Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare


Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Primaria Ghimpati Giurgiu
Adresa postala: comuna Ghimpati,judetul Giurgiu, Localitatea: Ghimpati, Cod postal: 087095, Romania, Punct(e) de contact: Constantin Carapanceanu,
Tel. +40 246276409, Email: primaria_ghimpati2007@yahoo.com, Fax: +40 246276256

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 1/11

Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Modernizare drumuri de interes local sat Copaciu, comuna Ghimpati , Judetul Giurgiu

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de prestare: Strazi din comuna Ghimpati sat Copaciu, Judetul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Modernizare drumuri de interes local sat Copaciu(Str.Abecedarului,str.Scolii,str.Copaceni,str.Marin Mircea,str.Salcamiloe,str.Dealu
Gruiu,str.Ion Copaceanu,str.Campului,str.Prisaca,str.Constantin si Elena,str.Ecaterina Petrascu,str.Gheorghe Cristescu,Intr.Cotmeni
trIsitrII,Intr.Ghe.Cristescu trIsitr.II,Intr.Deleni,Intr.Bujorilor,Intr.Ghioceilor), comuna Ghimpati , Judetul Giurgiu
Solutia proiectata: -4 cm strat de uzura BA 16;-6 cm binder de criblura BAD 20;-15 cm strat de piatra sparta,-santuri betonate,-santuri de
pamant, -podete din tuburi prefabricate din beton,-acostamente balastate,-amenajare intersectii cu drumuri laterale,-accese la proprietati.
1 .Cheltuieli pentru investitia de baza C+M (faraTVA): 3.283.794 lei
2.Cheltuieli diverse si neprevazute (fara TVA): 69.350 lei,procentul de diverse si neprevazute:2,091% (asa cum reiese din Devizul general
ntocmit de proiectant,fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit.i),respectiv art. 252 lit.j)din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.
3. Organizare de santier (fara TVA):32.838 lei
4. Cheltuieli pentru investitia de baza C+M (inclusiv% cheltuieli de diverse si neprevazute+organizare de santier)(fara TVA):3.385.982 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 3.316.632,00 si 3.385.982,00 RON
Valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele va include valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute,
acestea fiind utilizate doar n cazul n care va fi necesara suplimentarea lucrarilor

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1 .Cheltuieli pentru investitia de baza C+M (faraTVA): 3.283.794 lei
2.Cheltuieli diverse si neprevazute (fara TVA): 69.350 lei,procentul de diverse si neprevazute:2,091% (asa cum reiese din Devizul general
ntocmit de proiectant,fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit.i),respectiv art. 252 lit.j)din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.
3. Organizare de santier (fara TVA):32.838 lei
4. Cheltuieli pentru investitia de baza C+M (inclusiv% cheltuieli de diverse si neprevazute+organizare de santier)(fara TVA):3.385.982 lei
Valoarea estimata fara TVA: intre 3.316.632,00 si 3.385.982,00 RON
Valoarea estimata in functie de care se vor elabora si evalua ofertele va include valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute,
acestea fiind utilizate doar n cazul n care va fi necesara suplimentarea lucrarilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 3,316,632.00 si 3,385,982.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 2/11

