Sunteți pe pagina 1din 1

ADMINISTRATIA NATIONALA 66APELE ROMANE'

ADMINISTRATIA BAZINAIA on ^q,pA MURE$


Str. K0teles S6muel nr.33 cod pogtal 540057 TG.MURES
Tel. 0265260289; 265420: 262191
Fax: 0265 264290;267955; 265059

CIF: RO 237 19936; IBAN Ro32TREz47 650220rx0r4909 Trezoreria TG. MURE$

w#
EE

http ://www.rowater. ro/damures


e-mail : avize@,dam.ro lvater. {o;

FE

Nr. 11304/ MG / 21551 I 21.10.2014


Cdtre,

S.C. HIDROPROIECT S.RL.


Sibiu, strada Uzinei, nr. 2A, et 3, ap.12, judetul Sibiu
Spre

stiinti;

S.G.A. Alba
Cornuna Ptruca, localitatea Piuca, strada Principaltr, nr. 96, judetul Sibiu

Ca urmare a adresei comunei Piuca nr.3289130.09.2014, inregistrati la Administrafia Bazinald de Api


Mure; sub nr. I I 304 / MG / 21 551 | 07.10.2014, prin care solicitali emiterea avizului de amplasament privind
investiJia: "Refea de canalizare menajeri, comuna Piuca, satele Ptruca gi Presaca, judeful Sibiu", pe
amplasamentul din extravilanul localitiitii Piuca, judetul Sibiu, societatea dvs. fihd elaboratorul dooumentaliei
tehnice prezentate, iar Comuna Piuca fiind beneficiarul lucrtrrilor proiectate, facem urmtrtoaxele preciziri:
o conform documentatiei tehnice inaintate:
o amplasamentul stafiei de epuare propus, pentru care s-a oblinut avizul de gospodirire a apelor nr.
95/25.04.2014, este inundabil la debitul de calcul cu nrobabilitatea de denlsire de Orx.
o conform STAS 4273/83 proiectantul a incadrat lucrdrile in clasa a fV-a de importanJn.
o Datele hidrologice de baztr pentru pr. Pduca au fost fumizate de S.C. FAST PRO S.R.L. Sibiu, prin
studiul hidrologic fir, respectiv Q117.= 75,4 mc/s, Qzg6 = 59,3 mc/s, Qsx = 40,9 mc/s - in secJiunea
aval localitatea Piuca.
o Se propune sistematizarea terenului natural a arnplasamemtului statiei de epurare pini la cota
320,54 mdMN plus o gardi de 0,50 m gi amplasarea supraterane a statiei de epurare aceasta
insemnind apdrare pentru debitul Ql%.
AvAnd ln vedere cele menfionate anterior, vi comunictrn urmtrtoarele:
o Conform STAS 4273-83 9i 4068/87 privind: "Probabilitiifile teoretice ale debitelor maximo in
conditii normale gi speciale de exploatare", pentu lucririle incadrate in clasa a IV-a de
importanp corespunde debitul de calcul cu probabilitatea de dep[gire de 5o/o. Dac6 menfineJi
evaluarea inundabilitiifii pentru Q1%, este necesare fie schimbarea justificatd a clasei de
importanti de la clasa a IV- a la clasa a II- q fie oonfirmarea de ciltre proiectant a faptului cd
degi lucririle se incadreazi in clasa a IV-a evaluarea inundabilit{ii gi lucririle de scoatere de
sub inundabilitate se mentin pentru Ql% din motive de siguranp.
o Documentafia tehnictr mai trebuie completati gi cu declaratia de proprie rtrspundere
autentificati de cltre un notar public -in ceea ce privege riscul la inundare.
Pentru depunerea completirilor solicitate se impune urmitorul termen: 31.12.2014.

DIRECTO
ing. Ioan Mi
DIRECTOR A.R.A.P.M.,
ing. Monica Gheorghe
$BF BrROU AVWF,, AUTORTZATTT,
ing. Lucia Adela firustur

ItJ

tNtoctr,ttt, U
ing. Andreea Radu