Sunteți pe pagina 1din 44

PROGRAMA CATEHETIC|

PENTRU ANUL 2014

Lucrare tip\rit\ cu binecuvntarea


~naltpreasfin]itului
TEOFAN
Mitropolitul Moldovei [i Bucovinei

DOXOLOGIA
Ia[i, 2014

Aprobat\ `n Permanen]a Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Ia[ilor


din 6 martie 2014, prin temei nr. 3128/2014

DOXOLOGIA

ARGUMENT
Necesitatea [i foloasele unei activit\]i catehetice bine
sus]inut\
n vremea n care ne-a rnduit Dumnezeu s\ lucr\m pentru
mntuirea noastr\ auzim tot mai des despre efectele ndep\rt\rii omului de Creatorul s\u. Acest lucru s-a ntmplat de la
c\derea omului din Rai [i se repet\ cu orice gest de ignoran]\
[i necunoa[tere n care se adnce[te omul. De aceea, Mntuitorul Iisus Hristos, nainte de n\l]area de-a dreapta Tat\lui,
le-a adresat ucenicilor ndemnul: mergnd, nv\]a]i toate
neamurile, botezndu-le n numele Tat\lui [i al Fiului [i al
Sfntului Duh, nv\]ndu-le s\ p\zeasc\ toate cte v-am
poruncit vou\, [i iat\ Eu cu voi sunt n toate zilele, pn\ la
sfr[itul veacului. Amin. (Matei 28:19-20). Solu]ia este a[adar
aceea a unei credin]e con[tiente [i personale, a unei ntlniri
reale cu Domnul Hristos, o cunoa[tere a lui Dumnezeu care
nseamn\ de fapt via]a ve[nic\ (Ioan 17: 3). n acest sens, responsabilitatea slujitorilor bisericii, care au primit prin hirotonie
slujire nv\]\toreasc\, este de a-i nv\]a pe credincio[i cum s\
se apropie n mod real de Dumnezeu. n ultima perioad\ se
ncearc\ o revigorare a con[tiin]ei catehetice, amor]it\ [i intimidat\ n perioada comunist\, prin organizarea activit\]ii catehetice la nivelul Patriarhiei romne. Acest efort ns\ trebuie aprofundat n teritoriu, mai ales c\ se observ\ un relativism doctrinar
care se datoreaz\ unei catehiz\ri anemice sau dezordonate.
Arhiepiscopia Ia[ilor [i propune prin biroul de catehez\ din
cadrul Sectorului nv\]\mnt s\ vin\ n sprijinul preo]ilor din
parohii n lucrarea pe care o au ace[tia n comunitatea pe care
3

o p\storesc pentru cunoa[terea [i aprofundarea doctrinei ortodoxe,


participarea activ\ a credincio[ilor la s\vr[irea cultului divin,
intensificarea [i generalizarea activit\]ilor cu caracter catehetic.

NOT| DE PREZENTARE
Activitatea catehetic\: ntre cateheza clasic\ [i cea
ocazional\
n primele secole cre[tine cateheza a fost ocazional\ [i
didactic\. Era ocazional\ atunci cnd se f\cea ntr-un mod
neorganizat, n locuri ntmpl\toare, de c\tre catehe]i pasageri
[i era didactic\ atunci cnd presupunea un loc, un spa]iu [i un
timp bine determinate, fiind desf\[urate n cadrul unor institu]ii cu autoritate (Biserica, [coli catehetice) [i sus]inute de
persoane preg\tite [i autorizate de aceste institu]ii. Cu toate c\
nu se mai poate vorbi de catehumeni n n]elesul termenului
din Biserica primar\, exist\ [i ast\zi necesitatea de a catehiza
pe cre[tinii ortodoc[i din parohii, familiarizndu-i cu doctrina
[i cultul Bisericii ortodoxe, sus]inndu-i n cre[terea duhovniceasc\. Una din piedicile pe care le ntmpin\ preo]ii n parohii
n leg\tur\ cu programul de catehez\ propriu-zis\ este aceea a
lipsei prezen]ei unui grup constant la orele de catehez\ [i a
eterogenit\]ii celor care particip\. De aceea, cateheza propriu-zis\
trebuie dublat\ de cateheza ocazional\. Prin cateheza ocazional\ n]elegem acel demers didactic menit s\-i apropie pe
credincio[i de nv\]\tura ortodox\ [i de dreapta vie]uire, care
se desf\[oar\ pe o perioad\ scurt\ (10-15 minute) [i n leg\tur\ direct\ cu cultul Bisericii: dup\ o anumit\ slujb\, nainte
de spovedanie, cu prilejul s\vr[irii unor ierurgii n casele credincio[ilor (aghiazm\, sfin]ire de cas\, pomenire etc.). Aceste
4

cateheze ocazionale trebuie s\ fie o invita]ie c\tre cateheza


temeinic organizat\, cu un program, loc [i con]inut bine definite.

Metode interactive [i atractive pentru catehez\,


necesitatea folosirii lor n Biseric\
Cateheza trebuie s\ fie atractiv\ [i interactiv\, implicndu-i
[i cointeresndu-i ct mai mult pe credincio[i. De aceea, folosirea metodelor active de lucru aduce o dinamic\ [i o eficien]\
sporit\ catehezei propriu-zise [i activit\]ilor catehetice. Metodele
pot fi aplicate selectiv, n func]ie de participan]ii la catehez\
[i tocmai de aceea ele sunt sugerate [i nu impuse, fiecare
preot avnd libertatea s\-[i aleag\ metodele care se potrivesc
cel mai bine scopului pe care [i l-a propus.

Adaptarea con]inutului catehezelor n func]ie de


particularit\]ile de vrst\
Programa catehetic\ pe care v-o propunem se adreseaz\
tuturor categoriilor de vrst\ (copii, tineri, adul]i [i b\trni),
urmnd ca fiecare preot n parte s\ adapteze con]inutul catehezelor n func]ie de particularit\]ile vrst\ ale celor pe care-i
are `n fa]\. Nu am accentuat pe o prezentare a catehezei n
func]ie de grupe de vrst\ pentru c\ de obicei n parohii preo]ii
lucreaz\ cu grupuri eterogene (n acela[i timp copii, tineri,
adul]i [i b\trni).

Prezentarea structurii programei catehetice


Elaborarea programei catehetice a avut n vedere realitatea pastoral\ din Arhiepiscopia Ia[ilor [i necesitatatea catehiz\rii sus]inute n parohii. Programa este structurat\ pe urm\toarele componente:
5

1. argument;
2. not\ de prezentare;
3. valori [i atitudini;
4. competen]e generale [i competen]e specifice;
5. con]inuturi;
6. sugestii metodologice;
7. exemple pentru activit\]i de nv\]are;
8. clasificarea [i descrierea strategiilor interactive folosite
n activit\]ile de nv\]are;
9. bibliografie.
n aceast\ structurare, programa permite preo]ilor [i catehe]ilor s\-[i selecteze [i s\-[i adapteze con]inuturile propuse
n func]ie de achizi]iile credincio[ilor (avnd n vedere participarea/neparticiparea acestora n anul/anii anterior/i la activit\]i de catehizare), dar [i de al]i factori, cum ar fi caracteristicile grupului de credincio[i (vrst\, mediu social [i familial),
resursele didactice - catehetice disponibile etc.
Cele 15 teme catehetice pot fi tratate, la alegerea preo]ilor [i n func]ie de necesit\]ile pastorale, n cte o singur\
catehez\ sau pot fi tratate n mai multe cateheze.
Ca [i calendar al activit\]ilor, propunem ca preo]ii s\ sus]in\ catehezele privitoare la Taina Sfintei Spovedanii [i Sfnta
Liturghie pn\ la 31 iulie 2014, iar pe cele privitoare la Sfnta
mp\rt\[anie pn\ pe 15 decembrie 2014.
Cele mai bune cateheze vor fi promovate ca modele de
bun\ practic\ n cercurile pastorale, [edin]ele de protopopiat
[i n materialele sectorului nv\]\mnt al Arhiepiscopiei Ia[ilor.

VALORI {I ATITUDINI
Programa catehetic\ porne[te de la valorile credin]ei ortodoxe
[i [i dore[te s\ formeze credicio[ilor urm\toarele atitudini:
Con[tientizarea rolului nv\]\turilor Bisericii n via]a
personal\ [i a comunit\]ii;
Dezvoltarea respectului fa]\ de cele sfinte;
Asumarea propriei identit\]i religioase;
Responsabilitate n exercitarea drepturilor [i a obliga]iilor care decurg din apartenen]a la diferite identit\]i
(confesiune, na]iune, comunitate, profesie, cultur\ etc.);
Respect [i n]elegere fa]\ de semenii de alte credin]e [i
convingeri;
Grija fa]\ de aproapele;
Interesul pentru aprofundarea cuno[tin]elor religioase
n vederea permanentei deveniri spirituale.

COMPETEN}E GENERALE {I SPECIFICE


(capacitatea persoanelor catehizate
de a n]elege [i a tr\i nv\]\tura ortodox\
n contextul temei abordate)
1. Cunoa[terea [i iubirea lui Dumnezeu ca fundamente

ale des\vr[irii [i mntuirii omului.


1.1. Explicarea rolului [i a importan]ei Sfintelor Taine
(Spovedania [i Euharistia) pentru mntuirea [i des\vr[irea cre[tinilor;
7

1.2. Explicarea rolului [i a importan]ei Sfintei Liturghii

pentru mntuirea [i des\vr[irea cre[tinilor.


2. Consolidarea deprinderilor de comportament moralreligios.
2.1. Recunoa[terea regulilor de comportament moral-religios n baza personajelor biblice [i a Sfin]ilor P\rin]i;
2.2. Respectarea datoriilor unui cre[tin fa]\ de Dumnezeu [i fa]\ de semeni.
3. Cunoa[terea [i folosirea adecvat\ a no]iunilor din sfera
valorilor religioase pe baza Sfintei Scripturi [i a Sfintei Tradi]ii.
3.1. n]elegerea [i utilizarea corect\ a termenilor religio[i nv\]a]i;
3.2. Manifestarea interesului pentru lectura unor texte
cu subiect religios.
4. Manifestarea valorilor [i a cuno[tin]elor religioase n
propriile atitudini [i comportamente.
4.1. Cunoa[terea nv\]\turilor de credin]\ referitoare
la Sfintele Taine (Spovedania [i Euharistia);
4.2. Cunoa[terea nv\]\turilor de credin]\ referitoare
la Sfnta Liturghie;
4.3. Explicarea semnifica]iei [i a importan]ei Sfintelor
Taine (Spovedania [i Euharistia) pentru credincio[i;
4.4. Explicarea semnifica]iei [i a importan]ei Sfintei
Liturghii pentru credincio[i.
5. Aplicarea nv\]\turii de credin]\ [i a rnduielilor biserice[ti n via]a personal\ a comunit\]ii.
5.1. Aplicarea modelului de comportament a personajelor biblice [i al Sfin]ilor P\rin]i n rela]ia cu Dumnezeu [i cu semenii;
5.2. Respectarea [i aplicarea rnduielilor biserice[ti
privind participarea credincio[ilor la Sfintele Taine
(Spovedania [i Euharistia) [i Sfnta Liturghie.

