Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Nr.

139 „Mircea Sântimbreanu”


Învăţător: Andriescu Gabriela

Abordare integrată

DATA: 30.11.2006
CLASA: I A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Propoziţia – unitate a comunicării
TEMA LECŢIEI: Sunetul şi litera „e”( mic de tipar şi de mână )
TIPUL LECŢIEI: Comunicare de noi cunoştinţe şi formare de priceperi şi deprinderi
SCOPUL LECŢIEI: Familiarizarea cu litera „e” mic de tipar şi de mână prin analiza elementelor grafice din care sunt formate şi prin
realizarea corespondenţei sunet - literă.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


O1 – să identifice şi să încercuiască litera „e” mic de tipar într-un text dat pe baza explicaţiilor anterioare;
O2– să citească conştient, corect şi în ritm propriu silabe, cuvinte, propoziţii care conţin litera „e”;
O3 – să scrie corect şi îngrijit litera „e”, silabe, cuvinte şi o propoziţie formate din literele învăţate;
O4 – să ordoneze silabele/ cuvintele după înţeles pentru a obţine o comunicare corectă.
RESURSE – MATERIALE:
• Planşe cu litera „e” mic de tipar şi de mână şi celelalte litere învăţate;
• Alfabetar mare pe tablă magnetică;
• Planşa pentru jocul „ Citeşte şi potriveşte ”cu imagini şi litere;
• Caietul de fişe de lucru , Ed. Aramis;
• Fişe pentru exersarea cititului ce conţin cuvinte formate din literele învăţate.

– PROCEDURALE: metoda fonetică analitico-sintetică, exerciţiul, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, jocul didactic.
- TEMPORALE: 2 ore
-
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, echipe de câte doi elevi.

BIBLIOGRAFIE:

1. Ghidul programului de informare/formare a institutorilor/învăţătorilor. Curriculum pentru clasele I-II – Bucureşti, 2003;
2.Ilinca, Anton – Metodica limbii române în învăţământul primar – Editura Multimedia ARAD, 1998;
3. Molan, Vasile – Peneş, Marcela – Îndrumător pentru folosirea abecedarului – Editura Petrion, Bucureşti, 2000;
4. Ioan Şerdean, Metodica predării limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1993.

2
Obiec- Etapele lecţiei Timp Conţinuturi Strategie Evaluare
tive

Partea I (prima oră)

1. Moment 1’ Asigurarea condiţiilor optime pentru începerea lecţiei. Conversaţia


organizatoric.
2. Verificarea cunoş- 5’ Se reamintesc literele învăţate. Exerciţiul - Frontală
tinţelor anterioare ale joc
elevilor. Joc didactic: „ Citeşte şi potriveşte ”. Vezi anexa 1.
Învăţătoarea arată cu un indicator câte o planşă cu literele
învăţare anterior. Elevii vor spune individual ce literă a indicat.
(literele a, m, u, n, i -mari şi mici, de mână şi de tipar).
• Elevii citesc coloanele de silabe şi cuvinte selectiv şi în lanţ
din fişe . Vezi anexa 2.
3.Captarea atenţiei 1’ Se va citi de către învăţător următoarele versuri: Conversaţia
„Ene, nene, pere, mere”
E scris în abecedar,
Cel ce mă cunoaşte, vere,
Mă citeşte cu plăcere.
Elevii sunt întrebaţi ce sunet aud de mai multe ori în aceste
versuri.

4.Anunţarea titlului 1’ Elevii sunt anunţaţi că vor învăţa o altă literă care o să le Observaţia
lecţiei şi a obiectivelor permită să scrie mai multe cuvinte.
Anunţă că astăzi vor învăţa la limba română
Sunetul şi litera „e”.
Atrage atenţia asupra participării active şi cu interes la lecţie.

5. Desfăşurarea propriu- Se prezintă elevilor planşa cu imaginea unui elefant şi Frontală


3
zisă a lecţiei. elevii vor alcătui o propoziţie cu ajutorul cuvântului sugerat de
5’ aceasta.
• Observarea Se stabileşte locul cuvintelor în propoziţie.Apoi se desparte în Metoda
imaginilor silabe cuvântul ”elefant” şi se precizează sunetele care compun fonetică
fiecare silabă. analitico-
Elevii dau exemple de cuvinte care conţin sunetul nou în sintetică.
diferite poziţii( la început, în interior, la sfârşit ) după un scurt
• Localizarea dialog despre anotimpul toamna.
sunetului e în cuvinte. Propune câteva exerciţii de pronunţare a sunetului: sacadat,
prelungit, accentuat.
• Organizează un exerciţiu joc în care elevii trebuie să bată din Frontală
2’ palme atunci când în cuvântul rostit se aude sunetul nou „e”: Metoda
mere, mina, mare, mure,Irina, are, Niculae, ore. fonetică
• Dirijează asocierea literei cu sunetul învăţat. analitico-
Se prezintă planşa cu litera e mic de tipar. sintetică.
O1 • Prezentarea literei e 2’ Îndrumă intuirea literei:
mic de tipar. -Din ce semne grafice este formată?
-Cu ce seamănă?
• Se solicită descoperirea literei noi dintre cartonaşele cu
O2 litere de tipar de pe bănci şi se va afişa.
• Se vor alcătui propoziţii formate din două sau trei
3’ cuvinte pe baza ilustraţiilor din manual.Apoi vor citi literele mici
de tipar scrise sub imagine şi vor încercui litera corespunzătoare Conversaţia
• Recunoaşterea literei sunetului e.
e mic de tipar. • Elevii încercuiesc litera e în textul în versuri din caietul de Individuală
2’ fişe de lucru pagina 34 exerciţiul 1.Vezi anexa-copia xerox a
O3
acestei pagini.
Exerciţiul
• Învăţătorul dirijează descoperirea şi citirea unor silabe cu
10’
litera nou învăţată, compunerea şi citirea unor cuvinte, la alfabetar
pe tabla magnetică.
• Prezentarea literei e • Se prezintă litera e mic de mână. Se analizează elementele
mic de mână. grafice din care este compus. Se scrie la tablă model litera cu

