Sunteți pe pagina 1din 58

ARHIVELE STATULUI

COALA DE ARHIVISTICA

ALBUM
fiE

PALEOGRAFIE ROMANEASCA
(SCRIEREA CHIRILICA)
EDITIA A III-a
DE

t j. BIANU

N. CARTO JAN

FOST PROFESOR UNIVERSITAR

PROFESOR UNIVERSITAR

MEMBRU SI BIBLIOTECAR AI.

MEMBRU CORESPONDENT AL
ACADEMIEI ROMANE.

AC A DEMIEI ROMANE.

TIPARUL CARTEA ROMANEASCA"


BLICURE.TI
19 4 0

www.digibuc.ro

ARHIVELE STATULUI
SCOALA DE ARHIVISTICA

ALBUM
DE

PALEOGRAFIE ROMANEASCA
(SCRIEREA CHIRILICA)
EDITIA A III-a
DE

t I. BIANU

N. CART 0 j AN

FOST PROFESOR UNIVERSITAR

PROFESOR UNIVERSITAR
MEMBRU CORESPONDENT AL
ACADEMIEI ROMANE

MEMBRU SI BIBLIOTECAR AL
ACADEMIEI ROMANE.

TIPARUL CARTEA ROMANEASCA"


BLICURESTI
940

www.digibuc.ro

EDITIE IN UNA MIE EXEMPLARE

www.digibuc.ro

PREFATA
Paleografia chirilicd este de o importantd netdgdduitd pentru studiul istoriei, limbii
i lit eraturii nationale.
Dela primele sale manifestri scrise, graiul romnesc a fost imbrcat in haina alfabe-

tului chirilic, care a ddinuit in Transilvania pand in primele decenii ale veacului trecut,
iar in vechiul Regat pnd In anul 1863, cnd, in urma unificdrii administrative a Principatelor-

Unite, s'a impus, in toate cancelariile de stat, alfabetul latin. Nici o fdramd din viata sufleteasc scrisd a neamului, in curs de cinci veacuri, nu poate fi deci descifratd fard cunoaterea
scrisului chirilic. Dela scoaterea chirilicei din coli (in Tara Romneasc incd din 1856), ea
a fost datd uitrii. Generatiile tinere, care se pregdtesc pentru cercetarea trecutului romnesc,
au azi neapdratd nevoie de a studia i deprinde descifrarea scrisului strdmoesc in seminariile
Universittilor sau in Scoala de Arhivisticd, intemeiat in 1924.

Predarea paleografiei chirilice intampina insa dificultti mari din pricina lipsei de
material necesar pentru studiu i exercitii. In 1922, cnd am deschis la Facultatea de
filosofie i litere din Bucureti, cu studen-pi de la limba i literatura romand i de la istoria
nationald primul curs metodic de paleografie chirilicd, m'am vzut nevoit sa intocmesc un
mic album de plane chirilice, Pagini de veche scriere romeineascd, cu cliee imprumutate,
prin regretatul I. Bianu, din colectia Bibliotecii Academiei Romne.
Necesitatea unei asemenea publicatii s'a vdzut indatd. In mai putin de 3 ani, ea a fost
epuizatd. Cu sprijinul acordat de Casa Scoalelor, prin regretatul T. Alessianu i de Arhivele Statului, prin d-nul C. Moisil, a apdrut apoi, in 1929, o a doua editie, care i aceasta
este de mult epuizatd.
Editia pe care o publicdm acum, prin struinta D-nului Aurelian Sacerdoteanu,
Directorul general al Arhivelor Statului, este mult imbundtdtitd i sporitd. Pentru deprinderea mai war a alfabetului chirilic, am addogat o serie de plane cu facsimile dupd texte

tiprite (cteva chiar de pe la jumdtatea secolului al XIX, cu litere de tranzi:tie). Cu


acestea..i cu altele nutnrul planelor a fost sporit dela 32 la 44.
In acela timp, fiindcd ne lipsete hied un manual de paleografie romneascd, pentru

orientarea celor ce vor s foloseascd Albumul de fatd spre a se obicinui cu descifrarea


scrisului chirilic de mn, am crezut necesar s insotim planele de o introducere in care
dup alfabetul de tipar i de mand, se lmuresc problemele principale ale paleografiei
chirilice : litere aruncate de-asupra, prescurtdri, ligamente, scrierea cu caturi, transcrierea
textelor.
editia de fatd, ne strdduim in primul rand s &din o icoand cat m2i credincioasd a
evolutiei scrisului chirilic pe toatd intinderea pdmntului romnesc, dela formele cele mai

simple pnd la cele mai complicate De aceea pe de o parte, am ales texte i documente din toate epocile i din toate pnuturile romnesti, iar pe de alt parte, am cdutat
s urmdresc formele specifice ale scrisului, in toatd varietatea manifestrilor lui, din texte
tiprite, manuscripte, hrisoave, cdrti domneti, hotdriri judeatoreti, scrisori particulare,

www.digibuc.ro

etc. In al doilea rand, am cautat s variez cat mai mult cuprinsul manuscriptelor si al docu-

mentelor pentru a destepta in jurul acestui material de studiu, un interes mai sustinut
si mai multilateral.
Exceptnd cteva pagini de facsimile din textele secolului al XVI-lea (imprumutate
din publicatia d-lui I. A. Candrea, Psaltirea Scheiand, ed. Comisiei IstorLe), precum
autografele lui Mihaiu Viteazul kimprumutat din Analele Academiei Rom. s II, I. VIII
1885 6), Dimitrie Cantemir i scrisoarea lui Ilie Abaza (acestea imprumutate din N. Iorga
Carol al XII-lea, in Analele Academiei Rom. s. II, tom. XXXIII), toate celelalte facsimile
apartin exclusiv publicatiei noastre.

0 mare parte din ele sunt extrase din manuscripte

i documente, cari

se aduc

pentru intiasi data la cunostinta publicului pe aceasta cale. Deaceea am crezut necesar sa
indic precis, sub fiecare manuscript, document sau scrisoare, depozitul unde se gaseste
originalul.

Materialul acestui Album a fost imprtit, pe cat a fost posibil, in patru grupe : texte
tiprite, manuscripte, documente i scrisori, ligamente i semnaturi. In cuprinsul fiecareia
din aceste grupe, textele au fost rnduite in ordine cronologica. Este dela sine inteles ea, in
pred area cursului, aceast ordine este susceptibild de schimbari i ea, pentru o gradare a
dificulttilor paleografice, dup descifrarea tipariturilor se poate incepe cu manuscriptele
copiate caligrafic (vezi plana XIV, XV, XVII, XXVII si XXX).
Desi editia de fa-Va. a Albumului se deosebeste mult de prima lui forma' , totusi am

tinut sa pstrez pe coperta numele mult regretatului meu profesor I. Bianu, ca un


omagiu adus memoriei sale.

www.digibuc.ro

ORIENTARI IN PALEOGRAFIA CHIRILICA


Originea alfabetului ehirilie. Alfabetul chirilic
se numeste astfel dupa numele lui Chiril, apostolul Slavilor. Chifil i fratele ski Metodiu
erau fiii unui inalt functionar bizantin al Salonicului. Cunosteau de mici limba slavd, fiinded
in secolul al IX populatia slav se intindea pn
sub zidurile Salonicului ; dobndiser apoi la
Constantinopol o solid educatie religioas6 sub
privegherea marelui patriarh Fotie i intraserg
in monahism. Trimesi, in 863, la Principele Moraviei Rostislav, care cerea din Bizant misionari
pentru crestinarea poporului su, fratil Chiril
Metodiu au tradus crtile sfinte in limba slavA
au inVentat pentru aceasta un alfabet, care nu
este cel numit azi chirilic, ci asa numitul alfabet
glagolitic. Mai trziu insl alfabetul glagolitic,
greoiu, avnd mai mult aspectul unui alfabet
oriental, a fost inlocuit cu altul mai simplu, care

a uzurpat numele pe care Il purta la inceput


alfabetul inventat de Chiril i deci s'a numit :

alfabet chirilic. Cnd neamul nostru a intrat in


zona de culturd bizantino-slav5., a imprumutat
impreun6 cu liturghia slav i alfabetul chirilic.
El a fost adoptat mai trziu i in scrierea limbi

ra

iaco

ia

Oe

thita

gA csi

= ia

=ia
=th

fl

az
buchie

vede

=a
=b
=v

(;

TT
S

slovo

=s

tverdu

Ss

iest
juvete
dzialo

zemle

11

X 3c

=e
=j

XX her
gr
w

dz

Allabetul ehirilie de mnfi. In scrierea de ,mn

=a

111w

= c, ch
liude = 1
caco

ilK

Al A%
1-1

O0
11

tnislete
na
on
pocoi
rd

ot

m
o

'I

h i
Mt
11
NI R.
10 io

a
Oea
cerfu

A A,4
T,r

ye,,Q42,

= ea

psi
=

22l

, (111 ,

/6,7,

,707,a
N,

c
Ai =1

in

= 172

=0

,71

= iu

www.digibuc.ro

=S

zz
,

us

iu

X,x,x

3=z

ce, ci

iati

=g
d
=e

CO

= u, ,

air
oy.

'96'Y

1,44

=
= t

ior
ier
ieri

911-,

(12a,A=.- b

36,

psi

in

alfabetul chile are urmkoarele forme :

J,
4,

ItC14

r glagoli = g, gh Oo u
d
4:13 * fertd
A A dobro

in

ipsilon = y

= cs

romne.

Alfabetul ehirilie de tipar. Alfabetul chirilic s'a


format dup modelul scrierii grecesti majuscule
din secolul al IX-lea si p6streazA in succesiunea
literelor, in genere, aceeasi ordine ca alfabetul grecesc. Este alatuit din 43 de semne, care, in vechile
manuscripte i in tipar, au urmkoarea form :

= ge, gi

gea

T,()

511 "

= (.1

Numerele. In scrierea chirilic, precum i in cea


greceasc, numerele se noteaz cu litere, care au
aceea0 valoare numericA pe care o au 0 corespondentele lor greceti :

4=I
g=2
r=3

IC =20

A =30
AA =40

H =50
A =6o

A=4

=5
=6
3=7
=8

0 =70
n =8o

'I =90 g
' = 100

= IO

KW

KAIO

AKW

400

dvo sau vo = dvornic sau vornic

* = 500

600

= 700

A = 900
0,4 =1000

oop

por= portar

RHC

vis = vistiernic
1

RE

Cifrele de la ro la 20 se scriu, ca 0 in numerotatia arab, cu cifra zecimelor i a unimelor, cu


deosebire c in chirilic, cifra unimelor precede
pe a zecimelor. Astfel : ii=T 12 = 61 ; I3 =FT ;

HOC
A

CTO

I4=p; 15=11; i6=s1; I7=if

De la 20 inainte, se pune inti cifra zecimelor


apoi a unimelor : 21 = ; 22 = ; 23 = ;
; 33 = etc. ;
2411A etc. ; 31 = ; .32
; 42 =
; 43 =
; 51 = 1-14 ; 52=11K ;

Oak

Nume de judete :

Alt;
X

308='PH ; 40I=va ; 50I=4ca ; 6oi=la ; 701 -ArA


goI=d-,A etc. Miile se insemnau cu cifra unimelor
i. cu o codita tiat de cloud liniute. De exemplu :
I000 0,4 ; 2000 = rE ; 3000 = ; 4000 = ,A ;

Anii se socoteau de la creatiunea lumii 0, pen-

pild, data tipririi primei Evanghelii romneti,


notat in exemplarele chirilice
=-- 7069, se
afl astfel : 7069 5508 = 1561. Pentru lunile
Sept.Dec. se scad insd 5509.

Dmb.= Dmbovita
Mu = Mucel

PH

Ri = Rmnie
h

Me = Mehedinti

Gnana PH-Slam Ri=Slam Rmnic

Nume comune :

tun

cis = cinstita
6

FIAEK

ma

Nume de luni :

plec

plecdciune

ma = martor

fE

Ghe = Ghenuarie

41:4

Fe = Fevruarie

Ina

Ma = Martie

fl

A = Aprilie

Abrevierile. In antichitatea clasick scribii in

in paleografia slav, iar din scrisul slav au deprins-o i crturarii notri din veacurile trecute.

Ca 0 in paleografia clasic, unele cuvinte se prescurtau pstrndu-se numai litera initial i final
a cuvntului. (De-asupra cuvintelor prescurtate,
ca i de-asupra numerelor, se punea de obiceiu
semnul
tilda sau titld, cf. Em. Virtosu in Arhiva Romneascd, Bucureti, IV, 1940, p. 289) :
(pentru Isus) , XE =Hs (Dentru Hristos) ;
Ii=Bgi (Bogu,=Dumnezeu) ; liftp =Bg-ta (pentru Bogorodita = Nsatoare de Dumnezeu) ;

i0

lu = Iunie

Io

Iu = Iulie

fls

Au = August

Gt

Se = Septembrie

OK

Oc = Octombrie
V

IIOEM Noem = IsToemvrie

De = Dechnivrie

gfrk=Tn, (pentru Tarii) ; Ikka=Trta (pentru

Tarita).

Monete :

Alte ori abrevierea se fcea prin suprimarea


prtii finale a cuvntului ; ultima corisonant
scris era aruncat de-asupra rndului : ,

a
0

ne

a = aspri
pe = perperi

ta = taleri

a = aprod

taleri

Nume de evangheliti :111 M = Marcu

Int

stO = stolnic

Pra = Prahova

ilE

nzuinta de a termina mai repede textul pe care-I


copiau i in acela timp pentru a economisi spatiu
fiindcg pergamentele erau scumpe
prescurtau cuvintele. Aceast tendint de abreviere a
cuvintelor a trecut din paleografia latin i greac
in paleografia bizantin, din paleografia bizantin

a = arma

pos = postelnic

llpd

X.

5000=,i. etc.

truc se credea c de la creatiunea lumii pn


la Naterea Mntuitorului trecuser. 5508 ani,
spre a afla anul erei cretine, se scad 5508. De

ve = velichi (mare)

HI

; 62 = A-11 ; 71 = 0.`4 ; 72 = 6.K ;


53 =
; 61 =
73 = 01' ; 81 = 11A ; 82 = 11K ; 94 = tiA ; 95 = tif ;
IOI =114 ; 105 =41E ; 124=9g4 ; 125 =pgf ; 205=CE ;

i = ispravnic

/10 10 = logoft

W = 800

C = 200

Titluri de boerie :

chu = cliucer

T = 300
X

CO = comis

cA = cmra

www.digibuc.ro

th
du

M = Mathei

Alte ori abrevierea se fcea prin contractie,

adic prin suprimarea unor litere


de obiceiu a
consonantelor din mijlocul cuvintelor :
ern",
aggli = arhangheli
apsli = apostoli
Ant
6`AKHTI.
blsvittl= blagoslovitil
eiRapE
blsveaste = lAagosloveaste
ctecul
i5c9
cntecul

in unele prti ale Maramaresului (Cf. I. A. Candrea,


Graiul din Tara Oapflui, Bucuresti i9o7. Ex-

tras din Buletinul Societatii Filologice, II).

Aruncat de-asupra rndului are in textele rotacizante urmtoara form :


De aci a evoluat spre forme ca :

e)

dli = durnitali

-7)

= duhil
Dnul = Domnul

.4)(k
XFIg

:rn T

HEk

Dne = Doamne
Dvdii = David
Isla = Israelii

Hal%

Iil = Israil

WiCAHIN

Ierslim = Ierusalim

dt111111C

m'enic= mucenic

A [if

SKAK

pfesta = precista
rqpi:
prrc = proroc
spsenie = spsenie
AEHIE
mlueste = milueste.
AsEtpE
Arunearea literelor de-asupra. 0 alth dificultate in descifrarea textelor chirilice provine,
dup cum s'a vzut i mai sus, din aruncarea
literelor de-asupra rndurilor. De obiceiu, se
aruncau de-asupra rndului consunantele de la
sfrsitul sau chiar din mijlocul cuvintelor dar
FIVICTA

cteodat i vocalele. Litera aruncat de-asupra se

inchidea uneorinu totde_unaintr'un mic arc :


jupa

Msitti

TS

Turcilo

Litere legate. Pentru acelea0 motive pentru


care abreviau cuvintele sau aruncau literele deasupra adicd pentru a economisi spatiul
scribii de manuscripte i acte ai antichittii luaser obiceiul, dup5. lapicide (inscriptii pe pietre),
sd lege literele intr'o singur form, sau s inchid
o literd in mijlocul alteia. La noi, tendinta aceasta
de a lega litere apare de la cele dinti monumente
de limb. i literaturd. In textele rotacizante chiar
gAsim litere legate ca :

Han

Kfrtif

Begne

KS

Ay.= fin,
FroyA b = nutult2

71 =

cu

.hrls

ISE

4113:i

ii

re
fr

locu

de la inceputul secolului al XIX, ligaturile se intlnesc foarte des i sunt foarte variate. lath' aci
cteva forme mai obisnuite :

In scrisul romnesc din secolele al XVIII si

dutale

riurel

AsTaeE

velird

ClaTa = snta()

nt

= da

==fra

= aca

cl)'

al

A?

le

03-

al

/1

li

GA

dM

14)

CO

drZ

--)
5

o.SL

al'

asta

i-P-)

Adevrata dificultate st ins in faptul c literele

aruncate de-asupra au evoluat in cursul celor


patru veacuri de scriere chirilic6 care semne

nt
Od

pt

SC

da
(-r-c

dar
de

M tAk

qt')

f.a fi

foarte
ioam

9-5

4-)

igrn
(uentru egumen)

`.1

in

R. In textele rotacizante Il gsim in forma e


pentru a nota un r spirans, asa cum se aude i azi

www.digibuc.ro

st
te

se vedea de pild textele rotacizante) , de unde apoi:

Mi

71..ke

6ar

specifice, in care nu se mai recunoaste forma primitivd de la care au plecat. Iat cteva mai caracteristice pe care le ream aci unde e cazul
cu formele intermediare :
i H,
(litera precedent, culcat spre dreapta, a

astemutula

Y)

Aruncarea consunantelor de-asupra rndului


atrgea ins dupd sine i omisiunea vocalei precedente sau mai adesea a celei urmtoare :
pliSpEA

A l4KpROYA

vru
1

iNnzpaTtl impAratu AOKS

yinniokb lumireaclzci

lu

In

KAHA

)0

va

Cele mai interesante cazUri se g'sesc in titulatura Domnilor unde literile legate sunt in acelai
timp i inflorite in forme 'care vddesc mult
migleald, ca de exemplu

A lui Ioan Canstantin Alexandra Ipsilant Voeyod :

II
ez"

anclr

andin

andru

aoi

bo

Cost

Costandin

Semnaura personal a aceluiai Domn :

din

d(ovnn

Downn

dum

dru

i gos)-

ezeu

D<O)CIM

lui

mil

Mihail

Moldapiel

Muruz

mild

nezeu

Scrierea eu caturi. In a doua jumdtate a secoluli al XVIII-lea i in primele decenii ale secolului al XIX, intlnim in hrisoavele domneti,
mai ales, o curioasd scriere aa numita scriere
cu caturi. Literele care alcdtuesc un cuvnt sunt
su

noi

lerii

oiei

oiei

Molda

Mold

mn

Vloem<o)d

tan

Terri

nu numai legate intre ele, dar i suprapuse in


ete trei sau patru etajecaturi. Pentru a descifra
cuvntul trebue s urcdm ca ss culegEm literele din cele 3-4 caturi in care sunt impr4tiate.
lat aci o prob6 :

5
zeu

In monograme.In monogramele Domnilor intl-

nim, cele mai frumoase modele de litere legate.


deasemeni,

Noi Mihail Grigorh Sulu( Voevoda cu mila lui Dumn &du Doinn Tlirii Moldaviei

Iat, de pild, semntura lui Constandin Brancoveanu :

IscAlitura unui boer se prezenta astfel :

Isaac Ralet vel Logoftil pi ocilah

Scrierea aceasta era obinuit mai ales in inifinalele hrisoavelor.

Introducerea alfabetului latin la noi. Alfabetul


chirilic s'a intrebuintat la noi pnd in anul 1856,
cnd in urma unirii administrative definitive a
ambelor Principate romne, alfabetul latin a fost
introdus intoate cancelariile de stat. In coli, el
fusese introdus inca din 1853, in Tara Romneasc.

www.digibuc.ro

Incerckile de adaptare a alfabetului latin la


nevoile limbei noastre sunt ins cu mult mai vechi.
Cea dinti carte romneasck tipkit 1m caractere
latine, este o Carte de rugdciune, tradus6 din ungureste .1 tipArit in Ardeal pe la 1570. Dar aceast
carte de rugAciuni, ca si alte cArti cu litere latine,

tipkite mai trziu, nu au putnt generaliza alfabetul latin la noi, deoarece.ele erau date la lumink

se urmrea ruperea
ca opete de propagandk
komnilor de ortodoxismul slay fie de curen-

tele teformiste, in special de calvinii unguri,

fie de Sfntul Scaun. Ca atare ele erau privite cu


neincredere de masa cea mare a Romnilor, care
tinea morti la traditia ortodox, mostenitd din
moi-strdmosi.

Introducerea alfabetului latin In scrierea limbii

romne a fost pus in lumina ei adevratd de


reprezentantii scoalei ardelene. In nkuinta de a
afirma originea latin a neamului, inteo vreme
cnd aceasta era contestat, ei au propus in-

locuirea alfabetului slavon, care ascundea caracterul romanic al limbii noastre, cu alfabetul latin.
In cea dinti oper a scoalii latiniste, Elementa
linguae daco-romanae sive valahicae, tipdrit la
Viena, in 1870, de Samuel Micu i Gh. incai, dup

ce se stkueste, in introducere, asupra originei


latine a limbii noastre, se adaog la sfrsit un
dialog in limba romn si latink Partea romneasc este tiprit cu caractere latine, in ortografie italiand :

de cele mai multe ori scriau. cuvintele asa cum


le pronuntau ei in regiunea lor dialectald. Din
aceast cauzl, straturile de limbd - se amestecd
necontenit in textele vechi. Se *mai adaoid la
aceasta si inadvertentele si greelile copistilor.
atunci in haosul de forme variate, nu putem
sti totdeauna daed formele pe care le intlnim in
,

textele vechi erau sau nu viabile In limba


dacd nu sunt cumva greseli de copist. In publicarea textelor vehi, s au propus mai multe

sisteme pe care le reducem la urmAtoarele 6 :


I. T ext chirilic reprodus
caractere de tipar
transcriere latind. Este sistemul pe care 1-a intre-

buintat Hadeu in transcrierea documentelor


si textelor din secolul al XVI : Cuvente den bdtrni (vezi pentru criteriile de transcriere cu deosebire vol. I

pag. 3-4) ; Ion al lui G.

Sbierea in transcriefea Codicelui V oronefean


Cernauti, 1885 (vezi pag. 176) ;

I. Bianu in

publicarea PsaltirCi in verSuri a Mitropolitului

Dosoffeiu, Bucuresti, 1887. .. a.


2. Text chirilic reprodus in acsimil i transcriere
latind: Este sistemul, pe care 1-a folosit I. Bianu

in transcrierea textului din Psaltirea Scheiand,


Bucuresti, 1889 s. a.
3. Studiul linguistic al textului i, pe baza
acestui studiu, transcrierea lui in caractere latine
list/ el inct O. se redea graiul, asa cum 1 vorbea
traducAtorul sau copistii. Este sistetaul adoptat

de Ovid Densusianu in transcrierea uhui

text de hagiografie poporank Vie* Sfntului

P.,re qua bate cinev. I usie.


M'oi duce se ved cine e

V asile cel Nou, descoperit in Bibliothque Nationale din PariS (fond. grec. supl. 479) si publicat
in Anuarul Seminarului de istoria limbii
raturii romne. Studii de filologie romnd p. 59

Pe cine caul.

Vedi bene, e csa pentru ce?

In alfabet latin, a fost publicat la Viena, in


1779, 0 Carte de rogacioni pentru evlavia homului

crgtin si alte cteva, dar aceste ckti nu puteau


avea mare rdspndire, deoarece lumea romneased nu era bled deprinsd cu alfabetul latin.
Totusi staruinta crturarilor ardeleni a prins.
Dupd 1830 si mai ales dupd 1840, ekturarii din
toate tinuturile romnesti adopta un alfabet de

tranzifie in care literele chirilice sunt amestecate


cu litere ltine (a se vedea plansele V, VI, XXII,
XL) . Astfel s'a pregkit calea pentm introducerea
definitiv a alfabetului latin, Mena in Principatele- Unite in 1863.
Transerierea. Alfabetul chirilic nu era o hain
potrivit pentru limba romn. Pe de o parte, el
avea pentru acela sunet mai multe litere. Astfel
pentru L avea semnele : k, kl, 4, x i ; pentru
: s, i i m. De altd parte aceekt1 liter transcrie
mai multe sunete. Astfel k insemna cnd t, cnd
et, cnd u si cnd f. Din aceast cauz, textele
ehirilice nu sunt uor de transcris. Ideal ar fi s5.
putem transcrie textele vechi asa cum le pronuntau
cei ce le scriau. Dar pentru aceasta ar fi trebuit
s cunoastem in prealabil fizionomia linguistica
a fieckui tinut romnesc, nu nuinai din vremurile

noastre, dar si din timpurile trecute.

Or abia in vremurile noastre, D-nii Sextil Pu-

cariu, Sever Pop si Emil Petrovici au inceput


harta dialectologica
Atlasul linguistic al

limbii romdne. Iar aceastd hartd priveste numai


Aadiul actual al limbii romne. Ceeace complied
si mai mult transcrierea textelor vechi e faptul
ca 'texte scrise inteo anume regiune dialectal,
trecnd din mnd, ajungeau, cu vremea in alte
regiuni dialectale. Texte, scrise in Moldova', erau
copiate in Muntenia ; texte, traduse in Ardeal,

erau copiate in Basarabia. Copistii transcriau


textele mecanic, asa cum citeau in original, dar

io6 ;

de Sextil Pliscariu

Procopovici, Diaconul Coresi,

Alexe

Carte

cu

invdfdturd (158i) Bucuresti, 1914. s. a.

Acelas sistem a fost utilizat si de I. A. C a ndrea in editia critica Psaltirea Scheiand comparatd cu celelalte Psaltiri, publicat in editia Co-

misiei istorice a Romniei, 1916. D-nul Candrea


a mers chiar mai departe : a edutat s reconstitue
prototipul pierdut al Psaltirii Scheiane.
4. Transliterafia simpld sau ins9fitd de facsimil.

