Sunteți pe pagina 1din 11

Lege

pentru modificarea i completarea Legii nr.26/1990 privind registrul comer ului,


republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, a Legii societ ilor
nr.31/1990 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i a Legii
nr.359/2004 privind simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul
comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i persoanelor juridice,
nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea func ionrii
persoanelor juridice, cu modificrile i completrile ulterioare
Art. I - Legea nr.26/1990 privind registrul comer ului, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.49 din 4 februarie 1998, cu
modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. Dup articolul 2 se introduce un nou articol, art. 2 1, cu urmtorul
cuprins:
Art. 21 - (1) Registrul central al comerului i registrele comer ului de pe lng
tribunale fac parte din sistemul de interconectare a registrelor comer ului din statele
membre ale Uniunii Europene, denumit n continuare sistemul de interconectare a
registrelor comerului.
(2) Sistemul de interconectare a registrelor comer ului este constituit din
registrele comerului din statele membre ale Uniunii Europene i platforma central
european. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de
interconectare este portalul european e-Justi ie. La nivel na ional, punctul de acces
electronic la sistemul de interconectare a registrelor comer ului este registrul central
al comerului, inut de ctre Oficiul National al Registrului Comer ului.
(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comer ului, registrul central al
comerului pune la dispoziia publicului documentele i informa iile referitoare la
profesionitii nregistrai n registrul comerului.
(4) Urmtoarele informaii nregistrate n registrul comer ului sunt disponibile,
gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comer ului, pe pagina de internet
a Oficiului Naional al Registrului Comerului i pe portalul de servicii online al
acestuia:
a) denumirea i forma juridic a persoanei nregistrate n registrul comer ului;
b) sediul social/profesional al persoanei nregistrate n registrul comer ului i
statul membru n care este nmatriculat;
c) numrul de ordine din registrul comerului al persoanei
nmatriculate/nregistrate, identificatorul unic la nivel european EUID i codul unic de
nregistrare fiscal;
d) starea firmei.
(5) Oficiul registrului comerului realizeaz prin sistemul de interconectare a
registrelor comerului, cu titlu gratuit, schimbul de documente i informa ii cu
registrele comerului din statele membre ale Uniunii Europene n cazul opera iunilor
de fuziune transfrontalier i al sucursalelor nfiin ate de societ i cu sediul n statele
membre ale Uniunii Europene.
(6) Oficiul National al Registrului Comerului asigur interoperabilitatea
registrului central al comerului i a registrelor comer ului teritoriale cu sistemul de
interconectare a registrelor comerului, documentele i informa iile fiind disponibile n
format standard de mesaj i fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea
standardelor de securitate pentru transmisia i schimbul datelor, n condi iile legii.

