Sunteți pe pagina 1din 13

CARNETUL DE MUNCA

BIBLIOGRAFIE
1) DECRETUL NR. 92/1976

PRIVIND CARNETUL DE MUNCA

2) ORDINUL NR. 136/1976 -

METODOLOGIA DE INTOCMIRE,
COMPLETARE, PASTRARE SI
EVIDENTA A CARNETULUI DE
MUNCA

3) LEGEA NR. 130/1999

PRIVIND UNELE MASURI DE


PROTECTIE A PERSOANELOR
INCADRATE IN MUCA

4) ORDINUL NR. 747/1999 -

5) ORDONANTA DE
URGENTA A GUVERNULUI
NR.41/2000
-

PENTRU APROBAREA
NORMELOR DE APLICARE A
LG. NR. 130/1999

PENTRU MODIFICAREA SI
COMPLETAREA LEGII NR.
19/2000 PRIVIND SISTEMUL
PUBLIC DE PENSII SI ALTE
DREPTURI ASIGURARI SOCIALE

6) ORDINUL NR. 315/2000 -

PENTRU APROBAREA
NORMELOR METODOLOGICE
PRIVIND APLICAREA PREV.
ART. II DIN ORDONANTA DE
URGENTA A GUVERNULUI NR.
41/2000

7) LEGEA NR. 53/2003

CODUL MUNCII

8) HOTARAREA DE GUVERN
NR. 247/2003
-

9) HOTARAREA DE GUVERN
NR. 578/2003
-

10) LEGEA NR. 541/2003

11) HOTARAREA DE GUVERN


NR. 290/2004
-

PRIVIND INTOCMIREA SI
COMPLETAREA REGISTRULUI
GENERAL DE EVIDENTA A
SALARIATILOR
PENTRU MODIFICAREA SI
COMPLETAREA HG. NR.
247/2003
PENTRU MODIFICAREA UNOR
DISPOZITII ALE LG. NR. 53/2003
PENTRU MODIFICAREA SI
COMPLETAREA HG. NR.
247/2003
1

CARNETUL DE MUNCA
NOTIUNE
Potrivit Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, coroborat cu dispozitiile Ordinului
ministrului muncii si protectiei sociale nr. 315/2000, acest document este actul oficial prin care se
dovedeste:
Vechimea in munca
Vechimea neintrerupta in munca
Vechimea neintrerupta in in aceeasi unitate
Vechimea in aceeasi functie, meserie sau specialitate
Timpul lucrat in conditii deosebite
Salariul de baza si alte drepturi salariale ori venitul lunar in raport cu cu care s-a contribuit la
asigurarile sociale de stat
Perioada de cotizare la sistemul public de asigurari sociale.
In carnetul de munca sunt cuprinse si datele privind:
Starea civila
Pregatirea scolara si pregatirea profesionala a titularului carnetului
Schimbarea functiei, a salariului, a locului (conditiilor) de munca
Detasarea
Intreruperea activitatii (suspendarea contractului de munca) precizarea temeiului legal
Desfacerea contractului de munca, cu precizarea temeiului legal
Declaratia de asigurare a persoanelor asigurate in temeiul ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 41/2000
Orice modificare intervenita in situatia asiguratului.
In carnetul de munca al persoanei careia i s-a desfacut contractul de munca urmare a unei
concedieri colective si care beneficiaza de plata compensatorie se face mentiunea: ,,beneficiar al
drepturilor conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.98/1999 (evitandu-se, astfel, acordarea
repetata a platilor compensatorii).
Platile compensatorii prevazute in mod expres in contractele individuale sau colective de munca
incheiate de persoanele in cauza nu se mentioneaza in carnetul de munca.
In carnetul de munca nu se inregistreaza si activitatea desfasurata in cumul de functii.

INTOCMIREA (COMPLETAREA), PASTRAREA SI EVIDENTA


CARNETELOR DE MUNCA
Pentru o persoana se intocmeste un singur carnet de munca, act oficial si personal, care nu poate
fi cedat sau instrainat.
In prezent, conform dispozitiilor Decretului nr. 92/1976 coroborat cu prevederile Ordinului ministrului
muncii si protectiei sociale nr. 315/2000, se intocmeste carnet de munca pentru:
a) persoanele incadrate in munca pe baza unui contract individual de munca
b) asociat unic, asociatii, comanditari sau actionarii
c) administratorii sau managerii care au incheiat contract de administrare sau de management
2

d) membrii asociatiiilor familiale


e) persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente
Persoanelor enumerate la pct. b) - e) li se intocmesc carnet de munca numai in masura in
care indeplinesc conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2000 si Lg.
53/2003
au implinit varsta de minim 15 ani (cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali si
pentru activitati potrivite cu dezvoltarea si pregatirea lor), 16 ani, respectiv 18 ani pentru
locuri de munca grele, vatamatoare sau periculoase
realizeaza un venit lunar brut pe an calendaristic echivalent cu cu cel putin 3 salarii medii
brute pe economie
realizeaza un venit lunar de cel putin 1/4 din salariul mediu brut realizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

