Sunteți pe pagina 1din 4

Exemplarul nr.

1
Nr. E/1397 din 31.1A.2014

Domnului,

Comisar gef Miron Cdlin - Pavel


Ofiler principal in cadrul Serviciului Siguranld
Referitor la petilia dumneavoastrd privind decontarea cheltuielilor de transport la 9i
de la locul de muncd, vd comunicdm urmdtoarele:
Art. 11 din Normele metodologice privind drepturile de transport ale
funclionarilor publici cu statut special din sistemul administraliei penitenciare
prevede urmdtoarele. "fn cazul deptasdrii cu autoturismul, funclionarilor publici
cu statut special li se deconteazd contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km
parcurgi pe distanla cea mai scurtd dintre localitd[i, distanld calculatd pe drumuri
cel pulin de rang public; pentru stabilirea distanlelor se va utiliza un calculator de
ntte."
nr.
Conform adresei ANP nr. 264551DEN02.04.2013, inregistratd
E124681103.04.2013, sunt transmise preciziri referitoare la stabilirea unei
practici unitare in sistemul penitenciar, privind decontarea cheltuielilor de
transport. Adresa menlionatd face referire directd asupra prevederilor art. 11 din
OMJ 5111C12013 astfel: distanla cea mai scurtd dintre localitdlile pentru care se
face decontarea cheltuielilor de transport, in toate situaliile previzute de actele
normative in vigoare, va fi stabiliti utilizdnd un calculator de rute.
La nivelul Penitenciarului Bistrila a fost stabilit 9i nominalizat prin DZU nr.2 din
07.01.2014 calculatorul de rute www.viamichelin.com., pentru stabilirea distanlelor Tn
vederea decontdrii (conform art. 11 din OMJ 5111C12013).
Eventualele fluctualii ale distanlelor de pe site-ul menfionat nu ne sunt imputabile,
acestea aparlin gi sunt in responsabilitatea exclusivi a operatorului care gestioneazi
acest site.
Totodatd, actele normative care stabilesc decontarea cheltuielilor de transport, prin
utilizarea unui calculator de rute, nu obligi institulia la verificarea in teren a acestor
distanle.
Av6nd in vedere nemullumirile legate de calculatorul de rute nominalizat
(www.viamichelin.com.), pentru anul 2015 se va avea in vedere un al site in vederea
stabilirii distanlelor dintre localitali.
Pentru relalii suplimentare desemndm ca persoand de contact pe d-na Alexandrina

cu

Nr. E

Exemplarul nr.1
364/PBBN 108.10.201 4

/1

Citre,
Comisar gef de penitenciare Lacatig-Platon Marius-Eftimie
Referitor la petitia dumneavoastri inregistratd cu nr. E11364 din 09.09.2014 vit
comunicdm urmdtoarele.
- conform arl. 11 dim OMJ nr. 5111C12013 pentru perioada aprilie-august 2014
distanta pe ruta Bistrila-Dorolea gi retur a fost stabilitd conform calculatorului de rute
,,ww viamichelin.com" nominalizat la inceputul anului prin DZU, avAnd selectatd
optiunea,,ruta recomandatd", reiegind o distanld calculatd de 11,5 km, conform anexei
atagate in copie xerox;
- pentru luna august distanta a fost stabilitd utilizdndu-se acelagi calculator de rute
av6nd selectatd opliunea,,ruta cea mai scurtd", rezultAnd o distantd de 6 km conform
anexei atagate in copie xerox. AlegAndu-se aceastd optiune existd probabilitatea ca,
localitatea Unirea fiind cartier al Bistritei, sd fie aleasd ca 9i linie de demarcatie iegirea din
localitatea Unirea spre localitatea Dorolea.
Ludnd in considerare, diferenlele de stabilire a distanlei conform celor prezentate
mai'sus gi solicitarea dumneavoastrd din petilie, in data de 07.10.2014 s-a procedat la
mdsurarea distanlei cu autoturismul unitdtii Dacia Duster cu nr. de inmatriculare BN 11
ANP, reiegind o distantd de 10,5 km conform notei intocmite de citre Subcomisar de
penitenciare Oul loan, anexatd in copie.
Fald de cele prezentate, incepdnd cu luna septembrie 2014 decontarea cheltuielilor
de transport pe ruta Bistrita - Dorolea va fi calculati pentru distanta de 10,5 km, inclusiv
diferenta aferentd lunii august 201 4.
Pentru relalii suplimentare desemndm ca persoand de contact pe d-nul Adrian
CO RCEAC e-mail adrian. corceac@anp. ro, telefon 026323817 51 1 03.

Cu stim6,

Str. Tarpiului, Nr,22, Bistrila, Bistrita-Nasaud


www.penitenciarulbistrita.ro,tel.0263 23817 5,fax 0263234439

S-ar putea să vă placă și