Sunteți pe pagina 1din 37

HIDROGEOLOGIE

Hidrologia apelor subterane


Motto:
"Cufund -te n mine, ca s poli ni din mine".
tefan George, Gr dinile suspendate
1. Caractere generale
Hidrogeologia este tiin a care se ocup cu studiul apelor subterane; ea studiaz originea
apei, modul de alimentare, rocile cu rol acvifer existente n scoar a terestr , structurile geologice, tipul
de z c mnt, condi iile de stocare, modalit ile de scurgere ale apei prin acestea, r spndire, propriet ile
fizico-chimice ale ntregului complex, gradul de poluare etc. n acela i timp, ea se preocup de conservarea
i exploatarea apei subterane.
Studiile hidrogeologice vizeaz managementul teritorial, estimarea corect a resurselor de ape
subterane (potabile, minerale, geotermale), optimizarea exploat rii acestora, combaterea efectelor
negative asupra exploat rilor miniere, a construc iilor etc. (Zamfirescu, 1997).
Apele subterane au reprezentat tot timpul o importan vital . Primele fntni pentru ap potabil
au fost s pate n Egipt i China antic .
Cu toate c izvoarele erau considerate ca ceva sacru, geneza acestora, i implicit a apelor
subterane, a incitat cele mai luminate min i ale Antichit ii i Evului Mediu. Aristotel sus inea teoria
condens rii apelor subterane care producea cea mai mare parte din apa ce se scurge prin izvoare. Majoritatea
filozofilor antici considerau c apa de mare este condus prin canale subterane n mun i, unde este
purificat i se rentoarce sub form de izvoare. Concep ia c apa izvoarelor se formeaz n golurile
subterane era o consecin a faptului c anticii greci erau familiariza i cu pe terile din inuturile calcaroase, cu
spa iile subterane mari, reci i ntunecoase.
Marcus Vitruvius (sec .Cr.) este primul care sesizeaz c apa subteran provine din infiltrarea apei
de ploaie sau a z pezii topite; el este practic precursorul teoriei infiltr rii. Palissy B. este primul autor care,
n 1580, elaboreaz prima lucrare unde arat c apele subterane provin din cele superficiale ce se infiltreaz
i apar sub form de izvoare. Dovedirea infiltr rii a fost realizat de lucr rile lui Mariotte A. (1686) i mai
apoi de cele ale lui Lomonosov M.V. (1750) care arat c mineraliza ia apelor subterane rezult clin
interac iunea apei cu rocile.
Bernoulli D. (1783) i Euler L. (1750) au stabilit mi carea lichidelor, Chezy (1775) a determinat
ecua ia mi c rii turbulente a apelor subterane, iar Darcy H. (1856) elaboreaz legea circula iei apei n mediile
poroase.
Prima lucrare cu caracter hidrogeologic din Romnia este cea a lui Pop V., ce se refer la apele
minerale din Transilvania. Dr ghiceanu N. i Cucu-Staroslescu N. au abordat problema apelor subterane
din zona ora ului Bucure ti.
Prima hart a apelor freatice, elaborat de Murgoci Gh.M. i Protopopescu-Pache E. (1907-1910),
reprezint zona B r ganului; Geologul Macovei G. (1911-1913) a ntocmit harta apelor freatice din Dobrogea.
Rezultate foarte bune, n privin a folosirii apelor subterane, s-au ob inut ntre cele dou R zboaie
Mondiale. Primele studii exhaustive sunt ntocmite pentru ora ele Bucure ti, la i, Craiova, Ploie ti etc. Dup
anul 1950, pe lng ntreprinderile specializate n prospectare i exploatare, s-a format i un colectiv de
cercetare n cadrul Institutului Na ional de Meteorologie i Hidrologie (ast zi acest institut s-a separat n
Institutul Na ional de Meteorologie i Institutul Na ional de Hidrologie, 2003).

Fig. 1. Reparti ia apelor subterane n sectoarele cu intercala ii argiloase


Ca urmare a complexit ii sale, hidrogeologia este o tiin pluridisciplinar ce se bazeaz pe
munca n echip a numero i speciali ti din domenii conexe: geologie, hidrologie, geomorfologie,
hidrodinamic , pedologie, meteorologie, geochimie, geofizic , exploatarea z c mintelor, agronomie, chimie,
fizic etc.
n cadrul scoar ei terestre apa joac trei roluri esen iale:
a. Apa, substan mineral
Rocile care con in cea mai mare cantitate de ap sunt cele sedimentare: nisipul, calcarul, pietri ul
etc; la acestea se pot ad uga i rocile vulcanice sau metamorfice, dar cu o cantitate mai mic .
Rocile care permit re inerea apei sunt cunoscute sub denumirea de roci acvifere, n timp ce rocile
care nu permit re inerea apei sunt cunoscute sub denumirea de roci acvifuge. Stratele saturate, foarte slab
conduc toare de ap subteran , din care nu se pot extrage economic cantit i apreciabile de ap , poart
numele de acviclude.
Din acest punct de vedere apa trebuie studiat n dou maniere: n laborator, pe e antioane, n
vederea determin rii propriet ilor fizice, mecanice i chimice; direct n z c mntul subteran pentru a o
localiza i dimensiona n vederea exploat rii.
B. Apa, agent geodinamic i geochimie
Sub influen a gravita iei, apa este un vehicul ce transport substan ele minerale din scoar a terestr ,
dar i ntre atmosfer i sol. Ca urmare a lichidit ii sale apa are proprietatea dizolv rii i punerii n suspensie
a altor substan e minerale, permi nd astfel transportul i dispersia lor.
Prin propriet ile de inute, apa joac , n acela i timp, i rolul de propagare a polu rii, n lipsa apei,
poluarea este condamnat s ocupe un spa iu restrns (Grande Encyclopedie Alpha des Sciences et des
Techniques, 1976).
c. Apa, resurs mineral regenerabil
De i, resuresele de ap sunt regenerabile, n limite net definite, ele nu sunt i inepuizabile, fapt
care trebuie bine gestionate.

Fig. 2. Mediul sol-ap

i circula ia apei n mediile saturate

1. A. . Avantajele apelor subterane


n raport cu apele de suprafa , cele subterane prezint numeroase avantaje:
- au o extindere mult mai mare n suprafa , comparativ cu rurile, adic o reparti ie
geografic mai bun ;
- fiind protejate de poluare prin stratele acoperitoare, apele subterane prezint o calitate
mai bun ; propriet ile lor fizico-chimice sunt sensibil constante, de unde i efectuarea unor
economii notabile asupra costului trat rii apei;
- acviferul constituie un adev rat rezervor natural, ntocmai unui baraj de suprafa ,
numai c de data aceasta este acoperit.
Pentru o n elegere mai bun a originii i mi c rii apei subterane, este util studierea circuitului
general al apei pe Glob.
n natur , dup cum bine se tie, apa se prezint sub trei forme: gazoas , lichid i solid .
Totodat , ea ocup dou medii distincte: la suprafa i n interiorul scoar ei.
Pe continente, se pot separa dou circuite ale scurgerii; suprafa a topografic , n cazul de fa ,
constituie un franj de contact i de reparti ie:
- un circuit rapid, care se desf oar la suprafa a continentelor; se poate manifesta pe
un interval de timp scurt (de la cteva ore la cteva zile); urmeaz sistemul: precipita ii scurgerea de suprafa - cursuri de ap - ocean;
- un circuit lent, ntrziat, mult mai complex, care se desf oar n acvifer (subteran);
se poate manifesta pe c iva ani, pn la sute de mii de ani; urmeaz sistemul: precipita ii infiltra ie - scurgere subteran - emergen - curs de ap - ocean; scurgerea de fa st la
originea debitului cursurilor de ap n absen a precipita iilor (corespunde debilelor mici ale
etiajului).