(7) Oficiul National al Registrului Comerului poate constitui, prin registrul


central al comerului, puncte de acces op ionale la sistemul de interconectare a
registrelor comerului. Constituirea punctelor de acces op ionale se aprob prin ordin
al ministrului justiiei.
2. Alineatul (2) al articolului 4 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Oficiul registrului comerului elibereaz, la cererea i pe cheltuiala
solicitantului, copii certificate de pe cererile de nregistrare i nscrisurile depuse n
susinerea acestora, nscrisurile n temeiul crora se efectueaz nregistrrile n
registrul comerului i actele eliberate de oficiul registrului comer ului n solu ionarea
cererilor de nregistrare, precum i informa ii i certificate constatatoare privind datele
nregistrate n registrul comerului i c un anumit act sau fapt este ori nu este
nregistrat.
3. Dup articolul 4 se introduce un nou articol, art. 4 1, cu urmtorul
cuprins:
Art. 41 - (1) Copii n format electronic ale documentelor i informa iile
prevzute la art.4 se pun la dispoziia publicului i prin sistemul de interconectare a
registrelor comerului.
(2) Tariful perceput pentru furnizarea de copii i/sau informa ii prin sistemul de
interconectare a registrelor comerului nu va dep i costurile administrative de
procesare n vederea furnizrii acestora i pentru asigurarea disponibilit ii lor prin
sistemul de interconectare a registrelor comerului.
(3) Tariful prevzut la alin.(2) se stabilete prin ordin al ministrului justi iei,
putnd fi indexat anual cu rata inflaiei. Veniturile ob inute se utilizeaz pentru
acoperirea cheltuielilor de procesare n vederea furnizrii documentelor i
informaiilor prevzute la alin.(1) i pentru asigurarea disponibilit ii acestora prin
sistemul de interconectare a registrelor comerului.
4. La articolul 5, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3),
cu urmtorul cuprins:
(3) Oficiul Naional al Registrului Comer ului public pe pagina sa de internet
i pe portalul de servicii online i transmite spre publicare pe portalul european eJustiie informaii actualizate privind legisla ia na ional, n ceea ce prive te
publicitatea i opozabilitatea fa de ter i a actelor, faptelor i men iunilor persoanelor
supuse obligaiei de nregistrare n registrul comerului.
5. La articolul 12, alineatele (1), (2) i (3) se modific i vor avea
urmtorul cuprins:
(1) Registrul comerului este alctuit dintr-un registru pentru nregistrarea
persoanelor juridice societi, companii naionale i societi na ionale, regii
autonome, grupuri de interes economic, organiza ii cooperatiste, societ i europene,
grupuri europene de interes economic, alte persoane juridice expres prevzute de
lege, cu sediul principal sau sedii secundare n Romnia, un registru pentru
nregistrarea persoanelor juridice societ i cooperative i societ ii cooperative
europene cu sediul principal sau sedii secundare n Romnia i un registru pentru
nregistrarea persoanelor fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi
familiale, cu sediul profesional sau sedii secundare n Romnia, registre care se in
n sistem computerizat.

(2) Fiecare persoan nregistrat n registrul comer ului va purta un numr de


ordine din registrul comerului, ncepnd de la numrul 1 n fiecare an, acordat la
nivel naional din registrul central al comerului.
(3) Oficiul registrului comerului ine i dosare cu documentele depuse i
documentele n baza crora se efectueaz nregistrrile n registrul comer ului,
pentru fiecare persoan nregistrat, n care vor fi eviden iate i nregistrrile
efectuate n registrul comerului.
6. Dup articolul 12 se introduce un nou articol, art. 12 1, cu urmtorul
cuprins:
Art. 121 - Pentru identificare, inclusiv n comunicarea dintre registrele
comerului din statele membre prin sistemul de interconectare, persoanele fizice i
juridice nregistrate n registrul comerului vor avea i un identificator unic la nivel
european EUID, care include elementul de identificare al Romniei, elementul de
identificare al registrului naional, numrul persoanei din registrul respectiv i, dac
este necesar, alte elemente pentru a evita erorile de identificare. Structura
identificatorului unic la nivel european (EUID) se aprob prin ordin al ministrului
justiiei.
7. La articolul 23, dup alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4 1),
cu urmtorul cuprins:
(41) Persoanele juridice romne care deschid sucursale n strintate au
obligaia menionrii acestora la oficiul registrului comer ului din Romnia, dup
nregistrarea lor n statele respective.
8. Alineatele (1)-(5) ale articolului 24 se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
(1) Persoanele juridice cu sediul principal al activit ii n strintate care
deschid sucursale n Romnia trebuie s cear nregistrarea acestora la oficiul
registrului comerului de la sediul fiecrei sucursale.
(2) Cererea va cuprinde urmtoarele:
a) numele/denumirea persoanei juridice din strintate i forma juridic,
precum i denumirea sucursalei, dac este diferit de cea a persoanei juridice;
b) registrul n care este nmatriculat persoana juridic din strintate,
numrul de nmatriculare i, dup caz, identificatorul unic la nivel european EUID;
c) sediul social;
d) obiectul de activitate al sucursalei;
e) numele i calitatea reprezentanilor persoanei juridice din strintate i ale
celor care se ocup nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dac puterile
ce li s-au conferit urmeaz a fi exercitate mpreun sau separat;
f) n cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt membre ale
Spaiului Economic European, se va meniona i legea aplicabil persoanei juridice.
(3) La registrul comerului de la sediul sucursalei se depun:
a) actul constitutiv i statutul persoanei juridice din strintate, dac sunt
coninute n documente separate, mpreun cu toate modificrile acestor documente
sau actul constitutiv actualizat, n traducere certificat;
b) n cazul sucursalelor persoanei juridice din state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene sau ale Spaiului Economic European, documente care s ateste
sediul social al persoanei juridice din strintate, obiectul de activitate al acesteia i,
cel puin anual, valoarea capitalului subscris, dac aceste informa ii nu sunt incluse
n documentele prevzute la lit. a);
3

