Sunteți pe pagina 1din 114

$r SPORTULUI

MarcelaPeneg

*#b

IryERAT.UR

lffioMAruA

Acest manualeste proprietateaMinisteruluiEducatiei,Cerceterii,Tineretului9i


a fost aprobatprinOrdinulministruluiEducatiei9i Cerceteriinr 3787
Sportului.lvlanualul
din 5.04.2005in urmalicitalieiorganizatede cdtreMinisterului
EducalieiSiCercetdrii,
este
realizatinconformitate
cu programaanaliticaaprobataprinOrdinal ministrului
Educatiei9i
nr.5198din01.11.2004gi estedistribuitgratuitelevilor.
Cercetdrii
ACESTMANUALA FOSTFOLOSIT
DE:
Anul

Numeleelevului
carea
primitmanualul

Clasa

9coala

Anul $colar

Starea
manualului*:
la primire

la retumare

2
3
4

deteriorat.
"Stareamanualuluiseva inscriefolosindtermenii:nou,bun,ingrijit,nesatisfdcator,
Cadreledidacticevor controla dace numeleelevului este scris corect.
Eleviinu trebuiese faceniciunfel de insemniri oe manual.

Limbagi literatura
rom6nd,
manualoentudasaa lll-a
Autor:

Marcela
Penes

Referenti:

prof.Adriana
Carciumaru
inst.StelianaVlad
inst.Monica
Grozavu

llustratia:

ValentinTenase
Monica
Botezatu,
lonBotezatu

Redactor;

Peneg
Marcela

Coperta:

Alexandru
Peneg

Copyright
O- EdituraMarcelaPeneg
Reproducrea
integraldsaupa4ialda
lucrdriiesteposibildnumai cu acordul
scrisal EdituriiMarcelaPene9.

tsBN 978-973-7660-42-8

EdituraMarcelaPeneg
Bucuregti,Str AndreiBarseanunr. 14, Sector
3
o . P 4 - C. P 5 4
Tel./Fax: (021)3239966
3236989
3237018
E-mail:
office@edituraana.ro
www.edituraana.
ro;www.marcelapenes.ro
Descrierea
ClPaBiblioteciiNationalea Romaniei
PENES,MARCELA
LimbaSi literaturaromane: manualpentruclasa
a lll-a/ lt4arcela
Peneg.- BucurcFtii
EdituraAna
2000,2005
ISBN (10) 973-7660-42-0;ISBN (13) 978-973-7660-42-8
372.41=135.1

*t*--x;;"$
f e d Dr i n t

l"

Degteoptd-te,
romdnel
versun:AndreiMureganu
muzica:AntonPann,GrigoreUcenescu
DegteaptS-te,
romane,
dinsomnulcel
demoarte,
in carete-adincirdbarbarii
detirani!
Acumoriniciodata
croiegte-ti
aftesoarte,
Lacaresdse-nchine
dugmani.
9icruziitdi
Acumoriniciodala
sedim dovezilalume
Ce-nastemainimaicurgeunsangederoman
cufale-unnume,
$i cd-na noastrepiepturipestrdm
Triumfdtorln
luote,unnumedeTraian!
Privili,mireteumbre,Mihai,$tefan,Corvine,
Romana
naliune,
aivogtristranepoli,
Cubratelearmate,cufoculvostru-n
vine,
libertate
orimoarte!"
strigdtoti.
,,Viata-n
Preoti,cu crucea-n
frunte!cdcioasteae cregtine,
Deviza-i
libertate
Siscopulei preasanl,
Murimmaibine-n
lupta,cuglodedepline,
Decatsefimsclaviiaregiinvechiulnost'pemant!
Cenicul
Degteaptd-te,
romeneleste
lmnulde StatalRomeniei
. Tnvelati
patru
se cantaticele
strofealeimnului.
. Respectali
momentul
solemn
in caresecentaimnul.
3

Sw
#

Cartea- modelde comunicare

FrunoaAEnFEeFeAE:.

gi ?ntelecptd
Frumoosd
carte
MarcelaPeneq

Carteaaremirosdepddure
defragigidemure.
9i dulceaF
Dinflorigi-aluatculorile
9i cutriluriauderuit-oprivighetorile.
O deschid9iindatd
O lumedevisse arat5.
Catte-amagteptat,
Viidedeparte,
Frumoasi9iinteleapta
carte!
Pentru
minevii,
Prietena
bunAse-mifii,
Se-miaducidaruri
dinpovegti,
Cutdlcullorsi mdinavutegti.
Cunoscandu-ti
chipul
9ifirea,
juca
Nevom
de-acitirea!

&sd rdspundem
lo?ntrebdri:

Qe Sd fucrdm! t:t:;.;:i;:E:i;;.:-:;;Ltx
1. Cititipoeziarespectand
semnele
depunctuatie
9icontinutul.
giinte2.Explicati
conlinutul
imaginii
lesultitlului.
versurile:
3.Copiati
0 l"Arlti, *i, indnla
rit'* u nn:h,.
0 .At,rno
4. Transcrieli
titlulpoeziei9i primele
patruversuri.
5. Scrieticaligrafic:

Smtwlpm d"r,ru"t anlrl,I


--

*
trJ@c*"r?fffin::,
. Textulnarativ.
Unitateal. Cartea'llpurideliteredetipar.Textulliterar.Autorul
Personajele'
Comunicarea
oraE
.
dup5imagini Comunicare
scrisSra$ezareatextuluiin paginacaietului.Cratima.Scriereacu sa, s-a,sau,s-au
. Cuvantul.
Cuvintecu sensopus,cuvintecu sensasemenetor

,4..,,.

Bucuriede toomnd
duDeN,4ihail
Sadoveanu

tun vAntigor
receimi amintegte
de toculin careampetrecut
candvaultimele
zilealevacanteigi primelezilealeunuiinceput
de toamnS.
Se scuturacu infiorarelivadapestecesutalinigtite
9i
prisacabunicului.
Aerulavea limpezimede izvor.Pe gesul
larg,buchetele
de salciiigischimbaseri
straiele
verziin altele
detoamna.Rate 9i gagtesalbatice
treceaupesus,vaslindin
indllimi.
-Acum putemlesapulintreaba,imi zicebunicul.Sa
mergemla pescuit,panace nuvinse te ia acasa.
Pesubsalciivechi,
apaverdedormea.
Deodatd,
buniculse opriminunandu-se.
O gtiucamare
intepenise
in iarba.
- Cea pdtit,bunicule?
*Asdrit dinapdgi nu s-a maipututintoarce.
MAgandeamcu pererede rAu:de ce nu m-amnimerit
eu la vremeaaceea,s-oajutsd ajungdin apa,ca sd-milase
la malun solzigorgi se-mispunavorbeledin poveste?
lndatdmi-amamintitce voiincepegcoala.O bucurie
calddm-a cuprins.Dorulde gcoal5,de domnulnostru,de
colegi,de ca4ilenoimi-astrecurat
in toatefiinlaunsentiment
de marenerabdare.

0r0000000000000

tes: campie,locintins
9raproapenereo

gtiuce:pegte
de apedulce

Q, 5;

lalntrebdri:
"dsound"rn

1. Tnce anotimpse petreceintamplarca?


2. Undeseaflacopilul?
3. Cuceseocupabunicul
sdu?

4. La ce s-aganditbeiatulcanda
|
| vazutpegtelepemal?
5.Cegi-aamintit
copilul?
|
.6.
Dece erael bucuros?
|

sensurilecuvintelor!
@ 5d descoperih
cidea: cddeaoploaiedeftunze,deintrcberi,degendui.
trecea:. . ,

sa,s-ax
1.$tiucanus-amaipututintoarce.

2. Povesteasa e tristd.(ei)
* '

a,h^

t:i;:=i:;,J:rt;:, :
B* Sd fucrdm!
1. Observali
agezarea
textuluiinpaginac54ii.ldentificali
titlul,autorul,alineatele.
2. Cititite)dul,respectand
semnelede punctuatie.
Precizati
enunturile
in carese
prezinte
sosirea
toamnei.
ptopoziliei:Aerulaveao limpezimedeizvor.
3. Explicatiintefesul
4. Precizaticulorilestnielorcu carcse imbrecaserese|ciile.
S.Alcatuiti
enunturi
cu ajutorulexpresiilor:
apaverde.
selciivechi,
6. Completali
cu sa ori s-a:Bunica...,dupdo ord,...intorsacasd.Alin... bucurat
mult.El i-aaretatbuniciicamera..
impirlili pe grupe,imaginali-va
ca beiatular fi salvatgtiuca.Cecuvinte
credelici i-arfi adresataceasta?
lAlegetiEspunsul
celmaibun.Scrieti
r5spunsul
falaclasei.
Siprezentati-lin

Pune-lisineuri$rppflf,t
t

llE-\n

Carteacuochi
lFlF Cititisinguritexlul
G
pag.
Scriece dorinleai.vrea.sd-tiin- albagti,
13.Ceutaticuvintelenecuffi
pe?nForut
Oepllneasca
ae
auL
noscute
in
diclionarulde la sfargitul
\F ,
dacete-aiintalni
cuelin aceaste
toamne. manualului.
Nusescriepemanual.

corTeo
1. Amintiti-ve
de c6(ilecititein vacantd.
2. Prccizalititlul9i autorulcedilorurmetoare:
3. Vizitatibibliotecagcolii.
. imprumutalicadilerecomandate.
. Predaticedilela timp,fdrea le indoisau
murdari.

4. ldentiiicalicoperta,pagina,textul
9i ilustratiileunei carti.
5. Observatitipurilede literede tipar
pe carele-atiintalnitin cadilecitite.
Literemajusculeingrogate(bold)
Literade inceput,
(letrine)
impodobitA

Scrisinclinat,cursiv
(italic)
Scrisingrogat
(bold)
6. ldentificati,
in manual9i in alle ce{i, tipurilede literecunoscute.Explicatifolosrreator.
*7. Transcrieti
la calculatorun scurttext desprecarte. Folosititrei tipuride litere.

,ezii.

' conlinut neobligatoriu

Ric,Tic gi cdrtile
povestireorolddupdimogini
1.Observati
imaginile.
Spuneti
ce redauele.

2. Respundeti
la intrebdri:
. Ce anotimpeste?De undeaflatiacestlucru?
. De undecredeticd vin Ric Ai11c,dacSau cd(i noi?
. Ce gregelia fecutRic la traversare?
. Ce puteasa i se intample?
. Ce hotdrarecredeticd a luat Ric?
3. Povestiti
intemplarea
redatide imagini.
4. Potrivitienunlurilela imagini,numerotandu-le
corespunzetor:

5. Povestili
propriedespreneatentie.
o intamplare
Ce ati invetatdin intamplarea
povestita?

Amintiridincopildrie
lon Creanga
':irPeste
iarni,mamaiars-apuspe capultateisa md deaundevala gcoala.Dar

tataspunea
canumaiarebanidedatp"*lu_r.'n"
000000000000000
omule!
DacA
nu
, qtii
boabe
uudud
r/drtl
de
uv
carte,
cum
uu
r
ai
dr
- Sarmane
,
eu,
\y'oeabu

sd mdintelegi?

Darcats-abalabdnit
mamacutatadinpricina
mea,tot
pea mamei
aremas.

s-au balebenit:

intr-oduminicd
a venilla noitat5lmamei,buniculmeu
DavidCreangddin Pipirig.Vdzandgi el ceartaiscatdintretata
srmama
a uff
otnf pf
onctna
fufna fitea,
mea.aa atJ,
zrs:

iscatA:
rvrtar,
ivite.
itPitr
aDeruta
lsqirkr,
utit

_Lase,mai$tefanegiSm5r6nduca.nuVamaiingrijiti

,tat",;";;;;;iiffi;J;ffi;J

;,ffi ;;'"j;

la Brogteni.
Nu-irdu,mdi$tefane,se gtie9i bdiatult6u oleacade
pentrupopie,cumchitegte
carte.Nu numaidecat
Smaranda.
Darcarteaili aducegi oarecare
mangaiere.
Eu,se nufi gtiuta
citi,de multagfi innebunit.$-apoise fie cinevade tot neinvdtat,
incanu estebine.Dinca4iculegimultaintelepciune!

chiteste:sande

& s ardspundem
la ?ntrebiri:

& sd relinernl

W 5d descoperimsensurilecuvinfelorl
se isce: se porz un venti incepuo fwiunei se produseo ceade.

sadea:..

g.a\l

.d
- - PronuntAm.5a scriern corect!
\) 5d

sau

s-au,sau I
1. S-audusla gcoale.
2, Vreisau nu?
poate
Candcuvantulsau
fiinlocuit
de
cuventul
ori. se scrieimDreunat.

B* 5d lucrdm! r*;";-;r.ii-;;$*:i;J,,&iu;*;;;1
;"-**d***i*;*-*;^!**;**
L Precizatipersonaiefetextului.Alcatuitio mapecu personajeliterare.
2. Spuneticinea rostitreplica:Nu-ld4 mdi)tefane,sd gtiegibeiatuttduoteacdde cafte
3.Alcatuilienunturicu ajutorulcuvintelorsau gi s-au.
4. Aratalimotivelepenlrucare:
. mamalui NicedoreasA-ldeape acestala gcoala;
. tatel lui Nicdse imDotrivea:
. buniculbdiatuluia hoteratsel ia cu el la gcoaladin Brogteni.
5. Explicatiintelesulenunturilor:
a. Carteaiti aducegi oarecaremengeiere.
b. Din cd4i culegimultdinlelepciune.
6. Transcrieti
enunturilein care este
8. Povestitio amintiredin copileria
prezentateparereabuniculuiprivitorla voastra.
carte.
EjrA . Cititisinguriintampldridin cartea
7. Scrieliproverbedesprecarfe.
Amintiridin copildtie.
l0

Agezarea
textului ?npoginocaietului
1. Recititifragmentedin textulAmintiridin copildrie.
2. Observatiagezareain paginacaietuluia textelorscrisede mane.

3, Copiatidupamodel.Scrieticuvintelecu fir continuu.


4.TranscrieliprimeleenunturidintexlulAmintiridincopildrie.Insemnali
(El)enunlul
scriscorectgi cel mai frumos.
5, Scrleli,dupe dictare,enunturidin textulstudiat.Corectatigregelile,in perechi,
folosindu-va
de manual.
6. Scrietigi rezolvatio problema.
Acordatigi scrieriicifreloraceeagiatentie.

& sd relineml

. Patrundeti
intelesul
indemnurilor
urmdtoare:
a. lncearcCsd fii propriul tdu dascel ce!mai bun gi
cel mai aspru!

n. %ji.,nl mni' itr ttntl,\n ttilw Itr-L)


Aut"o44lt lt$lth U .qin4un'irrv 'rnnr'

tuxw .dza,'It indryIo.'

J0rildtJrW

7. Scrieticaligraficenuntulde mai sus (punctulb.)


II

Cuvdntul.
Alcdtuireogi sensulcuvintelor
S 5d nearnintiml

;:;1:,ii1(tiliti:!i&hi6!ri:6rliidjijiDavid
.......q,.qe!']'.t'.r'.,q'.'qrti,e

cuvant
dinexemplul
d4:ia:riqii$gi!!i?i
:aiL9ii!!illiillt:.Ainnr$iiidiitttbiTitdrie
dln, .......a,.9Fq!it!.lvmerll*Ile19le
,r::l:?i:Pie0lecti:qe!9!ti:qulintr|or
din!9care
siraba:a:cuviJuru
,silti$ltgriiqtii:ii]:l:::::i::::::::
f.eror
Cartea iti aduce gi oarecare
mengeiere.

- : : : I : : a: : : I : I I : : : : : : : : : : a: : ' I : : : : : : aI : : : : I :

5. ldentificali
vocalele
9iconsoanele
dinprirnasilabia cuvantului
6?rrea.
: : , : : : : : : : : : . i . : ; : : :: i , . -

--- -

6. Completali
in caiet:
Enunlulde mai sus are . . . cuvinte.Primulcuvantare . . . silabe.Primasilabda
gi
cuventului
carteacupinde.. .literegi ... sunete.in primasilabisunt... consoane
. .. v oc ala.
A do u as i l a b e
c u p r i n d e. . l i te r eg i . . . su n e te .
. sensurilecuvantuluicarte<'-\ sctisoate,act, dovadefn trecut)
scrieretiperitdgi legatein volum
7. Explicatiintelesurileenunlurilor:

Constatem
ca odcecuvantare:
a. o alcatuire
sunete.
litere
- silabe.

b.unutsaumaimulte
intetesuri.

I l;:;L:f,::1""""" H

.Jh

"a 5 d luc rdm l

I c' e ' ' Pr e o id ;a r d - --|

$ # ""f

8.Atcatuili
enunturi
cuajutorur
cuvin-ffi51$CTIVITATE iil Of||p

telor Fcoaa. bunicul,inlelepciune.cartea,

statornic.
fa:iiiirdiiiill
.....,.1
,Qiutqti.in.qieiq.,l.rlil:lA
e. Despe4iti
in sirabe
cuvinrere:
/brnd, ..T?ll3l!lyi:.lay
i.l!l-.giidittigiai$i9hn
undeva,gcoald,boabd.cbse. iau. bdiatul.
aarte mAnnAierp

abil, abnegalie"abrupt
:?n-:ul..cuvin_blo.r:

/{Calu{l enunlun CUaJUIOfUI


rcf.

.;;3!1:i:U.g#n?*|ffi..#ia
l0.Alesericuvinterecusensopus:
iarna-varaI inalt:'i::iiia;ii6l::i;6;7iiit3L',YLi:
rauaproape. i- ! : , : l: : : . : i: . : : t r t : ' r r : : : : : r : : r : : : : : : a : i: ::::.
mutt-

| sus-

[},n:,,:at,,:i:;i,,i;i;i:ii,:,S,

11,Alegeti
cuvintele
cuinleles
asemd- },!2,9,

ndtor:
..
spunea- zlcea I ceanapricind
p
n0lnaiscata
Ca || lS
a venitchitegte
|

,'*
6Wf

iru
ry:

,::::,;1f,;11;11
-Inlelqgul
-:e.
Expllcall
I:
!Junlqlur!
lei6i.riti!rl
!nte!i,!v!
l::l:Fli!iq"Ji

Cuventulare
unei
roti'
i :::
ffunctia
ul@.q'y.q
ij.r9l
ig.
Lt
!l?.t9,
:,,',,,,:'
9
!
:
: : " : : : : : : : : : :tttlicnft
n:$eit.d6iiri

:t :I::::::::: : :-. . r:; :t:: ::::: : ::: :. t r. : :-: : : . lllY r: t rl1 : -o : 9 : r.I :9I i9: ! ! , :

Evalualiactivitatea
voastrain grup. --

t2

Carteacu ochi clbogtri 1l".tu"a1


MarcelaPeneg

Entr-o seard,Anaa auzitglasulcadiide penoptiere:


- Cefaci,Ana?
Ana privicartea9i...ce credeti?Carteaii zambeacu
prietenie.Avea
nigteochialbagtri
ca ceruldevare.
mea,tine-meaproapede
- Dacdvreisd afli povestea
urecheNu-iagaceauzifo$netul
pedurii?
frunzelor
-Aga-i!Audglasul
povegtilor
- Deacolovineu,dinpedurea
In timpcecopaciiluaudrumulschimbdrii
lorin hartie,scriitorul
dddeaviati cdrlii.
pe
unde
ai maicdlatorit?
- 9i
ajuns
intr-o
edituri,undem-amimprietenit
-Am
cu computerul
9icu ilustratorul,
iardeacolo,in tipografie.
lntr-odimineata
m-amtrezitagacummevezi:cartecucoperte,
cufilescrisegicu
ilustratii
colorate.
Amfostdusela libr5rie,
deundem-aialestu.M-aiagezatcudragin biblioteca
ta.
Astaziai cititprimelepaginidinpoveslea
meagine-amimprietenit.Am
auzitdela bunica
mea,Cafteadepovegti,ce un copili-aindoitpaginile,
a mdzgSlifogi a citifo doarpe
jum5tate.
Cetristaera...
Anadeschide
ochii.Nugtiedacea fostvissaurealitate,
dargtieci a aflatpovestea
cdrliicu ochialbagtri
ca cerulde vare.
. Explicati
decetrebuierespectatd
cartea?
. Desenati
copertauneice4ide povegti.

Recopitulare
pe roluri,dialogul
l. Recitili,
dinlext.
a
b
2. Prccizalititlul9i alineatele
textului. aproape,prieten,
real,pricepe,voricegte
primele
patru
3. Transcrieli
enunturi.
Discutatipe grupe 9i explicatiinteRespectati
scriereacu alineat.
lesulversurilor:
4. Denumiliceledouapersonajeale
Carteaipi arc un miezca de fragd.
textului.
Caoclliidinep opdzesc.i mic dagd.
5. Explicatiscriereacuvintelor
urmeGdgoreVieru
loare, apoi alcdtuilipatruenunturjcu
*8.Alcetuiti
enunturi
ln legeture
cu contiajutorullor: sa, s-a, sau, s-au.
nutulversurilor
de maisus.
6. Scrietiun enuntdesprecontinu9. Prezentati
astfelo micepartedin
tul imaginiicareinsotegtetextul.
continutul
uneicdrlicititeln vacantd,
incat
7. Gesiticuvintecu sensopus(a) 9i s5-ideterminati
pe colegisa citeasce
$i ei
cuvintecu acelagisens(b):
cartea.
l3

1. Alegeti(EI)variantelecorecte:
. Carteaeste:
a. o comoarede inlelepciune
| ,

b. unprieten
bunl=-l;
c. o sursedetucurie9idem6ngdiere
f-l ;
d.o imagine
!.

AlegecorectS.- unrdspuns;
B.- dou6respunsuri;
EB.- treirispunsuri.

2. Trasatiliniide la cartespreenunlurileadevarate.
. Cooertaestenecesarddeoarece

. prezintA
ttlul cadii;
. informeaza
despreautor;
. se poatescriepe ea.

. prezintAsemnelede punctuatie;
. protejeaze
filele;
. prezintatitlurileteldelor;

Stabilegte
corect:S.-o corespondenlS;
B.-doui corespondenle;
EB.- treicorespondenle.

3. Scrielidupddictare:
TaElmeu vaplecameinela ong. El ne intreabd:
- Ce vrelisd vd aduc,copii?
- Eu ag vreanigteghete,spuneAndrei.
- Eu doresco pepuge,ziceAna.
- Dar tu, Matei?me inteabd tata.
- Eu ag vreao cartede povegti,bA!
Toafiziua m-amgenditla cafteamea de povegti.Voiavea un bun
Drieten!
Scriecorect:
B.- gaseenunturi;
S.- troienunluri;
FB.- noudenunturi.

4. Scrielititlul,autorulgi numeleunuipersonajdin carteape careo cititiin prezent.

14

Comunicarea
dialooate
Povestiridin trecul
''=='''-

Dinviotc docilor
Alexandru
Vlahute
St5pani pe un pamantfrumos,bogatgi darnic,daciierauviteji,mandrigi
netematori
demoarte,
cinstiti
binelegali,destaturepotrjvitd.
9idrepti.Erauoamenitrupegi,
Purtaupdrullung,barbamaregistufoasS.
lmbrecimintea
lor
era o cdmagddin in, lungepdndla genunchi,
stransacu o
pestemijloc.Purtauitariv6r6tiin opinci,iar pe
cing5toare
deasupra
o mantalunge,prinsapeumer.
erauinalte,mandrela port,cu mu[Ablandete
W Femeile
in chipullorfrumos,
in ochiilormari,galegi,
umbriti
Siduiogie
degenelungi.
Purtau
o rochie
lungd,
o hainipan5lagenunchi,
mergele
h gatSifloriin
cosite.Eleseingrijeau
decase:torceau,
copiii.
leseau,cregteau
& Bdrbatii,candnu eraula rdzboi,duceaula pagune
pdmantul,
animalele,
cultivau
cregleau
albine,
iarceidin
munli
scoteau
aur.
$ lama,in cdsulelelorde barne,adunalipelangi vatr5,
povesteau
princareautrecutgiigi
despreluptele9iprimejdiile
pregeteau
uneltele,
dargiarmele:
sebiiincovoiate,
scuturi
ovale,
arcuricu segeti.
Dorintade a-giaperataragitraiulliberi-aficut temuti
in rezboaie.
. Alcetuirea
Unitatea2. Delimitarea
planului
textuluilnfragmente
de idoi. Povestirea
oral: a continutului
unui
fragment.Comunicarea
ofalecu dialog;componentele
comunicdrii
dialogate;
adaptarea
la particularitdtile
. Dialogul
interlocutorului
constitutiv
al unuitoxt
narativ
- element
lf

K5d rdsoundenr
la ?ntrebdri:

sensurilecuvintelorl
@ 5d descoperinr
temuti:viteji,netemetori I tematori:

5d scriemcorect!
@ sd pronuntdnn.
ia, i-a

t
1. El ia cartea.
2. Dorinlade libertatei-a fecut

pe dacitemuliin luptd.

