Sunteți pe pagina 1din 6

Guvernanta corporativa BCR

Pentru BCR, in calitate de lider al sistemului bancar romanesc, guvernanta corporativa


reprezinta un element cheie al succesului afacerii sale. BCR raspunde asteptarilor stakeholderilor sai printr-un sistem integrat de valori, principii si reguli care ii asigura functionarea intr-un
mod responsabil, transparent si specific.
BCR este organizata potrivit legii ca societate pe actiuni si functioneaza in conformitate cu
Actul Constitutiv, cu legislatia aplicabila referitoare la societatile comerciale precum si cu
legislatia bancara n vigoare. Organul de conducere al Bancii este Adunarea Generala a
Actionarilor.
1. Consiliul de Supraveghere monitorizeaza si coordoneaza activitatea Comitetului
Executiv, precum si respectarea prevederilor legale, ale Actului Constitutiv si hotararilor
Adunarii Generale a Actionarilor in desfasurarea activitatii bancii. Este format din 7 membri,
numiti pe termen de trei ani, cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de trei ani. Pentru a
aduce la indeplinire atributiilor ce ii revin, Consiliul de Supraveghere a constituit urmatoarele
comitete: Comitetul de Audit si Conformitate, Comitetul de Remunerare, Comitetul de Risc si
Comitetul de Nominalizare.
Comitetul de audit si Conformitate:
este un organ consultativ care revizuieste, acorda consultanta si asista Consiliul
de Supraveghere in indeplinirea atributiilor care ii revin pe linia controlului
intern;
este format din 3 membrii ai Consiliului de Supraveghere care trebuie sa aiba
cunostinte in domeniile financiar si contabil;
Comitetul de remunerare:
este un organ consultativ care revizuieste, raporteaza, acorda consultanta, emite
recomandari si asista Consiliul de Supraveghere in indeplinirea atributiilor si
responsabilitatilor sale cu privire la politica de remunerare;
acorda consultanta si monitorizeaza remuneratia, bonusurile si beneficiile
membrilor Comitetului Executiv
este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere;
Comitetul de nominalizare:
este un organ consultativ care revizuieste, raporteaza, acorda consultanta, emite
recomandari si asista Consiliul de Supraveghere in indeplinirea atributiilor si
responsabilitatilor sale cu privire la nominalizarea si evaluarea adecvarii
membrilor Consiliului de supraveghere, ai Comitetului executive si respectiv a

persoanelor care detin functii cheie precum si a cadrului de administrare a


activitatii al Bancii;
este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere;
Comitetul de Administrare a Riscului:
este un organ consultativ care revizuieste, raporteaza, consiliaza si asista
Consiliul de Supraveghere in indeplinirea atributiilor care ii revin pe linia
administrarii riscurilor si emite recomandari, potrivit limitelor de autoritate
stabilite;
este format din trei membri ai Consiliului de Supraveghere, plus un membru
supleant.
2. Comitetul Executiv asigura conducerea operativa a Bancii si administrarea eficace a
riscului de conformitate. Comitetul Executiv este alcatuit din sapte membri numiti de catre
Consiliul de Supraveghere, unul dintre acestia fiind desemnat Presedinte al Comitetului
Executiv. Remuneratia membrilor Comitetului Executiv este stabilita de catre Consiliul de
Supraveghere. Durata mandatului Comitetului Executiv este de patru ani.
Comitetul Executiv poate infiinta atatea comitete dupa cum considera necesar. Unele din
aceste comitete sunt:
Comitetul privind Managementul Activelor i Pasivelor (ALCO) revizuieste, raporteaza
si asista Comitetul Executiv in indeplinirea atributiilor ce ii revin in domeniul
managementului structurii activelor si pasivelor, strategiei de finantare, politicii de
dobanzi, politicii de lichiditate. Este un organ de analiza si decizie care emite hotarari si
recomandari potrivit limitelor de autoritate stabilite. Este format din toi membri ai
Comitetului Executiv al BCR.
Comitetul de Credite revizuieste, raporteaza si asista Comitetul Executiv in indeplinirea
atributiilor ce ii revin pe linia acordarii creditelor, modificarea conditiilor termenilor de
acordare, utilizare si/sau garantare a unor credite acordate anterior, incheiere a
acordurilor, prelungirea termenului de valabilitate a acordurilor, emiterea scrisorilor de
garantie, operatiuni de factoring si alte activitati. Comitetul de credite isi desfasoara
activitatea pe 2 linii functionale distinct: linia functional retail si linia functionala
corporate.
Comitetul de Management al Riscurilor Operationale revizuieste, raporteaza si asista
Comitetul Executiv in indeplinirea atributiilor ce ii revin in domeniul managementului
riscului operational si este un organ de analiza si decizie care emite hotarari si
recomandari potrivit limitelor de autoritate stabilite. Aproba metodologia si procesele
legate de continuitatea afacerii si recomanda masuri adecvate Comitetului Executiv. Este
format din 8 membri i 7 invitati permanenti (fr drept de vot).
Comitetul de investitii si vanzari (CIV) analizeaza, decide, informeaza si asista
Comitetul Executiv in indeplinirea atributiilor ce ii revin in domeniul administrarii