c) un certificat, n traducere certificat, de la registrul n care este nmatriculat


persoana juridic din strintate, care s ateste existenta societ ii;
d) anual, situaiile financiare ale persoanei juridice din strintate, aprobate,
verificate i publicate potrivit legisla iei statului n care persoana juridic are
domiciliul/sediul social, care vor fi supuse acelora i formalit i de publicitate
prevzute pentru situaiile financiare ale societ ilor persoane juridice romne;
e) n cazul n care persoana juridic din strintate ce deschide o sucursal n
Romnia are sediul social ntr-un stat membru al Uniunii Europene, situa iile
financiare ale persoanei juridice din strintate, a a cum sunt ele ntocmite, auditate
i publicate n conformitate cu legislaia statului membru care guverneaz persoana
juridic din strintate;
f) n cazul n care persoana juridic din strintate ce deschide o sucursal n
Romnia nu este guvernat de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a
Spaiului Economic European, situaiile financiare ale agentului economic din
strintate, aa cum sunt acestea ntocmite, auditate i publicate n conformitate cu
legea din Romnia, cu excepia cazului n care legea care guverneaz persoana
juridic din strintate prevede reguli contabile echivalente celor aflate n vigoare n
Uniunea European;
g) dovada sediului sucursalei.
(4) Dac este cazul, se nregistreaz meniuni referitoare la:
a) deschiderea i ncetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de
insolven asupra persoanei juridice din strintate;
b) dizolvarea, deschiderea lichidrii persoanei juridice din strintate, numele
i puterile lichidatorilor, finalizarea lichidrii;
c) nchiderea sucursalei i radierea acesteia din registrul comer ului.
(5) Dac o persoan juridic cu sediul social n strintate nfiin eaz mai
multe sucursale n ar, documentele prevzute la alin.(3)-(4) se depun numai la una
dintre sucursale, la alegerea societii, n registrul comer ului n care sunt nregistrate
celelalte sucursale, precizndu-se care este registrul prin care se asigur formalit ile
de publicitate.
9. La articolul 24, dup alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alin.
(4 )-(4 ), cu urmtorul cuprins:
(41) Oficiul registrului comerului primete, prin sistemul de interconectare a
registrelor comerului, informaiile i documentele privind deschiderea i ncetarea
oricrei proceduri de dizolvare, lichidare sau de insolven a persoanei juridice din
statul membru al Uniunii Europene, precum i privind radierea acesteia din registru,
n vederea nregistrrii din oficiu a acestora, cu titlu gratuit, n registrul comer ului, n
care sunt nregistrate la sucursalele deschise de aceasta.
(42) Oficiul registrului comerului transmite, prin intermediul sistemului de
interconectare a registrelor comerului, cu titlu gratuit, informa iile i documentele
menionate la alineatul (41) privitoare la persoanele juridice nregistrate n Romnia
i care au nfiinate sucursale n alte state membre ale Uniunii Europene, n vederea
nregistrrii acestor date n registrul comerului.
(43) n cazul n care persoana juridic din statul membru al Uniunii Europene a
fost radiat din registru, oficiul registrului comer ului radiaz, din oficiu, cu titlu
gratuit, sucursalele acesteia, imediat ce a primit informa iile i documentele potrivit
prevederilor alin.(41).
(44) Prevederile alin.(43) nu se aplic sucursalelor persoanelor juridice din
statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecin a
1