_*-

. .:

S sd relinem!
povestind
fragmentul
dince in cE maipe scutt.
Aflamideeapdndpalaa unuifragment,
Totalitatea
ideilorprincipale
ale unuitextformeazaplanul de idei al textului.
k Sd lucrdm!

__*

::j:...:i,*.,:

!!,:rt,

+"

1. Citititextulpe fragmente.
2. Ordonatiideileprincipale,
datesub formdde enunluri,potrivindulela fragmentele
corespunzdtoare:
. Daciierauoamenihamici,vitejigi drepti.. Dorinladelibertate
iifaceatemutiinlupte.
. Femeileeraufrumoasegi mandrela port.
. Ei aveauindeletniciri
pagnice.

3. Povestili,oral,continutulfiecaruifragment.
4. Gesiticat mai multeinsugiri:
pemantul
Daciei...
barbalor...
I
I femeile...
c6ma9a...
dacii...
I
I chipullor...
in scris,la primele
5. Alcatuitienunturicu ajutorulcuvin6. Rdspundeti,
prinejdie,
galegi,
patru
intreberi,aflatein parteade sus a
lelori viteji,drepli,duiogie,
paginii.
bandete,ia Eii-a.
7. Documentali-va
in bgdturcu viatadacilor(lecturi
istorice,
atlase,
filme,vizitela muzee)

HW

. citilisinguripovestirea
Decebal
Tudor.
de Dumitru
- regeleero{./,
16

Comunicoreo
oroldprin diolog
1. RecititilexlulDinvialadacilorImpreund
cu colegul/colega
de bance,imaginaun
dialog
despre
stremogii
nogtri.
ti-ve
2. Observati
urmdtoarele
situatiide comunicare:
Eumdnumesc
AndreiDono,
dinclosao IIf-o. El e
frotelemeu,AndreiDoru,

Bundziuo,doonnd
bibliotecordl
Ne
perniteti?

dinclosof.

Cedoriti.
copii?

Vdmultumim,

Euvdro9sd-mirecornondclidumneovoostrd
o corie despredqci.
-l'ucevrei,Doru?

doomndbibliotecord!

Bundziuol

Poftiti cdrtile.Sd
qvetigrijd de Elel

. Cui se adreseazdea cu fu? Dar cu


dumneavoastrd?
. Cinedeschidedialogul?
. Cespuncopiiidupece primesc
cedile?
. Ce souncei doi coDiiin deschiderea
. Cu ce cuvintear fi multumitei, dacd
dialogului?
primeau
cdrtide la un coleg?
. Cineasculta?
.
Cu ce cuvintesalutecopiii?
. Cu ce cuvinterdsDunde
doamna
. Cumar fi salutat,daceera vorbade
bibliotecara
la salut?Dar la intrebare?
un coleg?
. De ce se prezintdDana?
. Ce gregelifac uniicopiiatuncicand
. De ce fl prezintepe frateleei?
ice?
. Ce cuvintefolosegteDanacandso- comun
O" tot' Repotterulgielevul
la librerie.
licitd(cere)recomandarea
uneica4i?
JOC
3, Raspundeti
la urmdtoarele
intreberi:

l7

4. ldentificatipersonajelecdrorale apadinreplicile
(/).
din enunturile
insemnate
Citilitextulpe roluri.

Pedrumse inalnesccu o tesurd in careerao


cucoand.Cucoanaintrebdcu mia:
- Oamenibuni! Se vedecd omul cel din car e
DOtnav,.

-Ba nu,cucoand,aistae unleneg,respunseunul


dintreldnni. 9i-l ducemla spenzurdtoare.
-AIei, oamenibuni!Mai bine duceli-lla minela
mogie.Am acoloun hambarplin cu posmagi.,,/
- I-auzi,mdi lenegule,dd rdspunscucoanei...,/
- Dar muieli-sposmagii?,/
(lonCteangd,Povestea
unuiom lenegl

5. Cititlreplicileurmetoare.
Cinea procedatcorect?Voicum procedati?
- Alo!BundziuolSunfDono,
colegalui Doru.
- Doruhu esteocqsd.
Amsdrevih.
Bundziuo!

6, Grupalicatedoi, situati-ve
in
persoane
roluride
adultesaude copii.
Realizati
convorbiri
directesau prin
telefon:salutati,prezentaFva,
formulali
cerinta,
multumili,
rostitisalutulde incheiere.

J@C

O" rol'.LaPotictinicd.

. lmaglnali-vidialoguri
cu
personajedin cd4ilecitite.

7. Categregelisuntln convorbire?
- Alol BundziuolCinesunteti?
Pecinecoufi,bdiefel?
PeCdtdlin!
Nu este ocosdl

- Sd-ispuneticd l-om
cdutot.
- Cinal-o cdutot?
- Suntetipreocurios!

Dreptateolui Jepeg
povestirepopulord

';f e timpuldomnieiluiVladTepe9,
un negul5torstrainpusesa se strigepe la
rAspantii
cA a pierduto pungacu o mie de
monede.El fdgaduio sutede monedecelui
ce ii va aducepunga.
Nu trecumultSi un cregtin,om cu
f ri cal ui Dum nez e uc,u m s e a f l a um u l ti
r omanipe v r eme al u i T e p e g ,s e a r a t a
pagubaqului
gi-izise:
eu socotesccd
- Jupanenegustor,
pungaaceastaestea dumitale.
a meaeste.
- lntr-adevdr,
Neguletorul,
incepandse numere
banii,se fremantacu minteacumar facesi
nu deasutade monedefegdduite.
* Am numdrat,dragulmeu,9i am
vdzutc6 ti-aiopritfegaduiala.
t unga,
- E u nic i n - a md e z l e g a p
jupannegustor!
Omulnostruse dusela voda,nuatat
pentrubaniice ise cuveneau,
cat pentru
faptulce era socotitnecinstit.
Voda,pricepand
tertipul,il chemape
qi-ispuse:
negustor
- Dacdtu ai pierduto miede monedegi pungaaceastaare numainouesute,
estedoveditca nu e pungata. la, cregtine,
baniigasitiqi sa-idaiaceluia
ce a pierdut
nouasutede monede;iartu,jupenenegustor,
panese va gasio pungecu o
agteaptd
miede monedel
VladTepegjudecase.
Negutetorul
se cai toataviatade faptasa.

Retineti!
Scrieticaligrafic:

& sd.6spund"m
lolntrebdri:

@ 5d descoperim
sensurilecuvintelorl
a pierdut:a pierduto pungS;
firulpovestirii;
a pierdutvremea.
aduc e:. . .

$e'aq

neam

W 5d pronunldm.
5d scriemcorectl
neam,ne-am
t
1. Suntemunneamunit.
2. Ne-amdus la vodd.

Sr Sd fucraml i;;r;r ,.;.;I:"t**t;i;*ttxl:t ;*iJJ:*kr:!


n
;:;i;;,..;;i:;;;";eri;;:L.
1,Citititextulpe roiuri.ldentificatipersonajele
cerorale apa4inrepliciledialogului.
Argumentati
folosirea
dialogului.
2. lmpe4ititextulin fragmente,
dupdplanuldat. ldeileunuiplanpot fi scrisesub
formdde titluri.ExemDIu:

. Unnegutetor

. in ceutarea
dreptali

. Un om cinstit
. Judecata
luiTepeg
3, Povestili,
primului
oral,continutul
fragment.
4. Alcetuitienunturicu ajutorulcuvintelorpdgubag,
monede,faptd,neamgine_am.
5. lnlocuilicuvinteledate,cu alte cuvinteasemdnatoare,
folositein zilelenoastre:
negutdtot,rdspen e, fdgddui,se cd|
lmpedili in trei grupe,discu6. Scrieti,dupddictare,o partedin
tali fapta negutatorului.
purtarea d ia lo g ute
l xtu lu i.Co r e cta ti
sin g u r r,cu
nuIui9ij udecata
Iui VladTepe9. ajutorul
w-_-5 cre$ti
manualului.
RealizatiautoevaluaPrezentaticonciuziile
in fata clasei.
rea.
20

Mdndstireo
Putno
populare
legenda

&egenOaspunecd dupdmaimulteizbanzi
in lupte,$tefan-Vode
hotdrisd zideascao manastire
cumnu se marpomenrse.
lntr-odimineala,
domnitorul
impreunecu mai
pleacadin Suceava,cetatea
mulliogtenicredinciogi
de scauna lvloldovei,
sa aleageloculmdndstirii.
ln
f r u n t eap a lcu ludi e o g te n i,d u p ace la r e tuca
l re
deschide
calea,seafleun bdrbatcu privireasemeala,
cu chipluminosgi hotdrat.Pleteleii curgpe spatele
implatogat,
ca valurileparaului"
Acestcelareteste
cel
Mare.
voievodul
Moldovei.
$tefan
Ajungandpe malurilePutnei,Tndulceagi
frumoasaBucovind,
viteazuldomnporuncegte
la doi
dintrearcagiisei se-giincerceputerea.
- Copii,trageti!Astazivreausa md intrecin
arc cu voi, zice $tefan.
Voiniciiigi incordeaze
arcurilecu puteregi
trag.Segelile
lorse ducca vantul.
Deodatd
se facemaretdcere.insugidomnul
cel mareal Moldoveiigi incordeazearculgi trage.
Segeata
zboardcagandul.$tefanigitrimitecdpitanii
s-ocaute.Lamaredepdrtare,
segeata
domnului
Moldovei
se infipsese
intr-unpaltinbdtr6n.
gldsui$tefan.
Acolo
va
fi
locul
mandstirii!
rasunareglasurileogte- Sd triiascd $tefan-Voddl
n ot
Tnscurti vreme,domnula stranspe ceimaipriceputi
megtericareau zidit o manastirecum n-a mai fost alta,ce
a ve a se adepos t e a s c m
5 o r m e n t um
l ar e lu istr 6 b u n .
Mdndstirea
Putna,stravechimonument,
aminteste
de un
trecutglorios.

& sd .dspund"m
lo intrebdri:

@ Sd descoperim
sensurilecuvintelorl
palc:palcdeoameni;
de pesari;
de selcii
pleaca:, . .

Aceslo esfe

mortnAntul
morelui
sirdbun.

P sd pronunldm.
5d scriemcorect!
la.'t l-a
1. Zbu'ala mare departare.
2. Domnull-a ales.

fu sd tucrdml
1. Citi[itextul,respectand
semnelede punctuatie
gi tonulfolositde personaje.

2.Alcituitienunturi
cu ajutorulcuvintelor:
la Putnagi I-aplens.
3, Transcrieli
enunturile
in careesteprezentat
domnitorul.
4, ldentificati
fragmentele,
planulde idei.
cu ajutorulplanului
de ideidat.Transcrieti
a. Hotararea
domnitorului
palcului
b. Plecarea
de ogtenidin
Suceava

c. Stabilirea
loculuimdndstirii
d. Mdnestirea
Putna- strdvechi
monument

5. Povestiti
oral,continutul
fragmentelor.
6. Despa{itiin silabecuvintele:izbendd,arcag,credincios,
inplebFat.Ncetui!
enunturi
cu ajutorullor.
7. Aratatifapteledomnitorului
9. Explicatiintelesulexpresiilor:
zboardca
gi
ventul;
gendul.
cel
Mare
zboard
insugirile
ca
Alcatuiti enunturjcu
carereies
$tefan
.{in

a^Aeia

f.^ta

8.Transcrieli
cuvinteleSi expresiilecu ajutorulceroraesteprezentat
domnitorul.

ajutorullor.
10.Scrieli,dupedictare,unfragmentdintext.
m-R
LHIP. CititisinguripovestieaStejaruldinBozegti
de EusebiuCamilar
22

CiP
tectJfr
')i!Erao ,i frumoasd
implinirea
de august.Sesarbatorea
a
pe
patriei
veniti
intemeierea
Manastirii
Putna.Romani
de toatemeleagurile
pentrua-l cinstipe Stefancel Mare.
d Dupefestivitati,mareade oamenis-a prinsin hora.Pe candhoraera in toi, un
luandvioatanerde gaptesprezece
ani,plSpand
visetor,
9i inalt,cu parbogatSiondulat,
ra din manaunirimuzicant,
incepuse cante.Resunau
codriisi veilePutneide cantecul
viori i .
Dupace l6sdvioaradin mend,tanarulse indrepte
cetretatelseu gi ii spuse:
, - Tituci, am cantatDacieiintregi!
qf Tdndrulinaltgi pldpandera CiprianPorumbescu.
De miccopilel iubeacantecele.Odatecu taineleslovelor,
Cipriana invelatgi me$tegugul
viorii.Cu timpula invaFt
ln melodiile
sd compune
el singurcantece.
compuse
de el
populare.
se intalnescadeseaecouriale muziciinoastre
Pacatca firulvietiiluis-aintreruptcandnuimplinise
treizecide ani.
Melodiilecreatede el insufletescAi astezipe cei
care le asculta.Un astfelde exemDlueste cantecul
Tticolorul.

Recopitulore
1. Recititienunturile
in caresuntprezentate
insugiriletenaruluimuzician.
2. Povestiti,oral,continutulceluide-aldoileafragment.
3. Explicatiscriereacuvintelorurmetoare,
apoialcatuitienunturicu ajutorullor: la gi
i-a, neamgi ne-am,la Fi l-a.
meleaguile.Al&luili enunturicu
4. Despa4itiin silabecuvintele:august,implinirea,
ajutorulacestorcuvinte.
5, G6si{icuvintecu intelesopus:
incepe-;
mic-;
via td - :
bogat-; tanerscund- ;
6. Gasilicuvintecu sensapropiat:
) -.
( ta te l)
sd u - ; ( vio a r asa
me leagur
- ; j s - a ua d u n a t - ; p ld p An d - ;
7. Alcdtuitiun scurtdialog.Propunetisinguritemadialogului.
8. lmaginafi.vaun scurtdialogcu vioaralui CiprianPorumbescu.

1. citili textul.rdentificali
diarogur.
scrietiin pdtrate( Li) initiaranumerui
fiecarui
copil,in dreptulreplicii
sale.
Alin esteelevin clasaa llt-a. Bogdannu esteincd gcotar.Bogdanil intreabdpeAIin:
a- Ce cartecitegti,Atin?

l-

Citesco cartedepovegti.

Desprecine estevorbain primapoveste?


l| )- Este vorbadesprepresba cet Voinic.
Idntificd:
S. - doui replici;B. , trei replici;EB.- patrureptici.

2. Scrieti,
dupadictare,
dialogul
de matsus.
Scriecorectt
S.- doueenunluri:
B.- treienunluri;
FB.- patruenunlud.

3, Potriviti
imaginile
la momentul
comunicerii,
notandu-le
cu literacorespunzatoar

a. Initierea
dialogului

b. lvlenlinerea

c. Incheierea

Realizeaze
corect:S. - o corespondenl6
t B. - douacor""pond"n1":EB.ir"ica""pond"n1".

4. Scrietio convorbiretelefonicdalcdtuite
din gasereplici,purtataintreAncutagj Vlad.
Vladformuleazdo solicitare.
Formuleaz;
corectS.- doudreplici;
B.- patrureplici;
na. - gasereptici

Rolulcuvintelorin comunicare
Ce te legeni...

Cete legeni...
MihaiEminescu
- Ce te legeni,codrule,
Fareploaie,farevant,
Cucrengile
Ia pdmant?
- Dece nu m-aglegdna,
Dacatrecevremeamea!
Ziuascade,noapteacregte
mi-lrdregte.
$i frunzigul
Batevantulfrunza-ndunga,
Canteretiimi-i alunge.
Batevantuldintr-oparte,
larna-iici vara-ideparte.
$i de ce sd nu mi plec,
Dacapasdriletrec!

Pesteverf de remurele,
Trecin stolurirandunele,
Ducandgandurile
mele
$i noroculmeucu ele.
$i se ducpe rand,pe rAnd,
Zarealumii-ntunecand,
$i se ducca clipele,
Scuturandaripele,
$i me lasapustiit,
Vegtejit9i amodit
$i cu doru-misingurel,
De ma-ngan
numaicu el.

5d lucrdm!
1. Potrivili,
numerotand
corespunzdtor:
1. MihaiEminescu
n un vers
2. Ce te legeni...
! titlul
ploaie,
3. Fere
ferevant E numelepoetului

2, Observati
cumprocedam
cand
neTncaoe
unversoe un rand:

{, *.dr* {,oM,,

3. Cititipoeziape roluri.
lrca
unsurilela lntreb5riledate:
a. Candcredetica este
b. De ce se intunecd
vremeacodrului?
zarca?
5. Recitatipoeziagi memorati-o.

-.ro]*!r[,

c. Cu cinese ingandcodrul
cel pustiit?

unitatea3. Poezia,poetul,versul.Cuventul-partede vorbire.Comunicarea


oraldfdrecuvintg*povestirea
orald
padl6compunerii
atextuluidupdplanuldeidei. Substantivul,
felul,numerul,scriereacorecte.Compunerea.

Cuvdntul
- porte de vorbire
1. Recitatipoezia
2. Cititienunfurile:
- De ce te legeni,
codrule?
- Me leganfiindcdtrecevremeamea.

& 5d retinem!

Cuv ant ule s t e o p a r t e d e v o r b ir e . Din cu vin te


,-___^'6
construimpropozitiile
cu ajutorulcdroracomunicem.
rrrnz"t"
I
| \sunt\loclbene.
P
Toatecuvintele
limbiiromanealcdtuiesc
vocabularul.
PL----d
Cuvantul
are:a. o alcAtuire
dinsunete/ litere,silabe.
d&
b. unulsaumaimulteintelesuri.
Ex.:Cuvantulbaleestealcetuitdin doudsilabe,patruliteregi patrusunete.
,:( Sensurilecuvantuluibafe:batetoba,il batela cap,batedrumul,batein retragereg.a.
M 5d fucrdml .iii lig;;j;.:;;
J#;I;';;;;;,.4!,;-;;,:r;",i;*;;;i.,;,.-;t;,.;,.,.it;!);i,,"
3. Scrietinumerulde cuvintedin fiecarepropozifie:
. An citit douecdli scrbe de poetulMihaiEminescu.
. Frigulalungdpdsdrilecdldtoare.
4. Scrietinumarulde silabedin fiecarecuvant:
ziua@:
scade ; noaptea ;
cregte ; frunzigul

5. Scrielinumarul
de literedinfiecarecuvant:
codrule
ploaie ;
crengile ;
f;
I

pemant

6. Precizati
vocalele(v) 9i consoanele
(c) cuvintelor:
e g a n a,
pdsarile.
vantul,

tr M n n trn

7. Datiexemplede cuvintecarecuprindgrupurilede suneteoa, ea, ia, ie, ua, ua.


8. RecitindpoeziaCe te legenl:.., observemcuvintecare:

9. Alcetuitienunturicu ajutorulcuvintelor:soarele,ploaie,vremea,iarnd,codrul.
26

Codrul6hicanilor
Alexandru
Vlahute
'\

1 raiaodatdin mijlocul
pemdgurile
codrului,
Ghicanilor,
un boierbatran.Sta acolointr-ocisuta
pe caresingurgi-ofecuse.lntr-odimineald
l-am
intalnitIa marginea
padurii.
Am legatvorbegi am
aflatca-lcunogtea
pe tatade la vanetoare.
Dar,pe candstamnoi de vorba,iacaun
prepelicar
nebunatic
sarecu labelepe umeriimei.
Eulmi lipescobrazulde urechea
lui.
pui
prepelicar,
Dace
vrei
un
de
vinocu mine
acasd.
- Vreau!
9i amplecat,conu\Asilelnaintegieulndeaproape.
Am mersmultigor
inlduntrul
codrului,pana
amzaritlntrestejaricesutaceaalbaca dinpoveste.
- Ji-e frici sa te intorcisingur?me intrebd
bitranul,dupace imi deruicilelul.
- Cumse-mifie?
- Dace-iaga,se maivii pe la mine.
In varaaceeame duceamdes la conu\6sile. Si fi avuteu Deatunclnoue-zece
ani. Uneoristampanaffirziugi me-ntorceam
pe luna.De cine era se-mifie frica?
Mama-pddurii?
Safi poftit.Parci eu nugtiamdinbasmece SfantaVinerigi SfentaDuminica
suntmaitari decattoatescofpiilegi ghionoaiele.
Mergeamfluier6ndca un haiduc.
DupSvreocinciani,intr-ovar6,venindin vacant5,am apucatdrumulpedurii.Nu
ffed sd fi inaintatpreamult,ce odatame opresc.Parcdauzeamzgomote.
Ascult...nimic.
Dausd plecAiiaraudceva.9i cumcercetamagacu spaime,nu gtiucummi se nezarecd
ar venispremineo matahale.
Atet mi-afost,c-amrupt-ola fugainderetde-miscdperau
cilciiele.
9i nici nu m-ammai bizuitde atuncisd umblusingurprincodrulGhicanilor.
Pierdusem
credintain triumfulbinelui.

&s urdspundem
lo ?ntrebdri:

&

5d descooerinsensurilecuvintelor!
am legat:am legatdoudfire;o carte,cuvinte,prietenie.
st i: . . .
Oa

ua
ua
ea ia \e

@ Sd pronunldm.
5d scriemcsrecf!
.]

.,

oa. ea. ia. ie. ua. ud


ri
so:re, peroea rarna,repure
a doua,noud
.fu

ffiffit

ro-3

'fu sd lucrdm!
L Delimitati
fragmentele.
Alcdtuitiplanulde idei
al textului.
primului
2. Despdrtiti
in silabecuvintele
enunt
din text.
3. Gasiticuvintecu sensopus:
batran
mare
linistit
muI

alba

inainte

sus

tanar
4. Gesiticuvintecu acelagisen
cooru
vorbd
5. Alc it ui[ i e n u n t u r ic u a j u t o ru l
cuvintelor:
odatd(candva)9i o dali (importantd)
6.Transcrieti
numede persoaneSi
geografice
denumiri
dintext.Alcetuitipatru
enunturicu ajutorulacestorcuvinte.
7. Povestiti,oral,continutul
fragmentelor.
8, Despdrliti
corectin silabecuvintele:
scorpiile,boier,umeri,fie, ghionoaiele.
28

fricd

triumful

am zeril

Organizalipe grupe,*explicat
inlelesulenuntului:Pierdusem
crcdinlain triumfulbinelui.
Stabilligrupacarea dat cea
mai potrivitaexplicatie.
9 . Alcitu iti e n u n tu r icu a ju torul
cuvintelor: codru, mdgurd, prepelicar,
triumful, credintei.
1 0 . De se n a tiu n co ll d in co drul
Ghicanilor.

Comunicareo
fdrd cuvinte
1. Recititifragmentedin textul CodrulGhicanilor.
2. Explicalisterilesufletegtipe care le exprimdchipulbdiatuluiin urmatoarele
momente:
a.intalnirea
cu prepelicarul;
b.drumulprinpedure,
pe canderacopil;
c. incercareade a ajungela conu\6sile dupecjnciani.
3. Observatiimaginileurm5toare.
Spunelicum mai pot comunicaoamenii.Explicali
de ce estenevoiede o astfelde comunicare.

4. R5spundeli
la intreberi:
. Cealtesitualiidecomunicare
fArAcuvinte
mai cunoagteti?
. De ce suntnevoitiuniioamenise comunicefdracuvinte?

De ce gesticuleaz6
politistul?
Cumcomunicddirijorulcu orchestra?
Ce semnii faceAncutafrateluisdu?
Dece?

5d retineml

E: sd lucrdm!
iJ

6.Scrieti
cateunenunldesprestarea
sufleteasca
a fiecdruia
dintreceitreicooii.

c GFGoMrms@?

@ffi

prinmimicdgi gesturi:
Comunicati
.Bate vantulfrunza-ndunga.
. Pdsdriletrec.
. U rmdresun
c f ilm d e d e s e n ea n i m a t e .
Filmule hazliu.
. Gdsitianumitemotivecarear putea
. SuntbolnavAm febra.
determinastdrilelor.
29

Judecotovulpii

Petrelsoirescu
,.
.!ntr-o zi, un om a scdpatde la moarteun garpepestecare se rostogoliseo
stanca.
Dupace s-a vdzutliber,garpelezise:
ca sa te mananc!Suntlihnitde foame.
- Acumpregetegte-te
garpe?Hai se mergemla judecate!
- Astati-e dreptatea,
iaracestapornigrdbitla judecata
9arpeleil maisldbiputinpe om dinstransoare,
In calealoraoeruo vulDe.
- Vulpeo,zise omul,iate ce bine i-amfecuteu acestuigarpegi iate ce reu vrea
sd-mifacdel mie.Judecatu!
- Ca sd judectrebuiesd mergla fata loculuigi se vadintocmai.
Ajungila fala locului,omulincepudin nousd povesteasca.
Dupece se gandipulin,vulpeazice:
euunanucredcda incdput
garpele
- Omule,
in vdgduna
- Ba am incdput,zice garpelegi se descovrigA
de pe
om,varandu-se
cat mai binein vdgdundca se incapd.
Omul,carepricepuse
viclenia
vulpii,d6dupiatrala loc
gi acoperivegeunacu garpele.
AcestastrigedinAuntru:
vezi.
vulDeo?
-Acum
- ved!
- JudecS!
sd rdmaimaidepaftein vegdune,
- Judecdupedreptate:
agacum ai fost candomula vrut se-tifacd bine,iar tu l-ai
rdsDlStit
cu rdu.