TEMATICA (CON}INUTURI)
SFNTA SPOVEDANIE
Ce ne spune Dumnezeu despre Poc\in]\?
Defini]ie Ce este Taina Sfintei Spovedanii?
Argumentare biblic\ (VT NT) [i comentarii patristice;
Exemple de poc\in]\ n VT [i NT;
Instituire: Hristos a instituit [i a s\vr[it Taina Spovedaniei.

De ce merg la Spovedanie?
Con[tientizarea p\catelor;
Nevoia ndrept\rii;
mp\carea cu semenii [i cu Dumnezeu;
Iertarea p\catelor;
Primitorul Tainei Spovedaniei: orice membru al Bisericii
(cleric, monah, mirean) mpov\rat de p\cate [i care
dore[te iertarea de acestea [i mp\carea cu Dumnezeu.

Ce spovedesc?
Ce este p\catul?
Cum descoperim p\catul?
Etapele p\catului;
Consecin]ele (urm\rile) p\catului.

Cnd, unde [i cine m\ spovede[te?


Timpul spovedaniei: imediat dup\ s\vr[irea p\catului,
cel pu]in n cele patru posturi sau ori de cte ori sim]im
nevoia;
Locul spovedaniei: n biseric\, n fa]a icoanei Mntuitorului Hristos, Care prime[te poc\in]a [i iart\ p\catele, preotul fiind doar martor. ~n cazul bolnavilor [i a
9

celor priva]i de libertate, spovedania se oficiaz\ n locurile n care ace[tia se afl\ (acas\, spital etc.);
Svr[itorul Tainei Spovedaniei: n chip nev\zut, Hristos
Domnul, iar n chip v\zut, arhiereii, precum [i preo]ii
duhovnici, care au primit prin hirotesie puterea de a
lega [i dezlega p\catele;
Practici necanonice (n timpul Sf. Liturghii, on-line, n
grupuri).
Cum m\ preg\tesc pentru Spovedanie [i cum m\
spovedesc?
Cercetarea de sine: c\in]a sincer\ unit\ cu hot\rrea de
a nu mai gre[i;
Rug\ciuna personal\ nainte de Spovedanie;
Explicarea molitfei Spovedaniei de c\tre preot;
Spovedania sincer\, complet\ [i limitat\ la p\catele
personale.
Cum se schimb\ via]a mea dup\ spovedanie?
Efectele Tainei Spovedaniei/ Roadele duhovnice[ti ale
spovedaniei: redobndirea st\rii de cur\]ie primite la
botez; eliberarea de pedeapsa pentru p\cat [i redarea
n\dejdii n via]a ve[nic\, sprijin [i c\l\uzire pe calea
sporirii n virtute; redescoperirea dreptei vie]uiri prin
poc\in]\; mijloc de vindecare de p\cat, de nnoire
sufleteasc\ [i de integrare n comuniunea Bisericii
sfin]irea vie]ii [i dobndirea bucuriei nvierii; mp\carea [i refacerea comuniunii cu Dumnezeu, izvorul
Bucuriei;
epitimii [i canoane: ndeplinirea canonului de poc\in]\
(a epitimiilor) primit de la duhovnic;
rela]ia duhovnic fiu duhovnicesc dup\ Spovedanie
(convorbiri duhovnice[ti);
vie]ile sfin]ilor ca model pentru cre[tin.
10

SFNTA LITURGHIE
M\ mp\rt\[esc doar n timpul Sfintei Liturghii!
Despre instituirea Sfintei Liturghii;
Despre Proscomidie;
Momentul sfnt al Prefacerii;
Momentul mp\rt\[irii preotului [i credincio[ilor;
Sfnta Liturghie n ritul ortodox: Sf. Ioan Gur\ de Aur,
Sf. Vasile cel Mare; Despre Sf Liturghie a Darurilor
mai `nainte Sfin]ite a Sf. Grigorie Dialogul rnduiala pentru cei iubitori de mp\rt\[anie deas\; Zilele
aliturgice - rolul lor n via]a cre[tinului.
Cum este prezent Hristos n Sfnta Liturghie?
Explicarea simbolismului unor momente din cadrul
Sfintei Liturghii: oferirea jertfei de c\tre credincios la
sfntul altar, vohodul mic [i vohodul mare, sfin]irea
darurilor, mp\rt\[irea credincio[ilor.
Cum particip eu la Sfnta Liturghie?
Rug\ciunea interioar\ [i rug\ciunea rostit\ [i cntat\ la
stran\;
Despre rnduielile canonice care privesc participarea
credincio[ilor la Sf. Liturghie (metaniile, ngenuncherile etc.).
SFNTA MP|RT|{ANIE
Ce este Sfnta mp\rt\[anie?
Taina Sfintei mp\rt\[anii n Sfnta Scriptur\ prefigurare n Vechiul Testament: jertfa de pine [i vin a lui
Melchisedec (Facere 14, 8); Isaac adus spre jertf\ de
Avraam (Facere 22, 7-14); mielul pascal (Ie[irea 12,
1-13); jertfa lui Moise (Ie[irea 24, 8, 11); mana cereasc\
(Ieirea 16, 32); pinile punerii nainte (Ie[irea 5, 30);
11

Taina Sfintei mp\rt\[anii n Sfnta Scriptur\ realitate


n Noul Testament: Hristos Domnul, Jertf\ [i Jertfitor
(Cina cea de Tain, Jertfa de pe Cruce, Cina din
Emaus); frngerea pinii de c\tre Sfin]ii Apostoli;
Sfnta ~mp\rt\[anie n predica [i slujirea Sfin]ilor
Apostoli;
Prezenta real\ a lui Hristos n elementele euharistice;
Izvor al unit\]ii [i sfin]irii credincio[ilor n comuniune
cu Hristos ( Ioan cap. 6; I Corinteni).
Ce ne nva]\ Sfin]ii P\rin]i despre Sfnta mp\rt\[anie?
De ce m\ mp\rt\[esc?
Necesitatea Sfintei mp\rt\[anii: t\m\duirea sufletului
[i a trupului, unirea cu Hristos, via]a vesnic\;
Cnd, unde [i cine m\ mp\rt\[e[te?
Timpul/frecven]a Sfintei ~mp\rt\[anii: cel pu]in n cele
patru mari posturi de peste an, la 40 de zile (Sf. Simeon
al Tesalonicului) sau ori de cte ori credinciosul este
preg\tit [i a primit dezlegarea duhovnicului de a se
`mp\rt\[i; despre practicile gresite ale `mp\rt\[aniei
`n alte momente dec=t cel tipiconal;
Locul primirii Sfintei ~mp\rt\[anii: n biseric\, la momentul cuvenit din Sfnta Liturghie, `n fa]a u[ilor mp\r\te[ti. Credincio[ii b\trni sau bolnavi se mp\rt\[esc la locurile n care se afl\ (acas\, spital etc.), cu
preg\tirea cuvenit\, din Agne]ul preg\tit n Joia Mare
pentru mp\rt\[irea grabnic\;
S\vr[itorul Tainei Sfintei mp\rt\[anii: Hristos Domnul,
n chip nev\zut, iar arhiereul sau preotul, ca slujitor
v\zut [i ca reprezentant al Bisericii;
Primitorul Sfintei mp\rt\[anii cu Trupul [i Sngele lui
Hristos: orice membru al Bisericii preg\tit [i vrednic,
12

care a primit dezlegare de la duhovnic, cu excep]ia


celor f\r\ discern\mnt, a celor sco[i din Biseric\ pentru
motive de erezie [i schism\, precum [i a aposta]ilor;
Situa]ii excep]ionale: mp\rt\[irea copiilor [i a bolnavilor/
muribunzilor, cazurile celor care nu pot primi Sfnta
mp\rt\[anie (starea de incon[tien]\, bolnavii psihic,
cei care nu au capacitatea fizic\ de a primi [i a re]ine
Sfnta mp\rt\[anie, st\ruin]a n p\cate).
Cum m\ preg\tesc pentru primirea Sfintei mp\rt\[anii [i cum m\ mp\rt\[esc?
Preg\tirea trupeasc\: postul [i abstinen]a;
Preg\tirea sufleteasc\:
Spovedania;
Rug\ciunea Canonul naintea Sfintei mp\rt\[anii
Scurt\ explicare;
Participarea la Sfnta Liturghie.
Gesturi [i mi[c\ri.
Care sunt roadele Sfintei mp\rt\[anii n via]a mea?
Roadele Sfintei ~mp\rt\[anii: primirea iubirii jertfelnice [i
iert\toare a lui Hristos pentru dobndirea vie]ii de
veci; izvor de lumin\ [i de credin]\ pentru a n]elege
rostul vie]ii noastre pe p\mnt; izvor de iubire curat\
[i sfin]enie n familie [i societate; izvor de curaj [i
dreptate pentru a lupta mpotriva p\catului [i a r\ut\]ilor de tot felul; izvor de t\rie [i speran]\ pentru a
birui n ispite, n suferin]\ [i durere; izvor de iubire
milostiv\ pentru a ajuta pe cei bolnavi [i n lipsuri;
intensficarea vie]ii duhovnice[ti personale [i a vie]ii
comunitare n Biseric\;

13

SUGESTII METODICE REFERITOARE


LA PREZENTAREA CON}INUTURILOR
CARE SE URM|RESC A FI STUDIATE
Nu folosi]i des prelegerea sau discursul!
Folosi]i mijloace moderne: prezent\rile multimedia,
plan[ele [i materialele de cult ntr-o ct mai bun\ stare de
utilizare!
Realiza]i conexiuni interdisciplinare!
Valorifica]i talentele [i experien]ele pozitive ale celor
catehiza]i!
Realiza]i prezent\ri ct mai atr\g\toare sub forma dezbaterii, dialogului [i a altor structuri conversative, interactive!

EXEMPLE (SUGESTII) PENTRU ACTIVIT|}I


DE NV|}ARE
Con]inuturi cateheze
1. Ce ne spune Dumnezeu despre
Poc\in]\?
Defini]ie Ce este Taina Sfintei
Spovedanii?
Argumentare biblic\ (VT NT)
[i comentarii patristice;
Exemple de poc\in]\ n VT [i NT;
Instituire: Hristos a instituit [i a
s\vr[it Taina Spovedaniei.

