.3; E.4; F.3 3i G.2.

111

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Concluziile rezultate pe baza aplic<rii criteriilor de conformitate, pentru fiecare parte


de obiect, pot fi: beton corespunz<tor sau beton necorespunz<tor. Neconformit<Yile privind
calitatea betoanelor se rezolv< conform prevederilor din tabelul H1, pentru fiecare caz de
neconformitate constatat.
Rezultatele verific<rii se nscriu n raportul privind calitatea betoanelor.
15.5.6 Verific<rile efectuate 3i constat<rile rezultate la recepYia structurii de rezistenY< se
consemneaz< ntr-un proces verbal ncheiat ntre investitor, proiectant 3i constructor,
precizndu-se, n concluzie, dac< structura n cauz< se recepYioneaz< sau se respinge.
n cazurile n care se constat< deficienYe n executarea structurii, trebuie stabilite
m<suri de remediere, iar dup< realizarea acestora trebuie s< se efectueze o nou< recepYie.
15.5.7 Acoperirea elementelor structurii cu alte lucr<ri (zid<rie, tencuieli, placaje, protecYii,
alte finisaje) este admis< numai pe baza dispoziYiei date de proiectant.
Aceast< dispoziYie se poate da dup< ncheierea recepYiei structurii de rezistenY< sau, n
cazuri justificate, dup< ncheierea recepYiei parYiale a structurii de rezistenY<.
RecepYia parYial< const< n efectuarea tuturor verific<rilor ar<tate la pct.15.5.1, cu
excepYia verific<rii rezistenYei betonului nt<rit, la 28 de zile, care se face la recepYia
definitiv< a structurii de rezistenY<.
n asemenea situaYii, proiectantul trebuie s< precizeze unele p<rYi din elemente asupra
c<rora s< se poat< efectua determin<ri ulterioare 3i care nu se pot acoperi dect dup<
ncheierea recepYiei definitive a structurii.
15.5.8 RecepYia construcYiilor din beton, beton armat 3i beton precomprimat se face n
conformitate cu prevederile legii.

112

113

114

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ANEXE

113

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

115

Anexa A
DOCUMENTE DE REFERINX;
A1. Standardele 3i reglement<rile tehnice menYionate ca documente de referinY< sunt
urm<toarele:
SR EN 197-1:2002; SR EN 197-1/A1:2004; SR EN 197-1/A3:2007
Ciment. Partea 1: CompoziYie, specificaYii 3i criterii de
conformitate ale cimenturilor uzuale
SR EN 206-1:2002

Beton. Partea 1: SpecificaYie, performanY<, producYie 3i


conformitate, cu amendamentele SR EN 206-1:2002/A1:2005,
SR EN 206-1:2002/A2:2005 3i erata SR EN 2061:2002/C91:2008

SR 13510:2006

Beton. Partea 1: SpecificaYie, performanY<, producYie 3i


conformitate. Document naYional de aplicare a SR EN 206-1, cu
erata SR 13510:2006/C91:2008

SR EN 446:2008

Paste pentru cabluri pretensionate. Procedur< de injecYie a


pastelor

SR EN 447:2008

Paste pentru cabluri pretensionate. CerinYe pentru paste curente

SR EN 1339:2004

Dale de beton. CondiYii 3i metode de ncerc<ri, cu erata SR EN


1339:2004/AC:2006

SR EN 1990:2004; SR EN 1990:2004/A1:2006; SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2009.


Eurocod. Bazele proiect<rii structurilor
SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod. Bazele proiect<rii structurilor. Anexa naYional<
SR EN 1990:2004/A1:2006/NA:2006
Eurocod: Bazele proiect<rii structurilor. Anexa A2: AplicaYie
pentru poduri. Anexa naYional<
SR EN 1991-1-6:2005; SR EN 1991-1-6:2005/AC:2008
Eurocod 1: AcYiuni asupra structurilor.Partea 1-6: AcYiuni
generale AcYiuni pe durata execuYiei
SR EN 1991-1-6:2005/NB:2008 Eurocod 1: AcYiuni asupra structurilor.
Partea 1-6: AcYiuni generale AcYiuni pe durata execuYiei.
Anexa naYional<
SR EN 1992-1-1:2004; SR EN 1992-1-1:2004/AC:2008
Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale 3i reguli pentru cl<diri
SR EN 1992-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton.

114

116

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Partea 1-1: Reguli generale 3i reguli pentru cl<diri.


Anexa naYional<
SR EN 1994-1-1:2004; SR EN 1994-1-1:2004/AC:2009
Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oYel 3i beton.
Partea 1-1: Reguli generale 3i reguli pentru cl<diri
SR EN 1994-1-1:2004/NB:2008 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oYel
3i beton. Partea 1-1: Reguli generale 3i reguli pentru cl<diri.
Anexa naYional<
SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid<rie. Partea 1-1:
Reguli generale pentru construcYii de zid<rie armat< 3i nearmat<
SR EN 1996-1-1:2006/NB:2008 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zid<rie.
Partea 1-1: Reguli generale pentru construcYii de zid<rie armat<
3i nearmat<. Anex< naYional<
SR EN 1998-1:2004; SR EN 1998-1:2004/AC:2010-06-01
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenY< la cutremur.
Partea 1:Reguli generale, acYiuni seismice 3i reguli pentru
cl<diri
SR EN 1998-1:2004/NA:2008
Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenY< la cutremur.
Partea 1:Reguli generale, acYiuni seismice 3i reguli pentru cl<diri.
Anex< naYional<
SR 3518:2009

ncerc<ri pe betoane. Determinarea rezistenYei la ngheY-dezgheY


prin m<surarea variaYiei rezistenYei la compresiune 3i/sau
modulului de elasticitate dinamic relativ

SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 9001:2008/AC:2009


Sisteme de management al calit<Yii. CerinYe
SR EN 12350-1:2009 ncercare pe beton proasp<t. Partea 1: E3antionare
SR EN 12350-2:2003 ncercare pe beton proasp<t. Partea 2: ncercarea de tasare
SR EN 12350-3:2003 ncercare pe beton proasp<t. Partea 3: ncercare Vebe
SR EN 12350-4:2002 ncercare pe beton proasp<t. Partea 4: Grad de compactare
SR EN 12350-5:2002 ncercare pe beton proasp<t. Partea 5: ncercare cu masa de
r<spndire
SR EN 12350-7:2009 ncercare pe beton proasp<t. Partea 7: ConYinut de aer. Metode
prin presiune
SR EN 12390-1:2002, SR EN 12390-1:2002/AC:2006

115

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

ncercare pe beton nt<rit. Partea 1: Form<, dimensiuni 3i alte


condiYii pentru epruvete 3i tipare
SR EN 12390-2:2009 ncercare pe beton nt<rit. Partea 2: Preg<tirea 3i p<strarea
epruvetelor pentru ncerc<ri de rezistenY<
SR EN 12390-3:2009 ncercare pe beton nt<rit. Partea 3: RezistenYa la compresiune a
epruvetelor
SR EN 12390-5:2009 ncercare pe beton nt<rit. Partea 5: RezistenYa la ntindere prin
ncovoiere a epruvetelor
SR EN 12390-6:2002; SR EN 12390-6/AC:2006
ncercare pe beton nt<rit. Partea 6: RezistenYa la ntindere prin
despicare a epruvetelor
SR EN 12390-8:2009 ncercare pe beton nt<rit. Partea 8: Adncimea de p<trundere a
apei sub presiune
SR EN 12504-1:2009 ncerc<ri pe beton n structuri. Partea 1: Carote. Prelevare,
examinare 3i ncerc<ri la compresiune
SR EN 12504-2:2002 ncerc<ri pe beton n structuri. Partea 2: ncerc<ri
nedistructive. Determinarea indicelui de recul
SR EN 12504-3:2006 ncerc<ri pe beton n structuri. Partea 3: Determinarea forYei de
smulgere
SR EN 12504-4:2004 ncerc<ri pe beton n structuri. Partea 4: Determinarea
vitezei de propagare a ultrasunetelor
SR ENV 13670-1:2002 ExecuYia structurilor de beton. Partea 1:CondiYii comune
SR EN 13791:2007 Evaluarea in-situ a rezistenYei la compresiune a betonului din
structuri 3i din elemente prefabricate, cu erata SR EN
13791/C91:2007
SR EN 14487-1:2006 Beton pulverizat. Partea 1: DefiniYii, specificaYii 3i conformitate
SR EN 14487-2:2007 Beton care se aplic< prin pulverizare. Partea 2: ExecuYie
ST 009-2005

SpecificaYie tehnic< privind produse din oYel utilizate ca arm<turi:


cerinYe 3i criterii de performanY< (Ordinul minstrului transporturilor,
construcYiilor 3i turismului nr.1.944/2005 publicat n Monitorul
Oficial, Partea I, nr.1.086bis din 2 decembrie 2005), cu modific<ri
3i complet<ri ulterioare

NE 012/1-2007

Normativ pentru producerea betonului 3i executarea lucr<rilor din


beton, beton armat 3i beton precomprimat. Partea 1: Producerea
betonului (Ordinul ministrului dezvolt<rii, lucr<rilor publice 3i
locuinYelor nr.577/ 2008 publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
374 din 16 mai 2008)

116

117

118

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa B

PREVEDERI CARE TREBUIE S; FIE CONXINUTE N PROIECTELE


LUCR;RILOR DIN BETON, BETON ARMAT 2I BETON PRECOMPRIMAT

B1. Prevederile minime care trebuie s< fie conYinute n partea scris< 3i n partea desenat< a
proiectelor, definite conform pct. 4.1, sunt specificate, pentru fiecare categorie de lucr<ri, la
capitolele respective.
n continuare este prezentat< succint lista acestor prevederi, cu urm<toarele observaYii:
a) cuprinderea acestor prevederi minimale nu depinde de categoria de
importanY< a construcYiilor 3i nici de clasele de verificare pentru executarea
lucr<rilor;
b) menYiunea dac< este cazul se refer< la prevederi necesare n funcYie de
condiYiile de exploatare, de complexitatea lucr<rilor, de condiYiile de
executare a lucr<rilor 3i altele asemenea.
B1.1 Prevederi privind trasarea:
- poziYiile axelor, precum 3i a liniilor secundare pentru trasare, dup< caz, cu clase de
toleranY<;
- cotele de nivel, cu clase de toleranY<;
- datele suplimentare necesare pentru trasarea elementelor cu forme 3i/sau poziYii
deosebite, n plan 3i pe vertical<;
- poziYia n plan 3i cote, cu clase de toleranY<, pentru piese nglobate n fundaYii;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dac< este cazul;
- condiYii deosebite pentru efectuarea tras<rii, dac< este cazul.
B1.2 Prevederi privind cofrajele 3i susYinerile acestora:
- dimensiunile n plan 3i pe vertical<, cu clase de toleranY<;
- poziYia relativ<, n plan, faY< de axe, cu clase de toleranY<;
- cota feYei inferioare 3i/sau superioare, dup< caz, cu clase de toleranY<;
- datele suplimentare necesare pentru executarea cofajelor cu forme 3i/sau poziYii
deosebite, n plan 3i pe vertical<;
- calculul cofrajelor 3i susYinerii acestora, sau precizarea privind necesitatea unui proiect
tehnologic pentru cofraje, caz n care se elaboreaz< caiet de sarcini pentru aceasta;
- precizarea necesit<Yii calculului privind deformaYiile cofrajului 3i condiYiile, cu clase
de toleranY<, pentru deformaYiile admisibile;
- precizarea condiYiilor, conform subcap. 7.5.1 3i 7.5.2, privind spaYiile de turnare
realizate n teren (terasamente);
- precizarea condiYiilor deosebite, dac< este cazul, pentru:
planitatea suprafeYei cofrate, cu clase de toleranY<;
rectilinitatea muchiilor, cu clase de toleranY<;
etan3eitate;
agenYii de decofrare;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire);
- precizarea condiYiilor privind modul de decofrare, dac< este cazul.

117

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

B1.3 Prevederi privind arm<tura nepretensionat<:


- tipul 3i clasa produselor prev<zute pentru fiecare categorie de arm<turi;
- diametrul, precum 3i forma arm<turilor, notate distinct 3i unitar, cu clase de toleranY<,
dac< este cazul;
- poziYia relativ< 3i faY< de cofraj a fiec<rei arm<turi;
- acoperirea cu beton, precum 3i condiYii pentru distanYieri, dac< este cazul;
- poziYiile 3i lungimile de suprapunere, cu clase de toleranY<, precum 3i alte condiYii,
pentru nn<dirile prin suprapunere;
- condiYii pentru alte moduri de nn<dire, dac< este cazul, cu precizarea acestora;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire);
- condiYia, explicit<, de a fi ncuno3tiinYat n cazurile n care nu se utilizeaz< tipul 3i/sau
clasa de produse prev<zute n proiect.
B1.4 Prevederi privind arm<tura pretensionat<:
- tipul 3i clasa produselor;
- procedeul de precomprimare;
- modul de alc<tuire (arm<tura propriu-zis<, ancoraje etc.);
- modul de realizare a canalelor sau de a3ezare a arm<turii pretensionate exterioare;
- condiYii pentru realizarea canalelor, mai ales sub urm<toarele aspecte:
poziYia relativ< n cofraj, cu clase de toleranY<;
forma 3i poziYiile zonelor de racordare cu suprafaYa pe care reazem<
ancorajul;
poziYiile teurilor de injectare 3i de aerisire;
modul de fixare n cofraj;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire);
- modul de protecYie temporar< a arm<turii pretensionate 3i a ancorajelor, pentru a fi
aplicat dac< este cazul;
- modul de protecYie definitiv< a arm<turii pretensionate 3i a ancorajelor;
- condiYia, explicit<, de a fi ncuno3tiinYat proiectantul n cazurile n care nu se pot
utiliza tipul 3i/sau clasa de produse prev<zute n proiect.
B1.5 Prevederi privind piesele nglobate n beton:
- detalii de executare pentru piesele care se confecYioneaz< sau datele necesare,
complete, pentru piesele care se procur< de pe piaY<;
- poziYia n cofraj, cu clase de toleranY<, n ceea ce prive3te:
amplasarea faY< de axe;
amplasarea faY< de suprafaYa elementelor;
cotele de nivel, dac< este cazul;
poziYia, n cazul pieselor nesimetrice;
- condiYii pentru recepYia pieselor care se nglobeaz<, dac< este cazul;
- condiYii privind montarea n cofraj, dac< este cazul, de exemplu:
pentru benzile/profilele de etan3are la rosturile de turnare;
pentru etan3area pieselor cu goluri care trebuie s< r<mn< libere;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dac< este cazul.
B1.6 Prevederi privind punerea n oper< a betonului:
- specificarea privind betonul:
clasa de rezistenY<;
alte condiYii specifice, dup< caz (clase de lucrabilitate, de permeabilitate, de
gelivitate, conYinut de aer oclus etc.);
- condiYii pentru betonul proasp<t, dac< este cazul (priz< accelerat< sau ntrziat< etc.);

118

119

120

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

determin<rile care trebuie efectuate pe betonul proasp<t;


epruvetele necesare pentru elemente sau p<rYi de construcYie 3i etapele n care se
realizeaz< acestea;
amplasarea rosturilor de turnare sau condiYia explicit< a turn<rii continue, f<r<
ntrerupere;
modul de protecYie 3i tratare a betonului;
condiYii privind decofrarea:
termene sau rezistenYe minime ale betonului;
menYinerea unor sprijiniri, cu detalii;
stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire), dup< caz, pentru turnarea betonului,
tratarea 3i protecYia acestuia 3i decofrare.