Fig. 3. Rela ia dintre acumularea apei, input i output: a- input mai mare ca output; b
output mai mare ca input

Alimentarea apelor subterane depinde de cinci mari factori condi ionali:


- hidroclimatici (precipita ii, evapora ie);
- geomorfologici (relief);
- geologici (litostratigrafie, permeabilitatea vertical i orizontal , structura);
- hidrogeologici ai solului;
- natura cuverturii vegetale.

Fig. 4. Rela ia dintre nivelul apei freatice i gradul se saturare,


dup Leopold, 1997
l.b. Apele care alimenteaz pnzele subterane
Apele juvenile
Sunt apele care se manifest prin emisia de vapori ce provine din erup iile vulcanice, gheizere,
mofete, izvoare termale etc.
Aportul acestora (c iva km3 /an), la scara actual , este foarte sc zut; pe termen lung poale prezenta
un anumit interes.
Sunt luate n considerare dou surse principale de ape juvenile:
- prin cristalizarea i formarea mineralelor direct n crusta terestr (cca.3 km3 /an);
- prin r cirea magmei ce penetreaz local n straiele superioare ale scoar ei terestre
(ex: o mas de magm de 1.000 m grosime, prin r cire, produce 1 mil.km3 ap /an/km2).
Apele vadoase
Reprezint totalitatea apelor care provin din precipita ii. Se manifest n zona nesaturat a
scoar ei terestre i se cantoneaz la suprafa a stratelor impermeabile ca urmare a infiltra iei. Alimenteaz
pnza freatic i fluctua iile acesteia sunt n leg tur cu debitul alimentator.
2. Geologia apei
Materialele ce alc tuiesc scoar a terestr (mai ales cele din sol), au proprietatea, la diverse grade de
temperatur , n func ie de natura litologic , de nmagazinare i favorizare a scurgerii apei subterane i mai
apoi de restituire. S rurile solubile existente n litosfer contribuie la definitivarea compozi iei chimice a
apelor. Printr-un criteriu de calitate se limiteaz zonele de exploatare. Materialele n cauz alc tuiesc
stratele litologice cunoscute sub numele de forma iuni geologice.
2. a. Apele subterane din bazinele sedimentare
Reparti ia vertical i extinderea orizontal a apelor subterane depind, n primul rnd, de
caracteristicile geologice ale scoar ei terestre.
Reparti ia vertical a apelor subterane
O sec iune vertical ntr-un pachet de roci sedimentare scoate n eviden o succesiune de roci
produc toare de ap (forma iuni permeabile), separate de strate neproductive de ap (forma iuni
4

impermeabile).

Fig.5. Existen a apelor arteziene ntr-un sistem cu succesiuni de paturi impermeabile,


dup Tarbruck, Lutgens, 1993
Forma iunile permeabile ad postesc z c mintele subterane de ap cunoscute sub denumirea de
strate acvifere (pnze de ape subterane); acestea sunt reprezentate de nisipuri, nisipuri argiloase, pietri uri,
calcare, gresii etc.
Forma iunile impermeabile, mai ales argilele, de i nmagazineaz i ele cantit i importante se ap ,
nu pot alimenta pu urile deoarece separ acviferul. Contrar unei opinii curente ele nu sunt perfect etan e i
rar alc tuiesc ecrane complet izolatoare n acvifere. Viteza de scurgere a apei, n cadrul unei asemenea
forma iuni, este foarte lent (c iva milimetri/an sau cm/secol).
n rocile cu permeabilitate redus (rocile semipermeabile) apa nu se capteaz , de i sunt traversate de
aceasta; fenomenul poart denumirea de drenan . Prin urmare, nu trebuie confundat termenul de
etan eitate cu cel de impermeabilitate (n cazul de fa ). Existen a a dou sau mai multe acvifere, separate de
strate semipermeabile, formeaz un acvifer multistrat .
Ca urmare a studiilor ntreprinse de geologi, s-a remarcat faptul c rocile impermeabile de pe
continente au o frecven foarte mic . Prin urmare, diferitele acvifere ale unui bazin sedimentar constituie un
complex hidrogeologic unic.
n func ie de adncimea z c mntului de ap , se pot distinge, de jos n sus, trei zone de ape
subterane: ape subterane de adncime (izolate de strate impermeabile); ape subterane de subsuprafa (ntre
strate semipermeabile sau impermeabile, dar care sunt alimentate de apele vadoase); ape subterane libere
(localizate n primul acvifer, imediat sub suprafa a topografic a solului).
Zona apelor subterane libere (acvifere libere), care se desf oar ntre suprafa a topografic i
c iva zeci de metri adncime, ntre ine rela ii directe cu apele de suprafa : precipita ii, cursuri de ap , lacuri,
toren i, mla tini etc.
Interac iunea cu aerul i mediul biologic sunt active. Este zona schimburilor unde apele subterane
primesc caracteristicile lor hidrochimice de baz , inclusiv cele ale polu rii .
Regimul de scurgere al apelor subterane este impus de geomorfologie, mai ales de re eaua
hidrografic .
Sub acviferele cu pnz activ , la adncimi de 200-300m, structurile geologice impun prezen a
generalizat a apelor subterane captive.

Fig.6. Reparti ia vertical a apelor subterane: 1- forma iune


permeabil ; 2- forma iune semipermeabil ; 3- forma iune impermeabil .

Fig.7. Penetrarea apei spre pnza freatic : a- suprafa a


solului; bb'- vegeta ie; c- limita zonei de evaporare; cd- zona de
tranzi ie (de aera ie); d'e'- franj capilar; ee'-varia ia nivelului pnzei,
dup Trombe, 1969
Comunica iile verticale dintre forma iunile acvifere suprapuse, mai mult sau mai pu in separate de
intercala ii semipermeabile, alc tuiesc acviferele multistrat. n acest caz influen a factorilor geomorfologici
asupra regimului de scurgere subteran se estompeaz . Regenerarea resurselor de ap este mai redus ,
comparativ cu zona superioar , dat fiind faptul c aportul de ap ce provine de la suprafa este mai redus.
n zona cea mai adnc doar structura geologic general a bazinului impune regimul apelor
subterane; n cazul de fa transferul vertical este mai important fa de cel lateral.
6

Reparti ia n suprafa (lateral ) a apelor subterane


Extinderea lateral a acviferelor este strns legat de caracteristicile litostratigrafice i structurile
regionale.