unei modificri a formei juridice a entitii n cauz, a unei fuziuni sau divizri sau a
unui transfer transfrontalier al sediului social.
Art. II - Legea societilor nr.31/1990 republicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificrile i
completrile ulterioare, se modific i completeaz dup cum urmeaz:
1. Alineatul (2) al articolului 66, se modific i va avea urmtorul cuprins:
(2) Creditorii prevzui la alin.(1) pot totu i popri n timpul duratei societ ii,
prile ce s-ar cuveni asociailor prin lichidare sau pot sechestra i vinde ac iunile sau
prile sociale ale debitorului lor.
2. La articolul 66, dup alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3),
cu urmtorul cuprins:
(3) Creditorii ipotecari pot executa ipoteca legal constituit asupra ac iunilor
sau prilor sociale potrivit prevederilor Codului civil.
3. La articolul 202, dup alineatul (4), se introduce un nou alineat, alin.
(5), cu urmtorul cuprins:
(5) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile i n cazul ipotecii asupra pr ilor
sociale, ns numai n ceea ce privete constituirea acesteia.
4. Articolul 237 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) La cererea oricrei persoane interesate, precum i a Oficiului Na ional al
Registrului Comerului, tribunalul va putea pronun a dizolvarea societ ii n cazurile n
care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot ntruni;
b) acionarii/asociaii/membrii au disprut ori nu au domiciliul cunoscut ori
reedina cunoscut;
c) nu mai sunt ndeplinite condiiile referitoare la sediul social, inclusiv urmare
expirrii duratei actului care atest dreptul de folosin asupra spa iului cu destina ie
de sediu social ori a transferului dreptului de folosin sau proprietate aspra spa iului
cu destinaie de sediu social;
d) a ncetat activitatea societii sau nu a fost reluat activitatea dup perioada
de inactivitate temporar, anunat organelor fiscale i nscris n registrul
comerului, perioad care nu poate dep i 3 ani de la data nscrierii n registrul
comerului;
e) societatea nu i-a completat capitalul social, n condi iile legii;
f) societatea nu i-a depus situaiile financiare anuale la Ministerul Finan elor
Publice - Agenia Naional de Administrare Fiscal, n termenul prevzut de lege;
(2) Lista societilor pentru care Oficiul Na ional al Registrului Comer ului
urmeaz s formuleze aciuni de dizolvare se afi eaz pe pagina sa de internet i pe
portalul de servicii online cu cel puin 15 de zile calendaristice nainte i se transmite
Ministerului Finanelor Publice - Agenia Na ional de Administrare Fiscal.
(3) Hotrrea tribunalului prin care s-a pronun at dizolvarea se comunic
societii, oficiului registrului comerului pentru nregistrarea men iunii de dizolvare n
registrul comerului, Ministerului Finanelor Publice - Agen ia Na ional de
Administrare Fiscal, se public n Monitorul Oficial al Romniei partea a IV-a, pe
pagina de internet a Oficiului Naional a Registrului Comer ului i pe portalul de
servicii online a acestuia. n cazul mai multor hotrri judectore ti de dizolvare,
pentru situaiile prevzute la alin.(1), publicitatea se va putea efectua n forma unui
5

