Sunteți pe pagina 1din 9

Analiza economico financiara-iunie 2010

1.Indicele fondului de rulment = 106%


Indicele activelor imobilizate = 104%
Indicele capitalului propriu = 108%
Aceasta inseamna ca:
a. a crescut capitalul permanent si s-a redus d. a crescut fondul de rulment si nevoia de
ponderea imprumuturilor pe termen mediu
fond de rulment;
si lung;
b. s-au redus capitalul permanent si ponderea e. a crescut capitalul permanent si s-a
imprumuturilor pe termen mediu si lung;
mentinut ponderea datoriilor pe termen
mediu si lung.
c. s-au redus capitalul permanent si ponderea
capitalului propriu;
ANS: A
2. Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este supraunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. un dezechilibru financiar;
d. o capacitate de autofinantare sporita;
b. o incapacitate de plata;
e. un fond de rulment pozitiv.
c. un risc de insolvabilitate scazut;
ANS: E
3. Rata stocurilor se calculeaza astfel:
a. ca raport intre stoc si pasivul total;
b. ca raport intre stocul productiei
neterminate si activul total;
c. ca raport intre stocul de materii prime si
activul total;

d. ca raport intre stoc si activul total;


e. ca raport intre stocul de produse finite si
activul total.

ANS: D
4. Indicele capitalului propriu = 110%; indicele capitalului permanent = 108%; indicele activelor
imobilizate = 115%.
Aceasta semnifica:
a. cresterea ratei rentabilitatii financiare si
d. cresterea ponderii resurselor proprii in
scaderea fondului de rulment;
capitalul permanent;
b. cresterea fondului de rulment si scaderea e. scaderea fondului de rulment si cresterea
ratei rentabilitatii financiare;
ponderii surselor proprii in capitalul
permanent.
c. reducerea ponderii resurselor proprii in
capitalul permanent;
ANS: E

5. Raportul dintre capitalul permanent si activele imobilizate este subunitar. Aceasta situatie are
urmatoarea semnificatie:
a. o incapacitate de plata;
d. un fond de rulment negativ;
b. o capacitate de autofinantare sporita;
e. un dezechilibru financiar.
c. un risc de insolvabilitate scazut;
ANS: D
6. Rata finantarii imobilizarilor

Capital pe rmanent
Active imo bilizate

a. un dezechilibru financiar;
b. un risc de insolvabilitate ridicat;
c. o incapacitate de plata;

> 1 semnifica:

d. degajarea unui fond de rulment pozitiv;


e. o incapacitate de autofinantare sporita.

ANS: D
7. Pentru realizarea echilibrului financiar rata autonomiei financiare globale trebuie sa fie:
a. mai mare de 50%;
d. peste 33%;
b. intre 20% 50%;
e. intre 33% si 100%.
c. peste 20%;
ANS: A
8. O intreprindere prezinta urmatoarea situatie:

Fond de rulment
0,5 in perioada de baza (P0);
Stocuri

Fond de rulment
0,9
Stocuri

in perioada curenta (P1).

Aceasta situatie semnifica:


a. scaderea stocurilor fara miscare;
b. diminuarea creantelor;
c. cresterea obligatiilor fata de furnizori;

d. diminuarea ratei de finantare a stocurilor;


e. cresterea ratei de finantare a stocurilor.

ANS: E
9. Indicele cifrei de afaceri este de 140%, iar indicele stocurilor de produse finite 110%. Aceasta
reprezinta:
a. cresterea stocurilor si incetinirea vitezei de d. cresterea stocurilor ca urmare a
rotatie a stocurilor;
supraaprovizionarii;
b. reducerea volumului de activitate, fapt
e. cresterea stocurilor si accelerarea vitezei
care genereaza sporirea stocurilor;
de rotatie a acestora.
c. cresterea volumului vanzarilor prin
reducerea stocurilor;
ANS: E
10. Activul total creste cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
d. diminuarea profitului brut;

b. cresterea profitului brut;


c. cresterea nevoii de fond de rulment;

e. cresterea patrimoniului firmei.

ANS: E
11.