1. INTOCMIREA SI PASTRAREA CARNETELOR DE MUNCA

( CM = carnetul de munca)
(CIM = contractului individual de munca)
Carnetul de munca se intocmeste in termen de cel mult 30 de zile de la incadrarea in
munca.
La reincadrarea in munca, unitatea este obligata sa ceara, iar cel in cauza sa depuna
carnetul de munca.
La incetarea activitatii, CM se inmaneaza titularului, completat cu toate inscrierile la
zi.
CM poate fi retinut numai de organele de urmarire penala, pentru cercetari in
legatura cu datele pe care le cuprinde. Organul de urmarire penala este obligat sa
elibereze dovada retinerii CM.
Modificarile intervenite in executarea CIM dupa intocmirea CM se inscriu in acesta
in termen de 15 zile de la data producerii lor. Personalul insarcinat cu intocmirea si
completarea CM este obligat sa efectueze inscrierile in acest termen, sa le certifice
prin semnatura si prin aplicarea parafei cu numele si functia detinuta, la locul
prevazut in formularul CM si sa-l pastreze in bune conditii.
Tot in termen de 15 zile socotite de la data prezentarii actului, se inscriu si schimbarile
intervenite in ceea ce priveste starea civila, pregatirea scolara si profesionala a
titularului. Actele care atesta astfel de schimbari vor fi prezentate de titular in termen
de 15 zile de la data producerii schimbarii.
In cazul schimbarii personalului insarcinat cu intocmirea, completarea si pastrarea
CM, predarea lor se va face pe baza de proces verbal, fiind descarcat de pastrarea
si evidenta acestora numai dupa aprobarea procesului verbal de catre conducerea
unitatii sau de persoana delegata de
conducere.
In cazul cand exista indoieli asupra unor date inscrise in CM sau in actele prezentate
de titular, unitatea va solicita actele originale in baza carora au fost facute inscrierile
sau dupa caz, informatii de la unitatile care au inscris datele in CM.
Inscrierile eronate sau efectuate fara respectarea prevederilor legale vor fi rectificate
de unitatea care pastreaza CM sau daca cel interesat nu mai este angajat, de ultima
unitate, in baza actelor oficiale care atesta alte situatii decat cele inscrise, rectificarea
certificandu-se in CM.
In cazul refuzului de rectificare, a rectificarii din oficiu sau a neeliberarii CM la
incetarea raporturilor de munca, titularul CM se poate adresa cu plangere la
judecatorie, in termen de 30 de zile de la data comunicarii. Hotararile pronuntate de
judecatorii sunt definitive.
3

In caz de furt, pierdere sau distrugere a CM se va elibera celui in cauza un CM


duplicat de catre ultima unitate la care acesta a lucrat sau lucreaza. Daca unitatea nu
mai exista, eliberarea duplicatului se face de catre unitatea care detine arhiva fostei
unitati. Eliberarea duplicatului in caz de furt sau pierdere se face numai dupa
publicarea in monitorul oficial.
In vederea pensionarii unitatea va intocmi dosarul de pensionare, in dublu exemplar,
care impreuna cu CM va fi depus la Casa de Pensii.
Dupa stabilirea pensiei, organul de pensii este obligat sa inscrie in CM nr. si data
deciziei de pensionare, categoria de pensie, data inscrierii la pensie, inmanand CM
titularului. In cazul in care pensionarul de limita de varsta sau invaliditate se
reincadreaza, activitatea depusa dupa pensionare se trece in acelasi CM.

2. ACTELE PE BAZA CARORA SE INTOCMESTE SI SE


COMPLETEAZA CARNETUL DE MUNCA

Acte de stare civila ( certificat de nastere, de casatorie, de divort, certificate de nastere


ale copiilor, sot/sotie)
Acte de studii
Acte care atesta calificarea si pregatirea profesionala
Contract individual de munca (CIM)
Acte aditionale la CIM (modificari ale CIM)
Adeverinte eliberate de alte unitati
Decizii de suspendare a raporturilor de munca
Decizii de sanctiune
Decizii de incetarea raporturilor de munca
Livret militar
Actele pe baza carora se vor face inscrieri in CM trebuie sa indeplineasca urmatoarele
conditii:
a) sa contina denumirea unitatii si perioada in care s-a lucrat, cu indicarea datei de
incepere si incetare a raporturilor de munca, precum si precizarea modului de
incadrare ( durata determinata sau nedeterminata), cu mentionarea temeiului
legal in baza caruia a avut loc incadrarea, modificarea, incetarea CIM.
b) sa contina functia, meseria sau specialitatea exercitata, salariul de incadrare
precum si alte drepturi ce se includ in acesta si dupa caz locurile de munca cu
conditii deosebite sau speciale.
c) actele vor purta numar, data eliberarii, tampila unitatii, precum si semnatura
reprezentantului legal al societatii.
d) perioadele de timp lucrate in strainatate de cetateni romani, se dovedesc cu acte
originale emise de unitatile la care si-au desfasurat activitatea, in afara
cazurilor in care s-au incheiat conventii cu alte state care prevad altceva.
e) se considera acte de calificare dupa caz:
- diploma sau certificatul de absolvire a scolii profesionale si a uceniciei la
locul de munca
- adeverinta eliberata pe baza de proces verbal al comisiei tehnice de
incadrare si promovare in munca pentru cei calificati prin practica la
locul de munca
- certificat de calificare pentru absolventii cursurilor de calificare
4