Fisa de date
Garantia de participare este in cuantum de 33.166 lei si se va constitui cf art. 86 din H.G. nr. 925/2006, cu modific si complet ult,.Perioada
de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilatate a ofertei (90 de zile calendaristice de la data limita de
depunere a ofertelor). Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai trziu la data si ora stabilite pentru
deschiderea ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei de participare-90 zile calendaristice de la data limita pentru depunerea ofertelor. In
cazul in care ofertantul doreste sa constituie garantia de participare prin op, aceasta se va depune in contul autoritatii contractante:
contractanteRO31TREZ3235006XXX000038 deschis la Trezoreria Mihailesti, beneficiar Comuna Ghimpati..n situatia n care ofertantul este
IMM, n conformitate cu legea nr. 346/2004, cu modific si complet ult, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de particip.
Echivalenta pentru o garantie de participare constituita in alta valuta se va face prin raportarea la cursul declarat de BNR la data publicarii in
SEAP a invitatiei de participare.
ATENTIE: Pentru garantia de participare constituita prin polita de asigurare, operatorul economic va prezenta in original polita de
asigurare si in copie dovada achitarii primei de asigurare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantia de buna executie n cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A. De regula, garantia de buna executie se constituie printr
-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.
Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. n
acest caz,contractantul are obligatia de a deschide un cont distinct ladispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din
cadrul organului fiscal competent n administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre contractant n contul de disponibil astfel
deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa
alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pna la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie n documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va nstiinta contractantul despre varsamntul efectuat,
precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plati att de
catre contractant,cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, ct si de unitatea Trezoreriei Statului la
solicitarea scrisa a autoritatii contractante n favoarea careia este constituita garantia de buna executie, n situatia prevazuta la art. 91 din
HG 925/2006 .
Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform Art. 92 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.n
situatia n care ofertantul este IMM, n conformitate cu legea nr. 346/ 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de
reducerea cu 50% a garantiei de buna executie.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Buget de stat prin PNDL Subprogramul Modernizarea satului romanesc
Bugetul local al comunei Ghimpati

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c)Legea nr. 278/2010 pv aprobarea OUG 76/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr 34/2006.d)Ordinul nr. 314/12.10.201 0.e)
Interpretarea Ordinului nr. 314/12.10.2010. f)Hotarre nr. 827/22.07.2009.g)Ordin nr. 122/14.08.2009.h) Ordin nr. 1517/27.05.2009.i)O.U.G.
nr. 30 din 26 aprilie 2006.j)Hotarrea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006.k)Lg nr. 364/2004 privind stimularea ntreprinderilor mici simijlocii, cu
modificarile si completarile ulterioare.l)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 314/2010; m)Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public.n)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 302/01.06.2011 .o)Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 509/14.09.2011. p)
Ordinul Presedintelui ANRMAP nr. 313/29.06.2011 .q) Legea 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006. r)Lg 279 /2011 pentru modificarea
si completarea OUG 34/2006. s)Lg nr. 455/2001 pv semnatura electronica.t)HG 363/2010 cu modificarile si completarile ulterioare , u)
www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 3/11

Fisa de date
1.Operatorii economici nu trebuie sa se ncadreze n situatiile prevazute de art. 180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda,
coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formularul nr. B2)
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul
sustinator, dupa caz, n conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2)din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.
* Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, n original/copie legalizata/copie lizibila, cu
mentiunea conform cu originalul. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. n cazul unei asocieri,
fiecare asociat
este obligat sa prezinte aceste documente.
*Certificat de cazier judiciar pentru firma, valabil la data limita de depunere a ofertelor, n original/copie legalizata/copie lizibila
cu mentiunea conform cu originalul. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente

2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181


Conditie de calificare: Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care:
a. intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;
b. nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;
c. in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt
care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d. a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
e. prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor
de calificare si selectie.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Model - Formularul nr.B4 si B5).
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr. B3)
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Declaratia se completeaza obligatoriu si de catre tertul
sustinator, dupa caz, n conformitate cu prevederile art. 186 alin 2) si art. 190 alin 2)din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare.
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completare Formularul nr. B6) .
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Acest document va fi prezentat de catre Ofertant/Ofertant
asociat/Subcontractant/Tert sustinator.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele:Primar: Carapanceanu Constantin,Secretar: Penciu Maria,Contabil:
Stoian Victoria,Membrii comisiei de evaluare: Ionescu Ion , Georgescu Catalin Mihai , Stoian Victoria , Penciu Maria,Mecla Mariana ,
Membrii consiliului local: Ionescu Ion , Badulescu Marin Marcel , Badila Stefan , Tiu Dorel , Marin Ileana , Popescu Nicolae , Margeanu
Ionel , Voicu Florea , Predan Ion , Hatingher Sorin , Chiru Vasile , Dan Florea , Banutu Nicolae Viorel , Burcea Nicolae , Vasile Constantin
5. Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor exigibile de plata
Persoanele juridice romne vor prezenta:
*Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local formular
tip emis de organismele competente privind ndeplinirea obligatiilor de plata;
*Certificate constatatoare privind ndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general
consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice) formular tip emis de organismele competente
privind ndeplinirea obligatiilor de plata.
Nota:
1. Din certificatele depuse trebuie sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente n luna anterioara termenului limita de depunere a ofertelor.
2. Certificatele se vor prezenta n original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
3. n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea ndeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de
autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-au ndeplinit, n
conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si
bugetul local n conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare, aprobata prin
Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.
Documentele vor fi prezentate n original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul nsotite de traducerea
autorizata/legalizata n limba romna.
NOTA: Autoritatea contractanta va exclude din procedura orice ofertant care se afla n oricare din urmatoarele situatii:
a) a intrat n faliment ca urmare a hotarrii pronuntate de judecatorul sindic;
b) nu si-a ndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului
general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n tara n care este stabilit;
c) n ultimii 2 ani nu si-a ndeplinit sau si-a ndeplinit n mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauza,
fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;
d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotarre definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii
profesionale sau pentru comiterea unei greseli n materie profesionala;
e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatii solicitate de catre autoritatea contractanta, n legatura cu situatia proprie aferenta
cazurilor prevazute la lit. a) d).

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 4/11

Fisa de date
1.Pentru persoane fizice/juridice romne:
*Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, n original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu
originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent n codul
CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, corespunzator obiectului supus procedurii de achizitie. Informatiile cuprinse in acesta
trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.
2. Pentru persoane juridice/fizice straine:
* documente care dovedesc o forma de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile
legale din tara n care ofertantul este rezident, care sa ateste ca ofertantul desfasoara activitati similare celor ce fac obiectul prezentei
achizitii n original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, nsotite de traducerea autorizata/legalizata n limba
romna.
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizeaza. Informatiile
cuprinse in documente trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: n cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii
profesionale (nregistrare si atestare) trebuie sa fie ndeplinite de fiecare asociat n parte, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
nainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii se va solicita ofertantului clasat pe primul loc, daca a prezentat documentul
care dovedeste o forma de nregistrare n copie conform cu originalul, prezentarea pentru conformitate a documentului n original/copie
legalizata.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Bilantul contabil vizat si nregistrat la organele competente la 31/12/2013 , n Orice document care sa demonstreze indeplinirea cerintei
cazul n care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii n
care este stabilit ofertantul/candidatul sau, dupa caz, rapoarte anuale emise
de auditori financiari sau societati specializate, sau alte documente
edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin
care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Pentru operatorii economici nerezidenti, n masura n care publicarea
bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii n
care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte
documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei
economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor
prezenta nsotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba
romna.
Prezentarea Informatiilor generale cu cifra medie de afaceri globala ntr-o
Formularul C
perioada anterioara, care vizeaza activitatea din cel mult ultimii trei ani
(2011, 2012, 2013) care trebuie sa fie = sau > decat valoarea de 6.633.264
lei n masura n care informatiile respective sunt disponibile; n acest ultim
caz autoritatea contractanta are obligatia de a lua n considerare si data la
care operatorul economic a fost nfiintat sau si-a nceput activitatea
comerciala. Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele
mai sus mentionate se reduc cu 50%.Pentru echivalenta leu alta valuta se
va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii respectivi.
(n cazul n care oferta este depusa de o asociere de operatori economici,
se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere n ansamblu, semnata
de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise
centralizatoare individuale pentru fiecare asociat n parte, semnate de
reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul).
Declaratie prin care ofertantul va declara cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, n
masura n care informatiile respective sunt disponibile;
In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod
cumulativ. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual
lei/valuta comunicat de BNR aferent fiecarui an in parte.