B1.7 Prevederi privind precomprimarea:


- date privind condiYiile preliminare (rezistenYa betonului, condiYii pentru verificarea
st<rii elementelor, e3afodajelor, arm<turii etc.);
- programul de pretensionare (ordinea pretension<rii arm<turilor, forYele de control);
- condiYii privind corelarea ntre executarea elementelor din beton 3i efectuarea
pretension<rii, mai ales sub urm<toarelor aspecte:
protecYia temporar< a arm<turii pretensionate;
rezistenYa betonului la precomprimare;
pretensionarea n etape, dac< este cazul;
integrarea acivit<Yilor de pretensionare n etapele realiz<rii construcYiei;
- condiYii privind protecYia definitiv< a arm<turilor pretensionate 3i ancorajelor, inclusiv
cele care privesc existenYa protecYiei temporare, dac< este cazul;
- alte condiYii specifice, dac< este cazul;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire).
Proiectantul trebuie s< asigure, pentru operaYiunile de pretensionare:
participarea sa pe 3antier, la determinarea pierderilor prin frecare pentru care
trebuie s< stabileasc< tipurile 3i num<rul de arm<turi pretensionate pentru care se vor face
determin<ri;
modul de rezolvare a cazurilor n care sunt abateri la realizarea forYei de
control (a se vedea pct.12.2.8).
B1.8 Prevederi privind montarea elementelor prefabricate:
- condiYii privind verific<rile prealabile ale zonelor pe care reazem< elementele care se
monteaz< (cote, dimensiuni 3i starea suprafeYei, cu clase de toleranY<);
- condiYii privind preg<tirea suprafeYelor pe care se monteaz<, dac< este cazul;
- condiYii privind recepYia elementelor care se monteaz<, dup< caz;
- detalii complete privind modul de rezemare sau de mbinare privind, dup< caz,
aparatele de reazem, monolitiz<rile, sudurile, mbin<rile cu 3uruburi 3. a.;
- condiYii, dac< este cazul, pentru echipamentele 3i utilajele cu care se efectueaz<
montarea;
- date 3i condiYii privind mijloacele provizorii de asigurare a stabilit<Yii elementelor
montate pn< la realizarea situaYiei definitive, dac< este cazul;
- date 3i condiYii pentru executarea rosturilor la elemente sau construcYii din tronsoane
asamblate prin precomprimare, dac< este cazul;
- alte condiYii pentru montare sau situaYiile dup< montare, dac< este cazul;
- stabilirea fazelor determinante (puncte de oprire).
B2. n cazurile n care nu se cer condiYii deosebite, n proiect trebuie f<cut< menYiunea c< se
vor respecta, pentru lucrarea sau caracteristica respectiv<, prevederile din prezentul normativ.

119

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

121

Anexa C
CLASE DE TOLERANXE PENTRU LUCR;RI DE CONSTRUCXII
C.1 Clasele de toleranYe pentru lucr<ri de construcYii sunt stabilite pentru categoriile de m<rimi
uzuale conform tabelului C1.

Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

M<rimea considerat<
Cot< de nivel
Dimensiune, distanY<
Pant<, nclinare
Rectilinitate
Planitate
Perpendicularitate/unghi
Denivelare local<

Simbolul toleranYei
TH
TD
TPP; TPD
TR
TS
TU
TN

Tabelul C1
Tabelul cuprinznd clasele de
toleranY<
C2
C3a; C3b
C4; C5
C6
C7
C8
C9

n cazul n care se admit toleranYe mai mari dect cele prev<zute n clasele de toleranYe
specificate, acestea vor fi menYionate explicit n proiectele respective.
C.2 La stabilirea claselor de toleranYe s-a luat ca baz< 3irul de numere Ra 10 3i formulele de
calcul precizate la fiecare categorie de m<rimi considerate. n tabelele C2 - C9 sunt date valori
pentru domenii ale m<rimilor considerate, urmnd ca, atunci cnd este necesar, valorile
intermediare s< se deduc< prin interpolare liniar<.
NOT;: Valorile 0,24 , 2,4 3i 24 nlocuiesc valorile 0,25 , 2,5 3i 25 din 3irul Ra 10 , pentru a facilita exprimarea
toleranYelo rrespective prin abateri limit< simetrice.

Abaterile maxime admisibile se stabilesc, n funcYie de condiYiile specifice lucr<rilor


respective, pentru toleranYa T, n domeniul cuprins ntre 0...T sau T/2.
C.3 Pentru cotele de nivel se folosesc urm<toarele clase de toleranY<:
a) TH,I = 0,08 D (2,5 D k )
b) TH,II = 0,16 D (5 D k )
c) TH,III = 0,32 D (10 D k )
d) TH,IV = 0,64 D (20 D k )
e) TH,V = 1,00 D (30 D k )
n care:
D distanYa considerat<, n m (Dk distanYa n km);
TH,i - toleranYa, n mm.
Valorile toleranYelor TH, pe domenii ale distanYelor pe care se determin< cotele de
nivel, sunt date n tabelul C 2.

120

122

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

de la
D exclusiv
(m) pn< la
inclusiv
Clasa de
toleranY<
TH,I
TH,II
TH,II
TH,IV
TH,V

16

50

100

160

250

500

800

Tabelul C2
1250 3200

16

50

100

160

250

500

800

1250

3200

orict

2
4
8
20
24

3,2
6,4
10
24
32

4
8
16
32
50

6,4
12
24
50
80

toleranYa (mm)
0,32
0,6
1,2
2,4
4

0,6
1
2
4
6,4

0,8
1,6
3,2
6,4
10

1
2
4
8
12

1,2
2,4
5
10
16

1,6
3,2
6,4
16
20

C.4 a) Pentru dimensiuni/distanYe se folosesc clasele de toleranY< TD,I TD,X , determinate pe


baza relaYiei
TD,i = ai D
n care:
D distanYa considerat<, n m;
TD,i toleranYa pentru clasa i, n mm;
ai factor pentru clasa i, avnd urm<toarele valori:
TD,i
ai

TD,I
0,3

TD,II
0,5

TD,III
0,75

TD,IV
1,25

TD,V
2,0

TD,VI
3,0

TD,VII
5,0

TD,VIII
8,0

TD,IX
12,5

TD,X
20,0

b) Valorile toleranYelor TD,I - TD,X , pe domenii ale dimensiunilor sau distanYelor pe care se
aplic<, sunt date n tabelul C3a pentru domeniul 0 9,0 m 3i n tabelul C3b pentru domeniul
peste 9,0 m.

de la
exclusiv
pn< la
inclusiv
Clasa de toleranY<
TD,I
TD,II
TD,III
TD,IV
TD,V
TD,VI
TD,VII
TD,VIII
TD,IX
TD,X
D
(m)

0,1

0,3

0,9

Tabelul C3a
3,0

0,1

0,3

0,9

3,0

9,0

0,4
0,6
1
1,6
2,4
4
6
10
16
24

toleranYa (mm)
0,6
1
1,8
2,4
4
6
10
16
24
40

0,8
1,2
2
3
5
8
12
20
32
50

1
1,6
2,4
4
6
10
16
24
40
60

0,24
0,4
0,8
1,2
2
3
4
6
10
16

121

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

de la
D
exclusiv
(m)
pn< la
inclusiv
Clasa de toleranY<
TD,I
TD,II
TD,III
TD,IV
TD,V
TD,VI
TD,VII
TD,VIII
TD,IX
TD,X

123

Tabelul C3b
1250 3200

16

50

100

160

250

500

800

16

50

100

160

250

500

800

1250 3200 orict

1,2
2
3
5
8
12
20
32
50
80

2
4
5
8
12
20
40
50
80
160

3
5
8
12
20
32
50
80
124
200

4
6,4
10
16
24
40
64
100
160
250

toleranYa (mm)
5
6,4
8
8
12
16
12
16
20
20
24
32
32
50
64
50
64
80
80 100 124
124 200 250
200 250 320
320 400 500

10
20
32
40
80
100
160
320
500
630

16
32
40
64
100
160
320
500
630
1000

24
40
64
100
160
250
400
630
1000
1600

c) n cazul m<sur<rii pe pant<, pentru care sistemele de m<surare prev<d toleranYe mai mari,
n funcYie de pant< se poate proceda dup< cum urmeaz<:
i) alegerea metodei 3i instrumentelor de m<surare care s< asigure toleranYa
prev<zut<;
ii) convenirea, cu proiectantul, asupra unei toleranYe acceptabile, n funcYie de
capacitatea de m<surare, cnd nu se poate asigura toleranYa prev<zut<.
C.5 Pentru pant</nclinare se folosesc clase de toleranY< exprimate prin pant< TPP sau prin
distanYele rezultate n funcYie de unghiul pantei TPD.
a) Pentru toleranYele exprimate prin pant< se stabilesc clasele de toleranY< TPP,I - TPP,IV
conform tabelului C4.
Tabelul C4
TPP,II
TPP,III
TPP,IV
Clasa de toleranY<
TPP,I
ToleranYa
%
0,2
0,4
1
2
mm/m
2
4
10
20
b) Pentru toleranYele exprimate prin distanYele rezultate n funcYie de unghiul pantei,
se stabilesc clasele de toleranYe TPD,I TPD,II , determinate pe baza relaYiei:
TPD,i = (1/ bi h )tgg
n care:
h n<lYimea ntre partea superioar< 3i inferioar< a pantei considerate, n m;
g unghiul pantei considerate, n grade sexazecimale;
TPD,i toleranYa pentru clasa i, n mm;
bi factor pentru clasa i, avnd urm<toarele valori:
TPD,i
bi

TPD,I
100

122

TPD,II
50

124

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Valorile toleranYelor TPD, pe domenii ale n<lYimilor (h) 3i pentru unghiurile (g) egale
cu 30 , 450 3i 600 sunt datel n tabelul C5. Dac< este necesar, pentru valori intermediare ale h
3i/sau g, valorile toleranYelor se obYin prin interpolare liniar<.
0

de
la
exclusiv
pn<
la
inclusiv
Clasa de
g
toleranY<
300
TPD,I
450
600
300
TPD,II
450
600
h
(m)

1,0

3,2

6,3

Tabelul C5
10,0
32,0

1,0

3,2

6,3

10,0

32,0

0,1
0,2
0,3
0,2
0,3
0,6

0,06
0,1
0,2
0,1
0,2
0,4

toleranYa (mm)
0,6
1
1,6
1,2
2
3,2

0,3
0,6
1
0,6
1,2
2

0,2
0,4
0,8
0,5
0,8
1,2

0,16
0,3
0,6
0,4
0,6
1

C.6 Abaterea de la rectilinitate reprezint< distanYa maxim< dintre profilul real 3i dreapta
adiacent< considerat< n limitele lungimii de referinY<. Dreapta de referinY< poate fi
materializat< printr-un corp fizic (dreptar, fir ntins) sau printr-un ax optic (instrument de
vizare, laser).
Pentru rectilinitate se folosesc clasele de toleranY< TR,I TR,V, ale c<ror valori, n
funcYie de lungimea de referinY<, sunt date n tabelul C6.
Tabelul C6
Lungimea de referinY<
3
10
100
500
(m)
Clasa de toleranY<
toleranYa (mm)
TR,I
0,4
0,6
1
2
TR,II
1
2
3,2
4
TR,III
2
4
6
8
TR,IV
5
8
12
16
TR,V
8
12
20
32
C.7 Abaterea de la planitate reprezint< distanYa maxim< dintre suprafaYa real< 3i planul
adiacent, considerat< n limitele suprafeYei de referinY<. Pentru m<sur<ri practice, planul de
referinY< poate fi materializat prin drepte de referinY< conYinute n acest plan, pe oricare
direcYie din acesta, m<surarea fiind similar< cu ce privind rectilinitatea.
Pentru planitate se folosesc clasele de toleranY< TS,I TS,V, ale c<ror valori, n funcYie
de suprafaYa de referinY<, sunt date n tabelul C7. n cazul n care dimensiunea minim< a unei
suprafeYe are o valoare mai mic< dect cea specificat< n tabelul C7, se vor lua n considerare
toleranYele corespunz<toare dimensiunii minime 3i nu cele corespunz<toare ariei suprafeYei
respective.

123

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Aria suprafeYei de referinY< (m )


Dimensiunea minim< (m)
Clasa de toleranY<
TS,I
TS,II
TS,III
TS,IV
TS,V

10
2

100
1000
6
25
toleranYa (mm)
1
2
3,2
4
6
8
12
16
20
32

0,6
2
4
8
12

125

Tabelul C7
10000
50
4
8
16
24
50

C.8 Abaterea de la perpendicularitate/unghi se determin< prin distanYa maxim< dintre


planul/dreapta adiacent< suprafeYei/profilului real 3i unghiul nominal (900 sau cel prev<zut),
considerat< n limitele lungimii de referinY<.
Pentru perpendicularitate/unghi se folosesc clasele de toleranY< TU,I TU,V, ale c<ror
valori, n funcYie de lungimea de referinY<, sunt date n tabelul C8.

