Sunteți pe pagina 1din 14

, .

;I:: I

MINISTERLTL

EDLJCATIEI

ffi&u' ji.^{
I NATIoI{ALE
''

Nr.

zr>///

la

/a'#/,

AVIZAT,
INSPECTOR

I,AR C,ENERAL,
INSPECTOR $COLAR GENERAL ADJUNCT,

e
F

PROF. DR. I

l\*c

Inspector $colar pentru Activitl{i Extraqcolare,


SAVU

PROF.

ry^

IDUCAru

GLOM

11

-21

COORDONATOR: INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


DEPARTAMENTUL: ACTWTTAu EXTRA$COLARE
TNSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA
Str. Mihai Eminescu nr. I l, Constan{4 cod poqtal: 900664
1er ; +40

"'ffi:ll#i; HJ'fl l:f,bfJff::

I
I

IINSFETERATIJL
rSCS_AF?
_JLJEfETEAT{

lcor*srrAntr\

MII{ISTERTIL

EDLJCATIEI
NATIC)I{ALE

COORDONATOR: INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


DEPARTAMENTUL: ACTIVITATI EXTRA$COLARE
Coordonatori proiect jude(ean

Inspector $colar pentru Activitefl Extraqcolare, Prof. Nicoleta

sAvu

r* Metodist pentru Activitili Extraqcolare Prof. Mastacan Paraschiva


r* Metodist pentru Activititi Extraqcolare Prof. Vlas Claudia

Metodist pentru Activiteti Extragcolare Prof. Penu Daniela

r* Membru C.C. pentru Activitefl Extraqcolare Prof. Dr. Popa Laura


r* Prof. Agapie Daniela
DESPRE,SAptAwtAx,L EDUCATTEI GLOBALE"

Consiliul Europei,
Strasbourg,

prin

organismul

s[u

specializat-Centrul Nord-Sud,

a iniliat, la

in 1999, prima ,,Sdptim6nd a Educa{iei Globale", promovdnd in statele membre

activitali qcolare dedicate reducerii sirdciei qi excluderii sociale qi, ulterior,. av6nd in vedere
mesajele primite, a invitat statele Consiliului Europei sd participe anual la SaptAmana Educa{iei
Global, ajuns6, in acest an, la cea de-a XI-a edilie

Sdptdmfrna Educaliei Globale inaxajeazd copiii, tinerii qi profesorii sd inilieze activitdli


educa{ionale

in

domeniul cetd{eniei globale prin dezbaterea unor teme ca: diversitatea qi

inegalitatea, atdt la nivel local cdt Si global, avdnd la bazd principalele teme ale cetd[eniei globale:

sensibilizarea intregii lumi asupra rolului de cetdleni ai globului, respectarea diversitdlii Si a


comunicdrii interculturale, dorinla de a face ca lumea sd devind un loc mai echitabil Si durabil,
responsabilitqtea asupra propriilor acliuni.

Centrul Nord

Sud a iniliat Programul european ,,Educa(ia

Globali"

pentru a dezvoka,

int6ri qi susfine strategiile de implementare:a educa{iei globale qi de formate a capacitAlii de


dezvoltare a acesteia, prin intermediul institutiilor gi practicienilor din domeniul educatiei atdt din
zona formal6

cit

qi non-formal6.

in conceplia centrului, educatia

g1oba15

cuprinde: educalia pentru

dezvoltare, educalia pentru drepturile omului, educalia pentru durabilitate, educalia pentru pace qi
pr ev enir e a c on/l i c t e I or S i e duc a{ i a int e r c ul t ur al d.
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA
Str. Mihai Eminescu nr. I
1er' ; +40

l,

Constan{4 cod pogtal: 900664

tt'ff'-t'.,'#:;

HJ,illo-,jl6fJ :,:::

!rsEcl-AFa
11{51=6gTERArtJL

8E

, I MINISTERLIL
EDIICATIEI

-JTJEETEAN

lcor-*svrsrrzq.