Ce exprima relatia:

Vt1 A t1

A t1 K p1

Pn1

Vt
1

Pn 0

100

Vt 0

a.

influenta preturilor de vanzare asupra d. influenta vitezei de rotatie a activului


ratei rentabilitatii financiare;
total asupra ratei rentabilitatii
financiare;
b. influenta costurilor unitare asupra ratei e. influenta profitului net la 1 leu venituri
rentabilitatii financiare;
totale asupra ratei rentabilitatii
financiare.
c. influenta structurii cifrei de afaceri
asupra ratei rentabilitatii financiare;
ANS: E
12. Influenta structurii vanzarilor asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de

+4%. Rezulta:
a. cresterea ponderii produselor la care
d. reducerea costurilor pe produse si
rata rentabilitatii este mai mare decat
cresterea rentabilitatii;
media pe intreprindere la nivelul bazei
de comparatie;
b. scaderea ponderii produselor la care
e. marirea preturilor de vanzare la
rata rentabilitatii este mai mare decat
produsele cu rentabilitate scazuta.
media pe intreprindere;
c. cresterea ponderii produselor la care sa marit rata rentabilitatii;
ANS: A
13. Indicele activelor totale = 102%
Indicele capitalului permanent = 109%
Indicele cifrei de afaceri = 112%
Aceasta situatie semnifica:
a. se reduce rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
b. creste rata stabilitatii financiare si se reduce eficienta activelor totale;
c. se reduce rata stabilitatii financiare si creste eficienta activelor totale;
d. creste rata stabilitatii financiare si eficienta activelor totale;
e. se reduce rata stabilitatii financiare si se accelereaza viteza de rotatie a activelor
circulante.
ANS: D
14. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Nr. crt.

Indicatori

- lei P0

P1

1
2
3

Capital propriu
Datorii pe termen mediu
Profit net

10.000
1.600
1.350

12.000
3.600
1.944

Modificarea procentuala a ratei rentabilitatii financiare este de:


a.
b.
c.
d.
e.

+1,7%
+2,9%
-2,9%
-3,7%
+5,7%

ANS: B
15.Pe baza relatiei: V

AC
T, se determina:
CA

a. viteza de rotatie a capitalului propriu;


b. viteza de rotatie a stocurilor;
c. viteza de rotatie a creantelor;

d. viteza de rotatie a activelor circulante;


e. rata stabilitatii financiare.

ANS: D
16. Echilibrul financiar se realizeaza atunci cand:
a. trezoreria este negativa;
b. trezoreria este zero;
c. trezoreria este pozitiva;

d. fondul de rulment este negativ;


e. fondul de rulment este zero.

ANS: C
17. Nevoia de fond de rulment poate fi definita ca fiind:
a. partea din activele circulante care trebuie d. acea parte a capitalului permanent ce
finantata din fondul de rulment;
depaseste valoarea activelor imobilizate si
este destinata finantarii activelor
circulante;
b. acea parte a capitalului propriu care
e. excedentul activelor circulante peste
finanteaza activitatea curenta;
valoarea datoriilor pe termen lung.
c. acea parte a capitalului propriu care
finanteaza activele imobilizate;
ANS: A
Capital permanent
, se determina:
Pasiv total
a. viteza de rotatie a capitalului permanent; d. rata stabilitatii financiare;
b. rata lichiditatii curente;
e. rata autonomiei financiare.
c. rata solvabilitatii generale;

18. Pe baza relatiei:

ANS: D
19. Nevoia de fond de rulment se calculeaza cu relatia:
a. (Stocuri + creante) datorii financiare;
d. Capital permanent datorii financiare;

b. Capital permanent active circulante;

e. Active circulante datorii de exploatare


pe termen scurt.

c. (Stocuri + creante) datorii de exploatare


pe termen scurt;
ANS: C
20. Echilibrul financiar se analizeaza cu ajutorul indicatorilor;
a. fondul de rulment;
d. fondul de rulment, necesarul de fond de
rulment si trezoreria neta;
b. necesarul de fond de rulment;
e. disponibilul de fond de rulment.
c. trezoreria neta;
ANS: D
21. Fondul de rulment poate fi definit astfel:
a. acea parte a surselor permanente ce
finanteaza necesitatile permanente;
b. acea parte a capitalului propriu care
finanteaza activitatea curenta;
c. excedentul activelor circulante peste
valoarea datoriilor pe termen lung;

d. acea parte a capitalului permanent ce


depaseste valoarea activelor imobilizate si
este destinata finantarii activelor
circulante;
e. acea parte a capitalului propriu care
finanteaza activele imobilizate.