diploma sau certificat de absolvire a liceelor, a scolilor de specializare


postliceale si a scolilor de maistri
- diploma sau certificat de absolvire a institutiilor de invatamant superior
f) actele originale vor fi verificate din punct de vedere al legalitatii si valabilitatii
inainte de inscriere, iar copiile vor fi verificate si vizate de
juristul unitatii.
g) actele originale vor fi restituite titularului, iar copiile certificate conform cu
originalul se opresc la dosarul personal din unitate.
3. RASPUNDEREA PERSOANELOR CARE ELIBEREAZA ACTE PENTRU DOVEDIREA
VECHIMII IN MUNCA SI A ALTOR SITUATII CE DECURG DIN EXECUTAREA UNUI
RAPORT DE MUNCA SAU DE SERVICIU
Persoanele care elibereaza acte prin care se atesta vechimea in munca, cele care efectueaza
inscrieri in CM sau intocmesc dosare de pensii, precum si cele cu responsabilitati de control
in legatura cu aceste operatii, raspund dupa caz, disciplinar, administrativ, material, civil sau
penal in conditiile legii pentru neindeplinirea sau executarea defectuoasa a sarcinilor ce le
revin.
Orice persoana, in afara celor enumerate mai sus care falsifica, contraface ori scriu in CM se
pedepseste in conformitate cu codul penal.
4. OBLIGATIILE ANGAJATORILOR IN LEGATURA CU INTOCMIREA,
COMPLETAREA, PASTRAREA SI EVIDENTA CARNETELOR DE MUNCA

Conducerea societatii care potrivit legii poate sa pastreze CM si sa opereze


Inregistrarile in cuprinsul acestora, este obligata sa ia masuri pentru a
asigura organizarea corespunzatoare a arhivelor si a compartimentelor de
lucru respective si raspunde de intocmirea, completarea, pastrarea si
evidenta CM.
Aceasta activitate va fi desfasurata in cadrul compartimentelor ce au in sarcina
evidenta personalului, de catre persoane cu pregatire corespunzatoare.
La incetarea raporturilor de munca, se verifica de catre seful compartimentului care
are in sarcina evidenta de personal, valabiltatea tuturor inregistrarilor facute in
CM din perioada cat acesta s-a aflat in pastrarea unitatii. El semneaza dupa ultima
mentiune facuta in CM, carnetul inchizandu-se apoi cu semnatura conducatorului
unitatii.
Dupa caz, prezinta spre verificare CM si la ITM (Camera de Munca), care certifica
valabilitatea inregistrarilor facute.
La incetarea raporturilor de munca inmaneaza CM titularului, pe baza unei
declaratii, proces verbal, etc.
Pastrarea CM se va face in conditiile prevazute de lege:

incaperi uscate, ferite de pericolul incendiilor sau de inundatii, in dulapuri metalice, cu


dispozitive de inchidere, in cutii clasoare, in ordine alfabetica a titularilor, grupate pe
sectii, si in cadrul acestora in ordine alfabetica.
dosarele cu actele care au stat la baza intocmirii CM se pastreaza separat de acestea, in
aceeasi ordine cu CM, avand acelasi nr. de ordine rezultat din registrul de evidenta.

In functie de competenta intocmirii si pastrarii carnetelor de munca, se deosebesc urmatoarele


ipoteze:
5

a) carnetele de munca ale salariatilor regiilor autonome, societatilor comerciale cu capital de