Anexa la Formularul C

n cazul n care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul


economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de
autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia
economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care
autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, n masura n care
acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a
candidatului/ofertantului.

Formular A

Ofertantul va demonstra ca la momentul semnarii contractului va avea


acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de
credit confirmate de banci, ori ale mijloace financiare suficiente pentru a
realiza cash-flow-ul de executie a lucrarii in valoare de 92.128 lei pentru o
perioada de minim 1 luna.

Orice document doveditor in acest sens

Suma va fi imobilizata pentru realizarea contractului in cazul ofertei


castigatoare; Acest document va fi depus in original.
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare / alt document probant
de unde sa reiasa ca are acces la finantare n suma de 92.128 lei si pentru
o perioada de 1 luna.
Ofertantul poate uza de dreptul prevazut la Art. 1 1^1 din HG 925/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Formular H1 ;H2;H3.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 5/11

Fisa de date
Angajamentul ferm trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa
Formular
asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim,
indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. n cazul n
care sustinerea tertului se refera la asigurarea unor resurse care pot fi puse
efectiv la dispozitia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente,
personal,angajamentul ferm prezentat de ofertant /candidat trebuie sa
prevada care sunt resursele respective si sa evidentieze faptul ca
disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat, n functie de
necesitatile care apar pe parcursul ndeplinirii contractului n cauza. n cazul
n care sustinerea tertului vizeaza ndeplinirea unor cerinte minime de
calificare cum ar fi experienta similara reflectata prin prezentarea unor liste
de produse / servicii /lucrari furnizate/prestate/executate ntr-o perioada
anterioara sau ndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri globala,
angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie sa garanteze
autoritatii contractante faptul ca, n cazul n care contractantul ntmpina
dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga
sa asigure ndeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale
prin implicarea sa directa. Angajamentul ferm prezentat de ofertantul
castigator face parte integranta din contractul de achizitie publica. Atentie!
Formularul pentru angajamentul ferm se va introduce in documentatia de
ofertare numai in cazul in care situatia economica si financiara a ofertantului
este sustinuta de catre un tert, pentru indeplinirea contractului. Important!
Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si
profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit. a),c1)
si d) si ale art. 69^1.
Tert sustinator: Conform Art. 186.din OUG 34/2006
Formular H1
(1)Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi
sustinuta, pentru ndeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent
de natura relatiilor juridice existente ntre ofertant/candidat si persoana
respectiva.
(2)n cazul n care ofertantul/candidatul si demonstreaza situatia economica
si financiara invocnd si sustinerea acordata, n conformitate cu prevederile
alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi
sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament
ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune
la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle n situatia
care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor
art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(3) Atunci cnd un grup de operatori
economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si
financiara se demonstreaza prin luarea n considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaza de sustinerea
financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se
demonstreaza n conditiile prevazute la alin. (2).Declaratiei privind
nencadrarea n prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare, va fi prezentata de tertul sustinator

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala


Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

1.O lista a lucrarilor executate n ultimii 5 ani, nsotita de certificari de buna


executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari indica
beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti
privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizarea daca au
fost efectuate n conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca
au fost duse la bun sfrsit.

Formular D2

2.Se solicita Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, din care sa rezulte ca
a executat lucrari similare in valoare cumulata de 3.316.632 lei (fara TVA)
sau echiv.n EURO la cursul mediu anual lei/euro comunicat de BNR, la
nivelul a maxim 2 contracte.
Nota: Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta
comunicat de BNR.
Se va completa formularul de experienta similara.
Se solicita, pentru dovedirea experientei similare, dovada executarii sau
finalizarii de lucrari similare, in cadrul a cel putin unuia sau mai multor
contracte distincte. In cazul unei asocieri, cerinta privind experienta similara
poate fi indeplinita in totalitate de catre unul dintre asociati sau, cumulativ,
de catre membrii asocierii.