14

Exemple pentru activit\]i de


nv\]are
nv\]are prin explorare, utiliznd tehnici ca:
- Studiul de caz;
- Termenii cheie ini]iali;
- Reuniunea Panel;
- Sinectica
Esen]ializarea cuno[tin]elor de
istorie biblic\;
Exerci]ii de lucru cu Biblia
[i alte materiale bibliografice
religioase;
Conexiuni intradisciplinare;
Lectura unor texte biblice

2. De ce merg la Spovedanie?
Con[tientizarea p\catelor;
Nevoia ndrept\rii;
mp\carea cu semenii [i cu Dumnezeu;
Iertarea p\catelor;
Primitorul Tainei Spovedaniei: orice
membru al Bisericii (cleric, monah,
mirean) mpov\rat de p\cate [i care
dore[te iertarea de acestea [i mp\carea
cu Dumnezeu;
3. Ce spovedesc?
Ce este p\catul?
Cum descoperim p\catul?
Etapele p\catului;
Consecin]ele (urm\rile) p\catului.
4. Cnd, unde [i cine m\ spovede[te?
Timpul Spovedaniei;

Locul Spovedaniei;

nv\]are prin descoperire din


texte selectate, folosind strategii
ca:
- SINELG;
- Controversa academic\;
- Termenii cheie esen]iali;
- Studiul de caz
Exerci]ii de selectare a ideilor
esen]iale despre instituirea tainei;
L\murirea terminologiei noi,
folosind dic]ionarele de specialitate;
Dezbatere pe tema importan]ei
acestei Sfinte Taine n via]a
cre[tinului
nv\]are prin descoperire, folosind strategii ca:
- Brainstorming;
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am
nv\]at;
- Interviul n direct
Lectura biblic\ [i a textelor
cu moral\ religioas\
Activarea reflec]iei raportate
la ideile esen]iale ale con]inutului nv\]\rii referitor la con[tientizarea p\catelor [i dorin]a
sincer\ de schimbare interioar\
nv\]area prin schimb constructiv de opinii, folosind tehnici
ca:
- Masa rotund\;
- Reuniunea Panel;
- P\l\riile gnditoare;
- Cadranele
Enumerarea perioadelor principale adecvate practic\rii acestei
Sfinte Taine;
Specificarea locului corect
pentru primirea acestei Taine;

15

Svr[itorul Tainei Spovedaniei;

Practici necanonice.
5. Cum m\ preg\tesc pentru Spovedanie [i cum m\ spovedesc?
Cercetarea de sine: c\in]a sincer\
unit\ cu hot\rrea de a nu mai gre[i;
Rug\ciunea personal\ nainte de
Spovedanie;
Explicarea molitvei Spovedaniei;
Spovedania sincer\, complet\ [i
limitat\ la p\catele personale.
6. Cum se schimb\ via]a mea
dup\ Spovedanie?

Efectele Tainei Spovedaniei/


Roadele duhovnice[ti ale Spovedaniei;

Epitimii [i canoane: ndeplinirea


canonului de poc\in]\ (a epitimiilor)
primit de la duhovnic;

16

Comentarea textelor cu caracter liturgic;


Dezbaterea despre practicile
liturgice corecte referitoare la
con]inutul abordat;
Exerci]ii de analizare a Sfintei
Taine, prin participarea la sfintele slujbe.
Prezentarea con]inutului, folosind tehnici moderne, cum ar fi:
- Interviul n direct;
- Jocul de rol;
- Brainstorming;
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am
nv\]at
Lectura textelor Sfin]ilor P\rin]i
[i a altor scriitori cre[tini
Argumentarea opiniilor despre
cercetarea vie]ii personale, c\in]\,
con[tiin]\ [i conduit\ moral-religioas\;
L\murirea conceptelor pentru fundamentarea unei practici
religioase corecte.
nv\]area prin colaborare,
utiliznd strategii ca:
- Reuniunea Panel;
- Masa rotund\;
- Focus group;
- Sinectica;
Gndi]i/Lucra]i
n
perechi/Comunica]i
- Ciorchinele;
- Cubul
Discutarea impresiilor referitoare la primirea corect\ [i
complet\ a Tainei Spovedaniei;
Schimbul de opinii [i exemplific\ri de bune practici;
Exerci]ii de raportare individual\ [i comunitar\ la persoane
[i comunit\]i mbun\t\]ite spiritual

Rela]ia duhovnic fiu duhovnicesc dup\ Spovedanie (convorbiri duhovnice[ti);

Vie]ile sfin]ilor, ca model pentru


cre[tin.

Prezentarea unor situa]ii de


referin]\ din practica interconfesional\;
Exerci]ii de colaborare pentru
nt\rirea virtu]ilor, necesare dezvolt\rii personale;
Lectura din texte patristice [i
din Vie]ile Sfin]ilor, cu referire
la Taina Spovedaniei
Extragerea de nv\]\turi din
situa]iile prezentate.

SFNTA LITURGHIE
Con]inuturi cateheze
1. M\ mp\rt\[esc doar n
timpul Sfintei Liturghii!
Despre instituirea Sfintei Liturghii;
Despre Proscomidie;
Momentul sfnt al Prefacerii
Darurilor;
Momentul mp\rt\[irii preotului [i credincio[ilor;
Sfnta Liturghie n ritul ortodox: Sf. Ioan Gur\ de Aur, Sf. Vasile
cel Mare; Despre Sf Liturghie a
Darurilor mai inainte Sfintite a Sf.
Grigorie Dialogul - rnduiala pentru
cei iubitori de mp\rt\[anie deas\;
Zilele aliturgice - rolul lor n via]a
cre[tinului.
2. Cum este prezent Hristos
n Sfnta Liturghie?
Explicarea simbolismului unor
momente din cadrul Sfintei Liturghii:
oferirea jertfei de c\tre credincios
la sfntul altar, vohodul mic [i

Exemple pentru activit\]i de


nv\]are
nv\]area prin descoperire, utiliznd tehnici ca:
- Photolangage;
- Prezentarea Power Point [i
multimedia;
- Studiul de caz;
- Creioanele la mijloc;
- Acvariul
Exerci]ii de n]elegere a importan]ei fiec\rei p\r]i din Sfnta
Liturghie;
Dezbaterea pentru n]elegerea
semnifica]iilor duhovnice[ti ale
Sfintei Liturghii din cultul cre[tinortodox
Stimularea interesului fa]\ de
Sfnta Liturghie prin realizarea de
exerci]ii cu caracter pluridisciplinar
nv\]area prin cooperare, folosind strategii ca:
- Mozaicul;
- Metoda 6-3-5

17

vohodul mare, sfin]irea darurilor,


mp\rt\[irea credincio[ilor.

3. Cum particip eu la Sfnta


Liturghie?
Rug\ciunea interioar\ [i rug\ciunea rostit\ [i cntat\ la stran\;
Despre rnduielile canonice
care privesc participarea credincio[ilor la Sfnta Liturghie (metaniile,
ngenuncherile etc.).

Argumentarea biblic\ [i n]elegerea importan]ei acestei sfinte slujbe


pentru dezvoltarea spiritual\;
Descoperirea simbolurilor [i a
sensului corect al acestora.
nv\]area prin colaborare, folosind
tehnici ca:
- Phillips 6-6;
- Cubul;
- Interviul direct;
- Cvintetul
Explicarea sensului liturgic al
sfintei slujbe;
Aplicarea cuno[tin]elor despre
Sfnta Liturghie n exerci]ii cu caracter practic, prin participare la
slujb\.

SFNTA MP|RT|{ANIE
Con]inuturi cateheze
1. Ce este Sfnta mp\rt\[anie?
Taina Sfintei mp\rt\[anii n Sfnta
Scriptur\ prefigurare n Vechiul Testament;
Taina Sfintei mp\rt\[anii n Sfnta
Scriptur\ realitate n Noul Testament;
Prezen]a real\ a lui Hristos n elementele euharistice;
Izvor al unit\]ii [i sfin]irii credincio[ilor n comuniune cu Hristos (Ioan cap. 6;
I Corinteni).

18

Exemple pentru activit\]i de


nv\]are
nv\]area prin explorare,
utiliznd strategii ca:
- Masa rotund\;
- Acvariul;
- Termenii cheie esen]iali;
- Interviul n direct;
- Mozaicul
Lectura biblic\;
Emiterea opiniilor argumentate scripturistic [i patristic;
Schimbul de opinii pentru
esen]ializarea eficient\ a con]inutului nv\]\rii;
Argumentarea istoric\ [i
teologic\ a practicii ortodoxe
legate de Sfintele Taine

2. Ce ne nva]\ Sfin]ii P\rin]i


despre Sfnta mp\rt\[anie?

3. De ce m\ mp\rt\[esc?
Necesitatea Sfintei mp\rt\[anii:
t\m\duirea sufletului [i a trupului, unirea
cu Hristos, via]a ve[nic\.

4. Cnd, unde [i cine m\ mp\rt\[e[te?


Timpul/frecven]a Sfintei ~mp\rt\[anii;

Locul primirii Sfintei ~mp\rt\[anii;

S\vr[itorul Tainei Sfintei mp\rt\[anii;

nv\]area dirijat\, folosind


tehnici ca:
- Metoda 6-3-5;
- Mozaicul
Exerci]ii de lucru cu Sfnta
Scriptur\ [i textele patristice;
Explicarea semnifica]iei
Jertfei mntuitoare;
Realizarea reflec]iei asupra
leg\turii de iubire dintre om [i
Dumnezeu.
nv\]area activ\, folosind
tehnici ca:
- Dezbaterea;
- Reuniunea Panel;
- Studiul de caz;
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am
nv\]at;
- Sinectica;
Comentarea textelor cu
caracter liturgic;
Exerci]ii de corelare a experien]elor particulare cu contextul liturgic, comunitar.
nv\]area prin colaborare,
folosind metode ca:
- Jurnalul cu dubl\
intrare;
- Focus group;
- Ghidul de anticipa]ie;
- Jocul de rol;
- Acvariul;
- Cubul
Dezbaterea n grup la tem\;
Recunoa[terea disponibilit\]ilor [i a celorlalte resurse
personale interioare pentru
mbun\t\]irea caracterial\;
Exerci]ii de reflec]ie mp\rt\[it\ grupului;
Participarea la Sfnta Li19

Primitorul Sfintei mp\rt\[anii cu


Trupul [i Sngele lui Hristos;

Situa]ii excep]ionale.

5. Cum m\ preg\tesc pentru primirea Sfintei mp\rt\[anii [i cum m\


mp\rt\[esc?
Preg\tirea trupeasc\: postul;
Preg\tirea sufleteasc\:
Spovedania;
Rug\ciunea.
Canonul naintea Sfintei mp\rt\[anii scurt\ explicare;
Participarea la Sfnta Liturghie;
Gesturi [i mi[c\ri.