Fiinde in stadiul actual al cercetkilor textele


de limbd veche romneased ofer attea probleme, Inca nerezolvate definitiv, de fonetica si
ortografie, s'a edutat un sistem de transcriere
prin care fiecare litera chirilic sa fie redat printr'un caracter latin special, asa hick transcrierea

latin s poatd fi usor intoarsd in forma chirilick Acest sistem de care se folosise intru eatva
Sbiera in publicarea Codicelui Voroneteanu, a fost
aplicat minutios alturi de textul facsimilat, de A 1.

Rosetti in transcrierea scrisorilor cu rotacism


pastrate in arhivele municipale din Bistrita :

Lettres roumaines de la tin du XVI-e et du debut


du XV II-e sicle times des archives de Bistritza,
(Transylvanie), Bucuresti 1926 p. 4 (extras din
Grai i Suflet, II, 2, 1926 p. 187-254). Dup acest
sistem, se pstreaz in transcriere deosebirea intre
o transcris prin o, i w transcris prin a ; intre
i=e. Se pastreaza din
oy=fi i S=u intre
alfabetul chirilic unele litere a ckor Valoare fonetied nu se poate totdeauna circumscrie precis :

si h la sarsitul si in interiorul cuvintelor, cnd


n'aveau valoare fonetick at, A, (in interioral
cuvintelor) o, +.
5. Textul cnirilic reprodus tn caractere de tipar,
asa cum a procedat

f drd nici o transcriere latind

G. Giuglea in publicarea Psaltirii V oronefene

In Revista pentru istorie arheologie

www.digibuc.ro

XI (1916), p. 444-46.7 si XII (r9ri), p. 194-209


si 475-487. Acest sistem ne d o copie a tex.
tului, in a devr, dar nu lectura lui.
6. Textul chirilic reprodus in facsimile. Desi
lipsit de transcrierea latin care inlesneste inteo
mare m6surl, lectura i studiul aprofundat al
textelor, totusi aceast metod are avantajul de
a pune dinaintea specialistilor o copie fidel6 a

originalelor. In acest fel a inceput I. Bia nu

publicatia sa de Texte de limb din secolul al XVI ,


reprodus in facsimile (I. Intrebare crqtineascd, de
Coresi, Brapv, 1560, Bucuresti, 1926 ; Catechismul ;

II. Pravila Sfinfilor apostoli de Coresi Brapv,


T570-1580, Bucuresti, 1925. III, Manitscriptul
dela Ieud, Bucuresti 1925 ; IV, Lucrul apostolesc
tipdrit de Diaconul Coresi n Brapv
Apostolul
la anul 1563, Bucuresti (1930).

Dup cum se vede, fiecare din aceste sisteme


i dezavantagiile sale. Care
din el e preferabil ? Depinde de scopul urmrit
prin transcrierea textului. Dac textul prezint o
inportant6 deosebit din punctul de vedere al
cdprinsului
cum e cazul cu documentele
atunci e suficient6 o atent
textele istorice
transcriere. filologicA (sistemul 3) . Drumul urmat
in aceast6 privint6 de istoricii nostri este cel bun.
Dac61 ins valoarea textului este mai mult de

valoarea foneticA'.

o = th

1) = g fnainte de e,

Inainte de a, o, u ;

uoc =gos ; lbws = gala.


=_-. ea sau

e sau fa

u,
Il

bine 'ca ttanscrierea s fie insotit si de facsimile,


pentru a da filologului posibilitatea de a verifica
formele ce nu-1 lmuresc in deajuns din transcriere,

intruct transcrierea presupune in tnulte cazuri

interpretare. In cazul cnd aceasta nu este


posibil, atunci transliteratia i are locul ei.

In transcrierea textelor chirilice


afar de
transliteratie uncle sistemul e mai complicat
se admite azi, in genere, urmtoarea corespondenta a literelor chirilice cii cele latine :

a=a

K=b
K=v

3=Z
H, I
K

gh fnainte de e, i : rem =
ghem.

A=d
E=e
s dz

=---

c fnainte de a, o, u ;

ch fnainte de e, I :
chem.

g Inamte de a, o, u,

=1

M=

=n
n=p
H

w, 0 = 0

tc.

(dupA

valoarea fonetick .

= 6 Inainte de a, o, u
thiox=6artt, OMS=61.111111;

c mnainte de e, I.

in, im sau ch-ar


n ; Ak+ri = lAnga.

= ,t
Id = , I
= , , (dupA va
loarea foneticA).

ti are avantagiile

ordin filologic, st mai ales in formele de


limb6
arhaice sau dialectale
atunci este

t, ii, (dupA

Cteva particularittiti grafice


Spiritul i accentul. Se stie ea' in greaca clasic61
vocalele erau de 2 feluri : line 0 aspre. Vocalele
aspre se pronuntau cu o usoar aspiratie, notat

in cuvintele intrate in limba francez cu un It

initial : Ilomre.
In scrierea greac6 vocalele aspirate se notau

cu spirit aspru

; cele line cu spirit fin'. Din


paleografia greac5., spiritele au trecut in paleografia slavA, si din slav6 le-au imprumutat
scriitorii nostri vechi
desi limba noastr nu
cunoaste aceast diferentiere in pronuntarea vocalelor. In transcrierea latina este dar inutil s

le plstr6m. Alturi de spirit mai intlnim in textele


vechi si-accente ascutite tlar, cum limba noastra
in accentuarea cuvintelor n'a suferit transformari,

nu e nevoe s6 le notAm in transcrierea latin6.


Paiericul este un semn s ce se punea la sfarsitul cuvintelor terminate inteo consoan6. El se
punea de obiceiu in locul unui k, i, ca i acesta,
putea s6 inseinne in unele regiuni sau un , sau o
pronuntare mai ap6sat a ultimei consoane (in
urma cgderei lui u injum6ttit), sau uneori nici
se punea prin obicinuinta.
att ;
Dublul gama. Se stie c in limba greac clasica
dublul gama, Ty, transcria grupul fonetic ng. Din
limba greac6, particularitatea aceasta grafica a
trecut in paleografia slavA i romn6. Forme ca
AFTEAH trebuesc deci transcrise a<rha>ngheli
nu a<rha>ggeli.

www.digibuc.ro

TABLA DE MATERII
A. R. = Academia Romn5;
p. = pachet.
A. S. B. = Arhivele Statului, Bucuregt; d. --- document.
Pag.

CUPRINSUL

nic, copiat de Popa Giurgiu din Luncasprie,


Pag.

I. Prefata
2. Orientri in paleografia chirilicd .
3. Tab la de materii

3
.

XII

jud. Bihor. A. R. ins. nr. 4642.

II

1689, Moldova. Hronograf tradus de Ptraco

Danovici, copiat de Gavril Diac ot B511tteOLA . R. ms. nr. 86.


1697, Tara Romneasca. Pomelnicul Mitro-

XIII

poliei din Trgov4te. A. R. ms. nr. 2101

f. r r.

I. TIPARITURI :
Plan.5a

f. i v.

156o-1561, Brwv. Evangheliar romnesc,


tiprit de Diaconul Coresi. Epilogul. .
1642, Govora. Evanghelie invttoare. Inceputul Predosloviei lui Uriil Nsturel.

1643, Ia0. Carte romneasc de invttur


tiparit la Ia0. Inceputul Cuvntului ctre
cetitoriu de Mitropolitul Varlaam". . .
/682-1686, Ia0. Vieata i petrecerea Sfintilor. Inceputul Predosloviei Mitropolitului Dosofteiu
1688, BucurWi. Biblia lui Serban Cantacuzino. Inceputul Epistoliei a II-a a lui Pavel
cdtre Timoteiu
1859, Bucureti. Scriere de tranzitie, Cronica
anonim, publicat de Ioanid., Istoria rii
Romne0i, p. 69. Pasagiul in care se povestete uciderea lui Mihai Viteazul . .

de Costea Dasclul din Biserica Scheai, con-

II

Ill
IV
V

rar, editia II-a. Pagin5. din V. Alecsandri :

versale

3821

ms. nr. 1919. Incipit : Pentru c noao


celor ce voim a ne indulci. "

XIX

(Diverse foi volante). Incipit : In nurniti

VI

tatAlui 0 a filului 0 a sfntului duhu amin !


Lun luminat din ceriu pre pmntu l-

VI

1823, Moldova. Memnon de Voltaire, tradus


in versuri de C. Negruzzi. A.R. ms. nr.3076.

XX

sat.. "

XX

1778, Moldova. Alexandria, copiat de Ionit

Popa. A. R. ms. 1629


VII

XXI

Sec. XIX, Banat. Istoria bisericeascd. A. R.


MS. 2804

1838. Aluta Romneascd. Text scris de


VIII
VIII
IX
X
XI

1676, Transilvania. Molitvenic, copiat de


Popa Ursu din Cotigleatiu, jud. Bihor. A.
R. ms. nr. 4641 .
Secolul al XVII-lea, Transilvania. Molitve-

tinnd Fiore di Virtii i inceputul Fisiologului... A. R. ms. 1639


XVI
1701, Tara Romneasel, Calendarul astrologic al lui Const. Brncoveanu, alcAtuit de
Ion Romanul. A. R. ms. nr. 3213. . . .
XVI
1701. Vrontologhion copiat de Costea Dasclul din Biserica Scheai, Brgov. . . . . XVII
1780. Alexandria, ms. copiat de Ierei Stefan
ot Coltea-Bucureti A. R. ms. nr.575. . . XVII
1723, BucurWi. Vieata lumii de Miron Costin, ms. copiat de Ierei Stanciul dela Biserica tuturor Sfintilor. A. R. ms. nr. 2715 . XVIII
1789, BucurWi. Dioptra lui Filip Solitariul,
copiat de Gherasim Ierodiaconul. A. R.
1818, Moldova. Un descntec A. R. nr. 4687

II. MANUSCRIPTE :

Secolul al XVI-lea Psaltirea Scheian . . .


Psaltirea Scheian f. 242
r. (cu criptograma nedesfrat) i f. 242 V. . . .
Codicele Voronetean . .
Psaltirea Hurmuzachi .
Psaltirea Voronetean .
1620, Transilvania. Rojdanic, copiat de Popa
Ion Romnul din Simpetru A. R. ms. nr

XV

1693, Braov, Miscelaneu, manuscris copiat

1859, Iai. Scriere de tranzitie, Dacia LiteSuvenire din Italia, Buchetiera dela Fiore/4a
I86o, Sibiu. Scriere de tranzitie. A. Saguna,
Istoria Bisericii ortodoxe rsritene uni-

XIV

1697, Tara Romneasc. Pomelnicul Mitropoliei din Trgov4te. A. R. ms. nr. 2101

XII

mna lui Koglniceanu pentru tipar. .

III. DOCUMENTE $1 SCRISORI


1521, Cmpulung, Tara Romneasc51. Cel mai
vechiu act romehtesc. Scrisoarea lui Neacu

care jupan Han4 Begner din Brapv. Inceputul slavonesc Mudromu i plemenitomu i cistitomu i bogom darovanomu

jupan Han4 Begner ot Brapv mnoga

www.digibuc.ro

XXI

XXII

12
Pag.

zdravie ot Neacsu ot DPI,gopole" (= Inteleptului si de bun neam i cinstitului


de Duinnezeu ddruitului jupnului Hand
Begner din Brasov mult sntate dela
XXIII
Neacsu din Cmpulung).
1598, Tara Romneasd. Autograful lui Mihaiu Viteazul. (Acreditivd) Analele Acad.

Rom. s. II t. VIII (1885-1886) .

XXIII

1602, Brasov. Cartea lui Nicolae Pdtrasco,


fiul lui Mihaiu Viteazul, a Doamnei Stanca

si a Doamnei Florica pentru biserica din


Scheaiu. Incipit : Adecd noi : Io Nicolae
Ptrasco Voevod, 'e-am fost Domnu in toatd
Tara Rumneascd, feorul rdposatului Mi-

hail Voevod, si eu Doamna Stanca a rposatului lu Mihail Voevod i Doamna Florica...". Originalul in colectie particular.

Copie fotogr. la A S B.

XXV

ieiu Matei Basarab, Voevod i gospodina


Davat gospodvomi silu povelnii gospodva
mi bolrin, gospodvami Leca.. (= Cu mila

II, doc. 7. Incipit : Milostiio boieiu Io

Costandin Basarab Voevod i gospodar vsoe


XXVIII
zemle Ungrovlahiscoe. "
1720, Tara Romneasc, Trgoviste. Zapisul
lui Gheorghe
Logoat de Divan.

Incipit : Aded eu Gheorghe logoat za


divan..." A. S. B. fost in dosar nr. 9/1823 al

XXIX
mndstirii Zltari
17", Iunie 4, Moldova. 0 porund a lui Dimitrie Cantemir (autograf) Incipit : Cluciar Ndstasde...". Analele Acad. Rom., s. II,

XXX

1734, Moldova. Cartea lui Constantin Nicolae Mavrocordat. A . S. B. M-rea Secul ; p.

I. d. 37.

lui Alexandru
dru Costandin Muruz Voevod i gospodar
zemli Vlahiscoe. Intrim i acum intru a
doa domnie a noastrd hrisovul acesta..." XXXIV
1803, Tara Romneascd, Hrisovul lui Costandin Alexandru Ypsilant. A. S. B.. . XXXV
1819, Moldova. 0 carte a lui Scarlat Calimah.
A. S. B. Scriere cu caturi
XXXVI
Sec, al XVIII-lea Moldova. Scrisoarea Mitropolitului Iacov. A.S. B. M-rea Secul ;

sfinti mndstiri Neamtului. "


XXXVII
1821, Semndturi : pe o porund a Divanului
Tarn Romnesti. Arhiva Principelui C.
Basarab-Breincoveanu
XXXVII
1821, Tara Romneascd. Scrisori dela Tudor
Vlaclimirescu care Filipescu Vulpe. Arhiva Principelui C. Basarab Briincoveanu,
comunicate de d. Rm. Virtosu. Incipit : a)
Srut cinst[ita] mna d[umital]i. Fiindd
eu nu ammijlocu a venitocmai la Mitr[opolie]..." b) Cu nanitd plec[d]"e[iune] smt cin-

lui Dumnezeu Io Matei Basarab, Voevod


si Doran, am dat Domniia mea aceast porund a Domniei Mele boierului Domniei
XXVI
Mele, Leca. ")
1702, Tara Romneascd. Hrisov dela Constantin Brncoveanu. A. S. B. Sectia istoXXVII
rid Inceputul slavonesc
1688-1714, Tara Romneascd. Hrisovul lui
Constantin Brncoveanu pentru Stolnicul
Cantacuzino. A. S. B. Pot. de doc. pachet

t. XXXIII. Mem. sect. ist

1793, Noemv. 16, Tara Romneascd. Hrisovul

p. 5 d. 215. Incipit : Cuvioase igumen

XXIV

1617, Moldova. Hrisovul lui Gaspar Graziani,

Domnul Moldovei. Copie fotogr. in Arhivele Statului


1642, Aug. io. Tara Romneasd. Cartea lui
Matei Basarab care Leca Comisul. A. S. B.
Fond Mitropolia din Bucuresti,p. 81, netrebnice", d. 1. Inceputul slay.: Milostielu bo-

Pag.

p. II, d. 67. Incipit : Ermonah Sava, egumen sfnta mndstire. "


XXXII
1786, Iai. Hrisov dela Alexandru Ioan Mavrocordat. A. S. B. M-rea- Secul ; p. III,
d. 124 bis.
XXXIII

XXX

st[ita] mna d[umita]li. Prin prea plecat


pitac fac cunoscut d[umita]li c eu de aici
nu md arddic. "
XXXVIII
1820., Basarabia. Raport cdtre Isprdvnicia
Tinutului Hotin. A.S. B. Dosarul PardlbieiHotinului din anii 1819-1820 ; cu text
rusesc. Incipit : S'au primit 9 Mart. 1820.
Catr pdmnteasca Is[prdvnicie]..." A. S.

B. Dos. Pare. de Hotin.

XXXIX

1831, Tara Romneascd. Rapoarte cdtre Divanul judecdtoresc. A . S. B. Logofetia streinilor pricini pe anii 183o-31. Cond. nr. 23.

Incipit : 469 Care cinstitul judeatoresc


XXXIX

divan"

1847, I Oct., Paris. Scrisoarea lui N. Blcescu care V. Alecsandri (Scriere de tranzitie : alfabet chirilic amestecat cu alfabet
latin). A. R. ms. nr. 4499
1849, 2; Aprili , Paris. M. Koglniceanu cdtre

fratele sau, Alecu. A. R. ms. nr. 1164. Incipit : 'Iubite frate, T'am primit scrisoarea ce me-ai trimis.. "
1849, Scrisoalea lui V. Alcsandri cdtre A.
Hurmuzachi. A. R. ms. nr. 3349.. . . .

XL

XL

XLI

1722, Aprilie 23, Moscova. Scrisoarea lui Ilie

IV. LIGAMENTE, SEMNATURI

Abaza, pribeag moldovean. Incipit : Iubite frate, vere Sandule, dumitali cu sntate m inchin". Analele Acad. Rom. s. II,
t. XXXIII. Mem. sect. ist. N. Iorga, Carol

al XII-lea
1759, Mogdova. Mnstirea Pngdrati, Zapisul Ieromonahului Sava. A.S. M-rea Secul ;

XXXI

1792-18o5, Ligamente : Initiale de hrisoave XLII


i8o5, Moldova. Finalul unui hrisov ; ligamente i semnaturi
XLIII
1795-1799, Ligamente : Initiale de hrisoave
Final de hrisov
XLIV

www.digibuc.ro

PLANA I.

EZE,r4 pi T-aTAATII la ft4 aaT5P MAL


4IOA811WHKOrf CCPPIIIIVatitar)(441

001 i

tt3fiAEAE talPibi /1'6 iiiizaiL


RAH 6X 45Intystiv OULU EittlEpil ikE
tzp4W013 ilMil aEzil iiiiiltiiiiE IlEttapOif

COME IiiNii ilmillaiptI TET(O&Pifi


IllhaMLOgphEL 41rgeTE(4(14E iotqii A.,e

Az'1qvapi6 04mi E16-rilittLti gtiltinpri


CAAAPEAIrti% CiitSi LIE gMiilii.:1H lijfiECL

Stu rolOgsk 4.1w(04)Fi1isli


IIIKEith 4iiAl2 Kruit RopiltiTivii ).,1, KdriG
NpEtptitiii

YE it Cei1i1T4 EEC1KA hteiti EfiliEE aFretil

**al I.SEtilsnE KIMIEMEL AEKhAL 1 i 7


LliE talfgatinTE Hugalse 4%1 riLAS cirriff
Iii; ri A Aim% EzplIti)PAL 160, cd?E4
Itak
(pi rplifiAllti cipe EAN,11111 -64ps &I-oirm:

ibigE mina Apipcla Mill/lb factiii 'alt


Crt 111114t1 mpetputkitii tam nunlin c Ole
ncla INE1E111-14AL C114 XitikEtE IICEi C1(1
kA,ZiAcilA

wiwZ3flea ?drititiZA2;H Miif

CEpticatit &I Aginit ED

110 SiCHEPE

fiell aTOrroztlipE 6 lliii TZAti6 isiii.EL

tuimiSitunSTvitgthi AZMill I 3fin um


cauPpzaillilitiaUclAZrEuVirift Tt 3fule
alAtTO 3 f "lit Nittrau itEliclUISL;
1560-1561, Braov.

EVANGHELIAR ROMANESC, TIPARIT DE


DIACONUL CORESI. Epilogul.

www.digibuc.ro

PLANA II.

Ea

ifvr 11 'MOTO , F..7,1!

'

to'

-A

77.-71M-Wrilt:tr
4

f .

:t:wlf:;:htxcik

I -.
1119(1.0fAO filf If THTOpitAellf;
v", 4 /
NI

".%.

0;14,6'

/I/

Okf 1; lk fr O WAM5 AlIVErris/ 4,4TOFEHAVN "

"g

414T I Ii e!,,IE A6(i014


,-,
... i
Af ()0i4 C...).iigi1 lErtirrepri iteoKorni t (jal if
/
/
/
,-.
ct .1) A; ro 41p li'Zi elmf)-Itifirlittekk A,4 KA pi AI AIM -INC ,Pli'ir;
iI
/
/
4. v-"77
,1 `;;. , )
(HA vX er,iAut'of p:if
0 .:/
'

0":"

::,--

C6rk ; AA, .* (frION/e. 0,31 ?Sh, MIll tiNtff 0 Ji,t i's 604t$3
--,
...
1
/
,1 / I
/
A
1W

mg OWS,rktoris firbulit
, i,
n/
e
p.3iti dir-Aiprx,
A ItittfiA / it. 'I' is3-0 vili AwAllif riff
/
,, ...-. q 7 i 1: in /7
/ .. Id -.
fi a ( i Aif V li pi LI i 1114-117 Arri,C0

....g..

*1

Atil hiiii ii.S(1.4*ei A'reN LA'ff-i ,Ctifi CX<AAAtt.

/ '41

fr

At
174.:',0 h Lai Ft:amyl. b 6(1-OIT6 .AA 01( CriprIAr nft Art; `111.
s /
/II,7
-- / q,.. AA ,1 ,
7 79 /
.,,..1-A61i.;N .k,WriNnt1 , A "" NMI. t(N 44':f A '',7E A Yes E OT it
J... ./
/
/
7A
ii> OfgZi

SI'l,MiX'a 3110117136'r h),-/, rotma nitlfr.0 g .fiZylliSH


4,-4, .,,
;-,-; I,
"7/
gob
9
t, .!
0 '..
t 6 f)i#,F-rf AO WAMtlf

CV

ifigA/;of

..,

Af Mi4,411 &IAA( ,U.I

rffirkAF, KM (54.0fH , uitteitNilr.L:-Afi


./
0 ..,

r.

-,44...

M )U Xi Atio AS "VAT1- Min Voi 118 WAKE alit ,A Ai

rurVf
(.V.:E' ez,1 C

1r--0

0-

Arttokigualii.M
mt.,,frf AtirErr A. fils ,I,N3i7S
I,
' /
1/ - -

5-,--

14 4pEAf fttfillit `kW( ri` AtItft AI -1--411 Milli 0

-..

,,,

UPI MAMili If" 4AA:fi:i -MHAA 11161,11fill MAAS glallitti(


/,-,-%
--;,...

s AA I

A Oaf,

An MA A ,k).(..t.trrri, Cliff AiArrii Ili* firt'Sii AtirtMN


J
II /
/
,7" o
q''. f/ A

MOTO AALliii 011111 ti -{iit itlf

ril F.111 /

npeirty

(II11

11

itMtfift *6

AM43,1,0,1.t.V
.

CgotAi TRIM ful'ill mum- c.le

I
A
.7
.,
,
V.,11_1.1I-ititi\A CI Affirilf irriipM. lib ,A 6 q,L;r111 Spit (17.'F ill V i
'l
/
1
.)
'7; _I
'''' .11
WS, itlic-ripoior X. iliCliffirl'A MilirrE ALV rfrisli:4{11i1
)
4
/
f:r
1"-%

't

GEC
6 !1.4 Affilibfbilly1 ApfirLfArt'At flporrl-MtUIVX
4`
'a.
ip,
Eliti A51-I ,LAA1-{litS tili CfPrillill A..fii,M;biliZ.0.1 Ili

ti

01,

1642.

EVANGHELIE INVATATOARE, TIPARITA LA GOVORA.


Inceputul Predosloviei lui Uriil Ndsturel.

www.digibuc.ro

PLANA III.

grmnrn.vrmrml'ellvem.gr000rimergeonwl

44E-NZSZVZSIZAMMIESZNZVg

litTEMITh, illtegne

La

KVITIATATA Ofitiftfifilh twilelftaLatfAk

,,I

fi

tO

a.
fridA4HHAT trrO5 firlSOCALiff . (11H firff AH
n
a
TO, C6 ICTO
wzotliffirEAf ttftfbflil?'1.- LIM 1190
4 ye0
i /v
11VAA flibritiTEM firisCIf ST MAMITE. ErrOL5H
1

e"

wit /rt 8/
MKT AMA fr&ffirrfAE di:
/
WAMMTOON. CEITA Tf Off
marrow07elLIM MtI 4411)11-1
/V
it,
l'
/

lirCififit

14

..

ell

tr. ornsy, AMWAPAT


,4445116 ittAHTOPft UM 14:0A
-1
I/

Kg-LT ( 4fil

.I/f

TYT 5110 ArLOSITTA0 UM tit6111WirriA0

19 cAolidie ROffi0. If A/Ali


'Y lt(if
' YAA ,H A1145%
WOW
, fli ff glifg1T001. WH40MHL ATOAT% 14A/4
q- /
.7L-

M0140/if11 A.A (1 LIM MHArA, UM (TAW WH eneftair A TO


/4..1 ("%-i,
AI
AT'l CEM/NiA fo/wAtirCeacIii rirrrIfiff 'I' YETA 1+A%

IffilAnOtAAMMYlf ,tTfAYArri:A AntA4VA. Ohl:MT/Xi


HtfliMA YrkFIEM

rilkOlOtt AM5ialliff H5Grifi11T0

ACAA

11 tforrt, Ic 'Cc
jt.til:PrroWITA CAW /f.'AS11013C: AA45%/8/ Atf.f.'TpSIMH/AA

vo

CA rytirCY Arli&H/ 'V ArLOAlt. WH HOH AULT AV. AH

CM 110AAVillin1. lf;TE IlaGA fOiWitifLiCWE if1/4/Tri14


AfitA1(4% AYH A Aei :( . A g'ruri AY'ilk ,11,1f itfirLTEITtf% WM
ill,ft0A0C CS+AFTEA01111 al AtiOCAAMMYH . ULM rrir WM

,1
a
,
"Y v ity
Tynarts f1014 Ml% 6011 VIWITI1111MHL(11 tialfildri AZ1
n/ 5,

'P

/V

KOSIIUMETErff YEICAOVII W14,0 'Uri'. Liltiripilk rb YE'

I/v

TEMA rip tiotf IflOMEttlipi WM tyrfg9S/r/A 60ACTI%

trots rig frig-Ann WI Rififi rittrzmouin


itzwabliiii
1643.

CARTE ROMANEASCA DE INVATATURA, TIPARITA LA I.PIL


Inceputul Cuvntului Mire cetitoriu al Mitropolitului Varlaarn.

www.digibuc.ro

PLANA IV.

*********+*tgf-ttM V**tit**+*tiCtter.
If*
3ti
K

6:610

I*

..
/
t ) i ) 4,
ifir AilAHHAT5/1311 4N, Tf (flfAliOtil/1;

dig

C-1.000 Itatr14iN/Ni; tilii iiPlinHifitTRI:14/1114

,f,. z,
r
e
IIIIii MHAOPTHWAliiii notrrpg Amur, AMA(1.1 F MA
-...!'
y /
..,
i
Itthifit, jr(hK4 gOffio,Arli ifX MHAitir Ani A6-A
z

.4.