stat, institutiilor publice, unitatilor bugetare se intocmesc, se completeaza si se pastreaza de
catre personalul specializat al unitatilor respective
b) potrivit Lg. nr. 130/1999, modificata, carnetele de munca ale salariatilor incadrati la
persoane fizice, societati comerciale cu capital integral privat, asociatii cooperatiste,
asociatii familiale, asociatii, fundatii, organizatii patronale sau sindicale ori alte organizatii
care sunt constituite si functioneaza potrivit legii romane, se pastreaza si se completeaza, de
regula, de catre inspectoratele teritoriale de munca.
Inspectoratul teritorial de munca poate aproba, in mod exceptional, la solicitarea angajatorilor din
aceasta categorie, ca operatiunile specifice in carnetele de munca sa fie operate in unitate, daca
exista posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca la nivelul unitatii lor.
Daca, dupa o prealabila verificare, inspectoratele teritoriale de munca constata ca anumiti angajatori,
dintre cei care, de regula, nu pastreaza si nu completeaza carnetele de munca in cadrul unitatii,
indeplinesc conditiile legale privind tinerea corecta a evidentei muncii prestate de angajatii cu contract
individual de munca, pot acorda o aprobare anuala, pentru ca aceste operatiuni sa fie efectuate de
angajator.
Intr-o asemenea situatie, activitatea specifica de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetelor
de munca va fi realizata de personalul specializat al angajatorului, personal ce trebuie sa fie testat
si confirmat de catre inspectoratul teritorial de munca.
Pentru obtinerea aprobarii de realizare a operatiunilor in carnetele de munca, conform pct. 12
alin. 2 din Normele privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul
incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si de protectie sociala,
aprobate prin Ordinul nr. 747/1999, publicat in M. O. Nr. 653/31.12.1999, angajatorul trebuie sa se
oblige, in baza unui act scris, sa respecte toate prevederile Decretului nr. 92/1976 privind carnetul
de munca.
Chiar daca operatiunile de pastrare si completare a carnetelor de munca se realizeaza de catre
angajator, inscrierile efectuate in carnetele de munca vor fi verificate si certificate de persoana
desemnata in acest scop prin decizia inspectoruluisef al inspectoratului teritorial de munca
(respectiv de catre un inspector de munca).
Daca inregistrarile efectuate nu concorda cu actele care au stat la baza lor, in temeiul pct. 14 din
Procedura aprobata prin Ordinul nr. 747/1999, carnetele de munca vor fi restituite angajatorilor, in
vederea efectuarii rectificarilor necesare.
Activitatile de inregistrare, pastrare si completare a cartilor de munca pot fi desfasurate de
societati comerciale, specializate in acest domeniu si acreditate conform legii cu aprobarea
inspectoratului teritorial de munca.
Aceasta solutie, desi benefica avand in vedere faptul ca astfel s-ar mai descongestiona activitatea
extrem de ampla din acest domeniu, poate insa prezenta si mari inconveniente.
Astfel, carnetul de munca reprezinta, practic, actul esential al oricarui salariat. In situatia in care
inregistrarile se efectueaza de catre o terta societate comerciala acreditata in domeniu, ar trebui
stabilite sanctiuni foarte drastice atunci cand activitatea nu ar fi desfasurata conform legii, pentru a
nu exista riscul unor inregistrari incomplete sau chiar al pierderii documentelor care justifica
obtinerea drepturilor salariale.
Se pune intrebarea: care ar fi posibilitatea unui salariat sa actioneze impotriva unei societati
comerciale acreditate in domeniu, in masura in care aceasta face inregistrari eronate sau incomplete
in carnetul sau de munca sau refuza inregistrarea ?
Teoretic ar trebui sa functioneze regulile din dreptul comun. Practic insa, avand in vedere faptul ca
societatea respectiva isi desfasoara activitatea in baza mandatului conferit in acest sens de catre
angajator, in schimbul unei contraprestatii (comision), angajatorul este singurul in masura sa
6

garanteze in fata propriului salariat si sa raspunda ca atare, pentru activitatea desfasurata de