Lungimea de referinY<
(m)
Clasa de toleranY<
TU,I
TU,II
TU,III
TU,IV
TU,V

0,5

1
4
8
12
16

10

50

3,2
16
32
50
64

toleranYa (mm)
16
80
160
250
320

80
400
800
1250
1600

Tabelul C8
100

160
800
1600
2500
3150

C.9 Denivel<rile locale se caracterizeaz< prin:


(i)
hN n<lYimea proeminenYei sau adncimea golului m<surat< faY< de o zon<
adiacent< pe care se a3eaz< o plac< plan< de 100 x 200 mm;
(ii)
AN aria suprafeYei la intersecYia planului de a3ezare a pl<cii plane, cu
proieminenYa/golul local.
Pentru denivel<ri locale se folosesc clasele de toleranY< TN,I TN,V, ale c<ror valori
sunt date n tabelul C9.

Clasa de
toleranY<
hN max (mm)
AN max (mm2)

TN,I

TN,II

TN,III

TN,IV

Tabelul C9
TN,V

2
3

4
12

8
32

20
80

40
120

Stabilirea condiYiilor privind denivel<rile locale poate fi efectuat< n urm<toarele situaYii:


a) n cazul n care este necesar< eliminarea acestora, prin prevederea clasei de
toleranY< 3i a densit<Yii maxime a acestora (buc<Yi pe o suprafaY< dat<);
b) n cazul n care este necesar< existenYa acestora (pentru asigurarea unei rugozit<Yi
dorite), prin prevederea clasei de toleranY< 3i a distanYei maxime ntre acestea
(eventual 3i precizarea unei AN max mai mic< dect cea prev<zut< pentru clasa de
toleranY< respectiv<).

124

126

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa D
ABATERI ADMISIBILE PENTRU CL;DIRI
D1. Abaterile admisibile, notate , privind dimensiunile 3i geometria elementelor structurale
pentru cl<diri, sunt prezentate pe figuri explicative.
Valorile precizate pentru fiecare tip de abatere corespund clasei de toleranYe 1
(toleranYe normale), care sunt luate n considerare n ipotezele de proiectare din SR EN 1992.
D2. Abateri admisibile pentru poziYia fundaYiilor sunt precizate pentru:
a) PoziYia n plan: diferenYele ntre distanYele prev<zute 3i cele efective m<surate ntre
axele centrale ale fundaYiei 3i axele secundare, pe direcYiile principale x-x 3i y-y

= 25 mm

b) Cota suprafeYei de la partea superioar<: diferenYa ntre distanYa pe vertical< prev<zut< 3i


cea efectiv<, m<surat< ntre cota de nivel secundar< 3i suprafaYa fundaYiei

= 20 mm

125

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

D3. Abateri admisibile pentru poziYia stlpilor 3i pereYilor sunt precizate pentru:
a) PoziYia n plan a unui stlp: diferenYele ntre distanYele prev<zute 3i cele efective
m<surate ntre axele centrale ale stlpului 3i axele secundare, pe direcYiile principale
x-x 3i y-y

= 25 mm

b) PoziYia n plan a unui perete: diferenYa ntre distanYa prev<zut< 3i cea efectiv<, m<surat<
ntre axa secundar< 3i suprafaYa peretelui paralel< cu acesta

= 25 mm

c) PoziYia unui stlp sau perete faY< de linia vertical< prin centrul s<u, de la nivelul de la
baz<, n cl<diri multietajate

Valoarea cea mai mare dintre


= 50 mm
3i h/200n1/2
(n = num<rul de etaje)

126

127

128

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

d) DistanYa ntre stlpi sau pereYi adiacenYi: diferenYa ntre distanYa (L) prev<zut< 3i cea
efectiv<, m<surat< ntre suprafeYele stlpilor sau pereYilor
Valoarea cea mai mare dintre
= 25 mm
3i L/600

e) Abaterea ntre axele centrelor la stlpi 3i pereYi

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
3i t/30 mm

f) nclinarea stlpului, la fiecare nivel, n cl<diri cu unul sau mai multe etaje, m<surat< ca
n figur<

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
3i h/300

g) Curbura unui stlp ntre plan3eele unui etaj, m<surat< ca n figur<, acolo unde valoarea
este maxim<

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
3i h/300

127

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

D4. Abateri admisibile pentru poziYia grinzilor 3i pl<cilor (sau a altor elemente structurale
orizontale sau nclinate) sunt precizate pentru:
a) PoziYia axei reazemului: diferenYa ntre distanYa prev<zut< 3i cea efectiv< ntre
marginea reazemului 3i axa reazemului

Valoarea cea mai mare dintre


= 15 mm
3i l/20

b) PoziYia grinzii la mbinarea grind<-stlp: distanYa ntre axa stlpului 3i axa grinzii, la
faYa stlpului

Valoarea cea mai mare dintre


= 20 mm
3i b/30

c) DistanYa ntre grinzi adiacente: diferenYa ntre distanYa (L) prev<zut< 3i cea efectiv<,
m<surat< ntre axele grinzilor
Valoarea cea mai mare dintre
= 15 mm
3i L/500

128

129

130

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

d) DiferenYa de nivel, neintenYionat<, ntre dou< grinzi adiacente, sau nclinarea,


neintenYionat<, a unei grinzi sau a unei pl<ci, m<surat< ca diferenY< de nivel ntre
laturile opuse, aflate la distanYa L

= (10+L/500) mm

e) DistanYa ntre pl<cile succesive, n zona de rezemare: diferenYa ntre distanYa (H)
prev<zut< 3i cea efectiv<, m<surat< ntre feYele superioare ale pl<cilor

= 15 mm

f) n<lYimea total< la nivelul pl<cii superioare faY< de nivelul secundar de la baza cl<dirii:
diferenYa ntre n<lYimea total< (H) prev<zut< 3i cea efectiv<, n funcYie de m<rimea
n<lYimii totale

H(m)
20
> 20 <100
100

129

20 mm
0,5(H+20) mm
0,2(H+200) mm

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

D5. Abateri admisibile pentru dimensiuni 3i form< n secYiuni transversale 3i pentru poziYia
arm<turilor, sunt precizate pentru:
a) Dimensiunile laturilor (l): diferenYa ntre dimensiunea prev<zut< 3i cea efectiv<, n
funcYie de m<rimea dimensiunii laturilor (ntre valorile prev<zute se interpoleaz<
liniar). Pentru fundaYii turnate direct n teren se aplic< prevederile de la subcapitolul
respectiv

l(mm)
< 150
400
2500

10 mm
15 mm
30 mm

b) PoziYia arm<turii nepretensionate, ca diferenY< a acoperirii cu beton efective, faY< de


acoperirea nominal< (cnom), n funcYie de n<lYimea secYiunii, h (ntre valorile prev<zute
se interpoleaz< liniar)
h(mm)
150
400
2500

10 mm
-10 ... +15 mm
-10 ... +20 mm

c) Perpendicularitatea laturilor n secYiune transversal<: diferenYa, neintenYionat<, ntre


dimensiunile laturilor adiacente, n funcYie de dimensiunea (l) a laturii analizate
Valoarea cea mai mare dintre
= 10 mm;
0,04 l,
dar max 20 mm

130

131

132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

d) nclinarea secYiunii transversale: diferenYa neintenYionat<, m<surat< pe lungimea laturii


analizate, faY< de poziYia prev<zut<, n funcYie de dimensiunile secYiunii (h, B)

= h/25 sau
b/25
dar max. 30 mm

e) Lungimea suprapunerii barelor de arm<tur< (l) la nn<direa barelor prin acest procedeu:
diferenYa ntre lungimea prev<zut< 3i cea efectiv<
= -0,06 l

f) PoziYia canalelor (tecilor) pentru arm<tura pretensionat<, ca diferenY< a acoperirii cu


beton efective, faY< de acoperirea nominal< (y), n funcYie de n<lYimea secYiunii (h)
h(mm)
200
>200

0,03 h
cea mai mic< valoare dintre
30 mm;
0,03 h;
15 mm

D6. Abateri admisibile pentru planitatea suprafeYelor 3i rectiliniaritatea muchiilor, sunt date
pentru:
a) Planitatea suprafeYei, m<surat< ca diferenY< maxim< faY< de o dreapt< tangent< la
suprafaY<, pe orice direcYie, n funcYie de modul de realizare a suprafeYei 3i de lungimea
de referinY< (L)
Tip suprafaY<
L(m)

suprafaY<
2,0
9 mm
cofrat<
0,2
4 mm
suprafaY<
2,0
15 mm
necofrat<
0,2
6 mm

131

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

b) Rectilinitatea muchiei, m<surat< ca diferenY< maxim<, faY< de o dreapt<, n funcYie de


lungimea de referinY< a acesteia (L)
L(m)
1,0
>1,0

132

8 mm
8 mm/m dar max. 20 mm

133

134

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa E1
PROCEDEE DE PRECOMPRIMARE
PENTRU CARE NU ESTE NECESAR UN ALT DOCUMENT TEHNIC PENTRU
UTILIZAREA LOR

E1.1 Procedee de precomprimare


E1.1.1 Caracteristicile principale ale procedeelor de precomprimare, pentru care nu este
necesar un alt document tehnic pentru utilizarea lor, sunt prezentate n tabelul E1.1.
Tabelul E1.1
Nr.
crt.
1
2

Caracteristici

la cap<tul fix

125 mm
235
inel-con sau
dorn

la cap<tul tras

inel-con

SecYiunea, (mm2)
Tipul de
ancoraj

Fascicul
127 mm
247 mm
462
924
inel-con sau
inel-con sau
dorn
dorn
inel-con

inel-con

3
4

Diametrul
interior minim
al canalului n
funcYie de
modul de
realizare a
acestuia,(mm)

8
9

10

11
12
13
14

Grosimea
minim< a
acoperirii cu
beton, (mm),
n cazul:
DistanYa
minim<
(lumina)
dintre canale
(mm), n
cazul:
Dimensiunile
ancorajului la
cap<tul tras
Dimensiunile
dornului la
cap<tul fix

c<ptu3it cu
teac< din
band< de
tabl< sau Yevi
metalice
c<ptu3it cu
teac< din
PVC sau
polietilen<
nec<ptu3it,
obYinut prin
extragerea
unor Yevi
metalice sau
din material
plastic
canal
c<ptu3it
canal
nec<ptu3it

Obs.
487 mm
1846
inel-con cu
caneluri sau
dorn
inel-con cu
caneluri

a
-

67
60

102
80

67
70

80

50

67
63

102
85

30(20)

40

40

40

c;d

40(30)

50

50

50

c;d

canal c<ptu3it

30

30

30

40

canal
nec<ptu3it

40

40

40

40

diametrul
(mm)
n<lYimea
(mm)
diametrul
(mm)
lungimea
(mm)

80

110

160

196

55

75

80

140

40

50

70

100

100

150

200

300

35

43

34

43

35

133

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

135

Tabelul E1.1 (continuare)


Nr.
crt.
15
16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

27

28

Caracteristici
125 mm
100x100x12

Fascicul
127 mm
247 mm
140x140x16
200x200x20

izolat<
Dimensiunile
minime ale
comun< la
pl<cii de
10
14
mai multe
repartiYie,
ancoraje
(mm)
(grosimea)
Dimensiunile pl<cuYelor de
35x55x12
45x65x15
rezemare a dornului pe placa
de repartiYie, (mm)
Diametrul g<urilor n pl<cile de
min. 52 mm
repartiYie la cap<tul cu ancoraj
min. 40 mm
max. 65 mm
inel-con: diametrul exterior
max. 50
mm
teac< nglobat< sau extras< + 2
mm, dar:
n<lYime,
Dimensiunile
perpendicular
g<urilor n
6265
5053
pe axa
pl<cile de
dornului,
repartiYie 3i
(mm)
ale canalului
la cap<tul cu
l<Yime, (mm)
3442
4252
dorn
pretensionare
230 (180)
260 (230)
simultan< a
DistanYa
minim< (mm), dou<
fascicule
ntre axele a
dou< ancoraje pretensionare
130 (90)
180 (130)
nvecinate,
succesiv<
pentru cazul:
ancoraj inel100 (80)
155 (100)
con al<turi de
dorn
DistanYa minim< de la axul
70 (60)
90 (80)
ancorajului la marginea
secYiunii, (mm)
fascicul cu
800 (650)
1150 (800)
Lungimi n
dorn
plus (mm)
pentru
tragere de la
prindere n
1400 (1200)
2100 (1400)
ambele
prese 3i
capete
ancoraje
Gabaritul preselor la cursa
230x230x1200 260x300x1350
(230x230x
maxim<, (mm)
(180x180x
1200)
1000)
SpaYiul liber, de la faYa
1400
1400
ancorajului, necesar pentru
montarea presei pe fascicul,
centrat pe axul acestuia, (mm)

Obs.
487 mm
300x300x30

18

20

60x90x15

100x120x25

min. 72 mm
max. 80 mm

min. 106 mm
max. 115mm

8486

125128

8486

91112

260

400

190

270

170

200

120

160

1150

1500

f;i

2100

2650

f;i

260x300x1350

400x450x1350
f

1700

2000

ObservaYii la tabelul E1.1:


a)
n limita num<rului maxim de srme prev<zut n fascicule se pot folosi numai numere pare la
fasciculele 125 mm; 127 mm 3i 247 mm 3i multiplu de 3 pentru fascicule 487 mm.
b)
Diametrul canalului se racordeaz< la diametrul g<urii din placa de repartiYie, cu o pant< de
aproximativ 2. Racordarea se poate face cu trompete din tabl< sau piese de form< adecvat<,
recuperabile.
c)
Valorile n parantez< se refer< la pl<ci 3i pereYi cu grosimea pn< la 100 mm inclusiv.
d)
Valorile pot fi reduse cu 10 mm n cazul elementelor prefabricate.
e)
Dimensiunea mare este perpendicular< pe axa dornului.

