Sunteți pe pagina 1din 5
1
1

CALCULUL CANTITĂŢILOR DE DEŞEURI URBANE

Deşeurile menajere sunt reziduurile provenite din sectorul casnic sau asimilat cu acesta , care pot fi preluate cu sistemele curente de precolectare sau colectare. Ele constau din deşeuri de dimensiuni reduse , prezentate serviciului de colectare în recipiente destinate acestui scop după cum urmează :

a) deşeurile provenind de la prepararea mâncării şi de la curăţenia

locuinţelor şi a birourilor , cenuşi reci , frunze ,cârpe, etc.; b) deşeurile stradale rezultate din curăţirea căilor publice, a scuarurilor,

parcurilor, spaţii de sărbători publice, etc, adunate în vederea evacuării lor;

c) produsele rezultate în urma curăţirii halelor, târgurilor, pieţelor

alimentare, cimitirelor, adunate în vederea evacuării lor;

d) deşeurile provenind de la instituţii publice (administraţie, instituţii de

învăţământ, cantine şcolare, cazărmi, spitale etc. ), de la anumite instituţii private (scoli, cămine de bătrâni etc.) şi care pot fi eliminate în aceleaşi condiţii ca şi deşeurile de menaj;

e) o parte a deşeurilor provenite din curăţirea curţilor şi a grădinilor

private în cazul în care sunt depuse în recipiente utilizate la colectarea

deşeurilor de menaj; f) deşeurile voluminoase sunt deşeurile solide de diferite provenienţe, care datorită dimensiunilor lor mari nu pot fi preluate cu sistemul obişnuit de precolectare sau colectare şi necesită o tratare deosebită faţă de acestea;

g) dacă apare situaţia, toate deşeurile mai sus citate, abandonate pe

căile publice.

3

Dezvoltarea urbanistică şi industrială a localităţilor precum şi creşterea generală a nivelului de trai al populaţiei antrenează producerea unor cantităţi din ce în ce mai mari de deşeuri menajere, stradale şi industriale care, prin varietatea substanţelor organice şi anorganice conţinute de deşeurile solide, face ca progresul degradării aerobe şi anaerobe de către microorganisme să fie dificil de condus, provocând – în cazul evacuării şi depozitării controlate – poluarea aerului şi apei, şi creând totodată probleme legate de apariţia microorganismelor patogene, rozătoarelor şi altele, cu efecte dăunătoare asupra igienei publice. Evaluarea cantitativă a deşeurilor urbane:

Spre exemplificare se prezintă situaţia cantităţilor de deşeuri produse în perioada 2000 – 2001 în municipiul Petroşani (figura 1.1).

5600 5500 5400 5300 5200 5100 5000 4900 4800 Cantitatea de deşeuri, mc Aug.00 Sep.00
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
4800
Cantitatea de deşeuri, mc
Aug.00
Sep.00
Oct.00
Nov.00
Dec.00
Ian.01
Feb.01
Mar.01
Apr.01
Mai.01
Iun.01
Iul.01

Luna, Anul

Fig. 1.1. Cantităţile de deşeuri produse în municipiul Petroşani (2000 – 2001)

Se constată o variaţie în limite relativ mari a cantităţilor de deşeuri menajere produse de populaţia municipiului Petroşani în perioada de timp luată în analiză, [11]. Exemplu de calcul (pentru municipiul Petroşani):

Determinarea cantităţii zilnice de deşeuri menajere (Q med ):

4

Determinarea cantităţii medii zilnice de deşeuri menajere Q med , se face cu relaţia:

Q med = N x I med x 0,001 , (t/zi)

unde:

N – numărul de locuitori deserviţi I med – indicele mediu de producere a deşeurilor menajere, I med = 0,5 –

0,8

de unde rezultă: Q med = 51473 x 0,8 x 0,001 = 41,178 t/zi

Determinarea menajere (Q a ):

cantităţii

zilnice

de

deşeuri

asimilabile

celor

Q a = .(I si x T i ),

(t/zi)

unde:

T i – capacitatea fizică de producere a deşeurilor pe diferite tipuri de clădiri (administrative, industriale, magazine, restaurante, şcoli, spitale, grădiniţe, hoteluri). În funcţie de populaţia activă s-a luat în calcul T i = T imed = 84 m 3 .