6. Care sunt roadele Sfintei mp\rt\[anii n via]a mea?


Primirea iubirii jertfelnice [i iert\toare a lui Hristos pentru dobndirea
vie]ii de veci;
Izvor de lumin\ [i de credin]\ pentru
a n]elege rostul vie]ii noastre pe p\mnt;
20

turghie pentru n]elegerea


sensului spiritual [i tipiconal
al Sfintei mp\rt\[anii
Comentarea textelor religioase [i laice cu nv\]\turi
despre practicarea corect\ a
Tainei mp\rt\[aniei;
Realizarea de portofolii
referitoare la Taina Sfintei
mp\rt\[anii
Vizionare de materiale
multimedia edificatoare pentru
buna n]elegere a semnifica]iilor [i importan]ei acestei
Sfinte Taine n dezvoltarea
spiritual\ a cre[tinului
nv\]are prin cooperare,
utiliznd strategii ca:
- Creioanele la mijloc;
- Studiul de caz;
- Portofoliul;
- Referatul;
- Jurnalul personal;
Dialog despre schimbul de
bune practici individuale legate
de Sfinta Tain\ a mp\rt\[aniei;
Exersarea rug\ciunilor recomandate de Sfnta Biseric\
n practicarea acestei Sfinte
Taine;
Participarea consecvent\ la
via]a liturgic\ a comunit\]ii
parohiale
nv\]area prin descoperire,
folosind metode ca:
- Acvariul;
- Termenii cheie ini]iali;
- Turul galeriei;
- Bulg\rele de z\pad\

Izvor de iubire curat\ [i sfin]enie n


familie [i societate;
Izvor de curaj [i dreptate pentru a
lupta mpotriva p\catului [i a r\ut\]ilor
de tot felul;
Izvor de t\rie [i speran]\ pentru a
birui n ispite, n suferin]\ [i durere;
Izvor de iubire milostiv\ pentru a
ajuta pe cei bolnavi [i n lipsuri;
Intensificarea vie]ii duhovnice[ti
personale [i a vie]ii comunitare n Biseric\.

Argumentarea criteriilor de
selec]ie a factorilor care converg
la practicarea cu succes a
acestei Sfinte Taine;
Dezvoltarea spiritului autocritic [i al toleran]ei interumane;
nsu[irea conceptelor care
ajut\ la dezvoltarea spiritual\
personal\ activ\ [i responsabil\ manifestat\ pe tot parcursul vie]ii cre[tine;
Cunoa[terea situa]iilor care
impun o tratare diferen]iat\;
Analogii interconfesionale.

21

CLASIFICAREA METODELOR INTERACTIVE


(dup\ etapele activit\]ii):
a) Metode de prezentare a con]inuturilor:
- SINELG;
- controversa academic\;
- studiul de caz;
- termenii cheie esen]iali;
- brainstorming;
- {tiu/Vreau s\ [tiu/Am nv\]at
- masa rotund\;
- interviul n direct;
- reuniunea Panel;
- sinectica;
- Gndi]i/Lucra]i n perechi/Comunica]i;
- Photolangage;
- Acvariul;
- Ghidul de anticipa]ie;
- Creioanele la mijloc;
- Metoda 6-3-5
b) Metode de evaluare:
- Cubul;
- Mozaicul;
- Phillips 6-6;
- Cadranele;
- Cvintetul;
- Jurnalul cu dubl\ intrare;
- Creioanele la mijloc;
- Bulg\rele de z\pad\;
- Turul galeriei.

22

Cele mai multe dintre metodele interactive au caracter


mixt, adic\ se pot folosi att la prezentarea noului con]inut,
ct [i la evaluare, pot acoperi ntreaga activitate.

Ghid de prezentare succint\ a strategiilor (metodelor


[i tehnicilor) interactive folosite n activit\]ile de nv\]are
1. SINELG (nv\]are eficient\ prin n]elegerea con]inutului unei prezent\ri sau a unui text)
Etape:
a) Prezentarea temei [i a textului ce urmeaz\ a fi lecturat;
b) Inventarierea cuno[tin]elor deja cunoscute n leg\tur\
cu textul, prin notarea acestora pe o foaie;
c) Notarea ideilor de c\tre preot pe flip-chart;
d) Lectura textului care trebuie s\ existe n variant\ multiplicat\ pentru to]i participan]ii. Ace[tia vor realiza adnot\ri
marginale, n felul urm\tor:
- semnul ,, (bif\) con]inutul confirm\ cuno[tin]ele sau
opiniile cunoscute de credincios;
- semnul ,,- (minus) con]inutul textului infirm\ opiniile lui;
- semnul ,,^ (plus) informa]ia citit\ este nou\;
- semnul ,,? (semnul ntreb\rii) se consider\ c\ un anumit
aspect este tratat confuz sau exist\ un anumit aspect despre
care formabilul ar dori s\ afle mai multe informa]ii.
e) Realizarea unui tabel sintetic, cu rubricile:
^
?

cuno[tin]e cuno[tin]e noi, cuno[tin]e


cuno[tin]e
nentlnite
incerte,
confirmate de infirmate de
text
pn\ acum confuze, care
text
merit\ s\ fie
cercetate
f) n]elegerea (realizarea sensului) [i monitorizarea n]elegerii prin discu]ii n grupul l\rgit.
23

2. CONTROVERSA ACADEMIC| (generator de dezbateri)


Etape:
a) Prezentarea temei printr-o lectur\, printr-o discu]ie,
studiu de caz etc.
b) Adresarea unei ntreb\ri cheie care s\ mpart\ grupul
n 2 p\r]i: cei care r\spund cu DA [i cei care r\spund cu
NU;
c) Organizarea grupului n echipe de cte 4 persoane (n
fiecare echip\ vor fi 2 care sunt PRO [i 2 care sunt CONTRA);
d) Discutarea argumentelor fiec\ruia n grupul de 4 din
care face parte;
e) Desfacerea echipelor [i formarea altora tot dup\ aceea[i
formul\: 2 PRO [i 2 CONTRA, cu discutarea opiniilor;
f) Regruparea ini]ial\, cu discu]ii n care argumentele sunt
completate cu ce au cules din noua echip\;
g) Sus]inerea n fa]a tuturor a concluziilor cu care a r\mas
fiecare membru al grupului mare.
3. STUDIUL DE CAZ
Etape:
a) Prezentarea cazului, a con]inutului temei propuse;
b) Dezbaterea, n vederea n]elegerii ct mai corecte a
con]inutului;
c) Stabilirea concluziilor.
4. TERMENII CHEIE INI}IALI (actualizare a conceptelor nsu[ite anterior [i stabilirea conexiunii cu noul
con]inut)
Etape:
a) Alegerea de c\tre preot a 3-6 termeni noi, care vor fi
scri[i pe flip-chart;
b) Discutarea, n perechi, a membrilor grupului, timp de
maxim 5 minute;
24

c) Prezentarea con]inutului nou de c\tre preot sau lectura


acestuia dintr-un material preg\tit dinainte;
d) Compararea rezultatelor ini]iale, ale credincio[ilor, cu
cele corecte;
e) Fixarea cuno[tin]elor.
5. BRAINSTORMING (stimulare a gndirii creative)
Etape:
a) Lansarea temei de c\tre preot;
b) Cursan]ii vor fi invita]i s\ scrie pe foi cuvinte [i formul\ri despre tema propus\;
c) Notarea pe flip-chart a tuturor ideilor (preferabil, f\r\
repetarea lor);
d) Evaluarea activit\]ii.
6. {TIU/VREAU S| {TIU/AM NV|}AT
Etape:
a) Fiec\rui participant i se va da de la nceput o foaie
tabelat\ cu 3 coloane ca n titlu;
b) Preotul lanseaz\ titlul temei care va fi prezentat\ n
acea zi;
c) To]i credincio[ii vor completa prima rubric\, respectiv
{TIU, cu ceea ce cunosc deja despre subiectul n cauz\;
d) Preotul prezint\ con]inutul (folosind lectura sau prezentarea oral\ sau proiec]ia multimedia etc.) n acest timp,
credincio[ii completeaz\ coloana VREAU S| MAI {TIU
e) Au loc dezbateri, l\muriri;
f) Credincio[ii scriu concluziile nv\]\rii n coloana AM
NV|}AT.
7. MASA ROTUND| (nv\]are prin cooperare)
Etape:
a) Credincio[ii sunt mp\r]i]i n grupuri de cte 5-7
persoane. Pe o coal\ de hrtie, fiecare echip\ va scrie tot ce
[tie despre tema propus\ spre discu]ie sau despre tema care a
fost deja prezentat\ de c\tre preot;
25

b) Unul dintre membrii fiec\rei echipe va prezenta opiniile scrise. Acestea vor fi analizate n cadrul grupului l\rgit.
8. INTERVIUL N DIRECT
Etape:
a) Preotul prezint\ ct mai atr\g\tor con]inutul nv\]\rii;
b) Se vor forma perechi (intervievator [i respondent), care
vor fi supraveghea]i [i ndruma]i de c\tre preot;
c) Evaluarea de ansamblu a perechilor care au acceptat
acest joc de rol.
9. REUNIUNEA PANEL (asem\n\toare metodei Masa
rotund\)
Etape:
a) Selectarea unui grup restrns de cunosc\tori ai con]inutului temei, numi]i jura]i, care se vor pozi]iona n mijloc, n
cerc;
b) Ceilal]i participan]i vor urm\ri cu aten]ie discu]ia [i, la
final, vor adresa ntreb\ri sau vor trimite bilete cu ntreb\ri la
tem\, iar jura]ii vor r\spune.
10. SINECTICA
Etape:
a) Este lansat titlul temei de studiu;
b) Dac\ sunt persoane de profesii diferite, metoda poate fi
aplicat\ cu mai mult succes. Fiecare persoan\ [i va spune
punctul de vedere referitor la tem\.
c) Preotul va realiza prezentarea corect\;
d) Evaluarea activit\]ii, formularea de concluzii individuale despre con]inutul prezentat. Schimb de opinii.
11. GNDI}I/LUCRA}I N PERECHI/COMUNICA}I
Etape:
a) Formarea perechilor;
26

b) Lansarea aceleia[i teme ambilor membri ai perechii


(dar fiecare pereche poate avea sarcini diferite pentru tema
propus\ spre nv\]are);
c) Realizarea individual\ a sarcinii, n maxim 5 minute;
d) Prezentarea r\spunsurilor c\tre partenerul perechii [i
formularea de concluzii comune;
e) Prezentarea concluziilor n fa]a ntregului grup.
12. CUBUL
Etape:
a) Pe fe]ele unui cub se noteaz\ 6 sarcini de lucru pentru
tema prezentat\ de preot. Aceste sarcini trebuie s\ corespund\
imperativelor: Descrie; Compar\; Analizeaz\; Asociaz\;
Aplic\; Argumenteaz\
b) Se concluzioneaz\ n comun [i se fixeaz\, astfel, cuno[tin]ele.
13. PHOTOLANGAGE
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de c\tre preot;
b) Preotul expune un set de imagini la tem\. Credincio[ii
le privesc atent [i [i aleg una dintre acele imagini.
c) Fiecare credincios va argumenta selec]ia f\cut\.
d) Se va discuta imaginea care a adunat num\rul cel mai
mare de preferin]e [i se va concluziona.
14. MOZAICUL
Etape:
a) mp\r]irea grupului de credincio[i n echipe de cte 4
persoane, fiecare primind un num\r de la 1 la 4;
b) Prezentarea temei propuse [i mp\r]irea sarcinilor de
lucru pe fi[e, n prealabil preg\tite pentru fiecare dintre cele 4
numere.