Momentul de referinl[ al programului

anual in a treia

il reprezintd

siptiminl din luna noiembrie.

activitlfilor de educatie globali

NATIONALE

Sdptdmhna Educaliei Globale organrzat1,

Acesta este proiectat ca un punct de start al

care se recomandE, in vederea asigurdrii eficienfei, sd se deruleze

de-a lungul unui an, nu ca actiuni izolat.

Manifestarea este cuprins6

in Programul European ,rEduca{ia Globalin' initiat de Consiliul

Europei-Centrul Nord-Sud pentru Interdependenl6 gi Solidaritate in vederea dezvoltirii, intdririi gi


sustinerii strategiilor de implementare a educatiei globale qi de formare a capacitS{ii de dezvoltare a
acesteia, prin intermediul institu{iilor gi practicienilor din domeniul educatiei at6t din zona formalS

cdt qi non-formal6. in conceplia Centrului, educalia g1oba16 cuprinde:

s educatia pentru dezvoltare;


e educalia pentru drepturile omului;
r* educalia pentru durabilitate;
rr educatia pentru pace qi prevenirea conflictelor;
s educalia interculturald.
Sdpfimfina Educaliei Globale a devenit o un proiect de tradi{ie in unitilile de invd{amant

din intreaga [arl. Tema SdpfimAna Educaliei Globale din acest an este SECaRITATEA
ALIMENTATIEI.
Asigurarea securitdlii alimentare reprezintS,

in

societatea contemporand,

nu numai o

problemd vitalS pentru o mare parte a populaliei globului, ci qi o cerintd majord pentru desfrqurarea

normalE

a vielii

internationale; reprezintd

incl o

problem6

la

scarS mondialS, aproximativ

un miliard de persoane din lume fiind afectate de foamete.

Sdptiimdna Educaliei Globaleincwaleazd preqcolarii, elevii, liceenii qi cadrele didactice sd

inilieze activitAfl educative in domeniul alimenta{iei sdndtoase, reflect6nd asupra felului in care
fie abordate gi tratate aspecte ale TEMATICII propuse:

1r

sd

'

responsabilitatea sociali (sdricia, zone dezavantajate din Romdnia);

s alimentele qi roiul lor in alimenta{ie;


r* alimentafia rationald;
e ap6 qi hranl s5n[toasi;
r* toxicitatea produselor alimentare;
r* calitatea produselor alimentare;
INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA
Str. Mihai Eminescu nr. I l, Constanta cod po$tal: 900664
Tel.: +40 (0)241 6l I 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

I NtcrPtr_ETEFa,A-rlJL
rsEouAR
I

fin

-JLIEETEAI\

MINISTERT]L

lconrsva.NTA

s risipa alimentelor;
I conservareahranei;
* protectia consumatorului;
r* foametea qi malnutrilia;
rr dreptul la alimentatie ca o necesitate
I ciza globald a hranei;
1f antreprenoriat;
g sdnitatea gi conservarea solului;
1r

responsabilitate ecologici;

degradarea qi protejarea mediului.

Evenimentul va dura
organiza{ie qcolari

va

EDTJCATIEI
NATIONALE

legal6;

sdptim0n6, 17

- 21 noiembrie 2014 -

timp in care fiecare

orgarriza propriile evenimente educative inedite. Fiecare unitate de

inv6f6mdnt va elabora un proiect educativ propriu pentru intreaga slpt[mdnl, cu activitili inspirate
de temele mai sus menlionate. Proiectul propriu va

fi adaptat profilului

fiec6rei qcoli in parte, pe

baza analizei de nevoi. Consilierii educativi vor include, la nivelul unitdlii de invdtlmdnt, acest
proiect in Calendarul activitdtilor educative (CAE)