134

136

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

f)
g)
h)

Se recomand< adoptarea primelor valori care permit folosirea unei game mai mari de instalaYii
de tensionare.
DistanYele sunt valabile n cazul n care orientarea g<urii din placa de repartiYie pemite a3ezarea
dornului astfel nct prelungirea axei acestuia s< nu intersecteze ancorajul inel-con al<turat.
Valorile n parantez< se refer< la cazul pl<cilor de repartiYie comune la toate ancorajele.
La ancorajele cu dorn metalic, valorile sunt valabile pentru cazul n care dornul se dispune
paralel cu marginea cea mai apropiat< a secYiunii. n cazul n care dornul se dispune
perpendicular pe marginea cea mai apropiat<, distanYa minim< prescris< se m<soar< din axa
pl<cuYei de sub dorn, situat< lng< marginea secYiunii.
La amplasarea ancorajelor de la partea de jos a secYiunii trebuie s< se Yin< seama de modul de
rezemare a elementului 3i de gabaritul utilajului.
DistanYele se sporesc, pe baza unei analize a st<rii de eforturi efectuat< de proiectant, pentru
unele situaYii speciale la care condiYiile de armare transversal< a zonelor de cap<t 3i de
compactare a betonului sunt mai dificile (exemplu: nervurile de ancorare de la rezervoarele
din beton precomprimat).

E1.2 Canalele pentru fascicule se pot realiza astfel:


E1.2.1 Canale c<ptu3ite
a) Teac< f<r< falY executat< prin nf<3urare elicoidal<, din band< laminat< la rece
0,3 60 mm (tabelul E1.2).
Tabelul E1.2
35/40
45/50
67/72
80/85
Dint/Dext*)
(mm)
Masa (kg/m)
0,65
0,81
1,20
1,43
Tipul de fascicul la care se
12f5 mm 12f7 mm
24f7 mm 48f7 mm
utilizeaz<
*) n funcYie de dotarea ma3inii de confecYionat, se pot executa 3i alte tipuri intermediare.

b) Teac< cu falY elicoidal executat< din band< laminat< la rece 0,6 137 mm (tabelul
E1.3).
Tabelul E1.3
Dint/Dext
90/95
102/107
(mm)
Masa (kg/m)
1,82
2,07
Tipul de fascicul la care se
48f7 mm
48f7 mm
utilizeaz<
c) Teac< din Yeav< din PVC.
mbinarea Yevilor se poate face cu man3oane din PVC sau prin mufare. n ambele
cazuri lipirea se va face cu adeziv corespunz<tor.
Xevile recomandate n funcYie de tipul fasciculului sunt indicate n tabelul E1.4.
Nu se vor utiliza Yevi cu grosimea peretelui mai mare dect cea rezultat< din tabel.
Tabelul E1.4
67,8/75

Dint/Dext
(mm)

34/40

42,6/50

Masa (kg/m)
Tipul de fascicul la care se
utilizeaz<

0,525

0,805

1,210

12f5 mm

12f7 mm

24f7 mm

135

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

137

d) Teac< din Yeav< din polietilen<.


Xevile recomandate n funcYie de tipul fasciculului sunt indicate n tabelul E1.5.
mbinarea Yevilor se face prin sudare cap la cap. Dup< sudare se va controla cu o pies<
calibrat< dac< bavura de material, format< la interiorul Yevii, nu va mpiedica introducerea
fasciculului.
Xevile din polietilen< pot fi rulate, ceea ce permite evitarea mbin<rilor.
Pentru condiYii tehnologice mai u3oare sau pe baz< de verific<ri experimentale se pot
utiliza 3i Yevi cu grosimea pereYilor mai redus<, recomandabil f<r< mbin<ri pe traseu.
Nu este permis< utilizarea Yevilor cu grosimea mai mare dect cea indicat< n tabel.
Tabelul E1.5
69,2/75

Dint/Dext
(mm)

35,4/40

44,2/50

Masa (kg/m)
Tipul de fascicul la care se
utilizeaz<

0,285

0,440

0,976

12f5 mm

12f7 mm

24f7 mm

e) Teac< format< din Yevi metalice cu pereYii subYiri.


Diametrul interior al Yevilor trebuie s< respecte valorile minime prev<zute n tabelul
E1.1.

Controlul 3i certificarea calit<Yii la 3antier a diverselor tipuri de teci se va face prin


examinarea documentelor de livrare, a dimensiunilor, a integrit<Yii secYiunii transversale, a
falYului etc.
E1.2.2 Canale nec<ptu3ite
E1.2.2.1 Se recomand< ca executarea canalelor nec<ptu3ite prin extragerea Yevilor/tecilor s< se
aplice numai n cazul elementelor prefabricate; nu se recomand< aplicarea acestui procedeu n
cazul construcYiilor monolite.
Pentru realizarea prin extragere se pot utiliza Yevi (din PVC, din polietilen< sau
metalice) sau teci f<r< falY, prin de3irarea acestora dup< nt<rirea betonului. Lungimea
canalelor, ce se pot realiza cu acest procedeu este urm<toarea:
(i)
cu Yevi din PVC sau polietilen<:
- lungime maxim< de 9 m, pentru trasee rectilinii sau cu deviaYie
unghiular< pn< la 5 inclusiv;
- lungime maxim< de 7 m, pentru trasee curbe cu deviaYie unghiular<
cuprins< ntre 5 3i 20.
(ii)
cu Yevi metalice:
- lungime maxim< de 6 m, numai pentru trasee rectilinii sau cu
deviaYii foarte mici.
(iii) cu teci f<r< falY:
- lungimea maxim< 12...18 m (cu condiYia ca banda s< nu fie nn<dit<
pe lungimea tecii).
Pentru lungimi mai mari de canal, Yevile se pot extrage de la ambele capete ale
canalului, prev<zndu-se piese de nn<dire, care r<mn nglobate n beton.
Nu se recomand< utilizarea Yevilor din PVC cnd temperatura mediului nconjur<tor, n
momentul extragerii este sub +5C, deoarece devin casante sub aceast< temperatur<.

E1.2.2.2 Pentru prinderea Yevilor n vederea extragerii, acestea vor fi prev<zute cu un cap de
extragere confecYionat conform fig. E1.1, montat prin nc<lzirea Yevii.

136

138

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

E1.2.2.3 nainte de introducerea n cofraje, se va verifica dac< Yevile nu au cr<p<turi, 3tirbituri


etc.
E1.2.2.4 Se recomand< ca montarea Yevilor n poziYia din proiect s< se fac< dup< montarea
ntregii arm<turi obi3nuite, precum 3i a unuia din pereYii laterali ai cofrajului.
Pentru a se asigura traseul prev<zut n proiect, Yevile vor fi a3ezate n poziYie cu
ajutorul unor gr<tare din oYel-beton dispuse la cel mult 1,5 m unul de altul 3i fixate prin legare
de arm<tura obi3nuit< a elementului. Xevile nu se vor lega cu srm< de aceste gr<tare sau de
arm<tura nepretensionat<.
Pe m<sura introducerii n cofraj, Yevile vor fi unse cu vaselin<, ulei etc.
Xevile vor dep<3i cap<tul cofrajului cu minim 45 cm, n cazul traseelor avnd unghiul
de deviaYie pn< la 5 inclusiv 3i cu minimum 80 cm, n cazul traseelor avnd unghiul de
deviaYie mai mare de 5.
E1.2.2.5 Timpul optim de extragere se va stabili la executarea primului element, deoarece
depinde de o serie de parametri variabili de la caz la caz (tipul de ciment utilizat, raportul
A/C, temperatura exterioar<, lungimea elementului etc.).
Dac< timpul de a3teptare nainte de extragere este prea scurt, se pot produce deform<ri
ale canalului, iar dac< este prea lung, forYa necesar< extragerii cre3te peste limitele normale,
putnd duce chiar la ruperea Yevii. Pentru condiYii medii de execuYie, timpul optim de
extragere este de 1 ... 2 ore de la terminarea turn<rii betonului. Pentru a se prentmpina
blocarea tecii n beton trebuie ca, de cteva ori, n aceast< perioad<, teaca s< fie u3or
deplasat<, fie prin b<t<i scurte, fie prin rotire.
Se recomand< ca extragerea s< se fac< cu mijloace manuale (troliu cu cablu). ForYa de
extragere va trebui s< nu produc< eforturi unitare n Yeav< mai mari de 10 N/mm2.
n cazul n care unghiul dintre cablul de extragere 3i axul Yevii dep<3e3te 10, Yeava
se va ghida la ie3irea din cofraj, cu o rol< pus< pe o capr< de susYinere, la o distanY< de circa
80 cm de cap<tul cofrajului.
E1.2.2.6 Controlul continuit<Yii canalelor se va verifica la maximum 12 ore de la extragerea
Yevilor pentru a se putea remedia eventualele deficienYe.

137

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig. E1.1 Cap de extragere


E1.3 Ancoraje pentru fascicule
E1.3.1 CondiYii tehnice de realizare a ancorajelor:
a) forma 3i dimensiunile elementelor componente ale ancorajelor trebuie s<
corespund< prevederilor din fig. E1.2, E1.3, E1.4, E1.5, E1.6 3i E1.7;
b) abaterile limit< la dimensiunile indicate n figurile menYionate 3i dimensiunile
netolerate vor fi conform standardelor aplicabile.
E1.3.2 Reguli pentru verificarea calit<Yii
E1.3.2.1 Verificarea calit<Yii ancorajelor se face bucat< cu bucat< conform procedurii
sistemului de management al calit<Yii aplicat de produc<tor. La cererea beneficiarului,
delegatul acestuia poate asista la verificare.

138

139

140

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

E1.3.2.2 Verificarea calit<Yii materialului se face pe baza declaraYiei de conformitate 3i a


certific<rii conformit<Yii pentru materialul respectiv 3i include verific<ri/ncerc<ri privind
comportarea la agenYi corozivi.
E1.3.2.3 Se vor efectua verific<ri n ce prive3te:
a) dimensiunile 3i nscrierea acestora n toleranYele prev<zute;
b) forma 3i starea profilului suprafeYei exterioare a conurilor;
c) lipsa fisurilor sau altor defecte de structur<, n care scop se vor utiliza metode de
control nedistructive ca: ultrasunete, gamagrafie, solicitare de prob< (la inele) cu
un dorn conic presat pn< la 90% din forYa normat< de rupere a fasciculului
corespunz<tor inelului;
La conuri se permite ca verificarea s< se fac< vizual (cu lupa).
d) duritatea Brinell (HB) pentru inele, respectiv Rockwell (HRC) pentru conuri;
verificarea durit<Yii, se face pentru fiecare element de ancoraj n parte. ncerc<rile
de duritate se vor face n minimum 3 puncte distribuite relativ uniform pe una din
feYele plane ale inelului sau conului.
Media valorilor citite trebuie s< fie cuprins< n limitele prev<zute n fig.E1.2
E1.6, cu condiYia ca valorile extreme s< nu fie mai mici, respectiv mai mari cu 3%
dect limitele domeniului prev<zut.
Controlul durit<Yii fiec<rui element de ancoraj va fi efectuat 3i garantat de unitatea
care efectueaz< tratamentul termic al ancorajelor.
E1.3.3 Livrare
Ancorajele metalice tip inel-con pentru orice tip de fascicul se livreaz< pe loturi,
ambalate n l<zi de lemn 3i protejate mpotriva coroziunii.
Fiecare lot de ancoraje va fi nsoYit de documente privind calitatea prin care se
confirm< ndeplinirea condiYiilor tehnice de calitate.
Toate piesele componente ale ancorajelor metalice tip inel-con vor fi marcate astfel
nct s< se poat< identifica produc<torul 3i lotul de fabricaYie.

139

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E1.2 Ancoraj pentru fascicul 12 5 mm

140

141

142

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E1.3 Ancoraj pentru fascicul 12 7 mm

141

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E1.4 Ancoraj pentru fascicul 24 7 mm

142

143

144

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E1.5 Ancoraj pentru fascicul 48 7 mm - inel

143

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E1.6 Ancoraj pentru fascicul 48 7 mm - con

144

145

146

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Tipul fasciculului

Diametrul
dornului,
(mm)

Lungimea
dornului,L
(mm)

a
(mm)

max. 12 5 mm
max. 12 7 mm
max. 24 7 mm
max. 48 7 mm

40
50
70
100

100
150
200
300

31
43
85
93

Dimensiunile pl<cilor
de rezemare a
dornului pe placa de
repartiYie
(mm)

35x55x12
45x65x15
60x90x15
100x120x25

ObservaYii

Srmele pe un
rnd pe dorn
Srmele pe dou<
rnduri pe dorn

Fig.E1.7 Ancoraj cu bucl< 3i dorn


E1.4 InstalaYii de pretensionare
E1.4.1 Tipurile 3i principalele caracteristici tehnice ale instalaYiilor de pretensionare sunt
prezentate n tabelul E1.6.

145

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.
1

Denumirea

Domeniu de utilizare

Pres< de pretensionare
F = 400 kN

fascicule 12 5 mm

Pres< de pretensionare
F = 600 kN

fascicule 12 5 mm
fascicule 12 7 mm

Pres< de pretensionare
F = 1250 kN

fascicule 12 5 mm
fascicule 12 7 mm
fascicule 24 7 mm

Pres< de pretensionare
F = 2500 kN

fascicule 48 7 mm

Pres< de pretensionare
F = 2500 kN

fascicule 48 7 mm

Electropomp< de
nalt< presiune

acYionarea preselor de
pretensionare de
3002500 kN

Pomp< manual< de
nalt< presiune

acYionarea preselor de
pretensionare de
300 3i 600 kN

(x)

Tabelul E1.6
Caracteristici tehnice principale
- forYa maxim<: 350 kN
- aria secYiunii active a pistonului
de tensionare: 77,2 cm2
- aria secYiunii active a pistonului
de presare a conului: 32 cm2
- cursa maxim<: 300 mm
- masa net<(x): 40 kg
- forYa maxim<: 650 kN
- aria secYiunii active a pistonului
de tensionare: 156,4 cm2
- aria secYiunii active a pistonului
de presare a conului: 70,6 cm2
- cursa maxim<: 300 mm
- masa net<(x): 115 kg
- forYa maxim<: 1250 kN
- aria secYiunii active a pistonului
de tensionare: 284,5 cm2
- aria secYiunii active a pistonului
de presare a conului: 144,7 cm2
- cursa maxim<: 300 mm
- masa net<(x): 200 kg
- forYa maxim<: 2500 kN
- aria secYiunii active a pistonului
de tensionare: 575 cm2
- aria secYiunii active a pistonului
de presare a conului: 350 cm2
- cursa maxim<: 300 mm
- masa net<(x): 510 kg
- forYa maxim<: 2500 kN
- aria secYiunii active a pistonului
de tensionare: 598,8 cm2
- aria secYiunii active a pistonului
de presare a conului: 235,6 cm2
- cursa maxim<: 300 mm
- masa net<(x): 440 kg
- presiunea de regim: 400 bar
- presiunea maxim<: 500 bar
- debit nominal: 4 l/minut
- motor electric 4 kW
- masa net<(x): 125 kg
- presiunea de regim: 400 bar
- presiunea maxim<: 500 bar
- masa net<(x): 125 kg

Masa net< reprezint< numai masa componentelor care se manipuleaz< simultan n timpul operaYiilor de
pretensionare, piesele care se manipuleaz< separat nefiind incluse n masa net< prev<zut<.