Nitirsiz 6 Awl&

41

Mil 01

11114X,11 MOAA055.14
v.
Ix ..

tipAfilifil MAtt ArLi`fliFffiA Vlitirral ilFlirif il?


u
(
/
/
'AFF fliO+THA/16 AirAfilirTAAE elfilrbrrArrE 11111

/'

HAVE

fig irif-k!LiNN

firaponfirrx, trmuirpf IL iwzpii


/ zt
f tp
...

.
t,
AirA tirp5 witugrivri, LEIH InPrgiitiMPHYTE1 killiA
/ iv /
? figMI WilliHrl'AM AVIirIVA
A
se
./ .
Harr p5 Vint r r A UgHtifiAty. 11-114 ArLAMLIBH
P

41

...,

---

. f
/
/
MITI AAHAJOIrrHNE MN nprtAXMI-1HAT I
4.

fAcAttsl%
i

/1

am

Melt WAG

,A,

t.

.-.

/4

AMHE 1 kitieff etapriii. twAii& ,A,AMAtliffH


0
(7`..o r':.
A '

ii. ro 4fi
/ :
Tb41-1111ITHAAIL

fii;j1

(Az

.. 1

no flifiliiff RAtlf MTH

1;64tfig AY4 i"(.0

KAKVISfai

LDH-MOLVAMti

KV4 S'ff efWAV;rVAL

gat; Ar;;FISag

inVAri-ing

Ilifirg 1096 ,F, A FleIHMHIM rtOf 3CVAG *

frlAft ,
frlpfri

ftYryti

AYFwili,47iNcIrba

l';fir114 a; MOU-014("7

tinuirritix

A Yti 1 Ai s ra ,

%/A111

tiAoLurami

A/;j1 xc

et10(rriOAHALUp 6 21("If 9

buf'fukrAc HiLtArl

If cplf AA-N(171

f An% +nrbeAlitiALUp

Mtlfz6-ra ilriel'fiSrifiAC916

Cut)11 riptAkrrfm.l.

jAtIF ty 151,11,\F

UM otiting jtoifilitirnfv.AwfL

elafoig, rairt;,,,

Up;

Di JAIN'S
, / ,/

Wi KAMA Tag 150t110.7Ai1 ror; ii.af 0

/114;141 fritifili94

-'-",

,,,A.(1(n-

WIOLlitt;Hr (Aflif116

e
,w

if. C6t7fflAf

pn

If ftifilL +rfli

HiMA; rAlin14 iSrtgiSli 11146T

OKA C;.HfrIL +"Irwl 7

(E7Arim1 4

lin-74:1(16

Ilgryli
Xri

fi rill-1M iffiri

LIAt kg

trbSIE

.-

incraa4
1682-1686.

VIATA ,$1 PETRECEREA SFINTILOR, TIPARITA LA IliI.


Inceputul Predosloviei Mitropolitului Dosoftelit.

www.digibuc.ro

PLAN?A V.

6:-zamzo

KZTEITIIM 0 6 FO lithe TeHMk;Ob

69.

/11,A.0

D.,

Lams MirisH1 wi 1.8 atsnyea isbinda 181 Mixal-Vodi


sentenivr. 8 1. 7108 (1600).
De akolo se rLdikar lili veniri de se bit8ri

"
A

l AgFA
/ 4 AnOUTIOAY
It I
A I Allit r;('

X"C7 l'IffH rcialh

;111

WI; 647145: 1.4,n7 epbrrr,e,'Zgla s'i LI" in ,

- .- + AI
r lI
',EH YE IN (RIF ok X C -U.

,, ,v
116"1-frnSAVi (p,i
f

I
, IA,Af EinnArz

"'

...

1,-.

,1

r"

trINATIMEMC AXii 6mft5r6V, gibpS4 %


caYmr-b/cnr, 6 fAA Crner1M01.101, Iii (de.illlr6 Iffi4Hr,
I
r
lifi'lfMAMT-6
AA4 IA,. M linitHe
Al v

IS)(4,1

0411-1 AE

net', .4AA
....
nrirtini fAr, tiin AC It Al ,XAb
0

1A/MH4rrIV

HO/ CrilfV

r4

1 )1i1 MHA404,111

1.=

CIONIEHiir,

/v

A/4

.4

noXrillifyi& 6

torEAF 6.(CJA UM H044 rim/E

I
,,,
AME 15(611\7 4$6X15XmildIMH AAViHrilf M AmiriMHAE

',4

`I

its VIE

1 T I AM, tS4 M SIZ4IY0 Cr6M16 oymn, Ax

,1i
e$ 4,1.AH.gialf AX.104/3,t,
A

/
AT F IA+ YE "NMI( trrifX MiiHf,

1f

A/

/y

i4

'1

Mgt: A'KfiX A rSICSS 4

AMHEOTTE I Err. Api.1410

't

I
1,11A0 AC.

' r

II)

ITINHE
ihcfrif trflile
f
'I,) J,
i
rifEn nxnprg mactimac.Dr naCIE
ITEHMele 5
.4
1
.-.
IITT/ HAV ilyMt, HOAca ii,M14/16r0.? 4y c. Af trVEME9E
,
IF 14,E l'IrtlrEfif LID1 M MA rocrnf, WH 6F tmonsitit'a
,
y ., .4.
I.
,
MHHLIYEI .
41,EY'iti CrbfdrI7F flIWEitiffl tsfmrtfrrui
\ I.
.
,
1
/ $
rY
..
VA\ 10,MfiyAy,vi Homid, milli 6i mIiHE ii nEr.49
.S..,
A4 .,/
A
.,
AA AXIi YE VIVZHil ell+
TIrbnItiM&Ifff KY fr A176 7
4q01

IsAVAE

,A, AZ4 4 rb X 7

r%

;-1

,....

t!,)Zrirb

navEerk dii
,
. I

11;eig If fiIZ

t4,Aairi...Y

1Y

MAMMYHrri rip MOH, wil lift)? ICE MArn id II1MArE


lobT4illrB, fitt Adilrb (1);11fITEAE FilfACMISE If (4,V17% ;CI
4' \ 146 1
I
' 4 ., /
Lan yap 1FAA If CAY 6AM HOAs37 t XC
'1

rY

-f.0

Illti

7 MAHHAIIHME elf AlitH IVEIHAO?


%

AS,Vce' 4ANVIIIIi$

c.71

nprn art,tart

....., Vr
..41

i
f E\XE, EVidfit6f. MOAril
o ;i

Ail,r1,Dr.

MAH'fil}hifTfOrEAVHV tlaelC

destriloni sokoti hi avestia sintg ajntor8lil 181; Ini.nimika de dinwii n8 se temea ; Ian ei nroklenif., na
fostg aj8tcirg yi vrijinami. Lili daka viz ki ;soseskii,
erui din kortg fnaintea lorg wi le zisse : bine awl venitg voiniyilor8,

vitejilorg1 his ei se renezirs asanra

181 ka nirute dixaniI selbatiye k8 sabiile skoase ; Ian

un818 se renezi k8 sblina wi '18 lovi direntg in inimi;

Iari altl degrabii ii tilt kan81g, mi kizs tr8n8Ig 181 yelgfr8mosil ka Zing konayI8, nentr8-ki n8 niti8sse, niyI se
nrileji sabia in mina hi Yea Trite ; wi remasse tr.:3m% 181 golg In milbere annkatg.

Aum ag hkratg nisma inki d'inyen8t81g 18rnei,


nisma ag nerd8tg nre m810 birbani mi fin vini ;

i liCti cA,S tall Ar t 7

niter:1:80' fikleang zisse ha si 'uti trirnilli toate owtile


Inainte la Figirawii, n8niai si rennii e1 ku birt6a
18i; lni trekindg kite-va zille ii va da ajstorg,

Notg.
Ian, kind fu inteo dirnineawi, viz viindg oaste nemneash kitre kort818 ha, Zing kuhn a1jji ne-

talAfil
Hf+rbLpinifillm
Imoduirbri74 Aorie,A, UPI AA MAHISA MA E6HIBIA7 U111
\ A
1 .9
I N.
nEr-irrild
AbEGrfiiii7 ()Kum& IIIT. um frripc frili iflf
/$

Nemai aj8torg, ka si se &hi la Figirawg


skoao,
nre doamna sa wi nre
Nikolae-Vodi, h era akolo Inkissg de Zing8ri de kiti-va vretne. Ian
Baintea 1,11orni8 fiindg legatg k8 Ardeleanil In sfahlg
yelg d'inti18 fikleang, ri)g Pag sfitaitg ; din gars 'i ft)-gidii ki va da Nentai ajatorg; Tar' fikindg altg me-

nre k8vint81g 181 awa a

,,I , 4

In 18nye1e T8rdel mi dette m1UTInitT 18I D8innezeg. Lill


merse la Baultea Worniu de 'i se r80, ST, '1 dea iteva

ayesta kiqi era aj8torg krewtinilorg, lui sta tare


ka ring viteazg bang [lentil; ell kt fikasse nre Tura

/0
i
elaijm
i Mt, i 1.

UM\ A YMiiHA

LIM NE CaTIMInfE ripm WAVE ID

AA IlArt; MAM

LTV

.igi

ill.'g neonotsEbgningligs, wi. 217010ETTal WEI in rr 1.14701p0

,.,' r

AHMUHAOp

1688.

Uffiff79% (1.4frt; fifFIYHtirry

1.1.0.

An lrf li k re

See. XIX.

BIBLIA LIJI *ERBAN CANTACTIZINO, TIPA-

RITA LA BIICURE5TI. Inceputul Epistoliei a II a lui


Pavel care Titnoteiu.

SCRIERE DE TRANSITIE.

Cronica Anonimd, publicat de Ioanid, Istoria Tarii Rointnegi, II, Bucureti 1859, p. 69.

www.digibuc.ro

270

63

4Ie denapre, wi mi Rlerna n npagese cue ; de land


.ixurpacern 4fl Rapiepa 8nde Michel Angelo, Titiano, Ra
m8mtl* maecipi nem8piropI nswics i

phaelo,

na

c8p1 de tipieam, cinrsp8s uss a nieuel mese epa, cs nor


adaooi o 4,p8nzs sa Ropona Up'b.118t1iTI a narpieI

Illese, lui anpinc de o idee arsr de 4mdpscneaus tui de


nonixn, stnI astanicsm 8n rpai I TOTIA apricriR,
RIT 4,1ps a ms .iinrpind de sup:pine qe n8 ce arinoea
de z8rp1nie, r8cram zise A ine, ner8supaTe nil mine de
.fmanrspise nsdewdeI; fitncs ayeacrs sinimre C84,Ae
Team, nrs rapsci d8ns mains apeme.
.1nrp'o caps Sinor Alsari 41nrps n Raninems meg,
mi smI zics:
B*** (Docr'al de MSAT Aa rearp8?

mea Ilpingine.mt nog "soTezar Ui.ia eag n'ag 4,0Cr


Iepapxia Apd.4.18.4oT mai !MAT CMIUCI ApxienicEorAoT
din IocTiniana diwrxig , cag wb IJLiia a csoc'o de cos

iopicdisuia InTinianet dinmi, wi ag CULIBC'0 dipenT


Harpiapxamot din NOIICTarrfill0110A, deAa Eape din
sexime aTmpna Apdearnsa n tleae sicepigeunT.

TIEPEA II.
Decnpe HIput Bicepigeurri mi de lis-rbviont

n Aimsa pornuArb, wi decnpe


EapasTepza, iu Eape_cag cEpic ageAe
aa

De rand a8 m8pir Bieuji meI nspinui n8 am 43ocr...

. 50. Ap (Di o wbpepe rpeulin, Kisnd am

1.1 pscrn5nc1i8.

BpeI ci mepoem de caps cs Beddm Norma ?...


MAI ape CI }Rom o aRrpigs
XaIdeuI...

4411e Jim Aimsa ca maTepwb,


TOTe agecTea aeag
aBbT 0 Bpeme rpegearre, wi aim Bpeme cAasenewre,

I'vrewrere derpans i&i speme....


Mi .Dmnpsta18 wre, wi ne dzicspsm An Temp de

la Pergoh.
Casa epa riRcirs de amaropl wi aoaciiAe mine de
dame, eAeranre wi aimmoace...
De o dam ce 4,11S8 0 mape mqepe; TOUT

ce ameza

Vb ne sa sompise sop, Uil opxecrp8S 4Inge18 neprx


pa,Aqe m8zila min% de o mesodie qepeacia ima ui
o mssuime de Wei rpicre, wi de coenipe...
Adtiland8mi aminre i, Jilnainre de zeqe anI, ms riciam
TOT sa ayes

eap ms iniijii meI nspinul, mi ce imp

V. Alecsandri, Suvenire din Italia Bucketiera dela Florenta,


in Dacia Literard, ed. II, Iasi 1859, p 270.
:

wb nauia pommy', n'ag asoT .ikn spemine geae

mat Best nigt o sake sicepigeacn, c'ag de pun-Bicepiqt ne mint caoma domnezeeacwb ce
cuffipinia 41n ageAe Aimst npin Apxiepet wi Hpeout
rpetll liii caasent
de onde anot ap ru3Te Bprinpi
ninesa ./krirb Elli meal
naiia ponymn de ne aTongt
n'ag aim flili Tana nocTpo"
Anna ca. Opt
Evil'

ap risndi acT(DeAig, ap apma mime, w1 cag

n urrie, cag wb no sa ci mie 4111131111T8pa atreea

de EineTenie a BicepigeT pwbpiTene opTodosee,


npin Eapea ea pecnewrean Aimsiae Hpenrrinilop
lili ag menu a nopunqi din sesime, Ra liapTea BieJii
adewb C(DainTa CupinTurb c ce dee
A. Saguna, Istoria Bisericei ortodoxe reisdritene universale, torn. II. Sibiu 186o, p. 63.

kegnitre

www.digibuc.ro

5.

PLANSA VII.

riamfeite-hrtgAfAITifieiri

't-rftlyf BE AtirrAlf1111
PH ezfidirr"

fiefittgrY
t
AA

fril
faplil'hjttEpli
ti Cad felif ctegfCf

TiTkc %1/03/c
44119k4o4ce

tai<til4 4t:16s1tia(A16;

Cf -Ara

tiMko

/
144f

iSrla r

A)? Wrg.EAttii

0111,2'71ftix,Nirtsl."

feMACtilirtIC id;t7f KAY.,


f-jft rt4cCan4f Ellin

A Km tlA E . cf, Er ft

ritE3rargittAE

CHAS ittladVf4c/931
re1 iftteit+A4r1+40-17f

didir -joy e7

CA1

et a er5zir fA4

racfliiitact-dbf. antarCit/tf
A

V514 it

fr-i-itirill(crai411iff1r2
iiiiil/Ciste tirrrtiR
mSittS,

4kiluvrila ratio

.wttifficEKE

athatire. uwClftfA;61cE

TiNfitidieteilert .7E raf

raexpv,if -4Aff,s4Amlip:

1,414-ra 4411 111411/1O4


ts;fi f n2Frajj...' idriA
"I 244'
ram a Rh".torio-)-(dffietie '
H

ti a ifapii1H1111670er
yifitf.to- mVo)sartol CUT?

fYr Es.3.Ells-aivntrNar )0J1Z

ZUE1

11-1

CIS Etatiliinralr

wt'Ot_r4t

CS/ri'gryAtim'Stalk rtfity

IcaroiCt netAkwItiti .tcrhi,Lh,

RArn-fefehrin>4,-(.4 pf
AAW.7

041-AVG

biltioAmerinopkterifirirrx

Ire', witArtMETtlA Cif.A;t2ClrliAa


/

htviva irM 0 (11111 a

1- FAC crrA4cArcerr4-itapYi.4

i7

Am tffttrrou ut .rviimikriT2(

,
tritip flA aril. 6 rikewl+1-7, WA,..'s*
)

91 f 1-11,6 E 0 r .,...5.E0 trAh_ri 1517.'

TA4AfAle EtiA/IlittsA ark

VA LUNT E ri ii,6E2(1. us fic n gh

1eFtL ArAAH:tr5rA +4114

crriick,uitt,sariatE

mgavrkcieri tic k'lyi.tici4re /


/

6tc'y tioL+a,vd

Arr.( 106 rA4 flA fi Er f Af n %AI%

:,.-/C.AAJC7kIrrE
rilr
15

fi rreAi

WV' 16(Arra--;1 .jb, aTETO


-ErtiCrtcfri14-rrrit CE tiCrifo

iN
/
A > _.-eL-

00(6/Sh

-.- ..A___5

ttfit,, ,0,0b..,,,ifid
,

ritigFV.
/ te
.,%LIANt
1/4,Ettcrolifectc%cal
154' 'CO efiltLYANif

Sec. XVI.

eincnofifty

rarItts k e (A44 LIA Attp ti t,..6 i acitiC C115Eiref-rkCIVICALIed

alit/ ruff, Sfyy-tuir


Ada o vitysr, k nu/ A4f ef
Wr4.es4rEA43!

F. 98 v.

o'44 E Wei C

..

PSALTIREA SCHEIANA.

Biblioteca Acadoniei Romans ms. nr. 449.

www.digibuc.ro

1. 9y V.

PLANA VIII.

;ivirofflittittIconiftvrotpte
cf)irAi..:4(nWt kvtiveitigtt)

tiCJA Ifit 'MA CdalCOLingfrityli

'Warta rt nrktriglaiti 0

ti C 2Ci a .TI1 RI_ 1 Lilt 11 IT1 rk A:0-11 IC A

r,
flikAgti e al tvoar 6 n s IT i 1 IS rk?
,,i ,-* -I
f
#f/tA#MA%til CA h :""'

cr4611/mriiiie.
Cg Alt
ICA OC:4EAV

kit/del* ClIOCif ',aria/Fitt

Te;.t.T.a. d 76 tu F A-,-; ..--.--

,
Will LAEA7sA4t3 V-Ci n +1, IAN IA

"maabi:ellTillt

CIO Ino/M-14./tiAlp

tii
Km% tfOrgtiAtAitCd
nocquisfinfk,frirrIpC44tI9
OilfAtCitni'Altr semplirprit

----T--

trpfbnabl. : ir mit(%. 4 1---4----I/

4rMOr0

ifitIO%Ct+ArfAcito(Aiciiciry
li.lb t i

(i'yettgAi(MArti
ArAdttlatitiCHAA

/
f.
NAIA1441/ tiPt mp XMA

r,.4. Avact....

MO IsrM Orti MC/tytt lfq: C As (A


4--#

iA-ic

otormivrhAxnfrott:)w ti

tr's
.0.....,,,,,a2e,,,,,...,,,,f,f
.,

--

1r-46i;

I
6 11 nIX i CipitCAA B Mt, 140t ti

n 'kw rh

art.

WffhAt1fIlin10011A, rC
Ai

ti KAI/ rit.lf+titTy AMA rl III .

v't

rift E/1. arifiriv

TVA fr7i/Vtlit/ftlAbr-tt

4, II

Acyypf-fell

A
F. 242 V.

F. 242 7. (cu criptogramalnedescifrat5).

XVI. PSALTIREA SCHEIANA..

Sec.

AY,cik_

Lag, LUtiPitterprryi(dyf.,.
,0(51/441(1141(443,tkr/tsp 4 ti oy n lira;
1161.16111,1 tA4);fjr4q0 ITUIM

LlItt114
Alta kl fid4alpfk' +DO MY./ it iilo\

torsi vti 46 alti, 147 VIA neycerack


Cd

Mai, Iiinbi1adtciivi)6t,

tidy t419 ICVey 111t1rp

cat12(-6so4 f(45A a 606s42t 4 A 2i1.1M V"

ritei26-totBiA2rbtmairainA Ida

'

r-,

rig fiAAK i chl Lli ot i'1flat.6 H . Lan 6r7iArt dcfrt


I/1 d a

14111 4T1

t'kfri426:1

A e4 /7 i6 4 re.1A i Mita Ci .

HA 4 77662('

4;.A. ArMe

ICleri<Irti t e riar 10441(

dray:

4/116.1.1ftfiliNfMNg2rA4nrrovititili

pirn,Ctrte1A4A26.1.Dircart
ci
40'; 4A2Karrt itri
J94:,/itrak
rimpagoOtirarici
'
/011AI it y A it rt

1106 i ;fetIA6 A4 7,-.1,yai tiliAii

mivi-ifoi i 0 CHMIA64 tirrinicr


Ai ti . tA f ,R2t,4 A m\vitritaivf2a4

+f"L4fil4p4Lt-fr,(Crrkulm0
c 162616

F. lb.

Ay 1-71411

K204.1 C i\A4t(61)

;Ad\q,

CII/1 iart.

Sec. XVI.

ti;t711(11i

, i41/4/'ri7/h/ts

CODICELE VORONTEAN.

Biblioteca Academiei Romane ms. nr. 448.

www.digibuc.ro

LU ri Al IC46/%4 2(;fr.4)1Z (7
7 4 4/11/4- (I Di ti r774 811

F. .17.

il
c-izI7ETI (if CSkrtiff

-i

--r<

rlEmf rtpe. cEfiva

Itat_uffi3Eci

Cefrill<b ri 43 0

00
t4c,E434

fro t Era

4144\14A6,111./1f klf<4A
iAis449Pli
Li-J- dcif<AA (14 ri p16..rio

rr 1<nli041.4(Jekrc-rrTt
f
4a, t<H/70,eqffiA14.
Kirteptgeira-rri f 1-'7e

A (1 "74 4 46ALArWia

(2.r,04,

?,1 01 E 1ft C-A .u..ii__KA qiii pi AUK 1-7)t r


kti A E ORC-TrErtdvt

4t ittCEA\S' ItrAri4
i
yr derh

Ae let< ,Lett E-rell& -1-17 rgAits- f triTy


pl
IA/ c ra rr p crreA ri yi rrt
?)eri
;iLiAli4E q
.11

h E A (-

ilt-t-c7)1p 0 rbriCA14
NI vi r.4 el 131 did?) ki .6.7-CE

G" )t1 E %II: kt,


A0
11 f fi ii t.17 4 AX ri IA\ -1--r1'

vrq .rart ?(ZA All ll lig (47E

Erg-frig&

To rfr i-rj%A. I <d I< ob n 4,5 ft )(A l'ki .1/14 lot


-.7

rt 4. 45. rie7 OS EN% 01 A Itle4 wootAArl.

rfri ;4.11-141
-

1(fifili4l 1:41,17o`1

ktAEA10 ArtYlcrii4A4:7
t< Q-c-rt 0

.--

11 Tr7SA E f t< 0 frt E fS E faPt

AI ct4.7

i<IA,4`6Alfrt-r-r06(4-713ritati-may rNi..e

Aw.14,,b00,--- pc-5/1-mi si;irifoo


e,f1(45 ii,442-ne01(1-10H,

CE41Wb4i4A/doktAb,l'altricy

.---

6 Al2 t AY7 E fl irt,71T4 9-1 6"

)1/4/NAEAVrt Ale

7-1-1.E A f

Tryi

. i_s_iki
44

ts

nil No cAlLie7orarillrayr: &to vi%

ENII-effiltl< CA e/Z11;:.i.

i-toy -rrl 4111-1 t ditli LAI e (SO "*AIS kl AAPI


MilIZ4 EA MAAN ef\

"

ef:Ije.1"

,v .4., i-A--7 .-)i

p E-rt -rriAl-ri

rlf, i< N,A;150 pp

t4 HI.A7 r4 f
ttA)11
tiAM4A
kil 1(4244 KA443yArralfpkirtAY
44.
ri
foyfirt-iftxrt /AA k141
TiA Cf Oy iz(z. A F rn 4:"r o crn 04)7
L.' it'

CIOH ON 51 id
Mtor C-- a ES vti. t I 2 CAsAcy -Le1-1-1
D'1
ff6rirriE.A4Aptt

,e

Wri o

trirvio erinift, on

oviCirA

Arrt h igliW .11 C14114 ri rkeAffi of.lcart


147

OYCO(fir(441114Witan4A610
fr1014:1714TbArrbrirtvAl1+E

frrieeKiC0140trrr f A tr4 thq E


WAtitireol0
'Ara
IS AA

fAf riA0Vykrrtli. ri Cii4 Wit


()%rn 116fitilfiA0 b AA At-.7 6.014:kAt
ri cnlet I<Ari4 C Eft 14fivriidit(
ins-rri.offHA ea' tz
C 1(17 eldf CA
A4 riiiipCtte

ES

0134 N 0$4 ti'M'brl-rreoly


C4 Orb ritt
bilsi 4 01.0/4.
AriayMEAEA00A414EbkiIF47141 LfeCIA
ICOACLerVAtt, ui Hrt
e aria.
e C-417 DM I-1 Cly
orirt
E tal E

144t3;71C.I'Llliti:Li.r401CfrtiA14Kh-s-rgie

Etrkli4.64C;rleikti(pAkiA4E.hrig)W
Sec. XVI.PSALTIREA HURMITZACHI.
Biblioteca Academiei Romne.

F. iii r.

www.digibuc.ro

-:'

.....,

ill HA EA ti 6-'2CM 6 ti'l I-Of 0 Cla

crp081-1-flAE/NZhliCh Al 6-il CA 0 Li E CArrt h OA


1

.V6c /A A n0 II 'kert1 m 8 0 eiN fr 8

4, (i) A c "
,_.
r
elf K AA H I: A Nis:- -li" 1(' 04" ti E titrc EA E MA/14 Ic'hItio

CA2:4ECE
Wevh/CtiatIELV.11E64CE84L17E

0"---r

A Err E Tif O rh tr4-1 f A f fri 4 A f 6 f?f rri A m F ,


,-...
_
,

I I/ I

C11 Calf hiAtt

IE.WApirliACICR'he'kCIVA
..
A4 f IC'A 11 0 pit WI Urn EA E MA A E ,0 WI 10 RITES
------- / 1 ,
fit 8 Odi a Z' li OA H,
)

',Ce
- .-- h- li CTICEtti Ern HO ET-1111,;AIIClihr-rtri OH ETO

01.r9titt1E4i 81E, t-rp,L--to Elio cncettirNiTiA


4Aiti $ al ti /1,k"
71
r r I +1 /111*
,
i
"(mt. AS titiAh-rlytEellaJA MOA IA8 %CI-6A
-.IS
/ ...- .--, ts'
A fl urt /A ricAsh--hlunrisstnon4or,KAitifi-,
_

1--hcf

/
-,ith-AdSittiftr-Ait" Oti ticIANnOrkth-111E t fib5h11
,

'
g.
.,,
...,,
, ,,,,-,
rif *1 filit, cri -1, rilitsi 1 10 ICA LI ./N act thIff-Turh

r".
t.
CM

-(./8 f f al E h- )(1r-rvfi

.4

Ainx, 1C-hm?,6.07144 al
ICEMA HI al HA 01r5HAAE

IzprOrET7174cit-p-A

-cAistul4

'V

-EttHZ-6-AI S ti

...n i

A4 1 E

..