spatiilor, proprietatilor si serviciilor generale efectuate de societatile din Grupul BCR, in


cel al aprobarii costurilor, precum si in coordonarea bugetarii costurilor pentru Grupul
BCR potrivit limitelor de autoritate stabilite. Este format din 3 membri.
3. Codul de etica descrie ansamblul de valori, principii si norme etice necesare pentru
respectarea demnitatii, integritatii, precum si pentru asigurarea unor raporturi echitabile atat ntre
angajati BCR, cat si in raporturile cu societatea in ansamblu. Codul de etica urmareste
promovarea valorilor si principiilor etice in cadrul BCR in vederea cresterii calitatii serviciilor
oferite si a protejarii reputatiei companiei.

Guvernanta corporativa BRD


BRD a adoptat sistemul unitar de administrare in deplina concordanta cu obiectivele unei
bune guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei
intereselor diverselor categorii de participanti si a unei functionari eficiente pe piata bancara.
1. Consiliului de Administratie reprezinta interfata dintre actionari si conducerea executiva
si constituie veriga de legatura intre membrii conducerii executive si categoriile de participanti la
activitatea desfasurata de banca. Are 11 membri, dintre care 9 sunt ne-executivi, iar unul dintre
acestia este neexecutiv independent. Consiliul de Administratie decide asupra valorilor si a
strategiei bancii, asupra politicii de management a riscului, supravegheaza activitatea Bancii si a
structurii de conducere executive.
Pentru dezvoltarea si mentinerea unor bune practici de administrare a activitatii, Consiliul de
Administratie a constituit trei comitete care sa il asiste in indeplinirea atributiilor ce ii revin, iar
pentru acestea au fost stabilite reguli de organizare si functionare, definite in reglementarile
interne.
Comitetul de audit:
este un comitet permanent, cu functie consultativa, care asista Consiliul de
Administratie in indeplinirea responsabilitatilor sale pe linia auditului;
are ca atributii principale evaluarea calitatii auditului si a controlului intern
si se asigura ca la nivelul Comitetului de Directie se iau masurile necesare
pentru a solutiona deficientele identificate in activitatea de control;
este format din 3 membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie care
au experienta corespunzatoare atributiilor specifice ce le revin n cadrul
comitetului;

Comitetul de Remunerare:
este un comitet consultativ, constituit de Consiliului de Administratie, n scopul
de a-l spijini in elaborarea si supraveghea implementarii politicii de remunerare
a Bancii;
este format din 3 administratori neexecutivi, din care unul independent, alesi de
catre Consiliul de Administratie din rndul membrilor sai;
Comitetul de Administrare a Riscurilor:
este un comitet consultativ si permanent care administreaza riscurile
semnificative, riscuri cu impact insemnat asupra situatiei patrimoniale si/sau
reputationale a bancii;
este format din membrii Comitetului de Directie, Directorul Executiv Retea,
coordonatorul functiei de administrare a riscurilor si conducatorii unor
structuri ale bancii.
2. Conducerea executiva coordoneaza activitatile zilnice a bancii si este delegata de catre
Consiliul de Administratie. Directorii Bancii sunt alesi de catre Consiliul de Administratie, dintre
administratori sau din afara Consiliului, si formeaza impreuna Comitetul de Directie. Comitetul
de Directie este format din 7 directori, dintre care un Director General. Fiecare Director este
investit cu toate competentele de a actiona in numele Bancii si de a o reprezenta in relatiile cu
tertii, in orice circumstanta legata de activitatile pe care le coordoneaza, cu respectarea
dispozitiilor legale si ale Actului Constitutiv.
Pentru a se asigura un management cat mai eficient si o buna acoperire a domeniilor de
activitate ale bancii, fiecare director are autoritate asupra anumitor activitati ale bancii si
coordoneaza direct structuri din cadrul bancii, stabilite de Consiliul de Administratie.

