Sunteți pe pagina 1din 3

Liceufteoretic tuLifiai'lefrciu'

( friS ineute

t /faa

QriS,

jufe

pu

[,Ara

str, (Pnmdverii nr. 3-5


0 2 5 7 3 5 0 9 00, e- m aif [ic ris @ c [ic
furct. ro-

,r. 9193 ftn 6

l/. ,ori "

Planul operalional
privind reducerea violenlei in mediul qcolar
An gcolar 2013-2014

OBIECTIVE GENERALE
In elaborarea Planului de Actiune s-au avut in vedere cateva dintre principiile directoare recomandate
de
catre M.E.N.in cadrul confruntarii cu fenomenul violentei scolare:
-+ centrarea prevenirii violentei pe educatie, pe valorile civismului democratic promovate
de catre aceasta (solutionarea pacifista a conflictelor, interculturalitate, nondisciiminare,
toleranta, respectarea drepturilor omului, val orrzarea persoanei

-+ prevenirea timpurie a violentei


-+ includerea elevilor, ca actori principali si/sau parteneri, in actiunile anti-violenta
+ anticiparea unor modalitati rapide si eficiente de reactie in cazul declansarii faptelor de
violenta
-) consensul privind parteneriatul institutional in elaborarea strategiilor de abordare a
violentei scolare si coordonarea eforturilor cu organismele societatii civile
-> colaborarea si dialogul intracomunitar
-+ integrarea atentiei acordate familiilor in programele si proiectele de prevenire

OBIBCTIVE LA NIVELUL SCOLil


l.ldentificarea si evaluarea dimensiunii fenomenului de violenta in scoala si in mediul proxim al acesteia.
2.Sensibilizarea tuturor factorilor scolii cu privire la sursele, cauzele si efectele fenomenelor
de violenta in
scoala.

3. Atragerea si implicareatpprezentantilor comunitatii in actigni de prevenire si combatere


scoala.

violentei in

4. Elaborarea unei strategii la nivel institutional privind ameliorarea fenomenelor de violenta la


nivelul scolii.
5. Elaborarea si testarea unor instrumente de identificare, monitorizare si evaluare a fenomenelor
de violenta
in scoala ca parte a Planului de Dezvoltare Institutionala / p.D.I.
6. Implicarea factorilor de la nivelul scolii si de la nivelul comunitatii in derularea activitatilor
dezvoltate in
cadrul strategiei.

Aspecte vizate
Informatii din

Mdsuri $i acliuni

domenial
legislativ
-elevi
-cadre didnctice

-pdrinli

2.

Management
scolar

Informare
privind cauzele Si
condiyiile

manifestdrii
violenlei tn Scoli
4.

Informure
privind mijloacele
de prevenire a
violenlei in Scoli

Termen

Director

Septembrie

-Dezbateri la nivelul unitafli gcolare cu


privire la normele legislative referitoare la
drepturile copilului

Consilierul scolar

Semestrial

-Participare la sesiuni de informare si


formare privind violenta, or ganizata in
scoala prin implicarea unor specialisti in
domeniu.
-Formarea Comisiei de monitorizarc a
violentei scolare

- Reactualizarea ROI-ului la nivelul


gcolii (cu referire explicitd la situaliile de
violen!a), introducerea unor sancliuni
suplimentare in ROI qi informarea
elevilor gi parinJilor referitor la acestea

3.

Responsabili

- Dezbateri la nivelul unitafli gcolare cu


privire la normele legislative referitoare la
securitatea qi siguranta elevilor in unitatea
de invdfdmAnt. Includerea in planul de
dezvoltare a scolii a unei strategii de
prevenire a violentei:pe termen scuft(anul
in curs) si mediu(urmatorii 4 ani).

-Prezentarea ROI al unitatii(cadrelor


didactice, elevilor, parintilor)
-Elevii vor utiliza o singura cale de acces
in unitatea invatamant
-Conducerea scolii va tine o legatura
permanenta cu organele de politie si
politie locala pentru a se putea interveni
operativ in caz de nevoie
-Conducerea unitatii de invatamant
stabileste atributiile profesorilor si eleviror
de serviciu
-Conducerea unitatii de invatamant
informeaza organele de politie despre
producerea unor evenimente de natura sa
afecteze ordinea publica
-Intdlniri semestriale cu reprezentanlii
instituliilor in combaterea violentei politia
orasului - pentru dezbaterea catzelor,
condifiilor de manifestarc a violentei qi
implementarea unor planuri de masuri

- Dezbaterea , in cadrul orelor de


dirigenfie/consiliere, a unor teme privind
violenla in gcoli, familie, mass-media

Diriginti

Consilier educativ

Semestrul

Consiliul profesoral
Director adjunct

Septembrie

Director adjunct
Comisia privind
monitorizarea
violentei

Septembrie

Director
Resp. comisiei

Octombrie

Director adjunct
Consilier scolar

Semestrial

Profesorii dirisinti

Semestrial

Consilier scolar

Anual

- Realizarea unor pliante, anti-violen{a


5.

Comunicare
inter-

Reactualizarea acordurilor de
parteneriat cu CJRAE, Politia de

institulionald

Proximitate si Politia Locala


- Verificarea cu operativitate a
informaliilor oblinute referitoare la
situaliile de risc privind iminenla comiterii
unor acte de tulburare a procesului
instructiv -educativ gi de implicare a
elevilor in acte de delincventd

6.

- Comunicarea eficienta qi in timp util a


cazurilor de delincven{d juvenild
inregistrate in unitdtile $colare
Activitdli concrete - Introducerea temelor de prevenire a
de prevenire a
violenlei in activitdlile de dirigen{ie qi
violenlei
orele de consiliere gi orientare
- Consilierea individuala qi de grup a
elevilor in vederea prevenirii
comportamentelor agresive
- Identificarea elevilor cu poten{ial violent
gi a cauzelor ce pot determina acte de
violentd
- Consilierea psihologicd a elevilor cu
manifestSri violente qi a elevilor ce au
fost victime ale violenlei gcolare
- Identificarea familiilor cu comportament
violent asupra copiilor gi implicarea in
rezolvarea situafiei
-Implicarea echipelor de voluntari SNAC*
in distribulia de pliante antiviolenta
- Prezentarea in consiliile profesorale a
unor referate cu teme de nromovare a
nonviolenlei
- Monitorizarea organizdrii unor activitdli
recreative cu specific nonviolent(activitati
sportive, competitii pe clase, concursuri)
- Or ganrzarea,, C amp aniei fdrd vio lenld
in scoli " in cadrul cdreia sunt cuprinse
concursuri de eseuri, fotografii gi site-uri
de promovare a non-violentei, jocuri
sportive, actiuni de voluntariat, marqul
nonviolenlei,etc.
-Realizarea unui studiu privind ,,Impactul
man ife s td r ilo r v io le nte as up r a c I imat ul ui
educulional ul clasei de elevi"
-Realizarea Raportului de evaluare a
violentei in cadrul unitatii

Comisia privind
monitorizarea
violentei

Permanent

Prolesori de servicir",

Permanent

Profesorii diriginti

Semestrial

Consilier scolar

Permanent

Cadrele didactice

Permanent

Consilier scolar

Permanent

Profesori diriginti

Permanent

Coordonator SNAC
Cadrele didactice
Profesori de sport si
informatica

Periodic

Consilier scolar
Consilier educativ

Periodic

Director adjunct
Consilier scolar

Febr .2014

Comisia privind
monitorizarea
violentei
Comisia pentru
monitorizarea
violentei

Anual

Semestrial

Anual

Presedinte comisie.

Responsabil comisie,

prof.