Fig.8. Schema unui acvifer bistrat

Fig.9. Tipuri hidraulice de acvifere


Dispoz ia forma iunilor geologice n "vraf de farfurii" (sinclinale suspendate), deformat de
pliseuri i fracturi, determin sau limiteaz extinderea pnzelor subterane. Structurile hidrogeologice
regionale se complic local ca urmare a varia iilor litologice determinate de discontinuit ile de sedimentare
i accidentelor tectonice.
Cele mai importante discontinuit i de sedimentare sunt: varia iile laterale de facies, lacunele
depozitare, eroziuni vechi discordante, transgresiuni marine etc. Accidentele tectonice cuprind pliseuri
(cute) i falii.
7

Hidiogeologia define te unit ile litostratigrafice care la rndu-le determin apari ia forma i urilor
geologice permeabile. Prin identificarea rocilor rezervor se faciliteaz delimitarea acviferelor i zonelor
hidrogeologice.
Delimitarea geografic a unui acvifer poate, chiar i n cadrul unor forma iuni permeabile
bogate n ap , s fie limitat de natura rocilor ca urmare a dizolv rii s rurilor solubile care dau apelor dintrun anumit loc o utilizare improprie.
2. b. Apele subterane din regiunile montane
Localizarea z c mintelor de ape subterane ascult de acelea i legi ca i cele din bazinele
sedimentare. n cazul de fa , ele sunt mult mai fragmentate datorit complexit ii structurilor geologice.
Este fals ideea cum c n sectoarele montane nalte ar exista ape subterane foarte bogate. Cu
toate c precipita iile cad ntr-o cantitate mare, la altitudini ridicate, apele subterane nu ntrunesc condi ii
adecvate pentru a forma pnze continue. Obstruc ia este determinat de impermeabilitatea rocilor (de obicei
roci dure, metamorfice sau vulcanice), panta mare, scurgerea rapid etc.
Ape subterane bogate se g sesc doar n sectoarele depresionare unde pantele sunt reduse, viteza
de scurgere a apelor de suprafa este mic i natura litologic este predominant psamitic (nisipoas ) sau
psefitic (pietri ). n rocile poroase infiltra ia este ridicat , mai ales n perioada prim verii cnd se tope te
lent stratul de z pad i apa are timp suficient s se infiltreze n sol.

Fig. 10. Pnze subterane n structuri faliate


2.c. Apele subterane din regiunile de soclu
n regiunile de soclu apele subterane sunt mult mai rare, comparativ cu cele existente n bazinele
sedimentare.
Z c mintele de ap sunt locale, f r extensiune regional , dispuse n trei tipuri principale de
structuri:
- forma iuni sedimentare compacte (sau dure);
- forma iuni superficiale (arene, strate alterate, aluviuni etc);
- zone de fracturare i strivire.
Contrar unor opinii, apa subteran circul i n aceste regiuni pn la adncimi mari, fapt
demonstrat, mai ales, prin studiul galeriilor i tunelurilor.
3. Studiul morfologic al acviferelor
3.a. Defini ia acviferului
Z c mntul de ap subteran , utilizat ca izvor de ap , poart denumirea de acvifer (aqua = ap ;
fero = a aduce). Un acvifer este o forma iune geologic permeabil care nmagazineaz n golurile sale apa
care circul prin acestea, cu o vitez semnificativ , i care este susceptibil de a fi extras n cantit i
apreciabile prin intermediul mijloacelor de captare .
8

Fig.11. Diferite tipuri de goluri existente n scoar


Un acvifer este compus din: roca rezervor (sub forma unor trame sau schelete solide), reprezentat
din gr un ii nisipurilor, pietri urilor etc. i apa. Apa n mi care constituie pnza de ap subteran . Prin
urmare cei doi termeni, acvifer i pnza de ap subteran , nu sunt sinonimi.
Stratele acvifere au trei p r i componente:
- Zona de alimentare, situat la cele mai ridicate cote; intr n contact cu atmosfera.
- Zona de acumulare, are o extindere mare, dar circula ia apei este redus .
- Zona de desc rcare, situat la cotele inferioare ale stratului, este marcat , de regul , de apari ia
izvoarelor.
S rurile solubile aflate n scoar a terestr contribuie la definitivarea compozi iei chimice a apei
subterane; n acest caz gazul constituent poate fi neglijat.
3.b. Tipuri hidraulice de acvifere libere i captive
Studiul primului acvifer, care- i face sim it prezen a n pu uri, relev existen a unui nivel de ap
care poart denumirea de nivel piezometric. Ansamblul nivelurilor piezometrice ale unui acvifer, m surate n
diferite puncte, formeaz o suprafa piezometric ; aceasta constituie limita superioar a acviferului i poate
fi asimilat , n aceea i m sur , cu suprafa a liber , adic locul unde presiunea intern este egal cu
presiunea atmosferic , de unde i calificativul de acvifer cu pnz liber . Vechiul termen de acvifer freatic
(phreas - pu ), utilizat pn n prezent, este indicat s fie eliminat.

Fig. 11. Diferitele tipuri de intersti ii capabile s stocheze apa, dup Dune Leopold

Fig. 12. Nivelul piezometric n pnzele captive i circula ia apei:


gradientul piezometric; y-grosimea acviferului

h/ l-

Acviferele situate la adncimi sunt, de cele mai multe ori, prizonierele forma iunilor impermeabile.
Ca urmare a adncimii mari la care se afl , acviferul, roca rezervor i apa, suport o presiune vertical ,
dirijat de sus n jos, egal cu greutatea coloanei de teren care o surmonteaz pn la suprafa a topografic . n
cazul n care se p trunde cu un foraj n acvifer, apa acestuia este expulzat ca urmare a decompresiunii i se
ridic n foraj pn la echilibrare, la adncimea nivelului piezometric existent; acestea sunt acviferele cu
pnz captiv ce au caracter ascendent.
n cazul n care nivelu piezometric este situat deasupra suprafe ei topografice, apele subterane
nesc natural i poart denumirea de ape arteziene.
Fig.14. Presiunea vertical
ntr-un pu (a) i cre terea celei liniare
ca urmare a adncimii (b), dup
Hornberger el al., I998.

Fig.15. Schema acviferului cu pnz captiv


10

Prezen a unui acoperi constituit dintr-o forma iune semipermeabil permite schimburi de ap i de
presiune cu acviferul suprapus, implicnd apari ia unui tip de acvifer cu pnz semicaptiv ; n acest caz, cele
dou acvifere suprapuse formeaz un acvifer bistrat. Acviferul multistrat este alc tuit din mai multe
forma iuni permeabile cu intercala ii de "farfurii semipermeabile".
Poate exista o diferen iere vizibil ntre un strat foarte sub ire de ap care se scurge n p tura
superficial i pnza freatic deja constituit . Stratul superior prin care se desf oar scurgerea hipodermic
are grosimi doar de c iva centimetri.
n cadrul forma iunilor calcaroase (relief carstic) problema pnzelor subterane se pune diferii,
comparativ cu celelalte forma iuni geologice. Pentru forma iunile carstice sub forma blocurilor de roc se
disting dou zone:
- una situat la cote altitudinale mari, nesaturat n ap ;
- o alta situat la cote altitudinale joase, de natura unui acvifer, din care apele graviteaz
c tre o emergen (fig. 16).

Fig.16. Existen a unui curs de ap n forma inile carstice


Pot exista i zone cu patru sectoare de p trundere i circula ie a apei:
- zona fisurilor i dolinelor;
- zona canalelor;
- zona colectorului care debu eaz n exterior;
- acviferul freatic de adncime.

Fig. 17. Forma iune carstic complex


Se demonstreaz existen a unor forma iuni carstice alimentate n mod continuu, dar care de in
debite variabile; alimentarea se face prin intermediul unui curs de ap de suprafa .
Suprafa a piezometric este reprezentat prin curbe de nivel piezometrice cunoscute sub
denumirea de curbe echipoten iale. n cazul n care rul alimenteaz pnza freatic , curbele echipoten iale
au inflexiunea ndreptat spre aval; cnd pnza freatic alimenteaz rul, curbele de nivel sunt ndreptate
spre amonte (fig.18).