;\

^. descoperim
-v 5d
sensurilecuvintelor!

slabi: slebide foame;il sl5bidin stransoare;


nul slibea cu intreberile.
a sc epat : . . ,

lnt('r$\
intr-o

6', 50 pronuntam.
5d Scrierncorect!
intr-o,intr-uni
^lntr-ozi,omulmergea
pedrum.
Intr-untimp,omula priceput
viclenia.

1: sd lucrdm!
1, Cltitipovesteain intregimegi pe roluri.
primeletrei enunluri.
2, Transcrieli
Spuneticaredintrecuvinteexprimenumede
fiintesau de lucruri.
3. Selectaticuvintele
carecuprindgrupurile
desuneteo4 e4 /41e.Despaditi
cuvintele
in silabe.
4. Alcatuitienunturicare se cuprindacuvintele:dintr-o,dintr-un,pintra, pintr-un.
5. Scrietiun scurtdialogdupdimagineacareinsotregte
textul.
6, ln pereche,delimitatifragmentele
9i alcetuiliplanulde ideial textului.
*7, Povestilioral continutultextului.
8. Explicaliinlelesulproverbului
de la sfargitultextului.
9. lmaginafi.va:
b. echipagarpelui;
povegtii;
un
alt
sfargit
al
c. echipavulpii.
purtatintre
gigarpe.
un
dialog
tine
Comentaliatitudineapersonajelor
Comunicati
concluziile.
Grupali-vi in trei echipe:
10. Lucratisinguriun joc de puzzle
a. echiDa
omului:
caresd reprezinte
o vulpe.
31

Substantivul
1, Recititilextul Judecatavulpii.
. Explicatifolosireasemnelorde punctuatie
din primeleenunluri.
2, Citiliexempleleurmetoare.
Observalice denumesccuvintelesubliniate.
. Cuvinteleomulgi garyelenumes6fiinfe. Fiinteleau vial5. Dali
exemplede fiinte.
. Cuvintelevdgdund9i s6ncd
numesclucruri.Datiexemple.
. Cuvinteleploaia gi tunetul
numescfenomeneale naturii.Dati
exemolede fenomeneale naturii.
. Cuvintele
subliniate
suntsubstantive.
1S

5d relinem!

Substantivele
se recunoscusorpentruca:
a. se pot numara
b. li se potaleturainsugiri
unom
I o st6ncd
aercurat
vegdund
mare fetiteharnica
doioameni I doudstAnci
aurmult
mierebune
vulpevicleand
::::.tilgra ;:;aiwt
b sd fqcrdmf e;|ti,,#r
3. Spunetice denumescsubstantivele
scrisecursiv:
plecal.
Pesdreleleau
Cuibutilelor sunt ooale. Ploaiase cerne din norii suti. Ventul
suflatot maitare.
Discutaliin grup gi apoitranscrieti
cu substantivele
caredenumesc
9i completati
. animale:
. profesii:
caine...
medic...
. fructe:caise...
. unelte:greble...
. legume:
. rechizite
ardei...
gcolare:
caiet...
4. Transcrieti
enunturile.
Sublinialisubstantivele:
arpelefl mai sldbipe om din stensoare.Ei pornirdla judecatd.ln calealor apdruo
vulpe.VulpeaIe spusecd trebuie se ajungeb vdgdune.Acolo,omulspuseiardgi
povestea.Judecatas-a fdcutdupddreptate.
(dupeP lspirescu,Judecatawlpii)

5. Alcdtuiticinci enunturireferitoarela lexlul Judecatayulp/i:Subliniali


substantivele.
6. Scrietiexemplede substantive
carese referab lma Wetuitoarele
peduii. Alc;tuilicincienunturicu ajutorulacestorsubstantive.
32

Felulsubstantivelor
Sd descoperiml
1, Citi[i,apoitranscrieli
exemplele.
Subliniati
substantivele.
2. Raspundeti
la intrebdri:
Ce denumescsubstantivele
din
fiecareexemplu?
Cu ce fel de literdinitialdse scriu
acestesubstantive?
De ce substantivulvizuinas-a
scriscu litereinitialdmare?
! Observand
substantivele
de pe table,putemspune:
. Cu ajutorulsubstantivului
vendbr denumimnu doaro singurapersoand,
ci toateoersoanele
carcvaneaze.
. Ce denumimcu ajutorulsubstantivelor
vulpe,vizuind,ceald?
Cuvintelevendbt vulpe,vizuind,ceale sunl substantive comune.

R str relinernl

b sd lucrdml

Ff&1r.tvd4!l64d

nnid,i! t;/-:\t;:1!t;.'i:uii?4/t:!i1;

t!1.1;::":xiit!lixr,ritrlt t;

3. Grupati,
in tabel,substantivele
comunedinenunturile
urmatoare:
Oamenii culegeau strugurii. Copiii cdrau
cogurile.Bruma argintie strdlucea. Vantul adia.
Camioanelecdrauldzilepline.

fiinle

lucrurl fenomene
alc netrrrii

4, Cititiexemplele
urmdtoare:
. Numelelon ne Eutesdl deosebimpe
un vanatorde ceilalti.
. NumeleAzor ne ajutesa deosebim
cainelevandtorului
de alticaini,
. De ce folosimnumelede Ploiegtisau
Iagi?
. De ce arefiecarecartecateun nume?
. Dati9i voi exemplede cuvintepe care
le scrielicu literemare,indiferent
de pozitia
pe careo au in enunturi.

& 5d relineml

sd
5. Completalilistasubstantivelor
proprii,lucrandin grup.

6. Subliniali
propriicu o linie9i pe celecomunecu doudlinii:
substantivele
TudorWadimhescu
s-a nescutln comunaVladimiidinjudelulGoi. Ela indllatsteagul
lupteipentru dreptate,porninddin CempiaPadeului.Taberagi-a skbilit-o in Bucuregti,
l6ngdCohoceni.Poporulcinstegtememoia acestuimarepatriot.

Numdrulsubstontivelor

l. Subliniali
substantivele:
Pesb veff de rdmurele
Trecin stolurirendunele.
2. Spuneticate lucruridemuneqte
substantivul
varf. Dar substantivele
remurelegi
stoluri.Catefiintedenumegte
substanlivul
randunice?Darsubstantivul
rendunele?
Ca se poatadenumimaimultelucruri,
fiintesaufenomene
ale naturii,
substantivel
i9i schimbe
forma:
ploare
creanga
noapte
frunza
clipa
ploi
crengi
nop!

Sd relinem!
poatedenumiun singurlucru,o singurdfiintd,un singurfenomenal
Substantivul
naturii9iatuncispunem
ce estela numarulsingularsaupoatedenumimaimultelucruri,
fiinte,fenomeneale naturiigi atunciestela numerulplural.numSruldural

S* Sil lu+dml

Scriereocorectdo substontivelor

grupurilede suneteoa, ie, ua, ia, ea dinsubstantivele


3. Subliniati
gcoald,
urmatoare..
gregea6,
cheie,iegire,roue,
vioad, claie,iasomie,curea.
. Despd4ili
cuvintele
de maisusin silabe.
4. Datiexemplede gasesubstantive
comune6arese cuprinde
consoanele
mp
s au mb. Alc et uitei n u n t u rci u a j u t o r u l
acestorsubstantive.

5. Pronuntati
corect(cu cs sau 94,
apoialcatuitienunturicu ajutorulcuvintelor
care cuprindlileta x: examen,text,pix,
explicatii,exercitii,taxi,excursie,exemplu.

poet,poezie,alineat.
6. Trecetila numdrulpluralsubstantivele:
7. Transcrietisubstantivele
care cuprindliterelea gi i. Aretalifelul substantivelor:
cenbc, inghelatd,Targovigte,Dambovila,vdrf,pdine, ingeti cerd.
8.Transcrieli
substantivele
dintextulurmdtor:
ii serubm mena.
Ea imi dddeaperd in sus gi md serub pe
frunte.
Ne duceam la umbra dudului, in fundul
gredinii. Ea iFiinfingeafurcain breugi incepeasd
tragddin caiet un fir lung gi subtire.
Cdte o frunzd se desprindeadin rcmuri gi
cedeain legenarc.Eu me fuamcu ochiidupeea gi
ziceam:
- Spune,bunico,spune!
- fntr-ozi, venila el un mogbeten, cd-gi6ra
barbapejos de beten ce era.
(dup5B.9t. Delavrancea,
Eurlca)

. Realizaliautocorectarea
gi corectarea
in pereche,apreciindscriereacorecte
9i ingrijite.
35

Compunerea.
Pdrtilecompunerii
1. Cititicompunerea
scrisadeAncuta,dupdo plimbare
facutala
buniciisdi.

!o' 141"tu*
a.lntroducere
b. Cuprins

,illyh

"h: {,^f"

-m) m.64J 'n-L - .o/mr

at .44inLrnta,.

c. incheiere
(dincompunedle
elevilo.)

R 5d retineml

36

b sd lucrdrn!
2. Transcrieti
compunerea
urmatoare.
Precizatipadilesalecomponente.
Datiun titlu
compunerii:
O pasdremdruntdgi pestriq cenb pe crcangacireguluidin grddind.
Preocupatede cenbcul ei,pasdreanicin-abegatdeseamdcd depoms-aaprcpiatun
beiatcu pragtia.Acestaa aruncato piatrd dreptin trupulei plepend.
Pasdreaa cezutsub cireg.A mai lovit de doudori aerulcu aripioaragi a murit.
Copiluluii s-a fdcutmild de mica vietate.A incercatse o invie,dar n-a mai putut.
- Cinevamaiaveagrijddepuigoriiei?a intrebato fetild,cares-aapropiatgiamengeiat
cu nild trupulfdrd viald.
Bdiatula fugit,ru?inatde faptasa.
(dincompunerile
elevilor)

3. Scriefio compunere
cu titlulPuiuldeceprioare,
gi dupd
dupdurmetoarele
intreberi
imagine:
pedure?
a.Cucinea plecatbuniculin
Cand?
b.Ceau intalnitei?
c. Cumar6tapuigorul?
pe bunic?
d.Cel-arugatnepotul
e.De cinea fostingnjitpuiul?
f. Cands-aintorsel in padure?
g.Cea intelesnepotuldin aceastdfaptd?
p64ilecompunerii
4. Prccizal;i
de mai sus.
5. Construiliin gandfiecarepropozitie,
apoio scrieli.Cititidin nou propozitia
scrise.
La sfargit,recitificompunerea
in intregime,realizandautocontrolul.
. Daci nu veti scrieingrijit,nu veti reugise cititicompunerea
in fala colegilor.
6. Tnainte
de a scriecompunerea,
cititiqi pdtrundeli
inlelesulversuritor:
prun,
Dintr-oprunecregte-un
Dinalund,unalun.
Dintr-onucd,nucresare,

Drumulcregtedin cerare,
Dinizvor,fantana,raul,

lardinbobresare
graul.

Omulbundin ce va cre$te?
Dincopilulce iubegte.

c.D

Do-slokrl fgfEtrtd
Rostilirepede,dar clar:
E un fel de altd toamnecare se uitd Ia toamndgi cerul vede toamna
intomnendu-se.
NichitaStenescu
3',7

rE=a

> J oc de toolnhd oecturd)


trlana nran^c

pezare9i se duc,
Se-ngire
randunele

Ne-aumai rimas pe creangdun pitigoigi-uncuc,


9i ntece de greierine-aumai ramasin ierburi,
pe mugchiul
Se daude-aberbeleacul,
moale,iepuri,
Ursaculjoaceleapgacu lupigoriisuri,
Piticiidin pedureaduneuscdturi,
La braucu legdturade cheide la camara,
Furnica-ifoartemandrade tot ce-astransin vare.
De-acumanoapteacregtegi albaziu6scade,
in luminigla apa vin ciutesperiate
$i-n sat, pe ulicioara,lucindca o beteale,
Copiiizburdi veselioe cdndse duc la scoalS.

&

S*Recopitulore

1. CititipoeziaJocde toamnd.Organizati,
intregrupe,concursulCelmai bun cititor
primelepatruversuri.
2. Transcrieti
3. Precizatinumarulcuvintelordin versurile:
Se-ngireEndunelepe zare gi se duc,
Ne-amai tdmaspe creangdunpiligoi gi-uncuc.
4. Despa{itiin silabecuvinteleprimuluivers.
5. Selectati,
din poezie,substantivele
carecuprindgrupurilede suneteea, ie, oa, ui.
Despe4iticuvintelein silabe.
6. Alcetuitienunluricu ajutorulsubstantivelor
din poeziecare cuprindgrupurilede
literece, ci, che,chi.
7. Alcdtuitienunturicu ajutorulcuvintelor:printr-o,printr-un,dintr-o, dintr-un.
8. Transcrielisubstantivele
din primelepatruversuriale poeziei.Precizalifelul 9i
numerullor.
9. Alcdtuilienunturicu ajutorula cincisubstantive
din poezie.
10. Pronuntati
carecuprindliterax. Alcetuitienunturi
9i scrieticorectpatrusubstantive
cu ajutorullor.
*11.Alcituitiunscurttextcu ajutorulsubstantivelor:
toamna,fiunzele,pdsdrileceabarc,
gcolarii.
fructele,
38

''-.

t:t1t::

ii i: : ;

----'^--,--:'-;

:::rtr

itil

,$.u
i:::::

1. a. Citititextul:
LuiAndreiii place sd chinuiascdvietdlile.
intr-ozi, Anca il intrebd:
- De ce il necdegtipeAzot Andrci?
- Ce,ceinelee om?
- Nu e om. Dar vrea,i eljoace gi prietenie.

b. Povestiti
intampldri
cu animale.
Desprindeti
invdtetura
intamplerii.
Citegtecorect S. - cuvintele;
B. - cuvintolo9i enunlurileparlial;EB.- tot textul.
b. Povesteste:
gitnvetdtura.
S. - dupdTntreberi;
B. - f5rdlntrebdri;FB.- desprinde

2. Recunoagteti
substantivele
din primapropozilie.Precizatifelul9l numarul
lor.
precizeri
Recunoagte:
precizdri
S. - un substantiY
incomplete;
B. - doudsubstantive,
incomplete;
EB.- doud
precizecorecte
substantive,
9icomplete.

propriidin text.
3. Scrietisubstantivele
Scriecorect:S.- unsubstantivi
B.- doui substantive;
EB.- treisubstantive.

4. Alcetuiti
pietenie.
enunturi
cu ajutorulsubstantivelor
vie6lile,ceinele,
Scriecorectr
S.- unenunt;B.- doui enunluri;
FB.- tre;enunluri.

5. Completati:
gcoalanoastra
s e nume9le
, judetul

Ea se aflaDestrada. . . . . . . . . ln localitatea

ComDleteaz5
corect S. - o lacunS:B. - doudlacuneiEB.- Datrulacune.

39

ln[eberile9i rdspunsule in comunicare

& 56 neomintim!
Jocde chiciui esteo ...scrisAde ...TudorArghezi.
Un renddin poeziese numegte...
Doudsau mai multeversuridintr-opoeziealcetuiesc
o strofa.
&

& 5d rdspundemlo?ntrebdril
1.Cine c r e d e t ic a s - a j u c a t c u
chiciura?
2.Cumpar pomii?Dar trandafirii,
'
tarina,casele?
3.De ce suntasemdnate
livezilecu
cirezide cerbi?
4.Alivdzutin realitate
unasemenea
tablou?Ce v-a impresionat?
5. Catestrofeare poezia?Cate
versuriare fiecarestrofe?

$"r 5d lucrdm!
'1.Cititi poezia.Dati primeistrofe
intonalia
uneighicitori.
2. Explicaliasemdndrlle
imaginate
de
poet.
3. Transcrieli
o strofddin poezie.
4. Alcdtuitienunluridesprerbprdrzle
iernii.Ex.:la.naa unspomiicu lapte.
5 . Co n tin u a ti/b 6 u l a lcd tu in dn oi
enunturi
despreiarne.
*6. Formulati
o intrebare
despreiarne.

unitatea4. Formularea
raspunsuiitor
.Alcatgirea
stoa . p""estireai" *ri. -, ,r", iragment
9ia tn_treoEritoi.
planuluide
ideisubformddeintreberi
. compunerea
cusubsiantivul
dupeimagine
'Adjectivul.Acordul
siintreberi

Visul?mplinit
dupdLucianBlaga
al poporului
romansosiseclipaimplinirii:
trupullariise

nuse9l
curtela
Retineti.Scrieticaligrafic:

& sd rdspund"m
lo tntrebdri:

sensurilecuvintelor!
@ Sd descoperim
se a9terne: se agterneun covor;se agternelinigtea,tecerea,
inserarea.
i n toar c e: . . .

@ 5d pronunldm.
5d scriemcorect!

\.a\r

rau

iau, i-au
1. Pe oratorii-au ascullatcu lnsuflelire.
2. Eu iau carteadin bibliotece.

Sd fqcrdmf

'!4:g:i'4!!;ft

!!r,?.q:,ir/E{!e,&:1,
;t$iat!&Wa.n,
fr&lttill:@:&jeelwqg:Wfqt'a,r|

gL

1. Explicalititlultextului.
2. Observatiplanulde ideial textului,alcdtuitsubformade intreberi.Delimitati
textul
in fragmente,
dupaplanulurmitor:
a. Ce vis al romanilo
se implinea
la 1
Decembrie
1918?

b" Undes-au
adunatromdnii?

c. Cuma decurs d. Ce a repreze


festivitatea?
strigareacopilului?

*3. Povestiti,oral,textul,orientandu-ve
dupaidei.
4. Povestiti,in scris,ultimuliragmental textului.
5, Transcrieti
enunturile,
inlocuindcuvintelescrisecursivcu altelefolositein text:
Trupultdrii deveneaintregcu Transilvania.
Atuncilumearomaneascia pornitsorc
Alba-lulia.Copilula strigat:TdiascdRomeniarotundd!.
*9. Formulatitrei intreberiin legature
6.Scrietienunturiin carese folosili
cuvinteleurmitoarq AlbaJulia, I Decem- cu textul.
brie, aceea,deodatd,iau gi i-au.
10. Pregetilio serbarea clasei,inchi7. Scrieti,dupedictare,substantivele natezileide 1 Decembrie.
proDriidin text.
. TnvatalicanteculTicolotulde Ciprian
8. Alegelicincisubstantive
comune Porumbescu.
din text. Precizatifelulgi numarullor.
. Confectionati
steguletetricolore.
. Scrieticaligrafic:

Formuloreo
rdspunsurilorgi o tntrebdrilor
1. Cititidialogul

2. Respundeti
la intrebdri:
. Ceintrebare
Ancuta?
adreseaze
. Cuiii adreseaze
intrebarea?
. Ce respuns
deVlad?
gi rdspunConstatam
ca intrebdrile
surilefac partedindialog.

1 Decehbrie?

3. SAformulem
raspunsuri:
Privitiimaginea
alaturate.
Raspundeti
la
intreberi:
. Ce reprezinte
imaginea?
. Cateculoriaredrapelul
teriinoastre?
. Candarborem
draDelul?
. Dece arboram
drapelul
in ziuade 1 Decembrie?
*4. Sa formulemintreberi:
Cititienunturile
urm6toare.
gi voi ultima
Observati
alcituireaintrebdrilor.
Formulali
intrebare.
serbatorim
ZiuaNationala
' La1 Decembrie
a Rominiei.
. Alba-lulia
a devenitoragulUnirii.
. Noi serbatorim
cu insufletireaceastdzi.

t . Ce serbatorim
la 1 Decembrie?
t . Cea devenit
Alba-lulia?
t

B sd relinenrl

&'

Sd lucrdm!

f ' k r ';' - { 4! Le4 s64s*#-s!4

.5. Alcetuililntrebdripentrurispunsurile:
. Oamenii
seintorceau
delaAdunare.
. SelasasenoaDtea.
. Copilula strigatcu toatdputerea

rs@trr'4he8@?e&'44,r'4Jp4{
st'r@itr &&{ ss6e&es4'

lmpirlili pe grupe,adresati-va
intrebaridesDre
sarbetoarea
de
1 Decembrie.
*6.Alcatuiti
cinciintrebari
despre

patria noast6.
. Raspundeti,
1nscris,la acesteintrebari.
43

Adjectivul
5d descoperiml
1. Citilipropoziliile
urmetoare:

2. Raspundeti
la intreberi:
. Ce cuvintecarearatainsugirise afldin exemplelede mai sus"
. Ale cerorsubstantive
suntinsugirile:marigi pufogi,tricolore,cadenlat,drepte?
. Citiliexemplele
de mai sus, renunlandla cuvintelecareexprimainsusiri.Ce
constatali?
Cuvintelecarearatdinsugirisunt pAdi de vorbire.

sd

sd lucrdml

3. Recunoagteti
gi subliniatisubstantivele
cu o liniegi adjectivele
care le insotesc,
cu doudlinii.
a. BogatdFi aleasd
Are largi cempii,
Mendrimunli inalti
a. Mi-etara frumoase.
dealuri
cu vii,
Cu brazicldtinali.
Fi
(OtiliaCazi.r'i, Tara)

b. Somnoroasepdsdrele
b. Pe la cuiburise adune

Pe cendcodrulnegrutace

seritiia iAiara ilha.


pesdrcle)
{MihaiEminescu,Somnoroase

4, Cduiatiadjectivepotrivitepentrusubstantivele:

Iare I

lori I

serbdtoare
I cerli I

apd

soare I

cantece

5. Alcdtuitienunturicu ajutorulsubstantivelor
de mai sus,insotitede adiective.
6. Gfuilisubstantive
pentruadjecgalben,
livelei
mare,dulce,inalt,rotund,
verde.

7. Gdsitiinsugiriopuse:
mare_
curaiosrece
ato
oun
dulci
bogatleneg_
44

Acordulodjectivuluicu substontivul

* scriereocdjectivului;
*poziJioodjectivului
fofd de substontiv
@ sd descoperinrl
1. Observati,
in enunluriledin cadru,substantivele
gi adjectivele
care le insotesc.
2. Rdspundeti
la intreberi:
A m vdz u t u n
. La ce numarestesubstantivul
fulg orgintiu.
din primapropoziIie? Darcel din ceade-adouapropozilie?
. Ce adjectiveinsotescsubstantivele?
. De ce nu putemschimbaintreeleadjectivele
din
celedoudexemple?

R sd retineml
$p Sd fucrdm!

6t{!wifetw.t6iww@dpt4;4tw:&l/!!tig.p!xg&;stewl!,

3. Trecetiadjectivulla numaru
I potrivitsubstantivului:
norplumburiuI iarnegrea
troianmare ] saniemicd I
copilvesel
nori ...
I ierni...
troiene...
i sdnii...
*7 . Ob se r va lifo r m aa d je ctive lor
4.Realizatiacorduladjectivetor
cu
substantivele:
Continuali:
Bunicaspune o poveste (frumoase).
tulgargintiu- tulgiarginliinorcenugiuAfard ninge cu fulgi (mare). lepuragul
marauriu - mereaurii sacouviginiu(fricogi)tresarela zgomote.Cempia(albe)
urscafeniu- ...
norvioriuse intindepene in zarca (depdrtate).
Adjectivele
terminatela numerulsin*5. Adjectivulpoalesta inaintesau
gularin iu se vor terminala numdrulplupe careil determind:
dupesubstantivul
ralin ii,
O rece suflarestrdbatecampiaintinsa.
6. Subliniati
gi adjectisubstantivele
velecare le insotesc.
Eu spunun substantivtu
intinsapddurenu se maisfargea.
J(J"
spui un adjectivpotrivit.
Bogatagi frumoasde lara mea.
Fluturemstegulelecolorate.
Jucatiin perechesauin grupedecate
patru:canddoi dialogheaze,
Florimulticolore
erauin ghivece.
ceilaltidoi
*Stabiliti
. Daligi voiexemple.
pozilia
urmeresc
corectitudinea
respunsurilor,
apoi
adjectivului
fala de substantiv
rolurilese inverseaza.

,.. gisegrrPrRucilE

45

Lo sdniug
lonAgarbiceanu

saptdmanii
fluturau
rarcalivatulgide
Sa inceputul
neaprinvezduhul
sur.Seopreaupentruo clipdnehotarali,
apoi
coborau
iar$i iarse opreau.Parcdle parearaudupeineltimile
dincareveneau.
giiarnas-ainst5panit
Numailao septemana
pestelume,
pdndla marginea
zirii.
- Cojocgrosca ln anulacestan-amaiavutdumneae

de mult,vorbesclntre ei betranii.
Ulitelesatuluisuntacoperite
de uncovoralbgi gros.Caseleparmaimici,dormitand
grele.
sub acoperigurile
Geruls-a mai muiatSi copiiisatuluiau gj pornitcu sdniulelepe coaste.Locule
larg,againcatpot plecadeodatezecide saniutece vin ca trasnetulpanela poale.
Mults-au mai rugat\6silice9i NiculaiFde parinlisa-i laseSi pe ei cu seniula.
- Dacapatiticeva?Acolosuntgi seniimai maricarevd pot dobori.
Dar,panala urm5,au primitingeduinta.Se fecuraamandoicai gi pornireTnfuge
catrecoastasdniugului.
Obrajiile ardeaude bucuriegi ochiile scanteiau.
- $ezi tu inainte,\bsilice!
- Ba gezitu!
- SAgadacel caregtiesaniamai bine,zise un baiatde alltun.
PAnl la urmdse ageza\bsilicdin fata.ApoicerusA conducegi Niculeila.Sania
se r5sturnede doua ori. Trecula rme iar \Asilice.9i tot aga,nici nu gtiaucum fuge
timDul.