Formularul D1

3.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al


Formular F2
cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
NOTA: Aceasta declaratie nu coincide cu declaratia privind personalul
responsabil pentru ndeplinirea contractului, personalul angajat/cadrele de
conducere n ultimii 3 ani nefiind n mod obligatoriu persoanele responsabile
pentru ndeplinirea contractului.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 6/11

Fisa de date
4.Lista persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea
personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru
executia lucrarilor
Executantul lucrarii trebuie sa dispuna de:

Formularele F1, F2

Manager de Proiect studii superioare, minim 3 ani experienta


profesionala generala. Experienta specifica dovedita prin participarea la cel
putin un proiect/contract in calitate de manager/coordonator si implicarea
intr-un proiect unde a desfasurat activitati similare activitatilor ce urmeaza a
fi desfasurate in cadrul acestui proiect.
Sef de lucrare/santier - inginer: infrastructura de transport rutier, minim 3
ani experienta profesionala generala. Experienta specifica dovedita prin
participarea la cel putin un proiect/contract n calitate de sef lucrare/santier
sau echivalent si implicarea intr-un contract proiect similar;
Un responsabil tehnic cu executia (RTE) sau echivalentul acestora, atestati
pentru lucrari de constructii rutiere si drumuri; care vor ndeplini functia de
Responsabil Tehnic cu Executia lucrarilor Constructii rutiere, drumuri, piste
de aviatie, poduri, tunele; Persoanele nominalizate ca RTE vor fi atestate n
conformitate cu prevederile H.G. 925/1995 si Ordinul MLPAT 777/2003, art.
9, alin. (1), domeniul de constructie II. Atestatul va fi n termen de
valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Manager calitate - absolvent studii superioare;se solicita fie desfasurarea
de activitati similare celor ce fac obiectul procedurii, fie o experienta
specifica de cel putin 3 ani;
Manager mediu - absolvent studii superioare;se solicita fie desfasurarea de
activitati similare celor ce fac obiectul procedurii, fie o experienta specifica
de cel putin 3 ani;
Pentru ofertantii economici care prezinta experti straini ce detin
certificat/atestat echivalent emis de autoritatile de certificare abilitate din alt
stat se va aplica prevederile art. 23 din Instructiunea ANRMAP nr.1/2013
Se va prezenta o declaratie pe propria raspundere ca ofertantul are
Formularul F1
angajat/poate dispune in derularea contractului de asfaltatori ; In cazul
depunerii unei oferte comune, cerintele minime se demonstreaza prin luarea
in considerare a resurselor tuturor asociatilor.
Cerintele stabilite pentru personal sunt conforme cu art. 22 din Instructiuni
nr. 1 publicat in MOf nr.371/2013.
Se va prezenta documentul care atesta detinerea (dotarea
proprie/nchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor,
instalatiilor, echipamentelor tehnice si laboratoarelor implicate n realizarea
contractului
Atunci cand un grup de operatori economici depun oferta
comuna,capacitatea tehnica se demonstreaza prin luare in considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului.

Formular tip

Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din


contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea
contractului de executie care va fi ndeplinit de catre subcontractanti, datele
de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora. Se
solicita lista cu subcontractantii si specializarea acestora daca exista, daca
nu nu se depune formularul

Formular D3+Formular D4

In cadrul documentelor de calificare se va prezenta acordul de asociere


Formularul G
care trebuie sa cuprinda cel putin: lista tuturor asociatilor, nominalizarea
liderului de asociere, clauze privind raspunderea solidara a asociatilor
pentru indeplinirea contractului, imputernicirea liderului asociatiei de a se
obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si
colectiv, clauze in care asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe
intreaga durata a contractului (in situatia in care oferta este declarata
castigatoare), obligativitatea legalizarii asocierii in cazul atribuirii contractului
de achizitie publica, nainte de semnarea contractului.
In cazul unei asocieri, asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate la
cap.III.2.1 .a)Situatia personala a candidatului sau ofertantului, III.2.1 .b)
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, III.2.2) Capacitatea
economica si financiara, III.2.3) Capacitatea tehnica si/sau profesionala,
III.2.4) Standarde de asigurare a calitatii III.2.5) Standarde de protectia
mediului.
Conform art. 190. din OUG 34/2006- (1 ),capacitatea tehnica si profesionala Formular H3
a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru ndeplinirea contractului,
si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente ntre
ofertant/candidat si persoana respectiva.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 7/11