Cadrul de organizare are la bazaparteneriatul cu:

s Autoritdlile locale - primdrii qi Consilii locale;


r* Comitetele/Asocialiile de parinfi;

Organizafii guvemamentale qi nonguvernamentale;

r* Companii gi societili comerciale;

s
s

Unit[1i de invdfimdnt, org. guvernamentale, etc;


Direclia pentru Sdndtate Public6 Constan{a;

r* Oficiul Judelean pentru Proteclia Consumatorului;

Consiliul $colar al Elevilor, Consiliul Judelean al Elevilor;

r* Direclia Jude{eand pentru Agriculturd;


r* Centrul Jude{ean de Prevenire, Educa{ie gi Consiliere
r* Mass-media.

Antidrog;

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. I

re.

+40

l,

Constan{a, cod pogtal: 900664

t"#'-t'.,'#:;

HJfl.1,jr16fJ :,::3

I15151=eETER,A-TLJL
rsca-AR

-JUEETEAN

conrsra.hrlA

Activitlfile

propuse in cadrul Sdptdmdnii Educa{iei Globale pot

MINISTERT'L

EDT,ICATIEI
NATIONALE
fi din

cele mai diverse,

imbricdnd forma educatiei formale si nonformale:

l*
tr

conferinle;

campanii de conqtientizarc apopulafiei cu privire la Securitatea alimentaliei;

evenimente caritabile;

seminarii de informare pentru elevi qi cadre didactice;

r* activitIli

antreprenoriale;

rF concursuri;

r*

proiecte concepute de cdtre elevi;

expozifii culinare;

I
I

caravane in comunitatea local6;

r*

producere de materiale.

intervenfii media;

ARGUMENT
pentru necesitatea implementilriiSdptdmfrnii Educaliei Globale 2011[a nivelul

unitl$i

de

inviftrmflnt

,,To!i oamenii au trei necesitdti de bazdinviaJs: hran6, adEpost qi imbric6minte, copilul are
dreptul de a beneficia de un nivel de trai care

sE

permit6 dezvoltarea safrzicd, mental6, spirituala,

moralS gi social6!"(Convenyia Drepturilor Copilului, Adunarea Generald a Naliunilor Unite, 20

noiembrie

1989).

,,Situa(ia periculoasd

in

care se afld

in prezent hrana la nivel mondial nu ne poate

l6sa

indiferenti." (Jacques Diouf, directorul general al FAO). in anul2050 pe p6mdnt vor trdi peste nou[
miliarde de oameni. Jindnd cont cE astdzi nu reugim si hrdnim nici cei gase miliarde de locuitori ai
Terrei, se pune intrebarea ce facem pe viitor? C61i oameni poate hrdni pimdntul?
,,Pe de o parte avem un miliard de oameni care sufer6 de foame pentru

cI

sunt prea sdraci

pentru a cumpara alimente, iar pe de alti parte avem un miliard de oameni care suferi de obezitate -

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. I
1sr' ; +4o

l,

Constan{a" cod pogtal: 900664

t';1t-t'.,'#:;

HJfl,l:'."l6fJ

:j::

I
I

ITSCot-AR
I515A6ETER,A'TIJL

8n
chiar gi

-JIJBETEAT{
Iconrsra.N-rA

in 1drile slrace"(Janice Jiggings,

MINISTERT]L

EDIJCATIEI
hJATIOI{ALE

Institutul Internalional pentru Mediu 9i Dezvoltare,

Londra).

in aprilie 2013, in cadrul Acordului-cadru de cooperare intre FAO Ei comisiile regionale a


fost oficializat5 consolidarea muncii in comun cu privire la dezvoltarea agricolS qi rural6,
securitatea alimenkrl qi nutrilie, Ei gestionarea durabild a resurselor naturale, inclusiv a terenurilor,
de ap6 Ei plduri.