Selnserac6ndcopiiiintrar5in curte.
-Acum se vine?le strigamama.N-alipatitnimic?
- N-ampalit.
gi copiiiintrardbucufogi
in casi, cu gindulcd a douazi
vormergeiar la s5niat.

& sd .dspund"m
lo ?ntrebdri:

W sd vorbim.5d scriemcorect!

nea, ne-a
h
. Fluturaufulgi de nea.
. Mamanu ne-a certat.

b sd tucrdm!
l. Scrietienunluricu ajutorulexpresiilor:
vezduhul
sur;covorde zdpadd,albgi gros;
marginilezeii.
2. Spunelice fel de insugiriatribuiescriilorulunorlucrurisaufenomene
ale naturii,
in exemplele:fulgii se opreaunehotdreli;le pdrea reu dupe ine\imi; iarna s-a insapenit;
iarna are cojocgros; caseledormiteazd.
3.Alcatuitiplanulde ideial textului.
7. Stabilitipetile de vorbire;precizali
felul9i numerulsubstantivelor;
explicati
4. Raspunde
ln scrisla primeletrei
'intrebdri
prezenlaacorduluiicojocgros,covoralb gi
de la ounctuli.
*5. Formulalipatrulntrebdridespre gros, acoperigurilegrele, sdnii mari,
bucurogiicopii.
continutulimaginiicareinsolegtetextul.
* Observati
pozitiaadjectivului
fatede
6. Explicatiscriereacuvintelornea 9i
substantiv
ne-a.Alcatuitienunturicu ajutorullor.
Corectati
exercitiul
schimband
8. Gasi! adjectivecarese insoleasca
caietelein pereche.
Discutati.
substantivul
iarna.

proprie,
petrecute
9. Povestiti
oral,o intamplare
in anotimpul
iarna.
poezia
Cititi
Babalarnaintrd-nsaf,doOtiliaCazimir,
pag.48.
47

BoboIorno intrd-nsot
OtiliaCazimir

Maitarziu,maipe-nserat
A intratgi baba-nsat:
Uite-o-n
capulpodului,
tn vdzulnorodului,
Pe-unbutucde lemnuscat,
Cu cojocde c6pdtat,
Cu ndframe
de furat,
Cucatrinla
de abaVantulsel stecoriprinea!
$i cumsufld-npumniireci,
Scoatepaclape poteci,
larpefundde veidestrame
Negurivinete,de scama...
gerului,bdtrene,
Doamna
S-asculatde la pamant

sprecero mane,
$i-ndtand
Cao cumodna
uscate
defanta
A pornitin jos pe vant,
lncruntateblestemand.
$i-a lasatln urmaei
$i de-alunguldrumului
Numaiscamafumului.

Ffi
FPExercitii
1. Citiliversurilecu intonarepotrivitd.
2. Memoratio partedin poezie.
3. Transcrietisubstantiveinsotitede adjective.
Folositi-le
in compunerea
despreiarna.
4. Desenati
un tablouinspirat
de poezie

Iorno
compunere
dupd
ilustrotieSi
tntrebdri

Plande idei
. Ce anotimpinfaligeaza
ilustratia?
. Ce schimbdris-au petrecut in natura?
. Ceculoaredominante
are
ilustratia?De ce?
. De ce sunl bucurogicop iii?
. Caresuntbucuriile
iemii?

Folositicuvinte9i expresii
din textele:La sdniuggi
/arnade \bsileAlecsandri.

Lecturd

Stupullor
TudorArghezi
Stupullor de pe v6lcea
St6 pdzitintr-obroboadd
Detreiplopiinalli,de nea,
Peo blanede zepadd.

inldunkuinsd-nstup
Lucrdtoarele
sunttreze
$i fecandun singurtrup,
Nu-nceteazd
sd lucreze.

Pris5carulle-a uitat
$i-a cdzut9i pesteele
larnagreaca un plocat
Cu chenarde peruzele.

Ce niciunan-amuncit
Pentrusine,ci-mpreund,
Pentrustupulimplinit
Cufeliide mierebune.

. PoeziaStupullorfacepartedin volumulde versuri


Prisaca.
. Cititi,din acelagivolum,poeziile:Teharutpedepsit,
Fetica,lscoada.
. Desenati
untablouinspirat
deversurile
de maisus.
. Reamintili-vd
centecedespreanotimpuliarna.

Recapitulore

2. Transcrieti
o strofedin poezie.
.3. Alcdtuilitrei intrebariin legdturdcu continutulprimeistrofe.
4. Completati
enunturile:
peo
Stu pul
ste
b l a n a d e . . . A c e z u t i a m a gca
r e ua n ... Plo ca tu
a rl e u n ch e n a r d e..
5. Completati
cu adjectivele
din poezie:
Stupulestepdzitde trei plopi. . . A cazutiarna
Stupularefeliide miere. . .

in stupse afla lucrdtoarele.. .

tn o6lP
$orrumRru

6. Realizatiacorduladjectivelor
cu
substantivele
care le insotesc:
Alcdtuili
enunluri
dupaimagiiarna(grele),zdpadd(argintii),
fulgi
neadin paginS.Folositiadjective.
(ugor),
(moi),pomi(inalt),albine
broboade
grupacarea alcetuitenunturi
Cagtige
(harnicA).
corecte9i bogatein adjective.
49

1. Citititextulin gand.Transcrieli
lntreberile
dintext.
lnaintede culcare.mamaimi vorbi:
- Meineesteziuata,Ana.Ceiti doregti?
- Mame,potse invitdoudfetiledela noulcemindecopiiotfani?
Ana.Le cunagti?
- Desigur,
- Da.Au venitln vizi6 la gcoalanoastd.Pe unadintreele o cheamdMaria,iar pe
cealala,Elena.Le voifaceo marcbucuie.
-Ai un sufletbun,fata mea.E binese facembucuriicelorlalti.
Transcrie
corcct S,- o lntrebare;B.- doudintrobari;EB.- treitnheberi.

2. Realizati
corespondente
intresubstantivegi adjectivelepotrivite:
mama
luminoasa
suflet
harnic
noapte
ieftetoare
copil
DUn
gcoala
?ntunecata
grczav
caoou
Realizeazi
corectS..douecorespondnlg;
B.- patrucorospondenle;
EB.- Sascorespondenle.

3. Completati
cu substantive:
Esteo frumoase.. . de iame.
Alinadeseneaza
un . . . roguca
Merul
areo... mici.
Existegi
Complsteaz,
corectS.-douelacune;
B.- patrulacune;
EB.- cincllacune.

4. Rdspundeti,
in scris,la urmatoarele
intrebdri:
. Ce anotimpesteprezentat
ln texl(ulLa sdniufl
pemantul?
Cu ce esteacoperit
Cuce putqiasemena
anotimpul
iarna?
Formuleazl
corectS.- un6nunl;8,-douaenunluri;
EB.- treienunturi.

50

Colindepentru
sdrbdtorilede Crdciungi de AnulNou
Colinde,colinde
MihaiEminescu
Colinde,colinde,
E vremeacolindelor,
Cecigheatase-ntinde
Asemenioglindelor.
9i tremurabrazii
Migcendremurelele,
Cacinoapteade azFi
Candsnteie stelele.
De dragulMariei
SFa Mantuitorului,
Lucegtepe ceruri
O steaceletorului-

7
:,.., "'

Sorcovo
Trei pdstori

Sorcovavesela,

Setreili,
Sa-mbafaniti,
Caunmer,
Caunpar,

Treipastorise intelniri
Si a9ase sfetuira:
Haideti,
fralilor,
se mergem,
Floricebse culegem
9i sa facemo cunune,
S-o-mpletim
cu voiebune
Si s-oducemlui Hristos,
Senefie de folos.
Razasoarelui,
floarea-soarelui.

Ca un fir de trandafir,
Tareca piatra,
lute ca segeata,
Tareca fierul,
lute ca olelul!
La anul9i la multiani!
)l

Intonareapropozitiei
in comunicare
lama, viscolu-lascult...

Revedere
- Codrule,codrutule,
Ce maifaci,dragutule,
Cd de candnu ne-amvAzut,
Multevremea trecut
9i de candm-amdepertat,
Multelumeam umblat.

MihaiEminescu
mult,
$i maifac
Vara,doj
-o ascult
Pe cdrareaspre izvor
Ce le-amdat-otuturor,
Umplandu-gi
cofeile,
lvli-ocantdfemeile.

- Codrule
cu rauriline,
Vremetrece,vremevine,
Tudintenerprecumegti
Totmereuintineregti.

- la, eu fac ce fac demult,


larna,viscolu-l
ascult,
rupandu-le,
Crengiie-mi
Apele-astupandule,
Troienindcdrdrile
$i gonindcantdrile;

lo ?ntrebdri:
S sd rdspundem

tF sd tucrdm!tlEt44t3::l&:y,Igr:!e9;;:i
l.Memoraligi recitatipoezia.
2.Transcrieli
strofacare se referela
iarna.
3.Recitatipoeziape roluri.
4.Cititi poezia Fiind beiet pdduri
cutreieram...
scrisade acelagipoet.
5.Desenali
o scenddin poezie.Dati
un titlutabloului.

. Pronumele
Unitatea5. Rospctarea
semnelorde punctualio
in citireaFiscriereamesajului
personal,persoana,
perconal
numdrul.Pronumele
de polilele.LaMetjgor-compunere
dupdunplandat.Scriereacu a Sii.
)2

Respectareo
semnelor
de punctuotie
- ?ncitire gi ?nscriere1. Cititicu intonatiecorespunzdtoare
versuriledate,tinandseamade semnelede
punctualie,
gi
dar de conlinut:
Ziua ninge,noapteaninge,diminealaningeiard,
Cu o zale argintiese imbracemendralad...
Iat-osanieugoarecare trecepintre vdi!
ln vdzduh,voiosresundcanteeede zurge6i!
(VAlecsandri,
/ana)

2, Explicatifolosireasemnelorde punctualie:
AlexandrapleaceimpreundcuAna spre case.
Ana ii spune:
(
- Vomorganizaun concursde recitdri.W fi grozav!
- Pot sd pafticipgi eu,Ana?
- Desigut;Alexandra.Numaiagail putemalegepe cel maibun recitator
- VoirecitapoeziaCenbc de GeorgeCogbuc.
3. Citili,apoitranscrietifragmentul:
IepureIe intreabd sfios:
- Cetai datpe incdtdri?
- Doigalbeni,cet sd dau! ii rdspunsefudulogarul.
- Md ducAieu la iarmaroc,a addugatiepurcle,sd-mi
cumpdrciubolele.
- Ciubolelesunt destule,numaibanisd ai!
(C6linGruia,CiuboleleIe ogaru|uil

4. Copialiurmetorul
fragment:

(M.Sadoveanu,
Fet-Frumos
- Mezereanl

5. Scrietidupadictare:
9i venind Mog Martin la masd, ogarul
spuse:
- Ei,MogMartine,wemcevade fmbucat!
-An nigteplecinlele!
-Ag mencaFi eu din ele!
-Am fripture,fagui de miere 9i vin de
stafide.
-Adu din toate,cumetre!
Ogarul incepu sd inghitd cu Hcomie.
lepureleabiagustdFi el o bucelicd.
- Menencd,cumetre!
(CelinG'uia,CiuboleleleogatuI
ul

6. Corectatitranscrierea,
copierea9i dictarea,in pereche.Verificati'vecu ajutorul
manualului.
53

HoroUnirii
\AsileAlecsandri

Haisddammane
cumane
Ceicu inimarom6nd,
Sa-nvartimhorafratiei
Pe pamantul
Romaniei!

Amandoi
avemun nume,
Am6ndoi
o faimd-nlume,
Eu ti-s frate,tu mi-egtifrate,
in noi doi un sufletbate.

Mdimuntene,
maivecine,
Vinosa te prinzicu mine,
9i la vialdcu unire,
Si la moartecu-nfrelire!

Vin'la Milcovcu grabire


SAI secdmdintr-osorbire,
Ca sd treacadrumulmare
Peste-anoastrevechihotare.

Amandoisuntemde-omame,
De-ofapturdgi de-oseamd,
Ca doi braziintr-otulpina,
Ca doi ochiintr-olumina.

$i sd vaddsfdntulsoare,
intr-ozi de sarbatoare,
Horanoastrdcea frateascd
Pe campiaromaneasce!

la lntrebdri:
& sd .dspund"m

W Sd pronunldm.
5d scriemcorect!
Scriereacu a, i
b
pamant,
1.roman,
campie;
2. incet,intr-o,hotari,intai.

!p 5d lucrdnf

: ".::t-;::r*

'-+P:!t"4.t;

"!

1. Memoratigi recitalipoezia.inveFli canteculHora|Jnirii.


proprii.
2. Transcrieti
strofelein careaparsubstantive
3. Spunetila cines-a referitpoetul,folosindcuvintelecei cu inimaromene.
4. Explicatiintelesulstrofei:
Wn'la Milcovcu grabire
Sd-lsecdmdintr-osofuhe,
Ca se teacd drumulmare
Peste-anoastrevechihotare.
gi a moldovenilor
5. Explicatide ce horamuntenilor
esteo hod a frefiei.
6. Afcetuitienunturicu ajutorulcuvintelorSi expresiilor:
inimaromend,de-ofepfund,
ca doi braziintr-o tulpind,ca doi ochi fntr-olumine,cempiaromeneascd.

7. Scrietiproverbe
despreunire.
8. Gdsiticuvinteinrudite,pornindde
b cuvanlulromeni
i n i me. . . grar...
pamant... port...
femei...
tar6...
centece... copilroman:
...
obicei...
campie...

9. Scrieliadjectivepentrusubstanlivelei inimd,hord,brazi,lunind. Alcetuili


enunturi
cu acestecuvinte.
10.Organizati
o serbare
in cinstea
zile
de 24 lanuarie.
Pregatili
cantece,
recitari,
compuneri,
expozitii.

11.Scrielicaligrafic:

ll^d",-r a ril ntr-,i,,fufulw,hnnni,, gt,[a,duruw.


55

Pronumele
personol
'1.RecitatipoeziaHoraUzlz de VasileAlecsandri.
2. Cititipropozitiile
date.Observaticuvjntelepusein evidenla:
' Eu citescpoeziiscrisede MihaiEminescu.Dartu ce citegti?
. Noi invetamsa scriemcorect.
Cuvdntuleu tine loculpersoaneicarevorbegte.Cuvantultu line loculpersoaneicu
carese vorbegte.
Cuventulnoi line loculcelordouepersoane.

W Sd descoperihsinguril
3. Elenagi Danaau scriscateun scurttext.Spunelicaredjntreceledoudeleve
s-a exprimatcorect.Explicatirdspunsul.
TextulalcAtuitde Elena
Romdnii au luptat pentru
Unire. Romenii vorbeauaceeagi
limbd.Romdnii au infdptuitUnirea
prin vointalor

Gxtul alcituit de Dana


Romenii au luptat pentru
Unire. Ei vorbeauaceeagilimbe.
Unirea s-a infdptuit prin vointa
tuturorromenibr.

4. Observati
cuvintele
caretinloculunornume.precizati
numelecare au fost inlocuite.Explicalimotivulinlocuirii.
- Eu plec fn pddure,ca sd aduc cevade-ab mencdrii.
Wi incuiali uga. Cend voi veni, am sd vd dau de Ftire...
Auzit-alice-amspus eu?
- Da, mdmucd,zisereei. Noi suntemo dafi beieli.
(tonCreange,CapE cu trciieZ)

'& sd relinenrl

H66i,i'i;
i!ii,i*;:liiiiaa;:
-*t;';nu;;*,
nume,-

P..enm;q

personale:
5. Relinetipronumele
Numerulsingular
eu

tu

e l,ea

persoana persoana persoana


I
a |-a
a lll-a
56

Numirulplural
nol
persoana
I

vol
persoana
a lt-a

e i,ele
persoana
a lll- a

b sd luednl
6. Subliniatipronumelepersonale.
Observatiscrierealor:
Eug i ea, 9iel,S ie i
Binenejucem,hei,hei!
Candvenitigi voi la noi,
Joacamaree in toi.
. Pronumele
personale
eu,el, ea,
ei, ele se scriucu literainiliale
e, degi
se audsunetele
ie.

. Si cuvintele
dinsul, d6nsa,
dangii, danselesunt pronume
personale.

[mo6uP
$oruumnrr
7. AlcituiIienunturicu ajutoru,
$i-a venitla noi la poarta
pronumelorpersonale
intalnitein
$i-am iegiteu gi i-amspus:
versurile
grupeivor
urmetoare.
Reprezentantii
N-ainicitu, niciTmparatul
pronume
comunica,
in fataclasei,
numdrul
de
Banis6-micumperebeiatul!
gasitegi celmaireugit
enunt.
pelupincoace,
a. Euchemam
b. 9i cendbtul va fi gata,
Elfugea-ncotro
vedea.
S-omutaIa ea gi tata.
Oudor Arghezi,CertacdeadotmitM|EUE)

8. S c riet dup
i
dd i c t a r e .S u b l i n i a ti
11, Scrietiun scurtdialogln care sd
pronumele.
persoana
gi
Precizati
numdrul discutatidesprefelul in care vA petreceli
pronumetor.
timpulliber.Folositipronumepersonale.
pronumele.
Subliniati
gi
Scrietipersoana
Omulil intrebepe bdiat:
- Ceai vezuttu acolo?
- Ce a vdzutgi densul.
- 9i noi am vdzutla fel, Gheorghe!
- Binece a! vdzutgi voila fel!

$mdte[oglmilonseorll

(Povesteacelordoi ftali)

9. A lc dt uit iun e n u n tc u a j u t o r u l
pronumelui
personal,persoanal, numarul
piural.
10. Scrietiun scurttext in care se
cu pri n detpron
i
um e l e p e r s o n a l ep, e r so anel el9i a lll- a ,n u m e r usl i n g u l agr i
prurat.

.Are dreptateBogdan?De ce?

personol
PronumelE
de politete
W sd descoperim!
1. Cititireplicile.Observalicuvintelefolosite
D@neata ci scris o ccrle
Unire,bunicule?

2. Raspundeli
la lntreberi:
Ce cuvintepot lnlocuisubstantivele
buniculgibunicd?
Cu ce cuvantse adreseaza
elevadoamneibibliotecare?
De ce nu folosesccei doi copiipronumele
tu pentrupersoanaa ll-a?

itillt
ndiil"#ffi;l"#ffifril;il;Jffi
; ffi4
rvElt?
Q,rrinFse

Cuicredelica
personale
neadresem
cupronumele
depolitete
dumneata,
pfonumele
dumnealui,
dumneaei?
Darcu
dumneavoastra?
in ce texteali
politete
intalnitpronumele
de
Domnia
Ta,MeriaTa,MariaVoastr6?
Dece?

'&

Sd lUCf[ml

rr4!xf.fi!iii,rgn16!*]'sr44.',-i:r-ijt3-16tjreitr!q!ni,c:!+ip&]--i{$6-e4+.?&1ql
"ri rdi,/ k'kq,l.
;SgGgl

pronumele
3. Transcrieti
textul.Recunoaqteti
personale
gi pronumele
personale
de
politete.
persoana.
Precizati
- Eusocotce teabaastaseputeafacegi ferdnoi...
sd meEde,mogloane,dardumneata,
- Dumnezeu
cumvdd,egticamgreudecap...
numaine-atiporuncit...
- Da,curcane.Dumneavoadre
(lonCrcang4Mo9lonRoatdii Unirc
pro4. Scrietidupadictare.Subliniati
persoana
ginum5rul.
numele.
Precizatifelul,
Ionulspune:
euamharziat - Doamneinvdldtoare,
Realizatiun dialogcu colegul/colega
dincauzaluiAndrei.
de banci. Tnprimapartea dialogului,
unul
- Tuharzii camdes.
personalde
dintrevoi va folosipronumele
- Nu voimai inarzia. Wi line seama politete,iarina douaparte,ceElalt.Cagtiga
de sfatuldumneavoasttd
Fi al pdrinlilot:Fi cinenu a gregit,folosindcorectacestprodumnealor
meaiu6.
nume,

r@Cderol:R6sPECIi-tif

58

Peste50 de oni
lon LucaCaragiale

Sunt aproapecincizecide anide candamfostde fala ia o strSlucitd


solemnitate.
primuldomnal tdrilorunite,venisesd asistela, deschiderea
Cuza-Vodd,
anului
Scolar.
intr-o baraci vast5,plindde copii,care de care mai serdcuti,imbrecalide
sarbatoare,
stemtoti in picioaretremurandde neastamparul
emotiei.
Vodds-a opritin prag.La comandainimosuluinotrudascal,BasilDrdgogescu,
pornestedin toatepiepturileun inteit
"Ura!".
- Sa treiti,baieli!
lar noi,inci de tei ori,,Ura!".
Vodes-agezepe unjet mare.
Rog
- MeriaTa,zisedascdlulnostruadancemotionat.
pe Dumnezeusd te lie sanatospentrufericireapoporului
romanesc.
Mintea,bratele,sangelenostrusuntinchinatepatriei
romane.
domnului
roman.MarieiTalel
La acestevorbe,toatelumeas-a ridicatin picioare,gi
vodaasemenea;
nimeninumaiputeastajos- prease ridicasera
sufletele.
Apoidascalullue o bucatade tibigir9i scrisefrumos
petablaneagrd:
Vivat Romenia! WvatAlexandru loan in6i, Domnul
romenibr!
Si bravulnostrudascdln-a mai pututstepaniemolia9i
s-a pornitpe plans.A planstoatalumea,iar vodd,tinandu-se
cat putea,a betutpe umeripe dasc6lgi i-a zis:
- Se traiegti!Cu romanica tine n-amteame!

&sardsoundem
lo lntrebdri:

W 5i descoperim
sensurilecuvintelor!
s-auridicat:s-auinalFtstoluri;s-auridicatsufletele
celorde fa!a.
abaiut:,..
$a Sd lucrdml

r.:'14,i41:' t'4d44''

:;:::,J::ifn!,irt!:g!r4'F;|:,

|tr&g;'il

v,;tnt:
r1'4.1:r!

1. Citititextulin intregimegi pe roluri.

4, Povestili,
oral,conlinutul
fiecirui
2.Alcdtuiti
unenunldesprecontinutul fragment.
*5 , Po ve stili,in scr is,co n lin u tul
ima ginii.
de mai
3, Tmper ! i !t ie x t u li n f r a g m e n te . textului,pornindde la intreb5rile
su
s.
planulde ideial textului.
Alcetuiti
6. Explicatifolosireasemnelorde punctuatie
din enunturileurmetoare:
Cuza-Vodea rostit:
- Sd ffiili, beieli!
Dascdlulnostruera adencemolionat.Toatdlumeas-a ridicatin picioare.
7. Transcrieti
cuvinteleemolionante
ale dascdluluiBasilDrdgogescu.
8. Alcdtuitienunturicu ajutorulcuvintelor:solemnitate,
vastd,emotionat,
emolie.
9. Selectalipronumelepersonalede politeledin text.precizatipersoanagi numerul
lor.

10. Explicaticontinutulenunluluiadresatde Cuzainvdldtorului:Cu romenica tine


n-amteame!
l l . Sc r iet i,d u p d d i c t a r e ,u l t i m ele
12.Povestili
o intamplare
emotionantd
enunturiale textului.
din viala voastre.

gxnnuonyrfrire
De ce credelice nu a
uitatautorulaceastasolemnitatenici dupd cincizecide
ani?
60

ffi

Redatiprin deseno scend


povestitd
dinintamplarea
de voi.

Cititisinguritextul Fiulgi mama,


@
p a g .6 2 .