societatea comerciala privata, imputernicita sa completeze carnetele de munca.
Nu este mai putin adevarat ca insasi inspectoratele teritoriale de munca, ce
pastreaza si
completeaza carnetele de munca sunt, la randul lor, peroane imputernicite pentru o asemenea activitate.
Dar acestea isi desfasoara activitatea in baza unei imputerniciri stabilite prin lege, chiar daca serviciul
prestat este recompensat printr-un comision suportat de angajator.
Altfel spus, desi in esenta activitatea desfasurata in acest sens de inspectoratele de munca se prezinta
ca o forma de prestatii de serviciu in favoarea angajatorului, ea este impusa de lege. Ca atare, salariatul
care nu ar fi multumit de o asemenea activitate o poate contesta numai pe calea contenciosului
administrativ, deoarece actul directiei pentru munca si protectie sociala are calitatea unui act
administrativ.
c) in cazul cetatenilor romani salariati ai unor angajatori straini (misiuni diplomatice, oficii
consulare cu sediul in Romania, reprezentante din Romania ale unor societati comerciale, asociatii,
fundatii sau organizatii cu sediul in strainatate), carnetele de munca ale acestora se pastreaza si se
inregistreaza la Oficiul muncii, acolo unde, de altfel, se inregistreaza si contractul de munca.
Acesti salariati beneficiaza de drepturile de asigurari sociale, cu conditia achitarii contributiior la
fondul pentru asigurari sociale.
d) in cazul persoanelor ce devin asigurati in sistemul public de pensii si asigurari sociale, in
temeiul Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 41/2000, intocmirea, pastrarea si completarea carnetelor
de munca se face de catre serviciile specializate din cadrul directiei generale de munca si protectie
sociala teritoriale/ casei teritoriale de pensii.
Actul normativ impune, de asemenea, ca evidenta carnetelor de munca ale persoanelor asigurate sa fie
tinuta intr-un registru special.
Intocmirea, completarea si pastrarea carnetelor de munca ale persoanelor care nu au calitatea de salariat
se efectueaza cu respectarea procedurii prevazute in metodologia de aplicare a Decretului nr.
92/1976 privind carnetul de munca.
Temeiul in baza caruia se naste, se modifica sau inceteaza calitatea de asigurat il constituie declaratia
de asigurare, data in baza Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 41/2000. Numarul si data acestei
declaratii se vor consemna in carnetul de munca la coloana 8 din capitolul IX al acestui document.
Certificarea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca in conditiile aratate se va face inscriinduse mentiunea ,, verificat valabilitatea inregistrarilor facute, dupa care se va semna si se va aplica
stampila cu functia salariatului din serviciul specializat din cadrul directiei generale de munca si
protectie sociala teritoriale/ casei teritoriale de pensii.
Dupa efectuarea acestei mentiuni, in vederea inchiderii sale, carnetul de munca va fi prezentat
directorului general al directiei de munca si protectie sociala teritoriale/ casei teritoriale de pensii, care
va semna si va aplica tampila.
A. In masura in care inregistrarea in carnetele de munca se realizeaza de catre inspectoratele
teritoriale de munca, angajatorii au obligatia sa depuna:
actele privind executarea, modificarea si incetarea contactului individual de munca, in
termen de 5 zile de la perfectarea acestora.
actele privind incheierea contactelor individual de munca, conform pct. 7 din Procedura
cuprinsa in Ordinul nr. 747/1999, in termen de 20 de zile, termen inauntrul caruia Lg. nr.
130/1999 impune si inregistrarea contractelor de munca la inspectoratele teritoriale de munca.
Astfel, prin ordin se pune capat controversatei probleme a termenelor diferite pentru depunerea actelor
privind incheierea contactelui individual de munca (5 zile ), respectiv a termenului de inregistrare a
contractului (20 zile).
Cu toate acestea, trebuie de observat ca prin intermediului unui ordin se modifica, chiar daca justificat
pe fond, textul unei legi.
7

Trimestrial, dovezile de plata a salariilor, insotite de actele ce atesta plata lunara a


contributiilor pentru asigurari sociale de stat, a contributiei la constituirea fondului de
plata a somajului, a comisionului catre camera de munca.

Aceste acte trebuie depuse la inspectoratul teritorial de munca pana cel mai tarziu la data de 15 ale
primei luni din trimestrul urmator.
Dovada efectuarii acestor plati se face prin ordinele de plata cu care sumele respective au fost virate
din contul angajatorului catre conturile specifice ale bugetului asigurarilor sociale si, in cazul salariilor
prin statul de plata.
Neprezentarea acestor dovezi sau neprezentarea lor in termen se considera contraventie si se
sanctioneaza cu amenda.
B. In cazul in care angajatorii au primit aprobarea sa pastreze carnetele de munca si sa opereze
inregistrarile in cuprinsul acestora, fie ei insisi, fie prin intermediul unor societati acreditate
pentru o asemenea activitate, le revin urmatoarele obligatii:
Sa prezinte lunar dovezile din care sa rezulte plata salariilor, a contributiilor la fondul de
asigurari sociale, la fondul pentru somaj, comisionul pentru camera de munca.
Copii xerox ale certificatelor medicale, cererilor pentru concedii fara plata, copii ale
actelor aditionale, cereri de pensionare, demisii, decizii de desfacere a contractelor de
munca, decizii de suspendare a activitatii
Tabele nominale cu salariatii incadrati in locuri de munca cu conditii deosebite sau
speciale
Sa prezinte carnetele de munca ale salariatilor la inspectoratul teritorial de munca, la
momentul incetarii contractului individual de munca, in vederea certificarii inregistrarilor
efectuate de catre angajator in cuprinsul acestora.
Neprezentarea acestor dovezi sau neprezentarea lor in termen se considera contraventie si se
sanctioneaza cu amenda.
Este de observat ca, spre deosebire de situatia in care carnetul de munca se pastreaza la directiile de
munca si protectie sociala, in cazul in care se aproba pastrarea carnetulului la unitate sau la o
societate comerciala acreditata pentru asemenea activitati, legea nu mai stabileste momentul
concret in care angajatorul are obligatia de a face dovada efectuarii platii salariilor si a
contributiilor catre bugetul asigurarilor sociale.
De aceea, se considera ca angajatorul este obligat sa depuna actele in discutie imediat dupa
momentul efectuarii platii salariilor si, avand in vedere dispozitiile art. 9alin. 2 lit. b din Lg. nr.
130/19999, nu mai tarziu de data de 15 a lunii urmatoare.
In conformitate cu dispozitiile art. 19 din Lg. nr. 130/19999 reprezinta infractiune:

Incalcarea repetata de catre angajator a obligatiilor referitoare la incadrarea in munca a


persoanelor (incheierea contractelor de munca si inregistrarea acestora in termenul impus de
lege), precum si netransmiterea datelor impuse de inspectoratul teritorial de munca, in
masura in care aceste fapte au fost savarsite cu scopul de a se acorda venituri sub nivelul
salariului minim brut pe tara.
Fapta angajatorului de a se sustrage de la plata obligatiilor privind plata contibutiilor de
asigurari sociale si somaj.
Fapta angajatorului de a incasa de la salariati contributiile datorate de acestia
(respectiv 9,5% asigurari sociale, 6,5% contributie la fondul pentru asigurari sociale
de sanatate, 1% somaj) si de a nu le depune in termen de 15 zile de la momentul
retinerii in conturile stabilite de lege.

In cazul in care se constata raspunderea penala a angajatorului, sanctiunea se aplica direct


persoanei fizice vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale.
In schimbul activitatii prestate de inspectoratul teritorial de munca, in vederea pastrarii si
completarii carnetelor de munca, angajatorul este obliggat sa plateasca un comision,
stabilit astfel:
0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorii carora le pastreaza si le completeaza
carnetele de munca;
0,25% din fondul lunar de salarii, in cazul angajatorilor care pastreaza si
completeaza singuri carnetele de munca sau prin intermediul societatilor acreditate
in acest sens. Intr-o asemenea situatie, comisionul catre inspectoratul teritorial de
munca este datorat pentru activitatea de verificare si certificare a legalitatii
inregistrarilor efectuate de catre acesti angajatori.
Chiar daca o asemenea activitate nu are caracter permanent, angjatorul datoreaza
comisionul de 0,25% lunar, atata vreme cat dispozitia cuprinsa in art. 12 alin. 1 lit. b din Lg.
nr. 13o/1999 presupune ca element de referinta fondul lunar de salarii.
Termenul pana la care urmeaza sa se plateasca comisionul de catre angajator este sfarsitul
lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.
Conform art. 22 din Lg. nr. 130/1999, neplata in termen a comisionului ( pana la cel mai
tarziu in ultima zi a lunii urmatoare celei pentru care se retine) duce la obligarea unitatii
debitoare la plata majorarilor de intarziere, datorate in conformitate cu legea.
5.EFECTELE PIERDERII, DEGRADARII SAU DISTRUGERII CM
CONDITIILE ELIBERARII UNUI DUPLICAT AL CM
EFECTUAREA INREGISTRARILOR IN CM DUPLICAT

Pierderea, degradarea sau distrugerea de catre titular a CM constituie contraventie


si se sanctioneaza cu amenda.
constituie contraventie si pierderea, degradarea sau distrugerea CM de catre
persoana desemnata de unitate cu pastrarea acestor documente
constituie contraventie si neintocmirea CM in termen legal pentru cei ce se
incadreaza pentru prima data in munca
neinregistrarea in CM fara motive temeinice, in termenul prevazut de lege a
schimbarilor intervenite in situatia titularului, constituie contraventie
contraventie este si neeliberarea CM la data incetarii raporturilor de munca

Confectionarea si distribuirea CM, a CM duplicat si a formularelor de tip supliment se


asigura de catre MMSF, pe baza necesarului intocmit de unitati.

METODOLOGIA DE INTOCMIRE, COMPLETARE, PASTRARE SI EVIDENTA A


CARNETELOR DE MUNCA
(CF. DECRETULUI NR. 92/1976 SI ORDINULUI NR. 136/1976)

I.

INSCRIERI IN CARNETUL DE MUNCA

Inscrierile in CM se fac in limba romana, cu tus negru sau cerneala tipografica, citet, fara
stersaturi, pe baza dovezilor prevazute de lege.
In locul indicat de formular se aplica parafa cu numele, prenumele, functia persoanei care
intocmeste si completeaza CM.
9

