Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism Ion Mincu

F a c u l t a t e a d e a r h i t e c t u r `
Catedra Studiul formei [i ambient arhitectural
anul universitar 2013 - 2014 anul I

semestrul I

tema 1

poarta
Orice \nceput e \nso]it de \ntreb`ri, nelini[ti [i \ndoieli.
Dincolo de toate, acest \nceput e o poart`, c`tre voi \n[iv`.
1. Pentru a \ncepe acest drum cu un prim gest de curaj, lua]i o foaie de hrtie format A4 din care
sunte]i ruga]i s` \nchipui]i o poart` simpl`, prin \ndoituri [i (sau) decupaj.
Sunte]i ruga]i s` schi]a]i pe aceast` foaie, \n orice tehnic` dori]i, ceea ce spera]i s` se afle dincolo
de aceast` poart`. Ea reprezint` intrarea dumneavoastr` \n facultate. Pe spatele foii ve]i face un
autoportret (cum anume v` vede]i \n acest moment). Sunte]i liberi s` v` exprima]i cum dori]i prin:
desene, texte (citate sau scrieri proprii), fotografii colate, ct [i prin combina]ii din toate acestea.
2. Fiecare student va desena \n orice tehnic` dore[te 4 schi]e pe o foaie de hrtie semiciocan de

dimensiuni 50/50. Una din schi]e va reprezenta intrarea veche a Universit`]ii de Arhitectur`, [i alte
\nc` trei schi]e vor descrie trei por]i imaginare. Fiecare dintre cele trei por]i va fi expresia unei
anume op]iuni a studentului (dimensiuni, materialit`]i, culoare, implica]ii psihologice, etc.)
Desenele vor fi \nso]ite de adnot`ri explicative (acestea vor con]ine dimensiunile aproximative ale
fiec`rei por]i, \n func]ie de una sau mai multe siluete umane desenate, l`muriri despre materialele
din care poate fi realizat` fiecare poart`, amplasarea ei \ntr-un anume sit, etc.).

Materiale:

- hrtie format A4 [i semiciocan format 50/50 cm, creion, gum`, [i eventual culori acrilice,
acuarel`, etc.

Cerin]e finale:

studen]ii vor preda:


l la sfr[itul primei [edin]e:
- plan[a A4 cerut` la primul exerci]iu,
l la \nceputul [edin]ei urm`toare de atelier:
- se va preda plan[a 50 / 50 cm.
Notare:

20 % din not` va fi reprezentat` de prezen]a. la atelier


Vor fi apreciate:
- \n]elegerea diferitelor posibilit`]i de a descrie structural [i plastic o poart`
- creativitatea [i curajul \n propuneri
- acurate]ea [i prezen]a grafic` a plan[ei 50 / 50 cm

Inten]ii:

Aceast` prim` tem` va provoca un prim contact cu:


- istoria arhitecturii
- lumea hrtiei [i a tehnicilor prin care hrtia poate deveni un obiect artistic.
Obiective:

Cele dou` exerci]ii propuse vor eviden]ia:


- dorin]a, sinceritatea [i abilit`]ile studentului de a-[i comunica visele [i a[tept`rile,
- capacitatea studentului de a raporta un ansamblu constructiv la scara uman`, atunci cnd
urm`re[te s` ob]in` o anumit` senza]ie a privitorului \n raport cu un obiect arhitectural
- modalit`]ile stundentului de a reda materialit`]i diferite

Bibliografie:

Bryan Lawson, THE LANGUAGE OF SPACE


Gwendolin Leick, A DICTIONARY OF ANCIENT NEAR EASTERN ARCHITECTURE
Phillip Jodidio, NEW FORMS IN ARCHITECTURE IN THE 1990s
Tem` realizat` de lect. dr. arh. Mihaela {chiopu