O plimbore,
o vizitdlo unmuzeu
Compunere
dupdunplondot

1, Recititifragmentedin textelePeste50de anigi La


sdnlr/g"Delimitatiintroducerea,cuprinsul9i incheierea
acestoroovestiri.
2. Cititicompunerea
urmetoare,
alcdtuitddupdun plan
dat. Observatipa{ile compunerii.
Plande idei
Introducere
a. Locul,timpul,personajele
Cuprins
b. Desfdgurarea
momentelor
intamplSrii
in ordineain
cares-au Derecut.
lncheiere
c. lmpresii.
Concluzii

Y","til;nliaau
Salo* zi.,/tuunw<'ta' .d2ialvnn .
I

-+-+
,oJJ.d,o$4wrtni t^/rwldpl,odv

m i

lz
A.t',frbu k4,il !/ndz n I,wtL 4L a ,ttttl,s hlav
nnuX nz h",|[;ili,tat.
Jatu-.nz i/n W7allhl,
ft, bnn. k4t/nr inv ^0m4lr Twalan
.rw
rz
mndtm Afhz
nbft ltn/
^mA.o,--flura.aL.lrfa/n,Alhrn&4]r,
u, nn+itrJ laiil
lu$lz, ntn.
fladoln' ,t* ,ooduuru -toh,al
'ta.Lluu.
- SsIzUnnrnlp' !
Ydnltu.
^bjqn
ru*
a1lnofu?
;r* dU .f,,r1n/nd,.vioi,,u, n+Aii,tzla.22
^z
)nn!d,, n/uA'nd' * mt&t .toanld,ry' nat1s,.dh/rn .

- fu.,"ai,ma^nJ tul .kt nt"le?


W7n"di/n nein. nir"
t, ool, nlnd;tnl,
4n/ruIo.
't
-t
TLzilanru
qtft4 lrnunulzntAtfu.
"^
dt * lrlit
auh rutabu, al, qnnrfuX,
Io
^nt
".tltnz
"hrA)?/rim,.
Ioa&ui, itn ntw a, butt
Atkhrlj,
An

S*ittX,
3. Jin6ndseamade pla,nulde ideide mai sus,scrielicompuneri,
ategandu-va
unul
dintretitlurile:La un muzeu,ln grddind,O zi deosebitd,O cesuQdin povegtietc.
. Dupescriereacompunerii,realizaliautocontrolul,urmerinddace:ati respectat
pd(ile compunerii;
ali scriscorect9i ingrijit
I

Fiul 9i tllottto (tacturd)


poveslire
populara

lff,ntr-oseari tazie, aflandu-se


in cabinetul
sau de lucru,
Cuza-Voda
sunecbpotelulca sa vineofiterulde serviciu.
Ofilerulnu veni.Domnitorul
deschiseu$agi-lvezuadormit
jilt.
genunchi
lntr-un Pe
aveao hdrtiescris5.Vodao luagi citi:
qal, nfll,
totnrrnu,l
,Lnt ltilnjl
lt !ti, aantu
nt kit*lt - a- +i, mL - t
":ni,^ila,
NlunAIAru lilnu. ,fiulou.l Lru,n uai ln tnw fifl/w nnv hflw
ru, mt -anw attnjnwl rrutinnrurnbat, rrulnnr;ns*nnl$.
fitnl mtnk;, a.,,$nla ru ful nar tu, ,rw-a LoJuilnnii.
Io ;tnln;li.a o" lat'!
"l4urn Ia, Warw
Cuza-Vodiisprevide citit scrisoareagi ramasedus pe
ganduri...
Intrein cabinetulsdu,lui o sutede napoleonide aur,ii fdcu
fiSicai ii strecuraincetin buzunarulofiteruluiinca adormit.Apoi se

duseiarin birougi sunetareclopotelul.


Ofiterulserisperiat.
* Ceeste?Ces-aintamDlat?
intrebaCuza.
- MeriaTa,nu gtiucinemFavaratacegtibaniin buzunar!
iubegte
astfelmama,
- Suntai tei,dragulmeu!Tunuti-aiuitatmama.Unfiucare-gi
gi patriagi,la nevoie,
totagaigi iubegte
va 9tis-oaperechiafcu pretulvietiisale. Cititiultimapartea textuluipe roluri.

Recopitulore
l.Recititifragmente
dintext.Respee
tatisemnele
de punctuatie.
2.Explicati
lntelesul
ultimului
enuntal
textului.
*3,Povestiti,
oral,continutul
textului.
primeledouealineate.
4.Transcrieti
5.Explicati
folosireasemnelorde
punctuatie
patruenunturi.
dinultimele
6.Transcrieti
cuvintelecarecuprind
literele
a gi i.
62

pronumele
personale
T.Transcrieti
de
politete.
persoana.
Precizati
patru
8.Alc5tuili
enunturicaresa
gi
cuprinddpronume.
Precizalipersoana
numerul
lor:
patru
9.Scrieti,
dupedictare,ultimele
enunturi.
. Verificati-va
in grup.
10.Completati
cu noi imagini9i texte
maoaUnirii.

..
:

::::::

1. Citilitextulcu intonatie
corespunzetoare,
respedand
semnele
de punctualie.
Wctotdoregtesd semenecu oameniimari.Ar aveanevoiede nigteochelarigi de o
cravate.
Aparesorasa careii spune:
iar ai uitatsdii curelipantofti!
- Wctor,
- Curdtditu,Ancula!Euamtreburimultmaiimportante!
- Si ce treburiai?Putemse gtimgi noi?intreabdmama.
- Megendesccumagfacesd ajungommare.
- Fe bmele,cudtdpantotii,uddfloilelAceastainseamndc6 incepise fii ommare.
Intonazd
corectS.- patruenunluri;
B.- optenunturi;
EB.- toateenunturile.

2. Scrieli,dupadictare,primelegapteenunluri.
ScriecorcctS.- treienunjuri;
B.- cincienunluri;
EB.- gapteenunluri.

3. Respundeli
la intrebdrile:
a. Ce doregteVictor?
b. Cumse poatepregetiun copilpentrua deveniom mare?
Rdspunde
corect:
S.- laprimalnlrebare;
B.- padialsilaa douaintrobare;
EB.- laambele
Tntrebdri.

4. Recunoagteti
celetrei pronumepersonaledin text.Scrieli-lein tabel.Completali
tabelul:

pronume I

numar I

Ddrespunsud
corgcte:
S.- trei;B.- gase;EB.- nou5.

Exercitiude autoevaluare
5.Apreciali
cu S., 8., EB.:
a. modulincareati complelatmapaUniii;
b. modulin careati participat
la serbarib.
expozitiile
9i la realizarearevisteiclasei.
63

persoand

O corte pogtold

Mesaiulin scriereafunctionale
Cea din6icafte po?tald

MarcelaPeneg

Dragddoanndborzd,
De-a6ta frig
5-a speriattot neamd peseresc.
Cu sfiald,
M-am decis
Sd ve scriu aceastdcaftepogtald.
Verog sd md iertati,
Dragddoamndbarzd,
Cd ortografiamea este...cam varze,
Dar nuputeamse rabd,
Pentrunepriceperea-mi
umild,
Capiciile acesteiierni fere miE.
9i atunci,in numelecelorinfigurali,
Vdrugdn sd nu mai inaziali,
Cd eu una,ce sd zic? Nu maipot!
Vdagteptdmcu soarecu tot!
Aceastami-e rugdmintea
Scisd precumm-a tdiat mintea.
Semneaze,pe o frunzdusca6 de dud,
O pasdrecareniciodatd
N-a ce6brit cdtre sud...
{is

<;

l " --X * l

" r{ qt.i .i ee* er;

ada* & ^ r a

1. Cititicu atentiepoezia,respectand
semnele
de punctuatie.
2 . T r a n scr ie ticin ci ve r su r i di n
poezie.
3. Cdutatiin dictionarul
manualulu
explicaliacuvantuluicapricii gi umild.
4. Alcdtuilitrei enunturicu ajulorul
cuvintelorexplicatemai sus.
5. Repetaticanteculbezei.

*invitalia.Numeralul,
Unitatea6.Scrierea
funclionale:
carteapostalS,
scrierea
numeralelorsimple
9i,a celorcompuse
. Textulneliteraireclama,*articoledinrevistelepentrucopii

Csrtespogtcld
1. RecitatipoeziaDngd doamnebazd. Spunelicuma comunicat
pasdreardmasdin
cu
doamna
barze.
tare,
2. Observaticdrlilepogtale.Spuneticu ce ocaziile folosim.

setrimit
- Cd(ilepogtale
(seexpediaza)
prinpogtaunor
persoane
(parinti,bunici,
prieteni)
doamna
invatetoare,
cu scopulde a le comunica
scurteinformatii,
feliciteri,
g.a.
ureri,mullumiri
3. ObservalicealaltefalS a ca4ii pogtale.Retinetifelul in care se completeaza.
Redactalicorectmesajul.
11.o2.2012

DnnXnXuni*,
hi'1n4b lrn"hfnl
ttttnntu 12 tlnlp, Iunqn ,
l1n/ni" d2 Xtnthii.

turuli1'nni'!
lt

t.
u)Ma+.

"frL,-

Ioyaal
Adresa

Persoana
c6reiii
estedestinatdcaftea
pogtalS
(numelegi
"glxwnrf)w
prenume|e)

fur,.%filtldr.

$,,.t3"A.
V.tn.fr,.
'#.2,.
"fl{,.t&tn z
Y,o4:72000

Adresa
destinatarului

Spatiu
destinat
mesajului

Ze.nnu&21tn4,
ADrrltuLim.-at
/,t Lfzlb

aala/aa

. Or g a n i4. Scrietica[i poqtaleilustrateper,zrtuJah,b/,/kiib


s oanelordin alt d l o c a l i t a t eo. e n t r ua
zati o serbad[at"l,n Ill-,a "X
transmiteureri,informatii,
mullumiri,cu
re cu prilejul
urmd toar ele
oc azi i :z i u a o n o m a s t i c d, sosiriiprimesarbetorile
de Crdciun,de Pagti;obtinerea ve n t.
unorsuccesedeosebite,
plecareaintr-o
" Adresafi
in vita tii u n o r p e r so a n ed in g co a lSg i
excursreetc.
. Prezentati
celemaiinteresante
insotiliinvitatiile
texte pdrinlilor.
de programul
in fata clasei.
serberii,
decoratde voi.

Numerolul
-qr :.rii rrrr:ja:,::]ltt'i:]!!

1. Citilimesajulcuprinsin carteapogtaldscrisdde Vladprietenului


sau.
2.07.2012

fu.a'lnil-E,
&r/nJ lt 1&/t aL la,

. .41/n
inrt
^htu

Irtu ,.rh.Jln bnt


Jt 44121& A'tr 1.ru,

A4,ar.u.iru

"t rn+mu, ro

frl ltu $ulu,,


' lIl".d,

2. Observatinumerele
sau cuvintelecareexprima
numere.
Datigi voi exemplede
enunturicaresd cuprlndi
astfelde cuvinte.

Numeralulesteparteade vorbirecarearateun numdr.


Numeralele
se pot scriecu litere(in texteleliterare)gi cu cifre (in exerciliile9l
problemelematematice).

5. Recunoagteti
numeralele:

u,ffosn$b. Trece-ncetpe ulite


Cu trei mii de sulile.

"'!,:fffiffir

Cinemergele dimineald
tn paru prctoare,
la p6nz in doud,
iarseara in trei?

d. Judecebtu ii zise:
-Ai avutdumneatadoudpeini?
judecebr,doudamavut.
- Da,domnule
avut-atreipeini?
- Tovard?uldumitale
judecdtor,
Da,
domnule
treia avut.
-

c. Plecat-aunoue din lkslui


i cu sergentulzece
i nu-i era, zdu, nimdnui
ln piept inima rece.
\\ksile Necsandd,Penei Curcanul)

Hai, Bogdane,vrei, nu irei


Numdrdpend b trei
Llite,supdrareatrece,
Dace numeriDenJazece.

e. Dintr-unpicut doi Si trei


Straginaa prins polei.
Dintr-oraze, doue,tei,
Ghealalunecehei-hei!

{lon Cteange,Cincipeini)

6. Completali
cu numerale
scrisecu litere:
Eu am... ochi,... urechi,... nas,... meini,... degetela o mendgi ... la cele...meini.
7. Transcrieti
o probleme.Scrietinumeralele
cu cifre.
8. Scrietiproverbegi titluride texteliterarein careaparnumerale.
66

gi scriereocorectdo numerolelor
Pronunforeo
l. Cititiexemple,e.
Transcrieli
enunturilegi sublinialinumeralele.
Observaliscrierea
. Eu am noud ani gi cinciluni. Sonmeamai mare,Alina, are
paisprezeceani.
. Mamamea are treizeciFi opt de ani gi estecu cinciani mai
micd decetb6l meu.
. Bunica implinegtepeste trei luni cincizeci gi opt de ani.
Dumneaeieste cu doi ani mai micedecatbunicul.
. Tatdlbunicii,adice stebunicul meu, va implini,peste zece
ani, o su6 deani,iar strdbunicavaimpliniosu6 deani, pestedoudzeci
de ani.

2. Cititinumeralele.
Transcrieti-le
corect:
u nu, doi,
trei, patru,
cinci,gase,
gapte,opt,
noua,zece,

* unsprezece,
paisprezece,
cincisprezece,
9apresprezece,
oprsprezece,

nouesprezece

* douezeci
gi unu,
d o u d ze cig i d o i,
douezecigi noud,
treizeci,patruzeci,
cin cize ci,n o u Szect,

* o sutedouazeci
9i patru,
o mienouesute
treizecigi cinci,
douamiicinci.

gi scrieticorect:
3. Pronuntati
clasa| (intai)
clasaa llFa

II

dou5fet"
doi beieti

II

douesprezece
farfurii
doisprezece
copii

4. Scrieticu litere:8, 17, 18,24, 135.


5. Scrietimesajulunei citi pogtaleadresatebunicilor.
Folositicel pulin patru
numerate.
6. Recunoagteti
numeralele
in numerotarea
paginilor
din
manuale.Observati
in ce partesuntpaginilecu sot. Darcele

ferasot?
. Aretati
defolosire
a numeralelor.
9i altesituatii
7, Alcituiti un calendarcu datelede
naStereale m em b r i l o rf a m i l i e i ,a l e
prietenilor.
Trimiteti-lefelicitdricu ocazia
zilelorde nagteresau cu prilejulaltor
sArbatori.

8. Scrieti
un text cu titlul

Lastadion.
Folosili
catmaimultenumerale.
. Scrieticorectnumeralele.
. Subliniati
numeralele
folosite.
67

Cetotea

lui Bucur
dupeDumitru
Almag

'5 " "prn" ce a fost


penumeBucut:
odateuncioban
El i9 i p e ste atu r m ad e o i in
dintremuntigiDundre.
tinuturile
Pr im d va rpao r n e ad in L u nca
Duneriisprecrestelemuntilor

gi toamnafaceacaleintoarse,urmandcursulapelor.
Dupemultiani de drumetie,
ciobanulBucurs-a hoteretse se ageze.Astfelel
gi-aalesunfrumosloc,lajumdtatea
drumului
gi munti,pe malulD6mbovifei
dintreDundre
in mijloculCodrului
Vlesiei.
Aicia infiptBucurtoiagulin pdmantul
primitor,
ca semnde
stdpanire.
Dupanumeleintemeietorului
sau, agezareas-a numitBucuregti.[,4ultis-auoprit
primitoare
in acestelocuri
gi n-aumaiplecat.De atunci.
locuitorii
murmurau
cu bucurie:
Dambovildapd dulce,
Cin'tebeanu se mai duce.
O amenigi i - a ur i d i c a p
t e u n l o c m a i in a lt,in
mijlocul
agezdrii,
un lecagde rugd,bisericula
lui Bucur.
pand
Ea a infruntattimpul
in zilelenoastre.
Cu timpul,agezarea
a devenittarg,cetategi apoi
capitald
a tarii.
Din Cetatealui Bucursau a Dambovitei,
voievoziiauvegheat,
aparand
cuoasteapemanturile
noastre.

: locintdritcu ziduride apdrare


68

& sd rdspundum
i,. h*r.ei:6ri:

56 descoperim
sensurilecuvintelor!
primitor:om primitor(bucuros
de oaspeti);
loc primitor(darnic,bogat)d
creasta:...
o

odati

'rh Sd lucrdml

,t;,*,;*;;-i*;-;;l;ii;"i^i;***.-;;:,,;;:,;.;t,;,',

i,:,:,. .;,...,i,;
;,t,t;;..,;";.t;;.,t;,,;;;a;;;in.

1. ldentificati
imaginileprezentate.
Ardtatice simbolizeazd
monumentul.
2. Potriviliideileprincipalela celetrei fragmenteale textului:
a. CiobanulBucur
i9i pdgteaturmeleintre

Dunare.gi
munli.
*3. Povestili,oral, continutultextului.Adresati-vd
intrebari.
4. Raspundeti,
in scris,la intrebdrilenr. 1 9i 2.
5. Gdsitiadjectivepentrusubstantiveleicetate,lunce,codru,voievozi,turmd,
drumelie.

Coleclionafi,pe
grupe: ilustrate,
zii, cantece,
d e se n e ,d a te isto r ice
despreoragulBucuregti.

6. Atribuiliinsugiriomenegti;
orientadate:
ti-vddupdexemplele
pdmantprimitor18
ape ...
poHA cititisinguri
crestesemete 18
codru ...
vestiea Caii albi ai
7. lmaginafi-veo intalnirecu ciobanul oraguluiBucuregti,de
Bucur.Ce i-ati povestidespreBucuregti? FdnugNeagu,pag.73.
69

From,ursulpolor
CezarPetrescu
iPuiut Oeurs fuseseluatde nigtepescuitora
de batene9i vanatoride foci. Ei se
pregdteaude plecare,fiindcdse apropianoapteapolard,noapteacea lunge,cu viscole,
caredureazegaseluni.
Unuldintremarinari
zise:
- Numeleteu va fi Fram,in amintirea
vechiului
vas.
Fram,in limbanorvegiane,
inseamndlnainte.
Cu numeleacestaa fost vandutcirculuigi cu numele
acestaa apdrutinteiaoardpe un afiggi in ziare.
Puiula invelatde la oamenisa se poarte,sa simta,sd
gi sa seintristezeca oamenii.
se veseleasca
Ainvdlatacrobalia
gi gimnastica,
se se joace cu mingea,sa facd tumbe.El era
ursulalb,desprins
polare,deprinssd se joacegi
de gheturile
sd primeascd
aplauze.$apteani,numelelui a trecutdintardin
gi minunea
copiilor
oamenilor
mari.
tara,a fostbucuria
Acum,pe neagteptate,
Framlancezegte
in cugcalui
din fundulmenajeriei,
neinlelegand
ce se petrececu el.Acum
se dezmo4escamintirilevechi:fapturamare9i blanddcareil
alipta in pegter6,apa nesfargita,
verzuie,cu sloiuriplutitoare,
un urs alb caretot ii feceasemn:
- Haide!Nuvii cu noi,Fram?
9i atunci,Framgemeaprinsomn,agacum scancise
odatd.smulsde la barlogul
mameiucise.
Fram,ursulpolar,tanjeadupdgheturile
copileriei.
70

& sd dsound"nrlq intrebdri:

1El"
sd tucrdm!
1. Citititextulin intregimegi pe fragmente.
2. Povestiti,oral,continutulfragmentelor.
3. Realizatiplanulde ideial textului,subformade:
a. enunturi;
b. titluri.
4. Transcrieti
enunturileadeverate:
. Marinariiptecaufiindci{ aveauun ursulel'
\ se apropianoapteapolare.

maiputealnveselipeoameni'
. Framdevenise
tristdeoareceinu-i
vechiul
nume.
-nu-imaiDlacea
5. Transcrieti
numeralele
dintext.Alcatuiti
enunluricu ajutorullor.
6,Alcatuiti
enunturi
cu ajutorul
cuvin8. lmaginali-visfergitulacesteiintamghetari,
lelot:circ,tumbe,
despdns,
deptins. Dlari"
7. Formulati
enunturi
in carecuvantul l jAcititi singuricarteaFram,urculpo(podgorii,
vii se aibatreiintelesuri
sosegti, lar, de CezarPetrescu.
au viata)

Textulneliterqr

Reclona,* orticolul
l. Recitititextul Fram,ursulpolar.
. in text se prccizeazei,,lapteani, numelelui Fnm a trecutdin bre in Prd...".
. Cumcredetivoi ca erauinformatioameniidespreprogramul
circului?Cumerauei
atragisA vin5 la spectacol?
2. Observatireclamele
aperutedesprecirculStrutki,cu ocaziasosiriisale.Ce
v-aratragegi v-ardeterminase mergetila spectacol?

SPECtAC0

iEXCEPTTo]|AIf 1
7l

3. Rdspundeti
la intreberi:
. Cu ce scops-au realizatreclamelede la
pagina71?
. Ce s-arinmpla dacdnu ar existaastfelde
reclamegi informatii?
. Ce alte reclameali mai observatin reviste
sau la televizor?Pe care dintreele le-atiretinut?
De ce?
. De ce ne atrageatenliaun afigcu reclame?
. Cumcredetivoi cd trebuiesd arateastfelde
reclame?Ce cuvintetrebujepusein evidenl6?

K> Sd relinem!

4. Realizatireclamescrise9i insotite
de desenepentruun spectacolprezentat
de clasavoastrd.
5. Citili articoleprezentatein reviste
gcolare.
*6. Realizatigi voi astfelde articolereferitoarela:
. evenimente
din viataclasei;
. noutdlidespreviala plantelor
gi a
animalelor;
. poezii,povegti,sfaturipractice;
. lo c u n 9 . 4 .
*7. Scrietiin revistaciaseiastfel
oe
articole.

lmpedili pe grupe,strangeliqi
apoidiscutalireclamele
aflatepe
diferiteambalaie.
Alegelireclamele
carev-auconvins
sa cumperati
un produs.
Explicati
alegerea
reclameloi
8. Realizatio expozitiecu reclamele
realizatede voi.
'72

Coiiolbi din orogulBucuregti(recturd)


dupdFdnuQ
Neagu
,r
'6 rauin curte:bunicul9i nepotul.Dincolode gardse intindeacempiagi zapada,
iar pe acesteintinderide zapezicarenu se sfargeauniceierise zbatea,rasucitede vant,
nrnsoarea,
- Bunicule,zisebiiatul,vreausd gtiugi eu cat de largee ninsoarea.
E cat oragul
Bucuregti?
- Da,zise bunicul,credca e cat oragulBucuregti.
- Eu n-amvdzutoragulBucuregti...
n-amvdzutniciunorag.Voitoti vd genditice
eu suntmic.E adeveratce suntcam uituc...suntgi reula suflet:nu trebuiasa mazgalesc
cu cerbuneperetelecasei.Mi-avenitgi mie aga,sa deseneznigtelupi.leri ma gandeam
c-ar fi nemaipomenit
sd md schimbin cal gi sA plec pe viscolspre oragulBucuregtigi
candajungacolose matransform
in om 9i si md uit cuminghitezepadaoragulBucuregti.

- Hm,inganebunicul.
bunicule,
dacdoragulBucuregti
e
- Spune-mi,

alb-alb,caiide acolosuntgi ei albi-albi?


- Vaide capullor de cai din oragulBucuregti!
mudacicu un zambetascunsbunicul.Niciunulnu merge
pe stradedin pricinamaginilor,
toti mergpe trotuar
- Caii?zise baiatulneincrezetor.
- Da. Ce credeai?Sunt,vezi Doamne,cai din
Bucuregti,
nu-iinhamdnimeni,n-autreabd...
Acumse
schimbein viscol.Bubuiecampia,intelegice-i asta?
- Da, z is eb d i a t u lS. u n tc a i ia l b id in o r a g u l
Bucuregti.
Dar undese duc?
- Vinsd beaap5din copcade la rau.
- Mdi cai din oragulBucuregti!strigacu toate
Dutereabdiatul.

Recopitulcre
peroluridialoguldintre
1.Recititi
bunicAinepot.
2. R5spundeli
la intrebdri:
. Ce povesteabuniculnepotului
desprecaiialbiai oraguluiBucuregti?
. Cumar fi vrutbeiatulsa ajungd
in oragulBucuregti?
3. A lc dt uilit re i e n u n l u r i ,i n
legaturecu textul,in caresd se afle
numerale.

4. Scrietio problemd.
Alcatuitiplanulde
rezolvaregi rezolvatiproblema.
5. Invitaticolegiiuneiclaseparalelela
lansareaunuinou numeral revisteivoastre.
.6. Alcatuilienunturicu ajutorulcuvintelor
o data 9i odata.
7. Redactatiun mesajde carte pogtala
expediatecu ocaziauneivizitein Bucuregti.
. 8. Scrieti,dupe dictare,un fragmentdin
texlul Cetatealui Bucur.
73

1. Scrietiparintilor
un mesajpe o cartepogtate.lmaginati-va
ca ve aflatiin attd
localitate.
2. Completaticorect
adresavoastre.

Destinatar:

Nr-

Bloc

Scara-

Etaj- Ap.Sector- Judef


Cod

3. Folosiliin mesajul
scrisdoudnumerale.

ScriecorectS.- adresa;
B.- adresa9iparlialmesajul;
EB.- intregul
conlinut.

2. Scrietinumeralele
cu litere:
. El are2 cati noi.
. Noiamscris5 cedipogtale.
. SuntI creioane
colorate.

. CirculaI camioane.
. Arepe tricounumarul
1.
. Desenez
8 stegulete.

Scriecoroct S. - doudcuvinte;B. - palrucuvintg;EB.- Sasecuvinte.

3. AlcdtuilitreienunluridesTe Cetatealui Bucur.


Formuleaze
corectr
S.- unenunl;B.- doueenunluri;
EB.-tfeienunturi.