4
explicarea fiecărei mişcări a mâinii. Câţiva elevi vor scrie la tablă Demonstraţia
litera e mic de mână.
Scrierea literei de către elevi se va efectua mai întâi în aer, pe
• Încălzirea muşchilor bancă –cu stiloul închis.
fini ai mâinii. Exerciţii de încălzire a muşchilor fini ai mâinilor. Jocuri cu
cântec.
• Scrierea literei e mic 10’ Elevii vor scrie cu creionul rândul din abecedar şi cu stiloul Exerciţiul
de mână. două rânduri cu litera „e” mic de mână din caietele auxiliare.
Învăţătoarea va verifica permanent modul cum scriu elevii.
• Activitate • Din caietul de fişe de lucru se va rezolva exerciţiul 2, pagina Individuală
transdisciplinară 3’ 34. Elevii vor colora doar imaginile care sugerează cuvinte ce
conţin sunetul „e”. Jocul
• Se reaminteşte elevilor cântecul: „Acum e toamnă, da!”-
Grigore Teodosiu

6.Încheierea 1’ Aprecieri asupra modului cum s-a desfăşurat prima parte a lecţiei.
activităţii

Partea a II-a (ora a II-a)

7. Desfăşurarea lecţiei Citeşte!


• Citirea • Elevii citesc cuvintele şi completează oral exerciţiile din Exerciţiul
O2 cuvintelor din 15’ manual.Apoi vor scrie în caietele „mici”-tip I două rânduri cu
manual silabe care conţin litera e şi cuvintele după modelul scris la tablă-
• Scrierea cuvintelor copiere: nume, mine, Nae. Demonstraţia
- Transcrierea cuvintelor scrise cu litere de tipar în caietele
auxiliare cu litere de mână.
O3 • Învăţătoarea va verifica permanent modul cum scriu
elevii. Scrie!

10’ • Joc didactic :” Scrie repede şi bine” Joc didactic

5
O4 -Elevii vor scrie o propoziţie formată din cuvintele scrise pe
O3 • Scrierea unei cartonaşe pe care trebuie să le ordoneze lucrând în perechi, cu Lucrul în perechi
propoziţii colegul de bancă.
Nae e un nume .

Se vor ordona cuvintele cu toată clasa pentru a se verifica Exerciţiul


corectitudinea propoziţiei formate de către elevi.

O2 7. Conexiunea inversă 10’ • Se rezolvă exerciţiul 5 din caietul de fişe de lucru. Explicaţia Probă scrisă
O3 Elevii citesc silabele, formează cuvinte şi le scriu pe caiet. Se va Exerciţiul Individuală
O4 verifica acest exerciţiu după ce se vor strânge toate caietele şi la
tabla magnetică.
7’ • Citeşte model lecţia. Îndrumă citirea lecţiei de către unu, Frontală
doi elevi, apoi frontal. Orală
8. Tema pentru acasă. 2’ Elevii vor citi pagina cu litera e din manual, vor scrie acasă două Explicaţia
rânduri cu litera e mic de mână şi vor transcrie cuvinte.

9.Aprecieri generale 1’ Se fac aprecieri asupra modului in care au raspuns elevii.

6
Fişă de lucru

1. Încercuieşte litera e!

Elena are trei pere şi Ene are multe alune .

2. Citeşte!
am mai nu-me Na-e
ne eu ne-ne i-ni-ma
me ei mi-ne mi-nu-ne

3. Transcrie în caiete trei cuvinte de mai sus care conţin litera e.

7
Fişă de lucru

am mama Ana Nana


mai nani Mia Nanu
nai unu mina Mimi
un una nuia Ina

8
• Se citesc coloanele de cuvinte din manual mai întâi în şoaptă, de fiecare elev în ritm propriu,
apoi cu voce tare în cor. Se realizează citirea model de către învăţătoare, apoi citire selectivă.

9
FIŞĂ DE LUCRU

1. În textul următor recunoaşteţi şi subliniaţi cu roşu litera I şi cu albastru litera


i şi scrieţi numerele corespunzătoare fiecărei litere ( de câte ori aţi întâlnit-o în
text):
Iepuraşul meu iubit,
Cin-te-ntrece la fugit?
Ai lăbuţe mititele
Ochişori ca două stele,
Mustăcioară la guriţă
Şi un petic de codiţă.

2. Citeşte cuvintele de mai jos. Desparte-le în silabe. Scrie în căsuţele libere


cifrele corespunzătoare numărului de silabe din fiecare cuvânt:

rama Mara Amara arama

marama iarna Irina macara

3. Cuvintele unor propoziţii s-au amestecat. Refaceţi propoziţiile:


nu, Mura, mare., e;
Nanu, e, Nenea, marinar.;
neaua, Iarna, mare., e;

4. Citiţi textul dat, utilizând intonaţia corespunzătoare:


- Aurica, ai un crin auriu?
- Nu, eu am un arin ca neaua.

TEMA CAMPIONILOR:

10
Darurile lui Moş Crăciun – „Al cui e?”

11