Sunteți pe pagina 1din 1

DIHIBRIDAREA {I POLIHIBRIDAREA

Dihibridarea,
presupune `ncruci[area `ntre indivizi din soiuri sau rase diferite, care se deo
sebesc `ntre ei prin dou\ perechi de caractere. Mendel folose[te tot maz\rea `n
experien]ele de dihibridare. El `ncruci[eaz\ maz\rea cu bobul galben (G) [i nete
d (N), ambele fiind caractere dominante, cu maz\rea cu bobul verde (g) [i zb?rci
t (n), am?ndou\ fiind caractere recesive,
(fig. 34).
~n F1 to]i hibrizii vor fi uniformi, manifest?nd caracterele dominante (plante c
u bobul galben [i neted), de[i din punct de vedere genetic sunt heterozigo]i, (
GgNn)
n cursul form\rii game]ilor caracterele alelomorfe galben - verde se separ\ [i s
e transmit independent de caracterele alelomorfe neted - zb?rcit. Pe de alt\ par
te, caracterele parentale galben - `nalt [i neted - zb?rcit, nu r\m?n nici ele c
uplate, repartiz?ndu-se o dat\ cu formarea game]ilor, `n patru combina]ii. ~n fe
lul acesta, game]ii ce vor rezulta vor fi de patru tipuri pentru fiecare sex: ga
lben - neted; galben - zb?rcit; verde - neted [i verde - zb?rcit.Dac\ se conside
r\ fiecare caracter separat, atunci raportul de segregare este tot de 3:1. Deci
raportul de segregare fenotipic `n dihibridare, este p\tratul raportului de segr
egare fenotipic din monohibridare (3+1)
2
= 9:3:3:1. Sub raport genotipic cele 16 combina]ii ob]inute sunt de dou\ tipuri
: 4 homozigote [i 12 heterozigote, iar din cele 12 tipuri heterozigote, 8 vor fi
monoheterozigote [i 4 diheterozigote. Astfel, combina]iile 1 [i 16 sunt homozig
ote asem\n\toare p\rin]ilor, iar 6 [i 11 sunt homozigote av?nd cuplul de caracte
re repartizat invers dec?t la p\rin]i [i reprezint\ forme noi (galben - zb?rcit
[i verde - neted). Celelalte combina]ii sunt heterozigote, unele fiind monoheter
ozigote pentru caracterul de culoare sau pentru forma boabelor (2, 3, 5, 8, 9, 1
2, 14, 15), iar altele diheterozigote (4, 7, 10, 13)Polihibridarea,
presupune `ncruci[area indivizilor care se deosebesc prin mai multe perechi de
caractere alelomorfe [i poate fi:
trihibridare
- cu 3 perechi de caractere opuse,
tetrahibridare
- cu 4 perechi de caractere alelomorfe opuse, etc. ~n cazul
trihibrid\rii
, Mendel a `ncruci[at maz\rea cu bobul galben (A), neted (B) [i flori ro[ii (C),
cu maz\rea cu bobul verde (a), zb?rcit (b) [i flori albe (a). Genotipurile celo
r dou\ forme parentale vor fi AABBCC [i aabbcc. ~n prima genera]ie heterozigo]ii
vor manifesta caracterele dominante, iar `n F2
vor rezulta 64 de combina]ii genotipice, care se grupeaz\ `n 8 clase fenotipice
, `ntr-un raport de segregare de 27:9:9:9:3:3:3:1, ceea ce reprezint\ dezvoltare
a binomului (3+1)3in cazultetrahibrid\rii hibrizii din F1
formeaz\ 16 tipuri de game]i, care asigur\ 256 de posibilit\]i genetice de comb
inare, grupate `ntr-un raport fenotipic de segregare de (3:1)4
. Practic, pe masur ce numarul perechilor de caractere cre[te, segregarea este d
in ce `n ce mai greu de urm\rit, pentru ca fara de cresterea `in progresie aritm
etic\ a num\rului de perechi de caractere, num\rul tipurilor de game]i posibili
cre[te `n progresie geometric\, iar num\rul de combina]ii care pot rezulta cre[t
e `n progresie logaritmic\. O certitudine statistic\ `n cazul hibrid\rilor, se p
oate ob]ine numai c?nd se lucreaz\ cu un num\r mic de caractere alelomorfe, iar
pe de alt\ parte, trebuie lucrat cu un num\r mare de indivizi pentru a ob]ine ra
porturile de segregare a[teptate, iar combina]ia game]ilor trebuie s\ fie liber\
, f\r\ influen]a altor factori `n special a selec]iei, lucruri care `n practic\
rar se `nt?mpl\. Modul `n care num\rul de caractere, (sau al perechilor de gene
alele) implicate `n `ncruci[are, determin\ sporirea num\rului de genotipuri