I/

.- ,-... I

a--

Att 1 f *1-10/1401ph/VIOALOCAC'hrtlii0talA,
.,
"
-

er E ..f Om 7$' ti ( t4r E r ( rri V

Sec. XVI.

w-snl

- .... ...
I11 0J-A15 hi a-A NA Cal ti ti A ji. Alti E II< h"411 ti fk

f e 2124 A E rut

.
"?.:Htit,ETE
OM 0 TEAM 0A-) %hurl ICA I-OCNICIH
.,,
Ail 1 E HA ti IC' OA p MAE l(rtity 8 E p E A WO rut O

/ -,

Lt11%F.A.??.

),
'
gall w As AA o ,1.0 Or Grri 1 fl Is NI E IT fA IS CM It h
,-....-.

' .,
..-IC2(traE(l
CiTlEreE
li
I
a
f
IC
IC%
CUM
f
IT I' Crl h
/
li -IC ei.)7K E
Atg.if Eh. CY-I 1-1 AA 0 H fi'h VO ? hi

tier Or Mr u t A 1-0 :.----, ICA ILI I IT WOE AL) IfhtlfriElf


I

A0

'':',---1-

t'i 6

. -...-

k ,K C AN- C it Al ti 0.-.8 ruff /X iri f IC ii tip/ icy? AC II /IN

K,s<134
A
,,
.---

--- 2 I

-,..-,
14-befAti C/ACItCfAtI1C6IitrAfICKIAAili,

/e -

IC-% ri 0 VA Li 1 Hrn E A E arA A t


.'----g-

;,I

I Si

--, _
til AS tm WA rri 8 0 E I--- 0 Pt it- 0 ZA rt 0 8 rkiir ti 117
.....,

,>

LI
/111t41-1-TA i-0 IC N7C Am EA E IV (AA 0 al AWI AAti
A_ / _y,4
n fi ti ai FA c m H 0 84 &al A AA 0 A , M 2c i'll X Li ACM
afV'e /cf;;/1 fiTTA/MI'E-781 C'A rl E (IA 8 IA 14/k Er it
2.
I .><-,,_
AIM A4 ref:1'16-'6AI sip E , a" WI E/N-1 E '2;.;;'"A if LI A
'NO .
__
/
E
'CA
r-A
A
4 t1,14 h 6-0prk
EcttXt-Lf.A4
IIA-1
I
-I fA

fi A In ti 171 ueevi-Li f AfnlAA EA lll FOriTA tiOzvitE

f,

rtAtitow f esi hl vht-Of,A

'Km IE XMAS?
AtiCre itAfi A4 I ((fit KEetturt
/
---

IS Wc.1 cf--ti C 4 A E alAN/A4 '; EVal l ( A 'h 2?iA_A


._ 11-1 E
!

i-!A

tfIHnetHifCA'h A4 H TI Or C ITI bl cl IA hi /VII-1,C-h


Or A-le.e.4 A fir III fi urt E
1114-ME A E n Or ma- rk Fla /IC
7
e Ili
IC 2(11 ri p au/ Ill re ,A cr7 fi.? H It VC al" '41 e-tt
IS h1A4114-/A.1(0110Hal FA Cm ti I E A4 0 f 01(yrA

KA

rt 6-'6 Ai f CAI al fl 0 A
A it I rA 0 r Irl E LI 1 f Se'h
I/ un oI As A

MI p.ic ICArul ti 0, t e ni-n- it ivi "A. ;;IL If-0,CA n0 iirketi-a


_
-- - _...

_-

t-lArr-IrflonettACItirnCAm46---kIC-h,st/
bi
/3

IA ICO

),

Mal 064 C /Nat E-61

ti E 6" 0 ll e E /v1 A --/A A :tit-0E1T 0 p /-0 Ai t E Vrt

PSALTIREA VORONOTEANN.

Biblioteca Academiei Romeine

nr. 693.

F. 31 Y.

www.digibuc.ro

.,-- I...

r i ,h.

PLANA XI.

is6t

tizan't,

.11.1its443/11;LIC4 witdIfM.II. (i44

yriA e la niforui titfi a tivi WE


f S
tfrrsofleit /.- . cph fia 1/111( ra 08 ar

it(144E/Grb---f

ri-stiffiA gsff 4

-I AB Ak FA6G,-A

El

-v

116-16E firmf .fill181110

GoAtI.

ii- I'M #.,,' ti 6,11,64gdmi.


..--4

...-i-.

hg
0 HE 176 YleeArrIF

144A4of olkelet:;riff eic.47A.6A6

oborm riores4 Marrs- PIT MA -1

tit'E

r.

ek is

om,

044"16 us112010-0

(16 A,114.141- uoi 4Am e m6 eta E Is two


1.1

Io

icdAh

"-N.

11.1114t 0 gifitirlA A.6 741'104 a.

.1t; 4-Luldry 44

isaisi.441ca'AVNIS/1.41170
.-----

silhav,E AaGto C4Af

4EAENssislif
1

fissi4a64 tArita-naussi.rt.e

nAEITTE

:L-

a of,.1AF zuliii4:4 tSoratimOrki tun

mAK.,11C1,

is"'

zunic.afini. filf NAP(

Lia ef,,,,rpiir.*Pi

Eh

AI'

s'A ri 0 riol brill f- -.4r;77perl f.44A4r,11,16y-v

-I'. A,1 MCC/Oi-

bt ef

l/

Liam' ijrftitINottriti 4\1461

,...._
,
rib f Way gCb./-41.111(0.4s rrunft44 (0-40

.A.A.4LAP,OfOrlittrib.ti

41A11 rh fa gy Kore7.1 eali 10 40110 IT A

_1

ty.A

L.01444311

maA

.1.)

;i6

sA

rum

GA

;.ymor-Kee

6.106,

ulna 44,)44-- (F*ACTIrri b '


i

1,1.144 14) 4,4644.4 (A/

..

tali /166/{ bp trINAgy

rn11-0 Ali tot Of

1.1-1Vt

F. z37 v.

F. z37 r.

wHYALiaHrIgligt.-

-I

4014, .u.sktrianorcuazininpAr.

ufti4. Bole
tvilTIC1C4

ark1N1(A4.

"A," --A-7)41"
VI
.443Mfb ruilrify.1Htill4Cgd FG; u..1$1
t_

14,

ai

esAtitstWit-4.

AV-412

cf, li'l0114.Ah 4) Hit ,A MIN

uti1ts406f tic(scre ri4lirtrrrEc.95ei


-

11941

V
ivatrgii qi'in Atilt, et, t

L6 Willr10.41Trne altar b-6.4zr4 -* wit

n-ronori. ",11 64,044-1 ev

sl.MAiirs1E-1E- C6cA

Trrh in 1,E AA 1;

4i'.
tliti NBA "Ity 44 (Yen 16-'1ip.114(fle

r1o4tAnt,'46 ttorrrne

A a-

p6SWOM-1

I/
(it:wag iS.PI4E fiviloriif118.1nritimoArzrj
CM e.,.4

4AT74f,/Cki

tp,A

IS I 411

flpi)

(40.4 its t.t.burei

Lami4.10

m...teme

01,4ntr1cnatfAortipe tiVnatisilcjinfl
Vo
c*Miars6,1% iEl1f. rs a.116,10i4,6046
,

Troy

rig,4 1.4.164

u4

LimAss

f,11:44
1).

-rp

nbro zz4.41:sk Aarraz,-A.A041I1 ttrir

tim

11J IM1.A4 ,tt( rr

' 11.4via

041'74

IM

lef/N 4 ;34 Aikt

11617141a

r 4"i-A %VT

L.LA I

crOp() 4(..4,(11( W

1.011,416 nnt rth

f, A

Fom,y1F ab ?CA rim". tUni-eiCsAY;41C44


Irpt

4h,LB

r"-

Mf

rnii611.116 e6

Rs-F-AtIvitiFiC -o<146

fi.1

frilLoiriTh

LI/ H

Aq, AC tliC

rtViAAC*Ii 1-640. -6

nAH. AI I, 4

LL1V
i*.;

J.

n41611t

rnio

u.m.64,

iti1 A,A
+.,1 Ai 41

1620. - ROJDANIC, eopiat de Popa Ion Rornnul din Sirnpietru (Transilvania).


Bibl. Acad. Rom., ms. 3821.

F. /38 r.

F. 2-38 V.

www.digibuc.ro

Ifq

ME Mg. 101 '1E n1?;4?:3zae ILI -acn2


itEMK
ELY filfeE S2?-21Y/z(rnntle

ijtv)ehb tv! oplui


7t

gia on Po

4,E VitleXe'.;Xc

'Ye lc trit Ez<I14';E

orb re-gpv,v9

rd..4t

MIN ibis WM 11311 pgvgle


yelp altribnitC-Ire ?W1141tAti

j0Cint9C
Ifigiself-alinilat tit iro.4 rettic.flpfligrboind

1404141110/110pb

Cb

lficinab

ivz( I

Ecic2rIvrap2Tr1opi-0 n )
en 1c Ac
co riCa7f-A 11141(16 pad-limo pronA
-tE tyro.

rfid esrfe1911
;66 fi

&Jr, n9 mito

.1;(6 c

a fib gab, job mphi

liqHMV Mr qt.

2P yTTIVE,_ ke-Tricat7z

.1.13 ki

1-12 -1 TO rIEV1

Oqp nrick rp o37-121-Z2

pi TP910 ng-no,vici- -Felpg`nzi'n

11 pb

omtic*r)

C9-"Orril oratnri5w(
YhI(i ,tlyczc
1"Pk

tfOn prows figrinb nepii


tilt 1 WM

riE 1,I1ipThoi

e Tin* ki C1C261 rii2(

12

fippinb nbrarritioN,61glichym Tipetnd


new', aspflif ffirAvqyq C fi
plifo:
'Heim

ti ,41-np4",(7,

fr1764_

Tiepript c
mcfp 42111Z

rld feitp

fir9ItaPum quAnb.

Turctl.2 Aptnit

GliptIX:ti-LVE

ps

gt

Ty b

1674-, ,n,pq t &II

-ripe Ho

nr

DzJMcjc

6 _44-)2 riZZ

e AZ

AS' ellygleg) etalli,lalign, Irani I) "10 Ph

en,A,

Fcn.:(4(..-1Z;

Lyipn

11":11istnte

Sec. XVII.MOLITNIC, copiat de Popa Giurgiu din Luncasprie

1676.MOLITVENIC, copiat de Popa Ursu din Cotigleatiu, jud.


Bihor (Transilvania).

jud. Bihor (Transilvania).


Bibl. Acad. Rom., ins. 4642.

Bibl. Acad. Rom., ms. 4641.

F. 53 r.

F. 27 V.

www.digibuc.ro

PLANA XIII.

'7 ;;Y'lf-- - -.

....

...

.,,n_,'"

nA

P._'

1'r`f.-1,7/

,_.,.,."..

of fITI

WAD ectortridndf

Lune-Vic:cal-if olIVIS
TrICCI tta 4 -nyeitTaY Alf 4aftOnifi,h
J 1 GIN ill,
x
f-j'' .1-,:lr".. ir(
ote;rnot/tOt
-rft0 4: rile? 1 e
AS-11'20,137A Cf./ f itte)T7Feli iirn/tf,
JC24 r.7 -1
) N. ..
"-.- i ,=.
,.-1--

(;)

44.

J
(-1--- r...,:__
..c--, r-f- 4c7"*--r.
-

k' 44-1,

r 11:
IllfitifiqiitflYaf09Klq4421:
ellfAilar
t
--- S r-r0 no
Ni

Ft2 I.',

urriArrOf -f Wyo. Avtotlicterite;SpOUg


py..hrrz.f. niattir 1 b f ..i.c(n
`4 q' -I/
Tail Mc,
',/,1-, fanak
Cz ,, ' 677 /
cure24" ant /vtivir-)
f
'C'-ii-i IP-co-10
Tri(rry&
4
minfl p i ( a
S v, 11114 /116--,1-1
tall II
)1
et E "hi a
v .-, c
KO
,
-,
J
e
*V
a
f
/
ila
C-)
.,-3-- I-1
ca
.cutf
.vt
Of
Ft
rIP I. cti-rtYracf
,-1-4 2,fs't , If attingal A
--. A
' (-41
(A2( '-4-1Y//1 t-K7
.

et

et

t,/Ft1 C (...1

J 1

,i/kivt-n-n- Fix-motn
,(-7N C4.7 ifri

/11" f-121-Ntct

6.4.1%-rri 29'n
Vilfrt riltrif rip f 4r4---**-1 (..1711J

(-I."-

-- V

.1-0,4 fpct.
t Or-cnc.)fra -retiviLksiems-Av
0 f(2---(-1-(1" v- --1(-1-r
C-7 .(11.-P I'S

14 )

fc.)cc
.atitliful, 441r-tnirayn ccgt
N

ivictdpirs.mot

(70

^CZ'S

,...,

!"-"N
l7704 olifIrtotrafct,
.F.1 /
Ifp7ifct4c.) fvtaIii-t-rrif 47
V_
" "./ fr"I, f rattta,t. rtificifia
varvg.
7.,..) ..

Luct nor
-1...,.r
-J . J J
nerac rAfta
"
,
a n el% tipocc to/
<4-.0,
f
r-iN
(CCITCLY
net
-vtt
(--,
AN/ 005.h f crill
ft
i
Alfa)
Li7,-,.../
,-, J
,b(1 )
ilia 4, 00(ra IS Dit:'.,/ -rneYtorevutAr
it.7./ti i
Ail-

**-

,,.)

..-....1.-

clorrwict dtC6p11(c2 i. ti/t2fn


/
J `,";)
C"' V
i
a
r
no
,

-,,

4.2rifit-q-ri
fk-, L.,,

',.,

.1.7i

AI/hi-moo

trir-i5Ylma

t
1.ti,i1 t'-141.A/11(e4S

25" c.)

erg

11.7-1 Cf;g' ctIfAct tarrithd

VpaAUX n 'Mg-iiltieZalvviSH/4
,,,... ,

t'

.Crt

/
/ - ?.
rafZ741 a rrrYA 2f ( c?)' ii2s'n4.c04

.43 7

-wig

'If TriC0

4,:',.,,a_5,;(75--.,;13-4,carni
_
.,,e--1,3-

Tnooam 41141-taat c-.) r'T 4.3Ziffitie


rrrarnripo
... t-..-k-,..,
al.
rAlies
---1-'
iTt,, wri Yrri-X
(-3-"
"
41
c1111-17
2(6,Y
rarraV
C.527N
!
- rric.),".-moct-raitct 41 t<fc.t c.Ify isif rtvm.13
rvkigia
iiiwict
c/(41
r
ilf 1 4.V-v%lf, aX. ilynAlu
(-3''''/
Jr!
'1 ftri,fic. A
V
(71
117171sp ii TrrriffAX , . Lun Ayff -riA1 / tit
V r-r-lunitot4id
-.
Q1
/
H
'
C.-ri
-It-l'
11,(--Jv
at-12041 711)10C-Yili , iirnActpooin
a
(YriperAYR
J1-5:7 Tr ?r,trzpa
I ,rPt i i ?
N Jo/ r.,
,-.
(-7gD ,. J ../ I-1 r-r;
,--,
Pwrioutrafa
?att.-J.(0s
.uni,4261
*.' - et' pc4 , uni1,12m f ra.fla t
rnorvtanattfitif
v
, .12b-t

JP

ff

'A v -7,s71- te7!


(. I
i
vrteglurje2-iticorpfx-7,wii/taatorot
o
cril v *lap
)-tni arion (32fts t (K XJ-102( ti fa otlyi
ii....
r
/S
r,...)
v.,
i
(1,-.-.,
2,,-,
ruipatlia100
pi-rx, Aitattacil ot t to tto 4C-7(4,
C-10102(
Mgt
Ay(
fla
-1-rm MC
c-3--- J v i ..(7-7' C2- ,, (6 4.-Cc2f
1
I
C7C--1-- n; i
NI
L01
r12/W
1 a iii 34 ,ri MY ol
--1-firi<eAcf /lamely f
t,

De-r-, t?

tvtartackt. 4iotica e.7../

c-4- t \J / " ,

.425-rifv.

AJ-1

ccOit; iti#Taz.V2s-A- o11147ii:Epc(fr,44*


tOrrutOct rrii/N 111-4C714a fei f pf
...,1 1,1 J
,%.3

s- "'s

t?

-r.e-.

. (--1 /
FAO
06( .11.40 th -rflr''N
--/ 1444kriTit14, V1.1 tityt 10,
vt
1 ' 1 it

v OS

Jill, t a ITLY-upt e
fail MN/
/
(...--- (....re._..,

Irdir_

"A

h"1

-Picetcca. ,ii taw:via' /1-1 iiirryaiii


alqa q c.14Z" tea am , rtitpaan401 ,
--.5(--',/67-1
/
J i
r (7A-rn,0*, 4,Vtid ir(37710-64rict
c, -,
-,--1
/vi-vjc.,a-wup
,...i.-../W ,
;1414 Ho( tileA ITT4acurras ( (2(40(1p/6
J "6 "
0
--I
r
"
.v.
J
-N-,
.,
J
11,3-4("to cam . a EA, CKurwrtiK MeAlif3 trt,fiVillt.blatal5
iii

trit/f. A%t.ti-a rA

I
(-.A.C'4"
ila90/1r,,
N215,14111 44 PI I-1 Ot CA

ell. rt fp*frirAk Aim ..aufa..


cs. 44-7
0 ,-.
...-, 1"
--. V Jr? --.D,
(-----V
A
cl-t
---. 1 .
InytAcctiv n.71-0, A.vr ktficYcaA'rl p-1-11)1U
Av a 1 i IA 17 S' IA f (Oita) vestoormi-hx/rit-yg
el"' v -7v
i 7. , cry
,,,--41
(Amu
asi-i
ourri.
J
J
..i
-,
u.K1-ilci
-t
s..
flat
/yin
v Cr a 1
n
an.
11
f
2r(ct
/at
/112fitK
Ic-1 , ,, ....1
f(1 a Y -1 c..) ofryi f
("1"_, (-re)
)4

c-r--

A i Of crit,K cir-trito

"'"---

'1
17.5.1
et
26 c a 1-rt(.)61(6n
cirrtv 1 )4 a 25-rt
Ii.',79
i
MA rri 4, C 20-1.1) Ar, t Aaa-ais
(-)
(-3- 1-3-,<- V OCT-rihirafras"
1. i /
,..
vi Si Litj_
i
4. Trio
Av
-4,01,-53"
-1 C-2--- , v 11 i
rrIX H 1(11,1011 tizoytiA

Ft

Car tc4Wacti t T/11/

id Li

Avt/vvviW
__.....,...

r689.----HRONOGRAF, tradus de 136traco Danovici i eopiat de Gavriil Diac ot BAltateti (Moldova).


Bibl. Acad. Rom., ms. 86.

www.digibuc.ro

F. 92 V.

PLANA XIV.

/:

fr

li)e(A-pn E A rtowrti

t
AVAila

silff

101 oh'
^7/

A fiflAor

SP44
Snirji*
1697.

POMELNICUL MITROPOLIEI DIN TARGOVWIT.


(Tara RornneascA).
Bild. Acad. Ram., Ins. 2101.

F. i r.

www.digibuc.ro

PLAN*A XV

.1/

7/.

01,HAOII ?AC E

.111 0 11

(PLAIIE 1141)V
s

"TO,VP1.1.1rAr4tikultirreivif:t.
2,1

Ihn
ff itit)414_11 H4 TVA.

H 'LA RATV/1

11_1 tot

'11'

;;\

.H

KVI-tleA

IGNitatutfiNtKEofmv, 9LtiottNi
/
r

111(41111-41

I NW, Ill 11 Aill7OTIO-/i Ft ATOAT.% Oy91


.

4 61,40(14

15_44X1 A Icy

ij?(4y-m6Vinec4t

, I
11111C4 /fHOHT AlktTL

C !Ifni CIA?

_11111

111i0;71141-1 rifriittil 47E- HOAG)


7

N.

AA ivi,intlipt tun Atli E. ;4?

cnpf
r4)I-7T4

4111"91

11

l ti.vilE

rafittific

0/tif*`xlif A

111:ki

11f1I;H Alp(
orP

rim

Nil/Kt-WADI 1111141LTWITOft-OAV11. Hiltipi


9

rt hi (HIE

AN

Ilyt Tr /1. fflF1WLIA

T1Mi A

Tr% Itilic41.11B1T1 17(n)1!)?!tkrio,vtti-tivr-lk


. ,
I
,
I,
icarutrot,-Kothott,
thitd!IP`i
mil-autleA
I
v.
/
11111G1

!Sr *TflAIEUTI ctitickx,[11rL. Avii-r4Trt


,

'

-1-119momitrAfne
s

tutirc

If
.,11

\A7OM1-1111

1697.

MA146(1-1A

/)

I)

4,1113/141T 41tA Eft41-0 TIOMIkilf.IS


7
/

1IIFtO4M-UM -

POMELNICUL MITROPOLIEI DIN TARGOVI*TE.


(Tara Romneasc6).
Bibl. Acad. Rom., ms.
F. L V.

www.digibuc.ro

28
aka
(-)
-I'
,,.
sit Co'145-- /V."! 'LA fa7.-JA 71 c;4
-e.a.41 cr721 Cit-.1",..;;1,,,,
...I , 1
ile4:4 "if et 74S fr2-9, (4.4 (
4
-2.1 -7 C-4,1 7r972/0r tk

(,411,1

--.'

:4-

fri

.4.a rite .1 isr.

,'-.)

if-Isl.. :17.4.77trIZJE-4 4.
I 1-SV

.'

_411/ ''N

f 1 0 so sin .
r,

-7c1 16 ire,

..

-..

011041r-

72.(r

,--,

/7

,----

17 l',.

N. !

nl

---3-- 1

4I

r;r1
.N.
.1.2f f zroc 44". 41 AS"- 4

iiv-t:e.

ern s e7po Ira- .--1,44.-t.oei 2:to-arr.-a:A,


A ").
_1/
.--:-.,ij
I ,-7-, vs.,1 2f cy,AA,3111, toy+, ./72 e .1'71 ,
p
..1,7724, / iirTle.
.
.2:0:4-C e''
awl., At ppi,"
125 aol

.-7

,Z

?Gnu , jal../iAit iiunv Af?

4\..9-it fi-e

41:*1 g-.17717. *-1 TT7 0 ev Y .

144t GV ,-/,' rea 4 :


....L.......-....--

ifil(

41 E. tigi

1.1v
44417

.f.tIn fel717.127777(r.77,6

cfr
17412.'414%

',I-

0/2(,17/.

41-r4:-1

fr17 I "el' et iriSx -

---...-

(-1

tixatte..)

\&.71

TrOM( Lt.;hoe" AeJ:

4')

, /"ea
HI( snla 7, rz,te alf; A. or4.75.7.,,,,,r
...

',no

el

.."

aTh

ikealru ,37re'tittfify

<PT 0 C',L.)
11(7 r'14,1 7,7; 14.0%71

..%

7.--r-

Aroir(nmiptt
avit )174 -=
/ii

Ass

.. /

it 02-1-1
i

Aft6t

ei

.0'01 rh715---

072 1. S

TT f a et 001 t
4) -14 \ .. I in-.tell ez,tri ern.<

)301 .411lit

1-604/2 ,a--

- le--

4 '-4-7177
0-..?

1----12,

.if 6 C.
/Yell 7g-t 1/4, il:at , t (Wkr.1(71:A " (ii 9e - 4 s/

....

-,-.,,.........r.

r t:r

....e.e '..,-

ratf,t)614.1 trez.czeluha -4 f

--.

977 G.

416

-ear, Gv},

IL

vi-ssfoti Is ji,19-20;;Msti-zri ...9:4711:-.


'
4 -1
el rrl" 4-ci 1...
71.1
" ' ...-,.4-4v
eqf
A?7 1 lA
i.dit r-t 1. -1.4.1 / i.r
01gAni -,
/IVY ,.-1/dra 0 Ofe 7/77 tV Z.?,
li A ..., 1

.1 j

..

....4

rn(tt irTY CI en-IPA-TT,


-

,-. y

e
.7--,et 5tAtz4Le
wn.ci

pt

, 11
,,,,,a7-20.-,

el

37:7,1 A11.01 02441 7"). i

-.

-7-r-1T

V(7.41",-7-s - Azps l

ei

's

4/14.7 . it nil
if --1

!i

iC

(ICI c.enit

rn-25

,I'

-4 el

-1

-1

-Id

el

0** 't f .7.11

0 (fiat Iitt
;rift. , Lc

Y1A-Cd c ;IA(
,

11

.!

( f ,"-)
7

" i
OM: Zf11,.,(
aftfilltitr/MCJIIVII
..) 1 ---dir i
)
,
Anfo41 R , ,Acittalitirtya Trytyt Ityt.:.---Th

"----)
,

i /14111./e';

1
rdi- 1ct /4,-14-7,71 f Ats Ps
--.

,
4

( V AlA 41(--, taTa6413-4( , /4'. 111.::: c_mrtituf:,

,
i

ljilf
IliteA/tViilhil ;(V-) siVi ifs ria ll

Oft'at 1 v i rtTR4

wisitlizA:11,.;11111-'7.i 0- :-L-

..f.1477,7

1.

ca4.42)4a *

MISCELANEU, manuscris copiat de Costea Dasclul din


Biserica Scheai (Transilvania) , continnd Fiore di virt
inceputul Fisiologului.

1693.

1701.

Bibl. Acad. Rom., ms. 3213

F. 28 r.

Bibl. Acad. Rom., ms. 1639

F. 28.

CALENDARUL ASTROLOGIC al lui Constantin Brncoveanu, alctuit de Ion Romanul.

www.digibuc.ro

ock onmt

ryi trif:11114- Co o; von% :

04,24,Z.1%n

....

r -ztt/zi.3 ,

Utq i

ir.,221,74.
viftrItliArrakit j''Jo. '..49 In
ni!A, ,--it .

tal-ri -yid-loaf-

...,

-,

v.

i ta arifi

1"

e1

...

42 ......

..... .
e-aq.

4.0-z6At 141 Lz-zielY Or215, fa c,1


____,_( I

oz

a.' yr2' a cer'-itAt

..770.