7. Realizati
trei enunturide
pentruimaginea
reclama
aleturate.
Formuleazd
@rocttS. - un enunl B. - doua
onuntud;EB.- treienunturj.

Exprimarea
acordului
saua dezacordului
in comunicare

Cemaifaci, bunico?

Ce nai kci, bunico?

MirceaSantimbreanu

,L

'f\-are rostsa lngirammotivelepentrucare


buniciisuntdraginepotilor,
iar nepotiibunicilor
Agadar,zeci,sute9i chiarmii de nepotise
afla in aceasteclipein pragulcaseibunicilorgi, cu
obrajiiimbujorati,rostesc:
- Ce maifaci,bunico?Ce maifaci,bunicule?
Ei, bine,tocmai despreacest ce mai faci?
vreausa stemde vorb6.
Exisleun ce maifacr'?spus
ca sa fie spus,de
forma.latel:
- Cemaifaci,bunico,cariapd?Spargilemne?
Mda...Am vrutsd vAdce maifaci...La revedere.Mai
treceu pe la dumneata,
sa vad c maifaci.
Nepotulse r5sucegtepe celcaiegi plece.Bunicagtieca are treburi.Altminteriar
maifi r6mas.Ea Stiece intr-ozi, un gcolarare multede f5cut:temele,un joc cu mingea,
o plimbareimpreunecu prietenii,cu bicicleta...
Se bucuracd e zi cu soare,se bucurdde
bucurianepotuluigi, totugi,in inimaei, nemdrturisit
s-a lesato umbrd,iar primevaras-a
indepertatpentruo clipa.Cu toateacestea,a douazi privegtedin nouin lungulstrazii,cu
menastreaginala ochi,gi agteapta.
Agteaptanepolii.
(povestiredinvolumulRecreatlbDare,

e^

lL Sd rdsoundem
lo intrebdril
ptopreayeti{eiiriliifAiiiii-,
1.Dececredeli
voicdbuniciisebucu. |I
alretidepre
fntr.ebarea:
3- Qp
O.
appfopre
::::1.:p!gggieqFliloibi'iri6l6ibucu.
re atuncicendsuntviz[alide neooti? | Ce kAi faci.'bihioo.'Md'aDd?Cu ce ar
2. Ce bucrniitacelivoitunilnon
I p,rt""n tnO"r[iz
: -' : : :: : ::: ::r'::::."r
se

sd

luc r dnr l

" ....1 " !t-^ r!5 n rq t6 t6 e p !q re 4 . ' s.d{ {di s{ sd4s.4;q{0te.,l t4Js4tdrJ3.:eerr{ red,l sr

povestirisau poeziidesprebunici.Enumerati
1.Amintiti-vd
insugiriale bunicilor,
aga
cum reiesdin textelecitite,dar gi din textulde fate.
2. Transcrietiultimulalineatal textulu!.Explicatiintelesulenuntului:iar primdvan
s-a indepdftatpentruo clipd.
3. Transcrieti
cuvintelecarecuprindconsoanele
mp sau mb. Datigi alte exemple.

'Jil
GT]UITATE

Povestitite o intemplarepropriein careintrebareadintitlultextuluise nu


fie de forme,ci se exprimeatitudinea
voastrafatade bunici.Alegeticel mai
pe clase.Explicatialegerea.
bun exemplucu caresd participalila prezentarea
Unltatsa7. Expdmaroa
acordului
saua dozacorduluiln
comunicrca
oraE. Folosirea
verbuluiincomunicarc,
Comunicarea
*
scdsd:Compunerea
cu Tnceput
dat . Pronunlrea
continutului
textuluiln scris.
ii scriereacu ll Siee Povestirea

75

Folosireo
verbului?ncomunicore
1. Recititifragmentedin textul
"Ce mai faci,
bunico?".Alegelicuvintecarearatdactiuni.
2. Citili un fragmentdin compunereaElenei.
Observalicuvintelesubliniate.
Spunelice exprimaele.
fl.tnn,, in t mlwU.frrioantil

.-.:-..._

nnnln*.

-:-;:---:---i.

Jtoi,

tt
tn/mxlA/n'rruL44ii,.Jz/u-d,t(ulLileXdvtaialt Lorunn.U,li,
ri&4lw Alt, At tij.i/ni.Lirru I'aIn. Iotua a'tlunlo mx,.

fraul,t"tuutw
- hv Xnal, alt n- wvtnio!

.tnuno,flrnn.

t/)ln ! al,urai" lfi"u'.


- 3"0'
^anl

NicolaeGdgorescu,C/bb;irag

. Cuvinlele:pEcem,inainteaze,admirdm,susure,
spune,adaugd- exprimaacfiuni.
. Cuvinteleexistd, este,sunt, se afle - exrfime
existenfa.
. Cuvintelestd,agteap6- exprimdstarea.
Toateacestecuvintesuntpa{i de vorbire.

k sd tucrdm!tlii&6ll{P{,1ltb116;".turiew;llgEiltit

6t;rw|ti-'it:{!!,'+t

gi subliniativerbele.Spunetice arat6ele.
3. Recunoagteli
a. Noi scriemtemele.
Andreideseneazd
o rachetd.
Azorlatrela fereastra.
Bunicul
estein gradind.
Mamascrieo cartepogtale.
Sosegtepogtagul.
Primimo scrisoare.
Bunicacitegtemesajul.

b. Zdrilede farmecpline
Strdlucescin luminig,
Zboad mierlele-ntufig
9i din codrii,noapteavine
Pe furig.
De Ia ge e-npelcuridese
Zgomotogicopiii vin.
(GeotgeCoqbuc,Noaptede vatA

4. Cititiversurilefdrd verbe.Ce constatali?


Explicatide ce nu putemcomunicafareverbe.
5. Alcatuitigasepropozitii.
Subliniativerbele.Spunetice exprimdele.
6.Alcdtuitipropozitii
dupAimagineatextului,,Cemaifaci,bunico?,iSubliniati
verbele.
'76

gi numdrulverbului
Persoono
W) 5d descoperim
singuril
1, Citiliexemplele.
Precizati
dacaactiuneaestefdcutade persoanal, a ll-a sau
a lll-a,la numdrul
singular
sauplural.
Eu scriutemele.
Scriemacum.
A scris ieri.
Tu scrii repede.
Scrietifrumos.
Au scris corect.

2. Transcrietiurmdtoarele
verbe:citili,citim,citegti,cen6n, cenhl4 nu cenl cenfi.
Dece gi-auschimbat
eleforma?Grupaliverbelepedouecoloane
astfel:
a. actiunea
estefecutdde o singurapersoana;
b. actiunea
estefecutede maimultepersoane.

Ssd relineml

Sil fUCrdml

tttPtw?jtliw;u@ilyeif}?,atdt;1.qt:ttte:s;1q&&t!/td,

persoanagi numarulverbului:
3. Completati
(eu)9tiu, persoanal, nr.singular
(el/ea)gtie ...
m e r g e m ...
(tu)gtii ...
(ei/ele)
gtiu ...
m e r g e ...
(noi)nu gtim ...
(voi)gtili...
mergefi...
4. Sublinialiverbele.Precizati,
in tabel,persoanagi numdrullor.
A tdit demultun rege vestit.El a chematIa sinepe sfetniculsdu:
- Dumneatagtii multelucruri. Vreauun vistierniccinstit.
- l/omalegepe cel mai ugordansatotiMdriata.
(dupn\,bttaire)

5. Completati
cu verbepotrivite.Precizalipersoanagi numerullon
. Ce semeni,
. Apa ...,pietrele
...
aceea...
. Pisicacu clopotei.,.goricei.
. M6!ablAndi... riu.

Pronuntoreo
Siscriereoverbului
1. Observati
scriereaverbelor:
Ana este o Scoldritd
harnici.
- Tu egti frateleei?
- Da,eu sunt frateleei.
- Nueraiierila bunicata?
- Bada.Am fostse vedemce
maiface.
- Ce iei de la farmacie?
- l au medic a m e n tpee n t r u
bunica.

Verbeleeste,e9ti, eram se scriucu e la


inceput,degiin pronuntare
se audegi vocalai.
. Nu co n fu n d a ti
ve r b e leie i g i ia cu
pronumele
ei gi ea.
2. Completati
cu: iei,ei, ia, ea,e$ti:
Tu...elevin clasaa lll-a.Sorata ... leclii
de vioare.... esteelevein clasaa lv-a.
- Tu ... lectiide pian?
- Da,impreunacu veriimei.Meintalnesc
zilniccu ...

Fotobobeigi foto mogneogului

duPalonCreange
ir
'4Sra odataun mogneag9i o babi; 9i mogneagul
aveao fate gi babaiar o fate.
Fatababeiera sluti, lene$e,tafnoasa9i rea la inim6,dar pentruce en fatamameise
alintacum s-alintdcioara-nlat, ldsandtot greulpe fata mogneagului.
Fatamosneagulu
gi bunela inima.
erainsa frumoasd,harnice,ascultetoare
Nuerajoc,nueraclacdln sat,la caresa nuse ducefatababei,iarfatamogneagulu
era opritade la toateacestea.$i-apoi,candveneamogneagul,
gurababeinu maiinceta
de spusreledesprefata mogneagului.
De aceea,intr-unadin zile, mogneagul,
fiindfoarteameratde cate-ispunea
baba,cheme
fata gi-i zise:
- Dragatatei, iaca ce-mispunema-ta
de tine:ce n-o asculti,ce egtireade guragi ce
nu e chip sa mai staiin casa mea.Du{e 9i tu
incotrote-a indreptaDumnezeu,ca sa nu se
maifacdatatagalceavedin pricinata.
Povestea
sDunecAfataa Dlecat
deacasa
gi a mersincotroa vdzutcu ochii.Pe druma
ingrijito ceteluge,a scapatun per de omizi,a
curaFt o fantanegi a ref5cutun cuptor.Aga a
ajunsla SfantaDuminice,pe carea slujifo cu
credintS,
intocmaicum i-a cerut,primind,drept
resplatd,o lada.Astfels-aintorsfatasprecasa
pdrinteascd,
pe acelagidrumpe undea plecat.
C6ndpe drum,iacacuptorulgrijitde
dansaera plincu placintecrescutegi rumenite.
Mancdfata gi, mai incolo,era fantanaplinacu
apa limpedecum ii lacrima,dulcegi rececum ii gheafa.gi mergandmai departe,iaca
parulincarcatcu peregalbeneca cearagi dulcica mierea.Pdrul9i-aplecatcrengilejos gi
fata gi-a luat cate a vrut. De acolo,fata s-a lntelnitcu cdtelugavoinicegi frumoasdce
purtala gat o salbade galbeni,pe carei-a dat-ofetei.
9i tot mergandinainte,fataa ajunsla tatalseu.
Canda vezut-o,mogneagului
i s-auumplutochiide lacrimigi inimade bucurie.

&

1L 5d rdspundem
lo ?ntrebdri:

sensurilecuvintelor!
@ 5d descoperim
rea:reade gurd,reala inima,vremerea,vorbarea
port:, . .
5d scriemcoreci!
P Sd pronunldm.
ii in interiorul
cuvintelor

1.Fatababeinua curetat
parulfiindcS
eralenega.
2. Fiicamogului
erao fiinldharnice.
3. Sdptemana
viitoarevomcitio altdpoveste.

arsf --,
50 rucron!
1. Citili,respedandintonatiapersonajelor.
2. Respundeli,
in scris,la lntrebdrile
2,3,4 Ei5.
*3, Povestili,oral, continutulpovegtii.
4. Precizalipersoanagi numarulverbelor.avea,veneau,nu lncetam,chemam,spuneli.
5. Aratatiinsusirilefeteimogneagului
gi pe celeale feteibabei.
6. Completati
asemdndrile:

imperlitipe grupe,exprimali-vd
7. Dramatizati
un fragmentdin poacordul/ dezacordul
faldde pur- veste.
tareafetelor.Explicali:
8. Desenatichipuluneiadintrecele

a.dince cauzese alintafatababei


b.ce urmeria avutreutateababei;
c. spunelicum ali fi procedatvoi, atunci
candar fi trebuftsa alegetilada.De ce?
d.purtareacereifete apreciati?De ce?

79

douefete,tinendseamade lnsugirileei.

{E(\

Citili9i alte povegtiSi povestir


scrisede lon Creangd.

Exprimorec
ocordului/dezocordului

1. Recititi,pe roluri,fragmentedin povesteaFatababeiFi fatamogneagutui.


Organizati.vein patru echipe,Alegeti-va
povegtii.
unuldintrepersonajele
Prezentati
pornindde la insuqirilesale:
faptelepersonajului,
Fatamogneagului
En frumoasd,hamicd,
ascultdtoare gi bund la
inime,cumpdbE gi chibzuiE.
Baba
ii mergeagura ca o
moare hodorogi6, cenitoare,nedreap6,rea.

Fatababei
Era stuH, lene?d,Ffnoasd, tea la inimd, lacomd, nechibzui6.

Mogneagul
Era muncitor,linigtit,
necdjit,bunla suflet,temdtor de gurababei.

2. Exprimati-va
acordulsau dezacordul
fatade faptelepersonajelor.
. Argumentali
rdspunsurile,
explicand
de ce suntelisau nu de acordcu faptele
orezentate.
. lmaginati-ve
Si relatatiurmariale acestorfapte.
* Adresati-veintreberireferitoarela gesireaunor soluliide iegirea personajelor
dintr-osituatieneplecuta:nedrep6liledin familie,alungareafetei mogneaguluig.a.
a. in c az u li n c a r e v e e x p r i m a!i
acordul,folositicuvintele:da, desigut,
bineinteles, sunt de acord, am aceeagi
perere9.a.

.,-.r douoh

b. Dacdsuntetidealteparere,
folositi
pdrerea
cuvinlele:
meaeste...;credaceasta
deoarece
...;mevoigendiFilapdrereata...
parerea
3. Exprimati-ve
in legelure
cu
faptelepersonajelor:

Jr.v"Dg-llorsm@ud
Realizati
dialoguri
cufaiamogneagului
gi cu fata babei.Spunefi-lece va place,
dar gi ce nu vd placedin purtarealor.
A l e geli un t on p o t r i v i t .E x p r i m a t i - ve
gi in fata babei.Credetice i-ar
Tncrederea
plSceaacestlucru?Ce urmeriar putea
aveao astfelde atitudineDozitiva?

Ceilrei iezi

lBuiPdcdiir.

Iepurele tobogor
Spiridon ngheli
ca o vdduvdce era.Eu,fratelegi
Mama a pusfurcain spategi a iegitpe poart6,
sora,cat ulcelele
de mari,am remasin gospoddrie.
Cato fi muncitmamain ziuaaceeanu gtiu,dargtiuce pe seards-aintorscu un
puide iepureselbatic.
gi,undefugeapuiul,fugeamgi noi.
Ne bucuram
nespus
impreund
Cands-a lesatfrigul,l-amurcatdupdcuptor.Doarce intracinevain casegi,de
dupecuptor,
apereau
doueurechi.lepuragul
voiase vaddcinea venit.lardacdne luam
joaca
gi uitamde el,incepease batdcu lSbutele
cu
in horn.Parcdbdteatoba.
Agaa trecutiarna.lepura$Ul
s-a fdcutmare.Ne-amsfatuitcu mamase-iddm
drumulla camp.Parcdil vedeamrupand-o
la fuge,apoi,ridicandu-se
in doudpicioare
9i
uitandu-se
lungla noi...
- Vomaveain cempiepurele
nostru.El ne e ca neam.Vaaveapuigi vorveniin
ospetiepe la casanoastrd.
Darintr-ozi vinela noi mogAndrei.
- O se radStot satulde voi,dacdii dati drumuliepurelui,
ii spuneel mamei.
Nul putelitdia?Gatacrescutil lesatiin drum?
A douazi, candne-amtrezit,mamanu-gigdsealoculde vinovata.
Pe maseera
carneade iepure,darnu s-aatinsnimenide ea.$i mamaplangea
cu noi.
ln noapteaaceean-amavutsomn,iar candsd adorm,parcdse f6ceacd iepurele
batetobain horn.Adice:de ce dormi?Nuvezicd vinemogAndrei?Scapa-md!

sensurilecuvintelorl
W 5d descoperim
bate: batetoba,batedrumuldegeaba,il batela cap.
joaca:. . .

P Sd pronunldm.
5d scriemcorect!
Scriereacu ee -It
1.Mamaa muncit
in ziuaaceea.
2. LuimogAndrei
i-avenitideea.
3. lepuragul
alergape alee.

fu sd lucrdrn!

1. Citilitextulin intregimegi pe roluri.


2. lmpddititextulin fragmente.
Atcdtuitiptanutde ideiat textului.
*3. Povestili,in scris,continutultextului,dand
rdspunsurila intrebdri.
4. Alcetuitienunluricu ajutorulexpresiilor:cet ulcelelede mari;a rupt-ola fuge;se
fdceacd...
5. Alegetiverbeledin primulalineat;precizatinumarul9i persoanator
6. Subliniati
verbele:
Un iepuragalb alerga pe l6ngd ea. Fetila nu vorbi. lepuragulprivi ceasorniculdin
buzunarFetilafugi. lepuragulintrd in vizuine.
7.Alcatuitienunluricu ajutorulverbelor:ia, ludm,iau,iei,enm, suntem,este,egti.
8, Spuneticumigi imaginacopilulcA va fi despa(ireade iepurag.Cumvedeael in
viitorrelaliacu iepuragul?
9. Explicatiintelesulcuvintelorcu care a convins-omogAndreipe femeiesd taie
repura9ut.
10.Spuneticum ali fi procedatvoi,
Scrieliun scurttextdespreintamdaceeratiin loculmamei.Dar al copiilor? plarea
unuiiepuras.
11.Datiun alt sfergitpovestirii.
'12,Realizalidesene cu iepuragul *
ragulAlb,
de LewisCaroll,pag.84.
tobogar.Amintitl-vacantecedespreiepura$r.
Citili9i alteintampldridin carte.
82

Visullui lonut
compunere
cu?nceput
dot
l. PovestitiintemplareadesTe lepureletobogar.
2, lmaginati-vdun alt cursal acesteipovestiri,pomindde la inceputulurmetor:
Este 6rziu. Toliai caseiau adormit.
Ionutse vedealergendpe o potecddinpddure,aldtui de iepurag.
- Gata,am ajuns!IaE cd1ulata!Aici nu va venimogAndrei.

povestirea,
3. Continuati
plan:
dupeurmatorul
a. lepuragul
areo cdsutain padure.
c. lepuragul
lefaceo surprize
dePagti.
I
b. Copiiiil viziteazd
cu bucurie.
I
d. MogAndrei
regretigandulsdu.
4. Scrieticompuneri
dupainceputurile
dategi cu ajutorulplanuritor
de idei:

o tumiad.
ianEvbie'FeOatA* JoacQ
auie.Duidberzecabeup| WAryAnd

Scriqto cornpqqqre
dupa itdr'.

"
"

o* gfiiai-iran.
eitur

'
d DEatwtct,DAg { Andrnib:d
iri6kiaij iiniape zllnbcu iryuragql
dinorAnS.
Qebucurogleraul

Aliso gi IepurogulAlb ltecturay


LewisCaroll

groaznicdecAndgedeapemal,lengd
. fl lisase plictisea
soraer sr n-aveace face.
Deodate,un iepuragalb, cu ochiide margean,alerge
chiarpe l6ngi ea.Alisanu se mirdnicicandil auzipe iepurag
bombinind:
- Vai,vai!Am sd intazii.
Dar,cdndiepuragul
se uitela ceasornicul
din buzunaru
vestei,Aliseifl dedu prin gandcd n-a mai vazutniciodataun
astfelde iepuraggi o lue la fugddupdel. lepuragulintrdintr-o
vizuind,
iarAlisail urmd.
Vizuinaiepurelui
o dusepeAlisaprintr-un
tunel,apoio
lui bruscla vale.Fetilalunecain jos ca intr-ofantandadance.
- Ei, gAndiAlisa,
dupdo cadereca astanici n-osd-mi
pese
mai
candmdvoida de_adurapescerjsaude peacoperig!
Mdintrebcetelegheam stebetd de candtot cad?Voifi aproapede centrulpimAntulup
Deodate,buf!Cdzupe un malddrde crengi.Deasupraeraintuneric,iar in fatese
intindeaun coridorlung,in capdtulcaruiazeripe lepuragulAlb.
Alisaalergadupeel, pana
ce ajunseintr-osali lunge.Pe o mdsulade clegtar,vezuo cheilede aur Deschisecu ea
o ugiteSi,printr-omicddeschizdturd,
zdrio gredinefermecetoare.
Darcumsd treaci orin
deschizature?
Fatase intoarseIa mesula.Acoloaperuo sticluldcu o etichetdpe care
scria:bea-m5!
- Ugorde zis: bea-ma!Dardaci e otrav6?Cumpe sticlutenu scriaotrave,Alisa
gustaSi,vazandce e bund,turndpe gat toatabeutura.
- Ce ciudatmd simt!
(dinvotumulAIice in Tan MinuniIot,

Reccpitulore
1. Respundeti
la intreberi:
. Din ce cauzaau inceputperipeliile
Alisei?
. Pe undea cdletoritfetitra?
2. lmaginati-ve
ce credetice s-a intamplatin continuare.
3. Completati
cu verbe:
. lepuragul
... pe langaAlisa.
. Alisa... pe crengi.
. Ea ... o cheiti de aur.
. Cu cheita...o ugita.
. Pe masi mai ...o sticluF.
84

4. Alcdtui{ipatrupropozitiicu ajutorul
verbelor:cftesc,vine,vommerge,agteaptd.
5. Scrietipropoziliicu ajutorulcuvinteloti fiindcd,licee, alee,idee,cheie.

'l3lli1%*r,,o
r@c

joculuispuneverbela
Conducatorul
persoanal, numdrulsingular.Cel numit
sch im b efo r m ave r b u lu i,tr e ca n d u-l
la
persoana
plural_
l, numerul

1. Citititextul,respectand
semnelede punctuatie.
Bunicapleacdla Sinaiapentrudouesdpameni.Noiam terminattemele.Vommergela
gare.
- Nu uita de floile dinghivece,Dana!
- Cumse uiL bunico?
Dar Danaa uitatde flori. Cu o zi inaintede venireabuniciisi-a amintitde lndatofirea
- Le voiuda astezi.Nu au elegurd se vorbeasce...
CiteitecorectS. - cuvintele;
B. - cuvintele9i respectipa4ialintonarea
enunturitor;
FB.- textulinintregime.

2. RAspundeli,
in scris,la intreberileurmdtoare:
a. Ce a rugat-obunicape Dana?
b- De ce nu a udatDanaflorile?
c. Cuma descoperitbunicafaptulce florilen-aufost udate?
Rdspunde
corectS. - la ointrobare;B. - la doueTntfebSri:
FB.- la treifntreb5ri.

3. Scrietidoudenunturiin caresd vi exprimati


acordulsau dezacordul
fal6 de
purtareaDanei.Arataticauza.
Alcetuieste
enunlurile:
S. pa4ial,cu unelegfegeli;B.- pa4ial,cu pulinegregeli;EB.- gdsegtecauza9i se exprima
corect,

4. Alcdtuiticateo propozitie:
a. cu ajutorulverbuluistropegtei
b. cu ajutorulvetbuluiinvdl,trecutla persoanaa ll-a, numerulplural;
plural.
c. cu ajutorul
unuiverbla persoana
a llFa,numarul
Lucreaz5corect:S. - cerintaa; B. - cerintelea gi b; EB.- celetreicerinte.
x:t

Tnlelegerea
conlinutului
mesajului
l/estitoriipindveii

Vestitoriiprimdverii
GeorgeCogbuc
Dintr-alte
teri,de soarepline,
Pe unde-alifost 9i voi $reine,
Veniti,dragipasari,inapoiVenilicu bine!
De frunzegi de cantecgoi,
Pldngcodriicei lipsilide voi.
In zareacea de vecialbastrd
Nu v-a prinsdragosteasihastre
De ce-atilesat?Nu v-a fost dor
De taravoaste?
N-aliplansvezandcum trece-nzbor
Spremiazenoapte
norde nor?
Voiati cantatcu glasfierbinte
Naturiicaldeimnurisfinte,
Ori doinedragi,candv-atiadus
Denoiaminte!
Strainilorvoi nu le-alispus
Ce doineca a noastrenu-s?
$i-acumvenilicu dragin tard!
Voirevedelicampiaiara,
9i cuiburilevoastre-ncrangl
E vari, vard!
A9 vreala sufletsd vd strang,
Se rad de fericit,si plang!
Cu voi vinflorile-n
campie,
$i noplilecu poezie,
$i vdnturiline,caldeploi,
gi veselie.
Voitoatele luaticu voi
inapoi!
$i iar le-aduceli

. Scdereacu m inaintode consoanele


Unitatea8-lntelegerea
conljnutului
mesajului
b saup. parteade propozi$e.
subiec'tul.
prinsubstantiv
subiectul
exprimat
gipronume
personat.compunerea
gidupdunplandoid;i
dupdilustralii

86

5d descoperim
sensurilecuvintelor!
plin:plincu ap5;plincu soare;plinde viajd;plinde rod;plinde sperante
trece:...

