Sunteți pe pagina 1din 3

U.S.A.M.V Cluj-Napoca Facultatea de Horticultură / Secţia Peisagistică PROIECTAREA SPAŢIILOR VERZI

An universitar 2013-2014 Anul de studii III

PROIECT NR.3 / 2014

Propunere de amenajare peisageră a curții Liceului Greco-catolic „Inochenție Micu” din Cluj-Napoca

• elemente tehnice şi de prezentare •

Pe baza elementelor teoretice studiate şi conform principiilor peisagistice specifice, se cere întocmirea unui proiect de amenajare peisagistică, ce va cuprinde principalele capitole şi elemente caracteristice unei astfel de documentaţii. Proiectul va reprezenta o documentaţie tehnică (PT), şi va cuprinde întreaga listă de repere enumerate în continuare, atât ca părţi scrise, cât şi ca părţi desenate.

A. PIESE SCRISE

1.

Foaie de capăt (coperta dosarului, foaie de titlu), va cuprinde:

- denumirea instituţiei ce eliberează documentaţia (în cazul de faţă U.S.A.M.V. Cluj-Napoca);

- titlul proiectului;

- proiectant (nume, an, grupă);

- îndrumător de proiect (nume);

- beneficiar (amplasament, localitate, adresa);

- nr. de proiect, data proiectului (luna, anul);

2.

Borderou (cuprins): elementele ce constituie dosarul, înscrise în ordine, cu nr. de pagină aferent;

3.

Memoriu tehnic (sau de prezentare), ce va cuprinde următoarele sub-capitole:

i. Date generale referitoare la proiectul de faţă, obiectul (tema) proiectului, amplasamentul, proiectantul;

ii. Prezentarea situaţiei existente: localitatea, încadrarea în zonă, descrierea suucintă a amplasamentului;

iii. Factori pedoclimatici caracteristici zonei studiate (sol, particularităţi geotehnice ale terenului, clima –

precipitaţii, vânt dominant, orientare, expoziţie, alte elemente considerate utile pt.soluţia propusă);

iv. indici de ocupare a terenului: POT şi CUT;

v. bilanţ teritorial (nota de calcul a suprafeţelor) – de preferinţă combinat, ce prezintă comparativ bilanţul situaţiei existente şi propuse; vi. Prezentarea situaţiei propuse, cu argumentarea soluţiilor prezentate în planşele desenate – recomandabil structurarea pe capitole, subcapitole;

vii. ANTEMĂSURĂTOAREA (lista de cantităţi și lucrări): lucrările se vor prezenta pe articole de deviz (TS), respectiv totalitatea lucrărilor necesare pentru realizarea efectivă a proiectului propus (lucrări de îmbunătăţiri funciare – desecări, taluzări, degajare sau aşternere de sol; infrastructură – alei, reţele, instalaţii propuse; lucrări pentru spaţii verzi, amenajare peisagistică), se vor folosi indicatoare pentru norme de deviz (dacă unele lucrări propuse nu există, se vor asimila cu alte articole asemănătoare); viii. CAIETE DE SARCINI: pentru fiecare articol prezentat în antemăsurătoare, este necesară întocmirea unui caiet de sarcini (!), respectiv prezentarea de informaţii ce descriu materialele folosite, punerea în

operă, norme de calitate, abateri etc. – elemente ce ţin de responsabilitatea proiectantului. În cadrul execiţiului de faţă, fiecare student va prezenta un singur caiet de sarcini, pentru o lucrare specifică, la înţelegere cu îndrumătorul, astfel că nu vor fi doi studenţi (în grupă) ce vor întocmi acelaşi caiet de sarcini;

ix. Bibliografie – lista lucrărilor sau surselor folosite pentru proiectul de faţă, prezentate cu titlu, autor,

editură, anul apariţiei (unde e cazul), respectiv adresele de web (http://www…).

Se recomandă ca întreaga parte scrisă a proiectului să aibă antet şi numerotare la fiecare pagină. De asemenea, se recomandă utilizarea aceluiaşi font (ca tip şi valoare), se recomandă folosirea ca spaţiu între

rânduri 1,15

se va avea în vedere de asemenea încadrarea în pagină (margini dreapta-stânga, sus-jos),

1,5;

formatul paginii A4 (nu Letter)!

B. PIESE DESENATE – fiecare piesă desenată (planşă) va avea elemente caracteristice conform STAS (chenar, cartuş/indicator) – atenţie la prezentarea informaţiilor pe planşă (încadrarea)!

1. Plan de încadrare în zonă – din GoogleEarth, HartaClujului.ro sau de pe planul general de situaţie (scara 1:1000 1:5000), cu marcarea într-un cerc/dreptunghi şi/sau colorarea perimetrului studiat;

2. Planul situaţiei existente – scara 1:200, prezentat cu N în sus (dacă este posibil), dacă încadrarea nu permite, se re-poziţionează, dar se reprezintă N pe plan obligatoriu! Legenda va cuprinde explicaţii pentru fiecare simbol prezentat; planşele vor conţine scară/scară grafică, şi cote/distanţe;

3.

