Sunteți pe pagina 1din 4

TRIBLINALUL BUCTIRESTI

SECTIAVI-A COMERCIALA
EXPERT CONTABIL IOSIFARUPETRE
DOSARNR. 161231312005
Termen20.11.2007
DOMNULE PRE$EDINTE
IOSIFARU PETRE, experl contabilcu car:net
Subsemnatul
numit sdefectuezraportulde experlizdcontabildin
m. 555112002,
privind reclamantulANTON IONUT
Dosarulnr. 161231312005,
ALEXANDRU in contradictoriucu ANTON LILIANA SIMONA
vd rog sd
qi S.C. ELECTRO TOTAL MED SRL, respectuos
admiteti amAnareatermenuluide judecatdintrucdt, nu am avut
Raportuluide expertizb.
timp suficientpentruefectuarea
privind numireameadreptexpertdar
Am primit comunicarea
numaruldosaruluiinscrispe comunicarea fost eronatsi ca atarenu
ampututs-aintru in posesiadosarului pentrua-l analiza.
Vd multumescpentru in{elegere!

EXPERTCONTABIL
IOSIFARUPETRE

Achizitii intracomunitare

si extracomunitare

lntrebare:
La ce curs?La cursD.V.l.? Pentru
4426--4427.
se face,,..,,.,,,,."-...,
intracomunitare
ln cazulachizitiilor
cumse procedaza?
extracomunitara
achizitie
marfadinchinasi T.v.A.-ulesteinscrisin D.v.l.darnu se maiachitain vama
lmportam
Exemplu:
cu T.v.A.in cazulacestuiimportdin china?
T.v.A.?cum se procedeaza
achitam
acest
cand
Raspuns(datin ianuarie2007):

suntsituatiin statelemembreUEeste
de bunuriai carorfurnizori
de cumparare/achizitie
Operatiunea
"achizitie
intracomunitara".
denumita

Agentul TVA

a fi loculunde
de bunurise considera
Loculachizitiei
intracomunitare
sau
in carese incheieexpedlerea
in momentul
se gasescbunurile
in
Romania
locul
fjind
firmeidvs.,
in situatia
bunurilor,
transportul

statcomunltar
de o firmadintr-un
bunurifurnizate
Dacaachizitionati
in sferade
se incadreaza
operatiunea
T.V.A.deoarece
datorati
esteca nu platitiefectivsumaaferenta
aplicarea T.V.A.daravantajul
a T V A pentru
Bazade impozitare
la bugetulgeneralconsolidat.
de schimb
in
lei
la
cursul
converteste
se
intracomunitara
achizitia
prin
notade
dovedit
achizitionat
bunului
din
data
receptiei
valutar
justificativ.
Nu stimdacaestecazul
ca document
intrare-receptie
firmeidvs.,dartrebuiesa retinetifaptulca bazade impozitare
platitesaudatoratein altstatmembrudecat
si accizele
cuprinde
pentrubunurile
Dacaaccizele
achizitionate
de beneficiar
Romania
intracomunitara
achizitia
'
firmeicareefectueaza
rambursate
"..? ai{* p* sixst**$xn.*e sunt
se reduce
in
Romania
efectuate
intracomunitare
achizitiei
valoarea
,..3S {$* sf{} $}*}x,
restituite
cu sumaaccizelor
corespunzator
...T1f&" SdSt\t-$Y{3$}Y$&:

2007r

In.
se inregistreaza
prinaplicarea
coteiT.V.A.asuprabazeide impozitare
SumaT.V.A.calculata
prela
In
jurnalul
pentru
se
=
cumpararl,
in
pfiflformulacontabila
4426 4427,se evidentiaza
;,.-,,,;.,.r,,*
depusa.pentru
trimestriala
recapitulativa
in declaratia
trimestrial
de T.v.A.si se raporteaza
decontul
2007'
s-aefectuatin lunafebruarie
dacaachizitia
De exemplu,
in cares-aefectuatachizitia.
trimestrul
de
cu
termen
12007,
trimestrului
aferenta
recapitulativa
in declaratia
se evidentiaza
operatiunea
se depunela organulfiscal
cel maitarziupanain datade 25 aprilie2007.Declaratia
depunere
teritorial.
in o.M.F.P.N.2217 din22
orientative
jurnalului
regasiti
recomandari
de cumparari,
Pentruintocmirea
art 156
conform
pe
adaugata,
valoarea
taxei
in
scopul
piivind
evidente-i
organizarea
2006
decembrie
din
28
(M.Of.
nr.
1041
ulterioare
.r,
privind
modificarite
,:,,,,,..,.
cu
(3)
nr.
Si
1t2OO3
dinr,.,,...
alin (i)
2006).
decembrie
impozabila
estepersoana
intracomunitare
al uneiachizitii
Dacafirmadvs.in calitatede beneficiar
cai si
deducere,
drept
de
cu
de
operatiuni
atat
realizarii
suntdestinate
achizitionate
mixta,iarbunurile
pro
pe
raraoe
baza
se
detelmina
deductibile
taxei
suma
de
deducere,
faradrept
de operatiuni
realizarii
din
regularizari
de
in
randul
inscrie
si
se
inverse
taxarii
supuse
bunurilor
achizitiei
la dataefectuarii
curenta
proratadinperioada
decont,carenu maiesteafectatde aplicarea
din statulmembrunu este
furnizorul
cu datade 01.01.07,
de retinutestefaptulca, incepand
lmportant
firma
a luniiurmatoare,
data
de
15
pana
la
primit,.,.::
.,
ati
daca
nu
cazin care
saemita,,.,,,:.,,
obiigat
emita
o
autofactura.
sa
dvs.areobllgatia
si in solidarpentruplatataxei,in situatiain carepersoana
individual
esteraspunzator
Furnizorul
dacar,,',r',emisa
de bunuriestebeneficiarul,
intracomunitara
la platataxeipentruo achizitie
obligata
emisade beneficiar:
sauautofactura
de furnizor
nu esteenrisa,
la:dsnunirea/nLlneleedresecociulce
re{elitoafe
dateincofectolincomplcle
cr]prinde

livrate.
bunudior
saucantitatea
denumirea
inregistrare
in scopur!do r.r;:al pa*ilolcontractanie.
eiementele
necesare
calcularii
baze!de impozitar.
de bunuriestemaimarede
intracomunitare
In situatiain carevaloareaanualapentruachizitiile
lunarade date
carerevinefirmeidvs.estefurnizarea
300.000RON,o altaobligatie
declarativa
economici
care
Aceastaobligatie
cadein sarcinatuturoroperatorilor
statistice
INTRASTAT.
urmatoarele
conditii:
indeolinesc
simultan
.
.
r

de T V A;
suntinregistrati
ca platitori
realizeaza
com*rtde bunuricu altestatemembreale UniurliiEurapene.
si expedieri.
in ultimele'12luni.separatpe fl xuriledo introduceri
cifr?d.:r4rtrealizata
(inproieciul
RON).
de ioge3CC.OCC
un anumiiprag$iatisiic
depaseste

pragurile
valorice.
Intrastat
cu lunain careau fostdepasite
se depuneincepand
Declaratia
lntrastat
din
intre
tarile
privind
cu
bunuri
comertul
datelor
statistice
de
colectare
a
estenumeledatsistemului
pentru
lunarla lNS,numaiin formatelectronic,
Declaratia
statistica
se transmite
Eurooeana.
Uniunea
urmatoarele
tranzactii:
.
!
.
.

utilizarii.
si sunldestinate
cu bunuricareimplicatransfsrde proprietaie
comerciale
tranzactii
investitiei
saurevanzar'il
consumului.
(ex.transfei
de
de proprietale
de bunuridinir-unstatmembruU E in aitul.fafafranster
mi$cari
plocesare
etc),
inainte
$i
dupa
miscari
de
bunufi
$tocuri,
returnarea
do b nufi;
mrscari
de brrnur'
specifice