11

Fig.18. Distribu ia apelor freatice la sud de Dun re (Ungaria): 1-izofreate (m); 2-depresiunea
central ; 3-mla tina Hansag; 4-frontier de stat, dup Muler, 1979
H r ile piezometrice permit determinarea apei freatice n raport cu suprafa a topografic .
Suprafa a piezometric nu se prezint tot timpul sub form orizontal deoarece n configura ia sa
intervin mai mul i factori: aspectul reliefului, alc tuirea petrografic , granulometria, accidentele tectonice
etc.
De regul , nivelul apei freatice urm re te varia iile suprafe ei topografice, dar nu ntr-o form de
regularitate, ci foarte variat.
Suprafe ele piezometrice pot prezenta forme negative datorate pierderilor de ap n adncime prin
intermediul fisurilor existente n patul impermeabil, n depresiunile din cadrul substratului impermeabil sau al
unor lentile cu permeabilitate mai redus .

Fig. 19. Suprafa piezometric cu forme negatice, dup Pantazic , 1983

Fig.20. Modalit i de coborre a nivelului freatic

12

Fig.21.Schema piezometric

cu forme pozitive, dup

Pantazic , 1983

Fig.22. Influen a faliilor asupra stratelor acvifere


Formele pozitive ale suprafe ei piezometrice se datoresc neregularit ilor substratului
impermeabil sau al unor lentile sedimentare mai permeabile. n aceea i m sur pot fi produse modific ri
ale nivelului freatic i ca urmare a existen ei unor accidente tectonice (fig. 22) .
Coborrea nivelului freatic se poate datora, fie cre rii unei suprafe e depresionare prin tasare (mai
ales n nisip, loess), fie prin s parea unui canal. n urma apari iei unei suprafe e lacustre (lac antropic,
baraj) sau a iriga iilor (ex: Lacul Techirghiol), nivelul freatic sufer o ridicare. n principiu, climatul este
cel care influen eaz preponderent alimentarea freaticului.

Fig.23. Modificarea nivelului freatic dup apari ia unui lac


Un caz aparte este reprezentat de rela ia ap dulce - ap s rat , mai ales n cadrul unor insule sau
peninsule. Masa de ap dulce ia forma unei gigantice lentile cu fe e convexe. Fa a superioar prezint o
curb larg , pe cnd cea inferioar , care se afl n contact cu apa s rat , se bombeaz spre adncime
(Strahler, 1973).

13

Fig.24. Rela ia dintre suprafa a apei i cea a stratului freatic: a-umed; b-arid.
Practic, apa dulce plute te pe cea s rat deoarece are o densitate mai mic : raportul densit ilor
apei dulci cu cea s rat este de 40/1. Prin urmare, dac nivelul hidrostatic este situat la 10 m deasupra
nivelului m rii, fundul lentilei de ap dulce se va afla la o adncime de 40 de ori mai mare, adic la 400m
sub nivelul m rii (Legea Chyben-Herzberg).
Fluctua iile suprafe ei piezometrice, naturale sau provocate de ac iunea omului, antreneaz
n pnzele freatice libere modific ri ale volumului acviferului.

Fig. 25. Rela ia ap dulce ap s rat n cadrul peninsulelor i insulelor


Se pot distinge dou tipuri de cicluri ale fluctua iei naturale, care sunt n rela ie cu ciclurile anuale
i plurianuale ale precipita iilor. Primul, permite definirea anului hidrologic ce corespunde timpului care
separ dou minime i n l imea fluctua iei ce delimiteaz o zon de fluctua ie egal cu amplitudinea cuprins
ntre nivelurile cele mai joase i cele mai nalte; al doilea, corespunde anului hidrologic mediu i n l imii
anuale medii a fluctua iei. Varia iile nivelului piezometric sunt raportate la zile, luni, ani, secole etc.

14

Fig.26. Consecin ele pomp rii lentilelor de ap din preajma rmului, dup Dunne, Leopold, 1978
Fluctua iile pnzei freatice sunt provocate i ca urmare a supraexploat rii apelor subterane,
acestea manifestndu-se, cel mai adesea, printr-o sc dere medie continu a nivelurilor piezometrice.
Cele mai multe cazuri de acest gen se petrec n zonele cu poten ial industrial dezvoltat, cu poten ial
demografic ridicat sau n marile metropole ale Globului.
La Paris, n anul 1841, nivelul piezometric atingea cota +120m (fa de nivelul m rii, adic
hidroizohipsa), n timp ce n anul 1965 cota a sc zut la +19m (n numai 124-ani).
Din p cate, nivelurile freatice coboar alarmant pe toate continentele Globului: n sudul Marilor
Cmpii din S.U.A., n sud-vestul S.U.A., ntr-o mare parte a Africii de Nord i a Orientului Mijlociu, n cea
mai mare parte a Indiei, n China (mai peste tot unde terenul este plat) etc. (Brown, 1999).
Statisticile anilor 1991-1996 indic faptul c n subsolul cmpiei din nordul Chinei, pnza freatic
coboar , n medie, cu l,5m/an (zona totalizeaz 40% din recolta de cereale a Chinei) (Yongong, Penson,
1998).
Retragerile apei subterane din India dep esc de
cel pu in dou ori ritmul de renc rcare a acviferelor
(Seckler et al., 1998). Nivelurile freatice coboar cu 13m/an aproape n ntreaga Indie. Acest stat este nscris ntro curs necontrolat deoarece i dezvolt agricultura prin
depletarea rezervelor de ap . "Castelul de c r i de joc"
construit acum se va pr bu i ntr-un viitor nu prea ndep rtat.
n cazul n care acest lucru se va ntmpla,
produc ia
agricol a Indiei va sc dea brusc cu cel pu in 25%.

Fig. 27. Tasarea


terenului din San
Joaquin Valley ca
urmare a
supraexploat rii
apelor freatice (9
m ntre 19251977)

Unele efecte distrug toare survin i cnd apa urban este


evacuat din ora e. Cnd aceasta se scurge prin conducte i

rigole, n sol se infiltreaz o cantitate mai mic de ap ; prin


urmare, rezervele subterane primesc ap insuficient pentru a
se renc rca.
O alt piedic mpotriva infiltr rii apei n P mnt o
reprezint i drumurile. n acest caz ploaia curge de pe pavaj
direct n ruri i praie provocnd inunda ii mai grave de ct dac plantele sau solul ar prelua o parte din
debitul ploilor (Chaster, Gibbons, 1996).
F r destul ap care s rencarce rezervoarele subterane terenul poate s se afunde
provocnd ondularea liniilor de cale ferat , explozia conductelor i cr parea funda iilor etc.
n zonele litorale apa s rat se poate infiltra n sonde compromi nd apa freatic utilizat pentru
uzul casnic.
Tasarea, ca urmare a deficitului de ap freatic , este foarte gr itor ilustrat ntr-o fotografie
15

ce reprezint un b ie el sprijinit de un stlp n Mexico City. n realitate, stlpul este o coloan de sond care,
cndva,se afla sub p mnt. Drenarea excesiv a apei subteranea provocat scufundarea cu peste 9m a unor
sectoare din Mexico City, n ultimul secol, astfel nct conducta se nal , n prezent, cu cca.7 m deasupra
solului. Gluma locului spune c mai to i copiii i marcheaz n l imea pe sond pentru a vedea dac cresc mai
repede dect se las p mntul. Dimensiunile acviferelor sunt determinate de dou tipuri de limite:
geologice i hidraulice.
Limitele geologice, fixe, reprezint baza impermeabil (sau substratul) i acoperi ul acviferelor cu
pnz captiv (fig. 28).
Limitele hidraulice ocup pozi ii variabile n timp. Principala limit este suprafa a piezometric a
pnzelor libere. Gradientul hidraulic favorizeaz circula ia apei.
innd cont de criteriile amintite, dar avnd n vedere i condi iile genetice, pe cele de z c mnt,
caracteristicile hidraulice i fizico-geografice, se pot deosebi: ape subterane cantonate n zona de aera ie,
ape freatice i ape captive, fie cu nivel liber, fie arteziene.
Apele din zona de aera ie
Sunt apele care se ntlnesc n depozitele permeabile existente ntre suprafa a topografic i
nivelul piezometric. Uneori, pot forma lentile de ap n subzona intermediar (Preda, Marosi, 1971).