tabel cuprinznd: numrul de ordine n registrul comer ului, codul unic de


nregistrare, denumirea, forma juridic i sediul societ ii dizolvate, instan a care a
dispus dizolvarea, numrul dosarului, numrul i data hotrrii de dizolvare.
(31) Publicarea hotrrii n Monitorul Oficial al Romniei se face pe cheltuiala
titularului cererii de dizolvare, care se poate ndrepta mpotriva societ ii pentru
recuperarea costurilor. Prin excepie, cnd Oficiul Na ional al Registrului Comer ului
este titular al cererii de dizolvare, acesta este scutit de la plata tarifului de publicare a
hotrrii.
(4) Orice persoan interesat poate face numai apel mpotriva hotrrii de
dizolvare, n termen de 30 de zile de la data publicrii hotrrii n Monitorul Oficial al
Romniei. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comer ului.
(5) Dup rmnerea definitiv a hotrrii judectore ti de dizolvare, persoana
juridic intr n lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi. Oficiul Na ional al
Registrului Comerului, la cererea oricrei persoane interesate, inclusiv a Ministerului
Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare Fiscal, procedeaz la
numirea unui lichidator nscris n Tabloul Practicienilor n Insolven . Remunerarea
lichidatorului se face din averea societ ii dizolvate sau, n lips, din fondul de
lichidare, constituit potrivit legii. Remunera ia lichidatorului este n cuantum fix de
1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator n legtur cu lichidarea
societii urmnd a se face, pentru situa ia n care nu exist bunuri n averea
societii dizolvate, de ctre Uniunea Na ional a Practicienilor n Insolven din
Romnia, la solicitarea lichidatorului.
(6) Rezoluiile pronunate n condiiile alin. (5) se comunic electronic
lichidatorului numit, se public pe pagina de internet a Oficiului Na ional al Registrului
Comerului i pe portalul de servicii online al acestuia i se nregistreaz n registrul
comerului. n exercitarea atribuiilor sale de lichidare, atunci cnd lichidatorul este
numit de ctre Oficiul Naional al Registrului Comer ului, la cererea oricrei persoane
interesate, acesta este scutit de orice tax, tarif, comision, tax judiciar de timbru i
altele asemenea.
(7) Dac n termen de 3 luni de la data rmnerii definitive a hotrrii de
dizolvare, nu s-a formulat nici o cerere de numire a lichidatorului potrivit prevederilor
alin.(5), Oficiul Naional al Registrului Comerului sau orice persoan interesat poate
solicita tribunalului radierea societii din registrul comerului.
(8) Lista societilor pentru care Oficiul Naional al Registrului Comerului
urmeaz s formuleze aciuni de radiere, potrivit prevederilor alin.(7), se afieaz pe
pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului Comerului i pe portalul de
servicii online al acestuia cu cel puin 15 de zile calendaristice nainte i se transmite
Ministerului Finanelor Publice Agenia Naional de Administrare Fiscal.
(9) Hotrrea tribunalului prin care s-a pronunat radierea se comunic
societii, oficiului registrului comerului pentru radierea societii din registrul
comerului, Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare
Fiscal i se public, cu titlu gratuit, pe pagina de internet a Oficiului Naional al
Registrului Comerului i pe portalul de servicii online al acestuia. n cazul mai multor
hotrri judectoreti de radiere, publicitatea se va putea efectua n forma unui tabel
cuprinznd: numrul de ordine n registrul comerului, codul unic de nregistrare,
denumirea, forma juridic i sediul societii dizolvate, instana care a dispus
dizolvarea, numrul dosarului, numrul i data hotrrii de dizolvare.
(10) Orice persoan interesat poate face numai apel mpotriva hotrrii de
radiere, n termen de 30 de zile de la efectuarea publicitii conform prevederilor alin.
(9). Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerului, pentru
menionare n registrul comerului.
6