146

147

148

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa E2
DETERMINAREA PIERDERILOR DE TENSIUNE PRIN FRECARE.
FI2A DE PRETENSIONARE 2I FI2A DE INJECTARE
E2.1 Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare
E2.1.1 Tipurile 3i num<rul arm<turilor pretensionate de acela3i tip, la care se fac determin<ri
ale pierderilor prin frecare, se stabilesc de proiectant.
n cazul n care nu se fac determin<ri pe toate tipurile de arm<turi pretensionate, se vor
alege trasee rectilinii 3i trasee curbe, pentru a se putea separa coeficientul de frecare liniar< k,
de coeficientul de frecare n zonele curbe, .
E2.1.2 n cazul fasciculelor cu ancoraje inel-con, la aceast< operaYiune nu se vor monta
conurile dintre srme.
Determinarea pierderilor de tensiune prin frecare se face cu ajutorul a dou< instalaYii
de pretensionare, montndu-se cte o pres< la fiecare cap<t al arm<turii pretensionate.
Pretensionarea se efectueaz< numai cu o singur< pres< (activ<) iar la cealalt< pres< (pasiv<) se
scoate pistonul n afar< 3i se nchide camera de presiune (tragere).
Pe baza citirii presiunilor la manometrele celor dou< instalaYii se determin< forYele la
cele dou< capete ale arm<turii pretensionate, astfel:
- la cap<tul activ, F1:
F1 = A p1(1 f1)
- la cap<tul opus (pasiv), F2:
F2 = A p2(1 + f2)
n care:
A aria secYiunii active a pistonului presei;
p1 presiunea la instalaYia activ<;
p2 presiunea la instalaYia pasiv<;
f1 coeficientul de frecare interioar< pentru presa activ<;
f2 coeficientul de frecare interioar< pentru presa pasiv<.
Pierderea de tensiune (F) datorit< frec<rii pe traseul arm<turii pretensionate este:
F = F1 F2
E2.1.3 Coeficientul de frecare liniar<, k, exprimat n valoare pe metru de canal liniar, se
determin< cu relaYia:
F
ln 2
F
1
k?/
L
n care:
L lungimea canalului rectiliniu, (m)
E2.1.4 Coeficientul de frecare n zonele curbe, , exprimat n valoare pe metru de canal curb,
se determin< cu relaYia:

147

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

o?/

kL - ln
Ul

F
2
F
1

L
0

n care:
l deviaYiile unghiulare ale zonelor curbe, n radiani (se poate nlocui cu raportul
Li/ri, n care Li este lungimea zonelor curbe, n metri, 3i ri sunt razele de
curbur<, n metri).
Se poate determina o singur< valoare medie a coeficientului , sau valori medii pe
grupe de arm<turi cu deviaYii unghiulare apropiate.
E2.2 Fi3a de pretensionare pentru arm<turi postntinse
E2.2.1 Fi3ele de pretensionare pentru arm<turi postntinse se ntocmesc dup< modelul
prezentat n continuare, avnd n vedere urm<toarele:
a) Fi3ele de pretensionare se completeaz< la executarea operaYiei respective, cnd
trebuie efectuate toate calculele pentru a avea certitudinea c< valoarea alungirii efective se
ncadreaz< n limitele prev<zute n programul de pretensionare;
b) Pentru construcYiile la care caracteristicile ce trebuie trecute n fi3e (lungimea ntre
repere, alungirea prev<zut< n proiect, presiunea la pretensionare 3i la blocare etc.) sunt
acelea3i pentru un num<r mare de fascicule, aceste valori vor fi completate o singur< dat<, pe
prima fi3<.
c) Modul de completare a fi3ei de pretensionare este ar<tat n fig.E2.1, cu urm<toarele
preciz<ri:
- n coloanele 13i 2 se trec att presiunile citite pe cadranele manometrelor, ct 3i
cele efective, corespondenYa dintre cele dou< valori deducndu-se pe baza
etalon<rii manometrelor; diferenYele de maximum 1 % ntre cele dou< valori pot fi
neglijate;
- datele de la reetalonarea manometrelor de lucru vor fi trecute pe pagina a 2-a a
fi3ei de pretensionare a fasciculului la care s-au introdus noile valori ale
presiunilor;
- forYele trecute n coloana 3 se deduc din diagramele forY<-presiune efectiv< stabilite
la determinarea frec<rilor n instalaYia de pretensionare (conform pct.E2.1); n
exemplul dat, presiunile efective sunt egale pentru ambele instalaYii deoarece s-au
presupus frec<ri egale n cele dou< prese;
- pentru presiunile efective 3i, respectiv, forYele de pretensionare s-au considerat
valori 3i trepte ct mai egale, astfel ca uniformitatea alungirilor s< poat< fi urm<rit<
chiar pe parcursul pretension<rii 3i, de asemenea, transpunerea valorilor pe
diagrama forY<-alungire s< se poat< face mai u3or;
- deplasarea srmelor n ancorajul piesei, coloanele 4 3i 5, se asimileaz< cu cea a
conului de inventar al presei 3i se m<soar< la instalaYiile la care nu se pot pune
repere pe srme, alungirea m<surndu-se prin deplasarea pistonului presei;
- n coloanele 10 3i 11 sunt trecute alungirile corectate, obYinute din cele brute la
care s-a Yinut seama de deplasarea srmelor n ancorajul presei (col 4 3i 5);
- alungirea total<, coloana 14, se stabile3te ad<ugnd, la valoarea obYinut< pornind de
la zero convenYional (151 mm n cazul exemplului), alungirea ntre 0 3i 50 bar care

148

149

150

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

se consider< egal< cu cea dintre 50 3i 100 bar, respectiv 20 mm; alungirea total< se
poate stabili 3i prin extrapolare pentru presiunea maxim<:
416
151
? 171,6 mm
416 / 50
d) Alungirile se pot nregistra 3i grafic, pe hrtie milimetric<, comparndu-se cu
diagrama calculat<. Diagramele trasate se vor anexa la fi3ele de pretensionare.
e) Dosarul fi3elor de pretensionare va cuprinde 3i o copie a pogramului de
pretensionare.

Fig.E2.1 Model pentru fi3a de pretensionare

E2.3 Fi3a de injectare pentru arm<turi pretensionate postntinse

E2.3.1 Fi3ele de injectare se ntocmesc dup< modelul prezentat n fig. E2.2, avnd n vedere
urm<toarele:
a) fi3ele de injectare se completeaz< la executarea operaYiei respective cnd trebuie
efectuate toate determin<rile specificate pentru a avea certitudinea c< amestecul
de injectare are caracteristicile (fluiditate, sedimentare) corespunz<toare.
b) coloanele 11 3i 12 din fi3a de injectare se completeaz< numai pentru un singur
canal din ntreaga serie de canale injectate n acela3i schimb de lucru 3i cu aceea3i
compoziYie a amestecului de injectare. Celelalte coloane se completeaz< pentru
toate canalele injectate.
c) n coloana 16 ObservaYii se trec eventualele incidente ap<rute n timpul inject<rii
canalului, de exemplu: canal nfundat, ntreruperea inject<rii datorit< defect<rii
utilajului etc.

149

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.E2.2 Model pentru fi3a de injectare

150

151

152

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa F

RECOMAND;RI PRIVIND STABILIREA POZIXIEI ROSTURILOR DE LUCRU


F1 Prevederi generale

F1.1 n m<sura n care este posibil, trebuie s< se evite rosturile de lucru, organizndu-se
punerea n oper< a betonului astfel nct turnarea s< se efectueze f<r< ntrerupere la nivelul
respectiv sau ntre dou< rosturi de dilatare. Cnd rosturile de lucru nu pot fi evitate, poziYia
acestora trebuie stabilit< prin proiect sau procedura de executare a lucr<rilor.
F1.2 Num<rul rosturilor de lucru trebuie s< fie minim pentru c< acestea pot avea, n cazul n
care sunt tratate necorespunz<tor, o capacitate de rezistenY< mai mic<, la ntindere 3i forfecare,
n comparaYie cu restul structurii. De asemenea, exist< riscul de diminuare a impermeabilit<Yii
n rost, cu consecinYe n reducerea gradului de protecYie mpotriva coroziunii arm<turii.
F1.3 Rosturile de lucru trebuie s< fie localizate n zone ale elementelor (structurii) care nu
sunt supuse la eforturi mari n timpul exploat<rii.
F1.4 Pentru construcYii cu caracter special, elemente de mare deschidere, construcYii masive,
rezervoare, silozuri, cuve, radiere etc., n afara poziYiei rosturilor de lucru, trebuie indicat n
proiect 3i modul special de tratare a acestora (benzi de etan3are, prelucrare etc.).
F2 PoziYia rosturilor de lucru

La stabilirea poziYiei rosturilor de lucru trebuie respectate urm<toarele reguli:


F2.1 La stlpi se prev<d rosturi de lucru numai la baza acestora (fig. F1 secYiunea I-I); n cazul
unor tehnologii speciale se admit rosturi la 30... 50 mm sub grind< sau plac<.
F2.2 La grinzi, dac< din motive justificate nu se poate evita ntreruperea turn<rii betonului,
rosturile se pot amplasa n conformitate cu fig. F1, n zonele marcate cu secYiunea II-II.
F2.3 n cazul n care grinzile se betoneaz< separat, rostul de lucru se prevede la 30...50 mm
sub nivelul inferior al pl<cii sau al vutei acesteia.
F2.4 La pl<ci, rostul de lucru trebuie amplasat la 1/51/3 din deschiderea pl<cii.

151

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Fig.F1 PoziYia rosturilor de lucru la stlpii 3i riglele cadrelor


F2.5 La plan3ee cu nervuri, cnd turnarea se face n direcYia nervurilor, rostul se prevede n
zona cuprins< ntre 1/2 3i 1/3 din deschiderea nervurilor (fig. F2a).
F2.6 La plan3ee cu nervuri, cnd turnarea se face perpendicular pe direcYia nervurilor rostul se
prevede n zona cuprins< ntre 1/5 3i 1/3 din deschiderea grinzii principale; trebuie ca,
totodat<, pe ct posibil, n plac< rostul s< fie amplasat la 1/5...1/3 din deschiderea pl<cii (fig.
F2b).

Fig. F2 PoziYia rosturilor de lucru la plan3ee cu nervuri


F2.7 La bolYi 3i arce se admit rosturi de lucru perpendiculare pe directoare, acestea mp<rYind
bolta sau arcul n bolYari dispu3i simetric faY< de cheie; nu se admit rosturi avnd suprafaYa n
plan orizontal.

152

153

154

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

F2.8 La bolYi cu lungime mare, rosturile de lucru se pot amplasa prin mp<rYirea lungimii
bolYii, astfel nct s< rezulte bolYi mai scurte.
F2.9 La pl<ci curbe subYiri 3i la pereYi de rezervoare pentru lichide nu se admit rosturi de
lucru; turnarea betonului trebuie efectuat< f<r< ntrerupere.
F2.10 La fundaYii de utilaje supuse la solicit<ri dinamice pot fi prev<zute rosturi n zone cu
eforturi reduse numai cu prevederea n proiect a unei arm<ri corespunz<toare.
F2.11 n cazul pereYilor structurali sau pereYilor de lungime mare, se pot prevedea rosturi
verticale pentru evitarea fisur<rii din contracYie sau limitarea frontului de lucru; asemenea
rosturi se dispun la maximum 15 m ntre ele 3i se realizeaz< cu un cofraj al suprafeYei rostului
confecYionat cu 3icane (din lemn sau tabl<) sau cu tabl< expandat<.
F2.12 n cazul elementelor masive cu lungimea mai mare de 20,0 m se prev<d rosturi de lucru
verticale cofrate cu tabl< expandat< sau cofraje crendu-se ploturi care se toarn< alternativ;
dimensiunile ploturilor se stabilesc de proiectant cu acordul constructorului.
F2.13 n cazul elementelor masive avnd grosime mare (de regul< peste 2,5 m) se prevede un
rost de lucru orizontal, crendu-se dou< lamele suprapuse; pentru asigurarea conlucr<rii
lamelelor se adopt< una (sau ambele) dintre urm<toarele soluYii:
- crearea de praguri, de tip crenel, pe vertical<;
- dispunerea unor arm<turi suplimentare de leg<tur<, ancorate corespunz<tor n
betonul de sub rost 3i de deasupra acestuia.

153

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

155

Anexa G
REALIZAREA LUCR;RILOR CU BETOANE SPECIALE
SAU PRIN PROCEDEE DEOSEBITE
G1 Generalit<Yi

Prezenta anex< cuprinde unele prevederi privind executarea lucr<rilor de construcYii


cu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

betoane cu agregate u3oare;


betoane autocompactante;
betoane ciclopiene;
betoane aplicate prin torcretare;
betoane turnate n cofraje glisante;
betoane turnate sub ap<.