..-1.-

-,
S 1-...

--`-i-S746 Act in 1 rp

-, (I

I-1

-,

zzine cif r

1'

P*1

it'

st lic--cA

V e___,.._ u ,

el

Bcv ?Yawl f
0 1( lyi
ci 17-21

o te,

4.a.

".

if

..

rN

e
au..41Ai.-)229,0-I orrA alr-Li,:to
47 4.,

c- v

4"

e'

0.d.,

ce,77 1 rnir god' -,

-1

-r-86in

4i. 11111'41:1V 44,1f

111,177 P1U-g

&a

b' O.
, IAA

If

oh 4-4o pizfr.1/,317.efiliapotInil

le'

(.1

cif'

.f.a.fri Tr i no z7jr,1.11-72Z ii7-1,1,4Zion. -

'i

tf

)7f3,1-;7411:;17177611:1 07)1)1;1

AM.??

rp:401,44Amft, givt4,?7424/ 'mutt t"-

.4- '

2tvi

ed/
N/1
f 7741
4'1
W177iy11.14,14%114112t,ylet)littrttl'ASt ti9(46
41

1V

Awl! WPM, - .27A71

cheai-Bra.ov.

vi

fill'ati 32 44 tIA976.1.21A-y

.,(;) p-)

.1112,4-

212A Tk 2r 1'2 0177p0

ant

'I, 41

f .1,121L44,14tf,772,4%A....

&1.1

.:,1)240/.4t71,4.

rtv nto 2,f 41( ,4il...eznii. 42/A41,146

r1J16V m.7701740 iv,kerfolla

'

I 71:1 .VRONTOLOGHION copiat de Costea Dasclul din Biserica


(Transilvania).

2e

1,2lict-Zi ---.?1&415 IlLetl fripormiC402-1.r

A' 1

.4411 t/Itt;Th,:js 6116134/114/11111,1111217L4(2t/2 -V71

AI V,

-r-a 2/Toq

t)

<11

zy10.,$(11flapt 4,27e4

ae

44.6' crift-I-dq."77,V;;;10'2127; f0,81%..A

..larit-tet 4) frzpa a of T lo 01 priTvin- 411_,I71

S--c-

//
t1J1212frit.f

Po

--.--

..

;..

7710 t72,4,

0 --'

.c--t-

t1111C2

frI i//:"

4;1

11117":7711/)itrrar1114'Vn ,g 4612 h

'

Ziyinyta2eril

.7fruf.isp/4f224,17r2;114txt ;J1Iriti-z;h214/1

,....._

14,1

e)
IL" 01 W-1--- c/ V , ,
51
4-rx ctret-7 1.01 a sal
(7 4-10-7-1-zin eco 2-zr

4' tfizfici Val 011

15,-,,Irait re zalriter olit.Y.2 4), --zurr7J ill.frulyetiteiCZa3


i
U

Aft71Lt6,241A,Mth,

iimi,-;,441141 *oaf jOiron2114ilitg,.ziW

- C)
CZ 4soIci-at ,

eti ailyt _A vi.--2-..

611'

th-i41Y1,444M412

410

117A, 7 7rJfettl2Veo'mli)//11-1./i111.4:747qf)

e 1,.,

r%

,C,

0
ilrz1---,,iallecerrnsAa tiemet "no- r
t IS

,p,/ito4-1,

1
Y
W2,7 .2-72i erzb ten (Zoe (011 nt

....27_,41A-Cif pi c..t. pvi

6) /

'7

4E'

1
_f_t_

Cr

.,

___

AvialtyV 44414.404/14),

270,72r ,:_lorzore4,0 Ha ism,

(1)

121.,77V

fia411;16j04-1
t-7j

p Yrain V.. 721,pc! 0-nnip. it; .11-11-7I 01X eat-P2 .1.121.71cn


(I

4.41in erm 7711,417J2S 3/22itAaiv2a ta..tVf

4yhvAr 3f144,(4. iti,,,7szttolli

silgilti'ets'

6-Y70

6.)

s Jol

-1 v

Afgttm 1114/4,1mAi

t zeolpt-V5

4.22.11-1-074.111# 1 -

-9
.211rLI,A4110JVIAT, z

,,47 00,0_9,f1,41,

e-9

0
alainvii`Tesz 22-zto/trarce

0 e-y

'4

/ I

'ILO

121)17,e , 2.40fri .d.fifikVONzthi

el

sitm 4-no ea rni-

`-*/

61

MCI

:Pr ?pi el eip,141, av (7), hd,f42%,

194 I if)14'4
4
4', -0.
4144 471 W110. iwzit -dtMA11144111 tin AA! IfrA .

)
.../-4.

6 i/-7ofl-il

11.4.1-4,22,t -

..17tor)94

4/17

2-.14,?,::' E. .Atitit C

01 a7- 1

Il
,

,Y1 -

yi 51Af Vt22:11fn2111,1411TW

/It/ 41 - :1701 (1 -

IA; 61)

ivm(rzuM1,4thmejArilgyvjf , 014 62A Z72.efr


p;

a 43=714/ t fnfrni 12141

71. ia--zosh t; -

C.ZZ7

'

//440 .772p at4rilyt:g

.12117.27) a CIVIA rnei .


-14

"2..."wo 340

Al

63 Di7onffin

-------

tt/7)

fi1

itft

-7

-1i:

,2,7M a 112A

4411 A4

1780.ALEXANDRIA, ms. copiat de Ierei stefan ot Co1ea (Bucuresti).


Bibl. Acad. Rom., ans. 575.

Bibl. Acad. Rom., ms. 1436.

F. 65 r.

F zz r.

www.digibuc.ro

PLA.N*A XVIII.

(-*

:vonv.r_vitY

itumIn

ts
I

41

rAdt.irk,A

KAtitI IA-Orn
-/

&27

2:2:11

22innzjartzi

7146

,XtfiAlltaf-c,--z-

lf 1

t;.17

X Ig I er,d
ft.'vnin
P /(Iitan, /IN 661rAt71 v4 (1 ;21nAnTa
)1
1,
,

la
/ 1 Y rf113.) znnriewnwn -I's-Y-0177i( vin ocift
f

; 9 CX nj

in (01nirt 4 : 1 1 C '

4 Vni ,,t,'L / IA 4/1 7 2 X X/176 -77. ILV741.77rn_ey i

1r91

44.17

'

'tis,7!"+60('A 11 7 I-111 1 77777.1t1


i P r )11-4;
Ai 11777fL

-772

,
el CM,11Af.'. 114- Oyat-r 7 2z121 /(1z. e_j 77 O
`I

/y

/ ..

.2_

,,-;--e" ,-4.,

its-fifixpir.4 c /I gr/v.1-1 1 221nm, rmy (1177AI-1771

oJ

I I I 74 II a
.

77,:z 7 e

c--14'

II-

,'"

,,,,

-rap/ 1 ir 1 a rlf3 634 nriif ..,

444(4-127r1 /-a( 770 On 7 t '

Iir

10;

'7.
_

Leolt.ii5,,,,:t--,-r-e, ,r7-7.1Z. inf;;I' 1-11(foaTiZ-7

.111;1/12l

to

lrirrf471

/ 7
1.1a ofel7fg raja
V

6t'I

ynitc !ter gape 2

pIt

In n yr I 11 Y Trf 3 y7,n c

,---) y

a Iner 77,7/12re;
epJ:i-.../ i
''..

t....s.,

/3

//2/ /tY(74.9.1ri 72

f 1,_.4
PL
..
11 e,
I
(7,*:
A 377)111 I 1 S. l ir 1147771K 62tzt .,
c-e
f
s.

aina ii,yer
Ca17

l ;-

rizaazni 6114?,- win r 1 afedli

2,', M n oyir1p C j ,

47411 i au-If-PA; .A S./7/ 2 7L 22:riz Tpl/i. ft iffl: // 2r/fi.


I
I'll L
77 SW-Za /17 xf, H ,J 22in 111 n . t S7-717z s7tt1/4, 777e t//77-ade Pt ,
i
i 'S
4
I
A.,

1"
a:ay

',;-'

4,4 71V ,..A.adn /I poporty 1


.)

/
,Il 2( 71-1,f7A2p(

j..Z777t j4, 4 ;j17 f

.,

fIrinfer
77 n->ierrri73' geratrafa

22M 1t-ir

L 11
1 z1,Leint
;-

/)--12ff nz7FO Jo Al

all e117 it ,Y7,- I i

t f 7/ .7,4 2011d.

l-e-;17,

nz a

a;I

4/

fr

(.: 777 ni 1

.6%

G>
i
e..),A,.///4 72fl 17 -7, Trioa777 7 6171)/, , /I Y 1 311207 a ?mar Z.,

' yr ma L

'--,-,

1167-ns ,7firal i It f , 7 f_X7431,Y4514-f ,

1-1f.73e3An ,C: Try 3,k/ Y71-z ...I e , "Zet It; ernarialtr,e .


1

'7511
Mt 71-1:_parrif ,
(ili, rip i'131,4f ii 4E777711r , rn X' IOW!

, z
ri p i 41 e tii.714 1

1 ijf It

,1")

..:

2127 11-1/2,1'111

2,

l3rz-r747. 67- tt 21nd crazi 4,

4%2727 le) fin d:Y? i- 1

MIlligfeafrn 3 ?7,v-yi ,, V-zn't C ji a 22,-E a 16 i


I
I5
Il P ,-, /
..4'
i
4'11r/if
221n
44
et of .,
n
456
il
A
,Yrnoft/
M
a
.
Y
,
111
t
.1
ii.., -/
4
"--71,7T1N'ter I la0 t . .4S'7,11111t4 t3- ter ei.
-

.11_4-7

-..".

1723.VIATA LUMII de Miron Costin, ms. copiat de Ierei Stanciul dela Biserica
Tuturor Sfintilor (Bucuresti).
Bild. Acad. Rom., ms. 2715.

F. 31 V.

www.digibuc.ro

PLANA XIX.

eo

saf e

o:

41

-.1424.--

Thr

0:* 0 :*

0:0

Alk"' 41/4- elk,./Ner1h..1N.rNI./1.-

cIP

(-44./

AFL Earn( 11

, elfit.

n
Arne; It VIE_

elz

te n'

It

11.B 4 p.1

LeE

ai.:2?(it:'

4,c22zzo

rrtz t lit*Iv

4.4,taz

cs

e-1-2

art do

(4-co,

eiff,214-tiZ str,t r to 4 etwr: ./14:-..: 9:7;7', 6)3-4 t AA-31,41#


f(1/
, r
i
v c-0,1.
,
/IV71.7710/-10A Hetbe xi.:
..-44k4 tt ihrernt ZAAAte :
/

'7/

I 'V

'

Of..A114- A4AtA Ati- ),e.i bi)rmetrzrAgapf


r
0,,,
I
1
i I t... t
r
t t i 1 ( CUR. ,hi 22z7,m.;t fro m n tE Or Ades:rt

C.-

tnH?1,4A tfrta
ar Air E-,
,
/
1
1-4-11
el .
/Ierzymni4Z
aty
.i71,,,tt,n tnAlgoa hi....4,44Nii,ir, 7[1,41' 14

v/
-4 ZnetrNZ
mr1

'7

'1

A,

2,

,
/I, abiz(49in
f
V
xrintlf

777 d

4/

L.

f..1$7

if:

MO ILE% CI;

47 ft 441 S.

laps 4h601,

5iAE-

vetenk/
eliz

AL

,tsto
Aef, -77 z

9Vm

2777 f./ errs

it

tiC

e4'

AtTzV7
1t1.6i44,?22 ,

Its(

rn

C; 6,,,t_liVipirrz

G--77

Oxit773'Ar 9 ,,,e; ;14 e .2227-..-7147.


-7-ttia(N;7
st rt:Irt 12.16 n tin,144,2
I

./,4 At .4 41(60

478(

77ip et; 11; 9

4.4 e;

An
,

Tn Aft-g r it n

71 E-771., 4S't f(a

(4 9/

C1-

stis

/ -4,
A./IA(1 a-A1,3

eon 4 e ,hk"

...

(7.14 r

nNA
4

T14

e+.

//

din ti43,

rtirx: 44.1 4&14.).1.1ztint; /I ittftf... 1777 ..


f e/nArit
r tr m__ ; mi t
n A; e
e

et,

921.

I 4..,

0:6 44'1'

77

6 1T1

It*, ,

la;

(.1 17.E-;7777./

rAinsh
r116th
c
n-girrt,77-frat tf-- 77

921_72

7711-5.14C1

.446 M. t

Tart 771.11 xi. 0

(4,"
I It_ 7

6.1-Dcrs12,
#4r-

saskie *
o

)45/..1w

i789.DIOPTRA lui Filip Solitariul, copiat de Gherasim Ierodiacouul (Bucuresti).


Bibl. Acad. Rom., ms.

www.digibuc.ro

PLANA XX.

1818, 11,4oldova.

toESCANTEC.

Bibl. Acad. Rom., ms. 4687. (Diverse foi volatile).

is

at,t,

r"
.atA, .ffir

fr

7)2;
4-tocot 4,,

nod to

to

'11

:17-, r,c4At?

r**4.

iv

41

tar (4.-eCifir

444,)L

jrz

4ef-e4

?ft44-4,94(7,4,44y4
(c4

214..4 ray% 7

41z

Ata4414-4)1

Ifni- 1-tetVIA
14

1441(.4-4-t Vt.

gl., Aztx:

4, etai A yo ,

et: 0;1. i:;,' 01,7

f.5

lc mt.*

1t4 rry-4ii,/fru

'fifoia-4u5,(46

(4;

eif 4.

It*. to

le-1(.4)

ate-,

4:71L(444LyAleztn4

, 1441.

WIR714 I 444)4Vet:
WU4/7

r 1:f-,

-,v,

,riyi...0f44,t444.J
0

1.rA

vaiy '41244/4
I

"...aft

F. 7 V.

2 r.

1823.

I\LEMNON de Voltaire, tradus in versuri de Constantin Negruzzi (Moldova).


Bibl. Acad. Rom., ms. 3076.

www.digibuc.ro

04::
ti'6 4 .,
-1

4.-

/,'

-4
6

A,Of.---:
p__

:,

.---('

'X- ef"*de.c. e r a 0

14#2,444..A
A

0,4L

16

.'r
fr..,e4,444,--04-

Pt4 ,

ajr "j44:74)1.63

q...-)71)4 tA-

z 6 is

ivkie 0._

-( 1cswits.

90

trLAtvi4
r

er

pet(
.I

tAt 1112

29

e
-7 947

g1-441-0eatz41-q/a5/(1*

f/Y e d/j.F Pee- a Ho'1',

c'6r/7hr

4,1e

114
F,44-a2

A-.1

Evai-iw

..ef:.

ier/wrix,,,sic

ere n

11

mr-f; eta 1

14-e. ez,
71

Vile..

ern,

474

alyilw.#6

i/ j

rCaiyOlt/6 C-1:444\
zu-14"f 64f JrAt401444 cr2c
cs-65
10A,
zf...a,
*,,rvciatAlia

616

<4. -,

fitot
-,x11-4(,r7

xte. 5irie

ekerfews

/de'

et-aril/4- g_-",?z?zz,e_----"

Oeir? a Er ; e
s

-31-'e

.111-77

ilietz

:sire z;-e

--)

),,,,,,,..iy:,.,,.,

<.,
..?

,2

._

11--'

,,,,,,,,z!-,29,,..,e_.1.t,

,./-a'te-

-,,;/4

4,-..--12.irs.. at,- --./


e,,,,e

s
1
-) "ID
' ,,, i e ad, 4.,,.. ar...y .122-,!--0-,,, 477 ke.. e..

.,/
.,, ,,,
.,
;

-.-,

,17,.1 7-.,!--oree-c--4:7 ie

.'

z-.,

,
e-Ti .,4-:f :-Y-.ol-- ..,
/1 77're
,f,/,'7

..,,r7

I/ /

r.,.--i? 0.: air, .4, /2-2? a_o -,'.a


..

--......

.Z11.--a ..,ef &/-,.., 7re f: I AO Z.,e'li a'

..

4,1:40.11,-

z,i

,--,

e-,-0 0 a. a,

_,.,.. .

,....

.c./. 1.:....,-,,...., ,,,,,..,3-

,.,

Sec. XIX, Banat.

ALEXANDRIA, copiat de Ionita Popa.


(Ribl. Acad. Ram. ins. 1629 I. 26 r.)

www.digibuc.ro

1.

,
!

--t.)

- .4 .r

'," / frg

ISTORIE BISERICEASCA.

(Bibl. Acad. Rom. ms. 2804.)

12;0 'V i -,7", ai-ti4f,:,/P.,=."-- 4!,:f

,r
4. a qe
ii
"ki

.r.:

1778 Moldova.

C--1!

te-1-17

z.,r

.a.,,,e? e.,--la ife if/ ,p(`' X-!.(L--',-

tr,

;1";

j.

!. CO-

ja2

11

,./ el
1

(Ata-

awl flaw_ poev

fe-a-

9x.,,4 eAk ellide

51=41

01/7

/1/1,L-044: eft"' 4-r-V69.,

(24 e-C
N.._

442;9

e,1%fiz---e

/P

+r-Z.

-D

tf

"

a"tz

)1/42,77

ZZ-.0 24'5

6r4,0 In&
4-131f

ek,

41- iv-t,6

10 kR

eiw.10 7$2--G/pd1
,...el
tora,s
A__

,r,ingi.rx.-1

lit 4-.621(71/0.(4-p-eattie

juirazraiLar

e.,4_ c-Ao warAzt-Rr

1,

4.));
ifagHA

if fj

de/"Pree),

'I & . 7 g ..

(//,?4,d -//ii e (z.(,-,

, 79'4/02, :Kr1._ //C/, 9 M;44--.,

e d'i-27.4')7":k1,7
-....-:(' VIC--''L-67

'Yja;

Cr-R le4;,..*'47

.,

4,6 '.*e..-

A.....4 . .

r
; fi,
;',

--/ ..

,,

/ ..1..1i
._. /d,
(v7.11.

,,,,

';') riVak,

},.

.17,cr

.94. i'44-7r'.4:

4' "`

,''

1 d r ( ,, e i

l'o'ci,
',pi..

/.! A )...:

,.

..,-./c.)

r
A.

A..),40 joite.:%,226L
...
1

--

..,,.

,-

,. d

I7,1

f/e 1".

//c;,: -

;,

-7,9 4/./

,
a.'112-2

:4-Y

e
."`

-./ ..,.///a.

//c

/ .70
.

...'..--

14 -7.4;.7",

727

,17,' 4, /100?*_

, yot.,e_

r,

ile. Xi_
:'21',

c-V'7

/rZ

.,

!. ,

62/.4

'

7 Y.'

l'-.

4"..ov.--E71-x

are co...o4.7-:e,..,

,-

.,1_ r ,,,tyy

..9"

,77a

vi r r yryt

*-*),. '.e.* .'

.w

..,,,,.

,..,./iki r

-,

..7,..,ay,,...

..... 4

it V717

,,

41Y,

,,,..
r

o .;

4.#

,,11-7,,a,0,..

y),.:-/,.2

/4111061-1

4/4"

6 5'

4V

..

.'",.-";? ; ..,ila ixi fr., k-7._

..

14',/rHP

4,44,,E., . ,4`rlf:--n

71(4,515

11'.

e4'

tiez44 /,'44,,aii 1.c


r, -0

4
42.

.)

W'i.z ,l'/;.--,'.,IsViA.- 1., Ai

,:s.

;,,,,,,)4t'''''''''

'.
.4/"... .

4,

...

"'N.'s 4/1.. '', -''

f;:-.1540-2 ,.

'r.sP.:--;1):::?--.:t1'
-,

,
.
et)
,.
/d rattlo-qPiflez / Inodre.14, ./1'._

>

..

..

,.

l>1

).1..,.4

0.,,,.a..9,,,,- e j4-..."

.0

1;/.4

..- /19 C.

..."

c,

cs"

--'71'27iArt'?

./k1/7/".-y-ZZ.; zy.,,,rt

...:d.2

(-'1'.

>. 0.4yr

01.4

7,1'E

1,-;!-274,/,-,..614,,,

971...-

277e...

/44 777/

,f

li

in fzn, o

'77

..

/ 9.4', /g.j.-f/

1, ei 9.5&"

I7

er 7

',

,deiV r .efr

, - i;

:rikyr

N.

(0)47 1/11

r:,;,40:4;,),.' ,,,,,,a

DEC.97.t.t

/I122,?;,/lt.---

,,....

f/71-

(1.

MS Z Er...

r
L_

1838.

11.1AUTA ROMANEASCA.

Text scris de nzdna lui Kogyllniceanu pentru lipar.

www.digibuc.ro

A-7

as, .,,

PLANA XXIII.

e--- -TvZ.,,...,.. (7.'


rf/11,3(
7( AVHTTArAotrintrrdmesiv,icrrifirnom2A4Ar Z.;:ilco 61 i N h a /%4 ,)/ '7.'
+Yril.qr b on
tit ve4.1.4

1Zeto;''

" (-77
-.
7;44, i k oe..q1-0 "cl a A I- (irti-4,SytriIv

/i ..--7 ---

A,
e-y
Ezs< ic...6,6:20frii.,
(fat .i."(4si_

,....--...

1/444

r-1

A.A.L!..1A4 PI

C"`7'

7T7f4 1.124

LA...4 .

2r....

00kr. fa witiewri .";71116nrit37y6nEtcylatirg


i

-0

:I Age_r-Trarylmo, ar4,,,li,
es.- ;.--'-'
4 ..--,... t---.

IN ' e rn-fAt .

0,11444/0 c V
,
-M.
tfTT:i ari,..-,...viiml.,a1.,,...,,,,,,,,,1,,(,,,.,,,,,,,,..,,-,

.7-rillt4f7" .

--....,

e----

-r

.c--7

I4

,...1

(6070 Ahy Irro ;7;

et

L"

ye

-/Arria4 fA

.1

C-.A.4

pf .(Lire#1 tt lilre. 71

t. rare-if. ti./.si....?:/vg

....

a*

+ip 41 efi4Jrni vilitotry rtrrt-f5 it, i ri .(14,41(z-rfne.r j, ,i,. A-ti t "it


i.,
,--7N
.4,,t,,i-i.
lit

i ----i
.rrif. i(Joefk.rri v-vcrom aylertrn

......Ci ..-., _.,-

......_

,..-77.

4,

------o

Cm

..
Ar
e.,-1 if
Al Ao rct ytAltimtrry...yrtie.
jutp<4
ziof
1

.----,. r---,

t JAL
-al oi rryk, NI t rrIpt/VAY11.,42'mjilmfar , 411 k igVi .,..tetidAytt . viRtvark Aoily45%,s
.....
e--1
.../
e7 '7" s
e---7 7-' Trfigin
--- '
,/
,, ro. f HT/J.4/0.
to T._ ity-,sdAsyz/ ,it Tr Pri7cre. eAdor(V;ieXvillhoefi

ijj/ts,riffe7L-17 ji.ffirfrilkt#4 2 .fgfpf A b CiT--rf-tfo . ri rtiattlf pyietlyisfrrri. Zyft

e-4-%
(---1 r-- %.....- f -""
+110/14 ILE at P1;10/107 bxt lytAarnrYztola,Afiliff
,s401(1 rriiiiory:01-16;;At e:ortair.
'

.--..'

....-....

4177,

1,;.1 erti-dil'i'l. Trr In f , +144* IA tA4.8:?(;V 'Ott kA 1M i

Vty

,s4 (N.:Lief-Mlle 14
/1

erry'rpv rti' trripi A V

... .
,
ri ./A 41-Alai-no ..1.,Firernt i l Ke3
ti TM- 'Clily el v eri-rn1.
-

(--"i-4.

b-4,1.,.,1,44411,4 4.,J1Kdefii/Ii-gd ITtet ::-C34-7? a?. tri

ant 11 ir

A4rfro fit C-7tirlt.


mlerrhaffr'7,fro i'57:41";:r.'7

CEL MAI VECHIU ACT ROMANESC DIN TARA ROMANBASCA.


1521. Scrisoarea lui Neacu din Cmpulung (IVIuscel) catre jupn Hands Begner din Braov.
Orig. in Arh. Stat. Brafov ; copie fotogr. in Bad. Acad. Rom.

(or Y/V0A4

Zi

`rrrl A

Yr{ (i-r-rfic-zy(
(7-7-7(-04

(11/167 (iTrf

/
d

AUTOGRAFUL LUI MIHAIU VITEAZUL (Acreditiv).


Analele Acad. Rom. 1886. (Cf. i Henfie Stahl, Gralologia. Bucureti 1926, p. T03).

www.digibuc.ro

(L

/....

-....

."?

ei, rijif;;% 'i'f.5-fig4 rem/ Trims as (iot ef

,.

_fri51/7.1yr126 )44 -/4Y;64/j 14 V (11:

il

J ,.......,.....

eaft.61. IN ii-ratin; 71 . et t .1

--,4- ... ,..ly

.4,
.A.a7 i YLAY,1,114

OM"A Q; IQ '
40,1

,........

t,
,,,..,..,,
_2". .--4----,-, ----*
firci3-.4414A)714 - Oil-fill irt4:rrii Waal
...

e"."7".

r, , riy75-rrr7114

ii.%

..t.
oiti

t?

"---..".$

-......

...I
,.. I

rarrridirradW

.)-

/j4N
r

-....,

"

,r1PAPIIIPPt: .ft
,

.. . . L

,.

ira

1.- -----,

,--7

j0114{A)44 cm"; ri CA f i
,L1,

'7

e---7

,...-,. Li

MAUL) i ;IV 0
,

....,..

........,

2.i...

le

''''.1

.4. ,
',....1
i',.1 'IV/I .1.1.> rn le.1 ,
t.1

rti,,,nif. .7 i -ff(Tr)(1104/,

k , ..,,%

.........

ust.4 r

tt

4.---'.1
,

3..1.4 Tr.7,77/4!

. hi cri i Arc

'---"..,

e rt Y

i
,,, .*<
(.;43..e.,

"I t

:,1-1:1.

t rrrti P0.4

tdriTS;

<-1%... --,"

...77-"

Yrif jfirri feYb..f, - (.1(17,6-<?:Ii 1.1Yre e3fie:, . i 1 FI4


d
)
...,

ix,,.;

r"-".

---4-'-:".'
yart tI ,

..(1,1 p.

a,

cr Lt.,..4.,

4
.r-"-.4 ,, r t-Y;t,ririi.19,1b3,
T5,1,771,

'.

f--.........

L.:,

.-41',11: /

Th,.

(....-

litinri;mt

),

"7",

..,

......