Fig.28. Zonalitatea subteran sol - ap


Apele acestei zone prezint caracteristici de baz :
- au caracter temporar datorit faptului c sunt alimentate din precipita ii;
- con inutul de s ruri depinde de aceste fluctua ii (mai mari n perioadele secetoase i mai mici n
cele ploioase);
- con in substan e organice i microorganisme ca urmare a filtr rii incornplete (nu sunt recomandate
pentru alimentarea cu ap );
- principalul vehicul al elementelor chimice din scoar a de alterare l reprezint
caracterul descendent al apelor de infiltrare.
Stratele acvifere freatice
Sunt acviferele situate deasupra primului strat impermeabil. Nivelul freatic al acestor strate
urm re te, cu un anumit grad de atenuare, suprafa a topografic (fig.31). Pot ap rea deregl ri n condi iile
unor accidente locale sau ca urmare a interven iei omului.
Alimentarea apelor freatice este dubl : din precipita ii i prin intermediul rurilor. Leg tura dintre
ru i orizontul freatic este reciproc . La ape mari rul poate alimenta pnza, n timp ce la ape mici fenomenul
este invers. n plan, curbele echipoten iale i schimb alura n cele dou cazuri. Morfologia pnzei freatice
16

poate c p ta forme diferite .


Strate acvifere situate la baza teraselor sunt bogate, ca urmare a faptului c depozitele permit
infiltrarea rapid a apei. De regul , acviferul are deversare spre o teras inferioar sau spre albia major .

Fig.29. Gradientul hidraulic i elementele lui hidrologice: P2 i P2-pu uri; H1-nivelul apei n
P1; H2-nivelul apei n P2; 1-distan a dintre pu uri; h-diferen a de nivel dintre P1 i P2.

Fig.30. Distribu ia apei subterane n stratul de sol


La baza teraselor pot ap rea i izvoare. Sunt cele mai bune ape pentru alimentarea localit ilor.
Strate acvifere pot fi cantonate i la baza conurilor de dejec ie sau a depozitelor deluviale. Ca
urmare a structurii complexe, cu alternan e de depozite permeabile i impermeabile, se ntlnesc strate
acvifere libere sau captive. Curgerea apei este radiar .

17

Fig.31. Efectul pomp rii apei freatice i apari ia conului de depresiune, dup Leopold, 1997
Strate acvifere freatice din zonele interfluviule, sunt cantonate fie n sectoarele de cmpie, fie n
cele montane.

Fig.32. Scurgere (inferoflux) prin aluviunile unei albii


n cmpie se g sesc la baza depozitelor loessoide. Grosimea acestor depozite poate atinge i valori
maxime de 20-40m (B r gan, Dobrogea). Apele au un grad mare de mineralizare i o duritate sporit .
n zonele deluroase i de munte se pot acumula cantit i importante de ape freatice, fie n stratele
monoclinale, fie n depozitele deluviale.
Acvifeiele din roci compacte cu fisuri mici nu formeaz strate deoarece re elele sunt izolate.
Acviferele din rocile cu fisuri largi sunt r spndite n rocile solubile, de genul calcarului i
gipsurilor. Fisurile se l rgesc ca urmare a dizolv rii carbonatului de calciu sau a gipsului. Apele nc rcate cu
bicarbonat de calciu pot da na tere unor roci de genul travertinului.
Stratele acvifere captive
Sunt cantonate ntre dou strate impermeabile i alimentarea nu corespunde cu arealul pe care-1
ocup stratul. Mai poart i denumirea de strate de adncime. Regimul de varia ie nu depinde de condi iile
climatice.

18

Fig.33. Interac iunea apei curg toare cu stratul freatic: a - alimentarea rului de c tre pnza
freatic ; b - alimentarea pnzei freatice de c tre ru.
n func ie de nivelul piezometric stratele acvifere captive pot fi clasificate n:
a. strate acvifere captive f r presiune, se formeaz doar n cazul n care nu toat grosimea stratului
permeabil a devenit strat acvifer; n acest caz stratul permeabil nu este pe deplin saturat cu ap .
b. strat acvifer captiv sub presiune, se formeaz n cazul n care ntregul strat permeabil este
saturat cu ap . Este cazul stratelor care prezint un oarecare grad de nclinare, n procesul de echilibrare a
apelor se exercit o presiune asupra plafonului impermeabil.
n cazul n care plafonul impermeabil este str puns, apa aflat sub presiune tinde spre suprafa . Se
deosebesc:
- apa ascensional , este cea care se ridic pn sub suprafa a terenului. Ridicarea n foraj este n
func ie de presiunea hidrostatic existent . Nivelul piezometric este negativ deoarece el se afl situat sub
nivelul topografic (fig. 35);

Fig.34. Distribu ia izofreatelor n func ie de raportul ru-pnz


alimenteaz rul; b-rul alimenteaz pnza freatic

freatic : a-pnza freatic

19

Fig.35. Pnz captiv cu exutor artificial - ap ascensional (nivel piezometric sub suprafa a
topografic ), dup Trombe, 1969
- apa artezian , este cea care iese din foraj, sub presiune, deasupra nivelului topografic. Sunt foarte
cunoscute apele din Bazinul Parizian (regiunea Artois).n Romnia se g sesc n Cmpia Romn , Cmpia
Banato-Cri an , Depresiunea Huedin, Zal u etc. Nivelul piezometric este pozitiv deoarece se afl
situat deasupra solului.

Fig.36. Pnz captiv cu exutor artificial - ape arteziene, dup Trombe, 1969
Nivelul piezometric poate fi determinat cu ajutorul unui manometru. Acesta se instaleaz la gura
forajului artezian. n l imea nivelului piezometric (Ip) se determin ca fiind suma adncimii forajului (h) i a
presiunii citit la manometru (P), n atmosfere, multiplicat cu 10,33, adic unitatea de presiune a unei
atmosfere:
Ip=10,33*P + h
3.c. Tipurile de ape subterane i caracteristicile lor
Apa eliberat din acvifer, sub ac iunea gravita iei, poart denumirea de ap gravita ional .
ntr-un e antion al scoar ei terestre o parte din ap se va scurge gravita ional pn cnd acesla va
r mne uscat: n acest caz poart denumirea de e antion sec. Plasat ntr-o centrifug va mai elibera un
anumit volum de ap care este n func ie de for a centrifug , adic depinde de viteza de rota ie a aparatului
(pn la 50.000 rot./min.); aceasta este apa de reten ie (re inut , adsorbit ) din trama solid a
acviferului (suprafa a particulelor, pere ii microfisurilor).
For ele care le re in, mai ridicate ca accelera ia gravita ional , sunt date de atrac ia molecular
(1.000 pn la 100.000 bari).