G2 Betoane cu agregate u3oare

Betonul cu agregate u3oare nu trebuie pompat dect dac< se demonstreaz< c< procesul
de pompare nu are vreun efect semnificativ asupra rezistenYei betonului nt<rit.
Pierderea de rezistenY< a acestuia se poate datora fragiliz<rii zonei de tranziYie ntre
pasta de ciment 3i agregate datorit< apei absorbite 3i expulzate de agregate n timpul 3i dup<
operaYiunile de pompare. Reamestecarea betonului dup< pompare poate atenua acest fenomen.
G3 Betoane autocompactante

n cazul utiliz<rii betonului autocompactant, compactarea betonului se datoreaz<


efectului gravitaYiei.
Procedurile pentru punerea n oper< a acestui tip de beton trebuie stabilite prin
referinYe privind experienYa constructorului 3i/sau prin ncerc<ri iniYiale privind obYinerea
compactit<Yii dorite.
CerinYe complementare celor prev<zute n NE 012-1 privind propriet<Yile betonului
proasp<t 3i criteriile de conformitate trebuie s< fac< obiectul unui acord ncheiat cu
produc<torul betonului autocompactant.
G4 Betoane ciclopiene

G4.1 n elementele masive de beton care nu sunt supuse la solicit<ri importante se pot ngloba
bolovani de piatr<, realizndu-se betonul ciclopian. ProporYia de bolovani nglobaYi este de
maximum 30 % n cazul utiliz<rii betonului de clas< mai mare de C8/10, inclusiv.
Nu este permis< utilizarea betonului ciclopian la realizarea elementelor de construcYii
n medii cu agresivitate chimic< sau cnd se impun condiYii de impermeabilitate.
G4.2 Bolovanii ce urmeaz< a fi nglobaYi trebuie s< ndeplineasc< urm<toarele condiYii:
a) nu trebuie s< aib< cr<p<turi;
b) dimensiunile lor nu trebuie s< dep<3easc< 1/6 din cea mai mic< dimensiune a
elementului de construcYie n care sunt introdu3i;
c) raportul dintre dimensiunea maxim< 3i minim< nu trebuie s< dep<3easc< 2,5;
d) roca din care provin s< fie stabil< 3i negeliv<;
e) nainte de a fi introdu3i n beton, trebuie s< fie cur<YaYi 3i sp<laYi, de preferinY< cu jet
de ap< sub presiune.

154

156

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

G4.3 La executarea betonului ciclopian trebuie respectate urm<toarele reguli:


a) se toarn< un prim strat de beton n grosime de 25 cm care se bate cu maiul sau se
vibreaz< cu pervibratoare. Peste acesta se toarn< al doilea strat de beton de circa
15 cm grosime, n care se ndeas<, prin batere cu maiul de lemn, bolovanii a3ezaYi
la o distanY< de cel puYin 20 cm de marginea zonei care se umple cu beton.
DistanYa dintre bolovani trebuie s< fie cea minim< necesar< introducerii
pervibratorului cu care se efectueaz< compactarea betonului n care se nglobeaz<
bolovanii.
b) straturile urm<toare se execut< n acela3i mod, la ultimul strat realizndu-se o
acoperire cu beton de cel puYin 20 cm.
c) la turnarea betonului n fundaYii masive, pentru asigurarea unei bune leg<turi n
rosturile de turnare orizontale, bolovanii se las< ie3iYi n afar< cu cel puYin jum<tate
din volumul lor. Betonul se vibreaz< sau se bate cu maiul ntre bolovani f<r< a-i
disloca, ns<, din masa betonului. La reluarea turn<rii ntreaga suprafaY< a
betonului, inclusiv a bolovanilor, se cur<Y<, se ud< 3i, peste aceasta, se a3terne un
strat de mortar de ciment de circa 2 3 cm, de aceea3i clas< cu cea betonului.
d) nu se recomand< stropirea bolovanilor cu lapte de ciment nainte de introducerea
lor n beton.
e) nu se admite a3ezarea bolovanilor dac< betonul a nceput s< fac< priz<.
G5 Betoane aplicate prin torcretare

Pentru betonul aplicat prin torcretare, executarea lucr<rilor se realizeaz< n


conformitate cu cerinYele standardului SR EN 14487 p<rYile 1 3i 2 referitoare le cerinYele
privind executarea lucr<rilor.
NOT; SR EN 14487-2 prezint< informaYiile 3i cerinYele tehnice care trebuie incluse n proiectele
privind executarea acestui tip de lucr<ri.

G6 Betoane turnate n cofraje glisante

G6.1 Betonul turnat n cofraje glisante trebuie s< prezinte o priz< corespunz<toare. Turnarea
betonului trebuie efectuat< cu materiale adecvate 3i prin aplicarea de metode care s< garanteze
c< acoperirea cu beton a arm<turii, calitatea betonului 3i finisarea suprafeYei sunt realizate
conform cerinYelor.
G6.2 n prima faz< de nt<rire, betonul trebuie s< ating< rezistenYele necesare desprinderii de
cofraj, menYinerii formei 3i asigur<rii stabilit<Yii tijelor de susYinere.
La stabilirea vitezei de glisare trebuie s< se ia n considerare timpul necesar atingerii
unei rezistenYe de:
- 0,15...0,2 N/mm2 la desprinderea de cofraj;
- circa 0,4 N/mm2 la ie3irea din cofraj.
RezistenYa se apreciaz< mai nti prin efectuarea ncerc<rilor preliminare, iar n timpul
execut<rii, prin mpungerea betonului cu o vergea din oYel cu diametrul de 10...12 mm.
G6.3 Verificarea betonului turnat n cofraje glisante se face pe beton proasp<t 3i pe probe
p<strate n condiYii standard, la vrsta de 28 zile. La acest termen betonul trebuie s< aib<
rezistenYa corespunz<toare clasei de beton prev<zute 3i, dac< este cazul, gradul de
impermeabilitate 3i/sau gelivitate stabilite prin proiect.

155

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

G6.4 CerinYele pentru betonul proasp<t se refer< la consistenYa betonului la locul de punere n
oper< care, prin determinare cu metoda tas<rii, trebuie s< fie astfel:
- 70 20 mm cnd punerea n oper< a betonului se face cu bena, iar arm<turile sunt rare;
- 100 20 mm cnd punerea n oper< a betonului se face prin pompare;
- 120 20 mm cnd se folosesc aditivi superplastifianYi sau elementele au arm<turi dese.
Temperatura betonului proasp<t la locul de punere n oper<, n funcYie de dimensiunea
cea mai mic< a secYiunii elementului, trebuie sa fie cuprins< ntre limitele indicate n tabelul
urm<tor.

Dimensiunea minim< a secYiunii elementului


< 0,3 m
0,3...1 m
1...2 m
>2m

Temperatura betonului proasp<t


( C)
minim<
maxim<
30
10
30
5
25
5
20
5

NOT; Produc<torul trebuie s< stabileasc< tasarea betonului proasp<t care trebuie obYinut< la staYia de
betoane, astfel nct la locul de punere n oper<, Yinnd seama de condiYiile de mediu 3i de
durata total< de transport, s< se realizeze tasarea prev<zut< de constructor.

G6.5 CompoziYia betonului se stabile3te pe baz< de ncerc<ri preliminare, inclusiv pe baza


recomand<rilor prev<zute n NE 012-1.
CerinYele privind materialele componente 3i compoziYia betonului sunt urm<toarele:
a) Pentru ciment:
Dac< prin proiect sau proceduri nu sunt prev<zute condiYii speciale, care s< impun<
utilizarea altor cimenturi, se recomand< utilizarea cimenturilor n conformitate cu NE 012-1.
b) Pentru agregate:
n general se folosesc agregate de balastier<, astfel nct dimensiunea maxim< a
granulelor de agregat s< fie cel mult 1/6 din grosimea elementului de beton care se toarn< n
cofraj glisant. n cazurile n care se utilizeaz< agregate de concasare, granulozitatea
agregatului total trebuie s< se nscrie n zona imediat superioar< (cu conYinut mai ridicat n
p<rYi fine) celei indicate n mod normal la dozajul de ciment respectiv.
c) Pentru aditivi:
n vederea mbun<t<Yirii lucrabilit<Yii betonului proasp<t 3i a caracteristicilor de
rezistenY< 3i durabilitate ale betonului nt<rit, la prepararea betonului se recomand< utilizarea
unuia din urm<toarele tipuri de aditivi:
- aditiv plastifiant/antrenor de aer pentru betoane de clas< mai mic< de C 30/37;
- aditiv superplastifiant pentru betoane de clas< egal< sau mai mare de C 35/45;
- aditiv ntrzietor n cazurile n care, din diferite motive (transport, glisare pe timp
c<lduros, adoptarea unor viteze mici de glisare), se dep<3e3te durata limit< admis<
ntre turnarea a dou< straturi succesive sau se ntrevede realizarea unei rezistenYe mai
mari de 0,2 N/mm2 la desprinderea de cofraj; se evit< asocierea cu un alt tip de
aditiv.
NOT; - n cazurile n care la betoane preparate cu aditivi plastifianYi/antrenori de aer sau
superplastifianYi apare necesar< 3i prelungirea duratei de menYinere a betonului n stare
proasp<t< atunci, pe lng< aditivul de baz<, se poate ad<uga un aditiv ntrzietor, ns< numai
n conformitate cu prevederile din NE 012-1.

156

157

158

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

G6.6 Prepararea 3i transportul betonului destinat execut<rii construcYiilor prin metoda


cofrajelor glisante se efectueaz< conform prevederilor din NE 012-1, acelea din prezentul
normativ, precum 3i conform preciz<rilor urm<toare:
- transportul betonului de la staYie pn< la locul de punere n oper< se face cu mijloace
autoagitatoare;
- transportul betonului pe vertical< se face cu bene ridicate cu macaraua, pompe de
beton, skipuri, boburi etc.
- betonul se descarc< n mijloace de transport pe orizontal< (roabe, tomberoane) 3i se
repartizeaz< uniform n cofrajul glisant.
n cazul utiliz<rii pompelor de beton, desc<rcarea se poate face direct n cofrajul
glisant.
G6.7 Punerea n oper< a betonului trebuie efectuat<, dupa cum urmeaz<:
- turnarea betonului se face n straturi orizontale uniforme de 20...25 cm grosime, care se
succed la intervale de timp stabilite n funcYie de compoziYia betonului, de condiYiile de
mediu 3i viteza de glisare, astfel nct s< se asigure o bun< leg<tur< ntre straturi 3i,
deci, continuitatea elementului;
- compactarea betonului se face prin vibrare cu vibratoare de interior, de c<tre o echip<
instruit< special n acest scop. Compactarea betonului trebuie suplimentat< cu o
compactare manual< (cu 3ipci/ vergele), dac< este cazul;
- viteza de glisare n condiYii normale de temperatur< 3i de lucru trebuie s< fie cuprins<
ntre 10...25 cm/h. Aceasta poate fi redus< pn< la 5 cm/h n cazuri excepYionale
(condiYii de timp friguros, eventuale intemperii etc.).
NOT; Executantul trebuie s< ia toate m<surile tehnico-organizatorice pentru ca operaYia de glisare s<
se desf<3oare continuu 3i n bune condiYii. n acest scop se va corela ritmul de preparare,
transport 3i punere n oper< a betonului cu viteza de glisare, Yinnd seama de condiYiile de
mediu, de complexitatea 3i durata operaYiilor ce trebuie efectuate imediat naintea turn<rii
betonului.

G6.8 Tratarea betonului se face n conformitate cu prevederile prezentei reglement<ri. n


condiYii normale de temperatur<, dup< ie3irea din cofrajul glisant betonul trebuie menYinut n
stare umed< minimum 7 zile 3i protejat de acYiunea razelor solare 3i a vntului minimum 24
ore.
n perioada de timp friguros trebuie luate m<suri de protecYie astfel nct betonul
recent decofrat s< se menYin< la o temperatur< de + 10...+ 15 C timp de minimum 3 zile de la
turnare, dac< n proiect nu se prevede un timp mai ndelungat.
G7 Betoane turnate sub ap<

G7.1 Betonul turnat sub ap< trebuie s< aib< propriet<Yi speciale n stadiile proasp<t 3i nt<rit,
consistenYa necesar< pentru a putea fi pus n oper< u3or, structur< dens< chiar 3i f<r<
compactare, precum 3i s< nu segrege.
Turnarea betonului sub ap< se face numai n incinte cu ap< st<t<toare sau ap< care a
fost adus< n aceast< stare lund m<suri corespunz<toare.
n cazul n care nu se folosesc aditivi speciali sau adaosuri, nu este admis< c<derea
liber< a betonului prin ap<, chiar pe distanYe foarte scurte.
Pentru a nu se solubiliza sau segrega, betonul se poate turna prin tuburi. Turnarea prin
tuburi fixe sau mobile trebuie s< se fac< continuu; cap<tul inferior al tubului trebuie s< fie

157

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

imersat n beton pe minimum 40 cm n cazul c<derii libere a betonului prin tuburi 3i pe circa
100 cm n cazul pomp<rii acestuia.
G7.2 La stabilirea compoziYiei betonului turnat sub ap< se fac urm<toarele recomand<ri:
a) n ceea ce prive3te consistenYa
Pentru betoane turnate sub ap< se folose3te o consistenY< corespunz<toare clasei S3 sau
S4 n funcYie de modul de turnare prin c<dere liber<, prin tuburi, sau prin pompare. n cazul
betoanelor pompate pentru a se preveni blocajul furtunelor, deoarece betonul nu trebuie s<
conYin< o cantitate mare de ap<, se impune utilizarea aditivilor mari reduc<tori de ap<.
b) n ceea ce prive3te agregatele
Pentru a se obYine o bun< lucrabilitate la un raport ap</ciment mic 3i amestec compact
f<r< mijloace suplimentare de compactare, se recomand< utilizarea de agregate rotunde cu o
suprafaY< neted<. Se recomand< folosirea unei granulozit<Yi continue, avnd n vedere
pericolul mai mic de segregare faY< de amestecurile cu granulozitate discontinu<. Se
recomand<, pentru a nu provoca dificult<Yi la turnare, ca dimensiunea maxim< a agregatelor s<
fie de 32 mm.
c) n ceea ce prive3te cimentul
n general se recomand< majorarea cu circa 10 % a dozajului de ciment n comparaYie
cu cerinYele normale pentru a mbun<t<Yi coeziunea betonului proasp<t prin solubilizare 3i
pentru a asigura o cantitate suficient< de ciment dup< o posibil< solubilizare care apare
aproape inevitabil. ConYinutul de ciment trebuie stabilit Yinnd seama c< un dozaj mare poate
provoca fisuri termice. Utilizarea cimenturilor cu adaosuri este recomandat< pentru betonul
turnat sub ap< n vederea cre3terii rezistenYei sale la atacul chimic 3i reducerii c<ldurii de
hidratare.
G7.3 n cazuri speciale, pe baza unor experiment<ri de laborator 3i a unor proceduri pentru
amestecuri special proiectate, prin utilizarea unor aditivi speciali 3i adaosuri, betonul poate fi
turnat prin c<dere liber< prin ap<.
G7.4 n cazul fundaYiilor la care s<p<turile se execut< cu epuismente, dac< apa nu se poate
evacua complet 3i pe fundul gropii r<mne un strat de ap< de circa 10....15 cm grosime, se
admite n mod excepYional, turnarea betonului sub ap<, situaYie n care punerea n oper< ncepe
de la un colY al fundaYiei, turnndu-se un prim strat de beton care iese deasupra nivelului apei
3i care se extinde treptat pe ntreaga suprafaY<. n aceast caz se toarn< beton cu tasare zero sau
uscat (preparat la umiditatea saturat< a agregatelor, cu spor de ciment 10 - 15 %). Punerea n
oper< trebuie s< continue apoi n uscat, prin turnarea betonului deasupra stratului turnat
anterior.