ANS: D
22. Elementele de activ cresc cu 15%, iar datoriile totale cu 5%. Aceasta conduce la:
a. cresterea fondului de rulment;
d. cresterea patrimoniului net;
b. cresterea nevoii de fond de rulment;
e. diminuarea profitului brut.
c. cresterea profitului brut;
ANS: D
23.
Pe baza relatiei:

Creante (sold mediu)


Rulajul debitor al conturilor de creante (CA)

a. raportul de imobilizare a creantelor;


b. rata datoriilor;
c. durata de folosire a surselor atrase;

, se determina:

d. raportul creante-obligatii;
e. ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

ANS: A
24. Activul total creste cu 5, iar datoriile totale cu 20. Aceasta situatie semnifica:
a. cresterea fondului de rulment;
d. diminuarea profitului brut;
b. cresterea profitului brut;
e. scaderea patrimoniului net.
c. cresterea nevoii de fond de rulment;
ANS: E

25. Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta:


a. veniturile, cheltuielile si rezultatele

aferente activitatii de exploatare;


b. provenienta lichiditatilor si modul lor
de folosire;
c. rolul lichiditatilor si echivalentelor de
lichiditate la sfarsitul anului;

d.

veniturile, cheltuielile si rezultatele


dau activitati de finantare;
e. veniturile, cheltuielile si rezultatele din
activitatile totale ale intreprinderii.

ANS: B

q1p1 q1c1
q1p1 q1c 0
26. Ce exprima relatia:
a. influenta volumului vanzarilor asupra profitului;
b. influenta pretului de vanzare asupra profitului;
c. influenta structurii cifrei de afaceri asupra profitului;
d. influenta costului unitar asupra profitului;
e. influenta pretului si costului unitar asupra profitului.
ANS: D
27. Pe baza relatiei:
a.
b.
c.
d.
e.

Obligatii (sold mediu) 360


se determina:
Rulajul creditor al conturilor de obligatii

durata de folosire a surselor atrase;


durata de imobilizare a creantelor;
raportul creante-obligatii;
gradul de solvabilitate;
ponderea obligatiilor in totalul datoriilor.

ANS: A
28. Pe baza relatiei:

, se determina:

a. rata datoriilor;
b. gradul de indatorare;
c. lichiditatea patrimoniala;

d. solvabilitatea imediata;
e. solvabilitatea patrimoniala.

ANS: E
29. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Nr. crt.
Indicatori
1
Cifra de afaceri neta
2
Cheltuieli aferente cifrei de
afaceri
3
Indicele preturilor de vanzare
4
Indicele costurilor

- lei P0
1.600
1.405

P1
1.750
1.552

102%
98%

Influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate este de:

a.
b.
c.
d.
e.

-2,21%
+2,21%
+3,21%
-3,21%
-1,21%

ANS: B
30. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Nr.
crt.
1
2
3
4
a.
b.
c.
d.
e.

Indicatori
Capital propriu
Datorii pe termen mediu si
lung
Profit net
Cifra de afaceri

P0

P1

4.500
600

5.000
400

1.620
10.800

2.430
13.500

Influenta profitului la 1 leu cifra de afaceri asupra ratei rentabilitatii financiare este de:
+8,1%
-8,1%
+6,1%
-6,1%
-7,1%

ANS: A
31. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc;
CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei.
Cifra de afaceri critica este:
a. 4000 lei
b. 8000 lei
c. 9000 lei
d. 10000 lei
e. 15000 lei
ANS: A
32. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
Cheltuieli fixe = 1.600 lei; p = 0,5 lei/buc; cv = 0,3 lei/buc;
CA = 6.300 lei; T= 360 zile; qmax = 40.000 buc; Pestimat = 2.500 lei.
Volumul productiei vandute pentru obtinerea unui profit estimat ca suma globala este:
a. 10500 bc
b. 20500 bc
c. 10800bc
d. 10000 bc
e. 16500 bc
ANS: B

33. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:


capacitatea maxima de productie = 100.000 lei
cheltuieli fixe = 20.000 lei
cheltuieli variabile la 1 leu cifra de afaceri = 0,50
gradul efectiv de folosire a capacitatii de productie = 75%
Pragul rentabilitatii este:
a. 40000 lei
b. 10000 lei
c. 50000 lei
d. 80000 lei
e. 100000 lei
ANS: A
34. Pentru o firma se cunosc urmatoarele date:
- lei Nr.
crt.
1.
2.
3.

a.
b.
c.
d.
e.

Indicatori

P0

Cifra de afaceri
Active circulante, din care:
creante
T = 360 zile

P1

1.250
300
125

1.152
320
128

Influenta creantelor asupra eliberarilor (imobilizarilor) de active circulante este de :


+6 lei
+5lei
+3 lei
+100 lei
+200 lei

ANS: C
35. Pe baza datelor:
Indicatori
Cifra de afaceri
Soldul mediu al activelor circulante, din care:
stocuri
creante

u.m.
lei
lei
lei
lei

P0
60.000
7.500
4.500
3.000

P1
66.000
8.070
4.770
3.300

T = 360 zile
Influenta soldului mediu al creantelor asupra vitezei de rotatie a activelor circulante este de:
a. 4,00 zile;
b. 1,10 zile;
c. 1,64 zile;

d. +1,64 zile;
e. +4,00 zile.
ANS: D