Secţiuni (două) ale situaţiei existente – de regulă se execută la aceeaşi scară ca şi planul de origine – se vor marca pe sit.existentă zonele de secţiune! Dacă încadrarea permite, pot fi prezentate ambele secţiuni pe o singură planşă;

4.

Detaliu pentru situaţia existentă – nu este obligatoriu, dar poate fi prezentat, la alegere, dacă este concludent pentru modificările aduse în propunere;

5.

Plan situaţie propusă (plan de amenajare) – atenţie la încadrare, legendă, scară/scară grafică, cote/distanţe, note explicative, fotografii sau imagini ataşate, reprezentări detaliate în medalion etc.;

6.

Secţiuni (două) ale situaţiei propuse – executate în profile reprezentative pentru amenajarea propusă, se execută la aceeaşi scară ca şi planul de origine – se vor marca pe situația propusă zonele de secţiune! Ca şi în cazul anterior, dacă încadrarea permite, pot fi prezentate ambele secţiuni pe o singură planşă;

7.

Detaliu (detalii) pentru situaţia propusă – la scara 1:20…1:50, pentru diferite zone de interes, piese de mobilier, amenajări speciale (iaz, cascadă, stâncărie, grădină de plante aromatice, mozaic floral etc.), sau detalii de stratificaţie (pentru infrastructură – alei, drenaje);

8.

Perspective, randări – pentru proiectul de faţă, se va prezenta o perspectivă generală a amenajării sau perspectiva zonei prezentată în detaliu;

9.

Plan de plantare – similar cu planul de amenajare, dar cu mai puţine informaţii despre infrastructură, mobilier, construcţii, însă o reprezentare foarte atentă a vegetaţiei propuse; planul va conţine un caroiaj (fin) la echidistanţa de 1 m aplicat peste zonele de strat (planşa poate fi redactată alb-negru sau color);

10. Detaliu de plantare – pentru situaţii speciale, se va stabili la înţelegere cu îndrumătorul.

Perimetrul de studiu este cel definit de împrejmuirile ce încadrează spaţiul studiat, conform planului de situaţie anexat. Proiectul se va studia având ca suport setul de planşe P1-P2, reprezentând: P1 - planul general al zonei, P2 plan de situaţie, cu măsurătorile luate la fața locului, în cadrul vizitei efectuate, pe grupe. Se recomandă ca planşele anexe temei să se păstreze ca originale, lucrându-se pe cópii ale acestora. Amplasamentul se află în Cluj-Napoca, în zona centrală, pe str.Moților nr.24-26, și reprezintă o parte din incinta interioară (curtea) Liceului Greco-catolic „Inochenție Micu”; beneficiarul este Episcopia Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, de Cluj și Gherla. Terenul se prezintă ca o suprafaţă relativ plană, având o pantă ușoară, cu un ansamblu de clădiri de tip (S+)P+1-2E(+M). Perimetrul studiat cuprinde practic o curte interioară aferentă unui corp de clădire nou construit și a unor clădiri existente (cu stiluri arhitecturale diferite), ce conține câteva alveole unde se solicită amplasarea de vegetație, și o parcare nou înființată, în jurul căreia se va propune de asemenea, acolo unde există spații verzi, o soluție peisageră. Beneficiarul solicită o propunere care să sublinieze tematica spațiului respectiv, îmbinând aspectele funcționale cu cele de factură estetică. Se va ține cont de vegetația existentă, în sensul păstrării acesteia, sau eliminarea justificată a acesteia, acolo unde este cazul. De asemenea, se menționează că în alveolele nou formate în incintă, s-a așternut un strat de sol vegetal cu o grosime de min.50 cm, de tip luto-nisipos (din lunca Someșului).

Studiul se va desfăşura în 4 etape, pe parcursul a 4 săptămâni. Studiul se va desfăşura individual.

Principalele elemente ce trebuie avute în vedere:

Analiza situaţiei existente / claritatea soluţiilor de amenare propuse / corelarea corectă cu morfologia terenului / răspunsul oferit beneficiarilor prin soluţia propusă / corecta rezolvare a circulaţiilor / prezentarea tuturor elementelor componente ale proiectului de peisagistică, cerute în preambul / coerenţa şi claritatea exprimării soluţiilor propuse / claritatea şi corectitudinea redactării grafice, încadrarea în formatele utilizate / prezentarea generală a documentaţiei (ca aspect) / respectarea datei finale de predare.