27

c) Persoanele care au primit num\rul 1 se vor grupa separat (la fel vor proceda [i ceilal]i, formnd echipe n func]ie
de num\rul primit ini]ial) [i vor lucra sarcina care le-a revenit.
d) Revenirea n echipa ini]ial\ pentru a prezenta acelora
rezultatul sarcinii din grupul care i-a reunit prin purtarea aceleia[i cifre.
15. PHILLIPS 6-6
Etape:
a) mp\r]irea grupului de credincio[i n echipe de cte 6
membri;
b) Lansarea temei de discu]ie;
c) Discutarea n echip\ timp de 6 minute;
d) Un coleg va prezenta ideile echipei;
e) Confruntarea ideilor echipelor;
f) Formularea concluziilor.
16. CADRANELE
Etape:
a) Pe o foaie de flip-chart, se traseaz\ o cruce ct toat\ coala
(adic\ foaia va fi mp\r]it\ n 4 p\r]i egale, denumite cadrane);
b) Con]inutul este prezentat de c\tre preot;
c) Grupul va fi mp\r]it n 4 echipe, fiecare echip\ avnd
de rezolvat cte o sarcin\ legat\ de tema prezentat\;
d) Rezultatele vor fi notate n cele 4 cadrane, corespunz\toare fiec\rei sarcini de lucru.
17. CVINTETUL (metod\ de evaluare)
Etape:
a) Preotul prezint\ con]inutul nv\]\rii;
b) Fiecare credincios va avea ca sarcin\ s\ scrie o poezie
cu 5 versuri, n felul urm\tor:
1. Cuvntul/sintagma cheie 1 substantiv
2. 2 cuvinte care s\ fie adjective ce descriu cuvntul din
primul vers
28

3. 3 cuvinte care exprim\ ac]iuni legate de cuvntul cheie


4. 4 cuvinte care exprim\ sentimente legate de primul vers
5. 1 cuvnt care exprim\ esen]a sau concluzia temei.
c) Evaluarea crea]iilor literare ale credincio[ilor.
18. Acvariul
Etape:
a) Scaunele sunt dispuse n dou\ cercuri concentrice;
b) Credincio[ii sunt invita]i s\ ocupe locurile a[a cum
prefer\. Cei pozi]iona]i n mijloc vor forma grupul de discu]ie, iar cei de pe margine vor fi observatori. Preotul va sta
ntr-un loc de unde s\ poat\ vizualiza toat\ desf\[urarea
activit\]ii.
c) Credincio[ii din mijloc vor avea ca sarcin\ s\ dezbat\ o
tem\ controversat\. Cei de pe margine [i vor nota pe o fi[\
tot ceea ce consider\ semnificativ legat de dezbatere. Vor
prezenta observa]iile lor.
d) Rolurile se vor inversa, adic\ cei care au fost n grupul
de discu]ie vor fi observatori [i invers.
19. METODA 6-3-5
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de c\tre preot sau prin dezbatere;
b) Constituirea echipelor de lucru de cte 6 persoane;
c) Enun]area unei teme comune tuturor echipelor;
d) Fiecare echip\ va avea de scris pe o foaie cte 3 idei n
timp de 5 minute de la lansarea temei;
e) Confruntarea r\spunsurilor, prin notarea tuturor pe o
coal\ de flip-chart;
f) Evaluarea activit\]ii de nv\]are.
20. JURNALUL CU DUBL| INTRARE
Etape:
a) Fiecare credincios va primi o foaie pe care o va mp\r]i
n 2 p\r]i: pe o jum\tate va scrie sau va reprezenta grafic un
29

fragment sau o imagine care l-a impresionat pl\cut sau nepl\cut n con]inutul prezentat. n jum\tatea cealalt\, va argumenta alegerea realizat\;
b) Evaluarea jurnalului, care poate fi continuat [i la alte
teme/con]inuturi.
21. CREIOANELE LA MIJLOC
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de idei;
b) Formarea echipelor de pn\ la 7 membri;
c) Specificarea sarcinii de lucru;
d) Fiecare membru [i va expune opinia prin l\sarea
creionului n mijloc. Cine dore[te s\ revin\ cu o completare
nu o poate face pn\ ce nu au fost adunate toate creioanele
echipei la mijloc.
e) Un membru desemnat de echip\ va prezenta concluzia
acesteia.
22. GHIDUL DE ANTICIPA}IE
Etape:
a) Preotul va formula 3-4 termeni cheie ai con]inutului
care urmeaz\ s\ fie prezentat sau dezb\tut [i i va nota pe
foaia de flip-chart.
b) Credincio[ii vor avea de anticipat rela]ia dintre acei
termeni [i con]inutul care se va deschide cunoa[terii lor. R\spunsurile se vor nota pe aceea[i foaie.
c) Preotul va prezenta con]inutul.
d) Confruntarea rezultatelor.
23. BULG|RELE DE Z|PAD|
Etape:
a) Prezentarea con]inutului nv\]\rii;
b) mp\r]irea credincio[ilor n echipe de cte 7 membri;
c) Enun]area unei probleme;
d) Fiecare membru va scrie pe o foi]\ solu]ia sa;
30

e) n cadrul fiec\rei echipe se realizeaz\ o ierarhizare a


solu]iilor g\site, adic\ cea mai bun\ pe primul loc [i tot a[a
pn\ la a [aptea.
f) Primele 2 idei de la fiecare echip\ se vor scrie pe foaie
de flip-chart [i va fi evaluat\ activitatea de nv\]are.
24. TURUL GALERIEI
Etape:
a) Prezentarea con]inutului de idei al temei propuse;
b) mp\r]irea participan]ilor n echipe de cte 4 membri;
c) Realizarea unui produs (desen) referitor la tema abordat\;
d) Expunerea lucr\rilor realizate de toate echipele;
e) Fiecare participant la activitate va examina lucr\rile
expuse [i va putea scrie observa]ii ntr-un col] al acestora;
f) Dup\ ncheierea turului, fiecare echip\ [i cite[te observa]iile [i [i autoevalueaz\ lucrarea.

31

PROIECT DE ACTIVITATE CATEHETIC|


Unitatea catehetic\: Sfnta Spovedanie
Tema catehezei: De ce merg la Spovedanie?
Tipul activit\]ii (ce mi propun s\ realizez n acea
activitate: numai s\ prezint ni[te informa]ii?; numai s\ le
evaluez?; s\ le prezint [i s\ le evaluez?): de prezentare a
con]inutului catehetic
Scopul activit\]ii: familiarizarea credincio[ilor cu cuno[tin]e referitoare la Taina Spovedaniei [i la importan]a practic\rii acesteia
Strategiile catehetice (ce c\i, ce materiale voi folosi [i
cum voi organiza grupul pentru a atinge obiectivele propuse?):
Metode: controversa academic\, studiul de caz sau
lectura;
Mijloace: coli de hrtie, pixuri
Forme de organizare a activit\]ii: individual, n
echipe, frontal
Scenariul catehetic

32

Organizarea activit\]ii:
Preotul va [ti dinainte c]i participan]i vor veni la
activitate [i va a[eza scaune n semicerc. Va avea
aproape de el materialele didactice pe care le va
folosi n activitate: cartea sau fi[a de lectur\, foi [i
pixuri pentru to]i membrii grupului etc.
Salutul [i rug\ciunea de nceput.
Introducerea n activitatea catehetic\:
Fie printr-un joc de spargere a ghe]ii, gen: Eu
sunt [i azi m\ simt (fiecare membru al grupului

se prezint\ [i spune cum se simte n ziua respectiv\


sau n momentele acelea) sau Ceva bun [i frumos (un
participant poveste[te o experien]\ pozitiv\ pe care a
tr\it-o recent);
Fie prin dialog cu participan]ii despre temele studiate
anterior;
Fie prin cteva ntreb\ri despre cuno[tin]ele participan]ilor referitoare la Sfintele Taine.
Anun]area temei [i a scopului acesteia:
Ast\zi vom studia cteva elemente esen]iale despre
Sfnta Tain\ a Spovedaniei [i importan]a acestei slujbe
n via]a fiec\ruia dintre noi.
Desf\[urarea activit\]ii (prin aplicarea metodei Controversei academice):
Preotul va prezenta con]inutul temei printr-o lectur\ moralizatoare sau printr-un studiu de caz n care
va atinge subtemele principale:
Defini]ia;
Con[tientizarea p\catelor;
Nevoia ndrept\rii;
mp\carea cu semenii [i cu Dumnezeu;
Iertarea p\catelor;
Primitorul Tainei.
Preotul va lansa o ntrebare care s\ mpart\ grupul n dou\ tabere: pro [i contra. De ex: Considera]i
c\ omul ar putea fi iertat de p\cate [i dac\ nu ar primi
aceast\ sfnt\ tain\?
Grupul mare va fi mp\r]it n mai multe grupule]e
de cte 4 membri, dintre care 2 sunt pro [i 2 sunt contra.
Fiecare pereche va discuta [i-[i va nota argumentele
pe care se fondeaz\ apartenen]a lor la grupul pro sau
contra.
Argumentele celor 2 perechi din fiecare grup se vor
discuta mai nti n cadrul grupule]ului respectiv.
33

Grupule]ele se vor desface [i se vor constitui alte


grupule]e tot de cte 2 pro [i 2 contra. Se vor discuta
opiniile acestora n noile grupule]e formate. Se noteaz\ nout\]ile aflate n noile grupule]e (fiecare pe
foi]a sa de hrtie)
Se regrupeaz\ to]i participan]ii n grupule]ele ini]iale [i se discut\ pentru completarea argumentelor
ini]iale (mbog\]irea argumenta]iei)
Fiecare grup [i va prezenta argumentele n fa]a
tuturor participan]ilor (a grupului mare de participan]i
la activitate).
Fixarea informa]iilor:
Fie prin ntreb\ri [i r\spunsuri pe care s\ le adreseze membrii grupului ntre ei, asista]i de c\tre preot;
Fie prin jocuri de grup.
Evaluarea:
Aprecieri individuale [i generale asupra implic\rii
n activitate a membrilor grupului.
Exprimarea impresiilor despre con]inutul activit\]ii
de c\tre unii dintre participan]i.
ncheierea activit\]ii:
Recompense pentru participan]i (iconi]e sau o rug\ciune pe care preotul s\ o citeasc\ pentru binele tuturor);
Rug\ciunea de ncheiere Cuvine-se cu adev\rat
rostit\ sau cntat\ de to]i.

