Sunteți pe pagina 1din 6

e'il'+ A.in6 i :,/l {.

,:

i$

(i,$

MinisterulFinan{el*rPub[iee

CabinetMinistru
Str.Apolodornr. 17
sector5, Bucuregti
Tel : +402131997 52
Fax: +402131997 35
e-mail: publicinfo@mfinante.ro

Dl. MarinToma
Pregedinte,
IFA Rom6nia
adresa: Intr.Pielarinr. 1
Sector4
Bucuregii,
Rom6nia"/i,;.'gC

1B644Btl,i. dE2009

Stimatedomn,

Finanlelor
Referitorla adresadumneavoastrd
inregistraiSla Ministerui
Publicesub nr. 42941108.04.2009
cu privireIa poziliaIFA Rom6niaprivind
*
Capitolulll
Mdsuri in domeniulpoliticiifiscale - al proiectuluide
bugetardpe anul 2009 9i
Ordonanliide urgenlacu privirela rectificarea
reglementarea
unor mdsuri financiar- fiscale, propus de Ministerul
Finan{elorPublice Tn data de 02.04.2009,vd aducem la cunogtintd
urmdtoarele:
. Aspecteletehniceprezentatevizeazdvariantade ordonantdin forma
astfelincdto parte
discutatdla comisiade dialogsocial(06"04.2009),
fiindschimbatat6tsistemulde
dintreacesteanu mai sunt relevante,
impunereminim,c6t gi regimulfiscalal unor cheltuieli(de exemplu
nededucereacheltuielilorde intrelinere,repara{iigi amortizare
aferentevehiculelorrutierela calcululimpozituluipe profita fost
eliminatd);
. Sistemulde impunereminima fostsus{inutde evaludriale impactului
asupramediuluieconomic;
. Sistemul de impunereminim variantafinald este construiica
in
reprezentdnd
sume fixe pe trangede venituritotaleinregistrate
precedent;
anul

privindregimulfiscalcomuncarese
. Prevederile
Directivei43511990
aplicd societdiilormamd gi filialeloracestora,din diferitestate
de impunereminimintrucAt
membre,nu pot fi corelatecu sisJemul
directivaeste relevantdpentrueliminarea
este un impozitnaJional;
in cadrul
dublei impozitdriin sistemulde impunerea profiturilor
grupurilor
de companii;
cd
mentiondm
fiscalal reevaludrii,
o Referitorla anulareaimpactului
prevedereaa fost modificatd,fiind luate in calcul reevaludrile
dupd1 ianuarie2004;
efectuate
rutiere
privindcombustibilul
aferentvehiculelor
r Legatde cheltuielile
cele folositein majoritatea
au fost exclusede Ia nedeductibilitate
situatiilorprezentatein memoriu (curierat, interven{ii,service,
etc).
reparalii,
privindtaxa pe valoareaaddugatS,
Din punctde vedereal legislaliei
urmdtoarele:
vd aducemla cunoqtih{d
precizanr
taptgl-i potrivitarL.32punctul10 din O.U.G.nr. 34/2009,in
gi completdrile
Leg"a nr. 571n0A3 privindCodulfiscal,cu modificdrile
speciale
seva introduceun articolnou,aft.'l451intitulat"Limitari
ult6rioare,
ale dreptuluide deducere",potrivitc|ruia nu se va mai permite,in anumite
condilii,deducereataxei pe valoareaaddugatdaferentdachiziliilorde
de
cu o greutatesub 3,5 tone destinateexclusivtransportului
autoturisme
autoturismelor
necesarfuncliondrii
persoane,
inclusivpentrucombustibilul
impozabile.
sauin folosintapersoanelor
aflatein proprietatea
Aceastdmdsurdse va aplicain perioada1 mai 2009- 31 1220109i
utilizate
autoturismele
prevedegi o seriede exceptiicevizeazd?nprincipal
precum9i combustibilul
economice,
activitd{ii
in scopuldesfdgurdrii
exclusiv
aferentutilizdriiacestora.
in acestcontext,precizdmurmdtoarele:
de deducerese aplicdexclusiv
dreptului
1. Mdsuraprivindeliminarea
care,prin
de persoane,
pentruautovehiculele
transportului
rutieredestinate
maximum9 persoane,
sd transporte
gi echipare,suntdestinate
construclie
auto, astfelcum sunt prevdzutela art. 2 lit. b) din
inclusivconducdtorul
rutiere.Prinurmare,autoturismele
oUG nr. 109/2005privindtransporturile
care au utilizaremixt5,respectivsunt utilizateatat pentrutransporiul