158

159

160

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Anexa H
VERIFIC;RI PRIVIND BETONUL 2I PUNEREA N OPER; A ACESTUIA

H1 Sunt avute n vedere urm<toarele trei categorii de betoane, n funcYie de modul de


producere a acestora:
a) betoane produse n staYii specializate, cu dozare automat< 3i cu dotare 3i personal
corespunz<toare:
i) betoane cu propriet<Yi specificate;
ii) betoane cu compoziYie specificat<;
b) betoane produse pe 3antier, cu dozare manual<, care sunt betoane cu compoziYie
specificat<.
Betoanele din categoria (a) pot fi produse fie n staYii independente de constructor, fie
n staYii ale acestuia, amplasate n zona 3antierului.
H2 Premizele avute n vedere sunt urm<toarele:
a) pentru betoanele livrate de staYii este efectuat controlul de conformitate 3i controlul
producYiei;
b) pentru betoanele produse pe 3antier sunt luate m<surile necesare pentru evaluarea
conformit<Yii pentru betoane cu compoziYie prescris<;
c) comanda pentru beton conYine toate datele necesare;
NOT;: Aceste premize specific< faptul c< betoanele sunt produse n conformitate cu prevederile NE 012-1.

d)

cofrajele 3i susYinerile acestora, arm<turile (nepretensionate 3i, dac< este cazul,


pretensionate) 3i piesele nglobate, au fost montate corespunz<tor 3i recepYionate
calitativ, astfel c< nainte de turnarea betonului se face doar o verificare vizual<
a menYinerii situaYiei existente la aceste recepYii calitative pe faze de lucr<ri.

H3 Verific<rile pentru Yinerea sub control a lucr<rilor privind punerea n oper< a betoanelor 3i
decofrarea sunt prev<zute n tabelul H1.
Urm<torii termeni din acest tabel sunt utilizaYi cu sensul ar<tat n continuare (termenii
amestec 3i 3arj< au sensul definit n NE 012-1):
lot (cantitate de) beton, de acela3i tip, pus n oper< pe o zon< a construcYiei delimitat<
de rosturi de turnare.
n cazurile n care:
- volumul de beton al unui lot este foarte mare, condiYiile se refer< la
volume mai mici din acela3i lot, stabilite prin proiect;
- elementele n care se pune n oper< betonul sunt de volum mic
(spre exemplu, fundaYii izolate pentru stlpi), lotul cuprinde
elemente care se toarn< ntr-un schimb (o zi);
- betonul provine de la mai multe staYii, condiYiile se refer< la
betoanele primite de la fiecare staYie;
- pe aceea3i zon< se pun n oper< mai multe tipuri de beton,
condiYiile se refer< la fiecare tip de beton;
prob< beton prelevat dintr-o 3arj<, identificabil< pentru asigurarea trasabilit<Yii, pe
care se fac ncerc<ri pe beton proasp<t sau se confecYioneaz< epruvete pentru
ncerc<ri pe beton nt<rit. Dac< nu este prev<zut altfel, probele se preleveaz<
cnd desc<rcarea 3arjei a ajuns la cca. din volumul total al acesteia;

159

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

161

tip de beton beton cu o anumit< compoziYie (proiectat< sau prescris<), realizat de un


anumit produc<tor 3i produs cu componente din aceea3i surs< 3i cu
acelea3i caracteristici.

H4 Prin analizarea situaYiei cu proiectantul se nYelege faptul c< acesta este ncuno3tiinYat de
constructor de situaYia de neconformitate creat< 3i, n cuno3tinY< de cauz<, stabile3te m<surile
3i modalit<Yile de continuare a lucr<rilor. Aceste m<suri pot fi, n funcYie de caz, de la
consolidare sau demolare, pn< la a nu lua nici o m<sur< suplimentar<.
Nr.
crt.

Obiectul
verific<rii

Caracteristicile
sau condiYiile
prev<zute
A La livrare, pe betonul proasp<t
Bonul de livrare
-conformitatea
cu comanda pentru
beton
- existenYa tuturor
datelor, conform NE
012-1, pct.7.3
ConsistenYa
-clase de consistenY<
betonului
sau valori specificate
prev<zute n
comand<

Temperatura
betonului (pe timp
friguros, c<lduros,
sau dac< este
prev<zut n proiect)
Alte caracteristici,
cerute prin proiect
3i prev<zute n
comanda pentru
beton

+5+30 oC
conform
NE 012-1, pct.5.2.8

Metodele de
verificare

FrecvenYa
verific<rii

Tabelul H1
M<suri
n cazul
neconformit<Yii

examinare
direct<

la fiecare 3arj<

respingerea
livr<rii

- evaluare
vizual<

- la fiecare 3arj<

pentru valorile
determin<rilor
pe probe (a se
vedea Nota)

- ncerc<ri
pe probe
conform SR
EN 123502, SR EN
12350-3, SR
EN 12350-4
3i SR EN
12350-5
m<surare,
pe probe

- fiecare tip de
beton, pe
schimb de lucru
sau max.20 m3,
3i n caz de
dubiu

la fiecare 3arj<

nu se pun n
oper< betoane cu
temperatura sub
+5 oC sau peste
+30 oC
Pentru lucr<rile de construcYii care necesit< condiYii speciale de turnare sau
tratare 3i pentru construcYiile la care sunt prev<zute condiYii speciale de
exploatare, proiectantul va indica n proiect caracteristicile suplimentare ale
betonului proasp<t care trebuie s< fie determinate (spre exemplu, volumul de
aer antrenat sau raportul A/C), metoda de determinare, precum 3i condiYiile de
a3teptare, care trebuie luate pn< la obYinerea rezultatelor.

NOT;: Livrarea de beton se respinge dac< nu se ncadreaz< n toleranYele/abaterile prev<zute n NE 012-1, tabelele 11
3i 18, pentru clasele sau valorile specificate ale consistenYei betonului.
n cazul unor valori sc<zute n raport cu valorile precizate prin referinY< la clase sau valori specificate, se admite
mbun<t<Yirea consistenYei betonului numai prin ad<ugarea de aditivi (super)plastifianYi, cu respectarea prevederilor
aplicabile din NE 012-1.

160

162

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

Obiectul
verific<rii

Prelevarea probelor
3i confecYionarea
epruvetelor pentru
ncerc<ri pe beton
nt<rit
a) pentru verificarea
rezistenYei la
compresiune la 28
zile (3 cuburi sau
cilindri
confecYionaYi dintr-o
prob<)

b) pentru verificarea
rezistenYei la
compresiune la
termene
intermediare
(epruvete de
control)

c) pentru
determinarea altor
caracteristici
(3 epruvete
confecYionate dintro prob<)
i) permeabilitate
la ap<
ii) comportare la
ngheY-dezgheY

Caracteristicile
sau condiYiile
prev<zute

Metodele
de
verificare

SR EN 12390-1

SR EN 12390-1

Tabelul H1 (continuare, 2)
FrecvenYa
M<suri
verific<rii
n cazul
neconformit<Yii

cel puYin o
prob< pentru
fiecare tip de
beton, lot,
schimb (zi) 3i,
n funcYie de
clasa de
rezistenY<:
-100 m3
(C16/20)
-50 m3
(>C16/20)

conform
proiect, dar cel
puYin 2 probe
pentru fiecare
categorie de
lucr<ri
implicat<
(decofrare,
precomprimare
etc.)

conform
SR EN 12390-8
nr.crt.5, pct.a)
NE 012-2, 11.1.3. 3i anexa X
SR 3518

conform
nr.crt.5, pct.a)

iii) rezistenYa la
abraziune

SR EN 1339
(anexa G)

cel puYin o
prob< pe tip de
beton 3i lot

iv) rezistenYe la
ntindere

SR EN 12390-5
SR EN 12390-6
SR EN 12390-6:2002/AC

conform
prevederilor din
proiect

161

repetarea
prelev<rii
probelor 3i
confecYion<rii
epruvetelor,
dac< aceasta se
poate efectua

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

Caracteristicile Metodele de
verificare
sau condiYiile
prev<zute
B nainte de punerea n oper< a betonului
Starea cofrajelor,
sub aspectele:
a) stabilitatea
menYinerea
examinare
susYinerilor;
situaYiei de la
direct<
b) starea de
recepYia
cur<Yenie;
calitativ< pe
c) eten3eitatea;
faze de lucr<ri
d) aplicarea
a cofrajelor
produselor pentru
decofrare
Starea arm<turilor 3i
a pieselor nglobate,
montate, cu privire
la:
a) poziYionarea 3i
menYinerea
examinare
fixarea faY< de
situaYiei de la
direct< 3i
cofraj;
recepYia
prin
b) starea de
calitativ<, pe
m<surare, n
cur<Yenie;
faze de lucr<ri, caz de dubiu
c) poziYia relativ<
a cofrajelor
ntre bare;
d) modul de
asigurare a
circulaYiei
personalului
implicat, f<r< a
afecta arm<tura
Starea n zona
rosturilor de turnare
existente, dac< este
cazul, sub aspectele:
examinare
a) starea suprafeYei
direct< 3i
betonului;
pct. 11.5
prin
b) starea 3i poziYia
m<surare, n
elementelor de
caz de dubiu
etan3are, dac<
este cazul;
c) starea de
cur<Yenie
ndeplinirea
condiYiilor prealabile
cunoa3terea
3i a condiYiilor
pct. 11.6
situaYiei
necesare la punerea n
existente
oper< a betonului
Obiectul
verific<rii

162

Tabelul H1 (continuare, 3)
FrecvenYa
M<suri
verific<rii
n cazul
neconformit<Yii

ntreaga
suprafaY<
cofrat<

nenceperea sau
oprirea turn<rii
betonului, pn<
la remedierea
situaYiei

toat< arm<tura
(nepretensionat<
3i, dac< este
cazul,
pretensionat<) 3i
toate piesele
nglobate,
montate

nenceperea sau
oprirea turn<rii
betonului, pn<
la remedierea
situaYiei

ntreaga
suprafaY< a
rostului de
turnare

nenceperea
turn<rii
betonului pn<
la remedierea
situaYiei

la fiecare etap<
de turnare a
betonului

nenceperea
turn<rii
betonului pn<
la remedierea
situaYiei

163

164

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

Obiectul
verific<rii

Caracteristicile Metodele de
verificare
sau condiYiile
prev<zute

C La turnarea 3i compactarea betonului


CondiYiile legate de
planul de turnare, n
special:
- m<surare
- temperatur<
a) condiYii
- observare
- precipitaYii
meteorologice;
direct< 3i
prognoz<,
dac< este
cazul

b) viteza de turnare, subcap. 11.3


succesiunea 3i
grosimea
straturilor

Omogenitatea
betonului la turnare,
la betoane cu
consistenY< mare,
transportate f<r<
agitare

aspect uniform
n ceea ce
evaluare
prive3te
vizual<
consistenYa 3i
repartizarea
ntre partea
fin< 3i
agregatele
mari

Compactarea
betonului
subcap. 11.3

evaluare
vizual<

Tabelul H1 (continuare, 4)
FrecvenYa
M<suri
verific<rii
n cazul
neconformit<Yii

pe ntreaga
perioad< de
punere n
oper<

la fiecare 3arj<

evaluare
vizual<

pe ntreaga
perioad< de
turnare

evaluare
vizual<

pe ntreaga
perioad< de
turnare

Starea cofrajelor
stabilitatea
formei, a
dimensiunilor
3i a poziYiei

163

consemnarea
st<rii de fapt 3i
analizarea
situaYiei cu
proiectantul

- refuzarea
livr<rii, dac< nu
este posibil<
reamestecarea
-atenYionarea
produc<torului
3i refuzarea
livr<rii n caz
de repetare
consemnarea
st<rii de fapt 3i
analizarea
situaYiei cu
proiectantul
-m<sur<ri,
consemnarea
st<rii de fapt
3i analizarea
situaYiei cu
proiectantul;
-oprirea
turn<rii, dac<
este cazul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

Caracteristicile Metodele de
sau condiYiile
verificare
prev<zute
D La tratarea 3i protecYia betonului dup< turnare
CondiYiile de mediu
imediat dup< turnarea
betonului:
a) temperatur<;
pct.11.4.7 m<surare
11.4.8

Tabelul H1 (continuare, 5)
FrecvenYa
M<suri
verific<rii
n cazul
neconformit<Yii

Obiectul
verific<rii

n perioada de
tratare
zilnic, la orele
7; 12 3i 19

b) precipitaYii;

se acoper<
betonul n
primele 12 ore
de la turnare

examinare
direct<

c) nsorire direct<;
d) vnt, curenYi de
aer

n cazurile
prev<zute n
proiect, se
acoper<
betonul
subcap. 11.4
3i, dac< este
cazul,
prevederile din
proiect sau
caiet de sarcini

examinare
direct<

Aplicarea metodei de
tratare

E La decofrare
RezistenYa betonului,
n cazul elementelor
portante care suport<
nc<rc<ri de la
decofrare

CondiYiile de
menYinere a
sprijinirilor
provizorii la
elemente portante
care preiau momente
ncovoietoare 3i/sau
forYe t<ietoare

pct. 11.7.1 sau


prevederile din
proiect

maximum
din deschidere
(pe fiecare
latur<, la
pl<ci), poate s<
r<mn< f<r<
sprijiniri
provizorii n
timpul
decofr<rii

observare
direct<

ncercarea
epruvetelor
de control

apreciere
vizual<

164

consemnarea
st<rii de fapt 3i,
n cazul unor
degrad<ri (fisuri,
exfolieri etc.)
analizarea
situaYiei cu
proiectantul

la aplicarea
metodei 3i,
ulterior, zilnic,
pentru toat<
suprafaYa
tratat<, n
perioada de
tratare
pentru primele
elemente de un
acela3i tip,
ncepnd cu
data prezumat<
pe baza vitezei
de dezvoltare a
rezistenYei

la fiecare
element portant

nu se decofreaz<
dect la
atingerea
rezistenYei
prev<zute
consemnarea
st<rii de fapt 3i,
n cazul unor
degrad<ri,
analizarea
situaYiei cu
proiectantul