Fisa de date
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Dovedirea implementarii si certificarii unui sistem de management al calitatii Certificatul se va prezenta in copie conform cu originalul si in
n conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent.
termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem
de management al calitatii n conformitate cu standardul SR EN ISO 9001
sau echivalent, pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a
fi atribuit.
Nu sunt acceptate documente care din care reiese ca operatorii economici
sunt n curs de atestare.
Precizam ca se considera ndeplinita cerinta mai sus mentionata, daca se
va prezenta orice document n care se mentioneaza ca auditul de certificare
a fost finalizat, urmnd ca acesta sa primeasca certificarea propriu-zisa,
poate constitui dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii
Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta / candidatura
comuna, certificatul IS0-9001/echivalent, va fi prezentat individual, de
fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Dovedirea implementarii si certificarii unui sistem de management de mediu Certificatul se va prezenta in copie conform cu originalul si in
conform SR EN ISO 14001 sau echivalent.
termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii trebuie sa dovedeasca implementarea si certificarea unui sistem
de management de mediu conform SR EN ISO 14001 sau echivalent,
pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Nu sunt acceptate documente din care reiese ca operatorii economici sunt
n curs de atestare. Precizam ca se considera ndeplinita cerinta mai sus
mentionata, daca se va prezenta orice document n care se mentioneaza ca
auditul de certificare a fost finalizat, urmnd ca acesta sa primeasca
certificarea propriu-zisa,poate constitui dovada asigurarii unui nivel
corespunzator al calitatii mediului. Atunci cnd un grup de operatori
economici depune oferta / candidatura comuna, certificatul IS0-14001 va fi
prezentat individual, de fiecare membru al asocierii, pentru partea din
contract pe care o realizeaza.

III.2.4) Contracte rezervate


Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA


IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 8/11

Fisa de date
Criterii
1 Pretul ofertei

Pondere

Punctaj maxim

90.00%

90.00

Descriere: Componenta financiara


Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Pretul ofertat pentru executia integrala a tuturor lucrarilor ce fac
obiectul contractului se acorda astfel: a)Pentru cea mai scazuta valoare a lui Pofertat se acorda 90 de puncte b)Pentru orice
alta valoare a lui Pofertat decat cea prevazuta la lit. a) se acorda punctaj astfel: P (n) = [Pofertat minim/Pofertat(n)] x
punctajul maxim alocat [90] Prezentarea, n propunerea financiara, a unui pret unitar care conduce la o valoare P ofertat
superioara valorii fondurilor ce pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achizitie publica(3.316.632,00),
conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila, n conformitate cu art. 36, al. (1), lit. e) din HG 925/2006.
2 Durata de garantie

5.00%

5.00

Descriere: Durata de garantie va fi justificata printr-un memoriu justificativ, va fi realist si va tine cont de toate etapele ce
trebuie realizate de la data semnarii procesului verbal de receptive la terminarea lucrarilor si pana la data receptiei finale.
Dminim=12luni/Dmaxim=60luni.Ofertarea unei durate de garantie acordata lucrarilor executate mai mica de 12luni atrage
dupa sine descalificarea ofertantului conform art. 36 alin. (2) litera a) din HG 925/2006 actualizata.Ofertarea unei durate de
garantie acordata lucrarilor executate mai mare de 60 de luni nu se puncteaza suplimentar fata de cele maxim 5 puncte
acordate.
Algoritm de calcul: a) pentru oferta cu cea mai mare durata de garantie se acorda 5 puncte; b)celelalte oferte cu alte durate
de garantie se puncteaza utiliznd urmatoarea formula: DFi = Doferit / Dmare X 5 , unde Dmare este durata de garantie
maxim oferita n cadrul unei oferte conforme si Doferit este durata de garantie a ofertei evaluate.
3 Termen de executie