(11) Vizualizarea hotrrilor de dizolvare i radiere i a rezoluiilor de numire a


lichidatorului, publicate pe pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului
Comerului i pe portalul de servicii online al acestuia, se face cu titlu gratuit.
(12) Bunurile rmase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul
comerului, n condiiile alin.(8) i (10) revin acionarilor/asociailor/membrilor.
5. La articolul 25114 , alineatele (3) i (4) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
(3) Oficiul registrului comerului unde este nmatriculat societatea
absorbant sau societatea nou-nfiinat va notifica de ndat, prin intermediul
sistemului de interconectare a registrelor comerului, prevzut de art.21 din Legea
nr.26/1990 privind registrul comerului, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, pe cheltuiala societii, realizarea fuziunii transfrontaliere/faptul c
fuziunea transfrontalier s-a produs autoritilor similare din statele membre n care
sunt nmatriculate societile participante la fuziune, n vederea radierii acestora.
(4) Oficiul registrul comerului unde sunt nmatriculate societile absorbite persoane juridice romne - radiaz din registrul comerului aceste societi, n
temeiul notificrii comunicate potrivit alin.(3) de autoritatea competent din statul
membru a crui naionalitate o deine societatea absorbant sau societatea nounfiinat.
6. Articolul 25118 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 25118 - n cazul n care fuziunea transfrontalier prin absorbie este
realizat de o societate absorbant care deine cel puin 90%, dar nu totalitatea
aciunilor/prilor sociale sau a altor valori mobiliare ce confer titularilor lor drept de
vot n adunrile generale ale societii/societilor absorbite, rapoartele expertului
sau experilor independeni, prevzute de art.251 8, i documentele supuse controlului
sunt obligatorii numai n msura n care legea care guverneaz societatea
absorbant sau societatea/societile absorbite prevede astfel.
7. Articolul 260 se modific dup cum urmeaz:
Art.260 - (1) Lichidarea societii trebuie terminat n cel mult un an de la
data nregistrrii n registrul comerului a meniunii de dizolvare. Pentru motive
temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerului poate prelungi acest
termen cu nc un an, dar nu mai mult de dou ori.
(2) Lichidarea nu libereaz pe acionari/asociai/membri i nu mpiedic
deschiderea procedurii de insolven a societii.
(3) n termen de 60 de zile de la nregistrarea n registrul comerului a
meniunii de dizolvare vor fi numii lichidatorii, n condiiile art. 262, respectiv art. 264.
(4) n termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie s depun la
oficiul registrului comerului, pentru menionare n registrul comerului, un raport
privind situaia economic a societii. Dac, potrivit raportului, debitorul ndeplinete
condiiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolven, lichidatorul are
obligaia de a solicita deschiderea acestei proceduri n termen de 15 zile de la data
depunerii raportului.
(5) Nerespectarea obligaiei de depunere a raportului prevzut la alin.(4)
constituie contravenie i se sancioneaz cu amend de la 50 lei la 100 lei.
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se realizeaz, din oficiu sau la
sesizarea oricrei pri interesate, de ctre persoana competent cu soluionarea
cererilor de nregistrare n registrul comerului. Sanciunea se aplic i lichidatorului

care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment n termenul


prevzut la alin.(4).
(6) n termen de 15 zile de la terminarea lichidrii, lichidatorii vor depune la
registrul comerului cererea de radiere a societii din registrul comerului, pe baza
raportului final de lichidare i a situaiilor financiare de lichidare prin care se prezint
situaia patrimoniului, a creanelor i repartizarea activelor rmase, dup caz, sub
sanciunea unei amenzi de 20 de lei pe zi de ntrziere, care va fi aplicat din oficiu
sau la sesizarea oricrei pri interesate, de ctre persoana competent cu
soluionarea cererilor de nregistrare n registrul comerului. Rezoluia prin care se
dispune radierea societii din registrul comerului se public pe pagina de internet a
Oficiului Naional al Registrului Comerului i pe portalul de servicii online al acestuia.
(7) Dac n termen de 3 luni de la expirarea termenului menionat la alin.(1),
prelungit dup caz, oficiul registrului comerului nu a fost sesizat cu nicio cerere de
radiere, Oficiul Naional al Registrului Comerului sau orice persoan interesat va
solicita tribunalului radierea societii din registrul comerului. Lista societilor pentru
care Oficiul Naional al Registrului Comerului urmeaz s formuleze aciuni de
radiere se afieaz pe pagina de internet a Oficiului Na ional al Registrului
Comerului i pe portalul de servicii online al acestuia cu cel puin 15 de zile
calendaristice nainte i se transmite Ministerului Finanelor Publice Agenia
Naional de Administrare Fiscal.
(8) Hotrrea tribunalului prin care s-a pronunat radierea se comunic
societii, oficiului registrului comerului pentru radierea societii din registrul
comerului, Ministerului Finanelor Publice Agenia Naional de Administrare
Fiscal i se public pe pagina de internet a Oficiului Naional al Registrului
Comerului i pe portalul de servicii online al acestuia. n cazul mai multor hotrri
judectoreti de radiere, pentru situaiile prevzute la alin.(7), publicitatea se va
putea efectua n forma unui tabel cuprinznd: numrul de ordine n registrul
comerului, codul unic de nregistrare, denumirea, forma juridic i sediul societii
dizolvate, instana care a dispus radierea, numrul dosarului, numrul i data
hotrrii de radiere.
(9) Orice persoan interesat poate face apel mpotriva hotrrii de radiere, n
termen de 30 de zile de la efectuarea publicitii conform prevederilor alin.(8).
Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerului.
(10) n cazul n care prevederile art. 270 1 nu se aplicabile, ntruct societatea
aflat n lichidare, dei ntrunete condi iile prevzute de art. 38 alin. (2) din Legea
nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven ei i de insolven , nu
ndeplinete i cerina prevzut de art.5 pct.72 din aceea i lege, persoana nvestit
cu soluionarea cererii va dispune radierea societ ii n baza raportului lichidatorului
numit.
(11) Bunurile rmase din patrimoniul societii radiate din registrul comerului,
n condiiile prezentului articol, revin acionarilor/asociailor/membrilor.
Art. III - Legea nr.359/2004 privind simplificarea formalitilor la
nregistrarea n registrul comerului a persoanelor fizice, asociaiilor familiale i
persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea
funcionrii persoanelor juridice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei
nr.839 din 13 septembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, se
modific i completeaz, dup cum urmeaz:
1. Articolul 8 se modific i va avea urmtorul cuprins:

(1) La nmatriculare/nregistrare, solicitanilor li se elibereaz certificatul de


nregistrare, coninnd numrul de ordine din registrul comerului i codul unic de
nregistrare fiscal atribuit de Ministerul Finanelor Publice, precum i, dup caz,
identificatorul unic la nivel european EUID i alte date, stabilite prin ordin al
ministrului justiiei. Certificatul de nregistrare este nsoit de rezoluia persoanei
competente cu soluionarea cererii de nregistrare, precum i de alte acte prevzute
de prezenta lege.
(2) La nregistrarea modificrilor actului constitutiv se elibereaz certificatul de
nscriere de meniuni, nsoit de rezoluia persoanei competente cu soluionarea
cererii de nregistrare, precum i alte acte prevzute de prezenta lege.
(3) Att la nmatriculare ct i la fiecare nregistrare a modificrilor actului
constitutiv, solicitanilor, odat cu eliberarea documentelor menionate la alin.(1) (2)
li se pot furniza informaii privind datele nregistrate n registrul comerului, cu
achitarea tarifelor aferente.
(4) Termenul de eliberare a certificatului de nregistrare i, dup caz, a
certificatului de nscriere de meniuni este de 3 zile lucrtoare, respectiv 5 zile
lucrtoare de la data nregistrrii cererii, dac persoana competent s soluioneze
cererile de nregistrare nu dispune altfel, 3pentru completarea documentaiei.
2. Articolul 14 se modific i va avea urmtorul cuprins:
(1) Dup efectuarea nmatriculrii persoanelor juridice, oficiul registrului
comerului comunic un extras al rezoluiei prin care s-a dispus nmatricularea ctre
Monitorul Oficial al Romniei, spre publicare, pe cheltuiala solicitantului. La cererea
i pe cheltuiala solicitantului, rezoluia se public integral.
(2) Extrasul rezoluiei prin care s-a dispus nmatricularea persoanei juridice
cuprinde urmtoarele elemente: numrul i data rezolu iei, denumirea, sediul social
i forma juridic, numele i adresa fondatorilor, administratorilor i, dac este cazul, a
cenzorilor, domeniul i activitatea principal, capitalul social i durata de func ionare.
Pe extras se va meniona numrul de ordine n registrul comer ului, codul unic de
nregistrare fiscal atribuit i, dup caz, identificatorul unic la nivel european EUID.
(3) Publicarea n Monitorul Oficial al Romniei a extrasului rezolu iei sau,
dup caz, a rezoluiei integrale se va efectua n cel mult 21 de zile lucrtoare de la
data nregistrrii cererii la oficiul registrului comer ului. Dac termenele prevzute la
art.8 alin.(4) se modific corespunztor celor dispuse de ctre persoana competent
s soluioneze cererile de nregistrare, pentru completarea documenta iei, termenul
de publicare se prelungete n mod corespunztor.
Art. IV - Ordonana de urgen a Guvernului
nr.116/2009 pentru
instituirea unor msuri privind activitatea de nregistrare n registrul
comerului, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i
completeaz, dup cum urmeaz:
1. Articolul 21 se modific i va avea urmtorul cuprins:
Art. 21 - (1) Competena de numire a lichidatorului n situa iile prevzute la
art. 237 alin. (5) din Legea societilor nr.31/1990, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i la art. 31 alin.(4) din Legea nr. 359/2004 privind
simplificarea formalitilor la nregistrarea n registrul comer ului a persoanelor fizice,
asociaiilor familiale i persoanelor juridice, nregistrarea fiscal a acestora, precum
i la autorizarea funcionrii persoanelor juridice, cu modificrile i completrile
ulterioare, aparine directorului oficiului registrului comer ului de pe lng tribunal sau