20ll a fost - Anul european al voluntariatului; 2012 - Anul european al tmbdtrdnirii


active;2013

Anul european al cetdlenilor, anul 2014, este declarat

- Anul european

impotriva

risipei alimentelor. De aceea, Parlamentul European, cere misuri urgente pentru reducerea la
jumdtate a risipei de alimente

in Uniunea European6. Anual, in

gospoddriile, supermarketurile,

restaurantele qi de-a lungut relelelor alimentare de la producltor la consumator, in UE, sunt irosite

pdni la 50% din alimentele consumabile

;i

sdndtoase,

in vreme ce 79 de milioane de cetdleni

europeni trdiesc sub limita s6r6ciei, iar 16 milioane iqi primesc mdncarea de la asocialii caritabile.

Parlamentul a cerut, intr-o rezolu{ie, luarea unor mdsuri urgente pentru a injumit6fi pdnd in 2025
risipa de alimente qi a permite accesul la hran6 pentru cetdlenii europeni cu mijloace modeste. Dacd
nu se acfioneazd acum, risipa de alimente va creqte cu 40Yo pdnl in 2020.

Raportorul italian Salvatore Caronna (membra

formatiunii social-democrate din

Parlamentul European) a declarat: "Risipa de alimente a devenit un fenomen foarte rispdndit in UE,
dar nu a beneficiat de atenfia cuvenitd pdnd acum. Nu aEteptdm decdt o strategie convingdtoare czre
va obliga cele 27 de state membre sE abordeze in mod sistematic aceastl problem6".

Pentru a reduce drastic pdn6

in 2025 risipa de alimente, Statele Membre vor trebui

sd

introducd cursuri in unit[1ile de inv6]6mAnt, care sd explice cum trebuie pdstrate, gdtite qi aruncate
|a gunoi alimentele qi, de asemenea, si fac6 schimb de experien{I in acest sens.

GRUPUL TINTA

a) Beneficiari direc{i: pre;colarii, elevii claselor primare,

gimnaziale qi liceale din qcolile

judetului Constanla;

b) Beneficiari indirec(i:

familiile beneficiarilor direcfi, cadrele didactice, comunitatea local6,

parteneri educationali, opinia public[.

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constan[4 cod poqtal: 900664

rer' : +40

t"#'-tr',,'#:;

Hi'il$1';l6fJ 1:::

lNtSpeE-rEFe.A-rlJL
rsccn-At?

lcor-r=rrAnrra,

8n

-JUEETEAN

MII{ISTERTJL

EDTJCATIEI
NATIOI{ALE

OBIECTIVE

9
s

congtientizarea provoclrilor globale referitoare la sdn[tate $i foamete;

tF

cunoa$terea de cdtre elevi a culturii qi alimentatiei altor popoile;

manifestarea interesului in respectarea datinilor, credinlelor na{ionale qi internationale,

rcalizaxea dreptului la alimentalie ca o realitate tangibilS pentru

to!i;

curiozitEli culinare legate de via{a oamenilor din alte tdri;

e promovarea in rdndul elevilor a ideii de voluntariat in folosul comunitdtii;


r* cinstirea hranei qi diminuarea risipei de alimente;
rr congtientizareaimportanlei nutriliei corespunzf,toare qi a sportului pentru un stil de viald
sdnitos.

t*

formarea deprinderilor de alimentalie sdndtoasi.

LOCUL DE DESFA$URARE

1*

toate

1F

institutii cultural-educative din jude1.

unit{ile

de inv6!6mdnt

dinjudelul Constanla;

RESURSE UMANE

t*

Educatoarele, invSlatorii, diriginlii, responsabilii de proiect, Consiliul $colar al Elevilor,

directorul, directorul adjunct;

de proiect vor organiza centre de informare in unit6fle qcolare unde


profeseazd, popularizdnd proiectul, finalita1ile acestuia, activitilile qi rezultatele concrete, cu

r* Coordonatorii

evidenfierea exemplelor de bund practici;

Directorii/directorii adjuncti vor superviza intreaga activitate, se vor asigura de implicarea


cdt mai multor elevi qi cadre didactice,

,o, ,.-.dia

Inspectorului gcolar pentru Activit[{i Extraqcolare

r* Educatoarele,

eventualele disfunctii sau le vor sesiza

invitdtorii, dirigintii, coordonatorul qi responsabilii de proiect pot desfiqura

acliuni specifice de informare qi cu familiile elevilor.