20

Tipuri de ap subteran
Apa disponibil

Apa gravita ional

Apa nedisponibil

Apa de reten ie

Extrac ie
Mijloace
Gravita ie
Desica ie
(104,5C)
Centrifuga
Calcina ia

For e puse n joc


Gravita ia C ldura
Atrac ia molecular

Tabel 1. Marile tipuri de ape subterane


3.c.1. Apa de reten ie
Caracteristicile apei de reten ie sunt datorate propriet ilor particulare ale structurii moleculare a
apei. Ea mai este cunoscut sub numele de ap legat . Molecula de ap , de model triangular, cu ioni de H
nc rca i pozitiv i ioni de O nc rca i negativ, se comport ca un dipol dotat cu un moment electric
permanent; aceast proprietate explic existen a for elor electromagnetice sau de atrac ie molecular de
cteva mii de bari. Aceste for e ac ioneaz ntre moleculele de ap , pe de o parte, i ntre acestea i
particulele solului nc rcate electric, pe de alt parte. Moleculele, puternic legate ntre ele, constituie lan uri
sau particule. Formula molecular a apei este complex , de tip (H2O)n, cu n = 2,3,4...n = 2 fiind cel mai
frecvent.
n mediu poros exist un cmp electric natural ce provoac o polarizare a suprafe ei particulelor,
care atrag dipolii; se constituie astfel, la suprafa a particulelor, o pelicul continu de ap adsorbit , cu o
grosime de c iva zeci de microni.
Acest fapt explica propriet ile fizice ale apei de reten ie: o densitate ridicat ce variaz ntre
1,25 -1,70 i o puternic vscozitate vecin cu aceea a glicerinei.
Volumul apei de reten ie depinde, n mod esen ial, de talia particulelor: reprezint 40-45% din
volumul total pentru argilele (gr un ele foarte fine) i 3-10% pentru nisip.
Formele de ap din roci
Apa legat
Apa liber
Apa
Apa de constitu ie
Apa capilar
Apa de cristalizare
Apa zeolitic
Apa
Apa higroscopic
Apa gravific
Apa pelicular stabil
Apa pelicular labil
Tabel 2. Formele de ap din roci
Dup raportul pe care-1 are cu particulele de roc , apa poate fi legal sau liber .
3.c.2. Apa legat determin umiditatea natural a rocilor i poate fi legat chimic sau fizic.
Apa legat chimic face parte clin compozi ia chimic a rocilor, liste strns legat de re eaua
cristalin a mineralelor sub trei forme:
- Apa de constitu ie intr n compozi ia chimic a mineralelor sub form de ioni de H i OH
(micele de genul muscovitului sau halitului), hidrat de calciu ele. Este eliberat la temperaturi
ridicate cnd mineralele respective se descompun i dau na tere altora noi.

21

Fig.37. Categoriile de ap fizic legat


- Apa de cristalizare intr n alc tuirea unor re ele cristaline, dar este mai slab legat
chimic. Intr n compozi ia unor minerale sau roci: gips i sulfat de cupru. Este eliberat la
temperaturi ridicate cu schimbarea calitativ a rocilor.
- Apa zeolitic se prezint sub form de molecule n spa iile re elei cristaline, liste strns
legat de structura mineralelor. Se elibereaz prin nc lzire f r a distruge re eaua cristalin .
Dup eliminare, aceast ap poate fi absorbit din nou.
Apa legat fizic (adsorbit ) nconjoar particulele minerale datorit for elor moleculare i
electrochimice. Se departajeaz apa higroscopic i cea pelicular (fig. 37).
- Apa higroscopic nconjoar granulele rocilor sub forma unei pelicule i se men ine la
suprafa datorit ac iunii reciproce dintre for ele moleculare ale apei i granulele solide.
Apa higroscopic nu transmite presiune hidrostatic , fapt pentru care poate fi deplasat numai
n stare de vapori.
Cantitatea de ap higroscopic existent n porii rocilor este n func ie de umiditatea
atmosferic ; valoarea ei maxim este ntlnit numai n cazul unei satura ii complete de umiditate
a aerului atmosferic. De obicei, se g se te n propor ie de 15-18% la nisipuri fine i medii i scade la
nisipuri grosiere pn la 1,2-0,5%.
Acest tip de ap nu respect legile dinamicii fluidelor; ea putnd fi ndep rtat din porii
rocilor la temperaturi mai mari de 104,5C i numai sub form de vapori. Punctul s u de nghe se
ridic la -78C, iar cel de fierbere la +100C.
- Apa pelicular stabil legat constituie un al doilea nveli care acoper granulele rocilor
sub forma unui strat sub ire de ap .
Acest tip de ap se men ine la suprafa a granulelor prin ac iunea for elor de atrac ie
molecular cu intensitate mijlocie existente ntre particulele de roc i moleculele de ap . Nu dizolv
s rurile, nu conduce curcnlul electric, nu se mi c i nu transmite presiune hidrostatic i hidrodinamic .Se
elimin la temperatura de 105C i ofer o oarecare coeziune argilelor.
- Apa pelicular labil legat cunoa te un oarecare grad de vscozitate, are o u oar conductibilitate,
dizolv foarte pu in s rurile i nghea la temperaturi situate <0C.
Apa pelicular poate circula n stare lichid , de pe o granul de roc pe alta, f r a fi ns
influen at de for a gravita ional , dar cu condi ia s existe o diferen de grosime a peliculei de ap ntre
cele dou granule.

22

Fig.38 Modalitatea de deplasare a apei peliculare


3-1.5%.

Con inutul de ap pelicular din argile poale ajunge la 40-45%. n timp ce la nisipuri coboar doar la

Caracteristicile termice ale apei peliculare labil legat o deosebesc de precedentele prin faptul c
nghea la temperaturi situate sub -1C i se transform n vapori la temperaturi de 104.,5C.
3. c. 3. Apa liber
Apa liber (gravita ional ) se poate deplasa sub ac iunea for elor de gravita ie, adic a diferen elor de
presiune. Ea singur contribuie la scurgerea apelor subterane n acvifere i implicit spre izvoare i lucr rile
de captare.
Apa liber poate exista n cele trei forme de agregare: lichid , solid i gazoas . In stare de vapori
satureaz , n func ie de umiditatea atmosferei, spa iile libere din masa rocilor i n func ie de temperatur
poate trece sub form lichid ca urmare a condens rii.
n stare lichid se prezint sub dou forme:
- Apa capilar se men ine n porii rocilor datorit tensiunii superficiale i a for elor capilare. Are
capacitatea de a urca prin pori pn la n l imi invers propor ionale cu diametrul lor (la nisipul fin urc mai
mult dect la nisipul grosier). nghea la temperaturi situate <0C, nu transmite presiune hidrostatic i
hidrodinamic , este cedat prin evaporare i nu se deplaseaz datorit gravita iei.
- Apa gravific circul doar prin porii supracapilari (0,5-1,2 mm) precum i prin
fisurile rocilor sub ac iunea gravita iei. Formeaz uvi e subterane cu viteze variabile.
Se deplaseaz dup legile hidrodinamice, poate prezenta curgere laminar sau turbulent ,
nghea la 0C i fierbe la 100C n condi iile unei presiuni normale. Dizolv rocile, transmite presiune
hidrostatic i hidrodinamic , constituind, de fapt, obiectul de studiu al hidrogeologiei.
Fig.39. Scurgerea turbulent (sus) i laminar (jos) n
mediul poros, dup Hornbergeretal., 1998