persoanei desemnate, care dispune i cu privire la plata onorariului lichidatorului, n


cuantum fix de 1.000 lei.
(2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator n legtur cu
lichidarea unei societi se face , pentru situaia n care nu exist bunuri n averea
societii dizolvate, de ctre Uniunea Naional a Practicienilor n Insolven din
Romnia, la solicitarea lichidatorului.
2. Alineatul (3) al articolului 6 se modifica si va avea urmtorul cuprins:
(3) mpotriva rezoluiei directorului i/sau persoanei sau persoanelor
desemnate se poate formula plngere n termen de 15 zile de la pronun are, pentru
pri, i de la data publicrii actului modificator al actului constitutiv n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea a IV-a, Partea a VII-a pentru orice alte persoane
interesate. In cazul rezoluiilor de respingere a cererii de nregistrare si a
nregistrrilor ce nu conduc la modificarea actului constitutiv, mpotriva rezolu iei
directorului i/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plngere
n termen de 15 zile de la pronun are, pentru pr i, i de la data publicrii pe pagina
de internet a Oficiului National al Registrului Comer ului si pe portalul de servicii
online al acestuia.
Art. V - Se aloc Oficiului Naional al Registrului Comerului, prin bugetul
Ministerului Justiiei, resursele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor
aferente interoperabilitii registrului central al comerului i a registrelor comerului
teritoriale cu sistemul de interconectare a registrelor, precum i a costurilor de
ntreinere i de funcionare rezultate n urma aplicrii Directivei 2012/17/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei
89/666/CEE a Consiliului i a Directivelor 2005/56/CE i 2009/101/CE ale
Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete interconectarea
registrelor centrale, ale comerului i ale societ ilor.
Art. VI - n cazul societilor aflate sub incidena Legii nr. 314/2001 pentru
reglementarea situaiei unor societi comerciale, cu modificrile i completrile
ulterioare i a Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalit ilor la nregistrarea n
registrul comerului a persoanelor fizice, asocia iilor familiale i persoanelor juridice,
nregistrarea fiscal a acestora, precum i la autorizarea func ionrii persoanelor
juridice, cu modificrile i completrile ulterioare, Oficiul Naional al Registrului
Comerului procedeaz la radierea, din oficiu, a societilor aflate n lichidare de mai
mult de 7 ani.
Art. VII Prezenta lege intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii in
Monitorul Oficial, Partea I, cu excepia prevederilor art. I pct. 6, care intr n vigoare
la 90 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, precum i
a prevederilor art. I, pct.1, 3, 6, 9 i ale art. II pct. 5, care intr n vigoare la data de 7
iulie 2017.
Art. VIII n cuprinsul actelor normative n vigoare la data intrrii n vigoare a
prezentei legi, referirile la numrul de ordine n registrul comerului se consider a
include i identificatorul unic la nivel european EUID.
Prezenta lege transpune n legislaia naional prevederile Directivei 2012/17/UE a
Parlamentului European i a Consiliului din 13 iunie 2012 de modificare a Directivei
89/666/CEE a Consiliului i a Directivelor 2005/56/CE i 2009/101/CE ale
10

Parlamentului European i ale Consiliului n ceea ce privete interconectarea


registrelor centrale, ale comerului i ale societilor.

11