4-44

-1.1 Iti rtifirfr-7. .fii.u., c /fir ,es, tyVi.t

nr J

.,,,,

-7. .

,..,' ,f )4'111 3:a".1414.4)64


'7

........44,

1.

tritliZtrr

.1...,,ITT

- to.4 ri o .44yrr- t o rsr 0 i i Low tin r r.r.s an.

ii,41Y-<.47?,Sred tar 1 ,

--,,

1,41(41.0 rrr jYti

171artr4114.77" 2514;
.

,,

..

....

..7.

.."..,

14 (0/114 ,. Al Li

1-1

.,,_......,

(-7'.,

"'"

At274.-TriIlh.4)(4.i ,-1.4 ar ivilvaifl


...
0

J.<

a -,)- dy,--757yeti. ivntSYM t e d raj/

.7;:i

..4.1-

,./4,744,,,,,,,---;it

11.4e

.,

,...,,,

44

..,' --;',

,!1

()VC/ CliVAIT r. i et tilY-. t l \'106,1#44 el ruyvi . 1 7 T

,.../

, ---7 ,

1.1:1". s

____.,

ot tel(rjari e. -AI- .i4o4 0 *0) ran*" - Aw..1 ,44.,eb.rrj


II
0}/.It

ti tty-rtir Tri,,:17rif re/ rly Z .i.itI4 rtVrrVirrrit-r;9V-ftd,rs


,...--.

<7.4

-rr./71174 ea

--;%-ii. ,. t-sy_,4

t 11.1111p0 in

t .4( MYrt<415r171:ZITIr ;W47 4

rtr 5

).-)
.,

,........

'11

,--.%

j'
.4Ti.0,,d,o,/,,,,e_,,,:,,,,,,,.,,

';.--.

44.1111

7jc.4 ''
iii tojq rili .1,1 (.,(8.pYrri
.. .,

<-

.... 1,

.....--... --.
-,---"...

1C.67(.1. ,':4-N <7.%

iv ih, 4.4 i its

,_.- t

)- I.)

,----

f.*%
0,

?4,7.." "."'N

Al"2.4./ _lavi tirnirlt4

r.r.

1...a,

-i.'4"-',

r/trilrfi

544 A r/ / f

re.o,t .

Atir At 171t . joi,e/rt miti NA IAArri

r.v7 y

If

jj..t. VI

L'

-. _..,,

..._

.igua ,-iaistri i Turf., re-eui .44 lY .

eru'ruf.o4 Turt$4 IN i

,-...,

'

ant.0(1/1 /MIA it GI

lirif tiVrtrA v3ritt mu-

"4"lo

i.)

...-

: "isieitii A'lit'l .0147 ol !We ts,-:YC1

A ty t4....1.14

,..y,,p-,... -.4.,17,7-,..Aa
.

---",
.

1.014 fat crift4

IAA/

-at/ Wrri 14 "A a$ H.Irt


. .,

/1/

ii

,4)4010 'd:d aril

) r--

<-.../.
e.

/0-4:ri

`" 47

1Y:1> Mir 14 0.414 43414t4i4;4 Laval LI /10 rt LA %(11114.4 'TA 11,7Thiliti Ari L4 ,,,,11,4 ;,,
,i sirriYNtAtrom t ,,nit4 Lat., Alt", At "IA Ca l'i
,-,...
0...,_ , .---,, ...
---1.-%,2,2
'-')
L");
.--"S'---`
C-7
J...,-""
,--,
..,:,
..,,s.t,
...
..
-,7-.
itir
tryaS
reli.i.14/4-;
vin`j
- ad 1.4..ct YtA ra.4.41.1 ?Nil 4 . eeyari tY4Ai. m
Xdrirrirni
MAIAL1142..orfil-WiL4
. etylle
(Iv r all at

,414

-..' 4

.-7.

'4"...,44

, (2ray"
,1

mr;

,.., 0.1'4 I'1 :44144 D.-,

.)

ki144 J1n4

rre'rrItti el, "riefiVil ,^41 iltrt,i477:714 1.1#A,01 ekt*I71/1V:y511/1 (3)/A.)4,4

-7,---...

....4.4.

ha.: au

u414'n i2(3-7 44

---e-

AP-

Y...rigill .4. 1111-" I" di If 1/4" f Y:44"

" 5 filj)44 /1167SW > 1.

dot .0 ,,,,tilni,

,-,

------

-7",

._,

/17 J44

CI" 4311 e.g.........


yr"I i'l" AA " .. j""'"" * Irjj IV "jj"
,---..
4

...

%.4-* d;t.; -.aifs lit 11 011. jf.kririiiTA)641Latitf: ..ar.. i

r ..---\.

........c....

i.

, ,-..
6.`44Y.,p.ariim)44.1-Azyd.1,11,V(truer:nit.,,y;4. ..$

Ai

("ii41--;-4,00 i.-,ri.o,

"

-''

iiivi--rift 13; tr.,

----..).

.--2,7%

._1

VNd

lei

....---,
. al 1.1 el ..:.4 12crwi rn14

itr 1311

;.......

ruiTzii

ifin

4' ,4. ,:;..4 Li.7,::1

,.

,.

,.,

<-7'
<
A.,
V .. "
,,,,s e rr-rflvi- i ,- I .t.ovt. I. tx fr f s.
1Y-17.4?-3,Sf " AYA4 ty (4.7.5 .4,, - ,.1.-rirly,,,,4
t
..41*

<

"--

tt

1t

ui

414

1.(aj n'
1602, Brasov.

eaAi Lolzo

CARTEA lui Nicolae-Iltrascu, fiul lui Mihaiu Viteazul, a Doamnei Stanca si a Doamnei Florica pentru Biserica din Scheai.
Alturi semntura lui Io Nicola Voevod.
Originalul in colecfie particulUrei. Copie Mop'. in Arh. Stat., Bucurefti.

www.digibuc.ro

0'

"i.
-TT
f el
77 0

,.)

1---,_,

/(/71

,..-L-1.-

A. Z, )
ig

Tir 0

t'?

\
,

,,.............-Gt/'

(--.---

t ,0 .4 f

,
irro 4

(-2

(..-

) 4---, 01

:;-.)

illy

/1.

;''

_...-1

ti .N

ptil 7.1 /..(;

i I/ 7 ,i?

0 iti I . . 7 ,f Z-777:)-1,
11 ,41
,----1 f

A
;

,;,,'

,.j.,JLI.

V .1

f;i 17 yt i ../ i #.

I /11,1 - 6 1

ri.25,11,1/1

1..7;71,

....

-1-1-t.1

.'

c2i.ei-tirf(2xi el)

Ey

i 17,1 71

.
rlirr -{f e77.T':-/ r t c-) Ti f .
x7
141 /iFf "4 / ifj 1-j_____4.. p____3! p_r-- .-1-)

J
fr--,?.1 l l .4vs;

\i

..-.1

/,;.1

t*,14

1 Ji
1,1
, hvi ItV e. f6q -rn,? 4) 71-1 tY?1,;;;'

-, ,4 1v

4,

,,,,,

Illign-, i (7,i e f

,,, (

1,)
61

6 (rfrr-rAo, 6 II 1 il /OW .

6.I,f 6, C,`
ail

tt ii.

,---1,

,../
CI 440 ,,,St t tzt-44",trrl I ,0 r f 7 flit/ 4 n ma 4 i 16 ,t rim .u.i.e,"1-..4
.L.,
:

'.-

(1

--.1/4l (
,

_/ i"1
r--..az r

,,,;i:i

71:1

1-1

/11-7/

i 1 if

,....4.,

I, f 44 I -la F-1

r.-

iI

ji

Ill /-1/-7n iy4


/ 7 4 4,,,,)

gleMON.)

1617, Moldova.HRISOVUL LUI G4PAR GRAZIANI DOMNUL MOLDOVI I.


Originalul in Arhivele Statulm; Bucuregi.

www.digibuc.ro

4-)

...)
7174d

PLANSA XXVI.

"",V

"A
rat;11_,

4.1

TIT

Al

ate,
`'AV

fi3r
4

rfgf,trioetS,

1. . E

,P
Arro-rr6

94,

I,

4 0,41P)411 t

trg

'Ada IS

4 1-4TrA

W.
-ell 14

44

1.1

-a

ly
4-1N

'

414-f

-Us kt 441 E t

ei
'MS 1, ....T.'

tea 44.'

Af7

1. 14
,4,147,77,71

clfrt

<1;4411

.7,

I -my 4:7771Y_

41/4 '1",K;rnct,

c.

01,-

(4-e",

41
I.

777

fS,f,
t.)fc

4) it ,75.

J 1, JC.,

;7?-

-i...;74,
S

)TO )
1-1

els

11

t.""

41

I d.,11 f 4

.4 if

tI
tt

rrt

/4/

rr4,6
,

74,1 ern/
P.(

4 t#'

0-1./../

In
f

-7\

-J.Z

72-72/Y fe-AYI

too n

)7.1

4;,,1

II

lrr

4iTrt

(4.711r
1

;,0070

j7:74.4 n.01

-rr

la
pl

1642, Aug. io, Tara Romneasc6.

44=.9

1-7

SifiJ

Aett irsa kiri "="%


ryi .0148% 711' 7 1411 't 1 f 1$,4/1.4, ti\PtiA0
L.
.404.4 7.10,
177 - svrrn
(7,2

17-4,4 I) -11/17.rh r ft-4..j.T.r747

(") LA-4

rci,100;441aiizie.)

'113P"' /

174'

4,115)0

/11 it) ict/4/1QAtrizi,..r,71::


ty

r",

TrgS

.//

77

ei

4./

-4

pilti..61'7,ti )'
--7fi
(47

45\ 44..1

ZGO1.1

4,21

,(40,01 e.et.,

7." 114%11 4

.91

/.1
gAL4
4t

,11.13.127

ccitzi-.11

j.j...

......

a...

1.1

Pelf fICTroda.ipletA-777...:4 . i

,11

we

7-fig

A, s,

(tIms

Alai-us'

.2 ;77"

rryI,

-r7r4e

VA.
I/
'4416if 11(3-74)P111;74746-

ri

4.

, 'SS

,41t ITT.

7; 4

Yr.,

. .34-4 *1

.74v1(

.1 A

4.1

6( Pi ;4

L.)

Ili 1

TZ7Dfl
Ji

1,./N

4144_1:44

Mil /1/1 i 2.7%, 7, 1:117-411711 Aim


44.1
p...12
,...2211maymbi,
AP
Deft
.

zr) n471 t

re .

1
1,1 t/ji,i--fri

474,
Y1111L.,

lt.4(

4-1.1 /
iirt- 4/147)-",t4:444.44

4J4 10 rtas,

pt

41..r7;:0 +4 v

/7.10

ftr% 7-1N

4 flt;Irri
`4...

,104

.00, C23.-",

-777.4tVir

1114,

tt

(""
177,

ar- red

-11

mo,Las.

p;f7i,

fi

1.01.4:4441112.17

1f

14.1,62.,lil 'Tilt(

.14'1

jAt 6.1:4V)
rifkl 434

e'f6Pir

;pi of sinrit;

4_1.1 Ad ME
7
....oulesq

cdC,1

ti.thrli-

466.44

`..;

Trum elt,:zoi

yJi

CARTEA LUI mATEI BASARAB CATRE LECA COMISUL.


i.

Arhivele Statului, Bucurepi. Fond. Mitropolia Bucurefti, pachet 81, netrebnice, doc. nr.

www.digibuc.ro

( )\

e------'

tI

'

05 )

,.._____A__,,C51' T.,,,_;...,___.

0,..,

(----...

C-1

,(7-r'N

er ./1

At,..,,,

,-.".

tt

r (----.-7---

1, r

jpiremlilialontruurpom i'llprnai ._
iumm.Clitn I c_11\otrii.4n Utt.(Loi pot oo, 111E1 t ((It, Mt V rproo Al.(11"
,c-,...- 1
o
r.-.----w
vy 3 viss ..
.1?:21-4.--. ,
.
J ti 7
r 1 1 Av Plin ivi t fin 1 tt V ,u131(TIVI noroll Le
un-tiv_ttiA t ttii Mint rt trIAXerl o) rn , VAirelln(i\tortitIcnia./11follAb 7 111nrir
...

f,

, ,, t I

.1_,./

-...

P.:;--1

to

4%

,--:Th

,.

V'

K4.-,-1 I,

'

tituF1+1T-rturvrqptirtill' er) tir)


.1))
I)
p
f.,_J i I ,1

ir

yr"...",...-1 li' i

(1. nratinfitit Hi ri-ig---\


, J
,
(-----_V--"--1-r
(.;---N
. (
a . I
. (r..-:.\,
(r";\
,
liVAtwootnAli urnottirtkii-nlin
YM bey . TIftrit 1 VI r( f I Nil um I vrnott,r1 * rt otainuor taltlitnitn lit ( t e 0 A vt tom al ,:f f
n
n' :--- , .;
r.. 1 1 1 I
-.1)!
,ii 2,
.7
I I l 'if ..r.l.
1' Jte----N
s/";:?4,:..
-4( (iii;211";minclim intint-FirnitiLn-Wifil IllnYrt LIT
--) I, k
nr fa) nrtrl In Lc), pi*,, ,f___:-.2_,
pf.-)----,
j ,-,---?, gi---5---N\ ,
itrip
)e i
e" ,-"'r
6.
ti,
,7-,Th
truatitu imp
4-11 i, IDY14,114-riipt W no 'mini Cli tit
01'111mm/y1 i orip.."_111 ofatrito turfit,t,tt:.
__L,in mint 4,Ittryin moo 1 lf) t-r_.
II
6-01 I ,j ip , li 0f"--.)--- f-17,-,':' o 1,;-7,-.. r--)-- n
, c---1
t-,-.
i ii %I s
/
..
rrifIluquAritiv 1111 I 110 etnAv Ili ono 111nrini pew: nrrri tin ti/nolillitry/t Alm LK Trinrilli b In
t
I in I. 11,M1110 rel.-ninAorlinytkpin-ttct,a/nAuivillo 41 1 1T-Miirrairittuirirpt, -4'
7

1 II

-7.k.lio

ii-z-. N

"

17

.,,,,,,

...1

C
} I ) Y:Th ,
)'
t I (-II
/ ? 1 j "'o
ttv t t-t minim arm to f ri quip' 11/1tACAV Timrytt
.

'

07-

,f

ijirdi (1 lir ril Vittj


\
e e." .
/m(yrevai
In A AO Al
..._..,
N.,

di

'

-.

-Cy-r-rt's)

ittf,Tei

r:,\

1f

I,

j" '
4

.. i 1

....1

1-1

_wan& -oil, , turtelartint taw torullrol tux I, 4 11A tA I- filill rp_p

.:,)(11:

I"

:4A/411 timirriv AMo Ls o n

VatTlyTt Tim Liin I,

6 th t fin ,t1Tri 1 t 11.014kiri


9 'i i i
)
b
rTh i
1 (Th ) i
0)1111-01 i.U-MTIPIAltil
f
s
tin:->T71411..-r, ,v,-1.11"1, q, nr,-,A
I
.(+,_,....,
,...4
..
j.1 1 (41ralleollofintil
4C-)4,0(

(1

oje'l.-

6; **1
I

1(

;1 lintrt?TTM;itf,,,,A45ortiV

d----, f
Et.,,,1_,_4_,,T,v
nyur,ThlArmitin e ni
ea
in

I n '1 '

.7

."--11

1/

-_-_

''

lilm illd Lill (*WI-A (111 tprifil (A tteilito(1 1-011 I

( j 1 -',;c_3_, ,
r,a, -->c --, 1 cl(-3--, ' qd----, (--1, 6-,Th j
, , ) (-1-)A1,--7---; i d .-,!(-77', it:',').
.'1,1"),1
!,t L:fit.clytArtrittzmi
_
Old 11(11pArmi ry 11-17111111., ttifr vit Lilt 1 Irat l'ilyfiLpipTit
-. j
I p, i i a 19,111-Thil
j
1,,
1)
,---1-C
..),47
(-7.:,--)--;?
',
5 r ' ,i
7--mlier& tit.pt, L rip:tilt yrtivriTi trn qv pi iwn 1 marl ttuimeitA 1 it-701 is trufrim in re/am-nil, if /traz,lt nril piny 1 (inntly o -:-_-_
hi
c2., ..,,_1.. id,,, C.-k ' f ,e,........ _I), i
in , i- I i i j
6:50(4c) ill F i ' n
I
?
j '
kizTh
(-1+

i 1--

-,

1,

-Ntr

01.11yetint EtiClittUrierwrirppo,117)
An )14611
3-, 4.-;,9-\
,
,,,,,-,Thi -,,
,
1, 4 ...)
vnitwi,S t, inntitelf44

'->,

livi

...,7,

}4,utirocantiOTTED4 t on oftirilfri 0./MITIV


(-'-' i ri "Lr CN)<.' 41 K--. \ (.7
i
N- .., t,,K,

,..

niii(4,461 1.Fin_.
?:-.(1, 14 1i--)-1

ttnrritninwilopirmv A, p-.."..-

Av mil atuptutm 11 Ion i ,Laitonivf 14,111-1T

11
1
i
r, -, -.) C"---3
, ..,
i Jr-1-4 4r, I
rz, 0,1 (1gr'
I ,.,,Th r--4---%,
.
, I: I,
6,1a:1]
Mt, if( -., jp--..I- linteakIritIVIlly 1111111,6711, 11quiningtic eireallim , tuyii 11/4. flet1A/111 r1.1(111 trim/arm krinii( 64.,pi,Tvimpr 1 1 ettnoi rn
.
, , J,-7...
Il'' t p c-,, -1 1 I Y 4
. 4t-sa, p,
l s"" 'yr1 i I v* '", i'l 7%.,' 6
i -1.' 1 isit'AlVitA,116-11(.1,1.(111,24crnmportii t,4 ma 11 FM
Lott i vt Yu( 1/( 4,0rMlini
-4'
ormli i
AV
Iv
P 11,4f,v 014
i c
, , i1
I 110
,
.
...,.
i
, i ii rTh
, v---6, -.\
,j , 6,4-'0 I '
e;70
ti-vfim-tv illymy.millym, am R.6-y14 iii.Oito)irdi 7. tiii-nLy 1 i Li intmuin 9 HY, e t1.4 Inoivittnim ,--1-'
Am nii.Trrnienn it, tri tilt 11A11/11- '6 , ..
,...,
,111
9

,..,-

'91

11

1702. Tara Romneasc.

ete-;

''

i1

41

_L....."

1 .e;Th

HRISOV DELA CONSTANTIN BRANCOVEANU.


Arhiv. Statului, Bucure0i. Secita Istoricei.

www.digibuc.ro

....

Iv) i.../,:- n. co_ erTh ._!,

PLANA XXVIII.

e.

.A.u....

iIii.

4,

Qi

ONi ITWItUt
.c.ix,,,,, A. jitix;.1,,,,,,nor Pith, Tr* It
,

,..r

'

I.

I lifirigr_,Q. -Yt!IltN411.;1(t-

r",,,-

di

,-;-

41' W. 1 VI
1

....hifrvny3..(41(tiVnLV 11.1,13nAt lif Apt,: `; A . f AY


44,

KirfriC-45,'Phifillfrnt t.
Wm ri Ilm

,./4.1i:1 tot f

4+,,i
1.4f st
c. Nokmii,,, A

II

Jr. r, i

CL74

eh

a1

,Q

Laje\....,lif 4 i ryllitv(11

nra,,.....1:,.. c,,v .4.1,

&fairilr,;;; 146 j/777

..k..,*7

AZI...9117,(77

Cri 4

if ti, s4 f

h2.41

n ri7.N.::,...,-

147 n A ,....,f

t el tint 1/

C.,:if/ ii; ./7 ;m7.k.1/71..

n't 0 '3 AV a s_i AN. . AV-

r I
i.
A....
.
. 11,4,1,
,..4,,.Alf.firo

Tr --,

litAil

/11,4-4

,-74

"C. Jr-to.slernlirt* i-k, 4,:min3nno

ti_"

(fIt)

`I /

I i;

.Ho

-..

.;4.'1,1f.'

..-,--

.... , ,,,- -.; ,I,:,,X ,

Ii-,,' .., 6, r,,,j,f,

..;;;, -1,I iii,m,


i
Cirne
lif,;
w H f , e . 5 , CV R A
'; ch., /. V
,./
CT
...,%
0
t2oirn,l(mlif
),,,., 6. rt c :Ifni* 61,....,jr tra .4. , 1".(An(,.,,,.. Al ir,., I, y I j( rripi.
4-',,,
"'!".' 7.' r...--A
,41 if/A7. . ).4,1 i c-i'llirr17,_pitoc,,:, rt71 kilmb in ply Cmt n Z N.; A v.. t Kv.rill I I Al....,'
;;.
V ..74,-1
'. Ci' ,-,
9:
1
AH vtAiAt AVM q 4. 17711f A.v Ainliv nn ilfZITII WWII

, TV:11 Mir.,
-1 c:' Ore, A11
V r

vi rf Av

f nit rn i Al1.1.1111
If

..=
Vnbrci.rvi....
j; I r

11 .37,---

11.

A *VII

c..

, H ( C.

._...

eV -177.

,-,---

,---,

"if,:
filf:N.4,rA-A
;.--,
.,

.,-,-..-,,-',

,..K4.mlirf mi,,,,

in

W.4: A

Lunf+.,

'

;1

.7 ...7.

vrniviigt.iv

ap...,
, '
c- _1.,..
.
I,,as
* C..n1.4
k`tu + rty.,,,,,..tri:71.A
e
vc,..,.....
. A i tnnr.ily F,....
1.1.1nirra,4 iVrY
viliA ,ti,,,,,,iel,,,3,,::,
.../..i

fis nriiiiii

11A r IFS

'"
JahvgriV_A &SM./MI/114V

.--

tt
ACIff 77 Al/

'."'
Azlnifin(m.r.
..,:dilf

r7

I if

....

rA PI rc_,..11 i e

i, 1 c", 14 V Cyf ,":" t


."....,..t.perf A . /1/.11Mt.=

',.....t.1 ' j ='...-.11


N. .
..:
1 -7*-- 1,4IA47.71 #10Artivm
Az..177.167t g m Ani C../C{ 7111 Allf,177*//71{4
1
- 4".7. "cr'..t.,,, 1
'
';''

p Tit

cr

...;

Ain't' Vrinfl flint 1 f ....

c,3c H

177rIT CA,,112Xf militH, .....

.(77

as '

ca,....,y
.--,
11 I e 1 n 1.11;tnl i Al jr ZIA 6 A ..7 , rAn re-, 'fit
./.1,,..4..A.,,
r c
i i
I.,
f,.._,
114 si A

4,

...,

ow, t

,; (,, i s A fiv , f
r.,..1,fis, tin4g1f,.H.4 A Ins, ( z ;
gl rn n

(....eis

I
1.1
0LaV, ga,1,46c::,:,,,,,,..-14 li,..:.5i:rn 1 fi *7

tf: li at .,(1. 1, Al 4-ii .,7


rt
, Il51-''''
4--' '7...
si ...7.
'...
II) 7x,,,i,leftif
lilt<
trW. c-T
' -6' c:,
,
rilii. ferriffit (linfli nornAiii.V X.:;r1:4:1,v ill lit.f... 6 ...vin-yrin
,...,./ 4. Ai 4, iv..., ,,,,AL.....,J.-,, .-..... 4..,.--=
.
.,,...
.
-ff
,
v
,--,
,7,'"
..i,
4
"
nultneift .4,
6/11116.HS1 01.1,-V lif lifitiVTIIAri
4.41giwn.A.

A,;\ .1->"

91

____...irilIZ fi.A14,7A.r, vIAV

CV

uplet.f.:T i /77
" Pf.;/77 ."
Irlile%11/AV

C", '..-17.. .4

...,

al. 11 4.41 4 MI

4.

ji 1 vni I urn 6 04 ti , nhf &

.1(7'. z. cm.
-16
4
cr

c,/,,/,; ii.,A ,l' f ri,

AC,

1,)

1, Cril PIM

:Ay ENr..vii.".,f.., "-A...;;;.-.4-

if1:,,,,i,-. ( irj# CAmI I /; ,7 ; ,VrEl.%; jms.if,1,11,/:


i
)
" Il
4
1
t tivelj".1-4 " Yafr," 4:in.' -"71 " mr nhtmunC. Clx.eilivi Avint.,,-,
KA
r7.' 4, r")).... 4
-'1.1
1_111.1;041
.;,-..ilA
nittri11111,4 C`r Nik n a n
LunizI4N7;f7stinA . f1 1 t fs (--r
.
i
,
.---;-,'*.
..-ai
Kflflic.3
Tr. . (0y,a TIT iniAt.l. onilgA`-147)i rn'--,7'.7rn ' 77 ili MylAky --'., An,I7'
_ke_T:.,
dr ,.(7.
q'
? ) a, c--f 'S. ,7. ,--'
. Atli.CV
`4 , vt 2,1X.I.K<Inats..)...rtog,
'Alm*. rtrnrflivin ts-....g ti.4.4n
CcC-7'
4 (..._,
(v7 A. ,,,n...7,..c,,-Le
. i ,.1 ,.--. 4..e.-7.
cf.,- ,--.i
neI ; .. ' c:" i;-,ff'',.'7',.:,
mid c. vs
6
1 n.4'.4:-.c9:1j4; i i nia..,;(Y._
Iei' / a ei-1yrkS i trt7 anyi
_
r.-..,-;? , rg.'i ,;.-,-- .-7 -;...7.4.,
ni.n2ron;1((ing __.n.K.....,.'r4roul 4 1, 44,11...,-,
...
....e
6\f" V C:(1
Vix AA.a../fb .. ntiriviex...) "P
'416(1-'..)1Litia; t_:_I,gli Xiln..renr.fi'cliiL%-:.".ii;*(;,'"
et!
i
/
is
'-,-4.4 .7r-.,y).,1',Alg,,,,,,,11.
'4' '
,1'..,..A.,3-=,,j
1

ic....,dic:t

cu..

_I.

,. z %.,

4, q''

..

,..---1-1-

I-..-/...47.

4..,.

'7-.1

: i

.,.,e.%,........

'QII1_11'

alautn

,14.00,
:-..":

ri

1110 lifill

11

1 Ell

1688-1714. Tara Roinneasca. HRISOVUL LUI CONSTANTIN BRANCOVEANU PENTRU


. CONSTANTIN STOLNICUL CANTACUZINO.
Arhiv. Stat., Bucure0i. Fol. de doc.,-pachet. IlYdoc. 7.

www.digibuc.ro

HANSA. XXIX.

i n. 1 -6" ci---e7

Ir

9
)

rn
Ha
1,

NItTtle,)

1at

a Ca

"1

11.filgrett21;

el MaaVe
4 lie Yr ea.
h-Urt 6.4

01.6171

,-----)1 'still/ ttz


r, 1

S"

(a a 4

'74

net.'

hip!

ej

to,

(09
/

Hi?TiTtcp2-1/ LA-TM-Ira 6r -

C-)e.