23

Se deplaseaz dup legile hidrodinamice, poate prezenta curgere laminar sau turbulent ,
nghea la 0C i fierbe la 100C n condi iile unei presiuni normale. Dizolv rocile, transmite presiune
hidrostatic i hidrodinamic , constituind, de fapt, obiectul de studiu al hidrogeologiei.
Eliberarea apei libere (de gravita ie) dintr-un acvifer este un fenomen complex. Experien ele
recente au ar tat c volumul de ap drenat este n func ie de tipul de drenaj.
Volumul de ap liber (gravita ional ), con inut ntr-o roc rezervor, cre te n func ie de parametrii
caracteristici ai vidurilor: porozitatea total i diametrul eficace.
Prin porozitate se n elege raportul dintre volumul golurilor existente ntre particulele solide i
volumul total al materialului (inclusiv porii). Volumul porilor depinde de tipul de granule care alc tuiesc
roca, de modul lor de sortare, de felul cum acestea sunt aranjate i dac sunt sau nu cimentate. Porozitatea
unei roci (pori, fisuri, intersti ii) se exprim prin coeficientul de porozitate (n), definit ca raport ntre
volumul porilor (Vp) i volumul total al rocii (Vt) (se exprim n %):
n=Vp/Vt*100(%)
Valoarea porozit ii rocilor variaz n func ie de dispozi ia particulelor, de forma i dimensiunile
lor, precum i de gradul de cimentare; ea poate fi total i eficace.
Felul rocii

Porozitatea
%
Sol
30-50
Argil
10-50
Cret
10-40
Nisip, pietri
18-47
Calcar
2,5-20
Gresie
5-15
Roci eruptive
1
Cuar ite
0,5
Tabel 3 Valoarea porozit ii rocilor
Porozitatea total depinde de gradul de cimentare i de compactare a rocilor; se are n vedere
volumul total al porilor i cel al rocilor. Poate fi evaluat cu ajutorul coeficientului de porozitate (n) care
reprezint raportul dintre volumul porilor (Vp) i volumul total al rocii (Vt) multiplicat cu 100:
n = (Vp/Vt)*100(%)
Porozitatea eficace reprezint raportul dintre volumul total al golurilor prin care apa se poate deplasa
gravita ional i volumul total al rocii. Se refer doar la volumul porilor prin care poate circula apa sub
ac iunea gravita iei. nsu irea n cauz are o importan practic deosebit . Ca valoare, ea de ine cca. .25%
din porozitatea total .
Cea mai mare porozitate eficace o au: pietri urile (25%); nisipul fin 20%; argila (5%) etc.
Sunt dou mari categorii de roci: poroase i compacte.
Rocile poroase sunt alc tuite din materialele sedimentare: nisipuri, pietri uri, bolov ni uri,
marne, argile, piroclastite etc. Au proprietatea de a de ine spa ii libere ntre granule i prezint interes din
punct de vedere hidrogeologic.
Comportamentul acestor roci, n raport cu apa, depinde de dimensiunea granulelor i de
dispozi ia acestora. Infiltrarea apei poate fi influen at i de structura solului. Spa iile dintre granule pot
varia de la dimensiunea micronilor la cea a centimetrilor. Golurile pot fi ocupate cu aer, vapori de ap sau
cu ap n stare lichid sau solid . Granulele pot fi nelegate ntre ele sau unite cu ajutorul unui liant.
Particulele rocilor poroase sunt a ezate dezordonat, dar cu timpul pot suferi unele procese de ndesare i prin
urmare de mic orare a spa iilor dintre ele.

24

Fig.40. Dependen a porozit ii rocilor de forma granulelor (A), de felul de a ezare a acestora (B),
de gradul de sortare (C) i de gradul de cimentare (D), dup G tescu, 1998
Conven ional, dup dimensiuni, porii se mpart n:
- supracapilari, cu diametre cuprinse ntre 0,5-1,2 mm; circula ia apei are loc n
conformitate cu legile hidrodinamicii; cnd porii supracapilari dep esc diametrul de 1,2 mm nu se
consider porozitate obi nuit , ci macroporozitate (cavernozitate);
- capilari, cu diametre cuprinse ntre 0,5-0,0002 mm; circula ia nu are loc n
conformitate cu legile hidrodinamicii;
- subcapilari, cu diametre mai mici de 0,0002 mm; apa nu circul .

25

Fig.41 Porozitatea total (A) i eficace (B)

Fig. 42. Rela ia dintre infiltrarea apei i structura solului, dup Jones, 1998
Gradul de ndesare natural (D) exprim ntr-o oarecare m sur i volumul rocilor. Din acest punct
de vedere rocile se pot clasifica n:
- afnate (D = 0,00-0,33);
- ndesate (D = 0,33-0,66);
- foarte ndesate (D = 0,66-1,00).
Dup modul de alc tuire a rocilor se pot distinge dou tipuri principale de porozitate: primar i
secundar .
Porozitatea primar este reprezentat de golurile existente ntre granulele rocilor sedimentare, de
spa iile dintre fe ele de stratifica ie sau prin fisurile depozitelor de roci sedimentare cimentate, roci
metamorfice sau chiar eruptive.
Porozitatea secundar este reprezentat de spa iile rezultate din ac iunea de dizolvare a apei, de
26

fisurile ce rezult din contractarea rocilor precum i de fisurile sau porii rezulta i din procesele de cristalizare,
deshidratare i eroziune eolian .
Rocile compacte str b tute de fisuri de in un volum redus de pori sau sunt lipsite total de goluri. Din
aceast categorie fac parte rocile eruptive, isturile cristaline precum i o serie de roci sedimentare (gresii,
gipsuri, calcare etc).
4. Zonalitatea subteran sol-ap
Primul acvifer (adic cel superior) prezint dou zone de ap subteran : zona nesaturat (la
partea superioar ) i zona saturat (la partea inferioar ), separate de suprafa a pnzei.
4.a. Zona saturat
Cuprinde complexul solid - ap i nchide pnza de ap subteran . De i sunt prezente cele dou
tipuri de ap - de reten ie (legat ) i gravita ional (liber ) - este totu i domeniul celei din urm . Toate
golurile sunt umplute cu ap , coeficientul de satura ie este egal cu 100%, n timp ce umiditatea atinge
valoarea maxim .
Suprafa a superioar a acestei zone este chiar suprafa a pnzei. Grosimea variaz n func ie de
structura geologic i de gradul de alimentare. n cazul unor exploat ri exagerate grosimea poate sc dea la
limite alarmante.