RESURSE MATERIALE

t*

spaliile din unitatile de invStSmant qi/ sau din comunitate;


INSPECTORATUL $COLAR ruDETEAN CONSTANTA
Str. Mihai Eminescu nr. I l, Constanta, cod po$tal: 900664
Tel.: +40 (0\241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880

www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

lcor.r="ra.N-.rA

I r*l,tlrol{At-E

.n--lEeTrAN

I
I

MINIISTERTIL

IINSPECTOR,A'TIJL
TSCO-AR

EDT}CATIEI

punctele de informare;

crealii literar-artistice ale elevilor etc'


afige, flyere, postere, machete, soft-uri educationale,

EVALUARE

A. TNTERNA

1ta

nivelul

unitifi de inv6{6mant) se va face pe bazaunor

indicatori cantitativi

chestionare aplicate'
(nr. elevi, cadre didactice qi parinli participanli, nr. activitali desfdgurate,
(modificarea curturii organizalionale in
nr.parteneri, nr. aparilii in mass-media etc.) qi caritativi
gradul de implicare a coordonatorilor de activitfii din
sensul dorit prin implementarea proiectului,
proiect, valorificarea ameliorativd a rdspunsurilor
cadrur proiecturui, precum gi a participantilor ra
reflectarea proiectului in mass-media etc')'
din chestionarele aplicate elevilor qi cadrelor didactice,
gi feed-back-ul
(impactul modelator al proiectului la nivel comunitar, interesul

B. EXTERNA

interesul elevilor fa16 de proiect qi modul in


altor institulii fald de proiect, reflectarea in mass-media,
lor de aqteptare disculii cu Consiliul
care acesta a venit sau nu in int6mpinarea orizontului

Judetean al Elevilor).

DIRECTII DE REU$ITA

cunoagtere qi
Activitili nonformale atractive care s[ corespundi nevoilor qi intereselor de

invdlare ale elevilor;

unui numir cat mai mare de elevi'


Responsabilizarea tuturor cadrelor didactice qi implicarea
proiectului,
cu prec6dere a celor provenind din medii defavorizate, in implementarea
care prin atitudinea sa trebuie
implicarea de la inceput pdn6la sfhrqit a echipei manageriale,
sd se constituie intr-un exemplu de bund practicd;

Respectarea calendarului qi calitatea activitelilor otganizate'

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA

Str. Mihai Eminescu nr. 11, Constan!4 cod poqtal: 900664


Tel.: +40 (0)241 61 I 913, Fax: +40 (0)241 618 880

www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta'ro

MINIISTERT]L

INS:PIEJETORAfL[rscot-AR

EDTJCATIEI
NATIOI'{ALE

-j.-,EETEAN

lconrsrAN1iA

GRAFICUL JUDETEAN AL IMPLEMENTANTT PROIECTULUI


Global Education Week (GEW)
Sdptdmdna Educaliei Globale 2014 (SEG),
cu tema Securitatea alimentaliei
17

- 21 noimbrie 2014

pe
07 NOIEMBRIE 20142 se trimite, Inspectorului $colar pentru Activit[1i Extraqcolare,
proiectului,
adresa de e-mail activitatiedu@smail.com, programul activitAfllor propuse in cadrul

conform tabelului de mai jos:


COORDONATORUL DE PROIECT LA

uNITATEA on
Data

Denumirea

realiztrrii
activittrtii

activititii

iuvAlAtuAxr
Tipul
activittrtii

NTvELUL
Parteneri

Locatia

uxtrAlrr or ixvATA*rAxr
Nr. estimativ
de elevi

Responsabili

participan{i

Fiecare unitate de inv6!6m6nt va depune proiectul propriu, avizat de citre conducerea scolii,

qi decizia de constituire a echipei de implementare (coordonator qi responsabili), la coordonatorul


de sector metodic.