2 c?

.,.--t

..1

4-7

fpefir

,*1 ltro T2)

kdit 4- If ct. a, e

14i--.34

Tao

4.7C4'

2e4- gr All'n t
t ITL71 ale

MITI 0,1

IY)

*1

et

1"6 Y a
et

fid

tt7.zionlyy ezrz3f

./ }f

untie

931- Waif' arte

vock

I-

z 1Y2

.7

ltyf

4 a 1:1.XC 61t/L

. viz 7 and At
AA

Gnryy 7

't-xl 7

e: "e6
--2-1/1, 3 urn all o Li- V I Ltt

v
7

-2

4
la to,t;

,19/1-71

te-scly
i,,..1

r
yi I 11,

/112 fra.41/1-

IA

921)-1,41 c,L9xL7rn

9/3-72

UI

(7?Tle-zzyl(trz-ati-

4
el L.,* fri tita
Lect,51:0,
4

t TIT

9 (i)
,7:

ut-v-Ert
7,1_27

f-t

Li'

et. et.

KTZ

1, 11 SI a

Qz! 7

hrzArtS

t
a Yri
test
'
a If ita 4 my. h7rti 4 -6171.1_7TI09
rt fret
..kzli-rifyszutn Alt ten
rA. i 211_71 Ityytt-cn
z -rriy I 4-1 la Vt3 GO
.

Nil

a "ET t
-7

III 4:1Zi

ray./

M1,17

ct

ta)r11..Ne

tla cr

tz.

fr, 7741.77A
cp-1

1720, Targovite, (Tara Romnease).

-7

c 4-1 eit-rri

12.

t a Tins
&Al, Curl jr)

et

i-t-rz or
it
to'
z 77/Y1-1 (TUT/
/ 7 79

aSto -

(1/

a_

c,

cx?

04.47-1C

,cc

twin&

Q.;..7
Jo t

I7
tiivayk
V a Tin Iota

n.

oz A

11.

4)44 ttaa.

intaiE

A4.2 1-1 C4

lawn/11w toe --n. r en a t-Vig -CI 6 4w-en


f-rtye itXt I zetittibriracto.toty e$ A Urn

,./(a

s 11,

.7Yin eiIJ
Rs
it

1._,;

gl-Vott.tc/

Oil

Ct-x9
L.44.at.Trzwh

t &LAO.

1AV

f fj

Xce

./.

..1,.

3./ni &It

tit*

a/ liTrt a Ctrit a itti t 1-TrtripT:

tt rit <I1Pr/r/04/1E fly? Tit


ten it ot.

3,4aeocti 2

eliA5

t ti

t
/

-1

kr.

t tAII2

`t. C.azz

t loiertoint 91.2.7)/ vel a Vtitlat.,

%Atilt,

eittiztt 1-3itzititt ikoz..921./Imy -n-Et

iZi671-7TIEXy

E'

ist/bece1C -)611(1..-(0_01,1/622-1-

tj /1151M
4G11,11Yrilhia.tiAta 1-rn a till% s? .0 AY , ell 1 a la a 0
Cre

ozh1-1 4 01-

41'

77,

f
f,pc.a./t0.

ZAPISUL LUI GHEORGHE LOGOFAT DE DIVAN.

Arhiv. Statului, Bucurefti. Seclia istoricd (lost in dosar Nr. 94823 al m-rei Zldtari.)

www.digibuc.ro

K-)
eIN,

)4 Z.

.121 t)

Tr) t

..

s <51 t

it

st,

121.1

AP' 0

"'

it)

p
t XT"1::,-(11:1:vOS'p":4.'zi"5/A6:4)

ti

S/4-1117

tA

Vh

tfi

tt/

1711 Junie 4. Moldova.


0 PORUNCA A WI DIMITRIE CANTEMIR (autograf).

71

)2i3, cructn,-

e tc41/4:,
-r4

r,317nA thAr
(1,7)

144

ep

teo

no474

jar) 4.1e

rnitizinp

tof?-tF AiteijaVe

dle-) Ccueff-Oetract

rrz.zra

1,3 it

.2i7.72(;47t7712>E1 .

rnt Ptv

.2:21??

4 rrZt1 rzz.il 13

ay'-"d
n rtin, rat .
nt-utr22- n MAY)
/01
(7,
pit a mnatta -

irtt:

.141.a/ ai/fa ..12)e.4

07o4/4

aec

n'bi

a-era

4eLitz7)

V.

Tit

t a /a: rv

`-41.

4.77114

lit4enrgy- at/'
W

4.4J

d..9szt

11
f2 pin coin

f-lPs4'
14,

tar!

1-rzilla.21,2

n ra4

It.tor

yatif

es'5

ce

1-tnnete

1-171-rn /1-1Vika

4
1734, Moldova.

CARTEA LUI CONSTANTIN NICOLAE MAVROCORDAT.


Arhiv. Stat., Bucureti., M-rea Secul, pachet. I, doc. 37.

www.digibuc.ro

4e=14

rrtf

$ oiti
fhirrat
rft4tS
e.i f7Y,cc : A4711 6 0 c ec. v
(

c16 c
4'4 (642 14 . 1 1

a Ai hy /kg IS 5' EV av$

;W

0
tc-ocra-t

. e. 1 1

I " Tr

/1-# ril S 44( iL-C 4 r


f

A:

tyel J

'I>
f---te
4_,,?'.,.._.
K Nli
Cp
7 - V HIM( 116-cv fa

61)

41 Ate c.e/e6 , -c 17f Rocile-At:

-;-.?

.i.

' rt

'1

div : e . . )

,4 A a

......

)4'

i,

'4 6/"Celft s cl

f-22

CL%-t l's

:
77.7,A 6A, et 4- AV A-C

16,

tr alef- 4

(4I

Tray.

r `,

%j

oV1A-44

CJec.c.c., 14 f

t-0

rt(-1

et cte

d-v6

,<

___.

`,

'TM

46

/
i c 1 a 4 eis V
/4-) (.

,... c

,..4.

`1 f

t t,6A-tet

s.I 0

irtht x

Iva

; K V /110t. tir-A.

rz,i'

eel' N 4

.1

-f.,142. t 41J

ff q a, :InA

i ---ei
-,

la S i-c4 A S
fil

1/ I-CA NI :

to, a.4,

r
1
'
ti4 /Iv)
c. tivvr
r7

Mi. t t4S

(-7

v e4 6 e q 1

M" SI
ci i0
(itt
al
9t i

5 tzt :
1

Ce

If 6
1

tit net Mt 711.,C


r
--0 1 ,,

'

,y,z9

t f q'

ri

rt

goiv;

/14,6 hAt

4 col 17 r /Got /11 m4 _ N


4..

a,,4A i 'C.;

c.-4-- -1 (Ft

%/AI; U._,t'A t e -

--P

pit:2 AI fro 5 nr,eharftiztaeni4Aet ge !


;
IL
7 c * s Ci2.1it
w

i
f-a *A/ I 1

"ti

4 rp%)

filytd A ilL s WI
C4(rEthot.rn::\XI
4_ v

,-)

4,111Triettl-22:1/11-415
f

AAil evd;(i.it

1722, Aprilie 23. Moscova.

L 21g- V 4/4

r v
As
., -LB 5 4-04 Ate( rtA6L0
,

-./

../z ..

41-7

eVfoi telpf : 470 4- 1-443 /IAN rtt4 A`zt :, 1.11 s ccy fitc niA _
(-"--P4.4r
. .
"J
/
cA t kl i A

fr

tos, col tja c ,,-9i..

f-n4v7
(,L ..-P

Neeal lei" ,

ti
et mi

t t6 A.4, ' H-141 et in V - C Ct C


t.,4 o ' ;`-ti S
-,

#7 ettfrol.

09,--)5

-fi
1AP x

414

i 4,1C ;
- nr) --i..--e
0
s'i_._
4-t6
1
Itno
L
Act, ., 7:44, LcA, ( ti t LA. n I.

i-44-

..

/A

Sd

eec

S'

Of .41

liv .124,a0S,
flit, E C6 el 3(s
N

.14c,cot

"0-6 e-6 44.4 crvt 44,4

3. es"4
LA et e 6 211. S ni 1

/
r
.ti f..e vriTA ti4
" `z_
c--.acX.A.

(4
- ii -fay; m4F-.
V
Ad
e
t
0 HV y di r
el , N

5 (-k

1.'51

.41 th( et (GA : JII $ AcAttc-f pLATA/ 1..

6ezf ', ill ) (6 174 ,72x-C


4Th
--c os ---4--

vtfwee.

,i1

6'1

oii

adv - mt e

CV 14 1-(C

c 4v 044 nzsiG4-e
Aret it 6/74rt tut
4) 'SU,

t bn/t6rett
121 1 c6 0 Al tiAtp
-

1/

C?

tutia C /All-An/14

te-7) 0 t 0,-..f)

S /.

71-C 4 414 # 144 ; 17 I- t6 44 rrE.4 ' 220

n'e
q

'-i

........

at-IN

C)

IS

fil v Ali

f'-'"),r41.1-41/-GS,

144 :

SCRISOAREA LUI ILIE ABAZA, PRIBWIG MOLDOVEAN.


_

Analele Acad. Rom., seria II, tom. XXXIII, Alem. Sect. ist.

www.digibuc.ro

3 (7(

(e-I;

14

:1))..

f)c.AL

rrt

et

lzzzlyt

ril;r0

if

f 914 /41;00' 4410 -

epio

-/if

Ole li

rft,e

AS:- #41/ /Tore la

4,11

t7n ,f0 aznyui ,;(d011ir

77.7ftat ei1#0

caAl

1111-4

/ 1

oir

ft ,OfitYvi

7o1

co 7,Pi f _Jo (7111Carnfi

I, yi f
11 9fia
ayr itv /to/it
ra

V kitp7i /(y

ffil h

i"

fflt/tY . plit
, C. '.
d a C )4 Paf
417014
(97

47

te'42PrA

Agor?

27;.,,M;

s
n'a

friar

64'71 via 009/4

co:1ff

p;

)7

Op

1-a ,P, fil i'e 'e,;(t


r .7 ii opaaliz,fc /1A,0/4,1

lii

e aim

It
5

fic.,6/X,

4.ifort:n

2.

5.

iti;fill

01: ?cr

CYL

aipnctozA,

V ilftitalifill t

g
-' Zr-.4 ".

Q1b,

-T

CAL
4

1759, 1A-rea Pangrap. Moldova.ZAPISUL IEROMONAIMUI SAVA.


Arhiv. Stat.. Bucuregi. M-rea Secul, pachet. II, doc. 67.

www.digibuc.ro

e*J'i

(14i.-2.-A4`b

14

QJ A24:5

9/

/f

14?

et/ citAit X6#211114INERIOi1FrogitlaAWATIN111


t , A., ,
} L.
/, CY a e
e I-1 (v.._
t--La
14 iti 100 OH. e-1.-14-7 110-17-, It 10 OLY at- Ito an-to AA kiaLtiftC.$

.i..,_

1 (1-1

a.riza.. 5 .1=14. a, 5 Att,thS14,, alt. L Li. Truk- AA 1-2-elitit-cp.., 0-4-i '

t'7

i tarn.t.. lur;L'?.....
k
its, d LatVaS
R...

il

Tt 27C 1r; Z1-04 ceitit,-4..ciitil. Ye .....

A .V,...,17`); (1-7.p.s.),{,
I, T.
41_)/

kc}:41.71A s

.._4thr. rat, ct, ./%4111 b rn vi

V4 it c n L. a.3

IL

,t, ...7,_ . .tl

I/uta

1 'I.

ce 0 i

11)(

c-'n
,
fot.v La Avit kctii, L/11 ( cLVE ;kV:111a cM.LItterntA.

tv

,...., 9iN/Trunkrn.1, Thami Xkgc...4.% 5 itc3nLi4 *

So

,,,

DIA,

i, d

aC

lil-Lt.t.

1-h LS

./ve Lc tc..) .

_//,? 1., e9trY

14. . e....

, rs
9'
Lq., cat
C
it . hra
(1

,-Di Ust.--d.,S- et..0i,

tl

ti. i.j....,!... .61;r11, IlUt,t T..,:f I t,, e

_nut'

co 4
...,t,....,t,,,,,....
r

.
,
5 mittvo- oi-Li: xts4c0,-.4.tvaltii, ,I.A., AL-60-vti,
/,..

..

)47w,--&;k1....
ge-rrts-c'7611t-11-' k"--446: ci-71-'clu, 0$6rA.41414,1:Vc-Ac0 HI14
ti ?/-1
7
,tos Lthori,s1 n i ... Lam t. Ats4 /044 i, ?' 1,4.479
1.44-cc tieo c;,7-..pi. X :_kia f't,1ft tali:r4,(741/t

ci

/94J-415C.! km,;.4:11,/s -76


g- ; . CI.4LX,601,4 til'4 Ct '1t-rrtlra(1t L.,. r t' rrtt)( cx-,L'4Pc7 i't,i(14ZCo
X

,t

%I

1,

)-lic%i, 1-1.041:1-ne c-4- H. Folk IL t 1:721 Xi, well, tl .11%;31-trt. .Trit

ia Cttt:e1M')4(01-ll tI vtroL(i. '21

VL

ii77-1-

0, .,

I; ..Netfo EN ctri:m.",. A.,do ri 144 I.4-1 Al l rb tiL44 i Tn I rt1141; t a CLL.'


0,, ofitruoatt,
clt;
61/YH1 Tudi .
/4 //C/4411tv...(u.0-1.L
e A. "

i '

0 Alt 1111S.* Ct.t-t1(..(4-2 gift let<, it:rn.t .46.4


..,

fil D mrt-14 "Rarn.i kg.* ....-it.:1 no n, t t.i.


A
5)
t1
f:ly
(IL;

If

ci-rx,,L.E : T c.) tiAtit E icoi trt 1-r


7., ii. '

..,.._
'417

...,,,

CI- _ f.,

rt

I 1 Yro
14 _rra (La;1 1t itt44,1

Atitt
\

tyntNI:14,44- `)TrelL121.:4 c."HaTTnt1 k


--;

.-----;,...

'r

".2

06.Ct
i rk f 0
Cv
1,

)R

1786, Iai. Moldova.HRISOV DELA ALEXANDRU IOAN MAVROCORDAT.


Arhw. Statului, Bucure0i. M-rea Secul, pachet. III, doc. 124 bis.

www.digibuc.ro

Ca 'Erma.

ctia.:6.,.eb,
(IQ
K:

(4---, A 4rt.c.. )10

PLANSA XXXIV.

tittAlleVyi .J1067610. /4,V,02565.t4ilt;12S, ..13L (e tii-- -0


(111.)

.,

----V'''' ,,-> 7 -..? ..trieli_ ,.,..,.


mtrz civ4priax a .a.o3 lonvaii ipoieconfa ,) ni,,31,. a.r,o,, if,(3,,,3igi A4N4tL44., tic3<to7r
.ria.to.mt n-,-'s,i. . ....
-4100: el .. 4-5,,

----' -----F-1

"-A.)

t3!.

6)'n

ii1w Kid= I MfM


A -' t /

a.R1a 24A1.04(it% JiaCmil)4(

Al. ,

i7-.777)

nto ,

t I

;)

fi

A,
Apft..tn . ,briemi. Ao72tt.f ea.JO), d70,20.)1;inf
,../70 frla al(
,,'.1
j,

allOna .7111.771,61(

, 4.1 ,,f ) .72 J


.
J1(t A0t(00 ZI7t4. 6 n6f.,021 .2Yllent 4143rItintAmit. 0,0.c.4,00 WI(
13,a612 alVIA(.4 .9//oini,-/M
-,ia
7,
,te,..,., v
A
7,1
Clu,....1 4,
-1p)44 1,b. !
/
,, icy I, -3 '1
J t., p I mv %I; .2omxot/nt a,to 2,0o7nn ascrea,
con
e.37mZX
L
wmt
,
,..,4
An,
025.
tta
Apie..7,Aami.e..,72
.2.4alLittrtti j,,,
1,
4) ,
,J
2/. es)
laf Q2U
.
,./ 1 1si Of J ...Z
al
s--..
efietfiE 072 Ilf,:t ,n4Y4 91t m gins. 2.E eJt n
2si i.,3 citnatm0Ast LalAecor... f,sss c4a/ni Cia,0is ...SIntt
1
i ._..6-,,, ",.,
.1
'I
.31/
:?'
s
I, j A3 / t''' 02, "
'it,t2, , Igenta/sss ixt.,t,rnofvnarn
Ariinsrnir ,p,on 26,,,t).2.41i,o, , ":(1, (} t 7i,"ncriti, 2E'rnocs 21,15;22744.91ji,;014.1g1:i
.)
6
A -4. 7
h i J,
ni
4- ' i '
1
/

X ..)

-,, J

'17 .:**77,, -7

0.....7

91

Clinti 601%1 Yhtint a. A


70
g,'A
c2ttet.nte.,itcra.,in

.A

7.

41, -ui,m84E,05

.2o/n,et>24,zi.

(imixk 9.11,n,..01-7 inicapa 'pearl ..,)LialfaloS

"1
43 4 k ,0
r c-et....,)
I
It
cv
It
l I,
9Arri/t peA xa a 2102 ,/zgoa
':n non..tx JR at CIT.2.t_
mo Cleit xitKnyasf/S
7-rt.2LX,;--2
I
if I I
,
,
A ! J 14
,Jt-V
,..
44
A
np, mnx. a. a.64nzt at ir Alos 47:0 .v.m2..0tAga.,n
'? C ;an"
, ./".d
,
J
,.0; I?
/
Iti 221'
-1_5-_,..)
t a ..,..o
xn. .4in/20.0.4n
,
172.'it ...)mixa. .x..o,q.k....ca ati a4.,41..62,
66
I
J
,
,
1,
(11/4
,
,
,
..e.,,,
%al
,,
.1,0%,
s
sp,inzi0xLa).00..,071. kni(o-tai.c.,14,e04,i 66C..7 .ati ..A i /ta 2.0m/fut. fa.
4,77i. mna tato cgyi 27/.2.05uN
.k)
j
it '' ,n01,..) h
VI
A
x7 t
j
'
4-, 117 7., e/.1 4 .:.
rt,-,
AP.
-anm ct an ..zio /tat. ..a girt /n.t., aiif(il 2,)',41,2 (rn ...2.0 Janos fi 60 s /11(4:.n,./2:
027
YE:45-. 41.4.Aieir n , Iv

(,

(?)

1.

Ifir

2,..xa-0.1/23 oy i,
I
S a.Yit'li100(ntn((gx4. -zo'ng
,si C.k..aleixon
J

AJ

`,

-f f

Q.',

V (N)

kjkk,

(A

'

7 als

s if7t,

,o

1.41eA2X14. a.ayik

Y<Arnz.

-Iry
,
si I
A
l.0K
M.? frinAo(mn6n -2tet. Pon (2n./rni/on
mnt41- 4-1Wmo Ram,0V A,4ito
cv
irt...,
,
r,
-I-21{,D
,2'. 4,-) ,
3 ini& Rion,40,/nomt .7i, 7ret Ili& _a tr7t1.
-I s 0,, i
( 4,
<,

i
7,
(roca-ta.coiLionmsug
974.,

O.,

9.

J/

i,

41

72

4aattitte.;22,

ILL k.716/0 rjn

.1

' 1.:7 itc,s, cyralei,ot


.2.QAz.mt,o, ,,,,. vm,, 3a. aeaxs, i.un/nv
0.0 7,
v t A ..1 .2
2,,,I. 5 t.20',eza...ai.. Ann a.

77.11An 34, n to 0 it

.1

'''

9
%WC-hi/215a ,./et4tiln Vt/fa 20/rikh//24.4.i.

T-r),,,

'

dti+tj l',4,e,X?
,FictfricixeAt ,o3)106i

(---7

XJ

6,

a ell OitaAnca /2,

Q7-1

(i fa ivtin

52iorti..711,reca.

17,,

,..."[ Z64 milt/A:a eniev2.1. V.e&tf,


Gad ,I
IJ -1/4,- 2.2e-'

ut,

fe.9211

9'
(7 , 22,-Y
i
,h a,..ArzEaxir/tY
-a-.7xz.nrnt,ts..
Q

a. Jauant

i, ?2,(2, (N2;

EilzhAS(nle 4 (.77Z:

n
jr u

L..) y fk

4. /172tt0A44. $4 /424 tc:54)

1Ln-

Av

(15 e 400 e

44 ATV gf 7144.4)

Sityfi
6144 le
ei
,,ii iaie.; _2..t/ra..ica .217,0`-'3. tici/n3
-(iyiyui e i ) 4ez, HI' Xrutoicai. 46)2.
4nniutr 4 i -21-14 , Jiii, icf10-77z.i' Enf (cars' ,),,(4 24,0-',8a 3.1cY
Vzitcaft4: 21 ai
sitA) cv 4, ri k a
.111!)(1)2,0/4.4.s,12.s.e,,,/tif , 47e.,,,,--v ' Jrr,t.? / kt,ai fjgAaxa
,19
rvg,ot 4.1 n: R., j.],....,...2$4z"---7,
Ai (.i 'aA4.4., 1 li 61.. 2- S(4172 ,04. 44.41-Ve
I
7,,
Otfillj,.

4 iA 41 :

IV' eaft)Aehlt4
,2i '

0 AO MA")

',

it-002 n'nfoptt

,s

7ir 15

,4-3

ett. nt lc
r

114. Cit.:I 4, ,44.4.4 rt,./usat

'''.,..(flii.3! 44 f.c,6
Crar L AiX 3,

,g,(Ji

,44.a....B.Sunnied.ectutnx..4. Li

0 te,
"")
, . .f.), /
it Ca cit,m,diontaatt 471:Ma

e..-I

.f Ira -'0 (Mani -Mr& 44. 40E000 -.21,45) _At , a

4.,

/./k177/t` -,46X2i eCAP it4nni44.A.tr.ADAIjickY441 -2/0 0.4PttYtt AV'S ift,i

c,

C.4 : j

6 .h
o. ,Ii,)j 6
...

'

.7AY;t.

(-1-2Sist:eVAI al
.als:C:Asy ,qco

114..rn-

1793 Noemvrie 16.

...

,.....,

4 /MI,

20 =74.!vi it Ici,Y1i)..; .na:4 2v,,,infr,109m4vYert,


I

gls'eto

'

,.

.,..

d 0 n/Ct, r i 6t1,5 16.4 4.4Y

fir.2 Man Ul.C/ 2.Y Mil/7)10W-. )../ilt.c.2aW ilre. .,:i CA

.oqi<0. ti t, 0,, i
jta .241rtirtfra.,:, tlaccagsf.Slicrza,.

in:

as,

t:A;ti L..r,, )1 ticifol,cf,


,7

7/
46 2.)2.

i,.. JO ta 9, ,
,,q,,
4 ar,,
/
7.1
In,' p, -3.-w-Ni40 tx (7715, ..-'-liffi(ysto14.0?

....f

A .?1,

'C'',.,

PQ.7.7

7724S

e.(.,9C-iv

...v..,0,4to./4,,.././i

.0,214e gl,

2,

7,

uiac),c...)

_sik,..i2
At.$2.nlyi'AL ??Mpknirin
;4?

.1 0

" (.1;cran Armnytxc


I
-1 A
1 !if V
( aln. .2.4tca J,
cinits.
AjoteJ3n,

r
ni2,)nfr")2r1r4prra,on
A?xnrn'7 ,

5721.7z2,Cmo 4n t I. Go*
13, 7)7

4 ((eArt,,Ixft, 4,7.4.tir,

,,,...)

.Y1.4a130exa NV:4

HRISOVUL LUI ALEXANDRU MORUZI,


Voevodul Trii Romneti.

Arhivele Statului, Bucure0i. Sectia

www.digibuc.ro

/A

91 m,

A4.a.xli .,.9t 1z7/1

-ix kw

..el-.

0)/1,

tieliza. swc "..,

(dim

Hem rffitnIHOZAINE

61{0C
/

7 /1" I

11vi

,-,

(.77te

4/11/a. Alneneittn d'a4l1(13gn cif atadnitys) ,7,./YEainnAT

rflrne
X

ell

--24.1770 OIL a FIA'

,-4)

s4I

94

avnjioen

,ii/YIAK/trInzaleectiC

a./dIfium7,k172

"ii

c` Citalt

XIA

(?.

r
7
/
eicr-olaimo ono:
.(

entin4nitIr41,40

14 ,41 n't

92,
,,n'4_,efigni cira'eln,wmaft ,'7/12137V77/77na, 2v.724.2nnr.tti r;r4/4,3.) X arfnu nAt. QamminnXchleton s9eVel t`hattiaN..,dakn

e'l

63 ,

'

4-

a c nit

n (Vex

44'

4.(21(

s-)

tnik5U tm2nfl2fl. 121ny Hrt74,t

ifnca1Ti!jr,va,a,

116 jet

e7WHI041( rf
e

Alk.s.gap

ry

/71 ,

Irn eMilenmji n

e.kh n

k Itsn rLe2 q )77 ell() eln / Iv /nr

n',)41?

4,
_La- Xa'neteimt 91.n.te i t r N ea _dn

x,ojoiliGlyy s .771M1177t clan Onfifn

' 212 1'

Z/

91:"

s-)

AC-71;n1

ic/s,

, /7a4cT aNtninticxc ..klazi,4nniveve ,,irt,,eselnpn/laellipplinktItis


,

(N..
,

)I
f...
/
L'i
nrrZie rut lit tcuee2 et /t2770:723.son c,:n.rn 5$2.264,77m,y) arizrfitlp.nxt
eei 'In etc, n osfitIi`t 7;1:In yyme kacA.iiiostnittca,
/ 4
k. Lj,X Li /
f 4 A"
1
7 AZ)
A , 0,9t/a41,ic ..de,m1,A,LAn 11617,11-ItInC .-dtaJ aiel Hirtnaianctrnitg5C,3zilinxirt4
. icitta.Aa_eJjemiladtxix ell a.1771p,ri
sfritrt7it..,di3n:fp ,,kt,
7

(..,4

trn.4.4,14.tfto:nt4nilirw
V4 ,....,

"" 4",

Ilnertri ,

410.nn'1flt _Ijimc (Vilia.infill.