Guvernanta corporativa a Bancii Carpatica


Sistemul de administrare al Bancii se realizeaza in sistem dualist, conducerea fiind asigurata
de catre un Consiliu de Supraveghere si Directorat, pentru o administrare mai eficienta a
institutiei si adaptarea la conditiile actuale de piata.
1. Consiliul de Supraveghere este organul statutar al Bancii responsabil pentru
supravegherea si controlul Bancii, reprezentand structura administrativa ne-executiva.
Organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere se realizeaza in baza Actului
Constitutiv, a legilor aplicabile si a unui regulament propriu. Consiliul de Supraveghere are in
subordine directa urmatoarele comitete de lucru:

Comitetul de Audit:
comitet permanent si independent avand rolul de a asista organul cu functie
de supraveghere in realizarea atributiilor pe linia auditului intern;
functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politica bancii privind
sistemul de control intern, auditul intern si auditul financiar extern;
format din 3 membri ai Consiliului de Supraveghere care trebuie sa aiba
experienta corespunzatoare indeplinirii atributiilor ce le revin si sa detina o
intelegere clara a rolului acestui comitet pentru exercitarea functiei de audit
intern;
Comitetul de Remunerare si Nominalizare:
este un comitet permanent cu functie consultativa;
are atributii de evaluare, consultare si elaborare de propuneri in domeniul
nominalizarii membrilor Consiliului de Supraveghere si a Directoratului;
este compus din 3 membri alesi dintre membrii Consiliului de Supraveghere;
functia principala este de a asista Consiliul de Supraveghere in indeplinirea
responsabilitatilor sale privind remunerarea conducatorilor Bancii si a
personalului.
Comitetul de Supraveghere a Riscurilor:
este un comitet permanent cu functie consultativa;
rolul sau este de a asista Consiliul de Supraveghere al Bancii in exercitarea
supravegherii modului in care se infaptuieste administrarea riscurilor bancare;
are o functie consultativa in ceea ce priveste strategia si politicile bancii
referitoare la administrarea riscurilor semnificative, la sistemul de control
implementat in acest scop;
menirea sa este de a realiza evaluari si de a elabora propuneri privind
perfectionarea managementului performantei si riscului;
este compus din 3 membri alesi dintre membrii Consiliului de Supraveghere;
2. Directoratul este structura executiva a Bancii care aduce la indeplinire hotararilor
Adunarii Generale a Actionarilor, deciziile Consiliului de Supraveghere, precum si propriile
decizii, implementand totodata si procedurile interne in conformitate cu prevederile legale. In
subordinea Directoratului functioneaz urmatoarele comitete:

Comitetul de Administrare a Activelor si Pasivelor: actioneaza in scopul asigurarii


echilibrului la nivelul riscurilor financiare asumate de catre Banca in procesul de
indeplinire a obiectivelor sale;
Comitetul de Credite: asigura un proces adecvat de gestionare si dezvoltare a
portofoliului de credite;

Comitetul de Restructurare si Recuperare Credite: asigura un proces adecvat de gestiune


a portofoliului general de credite;
Comitetul de Risc: are rol consultativ, sprijinind Directoratul in realizarea atributiilor sale
pe linia administrarii riscului si rol informativ pentru Consiliul de Supraveghere asupra
problemelor legate de riscuri si de analizarea modului de derulare a administrarii
riscurilor de catre Banca;
Comitetul de Resurse Umane: gestioneaza solicitarile de majorari salariale, angajari si
numiri pe functii de conducere;
Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca: este un comitet constituit in vederea
participarii si consultarii periodice a angajatilor prin reprezentantii acestora, cu privire la
orice masura sau activitate care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea in munca a
angajatilor.

3. Codul de etic constituie o componenta a Guvernantei Corporative si a culturii


organizationale a Bancii. Cultura organizationala este rezultanta unui ansamblu de elemente,
dintre care cele mai importante sunt: sentimentul apartenentei fiecarui angajat la organizatie,
ansamblul valorilor etice ale Bncii, nivelul de pregatire profesionala a angajatilor, experienta in
cadrul sistemului bancar, instruirea de care beneficiaza, relatiile interumane si relatiile de munca
si sinergia legaturile de interdependenta si cooperare.

CUVINTE CHEIE: guvernanta corporativa, sector bancar, Consiliu de Administratie, director,


remunerare, transparenta, audit, etica, model dualist, model unitar, management de risc,
comitetele de audit, control intern, consiliul administrativ, actionari, stakeholder, societate pe
actiuni, act constitutiv, AGA, consiliu de supraveghere, comitet executiv, piata financiara,
control intern, organ de conducere, institutie de credit, cod de guvernanta.