17

- Zl NOIEMBRIE

2014: desfrqurarea activit[1ilor conform programului propriu qi a

tematicii Securitatea alimenta(iei;

24 NOIEMBRIE 2014

20 DECEMBRIE 2015: se pot desfr$ura, la nivel judelean,

seminarii
regional, interjudelean sau nalional, proiecte, acliuni, caravane, campanii, simpozioane,
pe tema Securitatea alimentaliei; propwterile qi ini{iativele in acest sens' vor fi transmise
Inspectorului $colar pentru Activitfi i Extraqcolare

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. l

l,

Constan!4 cod poqtal: 900664

913, Fax: +40 (0)241 518 880


www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

1el.; +40 (0)241

61 1

INISFEETORATTJL
rscoLAR
I

_.ft-JEIETEAN
lconrsrAN-!-A

I
I

MINISTERIJL

EDLJCATIEI
NATI()NALE

10 DECEMBRIE 2014t transmiterea Raportului de evaluare a Siptimflnii Educafiei


Globale 2014 pe adresa activitatiedu@gmail.com
Raportul va

fi

in 2 exemplare originale, dupd cum unneaz6: un exemplar va

completat

rdmdne in unitatea de inv6!6m6nt qi un exemplar se va inmdna coordonatorului de sector metodic,

in

vederea centralizdrii datelor gi a selectdrii exemplelor de bund practic6 pe fiecare centru metodic.

l5 IANUARIE 20f4: inscrierea

celei mai reprezentative activitili desfbgurate

in

cadrul

Sdptdmfrnii Educa(iei Globale 2014 la concursul jude{ean pe aceasti tem6, pe adresa electronicd
activitatiedu@ grnail.com;

CONCURSUL JUDETEAN
Perioad[ de desfb$urare: 6-10 APRILIE 2015

in cadrul Sdptdmdnii

$coala Altfel ,,Sd gtii mai

multe, s[ fii mai btxf' (ocalia qi data exactdvorfi comunicate ulterior)


Va consta in:

t*

prezentarea portofoliului activitAfi desfbqurate: broquri, flyere, filme didactice, spoturi,


prezentdri electronice etc.

1F poster educafional, format

Al,

cu tema Securitatea alimenta(iei;

r* activitatea ya fi prezentati de cdtre un echipaj format din doi elevi gi cadrul didactic
responsabil;

r* evaluarea portofoliilor

10

activitigilor Sdptdmdnii Educaliei Globale 2014.

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA

l,

Constant4 cod pogtal: 900664

6ll

913, Fax: +40 (0)241 618 880

Str. Mihai Eminescu nr. I

Tel.: +40 (0)241

www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

MII$ISTERTJL

1!p5|=SETOPATIJL
IsrC(fLAP
-JIJEETEAN

EDUCATIEI

I con.r="rirn-rva.

Anexa

NATIOI.{ALE

I
REGULI DE REALIZARE

A PREZENTARII ELECTRONICE

PENTRU CONCURSUL JUDETEAN


Sdptdmfrna Educaliei Globale 2014 (SEG),
cu tema Securitatea alimentatiei

r* prezentare electronicd

realizati cu cu Microsoft PowerPoint sau Prczi a unei activitdti

sdpt6mAnii;

1r primul slide vaconfine

datele de identificare ale

unitlfii

de

inv[t[mdnt

1* al doilea slide va confine date despre grupa/clasa de elevi participanli la activitate

qi

profesorul responsabil;

al treilea slide va confine informalii referitoare la activitatea inscrisi in concurs (denumire,


data qi locul desfaEurdrii, parteneri etc-)

r*
r*

maxim 20 slide-uri;

fotografiile sd cuprindd explicafii.

