Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE NMATRICULARE

(MODEL ADRES DE SOLICITARE NMATRICULARE)

Domnule Comandant,
Subsemnatul(a)/pers. juridic :

1
2
3
4
5
6

Nume /denumire
C.N.P. / cod fiscal
Prin delegat/ mputernicit
(n cazul persoanei juridice)
Domiciliul / sediul n jud.
Localitatea
Str. / nr. /bloc/ ap./ sector/

Solicit m nmatricularea n circula ie a vehiculului :


1 Marc i tip
2 Serie asiu / num r de identificare
4 An de fabrica ie

n conformitate cu art. 292, Cod Penal, declar m, pe proprie r spundere c


vehiculul men ionat mai sus l-am dobndit la data de ................., prin:
.........................,
(cump rare) (dona ie) (mo tenire) ( etc. ) i nr. act
de la ........
(fostul proprietar, nume, prenume, serie act identitate, adresa complet )
mputernicim/ deleg m (numai pt. persoanele juridice) pe dl . ...,
care se legitimeaz cu , pentru nmatricularea pe numele
societ ii noastre, a vehiculului mai sus men ionat.
Date complementare (se completeaz de solicitantul nmatricul rii):
1. CNP / CUI de in tor
2. Coproprietar (dac este cazul) ;
CNP / CUI ; nume, adresa complet
3. Tip document identitate (persoane fizice)

Carte identitate
Buletin

4. Serie document identitate


5. Sta ia care a efectuat inspec ia tehnic auto
6. Data expir rii ITP
7. Serie chitan a contravaloare certificat (CEC)
8. Data eliber rii chitan ei CEC
9. Termen limit import temporar (dac este cazul)
10. Serie document vamal (dac este cazul)
11. Emitentul documentului vamal (dac este cazul)
12. Serie Certificat autenticitate
13. Data emiterii doc. de identificare auto
14. Num rul de nmatriculare al vehiculului din str in tate
15. ara de origine a vehiculului (dac este cazul )
DATA.............
SEMN TURA / TAMPILA...........................