W Sd pronunldrn.
5d scrien corectl
m p,m b
. Infloresc
clmpiile.h
. Naturaigi schimbachipul
imbogatindu-se
de culoare.

&9 Sd lucrdml

:":}1.1,'rj;.ir'r

${&.:;i.i{]:!rr

1. Cititi poezia.Descoperiti
starea sufleteascea poetului.Recitalipoezia,tinand
seamade intelesulmesajului.
lAveti in vederefaptulce pauzelenu se fac intotdeauna
la sfargitulversului.
Exemolu:
ln zarea cea de vecialbaste
Nu v-apins dragosteasihasbede ce-atildsat?
2. Ce fel de insugirile atribuiepoetulcodrilor,
candspune:
Pl6ng codriicei lipsiti de voi.
3, Explicalilntelesulversului:Cd doineca a noastrenu-s Tinetiseamade faptulca
doinaesteun centecde dorgi de drag,specificromanesc.
4. Ce stari sufletegtiexprimacuvintele: de cenbc goi, pleng codrii, dragoste
sihaste.
5. Ce stdrisufletegtitransmitepoetul
cu ajutorulcuvintelor:veniticudrag;revedeli cempiagi cuiburile;se red de feticit;
cu voi vin florile....noplile cu poezie gi
veselie.

6.Alcatuiti
enunturi
cu ajutorulcuvintelor9i expresiilor:
de
soarepline,de
ldi
cenbc goi, zarea cea de veci albastrd,
glas fierbinte.
8 . De s e n a liu n t a b lo u in s p ir a td e

acesteversun.
CititipoeziaRapsodiidepimdvard,
pag.94.
de GeorgeTopirceanu,
8'7

Cuvdntul
- porfede propozilie
Subiectul
W 5d descoperiml
. Spunetice suntca pdnide vororre,
. Spunetidesprecine estevorbain
cuvintele:izvoarele,codrul.florile.
fiecaredintrepropozitii:
.ln ce condiliidevinacestecuvinte
lzvoarele
suspine.
pa4i de propozilie?Observatiexemptete
Codrulnegrutace.
alaturate.
Dormflorilein gredina.

1& 5d retineh!

fo sd lucrdml

1. Ordonalipedilede vorbiredate,astfetincatsa poatedevenipi4i Oepropozilie.


Subliniati
subiectele.

se, pasdrelele,
in, aduna,
cuiburi

pe, trece,ape,
lebdda

ea, printre,se
culcd,trestii

lun6,se ridica,
mandra,
pe
cer

Preciza$petile de vorbireprincareau fost exprimatesubiectelede mai sus.


. Constatdm
cAsubiectulpoatefi exprimatprin substantivgi pronumepersonal
2. Notatisubiectele
cu S gi parteade vorbire,dacde substantiv
cu s si dacae
pronumecu p. Observatiloculsubiectului
in propozilie.

. Primdvaraa sosit.
. Adieun vantcdldu!.
3. Completaticu substantive
care se
fie subiectein propozilie.Verificati-ve
cu
ajutorulinhebirilorcine? saudesprecine
este vorba in propozifie?.
.... strelucegte
pe boitacerului.
. .-. zboarddin floarein floare
. Am auzit... mormeind.
. Pe crengiciripesc...
vesele
4.Alcetuilicincipropozilii
in caresubstantiveledatese fie subiecte..
lalelele.nodi.
mama,Azor bunicul.

. Pdserilese intorcla cuiburilelor


. A invezit codrul.
. AndreialeargAin poienite.
. El iubegteacestanotimp.
5. Scrielicinci propozilti.Stabititisubiectelegi pedilede vorbireprincaresunt
exprimate.
.6. Alcdtuitiun scurttext
desprerandunele.Subliniati
treisubiecte.

O zi de primdvcrd
qi l. M. gtefan
dupaDinuMoroianu
'l$,a te martie'1906era o zi de primdvare
cu cersenin,albastrugi putinvant.La oratreidupe
amiazd,automobilulzbutdtorcf,nstuitde TraianVuia
se pusein migcare.Dupdo rularede aproximativ
50 de metri,se desprinsede pdmantgi zburespre
uimireagi admiratia
celorprezenli.
A parcursin zbor
12 metri,la o ineltimede aproximativ
un metru.
Pentruprimaoare,o magindcreategi condusede
om a reugitse se desprinde
de sol prinmijloace
proprii.Era adeveratul
act de nagtereal aviatiei.
TraianVuias-a ndscutin anul 1872,inh-un
sat dinapropierede Lugoj.incdde pe bdncilegcolii,
in mintealuia incepd sa seinfiripevisulde a zbura.
- Crezica-i cu putinle?fl lntrebael pe fiul
invalatorului.
- Nicigand!il necdjeaacesta.Niciin legenda nu le-areugitoamenilor
sd zboare.
- Eu am sd zbor!replicamiculTraian.
Au urmataniide liceugi studiile
in lara.
La 30 de ani ia caleaParisului,
centrulaeronauticii
mondiale,pentrua-gi inf5ptuivecheadorinle:automobilul
zbuEtor.
Rdspunsul
nefavorabil
al ComisieiAeronautice
Francezenu l-a descuraiat.
El nu
considerazborulcu un aparatmaigreu decetaerulo himed.
Credeain fortelesale.
PrinTraianVuia,urmatde AurelVlaicugi HenriCoanda,geniulpoporuluinostru
contribuind
la dezvoltarea
aviatieimondiale.
Si-ag6sito stralucitdintruchipare,

1r, qAnl"u /'li" nnhrlln r4nuntt

& sd .dspund.mlo ?ntrebdri:

sensurilecuvintelorl
@ Sd descoperim
ia : ia cartea;ia avionul(pleacdin caletorie);
ia exemplu;ia caleagtiinlei.
g r eu: . . .

@ sd pronunldm.
5d scriemcorectl

. inLusoj
"r"u
'u, 'r1iJ'$o,'.
. lncd de pe
gcolii, Vuiavisasd zboare.
bdncile
. Aveazece ani.
. Au urmatanii de liceugi studiilein afara
terii.

5d lucrdrnl
l. inlocuilicuvinteleevidentiate,
cu altelefolositede autor.
tnmtnea tut I raranVuiaincepuseae ia nagterevisuldea zbura.Celorcareil necdjeau,
el le rdspundea cd acest vis esterealizabir.EI nu considerazborulcu un aparatmai greu
decetaerul ca fiindceva imposibil.
2. Scrietinumeralele
intalnitein text.
5. Ardtatitreseturile
moraleale lui
Precizalievenimentele
legatede aceste TraianVuia.
date.
6. lmaginati.vace s-arfi intamplat
planutde idei.
3.Alcdtuili
daci
in ziuade 18martie1906,automobilu
i4. Povestititextul,in scris,dezvoltand
zburdtornu s-arfi desprinsde la D5mant.
planulde idei.
lmpe{ili pe grupe, documentati-vd gi discutalidesprerepreExplicati
inlelesulindemnului:
Fll
zentantide seameai poporului
demncendpierzi,fii mode cend
rom an, c u n o s c u tdi i n t e x t e l e
ce9figi!
studiate:Cuza-Vodd,
Ciprianporumbescu,
Cititi legenda lcar gi Dedat,de
TraianVuia9.a.
AlexandruMitru.

rt

EF

90

De-alelul lSr8lrtr{'

Predicotul.
predicotului
Acordul
cusubiectul
@ 5d descoperiml
. TraianVuiaa copilarit
langdLugoj.
. El a construitprimulautomobilzburetor.
.AvionulluiVuiaa zburatpe18martie'1906.
. Noi cinstimmemoriainventatorului
roman.

&

5d rdspundem
lo lntrebdril
cine

Ca partede propozitie,
verbula copipredicat.
larit este
predicate
Numitigicelelalte
exprimate
prinverbe,din propozitiile
de mai sus.

& sd relineml
t:'--

lii

aiulqrul
intreMriloi:Ce8e sFtne despre...(eqbhcQ?
Oefacel
O pibpo2ithareun slngurprbili<i61.'

Bu sd lucrdm!

Itr4a;;tf:1.rtl'::r

;r;irj,:::r.i

i!!i.it:'

!,t1-1a.

i,

2. Precizalisubiectele
din urmatoarele
exemple.Notatipd(ilede vorbire
9i predicatele
princaresuntexDrimate.
. Zboarao rachetd.
SP
. Vuiaa cititcu atentie.
. Copiiivadun avion.
. Alin aleargavoios.
SV
. Oameniiinventeazd
. Griveifugedupdel.
magini.
3. Stabilitisubiectelegi predicatele.
Observaliloculpredicatului
in propozilie.
. Eleviideseneazd.
. Copiiivor organizao expozitie.
. Rdsunecantecul
. Sorinadunalucrdrilecucului.
. Ancaa coloratdesenul.
. Suni clopolelul.
4. Notatisubiectele
cu S $i predicatele
cu P
Unom mergela treabalui prin munte.
Deodatd,el audeunglas. OmulvineEngd vegeune.Acolo,
sub o piatrd,sE un garpe.
Piatraa cezutpesteel. Omula umitpiatra.5aryelea iegitbucuros.
(dupAPtrelspirescu,Judecatawlpii)
qt

6. Scrietipropozitiiin care urmetoarele


verbe
se fie predicate:scrie, citeete,a construit,vom
organiza,nu late, cenfim.
7. Observatiimagineaalaturatd.
Alcatuillpatru
propoziliiin care predicatul
sd fie exprimatprin
verbe,persoana
a lll-a,numdrul
singular.

Acordulpredicotului
cu subiectul
@ 5d descoperim!
1" Citi[iexempleleurmdtoa
re, apoirespundeti
la intrebdri:
. Vrebiutaciripegte.
. Ce numdrare substantivul
careestesubiectin
. Vribiuteleciripesc.
primapropozitie?
Darcel din a douapropozilje?
. Frunzafotnegte.
. De ce gi-aschimbatformaverbulcareestepre,
. Frunzelefosnesc.
dicatina douapropozitie?
Darceldina patrapropozitie?

& 5d relinem!

i eciaii'&g{qlqce&l
!{s.iii&6i4i!i:ill::i::'tiililifl
:,i;i}iit,

5d lucrdm!

.:1!1ni:g@iEjj:6gi;gdtJ:gi4:i*i:j!:daLtei*g;i*j&rsi!t4jf6&I!ij!!Eg

2. Realizatiacordulintre predicate9i subiecte.


. Andrei(citesc)cadi.
. (Ciripeste)peserelele.
. R6urile(curge)zgomotoase. ( T r e ce a
) vio a n e lece le m ai
. Ghioceii(a inflorit)in crAng.
mooerne.
. Pe ramuri,veveritele(sare).
. (Au rdserit)soarele.
3. ldentificati
subiectele(S) 9i predicatete
(P). Precizatinumarulsubstantivelor
care
suntsubiectein propozitii.
. Copiiimergin excursie.
. Ghidulvorbegteclar.
. Adieun vanticel
. Campula inverzit.
caldut.
. Andreiprivegte
. Un iepurefricosfuge.
padurea.
4. Trecetila numdrulpluralsubstantivele
caresuntsubiectein propozitii.
Transcrieli
propozitiile
realizandacordul:
Fata a pomit iar prin pedure.Baba a venitchiar in fata ei. Teneraa intrebatdespre
bbeda argintie.Red curgealinigtit. Lebedaaveao coroandde aurpe cap.

JOC

ooP00o0h0s
G@OPdEtrEaffi
flRpPp:tlflh0

Jucdtorul
carea alesbiletelulcu numdrulI
incepejocul. El spuneo partedin propoziliecare
sA cuprindefie subiectul,
fie predicatul;
celalalt
jucetorcontinudpropozitia
realizandacordul.Dacd
nu a gregit,incepeel jocul.
92

5. Alcdtuitipatrupropoziliidespreneobosita
activitate
a luiTraianVuia.
Precizalisubiectele
gi predicatele.

Hristoso ?nviot!
AlexandruVlahuF
Au tremuratstepaniilumii
La glasulmareluiprofet
au vazutin fiul
$i-undugman
Dulgherului
din Nazaret!

El orbilorle de lumine
$i mutilorle dd cuvant,
Pe cei infirmiii intaregte,
Pe morliii scoalddin mormant.

El n-a venitsd razvrdteascd,


Nu vreapieireanimenui;
pejos,colinde
Descult,
lumea
multi
hulesc
in
urma
lui.
Si

tuturora,deopotriva,
^$i
lmpartedarullui ceresc$i celorcarecredintr-insul,
9i celorcel batjocoresc.

9i multicu pietreil alungd


$i rAdde el ca de-unsmintit;
lisuszambegtetuturora
Atotputernic
ai smerit.

,,Fitiblanzicu cei ce vd insulte,


lertatipe cei ce vi lovesc,
lubilipe ceice-ncontravoastrd
Cu vrdmSgiese pornesc!"

la intrebdril
Ji 5d rdspundem
L Ce s5rbdtoresc
cregtiniide Pagti?
2, De ce esteaceastacea mai mare
serbdtoarecregtine?

6* sd lucrdnrl
1. Memoratistrofelecarevd placmai
mult.
2. Transcrieti
ultimastrofda poeziei.
3.Alegeli
indemnuri
dinaceastdstrofd.
Ex.: lili buni, iertali...
lmp5rlili pe grupe,alegeti:
Cdteo faptd bund,petrecutein
clasavoastrd.
Prezentatifapla gi spunelice
intorsdturaar fi luat intamplarea,
daca
personajele
ar fi procedataltfel.
4. Scrielicaligrafic:

7'(nafun,inn',nJl
93

Felicitorea
. Observali
felicitarea:

flru7r,Amw&
hrnt{t wldt
uani,ht*nzkb
"at,ltnilylaanlahilk4ltwltls,

,*h

Jftnhio,

. Realizati
gi trimitetifeliciteri
cu ocazia
sdrbdtorilor
de Pa9ti,de Creciun,
de Anul
Nou,cu ocaziaunorsuccesedeosebitegi
a unorevenimente
importante
din viata
familiei.

5:T,*i,,".d&

GeorgeToplrceanu

Sus,princranguladormit,
A trecutln tainemare,
Decu noapte,risipind
$iruride margeritare,
Dinpanerede argint,
Stolbalai
De Tngeragi
Cu alai
De toporagi.
Primevar6,
cui le dai?
Primevard,
cui le lagi?
Un nor sihastru
Aduna-npoale
Argintultot.
Cerule-albastru
Ca o petale
De miozot.

Exercitii
1.Se resDundem
la intrebari:
. Cinea trecutprincrang?
. Cea risipitprimivarain taindmare?
. Ce staresufleteasca
transmit
versurile?
2.Selectali
expresiifrumoase
dinpoezie.
Folositiastfelde expresiiin compunerea
despreprimava16.

Primdvoro
compunere
dupdilustrotiegi dupdunplcndeidei
.Alcatuitio compunere
dupSilustratia
de maisusgi dupeplanulde ideidat subforme
de intreberi:
1. Introducere . Ce anotimpa sosit?
. Cu ce poatefi asemenataprimevara?
. CumincaEestesoarele?
2. Cuprins
. CaresuntvestitoriiDrimdverii?
(Ce putetispunedespreghiocei?Dar desprepeseribceletoare?)
. Ce se intamplein gradine?
(Cefac Aazele,copiii?Cu ce se imbracepomii?)
.
3. Incheie.e
De ce va placeacestanotimp?Ce sentimenteaveti odatdcu
sosireaDrimaverii?

-\Trada
tecTUro

ll/ld gendescadeseori.dragutmeu copil. dacd si pe


stradeb po4i cu aceeagigrije de caredai dovadeacasesau la
Cedezi tu oare cu respect locul, dend voie sd treace
inainteata un bdten, un inftrm,un om cu o povare,o femeiecu un copilin brale?
Dacd vezi o persoandce a funecatpe trotuaf sari sd-i dai o mene de ajutor?
Dacdun copilmai mic decetfine e singur9i pange, te interesezide necazultui? incerci
sdJ ajuti?Ridicitu oaredejos bastonulunuibeten?
Incerciseimpacidoi copiimaimicidecettine?Teindepeftezitu oarecugrabdde
aceioamenimaricaresuntviolenlipestradd?Puftarealor esteo insuld la adresaomeniei.
Ea ar inespriinimata bund.
flive7ti tu o1!e cu inlelegerecopiiiorbi Fi muti? Tegende|ti la suferinlalor? Te
po1i..prietenos
cu ei?
tiioare ce sd faci cu hertiade la biscuili?ili imaginezicumararAb o
stade in caretoa6 lumeaar aruncagunoaielela voiainamparii?
tii tu oare cum sd treci stradaferd a te expunepericolelor?$i dacd
gtii,respeclilntotdeaunaregulilestezii?
Tineminte,dragulmeu,educaliaunuipoporsejudecdcelmai repede
dupeabnlia pe careacestao acorddstrezii.
Stradaeste un spaliual respectului!
(dupAo ideede EdmondodeAmicis)

Recapitulare
1. Recititifragmentedin text, pentru
aprofundarea
conlinutului
textului.
2. Spunetice facetigi ce nu facetidin
ceeace cuprinde
scrisoarea.
3. ScrietiSasecuvintecaresd cuprindd consoanele
aleturate
mb saump.
.Alcdtuitipropozitii
cu ajutorulacestor
cuvrnte.
lrnoa4i1iPe gruPe. alegeti-ve
,#h.
-'
pestracateuntaptce se petrece
S-:
pdrerilepropfll
SCS-. , Oa Prezentali-vd
tr f, ' legatede astfelde intamplari.
Gesitisolutiide rezolvare
a unorcazuri prezentate.
4. Prccizalisubiectelegi predicatele
propoziliilor;

. Primdvara
a adusfloripe alei.
. Copiiialeargdveseli.
. Rdsunacodrulde cantece.
5 . Alcd tu ilicin cip r o p o zitii
in ca r e
urmdtoarele
verbesd fie ptedicale:au,
inflorit, strdIucegte, construiesc, zburde,
culeg.
6 . Alcd tu ilip a tr up r o p o zitii
d e sp r e
primdvara.
Subliniati
subiectele
Si predicatele.

1. Cititicu atenlieghicitorile.
Gdsigrespunsurile.
Florletroeitqni-q^
-' '- .
Ariple9l"au'debifrlg'"
3L desprksddiii i62ifrb;'-

cecredelzlniS"b{ibffi

"""i;;;;;i;;;
Gdsesterdspunsul
@rectpentruiS. - o ghicitoare;
B. - doueghicitod;EB.- treighicitori.

pe carepoetulAlexandruVlahutale prezintdin strofa


2. Alegelitreiindemnuri
urmdtoare:
Fitiblanzicu ceice va insulte,
lubitipeceice-ncontravoastrd
Cuvrdm6giese pornesc.
lertatipe cei ce vd lovesc,
AlegecorectS. - un indemn;B. - doueindemnuri;EB.-treiindemnuri.

3. Formulati
treipropozitii
in caresa folositi:
a, un substantiv
comun,calsubiect.
propriu,
b. un substantiv
ca subiect.
c. un verbla persoanaa

numerul
singular,
ca predicat.

rormuteaEco @

. Exercitiude autoevaluare
in func[iede recomanddrile
cuprinse
in lecluraStrada,apreciati
atitudinea
voastrd
CUS . , 8 ., EB.
96

Comunicarea
desprepersonajegi fapte

Tablouride vord
GelluNaum
Ce ne canteAmedeu?
- Uverturala Orfeu.
Dar,candnu-tipui pdlerie,
Chiargi ferdmelodie,
Capul,sigurcAte doare.
Cunoscandacestsimptom,
Deseorivdzutla om,
lataceApolodor,
lmpreundcu llie,
Cardumbraunuipom
Langdmuzicantul
lor.

lata-lpeApolodor,
Fost,pe vremuri,celetor,
Se retinemcel pulin
Faptulca e pinguin.
L6ngdel eAmedeu,
Cel maicumsecade
leu,
Cant6rella clarinet
$i, dincandin c6nd,poet.
Blonduldin fotografie
Estecangurul
llie.
FiindcanguIagadal
Are gortcu buzunar.
(dinvolumulAdouacafte cuApolodo)

fo Sd lucrdnr! i *i,=ef:Eg.9}=rxtrntti.l?lP::iteugrr-i"b1 :r4tr$e? !l:;i'!l:,r.1i. 1


1. Observaliimaginile.
Citilipa4iledinpoeziecarese referdla personajele
dinimagini.
personajelor.
2. Transcrietinumele
Descoperiliinsugirigi fapteale acestora.
pdrtilehazliidin poezie.
3. Cititiqi transcrieli
4. Alcetuili enunturicu ajutorulcuvintelor pinguin,cumsecade,clarinet,poet,
cangurul.
5. Desenatiun personajdin poezie.Alcetuitio ghicitoare
despreel. Completati
mapa
personajelor Iiterare.
Unltatea9.Comunicarea
gisecundare
desprepersonaje
depropozilie.Propozitia
simpld
Sifapte'Pi4ileprincipale
9ipropoziliadezvoltate.Scriereaculiterax.Compunereapebazaunorcuvintedesprijin

97

un zugkv

Dumitdle

FantanS
Fantana
de ta
de
laBrebu
Brebu

gi culoore
Lumind
dupdNicolae
lorga
')fil\arele
pictorgtefanLuchians-a n6scutin anul 1868,in comunaStefdnesti
din Botogani.
Copileria
in Bucuregti.
Se interesacu pldcerede locurile
Si-apetrecut-o
natalegi ascultacu luare-aminte
povegtidespremeleagurile
lnsorite,undevezuselumina
zi l ei .P arc as e v e d e aa l d t u r id e c o p iiisa tu lu i.co lin d d n d
gtefinegtilor.
imprejurimile
lubeaflorilegi gazele,luminagi
culorile,pe carele priveaindelunggi ele ramaneauintiparitein
mintealuiln Bucuregtiascultacu pldcerecantecelede flagneta.
A studiatcu pasiunein tard,apoiin cermaniagi in
Franta.Cei care l-au cunoscutl-auindragitrepede,pentru
bunatateagi sinceritatea
sa. Era un exemplude modestie,
vorbeapulindespreoperasa.
Ne-a ldsat tablouricelebre: Un zugraUMuncitoricu
povei, Spdldtoreasa,Iama,Anemone,Maci,Albdstrele,Casalui
MogGheorghedin Brebu?.a.
Unzugravesteunuldintrecelemaiemotionante
portrete
din picturaromaneascd.
Pictoruligi redachipulobosit,dar plin
de bunetategi de blandele.
Timpde cincisprezece
ani, mareleartista dus o viale
ch i n uit oar e,leg a t d e p a t u l d e s u fe r in ta .Cu e fo r tu r i
punandpe cei din jur sa-i lege pensulade
supraomenegti,
pictorula continuatse lucrezecu o pasiune
degeteleparalizate,
eroice.
gtefanLuchianfac partedintezaurul
pictorului
Tablourile
picturiiromanegti.
98

@ 5d descoperim
sansurilecuvintelorl
remane: remane
in urmd;ramanepe ganduri;
ii rdmane
lntipdrit
in mtnre.
pune: . . .
*

lP sd pronunldm.
5d scriemcorect!
Liiera x

. EraunexerFplu.
. Chipul
sduexprimabundtate.
. Aveao vointdextraordinara.

e-xem-plu
e-xa-men

ex-pri-me
ex-tra-or-di-nar

e-xact
ex-pu-ne
Se scr ie x g i se p r o n u n teg z in
exemplele
dinprimacoloane;se scrie
gi
pronunte
x se
cs in exemplele
din
ceade-adouacoloand.

H;es6 lucrdml .i,+;;;t;;;";;-;:;;&:;;;


planulde ideial textului.
1. Alcetuili
2. Transcrieti
fragmentulin care sunt
enumerateo partedin lucrarilepictorului.
*3.Povestiti
textulinscris,dupdintrebdri.
4. Alcetuitienunturicu ajutorulcuvinlelot: celebre,modest,natal.
5. Scrietienunturicu ajutorula patru
cuvintecarecuprindliterax. Cititicorect
cuvintele.
impn{ili pe grupe,alcatuitio listd
cu faptelepictorului.
Descoperiti
ins ugir iles u f l e t e g tai l e p er s o najului.Realizali
corespondenteintre
faptele
gi insugirile
personajului.
6. Privili-vein oglinde.incercafisd
desenatiun autoportret.
Documentali-ve
in legdturdcu creatia
pictorului,
consultand
un albumde picture.
Seiciilede ia Chiajna

Pdrfileprincipole
de propozilie
1,Cititi,apoitranscrielipropozitiile.Notatipredicatele
cu P, iar
subiectelecu S.