5.00%

5.00

Descriere: Termenul de executie va fi justificat printr-un memoriu justificativ, va fi realist si va tine cont de toate etapele ce
trebuie sa fie parcurse inainte si dupa data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor .Tminim = 1 2luni/Tmaxim =36 luni
Ofertarea unei durate de executie a lucrarilor mai mare de 36 luni atrage dupa sine descalificarea ofertantului conform art.
36 alin. (2) litera a) din HG 925/2006 actualizata.Ofertarea unei durate de executie a lucrarilor mai mica de 12 de luni nu se
puncteaza suplimentar fata de cele maxim 5 puncte acordate.
Algoritm de calcul: a) pentru oferta cu cel mai mic termen de executie se acorda 5 puncte;
b)celelalte oferte cu alt termen de executie se puncteaza utiliznd urmatoarea formula: TFi = Tminim / Toferit X 5 puncte,
unde Tminim este termenul de executie minim oferit n cadrul unei oferte conforme si Toferit este termenul ofertei evaluate.
(

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

) Direct proportional (

) Invers proportional

Punctaj maxim: 10.00


Ponderea componentei tehnice: 10.00%

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
90 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere, prin care sa demonstreze ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile
referitoare la conditiile de munca si protectia muncii la nivel national si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului.
Ofertantul va elabora propunerea tehnica, astfel nct aceasta sa respecte n totalitate cerintele prevazute n Documentatia de atribuire
(Caiet de sarcini, proiectul tehnic), precum si prevederile Legii nr.10/1995 Legea calitatii in constructii. In situatia nerespectarii in totalitate a
cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.
Ofertantii vor intocmi propunerea tehnica astfel nct sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile
prevazute n proiectul tehnic, modul de elaborare a propunerii tehnice si anexele acestuia. Propunerile tehnice care nu respecta ntocmai
cerintele formulate in proiectul tehnic si/sau in Caietul de sarcini vor fi declarate neconforme, potrivit art. 36, alin (2), lit. a) din HGR
925/2006, cu modificarile ulterioare.
Obligatoriu propunerea tehnica va fi structurata si prezentata in forma solicitata in Caietul de sarcini, parte integranta din documentatia de
atribuire.
Ofertantul va completa Declaratia pe proprie raspundere (Formular N)privind respectarea, pe toata durata de executie a contractului, in
cazul in care acesta va fi atribuit ofertantului, a conditiilor de munca si masurilor de protectie a muncii, in conformitate cu prevederile legii
privind securitatea si sanatatea in munca in Romania, precum si a oricaror alte reglementari, in masura in care acestea vor aparea in
perioada mentionata mai sus. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si care se refera la conditiile de
munca, protectia muncii, securitatea si sanatatea in munca se pot obtine de la Inspectia muncii sau de la adresa de internet
www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 9/11