Observa]ie:
Activitatea este gndit\ pentru a fi realizat\ n orice loca]ie
[i pentru un grup eterogen (din punct de vedere al preg\tirii
profesionale [i al nivelului de vrst\), adic\ pentru marea
majoritate a situa]iilor.

34

BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT|
BIBLIA sau Sfnta Scriptur\, Editura Institutului Biblic [i de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romne.
****nv\]\tura de credin]\ ortodox\, EIBMO, Bucure[ti, 2008.
Molitfelnicul ndrum\rile pentru duhovnic.
ANDREI, Arhiepiscopul Alba Iuliei, Spovedanie [i Comuniune, Alba Iulia,
1998.
B|LAN, Ioanichie, Arhim, Rnduiala Sfintei Spovedanii [i a Sfintei
mp\rt\[anii, Editura MMB, Ia[i, 1993
(ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Arhim_Ioanichie_Balan
__Randuiala_sfintei_spovedanii_si_sfintei_impartasanii.pdf).
BUCEVSCHI, Diac. Prof. Orest, Despre Sfnta Tain\ a M\rturisirii, n
Studii Teologice, anul XI (1959), nr. 3-4.
CARTE foarte folositoare de suflet: nvatatura catre duhovnic si povatuire
catre cel ce se spovedeste, Editie: Editie diortosita si ngrijita de
Pr.Prof.Univ.Dr. Constantin Coman, Editura Bizantin\, Bucure[ti,
2005.
CLEOPA, Ilie, Despre cunoa[terea de sine [i despre spovedanie, Editura
Trinitas, Ia[i, 2002.
CLEOPA, Ilie, ndreptar de spovedanie general\ pentru mireni, Editura
Pelerinul, Ia[i, 2002.
CLEOPA, Ilie, ndreptar de spovedanie pentru mireni, preo]i de mir [i
monahi, edi]ie ngrijit\ de Fabian Anton, Editura Eikon, Cluj-Napoca,
2003.
DESCOPERIREA Sfintei Liturghii: Minunile care se petrec n timpul
Sfintei Liturghii, Editura Bunavestire, Bac\u, 2008.
DRAGOI, Eugen, ndrumarul duhovnicului, Editura Episcopiei Dun\rii
de Jos, Galati, 2000; Editura Partener, Galati, 2006.
FELEA, Pr. Ilarion, Poc\in]a, Editura Scara, Bucure[ti, 2000.
GALERIU, Constantin, Sensul cre[tin al Poc\in]ei, n Studii Teologice
, anul XIX (1967), nr. 9-10.
GHERMAN I, Sf., Tlcuirea Sfintei Liturghii, Craiova, Editura
Mitropolia Olteniei, 2005.
35

GORDON, Pr. prof. dr. Vasile, Cateheze pastorale pe n]elesul tuturor,


Bucure[ti, 2012.
GORDON, Vasile, Pr. Prof. Univ. Dr., Taina spovedaniei: aspecte practice,
http://ziarullumina.ro/cateheze-ortodoxe/taina-spovedaniei-aspectepractice.
HAUSHERR, Irenee, Paternitatea [i ndrumarea duhovniceasc\ n R\s\ritul cre[tin, Traducere de Mihai Vladimirescu, Editura Deisis, Sibiu,
1999.
HIEROTEOS VLACHOS, Mitropolit, Spovedania si vindecarea sufletului,
Editura Maiastra, Bucure[ti, 2005; Editura Doxologia, Ia[i, 2011.
IC|, Ioan I. jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului integrala comentariilor liturgice bizantine: studii si texte, Editura
Deisis, Sibiu, 2011.
ILIE, Arhim. Cleopa, Despre credin]a ortodox\, Editura Institutului
Biblic [i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1981.
MP|RT|{IREA continu\ cu Sfintele Taine: dosarul unei controversemarturiile Traditiei, Editura Deisis, Sibiu, 2006.
IRINEU MIHALCESCU, Mitropolit al Moldovei, Rnduiala si tlcuirea
pe scurt a Sfintei Liturghii, Editura Periscop, Ia[i, 1997.
JURCA, Eugen, Chestionar de spovedanie: pentru adulti, adolescenti si
copii, Timi[oara, Editura Marineasa, 2002; Editura Axia, Craiova,
2006.
JURCA, Eugen, Spovedanie si psihoterapie: interferente si diferente, Editura
Despina, Bucure[ti, 2007; Ed. a 3-a, Editura Galaxia Gutemberg,
Trgu Lapu[, 2009.
MOLDOVAN ILIE, Preotul Duhovnic - Bucure[ti, 1953.
MOLDOVAN, Ilie, Preotul duhovnic [i darul iert\rii p\catelor, n
Ortodoxia, anul XXXIV (1982), nr. 4.
NECULA, Pr. prof. dr. Nicolae D., Tradi]ie [i nnoire n slujirea liturgic\,
vol. 3, Bucure[ti, 2004.
NICODIM AGHIORITUL, Sf., Carte foarte folositoare de suflet: sf\tuire
catre duhovnic, Editura Egumenita, Galati, 2010.
NICODIM AGHIORITUL, Sf.; NEOFIT KAVSOKALIVITUL, Carte
folositoare de suflet despre deasa mp\rt\[ire cu preacuratele lui
Hristos Taine, edi]ia a 2-a, Editura Reintregirea, Alba Iulia, 2001.
NICOLAE CABASILA, Sf., Tlcuirea Dumnezeie[tii Liturghii. Explicarea
Sfintei Liturghii dup\ Sfntul Nicolae Cabasila, editia a 2-a, Editura
Institutului Biblic si de Misiune Ortodox\, Bucure[ti, 2011; (vezi [i
edi]ia 1997).
PRVULESCU, Ioachim, Protos, Sfnta Tain\ a Spovedaniei pe n]elesul
tuturor, Editura ALBEDO, 2000 http://www.scribd.com/doc/
57227768/Sf-taina-a-Spovedaniei.
36

RADU, DUMITRU, Sfintele Taine In Viata Bisericii, n Revista Studii


Teologice, 1981, Nr.3-4.
SAVA, Pr. Viorel, Taina m\rturisirii n riturile liturgice actuale, Ed. Trinitas,
1998.
SAVA, Viorel, nchin\ciunile, metaniile, ngenunchierile, n Candela
Moldovei, anul VIII (1999), nr. 5.
SFNTUL MAXIM MARTURISITORUL, Mystagogia (Cosmosul [i
Sufletul, Chipuri Ale Bisericii), Traducere de Pr. Prof. dr. Dumitru
Staniloae, Editura Institutului Biblic Si De Misiune Al Bisericii
Ortodoxe Romane, Bucure[ti, 2000 http://www.scribd.com/doc/
33058/Sf-Maxim-Mrturisitorul-Mistagogia.
Sfntul Ioan Gur\ de Aur, Omilii despre poc\in]\ [i Sf. Sofronie al Ierusalimului, Via]a Cuvioasei Maria Egipteanca, Editura Institutului Biblic [i
de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1998.
ST|NILOAE, Dumitru, M\rturisirea p\catelor [i poc\in]a n trecutul Bisericii, n Biserica Ortodox\ Romn\ , anul LXXIII (1955), nr. 3-4.
TEOFAN ZAVORATUL, Sf., Preg\tirea pentru spovedanie [i Sfnta
Impartasanie: predici la Triod, editia a 2-a, Editura Sophia, Bucure[ti, 2005.
VINTILESCU, Petre, Spovedania si duhovnicia, Editura Reintregirea,
Alba-Iulia, 1995; (a se vedea [i edi]ia 1997).
VISTAS, Arsenie, Poc\in]a. Spovedanie. Iertarea p\catelor: fragmente alese
ale Sfin]ilor p\rin]i ai Bisericii noastre [i ale scriitorilor biserice[ti,
Editura Egumeni]a, Gala]i, 2008.

BIBLIOGRAFIE GENERAL|
Pierdut a fost [i s-a aflat ndemnuri [i rug\ciuni pentru spovedanie [i
mp\rt\[anie, Ed. Trinitas, 2003 (sau alte edi]ii).
ALEXIEV, Serafim, Leacul uitat: Sfnta Tain\ a Spovedaniei, Bucure[ti,
Editura Sophia, 2003; edi]ia a 2-a, Bucure[ti, Editura Sophia, 2007.
ALEXIEV, Serafim, Via]a duhovniceasc\ a cre[tinului ortodox, Bucure[ti, Editura Predania, 2006.
ANAGNOSTOPOULOS, Stefanos, Explicarea Dumnezeie[tii Liturghii:
cu ajutorul unor evenimente reale [i a unor experien]e din vie]ile
sfin]ilor, preo]ilor, monahilor [i credincio[ilor, Editura Bizantin\,
Bucure[ti, 2005.
ANASTASIOU, Atanasie, Spovedania: ndrumar, Editura Sophia, Bucure[ti, 2004.
ANDREI ANDREICU}, Arhiepiscop, Spovedania [i liturghia salveaz\
omenirea, Editura Reintregirea, Alba Iulia, 2001.
37

ANTONIE HRAPOVITCHI, Mitropolitul Kievului, Spovedania sau marturisirea p\catelor.


B|LAN, Arhim. Ioanichie, P\rintele Paisie Duhovnicul, Trinitas, Ia[i, 1993.
Idem, Rnduiala Sfintei Spovedanii [i a Sfintei mp\rt\[anii, Editura Tip.
Multiprint, Ia[i, 2002.
BARTOLOMEU ANANIA, Mitropolit, Cartea deschis\ a mp\r\]iei: O
nso]ire liturgic\ pentru preo]i [i mireni, Editura EIBMBOR, Bucure[ti, 2005; edi]ia a 2-a, revizuit\ de autor, Editura Institutului Biblic
[i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 2007.
BASTOVOI, Savatie, ntre Freud si Hristos, edi]ie a 6-a, rev\zut\ [i
ad\ugit\, Editura Cathisma, Bucure[ti, 2008.
BOCA, Arsenie, Lupta duhovniceasc\ cu lumea, trupul [i diavolul, Editura
Agaton, F\g\ra[, 2009.
BOTEZAN,
Florin,
Preot,
Explicarea
Sfintei
Liturghii,
http://www.biserica-mihai-viteazul.ro/ro/index/ex-lica/ex-lica.htm.
BOTEZAN, Florin, Preot, Liturghie [i catehez\, http://www.bisericamihai-viteazul.ro/ro/index/nou/pdf/Liturghie%20si%20cateh.html.
BOTEZAN, Florin, Sfnta Liturghie, cateheza desavrsit\: Studiu asupra
caracterului catehetic al Liturghiilor Ortodoxe, Editura Reintregirea,
Alba Iulia, 2005.
BOTEZAN,, Florin, Preot, mp\rt\[irea cu Dumnezeu Cuvntul prin
cuvnt la Sfnta Liturghie, http://www.biserica-mihai-viteazul.ro
/ro/index/nou/pdf/citirile%20biblice%20si%20omilia.html.
BRANI{TE, Ene, Liturgica Teoretic\, Editura Institutului Biblic [i de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1984.
Idem, Participarea la Liturghie, Editura Romnia Crestin\, Bucure[ti, 1999.
BRECK, John, Dorul de Dumnezeu: medita]ii ortodoxe despre Biblie, etic\ [i
liturghie, Editura Patmos, Cluj-Napoca, 2007.
BRIA, Ion, Liturghia dupa Liturghie: misiune apostolica si marturie crestina
azi, Editura Athena, Bucure[ti, 1996.
BUCESCU, Florin, nv\]area cnt\rilor Sfintei Liturghii: colectie [i ghid
metodic, Editura Trinitas, Ia[i, 1998.
BUDE, Ioan, Conotatii bilice despre Jerfta vie si limbajul imnic-euharistic,
Cluj-Napoca, 2006.
BUGA, Ion, Evanghelie si liturghie, Editura Edit.Sf.Gheorghe Vechi,
Bucure[ti, 2001.
BULGAKOV, Serghei, Dogma euharistica, Editura Paideia, Bucure[ti, 2000.
BULUGEA, Hrisanti, Spovedania si mpartasirea copiilor: mic ndrumar,
Editura Romnia Crestina, Bucure[ti, 1999.
Idem, Spovedania si mp\rt\[irea copiilor: mic ndrumar, Editura Mateias,
Bucure[ti, 2007.
38