1.Cap.I- II, se inregistreaza nr. si data actului de stare civila (cele sub care s-au inscris
evenimentele in registrul starii civile).
2.Cap. III, se inscriu actele de studii
Se pot inscrie si actele de studii eliberate de state straine, daca acestea au fost recunoscute de
ministerul educatiei (de pe aceste acte se vor prezenta copii legalizate).
3.Cap. IV, se inscriu actele de calificari, specializari, forme de perfectionare a pregatirii
profesionale a caror absolvire este certificata in conditiile legii.
4. Cap. VI date privitoare la activitatea in munca
a) In col. 2, la inceperea raporturilor de munca se inscrie denumirea completa a unitatii si
localitatea unde aceasta isi are sediul.
Coloana ramane libera in cazul schimbarilor intervenite in executarea aceluiasi contract de
munca.
Daca unitatea si-a schimbat denumirea se va scrie noua denumire cu ocazia primei schimbari
intervenite in situatia profesionala a titularului, mentionandu-se in continuare ,,
fosta ..........."(denumirea veche a unitatii).
b) In col. 3 se inscriu mutatiile intervenite :
- incadrarea, schimbarea functiei si a salariului de baza, schimbarea locului de munca, a
conditiilor de munca, detasarea, suspendarea activitatii in cadrul aceluiasi CIM (contract
individual de munca = CIM), precizandu-se dupa caz temeiul legal in baza caruia au avut loc
aceste situatii.
- desfacerea CIM, precizandu-se dupa caz temeiul legal in baza caruia au avut loc aceste
situatii.

c)
d)
e)

f)

cand inregistrearea unei perioade anterioare datei de 1.01.1949,


se face pe baza unei adeverinte de cotizare la fostele case de asigurari sociale
se va mentiona ,, cotizat "
daca o persoana nu a activat din cauza desfacerii CIM, dar organele competente au
constatat ilegalitatea masurii de desfacere a CIM, pe baza actului care a hotarat anularea
acestei masuri, se va inscrie pe primul rand liber ,, anulat decizia nr. ............/............, de
desfacere a CIM de la pozitia nr.............."
in cazul in care exista un interval intre data incetarii activitatii in fapt si data de desfacere
a CIM, se va inregistra incetarea activitatii, cu precizarea datei si a cauzei, iar pe primul
rand urmator, desfacerea CIM cu indicarea termenului legal si a datei de emitere a
deciziei de desfacere a CIM
incapacitatea temporara de munca pentru care s-a primit indemnizatie din fondurile de
asigurari sociale de stat, intervenite dupa desfacerea CIM, se mentioneaza prin ,, intrat
in incapacitate temporara de munca" sau respectiv
,, incetat incapacitate temporara de munca", mentiunea facandu-se de ultima
unitate cu care persoana s-a aflat in raporturi de munca, dupa care urmeaza o
noua inchidere a CM.
in col. 4, se inscriu anul, luna, si ziua cand are loc situatia care s-a mentionat la col.
3.
in col. 5 se precizeaza meseria, functia, locul de munca cu conditii speciale sau
deosebite
in col. 6 se inscrie salariul de baza (incadrare) lunar (categorie, treapta, clasa, gradatie). In
cazul in care angajatul beneficiaza de indemnizatie sau sporuri care potrivit legii se includ in
salariul de baza, in CM se mentioneaza atat salariul de baza cat si separat, sporurile sau
indemnizatia ce se include in aceasta, facandu-se mentiunea corespunzatoare la incetarea
situatiei.
in col. 7 se specifica denumirea unitatii, numarul si data actului pe baza caruia se face
inscrierea
10

g) col. 8 parafa si semnatura persoanei care face inscrierea


evidenta perioadelor care se incadreaza in conditii deosebite sau speciale de munca se face
cu precizarea locului de munca, a conditiilor de munca, a actului normativ potrivit caruia
se face incadrarea.
cand se produc schimbari ale locului de munca cu trecerea in alte conditii de munca, se
fac inscreri corespunzatoare situatiei nou create.
Cand activitatea titularului nu se mai incadreaza in conditii deosebite sau speciale de
munca, in col. 3 se va inregistra ,, incetat activitatea in conditii deosebite (speciale)",
mentionandu-se in celelalte coloane datele necesare. Dupa efectuarea acestei inregistrari,
pe randul imediat urmator din CM se precizeaza timpul cat s-a lucrat in conditii
deosebite (speciale) in vederea pensionarii, folosindu-se intreg spatiul, de la col. 3 la col. 7
inclusiv, astfel:
,,in perioada de la ............... pana la .................. a lucrat in conditii .................. cf. Lg., HG, aviz
ITM nr............/.............
In total ............ani, .............. luni, ............zile. (repetandu-se si in litere).
Cei carora nu li s-a putut completa carnetul de munca din diferite motive, vor prezenta in
original actele legale prin care dovedesc vechimea in munca, inclusiv livretul militar sau
dovezi eliberate de organele militare, pentru a fi inscrise in CM de unitatea unde se
incadreaza.
Certificarea inregistrarilor facute in cadrul unitatii se va face inscriindu-se mentiunea
,,verificat valabilitatea inregistrarilor facute in cadrul unitatii , dupa care se va semna si
se specifica functia persoanei care a facut aceasta certificare.
Dupa aceasta mentiune CM este prezentat conducatorului unitatii sau delegatului
acestuia care va semna si aplica stampila.
Agentii economici cu capital privat vor prezenta CM astfel incheiat pentru verificare si
control la Camera de Munca. Inspectorul de munca desemnat pentru respectivul
angajator va efectua verificarea si va certifica valabilitatea datelor inscrise, aplicandu-se
apoi stampila ITM. Numai dupa aceea CM este inmanat titularului pe baza de proces
verbal sau declaratie.
La pensionarea salariatului, CM este depus impreuna cu dosarul de pensionare la casa de
pensii, care odata cu emiterea deciziei de pensionare va face o mentiune pe randul liber
urmator de la cap. VI- date privind activitatea in munca din care sa rezulte nr. deciziei
de pensionare, categoria de pensie, cuantumul pensiei si data inscrierii la pensie.
5)Cap. VII certificarea rectificarii facute, unde se va mentiona pagina, coloana sau randul
corectate, inscriindu-se totodata textul asa cum a fost modificat sau completat, nr. si data
actului pe baza caruia s-a facut rectificarea.
Corectarea se face prin taierea datelor inscrise eronat, astfel ca sa se poata citi vechea
inregistrare, inscriindu-se cu tus rosu, dedesubt, datele exacte de catre unitatea in pastrarea
careia se afla CM.
II.