persoanelor cai gi pentru mdrfuri, cum ar fi autofurgonetele,


autocamioanele,
autodubele
noilorprevederi.
etc.nu intrdsub incidenfa
2. Noileprevederise aplicdnumaipentruachizitiile
de autoturisme,
respectivpentrucumpdrareade autoturisme
din Rom6nia,importulsau
achiziiiaintracomunilard
a auloturismelor,
in condiliileprevdzutede lege,
nu $i pentru prestdrilede servicii,cum ar fi serviciilede reparaliiqi
intrelinere
a autoturismelor
sau ratelede leaslng.
in cadrulcontractelor
de
in ceea ce privegteutilizareaautoturismelor
leasingmenliondmurmdtoarele:
RegimulTVA aferentoperaliunilor
de leasingeste prezentat in
de aplicarea TitluluiVl al
detaliula pct.7alin.(2) din Normelemetodologice
Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44120A4,cu modificdrilegi
completdrileulterioare, asttel'."Transmitereafolosintei bunurilor in cadrul
unui contractde leasinq este consideratdprestarede servicii conformart.
129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfdrgitulperioadei de leasing,dacit
dreptulde proprietate
transferdlocatarului/utilizatorului
Iocatorul/finanlatorul
asupra bunului, la solicitareaacestuia,operaliuneareprezintdo livrare de
bunuripentru valoareala care se face transferul.Se conslderda fi sf4rgitul
paate opta pentru
perioadeide leasing gi data la care locatarul/utilizatorul
cumpdrareabunului inainte de sfdrgitulperioadei de leasing, dar n-umai
devreme de 12 luni. Dacd opliunea de cumpdrare a bunului de cdtre
locatar/utilizatorse exercitdinainte de derulareaa 12luni consecutivede la
data inceperii contractuluide leasinq,respectiv data de la care bunul este
iderd cd nu a
lui/utilizatorului
nul a fost
pus la dispozi[ia locatarului/utilizatorului.Dacd in cursul deruldrii unui
contractde leasing financiarintervineo cesiuneintre utilizatoricu acceptul
sau o ceslune a contractuluide leasing financiar
locatorului/finan{atorului
prin care se schimbdlocatorul/finanlatorul,
operaliuneanu constituielivrare
cd persoanacare preia contractulde leasing
de bunuri.considerdndu-se
continudpersoana cedentului.Operaliuneaes/e consrderatd in continuare
prestare de servicii, persoana care preia contractul de leasing avdnd
aceleagiobligaliica gi cedentulin ceea ce privegtetaxa."
Astfel, din coroborarea prevederilor menlionate mai sus cu
r e g l e m e n t d r i lnet r o d u s ep r i n a r t , 3 2 p u n c t u l1 0 d i n O . U . G .n r . 3 4 1 2 Q 0 9 ,
rezultdcu claritatefaptulcd noileprevederiprivindeliminareadreptuluide
deducerea TVA nu vor fi aplicabilepentruratelede leasingplStitede
deruldriicontractelorde
util
leasinq,intruc6tacesteareprezintddin punctde vedereal TVA prestdride
serviciiin sensularI. 129a l i n .( 3 ) l i t .a ) d i nC o d ufl i s c a l .

transferd
La sfdrgitulperioadeide leasing,dacd locatorullfinan{atorul
dreptulde proprietateasuprabunului,la solicitarea
locatarului/utilizatorului
acestuia.operatiuneareprezintdo livrarede bunuripentruvaloareala care
se face transferul.Prin urmare, noile dispozitiidin Codul fiscal orivind
pentru
iale ale dr
prevdzutede noul art.'1451lege.Subliniemfaptulca potrivitpct.7 alin (2)
din normelede aplicarea coduluifiscal,se considerda fi sfargitulperioadei
poate opta pentru
de leasing gi data la care locatarul/utilizatorul
cumpdrareabunuluiinainte de sf6rgitulperioadeide leasing,dar nu mai
d e v r e m ed e 1 2 l u n i .
.-..;-s i n q ,r e s p e c t i vd a t a d e I a

se considerdcd nu
carebunuleste pus la dispozilialocatarului/utilizatorului,
din norme,ci I
a mai avut loc o operatiunede leasing,potrivitprevederilor
, in limitele
a b u n u l udi e
De asemenea,in cazulin care optiunead e c u m p d r a r e
de
consecutive
se exercitddupd derulareaa 12 luni
cdtrelocatar/utilizator
de leasinq,dar inaintede sfdrsitulperioadeide
la datainceperiicontraciului
leasinq,se consideracir are loc o livrarede bunurila valoareala care se
valoarece includegi ratelecare nu au ajunsla scadenlA'
facetransferul,
3. Mdsura privind limitareadreptuluide deducere nu vizeazd 9i
vehiculeleexceptate potrivit Iegii, pentru acestea aplicdndu-seregulile
exceptatede la noile
generalede deducere.in categoriaautoturismelor
iegulise inscriu:vehiculeleutilizatein scopcomercial,respectivin vederea
revdnzdrii,vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata,
vehiculeleutilizatepentrutransportulde persoanecu platd,inclusivpentru
reparalii,
de taxi, vehiculeleutilizateexclusivpentru:intervenJie,
activitatea
pazd gi protec]ie,curierat,transportde personal la 9i de la locul de
desfdgurarea activitdtii,precumgi vehiculelespecialadaptatepentrua fi
utilizatedreptcare de reporlaj,vehiculeleutilizatede agenlide vanzdri9i de
agen,tide recrutarea fo(ei de munc6.
in acestecategoriiexceptatenu se
Pentruincadrareaautoturismelor
va analizafiecare deplasare in parte, ci vor fi avute in vedere aspecte
precum:obiectulde activitateal persoaneiimpozabile,dovadafaptuluica
oersoana impozabildare personal angajat cu calificarein domeniile