CARAZA, Ioan, Fundamentul liturgic al Sfintelor Scripturi n teologia


patristic\, Editura Episcopiei Sloboziei [i Calara[ilor, Slobozia, 2005.
Idem, M\rturisirea liturgic\ a credin]ei apostolice n teologia patristic\,
Editura Episcopiei Sloboziei si Calara[ilor, Slobozia, 2006.
CHIRIL|, Pavel, Vindecarea, Editura Christiana, Bucure[ti, 2009.
CHI}ESCU Nicolae, TODORAN IOAN PETREUTA, Teologie Dogmatic\ [i Simbolic\, vol.II, Bucure[ti, 1958.
CIOARA, Emil, Duhovnicul [i Taina Spovedaniei n Biserica Ortodox\,
Editura Universitatii din Oradea, 2000.
CIUHANDU, Gheorghe, Rnduiala sfintei Marturisiri la Romni: nsemn\ri
rituale, Editura Glasul Bucovinei, Cern\u]i, 1933.
CLEOPA ILIE, Arhim., Spovedania preotilor de mir, edi]ia a 2-a, ngrijit\
de arhim. Ioanichie B\lan, Editura Manastirea Sihastria, VnatoriNeamt, 2006.
Idem, Despre pomenirea mortilor si despre folosul celor 40 de Liturghii,
Editura Trinitas, Ia[i, 2003.
Idem, nvataturi despre spovedanie.
COJANU, Ioan - edit., Pocain]a [i Euharistie: cele mai cutremur\toare
rug\ciuni de pocain]\ ale Sfin]ilor P\rin]i, Editura Manastirea Sfntul
Ioan Botezatorul, Alba Iulia, 2010.
COMAN, Ioan G., Personalitatea [i actualitatea Sfntului Ioan Gur\ de
Aur, Editura Rena[terea, Cluj-Napoca, 2007.
CR|CIUNA{, Irineu, ndrum\torul duhovnicesc [i ucenicul, dup\ Sfin]ii
P\rin]i, n Studii Teologice , anul VIII (1956), nr. 9-10.
CRISTEA, Simion Doru, Functia simbolic-mitica n textul religios: o
investigare a domeniului cultic ortodox: Liturghiere si Molitvelnice
sec. XVI-XVII, Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2005.
DANION, Vasile - edit., Copilul pe calea spovedaniei, Editura Bunavestire, Gala]i, 2003.
DELUMEAU, Jean, M\rturisirea [i iertarea: dificult\]ile confesiunii,
secolele XIII-XVIII, Editura Polirom, 1998.
DIACENKO, Grigorie, Cerceteaz\-te pe tine nsu]i naintea Spovedaniei
[i a Sfintei mp\rt\[anii, Editura Egumenita; Editura Cartea Ortodoxa,
Galati Alexandria, 2012.
DOSOFTEI, Mitropolit; URSU, N.A. - publ., Dumnezaiasca Liturghie:
1679, Editura Mitropolia Moldovei [i Sucevei, Ia[i, 1980.
DR|GULINESCU, Andrei antolog, Tlcuirea Sfintei Liturghii: pe
ntelesul tuturor, dup\ nv\]atura Sfintei Biserici Ortodoxe, Editura
Agapis, Botosani, 2010.
EMILIANOS SIMONOPETRITUL, Arhimandrit, Tlcuiri [i cateheze, Editura
Sfntul Nectarie, Arad, 2009.
39

FELMY, Karl Christian, De la Cina de Tain\ la Dumnezeiasca Liturghie


a Bisericii Ortodoxe: un comentariu istoric, Editura Deisis, Sibiu, 2004.
FR|}IL|, Mihai, Cu o singura gur\ [i o singur\ inim\: Liturghia altfel fragmente de eseu, Editura Galaxia Gutemberg, Trgu L\pus, 2007.
GAVRIL|, Vasile, Despre Sfnta mp\rt\[anie, Editura Romnia crestin\,
Bucure[ti, 1999.
Idem, Despre spovedanie, Editura Romnia crestin\, Bucure[ti, 1999.
Idem, Pentru tineri: teologie liturgic\, Editura Funda]iei Tradi]ia Romneasc\, Bucure[ti, 2009.
GOGOL, Nikolaj V., Medita]ii la dumnezeiasca Liturghie, Editura Anastasia,
Bucure[ti, 1996.
GOMBOS, Stelian Dumnezeiasca Euharistie, c\l\uza c\tre mp\r\]ia cea
Ve[nic\, Editura Agnos, Sibiu, 2010.
Idem, Dumnezeiasca Euharistie: centrul vie]ii liturgice [i duhovnice[ti a
cre[tinului, Editura Emia, Deva, 2011.
GRIGORIE DASCALUL, Mitropolit, Sf\tuire foarte frumoas\ [i pe scurt
c\tre cel ce se poc\ie[te cum se cuvine s\ se m\rturiseasc\ de la
mul]i dasc\li adunat\ spre folosul celor ce vor citi, edi]ie ngrijit\ de
Stefan Voronca, Editura Egumeni]a, Galati, 2007.
GRIGORIOS, Ierom., Taina Poc\in]ei, Editura Epifania, Alba Iulia, 2012.
GURIE GROSU, Mitropolit al Basarabiei, Carte de ntelegere a rug\ciunilor de toate zilele [i a slujbelor biserice[ti, Editura Christiana,
Bucure[ti, 2004.
HAUSHERR, Irenee, Paternitatea [i ndrumarea duhovniceasc\ n R\s\ritul cre[tin, Traducere de Mihai Vladimirescu, Editura Deisis, Sibiu,
1999.
HIMCINSCHI, Mihai, Biserica n societate, Editura Reintregirea, Alba
Iulia, 2006.
IAROSLAV, Ioan, Ierom., Cum s\ ne mntuim, Editura Scara [i M\n\stirea Sfin]ii Arhamgheli Mihail [i Gavriil Petru Vod\
http://sfantulioancelnou.trei.ro/carti/Cum_sa_ne_mantuim/Cum_sa_
ne_mantuim-dreapta.htm.
NDEMNURI [i rug\ciuni pentru spovedanie [i mp\rt\[anie, edi]ia a 3-a,
Editura Trinitas, Ia[i, 2003.
IOAN DIN KRONSTADT, Sf., Cerul pe pamant: cugetari mistice despre
Biserica si Cultul divin ortodox, Editura Desis, Sibiu, 1996; Ed. a 2-a,
Editura Deisis, Sibiu, 2002.
IOANNIS ZIZIOULAS, Mitropolit de Pergam, Creatia ca Euharistie,
Editura Bizantina, Bucure[ti, 1999.
IOANNIS ZIZIOULAS, Mitropolit; ISTRATI, Valentin Ioan - trad., Euharistie,
Episcop. Biserica: unitatea Bisericii n dumnezeiasca Euharistie [i
episcop, n primele trei secole cre[tine, Editura Basilica, Bucure[ti,
2009.
40

IONASCU, Juvenalie, Sfnta Liturghie, reprezentare iconic\ a ~mp\r\]iei


lui Dumnezeu: lectur\ spiritual\ a tensiunii dintre iconomia mntuirii n Hristos [i mplinirea sa n ~mp\r\]ia eshatologic\, Editura
Anastasia, Bucure[ti, 2001.
IRINEU POP-BISTRITEANUL, Episcop, Pinea vie]ii [i paharul mntuirii,
Editura Aletheia, Bistri]a, 2001.
IRINEU SLATINEANU, Episcop, Experien]a mistic\ a p\rin]ilor orientali,
Editura Funda]iei, Anastasia, Bucure[ti, 2005.
ISPAS, Gheorghe, Euharistia, Taina unitatii Bisericii: aspecte teologice [i
practice, Editura Basilica, Bucure[ti, 2008.
IURASOV, Ambrozie, ~ndrumar de spovedanie, Editura Sophia, Cartea
Ortodoxa, Bucure[ti Alexandria, 2010.
LARCHET, Jean-Claude; BOJIN, Marinela, Incon[tientul spiritual: adncul
ne[tiut al inimii, Editura Sophia, Bucure[ti, 2009.
LOUTH, Andrew, Dionisie Areopagitul: O introducere, Editura Deisis,
Sibiu, 1977.
MADA, Teofan, Paternitatea duhovniceasc\ dup\ Sfin]ii P\rin]i, Editura
Agnos, Sibiu, 2008.
MALEAGHIN, V., Prima spovedanie: istorisire folositoare pentru copii,
Editura Bunavestire, Bac\u, 2001.
MATEOS, Juan, Celebrarea cuv=ntului `n Liturghia bizantin\: studiu
istoric, Editura Rena[terea, Cluj-Napoca, 2007.
MIC manual de spovedanie si mngiere a bolnavilor [i muribunzilor,
Editura Deisis, Sibiu, 2006.
MIHAILESCU, Miron, Sfnta Liturghie, pinea cea de-a pururi: predici,
exegeze, comentarii, Editura Reintregirea, Alba-Iulia, 2007.
MILOSEVICI, Nenad S., Dumnezeiasca Liturghie - centrul cultului `n
Ortodoxie: leg\tura indisolubil\ a Sfintelor Taine cu dumnezeiasc\
Euharistie, Editura Deisis, Sibiu, 2012.
MINUNI [i descoperiri din timpul Sfintei Liturghii, Editura Bunavestire,
Bac\u, 2001.
MOISIU, Constantin, S\ st\m bine, s\ st\m cu fric\: pov\]uitor liturgic
pentru preo]i [i popor, Ed. a 2-a, Editura Sf=nta Episcopie a Sloboziei [i C\l\ra[ilor, Slobozia, 2011.
NECTARIE DE EGHINA, Sf., Despre poc\in]\ [i spovedanie, Editura
Egumeni]a, Gala]i, 2004.
NECULA, Constantin, mpreun\ spre ntia spovedanie: scurte schite n
metodologia parcursului duhovnicesc, Editura Agnos, Sibiu, 2006.
NECULA, Constantin, Provoc\rile str\zii: mic catehism vorbit, Editura
Agnos, Sibiu, 2006.