ETAPA 1

1 săptămână / 4 ore proiectare (decembrie 2013)

Se va analiza situaţia terenului studiat, cu ocazia deplasării la faţa locului. Se vor urmări următoarele elemente:

Observarea modificărilor constructive din cadrul șantierului în derulare față de proiectul propus (planșa P1);

Stabilirea suprafeţelor: totală a terenului studiat, construită (în situația existentă), suprafața de zonă verde;

Recunoaşterea terenului studiat, prin corelarea elementelor din planul de situaţie (dimensiuni, cote, curbe de nivel etc.) cu elementele observate pe teren;

Notiţele luate de student prin dialog cu îndrumătorul, pe baza întrebărilor despre prezenta temă, vor completa respectiv detalia tema de faţă cu cât mai multe informaţii suplimentare. Acestea, împreună cu documentarea individuală vor fi decisive pentru găsirea soluţiei finale de amenajare a terenului;

ETAPA 2

1 săptămână / 4 ore proiectare (decembrie 2013)

Verificarea planului de situaţie transpus în format A3, scara 1:200;

factorii pedo-climatici luaţi în considerare – discutarea importanţei lor, cuprinderea lor în memoriu, variante;

stabilirea planului de încadrare în zonă;

Întocmirea unui plan de propunere, sub formă de schiţă, pe care se vor meţiona modificările propuse faţă de situaţia existentă (acesta va fi ulterior transpus în format A2). Stabilirea diferitelor zone (compartimente) ale grădinii – propuneri de amplasare reţelelor, aleilor, a diverselor construcţii, soluţii de realizare a acestora;

Se vor stabili: titlul proiectului, lista de elemente constitutive (borderoul).

Stabilirea necesităţilor de instalaţii tehnice necesare (iluminat, irigat, pompat, filtrare, apă potabilă etc).

Definirea elementelor de mobilier, a tipului de construcţii şi a materialelor propuse (argumentare şi ilustrare);

stabilirea poziţiei celor două secţiuni pentru situaţia existentă;

Schiţele de idei pentru planşele finale ce se vor preda se vor face numai pe cópii ale planşelor P1/P2 şi se vor anexa la finalul proiectului (original sau copie). Lipsa acestora va duce la depunctarea studentului!

ETAPA 3

1 săptămână/ 6 ore proiectare (februarie 2014)

Analiza schiţelor de propuneri şi decizia de continuare a exerciţiului cu perfecţionarea soluţiei prezentate sau re- orientare pentru o altă variantă;

stabilirea indicilor POT şi CUT;

întocmirea bilanţului teritorial (nota de calcul a suprafeţelor) combinat, pe baza planului de propunere;

Stabilirea vegetaţiei propuse: calitativ şi cantitativ – utilizarea ca bază de pornire a unei oferte de preţ aparţinând unui garden-center din Cluj-Napoca (NeaGarden, FlowerTime, GreenLit, Cluj GardenMarket, Totaland ș.a.);

Alegerea poziţiei secţiunilor (2), ce vor ilustra zonele cele mai interesante ale propunerii de amenajare; alegerea zonei de reprezentare a planului de detaliu (pe format A3);

alegerea locului pentru prezentarea detaliului de plantare sau de stratificaţie;

Finalizarea LEGENDEI planşelor;

Începere redactării planşelor finale: alegerea soluţiilor definitive şi reprezentarea lor pe plan;

Alegerea unghiului pentru reprezentarea unei perspective (pe format A3, în alb-negru-gri sau color).

ETAPA 4

1 săptămână / 6 ore proiectare (februarie 2014)

Întocmirea ANTEMĂSURĂTORII, corelată cu soluţiile de amenajare propuse de fiecare student în parte;

definirea şi enumerarea caietelor de sarcini necesare, alegerea unui singur caiet de sarcini pentru fiecare student, pentru a fi întocmit în formă completă;

Redactarea finală a proiectului – editare, paginare, încadrare;

Întocmirea bibliografiei;

Întocmirea unui deviz estimativ al amenajării (tabel EXCEL), conform ofertelor de preț utilizate;

estimarea timpului de finalizare a amenajării grădinii propuse;

Întocmirea planului de plantare, conform propunerii (format A2, caroiaj fin la echidistanţa de 1 m);

Realizarea perspectivei, într-una din tehnicile: creion, creioane colorate, acuarelă, cărbune, carioca…

Se vor prezenta la predarea proiectului:

1. Partea scrisă a documentaţiei, conform elementelor componente definite, în ordinea din borderou;

2. Partea desenată a documentaţiei, cu planşele pliate şi îndosariate, în ordinea stabilită.

NOTĂ: Proiectul se va preda obligatoriu în dosar de plastic cu şină, cu planşele pliate format A4, perforate şi îndosariate împreună cu partea scrisă. Nu se acceptă planşe nepliate (sul) nici foi sau planşe introduse în protecţii de plastic transparent.

Predare finală:

martie 2014.

întocmit

ing. Valentin S. Dan