I si – indicele de producere a deşeurilor asimilabile celor menajere, care s-a considerat I si = I simed =1,25 , [1, 3] rezultă: Q a = 1,25 x 84 = 105 m 3 /zi = 42 t/zi

Determinarea cantităţii zilnice de deşeuri rezultate din construcţii

(Q c ):

Cantitatea estimată de deşeuri rezultate din construcţii, colectată de către SC GOSPODĂRIA PREST COM SA, (societate ce deserveşte populaţia municipiului Petroşani în ceea ce privesc deşeurile), după anul 1989 este de:

250 m 3 /lună = 425 t/lună =14 t/zi

Rezultă: Q c = 14 t/zi

Determinarea cantităţilor de deşeuri voluminoase (Q v ):

5

Determinarea se face statistic, în funcţie de datele furnizate de către societăţile de colectare a acestora. S-a estimat o cantitate de 0,5 t/lună adică 0,017 t/zi. Rezultă: Q v = 0,017 t/zi Determinarea cantităţii de deşeuri rezultate din grădini (Q g ):

Q g = S x I g , (t/zi)

unde:

S – suprafaţa curăţată (contractată a se curăţa), în ha;

I g – indicele mediu de producere a deşeurilor de grădină;

Q – deşeurile produse în parcuri, alei, zone verzi

Rezultă: Q g = 30 x 0,5 = 4,5 t/zi

Determinarea cantităţilor de deşeuri stradale (Q s ):

Q s = S x I s , (t/zi)

unde:

Q s

contractată în t/zi ;

S – suprafaţa (străzi şi trotuare) curăţată, în ha;

I s – indice mediu de producere a deşeurilor stradale, [1, 3, 6]:

cantitatea

zilnică

a

deşeurilor

stradale

colectate

de

pe

suprafaţa

- funcţie de natura îmbrăcăminţii stradale:

Q

s1 = S x I s1 = 12,5 x 0,25 = 3,125 t/zi

-

funcţie de numărul de locuitori:

Q

s2 = S x I s2 = 12,5 x 0,15 = 1,875 t/zi

Rezultă: Q s = (Q s1 + Q s2 ) / 2 = 2,49 t/zi

Determinarea cantităţilor de deşeuri urbane zilnice (Q u ) se face prin

însumarea tuturor cantităţilor de deşeuri, municipiul Petroşani:

pe

Q u = .Σ Q i , (t/zi)

unde:

categorii,

produse

zilnic

în

Q

u – cantitatea totală de deşeuri, în t/zi;

Q

i – cantitatea pe categorii de deşeuri, în t/zi;

6

Q u = Q med + Q a + Q c + Q v + Q g + Q s , (t/zi) Q u = 41,178 + 42 + 14 + 0,017 + 4,5 + 2,49 = 104 t/zi = = 3120 t/lună = 37440 t/an

Deşeurile spitaliceşti:

Deşeurile spitaliceşti sunt deşeuri cu un regim special. Ele, de cele mai multe ori sunt incinerate în incineratoare mai mult sau mai puţin autorizate. În Municipiul Petroşani, deşeurile spitaliceşti provenite de la spitale, policlinici, dispensare, sunt incinerate la incineratorul din cadrul Spitalului Municipal Petroşani. Incineratorul este un cuptor tip clasic cu trei camere, cu o temperatură de incinerare de 1500 – 1700 ˚ C. Crematoriul funcţionează din anul 1977 şi are o capacitate de 6 m 3 . El funcţionează non stop, iar tipurile de deşeuri care se incinerează sunt: deşeuri din maternităţi şi unităţi de ocrotire a sănătăţii, obiecte ascuţite (seringi, ace, perfuzoare), fragmente şi organe umane, recipienţi sau pungi de plastic de sânge şi sânge conservat, aparate gipsate, haine infestate de la boli contagioase. Zilnic sunt incinerate 0,2 t din acest tip de deşeuri sau 0,0083 t/oră.

Sistemul individual de îndepărtare si neutralizare a reziduurilor menajere este permis numai în localităţile rurale, cu condiţia prevenirii dezvoltării insectelor şi rozătoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de reziduuri menajere se va alege astfel încât să nu producă disconfort vecinilor, să nu impurifice sursele locale de apă şi să fie la cel puţin 10 m de ferestrele locuinţelor.

7