ELIBERAREA FORMULARELOR DE CM SI A CARNETULUI DUPLICAT

Eliberarea formularelor de CM si a carnetului duplicat se face de catre ITM, la solicitarea


agentului economic ; unitatile vor anexa la cereri dovada de plata a contravalorii CM. De cate ori
se solicita formulare de CM sau foi de tip supliment la CM, unitatea trebuie sa justifice
intocmirea celor ridicate.
Eliberarea carnetului duplicat de catre societate se face cu aprobarea ITM, ca urmare a cererii
titularului sau a unitatii, din care sa rezulte imprejurarile in care s-a produs pierderea,
degradarea, sau dupa caz distrugerea CM.
Organele ITM vor stabili si daca se aplica sanctiuni contraventionale.
CM duplicat se intocmeste ca si carnetul de munca original, pe prima pagina a acestuia
mentionandu-se duplicat, precum si nr. si seria CM original.
11

Evidenta CM in unitati se tine in registrul numerelor matricole.


CM neridicate de titulari la incetarea raporturilor de munca se predau cu proces verbal
la arhiva societatii, cu termen de pastrare permanent, in cazul in care nu se cunoaste locul
de munca al titularului unde poate fi trimis.

REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA AL SALARIATILOR


In baza Codului muncii, a HG nr. 247/2003 si a HG nr. 578/2003, pana la 1.09.2003 trebuia
ca angajatorii sa infiinteze registrul general de evidenta a salariatilor.
Pentru aplicarea prevederilor legale referitoare la registrul general de evidenta a salariatilor
este necesar sa se parcurga urmatoarele etape:
Achizitionarea registrului (de la agenti economici autorizati sau de la inspectoratele
teritoriale de munca)
Completarea registrului cu datele de identificare a firmei ( denumire, sediu,
denumirea si adresa filialei sau a sediului secundar- daca este cazul-, numarul de
inregistrare la Registrul Comertului)
Numerotarea fiecarei file ( 100)
Inregistrarea registrului la inspectoratul teritorial de munca ( ITM trebuie sa vizeze
fiecare fila in parte)
Rezervarea cate unei file (fata-verso) fiecarui salariat
Completarea registrului cu toate contractele existente la data intrarii in vigoare a HG
nr. 247/2003, ( martie 2003) in ordinea angajarii ( dupa data angajarii)
Completarea registrului cu noi contracte de munca si cu celelalte situatii care intervin
pe parcursul desfasurarii relatiilor demunca, in legatura cu executarea, modificarea,
suspendarea sau incetarea CIM
Pana la data 1.01.2007, se vor completa numai coloanele 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13 si 14 , restul
coloanelor urmand a se completa dupa acesta data ( cand nu se mai fac inregistrari in
carnetele de munca) - in conformitate cu prevederile HG. nr. 290/2004.
Evidenta salariatilor in registrul general presupune inregistrarea urmatoarelor date:

Numarul CIM dat de angajator, conform normelor interne ale unitatii


Numele si prenumele salariatului conform actului de indentitate
Datele de identificare ale salariatului (domiciliu/resedinta, seria si numarul actului
de identitate, codul numeric personal)
Data semnarii CIM de catre ambele parti
Data la care salariatul a inceput sau va incepe efectiv sa lucreze
Locul de munca (sectia, serviciul, punctul de lucru, etc. Unde lucreaza efectiv
salariatul)
Durata CIM
Durata muncii (ore/zi)
Durata perioadei de proba
Ocupatia (functia si / sau meseria), cu mentionarea codului ocupatiei respective
din COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania)
Salariul de baza
Modificarea, suspendarea CIM
Data incetarii CIM si temeiul legal al incetarii acestuia
12

Numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea

13