REGULI DE REALIZARE

A POSTERULUI EDUCATIONAL

PENTRU CONCURSUL JUDETEAN


Sdprdmfrnu Educaliei

Globile 20t4 (SEG),

cu tema Securitatea alimentatiei

1tr Posterul va

fi

de dimensiunea A1 (594

x 841 mm);

1r Posterul va cuprinde in mod obligatoriu numele proiectului qi temei anului 2014, numele
unititii

LL

de

invilimdnt (cu datele

de identificare).

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. I l, Constan{a" cod pogtal: 900664
Tel.: +40 (0)241 611 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

I
I

IrsEouAF?
lNSlseCTOR.airuL

-JtJt]eTeAN
..

TltEn*=r^..'rv
ANTET UNITATE

Anexa

MINISTERTJL

EDt]CATIEI
NATIOI'*IALE

or iNrlTAttAt'tr

II
RAPORTUL DE ACTIVITATE

al Proiectului Global Education

Week (GEW)

Sdptdmdna Educaliei Globale 2014 (SEG),


cu tema Securitatea alimentaliei
17

- 21 noiembrie

2014

Activitatea
Locul desftqur[rii................
Profesor responsabil ................

Nr. exact de elevi participanfi ................

Alli participanti

........

Descrierea activit6tii..

Rezultate oblinute

Director,

L2

Consilier educativ,

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. I l, Constanta cod po$tal: 900664
Tel.: +40 (0)241 61 1 913, Fax: +40 (0)241 618 880
www.isjcta.ro e-mail: isj-cta@isjcta.ro

I
t

11615;4ETEF?Ar1JL
f scg.-AR
.JTJEETEAN

lcor.rsrinrra

AIIEXA

MIINISTERT]L

EDI.JCATIEI
NATIONIALE

III
ANTET UNITATE DE INVATAMANT

RAPORT FINAL
Proiect Sdpfimhna Educa(iei Globale 2014 (SEG),
cu tema Securitatea alimentaliei
17

21 noiembrie 2014

Nr. de inregistrare (unitate de inv6{amdnt)

1. Numirul de activitdli derulate:


2. Tipul de activitEli derulate:

J. Resursele implicate (num6r cadre didactice, num6r elevi etc.):


4. Parteneri implicali (numele institutiilor):
5.

Mentionarea spaliilor de desfbqurare a activit6tilor (in cazul in care au fost qi altele, in afara
unitStii de inv[{[m6nt):

6.

Obiectivele urmdrite:
a.

b.
c.
d.
e.

7.

Modalit6ti de evaluare a activitilii:


a.

b.
c.

Rezultate inregistrate

a.

b.
c.

d.
e.

f.
13

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. I
191 ;

l,

Constan{4 cod poqtal: 900664

+40,.'ffi:lj#:;

Hil51,":,l6fJ :,:::

MINISTERLIL

EDUCATIEI

I NepoNALE
9. ANALIZA

SWOT:

a.

Puncte tari:

b.

Puncte slabe:

c.

Oportunit6li:

d.

Ameninl6ri:

0. Recomanddri, sugestii:
a.

b.
c.

d.
11. Anexe:

a. I CD fotografii
b. Copii ale parteneriatelor institulionale
c. Modele de bun6 Practicd etc.
Nume qi prenume Director/Semndtura

L.S
Nume qi prenume Consilier educativ/Semndtura

Nume qi prenume Coordonator CEAC/Semndtura

L4

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN CONSTANTA


Str. Mihai Eminescu nr. I

1e!

+40

l,

Constan!4 cod poqtal: 900664

tf #-:,:j#:; T;i'lll1'.il6fJ 1:::