Fisa de date
Propunerea financiara va contine:
- La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata n
urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).
Propunerea financiara trebuie sa se ncadreze n limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achizitie
publica respectiv, ncadrndu-se n cerintele caietului de sarcini.
Oferta va fi completata cu valoarea n Lei si echivalent Euro
Nu sunt acceptate depasiri ale valorilor estimate.
Nerespectarea prevederilor de mai sus atrage declararea inacceptabilitatii ofertei n conditiile art. 36 alin. (1) lit. e) din HG 925/2006 cu
modificarile si completarile ulterioare.
- Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza.
- Termene de plata: 30 zile de la data aprobarii/acceptarii situatiilor de lucrari n functie de etapele de executie, n contul din trezorerie al
executantului, nsa numai cu conditia disponibilitatii fondurilor n bugetul autoritatii contractante de la MDRAP, cu respectarea prevederilor
legale.
-Modalitate de plata: prin virament, n contul ofertantului, care va fi indicat n propunerea de contract.
Ofertantul are obligatia de a exprima pretul total ofertat pentru executia lucrarilor att n lei, ct si n euro. Echivalentul n euro al valorii
exprimate n lei se va determina corespunzator cursului BNR din data 15.09.2014, respectiv 1 Euro=4.4209 lei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Ofertantul trebuie sa prezinte un (1) exemplar al ofertei n original si un (1) exemplar n copie. n eventualitatea unei discrepante ntre
original si copii, va prevala originalul. Se mentioneaza ca precizarile de mai sus sunt valabila numai pentru partea din oferta care se prezinta
pe suport hrtie.Originalul si copia trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila, sa fie numerotate si semnate pe fiecare pagina
de reprezentantul / reprezentantii autorizat / autorizati sa angajeze ofertantul n contract si sa fie ndosariate n 3 sectiuni separate
(Declaratie pe proprie raspundere privind ndeplinirea conditiilor de calificare, nsotita de anexa mentionata la preambulul de la punctul III.2
sau, dupa caz, Documentele de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara). Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si copia, n plicuri
separate, marcnd corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,"COPIE". Plicurile se vor introduce ntr-un plic exterior nchis
corespunzator si netransparent pe care se va scrie obiectul contractului si "A nu se deschide nainte de data , ora"
Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, n cazul
n care oferta respectiva este declarata respinsa. Plicul exterior va fi nsotit de Scrisoarea de naintare, mputernicire si de Scrisoarea de
garantie bancara de participare.Oferta se poate modifica sau retrage pna la data limita de depunere a ofertelor. Ofertele care au fost
depuse dupa ziua si ora limita de depunere sau au fost depuse n alt loc dect adresa indicata la punctul 1.1, se returneaza nedeschise
ofertantului. Lipsa unui singur document privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si
financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, solicitate prin documentatia de atribuire are ca efect declararea ofertei ca fiind
inacceptabila si respingerea ei.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 10/11

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Cofinantare

VI.3) ALTE INFORMATII


-"Declaratia privind calitatea de participant la procedura"(in scopul aplicarii prevederilor art.69^2 alin.2), va fi prezentata atat de ofertant cat si
de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori.Se va completa Formularul nr. 5 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura .
-Daca ofertantul este sustinut conform art. 186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Legea 279/07.12.2011,
acesta va prezenta un angajament ferm din partea unui tert (daca este cazul).
-In cazul n care doi sau mai multi ofertanti au punctaje egale si sunt clasati pe primul loc, autoritatea contractanta va declara cstigator oferta
ce prezinta pretul cel mai mic din propunerea financiara. n situatia n care si preturile sunt egale autoritatea contractanta va declara cstigator
oferta care a prezentat garantia lucrarii cea mai mare. n cazul n care si aceasta este egala, autoritatea contractanta va solicita respectivilor
noi oferte financiare n plic nchis pna la obtinerea departajarii.
-Potentialii ofertanti pot participa la vizitarea amplasamentului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare
pregatirii si elaborarii ofertei.
-Completarea ulterioara a documentelor care confirma ndeplinirea criteriilor de calificare este permisa doar n conditiile prevazute la art. 11 din
H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
-n baza prevederilor art. 271^1 din OUG 34/2006,contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru ntreaga perioada
cuprinsa ntre data depunerii contestatiei/cererii/plngerii si data ramnerii definitive a deciziei Consiliului/hotarrii instantei de judecata de
solutionare a acesteia. Garantia de buna conduita se constituie n conformitate cu prevederile art. 271^1 din OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare.
DURATA CONTRACTULUI: maxim 36 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMUNA GHIMPATI
Adresa postala: comuna Ghimpati, judetul Giurgiu, Localitatea: Ghimpati, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 246276409, Email:
primaria_ghimpati2007@yahoo.com, Fax: +40 246276256

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 31-10-2014 15:36

Pagina 11/11