prevezutede exceplii, foile de parcurs din care sd rezultecd numai


in cauzdetc.
autoturismele
personalulcalificatin acestescopuriutilizeazd

in primul rdnd, subliniemfaptul cd MinisterulFinantelorPublice


uneiastfelde mdsuri,
ce derivddin introducerea
toateimplica{iile
cunoagte
in
gi a intreprinstoate demersurilenecesarein vedereaimplementdrii
legislalianaJionalda noilor prevederi,in conformitatecu Directiva
din 28 noiembrie2006 privindsistemulcomunal taxeipe
2CIO6l112lCE
valoareaaddugatS.
jurisprudenlei
Curtii
De asemenea,s-a avutin vedere9i respectarea
Europenede Justiiiein domeniu,in spe{dDeciziacEJ in cazulc-409/99
aspecte:
prinurmaredorimsd v5 supunematenlieiurmdtoarele
(Metropol),

1. in ceea ce privegie necesitatea consultdrii Comitetului de


TVA anterior implementdrii mdsurfu, preciz6m faptul cd
Ministerul FinanlelorPublice a demarat din timp toate
proceduri|enecesareinvedereaconsulidriiComiteiuIuldeTV
in conformitate cu prevederile art. 177 din Directiva
2006lllzlcE,potrivitcdruia,dupdconsultareaComitetuluiTVA,
fiecarestatmembrupoateexcludetotalsauparfial,dinmotive
economiceconiuncturale,din sistemulde deduceritoate sau o
oarte din bunurilede capital sau alte bunuri' In acest coniext'
TVA
faptulcd in datade 22 apriliea'c', Comitetul
vd comunicdm
aluatlacunogtintddeconsultareaRomdniei,fiindindeplinite
pentruca Romdniasd poatdaplica
astfelaspecteleprocedurale
mSsuradeexc|udereadreptu|uidededucerepentrucheltuie
aferenteanumitorvehicule.
2'Referitor|anecesifaieacaprevederileprivinde|iminarea
dreptului de deducerea TV'Asd fie aplicabile pe o perioadd
determinatd de timp, precizdm c5, aqa cum rezultd din
prezentareanouluitext de lege, redatdin parteaanterioarda
acestui r6spuns,m6sura se va aplica pdnd la data de
31.12-2o',l0.
privegte
a CoduluiFiscal,in ."i"
actualamodificare
in concluzie,
""
de autoturisme,
dreptuluide deducerea TVA aferentdachiziliilor
eliminarea
destinatutilizSrii
gi achiziliilor
de combustibil
av6ndanumitecaracteristici,
acestor autoturisme,aflate in proprietateasau in folosinla persoanel

impozabile,
este in conformitate
cu acquis-ulcomunitarin domeniulTVA,
in materie.
Cu(ii Europene
de Justi{ie
implicitcu jurisprudenfa
faptulcd mdsurain
In subsidiar,dorimsd vd aducemla cunogiin,td
practica
europeanS,intrucdt, la
disculie este in conformitatesi cu
statelormembre
in
vedere
faptul
cd
majoritatea
adoptareaacesteias*a avut
aplicdrestricfiiprivinddreptulde deducerea TVA pentruautoturismele
utilizate
de companii.
pentru
taxabild
persoanele
o achizilieintracomunltard
impozabile
careefectueazd
ca perioaddfiscald,vd
in Romdniagi care utilizeazdtrimestrulcalendaristic
facem cunoscut faptul cd aceastd mdsurd a fost introdusd pentru
astfel
intracomunitare,
evaziuniifiscalein domeniulachizi{iilor
combaterea
sd fie
carevor realizaachiziliiintracomunitare
impozabile
incdtpersoanele
obligatesd depunddecontde TVA lunar,chiardacd au o cifrdde afaceri
sub plafonulde 100.000euro.
Din constatdrileorganelorfiscalecompetenterezultdcd in acestfel
respective
deoarececompaniile
diminuatd,
fraudafiscalSva fi considerabil
de a plasa
fiindreduseposibilitSlile
lunar9i trimestrial,
vor puteafi verificate
din state
intracomunitar
pe pialaneagrdprodusecareau fost achizilionate
membreale UE.
Cu deosebitd
consideralie,