miscarile
bunurilor;
tranzitul
serviciile;
tranzactii:
Intrastat
nu se declaraurmatoarele
ln declaratia
parti
ale
statelor
cu
acele
comertul
comerciale;
bunurice nu fac obiectuluneitranzactii
temporare;
in care
in
situatia
triunghiular,
comertul
statistic
Intrastat;
membreUEce nu fac obiectulsistemului
sunt
expediate
pe
sau
nu
UE
membre
alte
state
national
al
Romaniei
din
bunurile
nu intra teritoriul
catrealtstatmembruUEdin Romania.
modalitati
urmatoarele
economici
operatorilor
statistica,
INSpunela dispozitia
Pentrudeclaratia
si transmitere:
de completare
electronice

pe site-ul
dispanibila
(formular
Webpe lnternet),
uneiaplicatii
on -linelntrastat
utilizarea
intrastat.
ro/
http:llwww.
sau
de pe siie-ulmentionat
off-lineIntrastat,
carepoate{i descarcata
uneiaplicatii
uiilizarea
pormitecreareaunuliisrefde declar.liie
s iransn'liierea
la ll\S. Aceastaaplicatie
solicitata
ulterioaraia il\S prin:

,
.

ro
intrastai@insse.
emailla adresadeclaratie.
on-linede pe sile-ulInil"astat
fisiefului
ereatin aplicaiia
incarcarea

'

suntdoarin fazade proiect


Intrastat
aledeclaratiei
in acestmomentnormelede completare
Deoarece
oferite
de catreInstitutul
nu suntemin masurasa va oferimsi altedetaliidaracestedetaliisunt
de
contact:
date
poate
urmatoarelor
in baza
fi identificat
care
National
de Statistica
.
'
"
.
.

CodPost:rl050706'Rcmanla
16.Sector5. B{"rcuresii.
adresa:B-dulLibertatii
*4 A2131777 2Al+4 A2131777 21!4 A?131177 22 +4 C213i7 77 23
telei{)n:
fax:+40213'181858
$se.rolo/l-blank
email:mailto)intrasta{@i
ins$e.roljntrastavlclt*blank
/ http://intrsstat
rolclt-blank
intfastai.
site:http:/lwryvw.

suntsituatiin stateterte,alteledecatstatele
de bunuriai carorfurnizori
de cumparare
Operatiunea
importsau,de ce nu,asacumbineatidefinifodvs , "achizitie
membreUE,estedenumita
prin.::!r.;iri.i,,i
darpoatefi
nu estereglementata
extracomunitara
Notiunea
de achizitie
extracomunitara".
in
extracomunitar,
stat
sau
dintr-un
comunitar
pentrua delimita
stat
origineaunuibun,dintr-un
utilizata
bun
unui
aprovizionara
I
achizitial
cumpararea
acelasi
scop:
are
a careifinalitate
cadruluneioperatiuni
a
T.V.A.Bazade impozitare
de importestein sferade T.V.A.,decise supuneimpozitarii
ODeratiunea
impozitele
taxele,
se
adauga
la
care
de bunuriestevaloareain vamaa bunurilor
T.V.A.pentruimportul
cu
panala momentul
importului,
Romaniei
datorateatatin afaracatsi in interiorul
si comisioanele
T.v.A.
exceptia
a
panala primullocde destinatie
careintervin
accesorii
cuprindesi cheltuielile
Bazade impoziiare
In
conversla
Pentru
asigurare).
si
transport
(comisioane,
de ambalare,
cheltuielile
in Romania
bunurilor
penultima
in
inregistrat
valutar
pentru
schimb
de
cursul
se utilizeaza
importuri
leia bazeide impozitare
T.VA datorata
lntracomunitare,
ldenticcu achizitiile
a luniiin carese faceimportul.
zi de miercuri
in
darse inregistreaza
efectivla bugetulgeneralconsolidat
pentruimportul
de bunurinu se plateste
preia
in
decontul
si
se
=
jurnalul
pentru
cumparari
in
prin
4427
se
evidentiaza
4426
formula
,
!..1iiri.3rj
pentru
in jurnalele
se evjdentiaza
de T.v.A.,faraa se achitaefectivprincontbancar.lmporturile
emls
de
actului
constatator
pe bazadeclaratiei
vamalede importsau,dupacaz,a
cumparari
vamala.
autoritatea