Sunteți pe pagina 1din 4
Varsta schimbarilor — schimbarile varstei Clasa: a Vi-a Modul I: Autocunoastere gi dezvoltare personal Tema: Ciclurile de dezvoltare umana, Etape di Durata: 50 minute Obiectiv general: * Dezvoltarea capaci sine. Obiective specifice: La finalul lectici elevul va fi capabil: = Sa observe schimbari asociate diferitelor varste. * SA recunoasc problemele cu care se poate confrunta la o anumiti varstd. * Si giseascd solufii / rAspunsuri la probleme. Metode: munca in grup, conversatia euristici, exercifiul, explicatia didactic’ expunerea, exemplificarea, problematizarea, chestionarea orald. Resurse: imagini cu persoane din reviste, poze aduse de copii cu ima, si parintii lor de la diferite varste, plang cu etapele de dezvoltare. ile de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de ni cu ei Desfasurare: Exercitiu: Moda” Comentafi cuvintele spuse de o mare actrifi: ,,Cand suntem tinere, suntem obsedate de moda si o urmém orbeste. La maturitate ne intereseazit si adaptam stilului nostru personal, iar la batranefe ne lasdi reci si mu infelegem cum de ne-a preocupat atét de mult!” Se discuta pe marginea temei. De ce credeti cd se intampla acest lucru? Cum se schimba oamenii? Din ce puncte de vedere? (brainstorming) Explicafie didacticd. Dezvoltarea organismului uman se desfisoari pe mai multe nivele intercorelate, in mod unitar, determindnd evolutia omului in an- samblul sau, Astfel, putem vorbi despre: a) Dezvoltarea fizicd/dezvoltarea corpului: corpul creste treptat in lungime si greutate, creste scheletul, musculatura, organele interne, creierul etc. b) Dezvoltarea intclectuali/eognitiv: de memorare, de invaare ete. ©) Dezyoltarea psihosociali: incep si apari emofiile superioare, senti- mentul responsabilitafii, se dezvolta relatiile cu ceilalfi etc, Exercitiu cu imagini: Acum va rog sd vd uitaji la pozele personale sau imaginile cu personaje din reviste pe care le-afi adus cu voi. Analizati diferentele pe baza criteriilor enuntate mai sus si notafi ideile intr-un tabel. ¢ dezvolta limbajul, capacitatea 70 Prezentare teoreticd: Toate observatiile si descrierile flicute de voi fin de dezvoltarea umand care se realizeazit intr-un anumit ciclu. Azi vom invifa despre diferitele perioade de varsta prin care trecem, pe misurd ce inaintdim in varsta— si vom face 0 micé caracterizare a fiectirei etape. (Se afiseaza plansa din Anexa 1 cu ciclurile de dezvoltare.) (expunere, explicatie didactic exemplificare) Problematizare pe grupe: Se impart elevii in 4 grupe. Fiecare grup primeste 0 fig cu un tabel, prezentat in Anexa 2, pe care noteazi problemele cu care cred cd se confrunt’ oamenii la una din urmatoarele perioade de varsta: copilatie, pubertate-adolescenta, varsta adult (tanar’, de mijloc) si batranefe. in paralel elevii vor nota si unele modalitafi de depasire a acestor probleme. Se discut pe marginea celor 4 tabele. Exemple de probleme: dependent, lipsa discemnimantului, abuz (copitatie), schimbari fizice, probleme de identitate, apartenenta la grup (pubertate- adolescent’), decizii importante, responsabilititi (varsta adulta), sinatate (batranete) Modalitaji de depdisire: informare, invatare, apel la persoane apropiate (parinti, fati, prieteni), solicitarea persoanelor de specialitate (psiholog, centre speciale), metode de relaxare, dezvoltarea stimei de sine etc. (exercifiu, munc& pe si in grupe) Evaluare: Se imparte clasa in 4 grupe. Ludnd in considerare ceea ce v-a fost prezentat anterior, precum si cunostingele pe care le aveti de la parinfi sau alte versoane $i findnd cont de nivelele de dezvoltare umand, imaginafi-va si scriefi in caiete: Gr. 1— Cum vai amintii cd afi fost voi in urmai cu 5 ani? Gr. 2 - Cum credefi cit vefi fi voi peste 5 ani? Gr. 3 - Cum credefi cii veti fi voi peste 20 de ani?Pentru a va fi mai usor, ganditi-va la o zi din viaja voastra de atunci. Referiti-vai la aspecte fizice, cognitive si sociale invajate. Elevii noteaza si apoi se discut aleator despre ce au scris acestia (exercifiu individual) n ANEXA 1 Regularitatile ce existi in succesiunea dezvoltarii fiinfei umane permit distingerea unor etape distincte de varsti. Astfel se considera c& fiecare din noi ummm un traseu compus din: . Perioada prenatalé (din momentul conceptiei pani la nastere): se formeaza structura fundamental a corpului si organele inteme, Ritmul de crestere este cel mai accelerat. Perioada de nou-néiscut (0-Lan): copilul e dependent de adulti; toate simfurile functioneaza; crestere rapid; dezvoltarea atasamentului.. Copildria (1-10/11 ani), care, la rindul ei, cuprinde mai multe etape: = Copildria timpurie (1-3 ani): prinde contur constiinta propriei persoane; se dezvolta limbajul; apare interesul pentru ceilalti copii. - Varsta prescolard (3-6 ani): tovarasii de joacd devin din ce in ce mai importangi; se imbunatitesc abilititile motorii; jooul si creativitatea devin tot mai elaborate, ~ Varsta scolaré mictt (6/7-LO/11 ani): prietenii sunt c tanfi; apare gindirea logic’, dar concreti inc’; incepe s stima de sine. Preadolescenja-pubertatea (10/11-14/15 ani): organismul atinge matu- ritatea reproductiva care isi pune amprenta asupra viefii psihice, Adolescenfa (14/15-20 ani): cAutarea proprici identitaji; se dezvolt& capacitatea de a gindi in viitor, proiectiv; relafiile cu p&ringii sunt puse la incercare. Varsta adulté tandré (20-40 ani): sunt luate decizii importante legate de viaf (cfsitorie, aducerea pe lume a copiilor) Varsta ,,de mijloc” (40-65 ani): intelepciunea si abilitatea de rezolvare a problemelor este maxima; responsabilitatile duble fata de proprii copii si fafa de parinti pot duce la un stres sporit Varsta adulté téyzie-bitriinejen (incepand cv 65 de ani): majoritatea persoanelor sunt incd sindtoase si active, desi apare un. declin al abilitajilor fizice. ‘mai impor: se dezvolte ANEXA 2. PROBLEMA, MODALITATE DE DEPASIRE 2D

S-ar putea să vă placă și