41

NICODIM MUNTEANU, Patriarh al Romniei, Cre[tinul la Sfnta


Liturghie: preg\tirea, participarea [i folosul duhovnicesc, Editura
Institutlui Biblic, Bucure[ti, 2001.
NICOLAE POPOVICI, Episcop, Epicleza euharistic\, Editura Nemira
Bucure[ti, 2003.
NUAN}E [i false nuan]e n via]a duhovniceasc\: Vero distinguo falsum,
Edi]ie alc\tuit\ de Ierom. Benedict Stancu, Editura Sophia, Bucure[ti, 2007.
OCOLEANU, Picu - edit.; PREDA, Radu - edit., VIA}A liturgic\ [i etos
comunitar. Preliminarii la o teologie social\ ortodox\, , Editura
Mitropolia Olteniei, Craiova, 2007.
OCOLEANU, Picu, Liturghia poruncilor divine: prolegomene teologice
la o nou\ cultur\ a legii, Ed. a 2-a rev. [i ad\ugit\, Editura Christiana, Bucure[ti, 2008.
OZOLIN, Nikolai; PALIMARU, Nicoleta - trad.; LOGIN, Cezar - trad.;
MANEA, Vasile - trad., Tradi]ie [i creativitate n arta cre[tin\. Spovedania, o Taina n criz\, Patmos, Cluj-Napoca, 2009.
PALADE, Snica T., Taina Sfintei Spovedanii, mijloc de pastora]ie individual\, Editura Sf. Mina, Ia[i, 2002.
PAPCIOC, Arsenie, Iat\ duhovnicul, Edi]ie alc\tuit\ de Benedict Stancu,
Editura Sophia, Bucure[ti, 2006-2007.
PARVULESCU, Ioachim, Sfnta Tain\ a spovedaniei: pe n]elesul tuturor,
Tipografia Concordia, Bucure[ti, 1998.
PAULIN, Monah, Iubire, spovedanie [i libertate, Ed. a 2-a rev., Editura
Egumenita, Gala]i, 2008.
POP, Ioan, Sf=nta Liturghie `n via]a credincio[ilor, Editura Ecclesiast,
Sibiu, 2012.
POPA, Dorin, Tentativ\ de spovedanie, Editura Dab, Ia[i, 1994.
POPOVICIU, Nicolae (viitor Episcop al Oradiei), Epicleza Euharistic\,
(tez\ de doctorat), Editura Libr\riei Arhidiecezane, Sibiu, 1933,
FLOCA, Pr. Ioan, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note [i comentarii.
Bucure[ti, 1991.
PRUTEANU, Petru, Liturghia ortodox\: istorie [i actualitate, Editura
Sophia, Bucure[ti, 2008.
QUENOT, Michel, De la icoana la osp\]ul nup]ial: Chipul, Cuvntul [i
Trupul lui Dumnezeu, Ed. ngrijit\ de Stefan Ionescu-Berechet [i Adrian
Tanasescu-Vlas, Editura Sophia, Bucure[ti, 2007.
RADU DUMITRU, Pr. Prof. Univ. Dr., Caracterul eclesiologic al Sfintelor
Taine [i problema intercomuniunii (tez\ de doctorat), n rev. Ortodoxia, anul XXX (1978), nr. 1-2.
RADULEANU, Boris, Sfnta Liturghie [i Apocalipsa: tlcuite prin
cuvintele de pe Cruce, Editura Bonifaciu, Bucure[ti, 2007.
42

Sachelarie, Ierom. Nicodim, Pravila bisericeasc\, edi]ia a III-a, Valea


Plopului, 1999 sau alte edi]ii.
SACHELARIE, Nicodim, ~ndrumarea vie]ii [i pravila bisericeasc\,
Editura Pelerinul Romn, Oradea, 1998.
SAVA, Pr. Lector Dr. Viorel, Limbajul liturgic al lui Dumnezeu, n
Candela Moldovei, anul VIII (1999), nr. 1.
SCANDEA SPIRIDON, Taina Sfintei M\rturisirii, `n Revista Mitropolia Banatului (xvi), Num\rul 4-6, 1966.
SCHMEMANN, Alexander, Euharistia: Taina mp\r\]iei, Editura Sophia,
Bucure[ti, 2012.
SCHMEMANN, Alexander, Liturghie [i via]\: des\vr[ire cre[tin\ prin
intermediul experien]ei liturgice, Ia[i, 2001.
SCHMEMANN, Alexander, Postul Cel Mare: Asceza [i Liturghie n
Biserica Ortodoxa, Ed. a 2-a, Editura Doris (?), Bucure[ti, 1998.
SCHMEMANN, Alexandre, Euharistia Taina mp\r\]iei, trad. de Pr.
Boris R\duleanu, Editura Anastasia, Bucure[ti, 1999.
Sf=nta Liturghie pe `n]elesul tuturor: participarea, explicarea [i folosul
duhovnicesc, Ed. `ngrijit\ de Pr. Lect. O. Mosin, Lect. E. Onicov, Editura
Asocia]ia Studen]ilor Cre[tini Ortodocsi, Chi[in]u, 2003.
SF+NTA spovedanie [i sf=nta mp\rt\[anie, Editura Trinitas, Ia[i, 1994.
Sfntul Nicodim Aghioritul, Carte foarte folositoare de suflet, Editura
Banatului, Timi[oara, 1986.
SPIDLIK, Tomas, Euharistia: leac pentru m=ntuire, Editura Galaxia
Gutenberg, T=rgu-L\pu[, 2006.
SPOVEDANIA unui mohan de la Muntele Athos, Editura Areopag, Bucure[ti, 2011.
SPOVEDANIA {i ndrumarea duhovniceasc\, Edi]ie alc\tuit\ de ierom.
Benedict Stancu, Editura Sophia, Bucure[ti, 2007.
STAN, Nicolae R\zvan, Drd., Actualitatea Jertfei Mntuitorului, n rev.
Altarul Banatului, anul XV (LIV), serie nou\, nr. 10-12 octombriedecembrie 2004.
STAN, Nicolae R\zvan, Drd., Actualitatea Jertfei Mntuitorului, n rev.
Altarul Banatului, anul XV (LIV), serie nou\, nr. 10-12 octombriedecembrie 2004.
Stanciu, Benedict, SFINTI si mohani imbunatatiti despre Asceza si Liturghie, Constanta, 2012.
STANCU, Benedict, Rug\ciune [i Euharistie, Editura Sophia, Bucure[ti,
2009.
ST|NILOAE DUMITRU, Teologia Dogmatica Ortodoxa, Vol. III Bucure[ti, 1978.
ST|NILOAE, Dumitru, Pr. Prof. Dr., Teologia Dogmatic\ Ortodox\,
Vol. III, edi]ia a doua, Editura IBMBOR, Bucure[ti, 1997.
43

ST|NILOAE, Dumitru, Pr. Prof., Spiritualitate [i comuniune n Liturghia


Ortodox\, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986; E.I.B.M.B.O.R.,
Bucure[ti, 2004.
ST|NILOAE, Dumitru, Taina Poc\in]ei ca fapt duhovnicesc, Rev. Ort.
nr. 1, 1972, ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Dumitru_
Staniloae_Taina_Pocaintei__ca_fapt_duhovnicesc_1.pdf [i
ftp://ftp.logos.md/Biblioteca/_Colectie_RO/Dumitru_Staniloae_Tain
a_Pocaintei__ca_fapt_duhovnicesc_2.pdf
STREZA, Lauren]iu Episcop, Tainele de ini]iere cre[tin\ n bisericile
r\s\ritene, Editura Trinitas, Ia[i, 2002.
TAFT, Robert; LOGIN, Cezar, O istorie a Liturghiei Sfntului Ioan Gur\
de Aur: Dipticele, Editura Rena[terea, Cluj-Napoca, 2008.
TEODOR, Episcop de Andida, Comentariu liturgic, Editura Mitropolia
Olteniei, Craiova, 2006.
TEOFAN ZAVORATUL, Sf., T=lcuiri din Sf=nta Scriptur\ pentru fiecare zi
din an, Editura Sophia, Bucure[ti, 1999.
TIBA, Iosif, Euharistia face Biserica: studiu istoric [i teologic, Editura
Galaxia Gutemberg, Trgu-L\pu[, 2006.
TINERE, ]ie-]i zic, ridic\-te!, Editura Episcopiei Dun\rii de Jos, Gala]i, 2003.
TODOR, Nichifor, Sfnta liturghie: marea iubire a lui Dumnezeu,
Editura Credin]a str\mo[easc\, Ia[i.
USPENSKI, Porfirie Episcop, Spovedania unui p\c\tos, Editura Cartea
Ortodoxa, Bucure[ti, 2006.
VINTILESCU, Petre, Istoria Liturghiei `n primele trei veacuri, Editura
Nemira, Bucure[ti, 2001.
Idem, Doamne imne ngere[ti n Liturghie: imnul hieruvimic [i imnul
serafic, Tipogr. Artistic\, Pite[ti, 1927.
Idem, Expresiunea Slujba cuvntatoare din Liturghierul romn, Editura
Bucovina, Bucure[ti, 1939.
VIZITIU, Mihai - edit., SFNTA Scriptur\ [i Sfnta Liturghie, izvoare ale
vie]ii ve[nice, Editura Trinitas, Ia[i, 2008.
Fericita ntristare, Traducere de Maria [i Adrian Alexandrescu, Editura
Institutului Biblic [i de Misiune a Bisericii Ortodoxe Romne, Bucure[ti, 1997.
VOROBIEV, Vladimir, Duhovnicul [i ucenicul: ve[nicia, bolile suflete[ti
[i problemele cre[tinilor de ast\zi, Editura Sophia Cartea Ortodoxa,
Bucure[ti Alexandria, 2009.
VOROBIEV, Vladimir, Protoiereu, Duhovnicul [i ucenicul, Editurile Sophia
[i Cartea ortodox\, 2009.
VUIESCU, C.; DRON, C., Sfnta Liturghie l\murit\ pe n]elesul tuturor,
Ed. 2-a, Editura Credin]a str\mo[easc\, Ia[i, 2002.
44