4f

too

At ,

e-70

1/

I,

EA

a( , A
cianali,nkt,o tr/a.trrr
(

Sl

A \-1
i
'"-) /
u
i
("\-' I ,
pa .2M4 tf rem t 6 rc,Ou 1 e a tali. _tit 7 71, 6 Irjtit4u
a it tin _I" s' 1 1 i.7.1c n'
7

3'1177ef,)Irri MA oack

-Jilin/link/Le n A i a ez,<An ,911/24.strnoctiilpnAt rrr.1 /Ma nnkny


A

I7V

Lil

/ '17 X

t-)

C*1,

4 /,

, cyaiol

..)
/1,

,-441

4 '2. n

VI,

171

ctit.A2/{(1.6k724T71-11a.itlf ,
911nalld2tO/n1.-ff/2720,e0. elctOlrJOnn,t, ..r/YIT'7"
i
.!
6t q /
'
t /70
'
V%
'
(r
ienrni9gekt, _doloirtfiVICLAV ! VI? IA artig/c m.(171 64 yin m ky /7., K a n

Ar

1.2,

,-,_

.- ) elf

/1(Ko'f;ir ..LAnpaintala
''-',

,,

77,f7f64,t(4\xncavy p7a att.77,2necAcrva


,,,-.

!tip
,

4
/ 41
"/
/
4-4
/L4o
1 'i
ITET tfol nrtlatt hv le AlnIn( emerrtx: ity6,7qCieilkrrlcrxt//et(476kin
92nrinmrpi a'zsi721/ndockt4mnaninh
, a nimr,rjapnolilvitt
/
I
I
QY /74 L,
`''
I
Q., Lt1
4
/
,<.
,/.. vi,
,
01 '4/ i 0
4
A
7
'..(
124/
/1lataertn 61Yleitcnei ti,b rua aim arn 71,fitiz,..tne:Inmn kAriltiatoliiikn
4

4,0

01
Le nrntlv , 1 (
Witt! eeLN1/412fn,Tvng46 Da 0111Z,1 n IlMninn ( Mru 1 4,i itnent(cmA
(It,,
, Y ,,,?;:,-;
v
. / .4
41 ,Ili 7 \
04
,`-fr(lrt,

I 4/

,.34

Lilt etintesnkima. anliikil,nproaamfkairett 4/t.narrr2/1(.(5didin


Lj)

..
ct44,1

/7

71

Al< trrl al,fen 44taiok fIrlapnilVtiinlIaniny


-to kittn yx61-en'r nrfn jg 6:17

,
qznplaecnortakt Ajelli esanill a te.1.(inl fnrc0/11 anenAVyt , 9an4\ /tinNYniirnionetxtri,v7cY
/
t
-I
, ,-, v
f'
I
I
1.rtit) f V
II
Ani 1 4 onnlY52enHnti:4
Lhn/rtyn lekavani emvnn 7p/442,mo , nhker 1 ota.cv m i AM .

ccviernipteipeAnmn

/
-77

,_

4,

.74

,,,,,

flinif,736mtriisktA

Ci

(.1,

,7,7carik af772n4rnktil(trnr"144

t -

a n71.7(Intot tt,nit epi 12net2 may

,.)

KI,,,,a'
43

in

671"

,,

-e i 01,

'94-1277V54i(JV 5)J:A

Antin

,11,41 Anikta6cNn.,2;(

44

litinmjklW 201(Clif XT.)? nCoe ..dr4xdr"n qa'n a) ',')/m,4`,-Z innfAnAC tictrionjnAt malt IlAe4c4774521,ear;rnonl. a' 22 nktfernjan wm , 11.I72 ;774
I r.,
04 0..a.
I
' ' C"t
I
.0
r, le,1 its 12
,p
,
, f (
i
nillaimmicji 44 rintrc.
V n (66f i-tflrn,A. Mire& aldie/Viria ice$41
g;nirrlyqn,ifetntet
tod2n2t.nx,5
*Ioan/f2hic
,.Iffl,
./M
se...fit
I(
4
4
L...,
,..
,_se
v,
1r
.2...2
...ti
-Saj
I t -2
I
4
1/ _zzAr 4 S,0
,
-: q
'
(-32,t
t
;,. 23; Tr uTit ea: lent IDA6(kBe.
(0.12 le.)41. ad .
xo rnunn ritio '&72/T6r/re
r) louturrii,rjli\
Ild,lp40e afifn*n. ana..tiviArt ...ifo,sel ri Mf',S)5:
n kt
o
.e r-, in Kr, .,,_, , ,e.,-,...., " k' 4 11
,,,- -,,, 4,
grd-17 ,,..g
-,
IL lt 4,V/hriiii 0.010 anlIDeneTZ et 37i
.ri arna,ta.rnira affili II B. rf orit/iika2ett 4 7... a tin'af:"' ii. ad el- roAtteir Of 00)(14,12,4
k 41Yr
-CI 61. n,ect, t.)61,ItC
vi
(...1
j
vy
r7 k,,, .., 2-k
7
/c.p.
5
4" AA:
,1
,.., I
I
A alrisc //lief a egs ILri L)14..
,e (--,
-r_
5
A 1
a.--Ji4 nu
It1"7 a.kilang
11 (4- ina.A4. id Innitg ac a g ti713 cry 4,4
II &Oat/nay/7 244/1114 Sete 1.,ionnt(to
dth I
L'ir,(
17 k!
,.., a.
:7
x ,C ,4 4' e
5, ,
"04,,z ll' '
n k iP__Cr't L
it a ..1 e.r1/4.5?ic I lc tn An n C et
ii a. hm,,,,cint.//1 a.wr af.daift a71oitnnlin
.6 It rnact, as aarct et o Ey/sttito
ix 64. ylva(t, a /3 ry,aut e BrAlT0((55,1(6
,_.1..s.,7

Q.

A1

Y.

k' IA: r

ttiaer

oC

,,

/Ijmn4{4
it
K
_11

a nt,L ja.,tc BC,i0 c/a otpdvifels .


k.ri .1 1/4)

41

1,,.

illtn2f7

.,,,4

/-20

ar. +4. p 4 , . . , Je;

'id 44;.9zika.',Icrardini di'`errifi.''

L-1-an nu,/ rrr2

1
'
a-7,p .10 wort.
,

k../1

/ )(r)s

11 j..t IiM`o'Yr316nr et n it:


, ,rsci ,
,,
,

..,

/.

rA

'

,
ip
,
,
' .. it'
,ii71 cee V. 4.W7T1f,,. 7,777._yTnni, e..(n77/js

"1

triieHint/
i

'

1 /71

1803. Tara Romneasc6.

4:

www.digibuc.ro

_do 1 ninbt 64.` genet

HRISOVUL LUI CONSTANTIN ALEXANDRU IPSILANT.


Arhivele Statului, Bucurgti.

'7

as 7infnec, 2vn nrrioacirv

'
ce..xfofOnMIXC
arn v,ksiu /16(;:elelivY _dooeintnt
'

'
i gO 6 : afndif,
...W717(trill qi ems'? ?rn v r1Trutv? f(0- it :A': iy(i.,
r, 1

/1..

.11 a

flat/la-Act na stlja, 4(,,,try.

t-

Kfl V ,
st7)

.."
;4 :111,1 /*A:4_,

lw__

rra41 IA-, i a it

7-e-J

/1.2.) itr-4

,,'Ittl Ik/tc,

51,414X

.
A vcir
7

11-%.

').-1, -iv
Pr

cram:J.)

`lc-,

15

(1441A-e--.1 4? p

14/^i

vt-O 7 rrar, ,z,i Y.,

e9
rC,(17".4

:C-JC._

S4-4 ? - 7

144-1 (...../

CLP CCA; l7A.A.e-}"...Ze......szi

' e2 ( Y
1

C.,. 'Ar txt,,/ 4-., rcy-A-4 '7,4-, krk'. a/ZA.,/,,,,

2;

CI'

rA- - e r "4- /0 0 si^ i;. 4".4 "X24- ec-k

,
e...)

4)
,--7--

,14.,4..)

.1f.t.6

ej .A.I.Z dd

t 4.)
,..4.A./cir4-4-

0,7_,L:211.-

G.... A-4-4,.....-..--

/!1-1.,

crrrA,-.1., A.A, 8-., F---4,5 ;0 e

1819. Moldova.--0 CARTE A LUI SCARLAT CALIMAH (SCRIERE CU CATURI).


Arhivele Statutui, Bucure0i.

SCRIERE CU CATURI.

www.digibuc.ro

L.,

PLANA XXXVII.
7'77r"

il)t 1.7:tc
C
/t4-

Nufe 16rtgs/

t,

7Py 3 p hs

itZie

ottio
4.9

ffa

iff4

...-24489143L )02.4
2i

444 n

stvX.,

71C169

ett-4

li/ifid

2,2k441
2

io is/7
,os

t4orzt0-4

pp ea.a

ela_.)

agr41- ZaX" 4114 etni3O RAS


/Li

122,It alir 540: On/ 2a Tot py ibq

-1

LC

r
"rfci cc /?a 15 a NZ*arf liter

rizt

'Cyr

entir, J

.9
L'

q.
4.1

11,4'e "liar 1,

lastlir 5,4s: .2$21s'


7

iliA titri 2i/Pecvb

t s ,11.44 Xt'Saftral-,,,4 A YeAr 4,4AI-rt. g V eglil c, a

1,1,tily ,,r4/ ioy

t ails

/ VP
.5,(14 azt ,

xt
.

:Itt'r

ZW5

jty re

i , -, a7ctzl, gary
irx13n II
c .i&A
P,

'-7

1/7P

,;

4,0 ear 1=4

4.51

ir IdR4
1

441

,1

it, St 11,1 3 01.<4 re .1 ,C0 14 ; !

Ii
1.- fa-,
t-re 4/ ?
14(tVIJ.02-vto Koarroire.lez.flo

Grv-

SCRISOAREA MITROPOLITULUI IACOV AL MOLDOVEI


Arhiv. Stat. Bucurefli ; m-rea Secul, pachet 5 doc. 215.

rpp,

1174

pit

, ,.6,17r4

,ty;

1821. Tara Romaneasc5..

Ssf.a (5, if C;Vie;

0 PORUNCA A DIVANIILUI TARII ROMANqTI.


Semnturi.

Arhiva Principelui C. Basarab-Brdncoveanu. Consunicat de d-1 Ern. Virtosu.

www.digibuc.ro

PLANA XXXVIII.

"777.7*In7,

4 (;"'

t"

'
te

4.73 .tar
v-A'Ot40"44' t 0r;
"%f_AR_

i,,,t-.14 , *),
4-34-.)
cv,
4,3 A..e, )0.
:
Itz.4
ICAAA071.2'
4,ty. et.).),. ) (1.

Ate" 444tt.4.f.,

kit.' ;.4...1'

44%2 e.?t'?4tb' it41.

,.. ,,,,k-.
tc ..e

gn fr.,
I r
ii. ev- I.,

'''

'Cie ig,4

.?1. P5'41.- 4. s
02.17, e 6 (It': 4.". 1

, 4 ..ift isa,4'

4,,,,

gI1-EL/4-114...i.

c;)f.t

A .1"). <" gib t_.

al^-74

(.!1.

`145:'

ff, 4t7401f.?.

a?

i\ /
S')/6le

4r.:PC- e:-., e

1.....72Ar."
SV
4,,,k,"3., lc_ ee.

,(04,..Z")"4'

1":3'-.A.4.,:_.A

t.e.A.4, t''./kki,r,--1,

'N.-3

l''' #'6:.:75!" ,

t fe- ". 0/ Ce:"'"36.:1

4.A.: 04

"

1A1 4elf?"hitiT,rt:*4-47iVb 4.t6'i.1,f/:;;1":S:f'''.

1 4t.' le 'e.

(4 7 5.4,

.2

g34'. 3

Clitte
141t

cis
r.
1.04 3-

le_,-5,;'

k-..14-

-tivitott..-4- tt E.--.

At- yr
.(i..' 4_5.z" a, 1/)

ft'4"1./1

04:, 4..k

4?

..;.tA ruf %.6.,..?)

4#4k-N-*"?.
hA./41 6

/3 tr._

?.,vf,et:-

_gz
I.
.cI
,.-.',481-,,,,,,,,,_-- cs,..,../.....6,..-,0*-;--)47%, 4
. 4...t... "6-rit))-(2?- kelds.,
!'

A.k

g. -,,..
/I

t.v...

.,..x..e,

a 4..6
,,.. tlit"

1,--i4" ,fir.-0.0-1%

6A!.-# ditc.-+: et "ii'

4:41 4g-11... .er.-4

rit:Lf

t.

*1(6.1, 419...... '1.:

tl i

4. eQ--3

Ve .,5,-1,..

es,-

tot;

fd,

),44f...

.....,.. .0

S"15.

6e."2. " 4k_s

Pft.A..(:).%;

.1,

I i

4.fircidt 4,,

't72 w
'.- .4",.. (...., IM..... 61-.1ft.
tY.4ot.,i (*NI th' ')'''

1 .-(62

4.,
($")

q__,,

tee

.A."

,...,

,,;;Ia 02.0 iat_Z-iict' k...041,

it-

,,,q, c,

Dt 2k-tv

4;(4'

.,-:1* *kt 3
1.4"15.7,

'?".,' 1

4t.

,,-Z:88"

'Oa 2- 14 t

",

y 5 fr- 4.A.A#

%.

.te-

e -4..37; 4t,

,
it/frie f Rft5

iie--0

-a ,..q.

k-

,f--, 2 fr,

al;

fi

464 set)

(E.-

qw."0,t.

, 101,1,

..- ''':..,ert Zez.C/s/to 3

*.....
0-0,24'
t...,

t2411>z.." itlfc. :

* t--.elre-

c4:C6,

`ttif')

4 ot-c-e. 61) .t," 4."-'

4.

ft..4 t

d.,..

ic---/0

',At....4,

k. e

ji"..,..6 St Ve X-it-P3 p i etijol"

3'7'5; 4 iff2/3 4

it..t4./>4.:' a
Aptrgi ,
w....T

.e ,c--s &ra 3
$/a 4-1. c.. 41.4' kx, ,
,
3A--ex."A.A.
itc-o.
z
0-"? AtA- t
/;;0-1.4

*A.. .t. da otix

'Ile t

(;

--;r--:.(k*5

g9;1'

14k=4"

$f 01.,3*4 0_,'"`" +-v--,

Is i

',1:4A:,(Zle,,,)

.r'5

4,4-

le,

le-%.

)4..:_,Gt, $ Jre

,.

4,,,

ov,--fe-/--e, e

42, 4.

<

qt.ttirlyi ?--/ LA 4-

((fell
:

11 -)

`Y.,

40)..,
1

e'l' c.5 Air-e-'

4r

a_ A-4 . c-.

? l&-4.

4i;
/

1821. Tara Romnease.


SCRISORI DELA TUDOR VLADIMIRESCU CATRE FILIPESCU-VULPE.
Arhiva Principelui C. Basarab-Breincoveanu. Comunicate de d-1 Ern. Virtosu.

www.digibuc.ro

Cte,fle- r-C-P6

t.,-3.

:*

(k/u-2

cb

PLAI\Wi XXXIX.

(a/49-Gf-L

1K e<-49

1Lj 7t9.ce2

t-e-c_t/6
z

4g..

rref-4

a(-4

A-0

2 AZ

1820. Basarabia.RAPORT CATRE ISPRAVNICIA TINUTULUI HOTIN.


Arhiv. Statului, Bucuregi. Dosarul Pdraldbiei Hotinuluictin anii 1819-1820.

c_

,k1L4 144P

AvL V

"4 44kkli)>4
&tf/4/

4.- .4

Aril;) AS:0%AR
49VL- arr4,9-- &Oil

,*

i(lf,- et,,,f/

).-.,44,

bt4 otriV Az-vm'.'

t-4(

611/4

424ftA - -

tI4

,,,4

3bL---649L74%c,

1,%20A--

f 1 " .rSLA- "

I;L''
L
i ' ,6,0r....v

.<"

f,..

4..,'4-Nhr1

.,

A,

ep

4.011 115N

;4A
,

4,42.- ,t, Ir: )".--K71/7


..Krtil

6.94

/0/

c7,

1011(

It. ,4,--, ,.9t

7/./it,Tra-

'

'.(-j14

.4, A49AA./".;..4 .... 7t.,,,era-' xibarsi

A-m-1 X'sris 7r-,$440")

'ill

44- 't''''2"1

'4- x47--).: ,a-/-1, ..,55 gl 60:(4,

'

A, ,t/// Fl-

Ao7ALSC- PL-s. A.;. 2

Svz

.'(1.'1.

hrl

, 0____

: -91r lo: .T.,71A-Litt

p,o, SW,K . 4#i_A41t7 Ot 1.q4)://i/t9

7#4.(ii,,4

'1,,.

71',E.t._

1.-.'6;\J

-A4, Li 741,..4 t.,---ift. ,,,,i5 =.,,, ,,' 01,/,..-c?.z.7,,f-A-"

1s/714-x494

/,,e- ,,,,e4-

.97

/9--1A-4

044....--,afr.st..--.7)

d 1,

OA 's-- 49-74'' 61'43" 14.44- ,sCA, , g,-- `1-

t,t_rj'e 1)4 ,P.J4,6.`-

,I: 0m,t

4 7 0 : 14 -44,44- ;V;

fL

-...ra----7,

I." 4,4A

I'l `-4

LA-

--.- " ;P'1"-i4-44


.,IZIL;aD Ctotc,,94-5 21;;;-- /1/1-:
-4e-7 ,4
eA'-'4 X,,,4311.- 6,,,,
4 ,t44..A.4L ,i-us, -'71...-,fi7
11(
',..5

)4,fte,60

riv 7-ok 4-37-

1831. Tara RomneaseA.RAPOARTE CATRE DIVANUL JUDECATORESC.


Arhiv. Stat., Bucure,sti. Logolefia streinelor pricini, pe anii 1830-1831. Cond. nr. 23, P. 443-444.

www.digibuc.ro

1.

/0--7:-/7^0

3,

4..

Z'/"--4.;r2:-1---Z-1-A--0

'--.<' c.)..-,.

01,4

/34u.-/-St4

L.,ckfArg

GAY) Olt.-4ALAS

4" 1-1

-71,/-1 '14/4

/1--/Lcc,71;-i

124--., /71

a79 A-1,

k/r-/

4-

"

-, 4 7i e

'4-----A-xl te..---

IPZ-z-

4'

/1/1Z-4

:<1;

' .511S . ' ! A


.-

j a/

M.A''' /

,-/ 1.--/'t -}ipc-t.....4-

-P7It_

'6i

17-7

ct4g-ea4:17-e'IC) 9n4-7J'I-t2

4-72 4-1M

"A-A71 A077-

-F1

eg,t- /e2-4-6-47

evj Cli'VraA .C.4 0-k


4A.L4

,4

4;k

(7

7,,

ezCf.(

R.,

Aer-/ty t4ett_/1

_1/4

/e'

fyti e_

,4

fr-4

4 7f-L.,714',A,-;)

tf4-47

0127_,C-49WV-3

2724"-..-1 Za41411:01.-^

,r-z,

27 :11_1-4ALi-ie

'eV dr

ce

//`-'t

144:
?

7/17

),2A<JOG-

sit/
Act-e-tet-,PV

"t/L--1-1

fr24fs

--

11.4.411.it

1847 Octomvrie I, Paris.SCRIERE DE TRANZITIE. SCRISOAREA LUI


N. BALCESCU CATRE V. ALECSANDRI.
Biblioteca Acad. Rom. ms. 4499, I. z3 r.

M. KOGALNICEANU CATRE
1849 Aprilie 27, Mai 9, Paris.
FRATELE SAU, ALECU.
Biblioteca. Acad. Rom. ms. 1X64, I. 138.
www.digibuc.ro

PLANA

a
ae

22/-

-171-

ecaye.4- C
6;

27-c

#(617,2,6/

j7.4g-iat

.4*-4ef

Yi;

t,GA)r/

/,

dia,frfok

eb7:p7/ja- ;

(1,6(1- 07-7a1(/

Kir.4'.

AM a i

fi7A
1!)-s

;ey.,

,4%;7" 02,./6-1/6,7 "Ada-

e/12k,,H"

..!

A-AA_

,Z
c1,.

a72,--f-A",

7 n7a

e-e,47

1..9 p

C4 /n 'to);
,4).k4-4

8/62,4/ /6-0Azio-e,-

A- Zatzcz---

'?"14--iya,k,
6t-e/
"1-;

vi7/6!24

.7A- Col-, ci,4.)


444.-"hr-

tc61--m-090

(y
Xr--/t-c-)

d.A'12Ze-irev

t4/1, )7' 0)14,


i9f:P7r,a

4
.11i.;S;S

1849. Moldova.

SCRISOAREA LIU V. ALECSANDRI CATRE A. HURMUZAKI.


Bibl. Acad. Rom., ms. 334g f . 6 r.

www.digibuc.ro

iniontkimigniTimtAkto
ao

0114111M116,44460110

4,

LIGAMENTE. INITIALE DE HRISOAVE.


I.

1805, Iunie 25. II. 1792, Dec. 3. III. 1792, Dec. 3. IV. 1793,

Arhivele Statului, Bucurefli.


Pachet. XV, doc. 6; 17 doc. 4.
www.digibuc.ro

Aprilie 1o.

1805. lunie 20.

FINALUL UNUI HRISOV


LIGAMENTE, SEMNATURI
411-rea Obedeanu; pachel 15, due. 6.

www.digibuc.ro

istL

LIGAMENTE. INITIALE DE HRISOAVE.


1799, Aug. 3. 1795, Iu lie 3.
Arhivele Statului, Bucurqtz.

FINAL DE HRISOV.
8.
Cf. 0. Henric Stahl. Gralologia, Bucureti, 1926, p.

www.digibuc.ro

A XLIV.

PUBLICATIILE ARHIVELOR STATULUI


iArhiva Romn. Documente istorice publicate de P. Teulescu.. Seria intiu. Bucuresti 1860
(Imprimeria National, str. Nemteasca Nr. 27), 236 p. (21,5 x 14,5)

Revista Istorici a Arhivelor Romeiniei. Sub auspiciile Ministerului Cultelor i Instrtctiunii Publice.[Publicat de C. D. Aricescu]. Imprimeria Statului (25 x2.0,5) :
Condica de venituri si cheltuieli a Vistiriei. Dela leatul 7202-7212 (1694-1704), VII+750 p.
Lei 150.
Bucuresti 1873
Indice de documente a/late in Arhiva Statului si nepublicate incd. Brosura I, VII+116+XIV
p. Bucuresti 1874
Lei 120.
Idem. Brosura II, 11+120+11 P. Bucuresti 1876.

Revista Arhivelor Statutui Romn. Publicatiune a Directiunii Generale a Arhivelor. Seria I.


Pela fondarca Statului Roman pcind la Nicolae Mavrocordat, 24 p. (31,5 x 24) . . Lei 25.
Todeu Logofaul, [Condica de documente], 16o p. (24 x 16). [Neterminat i nepus in cornert].
B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bdtrani :I. Limbaromand vorbitd intre 1 550-1600. Bucuresti 1878.
Suplement la
Crtile poporane ale Romanilor in secolul XVI. Bucuresti 1879.
Tomul I. Bucuresti 1880. III. Istoria Umbel romane. Bucuresti 1881, (Directiunea generald
a Archivelor Statului. Publicatiuni istorico-filologice. Texturi i glosse romane intre
*
1550-1600) 4 vol .

[Zilot Romnul]. Ultima cronicd ronzeind din epoca'Fanariotilor reprodusd dup manuscriptul
din Archiyul Statului din Bucuresti, cu o introducere de B. P. Hasdeu. Bucuresti 1884.
(Tipografia Academiei Romne (Laboratori romni). Nr. 26, strada Academiei No. 26)
XXV+118 [-119] p. (29 X 20). (Inainte de Tudor Vladimirescu, 1800-1821). . Lei ioo.
Monumente pentru istoria Tierei Fagarasiului culese i adnotate de Nic. Densusianu, Bucuresti
1885 (Tipografia Academiei Romne (Laboratorii tomni) Nr. 26, strada Academiei
Nr. 26) 2 f. +154 p. (28,5 x 19,5). (Din publicatiunile istorico-filologice ale Arhivelor
Lei Ioo.
Statului)
Cenealogie
Heraldic.
Diplornaticd
Cronologie
Revista Arhivelor. Arhivisticd
Publicat prin ingrijirea
Sigilografie.
Paleografie
Institutiuni Miniaturistic,
Prof. Const. Moisil [ Aurelian Sacerdoteanu]. Bucur,psti (25 x 17,5) :
I. Nr. 1-3 (1924-1926), 433 p. + 4 fig. in text, + VIII pl. h. t.. . . lei 400.
Vol.
lei 400.
Vol. II. Nr. 4-5 (1927-1929), 456 p. + 13 fig. in text.
Vol. III. Nr. 6-8 (1936 1939), 461 p. + 8 fig. in text + III pl. h. t. . . . lei 400.
Album de paleografie romaneascd (scriere chirilicd), de I. Bianu N. Cartojan. Bucuresti 1926.
(Tiparul Cultura National5.) 2 f.+XXXII pl. (34,5 x 27) . (Arhivele Statului. coala superioard de Arhivisticd i Paleografie)
litere ornate, chenare ci inflorituri din documente muntene ci moldovene din veacul
XVII-lea si XVIII-lea, culese i reproduse de Magdalena N. Iorga. Craiova 1928-1929.
(Imprimat la Scrisul Romnesc"), 5 fol.+VI pl. (34 x 215). (Arhivele Statului. Documente de miniaturistia romaneascd. I. Publicate prin ingrijirea D-lui Constantin Moisil,
Lei 140.
Directorul general al Arhivelor Statului).
N. Cartojan. Editia a doua,
Album de paleografie romaneascd (scrierea chirilicd), de I. Bianu
Bucuresti 1929 (Editura librdriei Socec et Co. Soc. Anon.) 2 f. +XXXV pl. (35 x 25).
(Arhivele Statului. Scoala superioard de Arhivisticd i Paleografie)

Iai
Craiova
Cluj
Chisindu
Cernnti
Bucuresti
_publicat
de
Aurelian
Sacerdoteanu].
Bucuresti
1939
Braov
Timioara
Nsdud
(25
x
17,5).
si
Imprimeriile
Statului.
Imprimeria
Centra16.),
420
p.
(Monitorul Oficial
Lei 500.
(Biblioteca Arhivelor Statului, I)
coala de Arhivisticd. Carnetul Studentului. Bucuresti 1939, 24 p. (17,5 x 10,5). . . . Lei 30.

ttt,

Inventarul Arhivelor Statului

2724

--PRETUL LEI 220.

940

www.digibuc.ro