Observati
urmetorul
exemplu:
J

Soareleauiu strdlucegtepe cer


. Cititipropozitiaf6re subiectgi predicat.Ce constatati?
. Cititinumaisubiectulgi predicatul.
Ce constatati?
Are propoziliainteles?
. Predicatul
9i subiectulpot alcetuio propozilie.
3. Observatischemaaceleiagipropozitii.

at

pl
't

. Adjectivulauzuinsolegte(determina)
substantivul
soarele.
. Cuvintelepe cer determinaverbul
precizendloculactiunii
strdlucegte,

lsrrarucegrel Lqoarere
I
(\, I
ol

tit

(U l

pe cer

s sd

::,:;:,

ol
auflu

nem!
trtit tl
t : t :;

pd4ileprincipale
4. Precizati
din
cu 9i
subiectelecu S.
. Andreialearge.
. Pe goseacirculaautomobile.
. Oameniilucreaza.
. A sunatclopotelul.
. $colariimergla gcoalS.
. Eleviivor citi.
5. Alcetuiticincipropozitii.
pertileprincipale
Subliniati
de propozilie.
Spuneliprince
peff de vorbiresuntexprimate.
6.Scrieli,dupddictare,un fragment
7. Alcatuilipropozitii/ *un scurttexl
din textul Luminegi culoare.Alegetitrei
d e sp r eo in ta m p la r ep e tr e cu t5in tr -o
verbe9i treisubstantive.
Alcdtuitipropozilii recreatie.Alegetitrei veabe.Precizati:
cu aiutorullor.
persoana,
num6rul,parteade propozilie.
100

Pdrfilesecundore
de propozitie
1. T rans c r ie tpi r o p o z i t i i l e
alaturate:
2. Observati
schemaprimei
propoziliidezvoltate:

E Prietenul*

.- Pa4iprincipale
de propozilie

sare
e.l
PI

c.l
pl
dl
ol

,sl

laoevarat

P6rtisecundarede propozitie

constatam
ca propozitra
sare."poateavea gi peti secundare:
,Prietenut

fi"

W u::r:1"*r::ix';;l':#**"

substa
ntivu
I prietenul,gi cuvintelela nevoie,

& Sii relinem!

Sii lucrdml
predicatele
gi subiectele
nr.1.
din propozitiile
datela exercitiul
3. Subliniati
. Transcrieti
pertile
principale.
propozitiile
obtinutenumaidin
Comparali-le
cu
propozitiile
careau 9i pertisecundare.
Ce constatati?
Caresuntmai clare?
(p,s.).
(P),a subiectelor
(s) 9i a padilorsecundare
4. Observatinotareapredicatelor

O razSauriea inveluitfrunza.
s

aol

vs

p.s.

p.s.

adl.

gi predicatele.
5. Stabililisubiectele
6. Scrieti,dupddictare,un fragmentdin
AdaugatiSi pertisecundare
de propozitie: texlul Lumindi culoare.
despreanotimpul
7. Alcetuitipropozitii
Soarcleapune. Wnefuftuna. lblurile
vara.
cresc.intuneicul coboard.Vbluilezpesc.
S.Scrieliun scurttextcu tillulln pedure.
Perctiitrosnesc.Marinariialeargd.Fuftuna
. Apreciatisingurifelulin careati scris:
a incetat Soarelevasteluci. Cenbcelevor .
F B,B, S.
reauna.
101

rtllogMironprisdcorul
CezarPetrescu
lPrisacarut
era un bafranfrumosca sfintiiicoanelor,
dar nu trist,ci cu ochii
razandde gandurindstru$nice.
-Atunci sd mergemoleacdgi pe la mugtelenoastre,MihaiF.
Mihaiagteptacu ochiipierdulila margineazerii.Sub fruntearotundese adunau
ganduriSiludri-aminte,
cumse $rangalbinele
la urdinig.
Au pagitamandoiprintrestraturilecu flori menastiregti.
Mog Mironse opreala
fiecarestup.Albineleil primeauca pe un vechiprieten.
- Ei, hoatelolhoatelor!se bucurdprisecarul,
scolanddintr-ungtiubeiun cocolog
gi
palma.
de cear6 desfecandu-l
in
- Ce-afost acela?intrebaMihai.
-Afost un dugmande-allor-A vrutse hoteascala miere.Elei-aufdcutcap5tulSi
pe urmel-auinvelitintr-oraclitede ceareca sd nu miroasa.
- Puteaus5l alunge,mo$Miroane.
gazelor.Dar
- Tu, MihaiF,vezi numaifrumuselea
acoloin iarba,bate se alungase se manance.
Unao mdnanca
pe altagi acesteiaii vinealtade hac.
-Asta nu-idrept...
rostiMihai.
Acum
si-ti spunistoriade undeam lesat-ozilele
trecute,candera sA dea conuGheorghieg
pestenoi.Ai fugit,
de-tisfaraiaucelcaiele.Undeam r6mas?
- La ploaie,mogMiroane.
- Aga. Canda prinsa ropotigrindinaca sagetilein
frunzafagului...
- Maispuneo data...se rugdMihai.imi placeaceaste
potrivealea cuvintelor.
Tarziu,dupe ce soarelea scepetatpestedeal 9i a
inceputbuciumulse sunecu jale, mogMirona pus capat
Dovestirii.
t02

& sd rdspund"nr
lo infrebdri:
. I I I :!.. !'!rrJrr.e-Pvqr'

5.Ce fielde om credeticd eratatelpoel:i


tu lu i?.r .::::::r r ::l:lr :l,l::r:,::.:l:t:.:illill:l
:i

& Sd relinem!

iX: S6 fucndm!

l:i"M,-,.,rt

personajele
1. Cititidialogulpe roluri.ldentificati
care rostescanumitereplici.
2.Desprindeli
insugirile
lui Mihai,pornindde la enunturile:
. Mihaiagteptacu ochiipierdutila margineazerii.
. Sub fruntearotundese adunaugendurigi lueri-aminte.
. Puteausd-l alungepe goarece(nusel omoare).
. lmi place aceastepofiveale a cuvintelor

3. Gasitiasemdneri:
harnic
ca ...
visetor
ca ...

blandca ...

vicleanca ...

De-alelut [srElrld
Explicati
intelesul
enunturilor:
Cand vorbimde poeli, ne
gendimla stelelecerului.

Gendurilepoetului(MihaiEminescu)sunt
pesedalbe carese inalnesc in zbor

NichitaStdnescu

4. Cititiversurile.Gesitigi alteinsugiri
sufletegti
ale copilului
Mihai:
Fiindbeiet,pddui cutreieran
i md culcamadeslengdizvor,
Iar bralul dreptsub cap eu mi-l
puneam,
S-ascultcum apa sund-ncetigor.

TudorArghezi

*5. Povestiti,
in scris,continutul
textului,respunzand
la intrebdri.
6.Organizati
un concursde reciteri.
Recitalipoeziiscrisede MihaiEminescu.
Cititi poeziaPovesteacodruluide
lL\A
MihaiEminescu.

(M. Er inescu,Fiindbdiet...)

. Organizati
o expozitiede deseneinspiratede versurilemareluipoet.
. Canj3li Somnoroasepesdrele gi Ce te legeni...
103

Propozificsimpld.Propozificdezvoltotd
1. Alcatuilipropozitiiformatenumaidin subiectgi predicat.Foloslli-vdde imaginile
urmdtoare.

gi subiectelepropoziliilor
2. Ptecizalipredicatele
alcdtuitela punctulnr. 1.
3. Observatipropoziliile.
Spunetidin ce fel de peti de propozitie
suntalcdtuite:
. Vantulsufld.
. Copilulprivegte.
. Danaa citit.

Exemp
lu de schema:
t!l
E
SP
Fluturiizboata. SV

4. DezvoltatipropozitiaFluturiizboare.
Fluturii(ce fel?)zboare(unde?)
. Constatdmcd dintr-opropoziliealcatuitanumaidin subiect$j
predicatputemobtineo propozitie
alcatuitagi din pdrlisecundare.

& sd relineml

&k sd lucrim!

j:,<ti'9i!

!iii'"4

a,,i,:!4$.4!1

5. Denumitifelul propoziliilor
dupe
alcetuire.
. Boiimerg.
. Carulscarfdie.
. Pestelecadedin car.
. Vulpeasare.
. Vulpeastrangepegtele.
.
veniursul.
. Ursulmergesuparat"
6.Transformati
numaipropozitiile
simpledemaisusin propozitiidezvoltate,
dupd
modelul:
Carul(care?)sc6rl6ia(cum?)

ro4

!l

i.

propoziliile
7. Transformati
dezvoltate
in propozitii
simple:
SP
. Vulpealacomestrangeapegtele.
. Ursulveneaoe cdrare.
. Gospodarul
nu vedeapegtelecezut.
8.Alcetuititrei propozitii
simple9i trei
propozitiidezvoltate.

,ana 00pefoohos

Jtu" oftrfotTlpnoeoa-nA
Pr im uju
l cd to r
p r o p 6 ziti e

sp u n eo
simpla,pe care cel de-aldoileajuc5toro
dezvolte.
Apoi rolurilese schimba.

Accelerotul
Pestefagi cu varfurisure
A cdzutamurgulrece.
inserareamutatrece
prinpedure.
Furigata
Recigi palide-n
senin
Se ivescdeasuprastele.

GeorgeTopirceanu
gi-ntr-unval-vartejde fum
Taie-nlungpedureatoata.
A trecut...
Dinsprecampie,
Vuietgreude fiererie
Se destramdin lecere...

dintredealuri,
9i deodatd,
Se desprindelargun zvon
gi monoton,
DepArtat
Caun murmurlungde ape
Reversatepestemaluri...
Cregte-nluncdmai aproape,
Umplevdilevecine
De rasunetmare...
Vi ne! . . .
Fulgernegru,tr6snetlung
Duspe aripide furtuna,
pAmantul
Zguduind
tune,
Zdrilede-abia-i
ajung...
Parce-noate,
Scuipafoc,inghitedrum,

q.r.la-n

.lan;rt.ra

Pie r e ...
larin urme-i,din tufiguri,
ue p||nrarnrGe-ascunzl$ufl
,
Se ivescpe jumetate
PdsArele
ciufulite,
Alarmate
$i-ngrozite:
- Cine-i?...
Ce-i?...
Ce-afost pe-aici?
Ciripesc
cu glasurimici
gi
Cinteze pitulici.
Doarun puide pitigo.,
intr-unvarfde fag pitic
Ste cu penelevalvoi
$i, fecandpe sup5ratul:
- Ce sd fie?Nu-inimic.
A trecutacceleratul.

Ti 5d descoperim
sensurilecuvintelor!
cregte:painea,larma,nerabdarea...
a cizut: un obiect,a cezutseara,a cezutin luptd,pe capulcuiva...

iifl sd pronunldm^
5d scriemcorectl
. Aceleratul trece.
. El puneacent pe exprimare.
. Dananu accepti sfaturi.

Cumne exprimamobignuit
seardlinigtitd
steleslab colorate
purtatde furtund

Cumse exprimApoetul
inseraremutd
stelepalide
duspe aripi de fuftune

se deplaseazdfoarte repede

inghitedrum

5.Selectati
verbecu ajutorulcarorapoetula dat mai multemigcaremomentului
apropieriiacceleratului.
Ex.: cregte,vine...
6. Scrietitrei propozitiisimple9i trei propozitiidezvoltatedespte:fagi,amurgul,
inserarea,stele, un zvon,pesdrele

*Gompunerea
pe bazaunor cuvintede sprijin

. Alcdtuitio compunere
cu litlul O plimbarecu trenul.Folosiliurmetoarele
cuvintede
sTijin: excursie,acceleratul,veselie,inserareamutd, glasuri mjci, ascunziguritainice,
cdlebrie de neuitat.
. Orientati-ve
dupdideile:Dorin de a cdlatori;
Ziuacalatoriei;
lnt6mpl6ril
t.'A
t
@,
&k
.&
h***"

"

Recapitulore
lAoreo- o opdfolositoot (lecturd)
MarinSorescu
Mareae o aDafolositoare.
Ea se intindede aici9i panain zare.
Candmareaare vreunnecazin familie,
fulgeregi tund;
asta se cheamasezonde furtund.
Furtunatrecerepede,aparesoarele
gi noi alergamceke plaj5,
de ne sfaraieoicioarele.
Dar sa 9titi,copii:
Se nu statitoataziuain soare,
ca n-avetigaptepieipe spinare.

b sd lucrdm wi;izglflEggaEjge:Eg\ggegeg6lg
1. Rdspundeti
la intreberi:

primulvers.
2. Transcrieti
. Precizatinumerulcuvintelor.
. Transcrielicuvintele9i precizatinumerulsilabelorfiecaruicuvant.
. Stabililivocalelegi consoanele
din cuvantulapd.
gi transcrielicuvintele
carecuprindgrupurilede suneteea, oa, ie, ua.
3. Descoperiti
4. Scrieticuvintecarecuprindgrupurilede litere:ce, ci, ge, gi, che, chi 9i ghe, ghi.
despremare.lncercuitiliterainilialaa primuluicuvint 9i semnul
5. Scrielio propozilie
de punctuatie
de la sfargitulpropozitiei.
versurilepanela cel de-altreileapunct.
6. Transcrieti
. Corectati,dupemanual,textultranscris.
. Apreciati-ve
scrisulastfel:F.B.- pentrutranscriereingrijita9i fara gregeli;

S. - transcriere
cu 2-3gre9eli.
B. - pentrutranscriere
cu o gre$eala;
unindcu liniii titlul,autorul,un velsi
7. Realizaticorespondente,
. MarinSorescu
un vers
. Mareae o aoafolositoare.
titlul
. Marea- o aDefolositoare
autorul
107

6.

8.Alcatuitiun enuntcaresa cuprinde |


9. Descoperiti
in textun pronume,un
titlul poezleiscrisede MarinSorescu. I adjectiv9i un numeral.
Alcatuilipropozili
Folosilisemnelede punctualienecesare. I cu ajutorullor.
10. Gdsificuvintein poeziecarese aibdacelagisens:
utild-folositoare; superare-_;
se vede-_;

11.Gasiticuvinte
cu sensopus:
folositoarenecaz_;
_.

aleargeztua-

1. ...e o apafolositoare.
2-3.Sa nu statitoatd...Tn...
4. Mareae o ...folositoare.
5. Ea se intindede aici gi
panein ...
6. Darsd 9titi,.".
7 . Ca n - a ve tig a p te... p e
sprnare.

1. Citititextulurmetor.Scrietinumelepersonajelor
povegtii.
lepurelemergeaalergendsprc iatmaroc.EI a inalnit un ogar.Ogaruleragras, voinic,
imbrdcatintr-ogubdcdlduroasdgi pufta in picioarenigteciubolelenoi.
- Cetai datpe incel6ri? intrebdiepurelesfios.
- Doigalbeni,fispunse mandruogarul.
- Md duc Aieu la iarmarocae cumpdrciubotele.
Dupd un timp de mers, vdzendcei doi ce se lasd noaptea,l-au rugat pe urs sd-i
gdzduiascd.
(dupdCelinGnuia,Ciuboleleleogarului)
Scriecorect:S. - un nume:B. - doudnumotFB-- trci nume.

2. Raspundeti,
in scris,la urmatoarele
intreberi:
a. Undese duceaieourele?
pe drum?
b. Cu cines-aintalnitiepurele
c. De ce se duceaieDurele
la iarmaroc?
Rdspunde
corectrS. - la o lntrebare;B. - la doudintreb6ri;EB.- la heitntrebdri.

propriu;
3.Alcatuilio propozitie
carese cuprinda,pe langdaltecuvinte,un substantiv
un verbla persoanaa lll-a, numdrulsingular;un adjectiv
Includecorect:S. -o paftede vorbire;B. - doudpd4idevorbireiEB.- maimultepd(ide voftire.

4. Exerciliude autoevaluare
Apreciaze-te
ca cititorde lecturesuDlimentara.
Am parcurs:S. - maipulindejum5tatedinlecturarecomandatd;
B. - maimultdejumetate;EB.- toatdlectura.

109

MrGDTCT|ONAR
A
priceput,dibaci
indemanatic,
abil
abnegatie devotament,
sacrificiuvoluntar
prdpAstios
abrupt
B
bleumarin albastruinchis

mlrglritar : boabisidefieformata
in scoice,

perld;lloare
melancoli; tristeie,visare
miozot
floareaalbastrd
de nu-me-uita
miater
bina,secret

negura

hisureveche,elegante
parteade susa clzmei
toane,mofturi
D
demn
careimpunerespectprinfaptele
sale
destrami se imprdgtie
docil
ascultetolsupus
E
editurl
institutie
in carese pregetesc
pentrutiperire
lucrarile
etern
vesnic
.expedilie cdlitorieficutein scopStiintific
F
figic
teancde monede
impachetate
G
ganganie insecte
genune
prdpastie
H
haos
dezordine,
invdlmdgeaE
hlamide
mantiedinstofe,prinsacu o
avafd
caleagcl
caramb
capricii

o
odor
fiinteiubite,obiectdepret
persoane
orator
carerostesleun discurs
orchestle grupde instrumentisti
careexecute
o compozitie
muzicale
P
peruzea piatresemipretioasi,
albastrd
plocat
gros
agternut
R
rapaodie cantec,poezie
rcal
adevdrat
compensi: r6splata

s
sculptu16 artaprincaresemodeleazd
lemnul,
piat,realizandu-se
operedearte
6ihastru singur
gravmdrel,grandios
90lemn

9a
taint
tangui
tezaur
tlmid

imag
terenfolositpentrupegunat
imprevizibil nupoateti prevazut
itinerar
traseuluneiceletorii

jitt

umil

J
scaun mare, impodobit

liliputan

obiectpuspe calpecarestecdleretu
T
ceeace estenecunoscut
a se plange,
a sejelui
patrimoniu
bogdlie,
ru9inos
U
supus,modest,smerit

vag
neclar,
neldmurit
veac
interval
deo sutedeani
vocabular totalitatea
cuvintelor
uneilimbi

la9
l{icer
leghe

ceatddease

lipsitde curaj,fricos,migel
covorteranescde lana
unitatede masure,variindTntre4 $i
5,5 km
foartemic

zipuieald
zurbl
zvelt
ll0

cildurAmare
revolte,rdscoali
cutaliesublire,gr4ios,suplu

Guprins
Unitatea
1: CARTEA- MODELDE COMUNICARE
DeFteap6le, @mene!,p. 3

Frumoasd gi inleleapal cafte

Frumoaseii-nleleaptdcafte, Mat.F-laPene$,p. 4
Bucudede toamne,dupi MjhailSadoveanu,
textulliteralp. 5
Cartea.llpurile
de litere,p. 7
Ric,nc ai ce4ile- povestire
oralddupdimagini,p. 8

Amintii din copiEie,lon Creangi. TeldulnaratiYpersonaje,cratima,p. 9

A9ezarea
textuluiin paginacaietului.
Copiere,transcriere,
dictare,p. 11
Cuvantul.
Alcetuirea
(actualizare),
p. 12
9i aensulcuvintelor
Cadeacu ochialba1tri,
MarcelaPeneg- lecturS.
p. 13,EVALUARE,
Recapitulare,
p.14

Unitatea2: COMUNICAREA
DIALOGATA

Povestiridin trccut

povestirea
Din vialadacilor,Alexandru
Vlahutd- obseNarea
delimiterii
fragmentelor.
oralea
p.
continutului
unuifragment.
Planulde idei, 15
La bibliobce.Comunicare
oraldcu dialog.Componentele
comunicerii
dialogate,
adaptarea
la particularita$le
p. '17
interlocutorului,
Dreptatea
lui Tepe9.Dialogul- elementconstitutiv
al comunicirii,p. 19
Mdniistirea
Putna.Planulde idei.o. 21
CipianPorumbescu
p. 23, EVALUARE,
p. 24
- lectur5.Recapitulare,

UNitAtEA
3: ROLULCUVINTELOR
IN COMUNICARE

Ce te legeni...

Ce te legeni...,
l\,4ihai
poezia,poetul,versul,p. 25
Eminescu,
Cuvantul
- partede vorbire.Despe4irea
cuvintelor
in silabe,p. 26
CodrulGhicanilor,Al.Vlahut:.Grupurilede suneleoa, ea,ia, ie, ua, ud,p.27
Comunicarea
ferdcuvinte.D.29
Judecatavulpii. Povesti.ea
orali a textuluidupdplande idei.Ortogramele
intr-o, lntr-un,
pdntr-o,pintrun, dintr-o,dintr-un,p. 30
Substantivul.
Felul.NumArul.
Scrierea,p.32
Compunerea.
Pe4ilecompunerii,
p. 36
Jocde toamnd,ElenaDrago9,lecture.Recapitulare,
p. 38, EVALUARE,
p. 39

effi

Unitatea
4: INTREBARTLE
$t RASPUNSURTLE
INCOMUNICARE

Joc de chiciuri

Joc de chiciui,TudotArghezi.Strofa,p. 40
Visultmplinit,LucianBlaga.Povestirea
in scrisa unuifragment,
p. 41
* a lntreberilor,
Formularea
raspunsurilor
p.
43
9i
.Pozitiafalede substantiv
*Scrierea,
Adjectivul.
Acordulcu substantivul.
p. 44
La sdrriug,
fonAgabiceanu.Scriereacu neagi ne-a,p. 46
Babalama inttd-nsat, OtiliaCazimi[ p. 48
larna.Compunetea
dupeimaginiSiintrebdri,p. 48
StupulloLfudorA.ghezi.Recapitulare,
p. 50.Cotinde,
EVALUARE,
p. 51

Unitatea
5: fNTONAREA
PROPOZIT|E|
iN COMUNTCAREtarna,viscotuJascuti).

Revedere,MihaiEminescu,p. 52
Respectarea
semnelor
de punctuatie
in citireaSiscriereamesajului,
p. 53
HoE Uniii, VasileAlecsandri,Scriereacu i 6, p. 54
personal.Pe6oana.Numdrul.Pronumele
Pronumele
pelsonalde polibts.Scderea,p. 56
* Povestirea
Peste50 de ani,lonLucaCaragiale
textului,oral,59
La Mediior- compunere
dupSun plande idei,61
FiulQimama,lecturd.
Recapitulare,
62, Evatuare

ffi ,

conlinutneobligatoriu
lll

Unitatea6: MESAJULiN SCRIEREA


FUNCTIONALA
Cea dintlii carte pogtaE
O cattepo'lale- DEgedoamndbaEe,N4arcela
Penes,p 64
Scrierea
funclionaldr
carteapogtale
p. 65
-.'invitalia,
Numeralul.
Scriereanumeralelor
simple9i a * celorcompuse,p. 66
p. 68
Cetatea
lui Bucur,DumitfuAlma$,
FEm, ursulpolar,CezarPetrescu.Textulneliterar,p. 70

Caiialbidinon1ulBucureF
p.73,EVALUARE,
Neagu,
lecturd.
Recapitulare,
p.74
, FSnuS
Unitatea7: EXPRfMAREAACORDULUUDEZACORDULUICe mai faci, bunico?
lN coMUNtCARE
Cemaifaci,bunico?Mircea
p. 75
56ntimbreanu,
gi numdrul.Pronuntarea
Verbul.Persoana
Si scriereaverbului,p. 77
FatababeiFikta mo?neagului
lon Cteange.Scriereacu/ in interiorulcuvinteloti
p. 78
Exprimarea
acordului/dezacordului
p. 89
in comunicare,
lepurcletobogar,
Spiridon
\6ngheli.Scriereacu ee.,p.8'1,
Visullui lonut - compunerecu inceputdat, p.83
Alisaei lepungulAlb,LewisCaroll,lecturS.
p.84,EVALUARE,
p. 85
Recapitulare,

Unitatea
8: INTELEGEREA
CONTINUTULUI
MESAJULUI

Wstitorii primdverii

prineverii,GeorgeCo$buc.Scriereacu m inaintede b qi p, p. 86
Wstitorii

personar'
substantiv
sipronume
o *m
';:::.8:;:x';'i iti:ii;i;13i''" "'.,
predicatului

Predicatul.
Acordul
p. 91
cu subiectul,
* .XX,
r&ffi
Histosa inviat!,Alexandru
p. 93
Vlahutd.Felicitarea,
Rapsodii
depimdvarAGeorgeTopirceanu
Compunerea
dupdilustraiii
9j plande idei,p.-94*
Slrada,Edmondo
deAmicis,lectur5.Recapitulare,
p. 95, EVALUARE,
p. 96

gt FAPTE
Unitatea9: COMUNICAREA
DESPREPERSONAJE
hbloudde va6, GelluNaum,p. 97
Luminegi culoarc,dupeNicolaelorga,p. 98
P64ileprincipale
p. '100
de propozitie,
9i secundare
prisecarul,
MogMhon
CezarPetrescu,p. 102
Propozilia
simpl;.Propozitia
dezvoltat;,p. 104

Tabtouride vare

Accelentul, GeorgeTopirceanu.
Scriereacu consoanadubl; cc, p. .105

sb

pe bazaunorcuvintede sprijin,p. 106


Compunerea
Marca- o apefobsitoarc,MarinSorescu,lectur;,p. 107Recapitulare.
p. 109
EVALUARE,
p. 1'10
l\4icdiclionar,

lt2

Nb
THtrE{

Lrilililillillllililtl

!u Stef3o
up{oadd