165

166

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

Obiectul
verific<rii

Starea betonului, sub


aspectele:
a) forma 3i aspectul
suprefeYei;
b) prezenYa
segreg<rilor;
c) prezenYa fisurilor;
d) disloc<ri, pori,
pete,
neuniformit<Yi de
alt< natur<;

e) acoperirea
arm<turii, dac<
este cerut< prin
proiect
PoziYia 3i
dimensiunile
elementelor, precum
3i a pieselor
nglobate

Caracteristicile
sau condiYiile
prev<zute
-suprafaY<
continu< (cu
excepYia altor
condiYii n
proiect), de
culoare
uniform<, f<r<
segreg<ri,
fisuri sau alte
defecte

-examinare
vizual<

ntreaga
suprafaY<

-conform
proiect

-m<sur<ri

conformitatea
cu proiectul

m<sur<ri

F La precomprimare
RezistenYa betonului
conform
proiect

Metodele de
verificare

Starea elementului
care se precomprim<,
sub aspectele:
a) integritatea
secYiunii de beton
(segreg<ri, fisuri,
disloc<ri etc.);
b) existenYa, poziYia
3i starea pieselor
nglobate
implicate (pl<ci
de rezemare, Yevi
de injectare 3i
aerisire etc.);
c) mod de rezemare

conform
proiect
(modul de
rezemare, dac<
este cazul)

Tabelul H1 (continuare, 6)
FrecvenYa
M<suri
verific<rii
n cazul
neconformit<Yii

ncercarea
epruvetelor
de control

examinare
direct< 3i
m<surare n
caz de dubiu

165

toate
suprafeYele de
rezemare
pentru
elementele
structurale
prefabricate, cu
consemnarea
situaYiei reale,
restul, n caz de
dubiu
ncepnd cu
data prezumat<
pe baza vitezei
de dezvoltare a
rezistenYei

la fiecare
element care se
precomprim<

consemnarea
defectelor 3i/sau
degrad<rilor, cu
precizarea
poziYiilor 3i
dimensiunilor,
pe planuri ale
elementelor
respective 3i
analizarea
situaYiei cu
proiectantul

consemnarea
situaYiei
existente 3i
analizarea
acesteia cu
proiectantul

nu se efectueaz<
precomprimarea
dect dup<
atingerea
rezistenYei
prev<zute

nu se efectueaz<
precomprimarea
dect dup<
analizarea
situaYiei cu
proiectantul,
obYinerea
acordului scris
al acestuia

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Nr.
crt.

Obiectul
verific<rii

Starea elementului,
n timpul 3i dup<
precomprimare,
privind:
a) stabilitatea
general<, ca
urmare a
modific<rii
modului de
rezemare (dac<
este cazul);

b) apariYia unor
degrad<ri
(striviri locale,
fisuri etc.)

Caracteristicile Metodele de
verificare
sau condiYiile
prev<zute

Tabelul H1 (continuare, 7)
FrecvenYa
M<suri
verific<rii
n cazul
neconformit<Yii
la fiecare
element care se
precomprim<

-m<suri
preliminare de
stabilitate,
dac< este cazul

-n timpul
-examinare
precomprim<rii
direct< 3i
monitorizare
prin
m<sur<ri,
dac< este
cazul

-nu trebuie s<


apar<
degrad<ri

-examinare
direct<

G Verificarea calit<Yii betonului pus n lucrare


ncercarea
conform
RezistenYa la
epruvetelor
compresiune (clasa proiect, pe
baza criteriilor de control;
de rezistenY<), pe
SR EN
de la pct.
p<rYi de obiect
12390-2
15.5.3
SR EN
12390-3

166

-n timpul
precomprim<rii
3i minimum 24
ore dup<
aceasta

pe fiecare parte
de obiect
conform pct.
15.5.4

-se opresc
operaYiunile de
precomprimare
3i se monteaz<
sprijiniri
adecvate (care
nu mpiedec<
deformarea
elementului
datorit<
precomprim<rii)

-dac< apar n
timpul
precomprim<rii,
se opre3te
precomprimarea;
-se consemneaz<
degrad<rile cu
precizarea
poziYiei 3i
dimensiunilor pe
planul
elementului 3i se
analizeaz<
situaYia cu
proiectantul care
trebuie s<
stabileasc<
modul de
continuare a
precomprim<rii
consemnarea
situaYiei
existente 3i
analizarea
acesteia cu
proiectantul

167

168

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Caracteristicile Metodele de
verificare
sau condiYiile
prev<zute

Nr.
crt.

Obiectul
verific<rii

Alte caracteristici,
conform A.5.c de
mai nainte

conform
proiect

ncercarea
epruvetelor
de control (a
se vedea
A.5.c)

Dimensiuni,
defecte, degrad<ri

conform
proiect
3i prevederilor
din prezentul
normativ sau
alte
reglement<ri
tehnice
aplicabile

examinare
direct< 3i
m<sur<ri

167

FrecvenYa
verific<rii

M<suri
n cazul
neconformit<Yii

consemnarea
situaYiei
existente
3i
analizarea
acesteia
cu
proiectantul
pe fiecare parte consemnarea
situaYiei
de obiect
existente 3i
conform pct.
analizarea
15.5.4
acesteia cu
proiectantul

pe fiecare parte
de obiect
conform pct.
15.5.4

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

169

Anexa X
VERIFICAREA IMPERMEABILIT;XII LA AP; A BETOANELOR

X1 Gradul de impermeabilitate la ap< a betoanelor se noteaz< Pnx, n care:


n valoarea prescris< a presiunii maxime a apei (N/mm2);
x valoarea prescris< a adncimii limit< de p<trundere a apei (cm).
X2 Epruvetele pentru verificarea gradului de impermeabilitate la ap<, pot fi:
- cuburi cu latura de 140 mm (150 mm) sau 200 mm;
- prisme de 140x140xlp sau 200x200xlp, n care: lp 100 mm 3i lp x;
- cilindri cu diametrul de minimum140 mm 3i n<lYimea de maximum 200 mm.
La alegerea dimensiunii minime a epruvetelor (lmin) se Yine seama 3i de dimensiunea
maxim< a agregatelor (amax), astfel:
- lmin/amax 4, pentru agregate avnd amax < 71 mm;
- lmin/amax 3, pentru agregate avnd amax 71 mm.
Epruvetele cilindrice pot fi carote extrase din lucrare.
X3 Epruvetele trebuie s< aib<, la ncercare, vrsta de 90 zile pentru betoane hidrotehnice, sau
28 zile pentru betoane destinate celorlalte categorii de construcYii.
Epruvetele confecYionate din beton proasp<t trebuie s< ndeplineasc< urm<toarele
condiYii:
- pentru o verificare sunt necesare minimum 3 epruvte;
- p<strarea epruvetelor se face astfel:
pn< la decofrare la temperatura de (203)C 3i umiditate relativ< de
(655) %;
n primele 7 zile dup< decofrare, n ap< la temperatura de (202)C;
n continuare, n aer, la temperatura de (203)C 3i umiditate relativ<
de (655)%, cu excepYia betoanelor hidrotehnice care se menYin n
acelea3i condiYii ca 3i n primele 7 zile.
X4 InstalaYia pentru verificarea gradului de impermeabilitate la ap< trebuie s< permit<
supunerea uneia din feYele epruvetei (faYa de infiltraYie) la acYiunea apei sub presiune, reglabil<
n trepte constante, 3i observarea direct< 3i concomitent< a feYei opuse (faYa de exfiltraYie),
precum 3i a feYelor laterale.
InstalaYia trebuie s< cuprind< cel puYin 3 posturi de ncercare concomitent<, legate n
baterie la acela3i dispozitiv de punere sub presiune a apei.
Etan3area epruvetelor pe feYele de infiltraYie 3i de exfiltraYie se face cu inele de
etan3are din cauciuc, avnd diametrul astfel:
- 70 mm, pentru epruvetele cubice sau paralelipipedice cu latura de 140 mm
(150 mm) sau cilindrice;
- 100 mm pentru epruvetele cubice sau paralelipipedice cu latura de 200 mm.
X5 FaYa de infiltraYie se alege astfel nct s< fie, faY< de direcYia de turnare a epruvetei, n
aceea3i poziYie ca suprafaYa betonului din lucrare, spre exemplu:
- pentru betonul de pe fundul unui rezervor, faYa de infiltraYie a epruvetei va fi
faYa de turnare a acesteia, iar pentru betonul din pereYii rezervorului, va fi
una din feYele laterale ale epruvetei;
- n cazul carotelor, faYa de infiltraYie va fi cea a suprafeYei betonului din
lucrare.

168

170

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

Preg<tirea epruvetelor se face astfel:


a) Se traseaz<, centric, pe faYa de infiltraYie, un cerc cu diametrul corespunz<tor celui
al inelului de etan3are 3i suprafaYa acestui cerc se freac< cu o perie de srm<, sau se cioc<ne3te
u3or cu o buciard< cu masa de maximum 500 g, pentru a ndep<rta stratul superficial de piatr<
de ciment.
b) Epruvetele cilindrice se etan3eizeaz< pe suprafaYa lateral<, cu 1 2 zile nainte,
spre exemplu, prin peliculizare cu r<3ini sintetice.
X6 InstalaYia se verific<, nainte de montarea epruvetelor, prin:
- introducerea apei n posturile de ncercare 3i eliminarea aerului din
conductele de distribuYie a apei sub presiune;
- nchiderea robinetelor de acces a apei, ridicarea presiunii la o valoare cu cca.
0,1 N/mm2 mai mare dect presiunea maxim< la care se va supune epruveta
3i menYinerea acesteia timp de cel puYin o or<, timp n care aceast< presiune
nu trebuie s< scad<.
X7 CondiYiile de mediu pentru efectuarea ncerc<rii sunt:
- temperatura (20 4)oC;
- umiditatea relativ< a aerului (65 5)%.
X8 ncercarea se desf<3oar< astfel:
a) se a3eaz< pe inelele de etan3are epruvetele, preg<tite a3a cum s-a ar<tat mai nainte,
asigurndu-se contactul pe toat< lungimea acestora, dup< ce, n prealabil, s-a asigurat nivelul
corespunz<tor al apei astfel nct ntre feYele de infiltraYie 3i suprafaYa apei s< nu r<mn< aer,
dup< care se fixeaz< cu sistemul de strngere.
b) se ridic< presiunea apei, n trepte, astfel:
0,2 N/mm2 timp de 48 ore;
0,4 N/mm2 timp de 24 ore;
0,8 N/mm2 timp de 24 ore;
1,6 N/mm2 timp de 24 ore.
n cazul n care gradul de impermeabilitate prescris corespunde unei presiuni
intermediare, treptele se completeaz< 3i se opresc la aceast< presiune, care va fi menYinut timp
de 24 ore. Astfel, spre exemplu, pentru gradul de impermeabilitate P12X, treptele de presiune 3i
duratele de menYinere a acestora vor fi:
0,2 N/mm2 timp de 48 ore;
0,4 N/mm2 timp de 24 ore;
0,8 N/mm2 timp de 24 ore;
1,2 N/mm2 timp de 24 ore.
ncercarea se termin< dup< scurgerea duratei de 24 ore pentru presiunea maxim<
prev<zut< pentru ncercare sau, dac< este cazul, la apariYia apei pe faYa de exfiltraYie. Dup<
ntreruperea funcYion<rii instalaYiei, epruvetele se scot din posturile de ncercare n cel mai
scurt timp, care nu trebuie s< dep<3easc< o or< de la terminarea ncerc<rii.
Epruvetele la care adncimea limit< prescris< de p<trundere a apei este mai mic< dect
n<lYimea lor, verificarea adncimii de p<trundere se face prin m<surarea acesteia, dup<
despicarea conform metodei de determinare a rezistenYei la tracYiune.
X9 Interpretarea rezultatelor se face separat pentru fiecare serie de trei epruvete, n cazul
confecYion<rii lor din beton proasp<t, 3i individual, n cazul carotelor extrase din lucrare,
astfel:
a) n cazul n care adncimea limit< de p<trundere a apei este egal< cu n<lYimea
epruvetei, gradul de impermeabilitate prev<zut se consider< realizat, dac<:

169

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 853 bis/20.XII.2010

(i) cel puYin dou< epruvete, din seria de trei, nu prezint< exfiltraYii de
ap< pe faYa de exfiltraYie;
(ii) carota n cauz< nu prezint< exfiltraYii de ap< pe faYa de exfiltraYie
b) n cazul n care adncimea limit< de p<trundere a apei este mai mic< dect
n<lYimea epruvetei, gradul de impermeabilitate prev<zut se consider< realizat, dac<:
(i) media aritmetic< a adncimilor maxime de p<trundere a apei n
cele trei epruvete ale seriei este mai mic< sau cel mult egal< cu
adncimea limit< prev<zut<, cu condiYia ca cel puYin dou< din cele trei
epruvete s< aib< adncimea maxim< de p<trundere a apei mai mic< sau
cel mult egal< cu adncimea limit<;
(ii) adncimea maxim< de p<trundere a apei, n carota n cauz<, este mai
mic< sau cel mult egal< cu adncimea limit< prev<zut<.
n cazul seriei de trei epruvete confecYionate din beton proasp<t, se poate elimina
rezultatul obYinut pe cel mult o epruvet<, dac<:
- betonul prezint< defecte, rezultatul fiind sensibil diferit de celelalte dou<, cu
condiYia ca adncimea maxim< de p<trundere a apei din cele dou< epruvete
s< fie mai mic< sau cel mult egal< cu adncimea limit< prev<zut<;
- apar exfiltraYii laterale, care determin< incheierea ncerc<rii dac< presiunea nu
mai poate fi menYinut< constant< pentru treapta respectiv<, cu aceea3i
condiYie ca mai nainte.
SituaYia privind eliminarea unei epruvete se consemneaz< n raportul de ncercare.

170

171

EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 853 bis/20.XII.2010 conine 172 de pagini.

Preul: 68,80 lei

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

&JUYDGY|518728]
ISSN 14534495