Fig.43. Spa ii poroase v zute la microscop


n raport cu procesele geochimice care au loc ntre ap

i roci, se pot separa,de la

suprafa a solului pn n interiorul stratului acvifer, dou subzone:


- de oxida ie, corespunde cu cea de aera ie.
- de cimenta ie, este situat sub nivelul apelor freatice, pn la adncimi ce pot ajunge la 912km. Temperatura acestor sectoare se poate ridica la 365C i apa sufer un proces de disociere
n elementele ei componente (Pi ota, Buta, 1981).
4. b. Zona nesaturat (de aera ie)
Se caracterizeaz prin prezen a complexului solid - ap - aer. Cuprinde apa de reten ie
(legat ) i gravita ional (liber ). Cantitatea de ap gravita ional este foarte slab sau chiar nul .
Orizontul permeabil are porii capilari satura i, dar nu i pe cei subcapilari. Con ine numai ap
suspendat i permite circula ia descendent .
n func ie de valorile coeficientului de satura ie i de umiditate care, n mod sumar
descresc spre suprafa , zona nesaturat este subdivizat n trei subzone (de sus n jos):
- de evapora ie (sau evapotranspira ie);
- de tranzi ie (sau intermediar );
- franj capilar (sau capilar ).
27

Fig.44. Rela ia dintre gradul de saturare, capacitatea pentru ap n cmp i coeficientul de


ofilire, dup Newson, 1994

Subzona de evapora ie vine n contact cu atmosfera deoarece este situat n orizontul


superior unde se dezvolt i sistemul radicular. Apa infiltrat din precipita ii i re inut prin
capilaritate poate fi cedat atmosferei n urma procesului de evaporare sau prin sistemul radicular al
plantelor (evapotranspira ie). Cnd cantitatea de precipita ii este sc zut rezerva de ap se poate epuiza i
plantele ofilesc.
Subzona de tranzi ie este situat ntre subzonele de evaporalie i capilar . Grosimea ei este n func ie
de nivelul la care se afl orizontul freatic. Se p streaz umiditatea suspendat n cadrul porilor capilari.
Umiditatea nu cunoa te o varia ie prea mare i nu poate ceda apa subzonei de evapora ie.
Franjul capilar este alimentat de apele zonei saturate, urcate prin capilaritate (ascensiune
capilar ). Cunoa te grosimi variabile n func ie de starea de capilaritate pe care o au rocile respective.
Umiditatea ei este mai ridicat dect subzona de tranzi ie i con ine ap higroscopic , pelicular i capilar .
Umiditatea provine din orizontul freatic. Grosime subzonei depinde de porozitate: cu ct aceasta este mai
mic cu att apa poate urca mai mult. La nisipurile grosiere apa urc 12-15 cm, n nisipul mediu 40-50 cm, n
cel fin 90-100 cm, n p mntul nisipos 175-200 cm, n cel argilos 225-250 cm etc.
Se remarc faptul c dac suprafa a pnzei (no iune teoretic ) corespunde vrfului zonei unde
golurile sunt saturate (adic include o parte a franjului capilar), din contra, suprafa a piezometric ,
m surat n cadrul franjului i la izvoare, se plaseaz sub limita superioar a zonei saturate.

28

Fig.45. Rela ia dintre sistemul de nc rcare i desc rcare a unui acvifer, dup Leopold, 1997
5. Apa subteran , agent geodinamic i hidrogeochimic
Prin puterea sa de dizolvare sau punere n suspensie a substan elor minerale, apa subteran n
mi care este un agent de transport, adic de schimburi ntre suprafa a solului i toat ntinderea domeniului
subteran i invers. De aici rezult i rolul foarte important pe care-1 joac n propagarea polu rii. Ac iunea n
cauz este studiat de hidrogeochimie.
Pe parcursul traseului s u subteran (alimentare prin apa de suprafa - infiltra ie -acvifer emergen - ap de suprafa ) i potrivit unei durate mai mult sau mai pu in lung (de la c iva ani la
cteva zeci de milenii), vehiculul ap joac dou roluri importante: geodinamic i hidrogeochimie.

1997

Fig.46. Rela ia dintre topografie, conturul pnzei freatice i adncimea acesteia, dup Leopold,

29

Apa subteran este un agent geodinamic prin intermediul scurgerii subterane, prin ac iunea sa
mecanic , coroziunea rocilor carbonatate i, la un grad mai mic, prin transportul materiilor n suspensie. n
aceea i m sur ea asigur transferurile de c ldur .
Apa subteran este n acela i timp un puternic agent hidrogeochimic prin puterea sa de dizolvare.
Asigur transportul i schimburile substan elor minerale.
6. Scurgerea i hidrodinamica apelor subterane
6.a. Schema general a scurgerii
Apa subteran este alimentat din precipita iile care, n final, se scurg pe v i sau n pnz .
nc rc tura motric este reprezentat de morfologia scoar ei. Din aceste puncte apa penetreaz subvertical
n sol formnd o ramur descendent . Scurgerea sa are loc sub o pant lin .

Fig.47. Refrac ia scurgerii n func ie de parametri permeabilit ii


Apele subterane se afl tot timpul n mi care, indiferent de natura litologic i adncimea
forma iunilor geologice. Viteza de scurgere poate varia de la c iva milimetri la cteva mii de metri pe an.
Teoria apelor de adncime perfect stagnante nu ntlne te actualmente dect foarte pu ini adep i.
Apa gravific circul foarte u or prin porii i fisurile rocilor pe toate direc iile: vertical ,
orizontal sau mixt .
Circula ia vertical este dominant n zona nesaturat (de aera ie). Viteza de deplasare este n func ie
de caracteristicile granulometrice ale depozitelor.
Circula ia lateral se produce n zona de satura ie complet a straielor freatice. Ca urmare a
faptului c suprafa a pnzei freatice tinde s aib toate punctele situate la acela i nivel, n masa de ap a
orizontului acvifer se formeaz un sistem de linii de curent n care viteza moleculelor de ap poate fi
constant , moment n care scurgerea este uniform , sau s prezinte varia ii, moment n care curgerea este
neuniform .
Mi carea apelor subterane poate fi laminar sau turbulent - principiu pus la punct de Reynolds n
1883 - n func ie de viteza cu care se deplaseaz . Trecerea de la curgerea laminar la cea turbulent poart
denumirea de vitez critic .
Prin urmare apa care circul pe un aliniament vertical, de sus n jos, poate prezenta viteze diferite,
n func ie de granulometrie i se poate desf ura pe o suprafa mai mare odat cu adncimea la care ajunge.
n condi iile unei granulometrii fine apa prezint viteze mici i la adncimi mari de penetrare se desf oar pe
o suprafa mare. Pentru granulometrii grosiere situa ia este invers .
Circula ia apei n sol este influen at de urm toarele caracteristici: permeabilitate, capacitatea de
absorb ie, coeficientul de absorb ie, vscozitate, umiditate, debit unitar, viteza de filtrare i gradientul
hidraulic.
30

Fig.49. Viteza intergranular

i dispersia

Permeabilitatea reprezint proprietatea rocilor de a permite apei s circule prin pori. Aceasta este n
func ie de aranjamentul granulelor, m rimea porilor, temperatura i vscozitatea apei etc. Circula ia apei
prin porii rocilor se face prin curgere gravita ional cnd vidurile sunt mari i tensiunea superficial are un rol
redus (pietri , nisip). Permeabilitatea nu depinde de volumul total al porilor ci de m rimea lor. Nisipurile,
pietri urile etc. sunt considerate roci care au o permeabilitate omogen ; argilele, marnele etc. nu prezint
permeabilitate; rocile eruptive, metamorfice etc. au o permeabilitate neomogen .
Permeabilitatea poate fi: omogen (rocile au pori numero i i apa p trunde cu u urin prin ei);
neomogen (au pori pu ini i f r leg tur ntre ei).
Permeabilitatea se exprim n cm/s sau n unitate darcy (K); aceasta din urm este definit ca
debitul de 1 cm3/s al unui fluid cu vscozitate dinamic 1 centipoise care se infiltreaz printr-un mediu
poros cu sec iunea de lcm2, sub ac iunea unui gradient de presiune de 1 atm./cm (1 darcy = 0,966*103 cm/s
sau rotunjit 1 darcy = 1*10-3 cm/s la 20C) (Buta, 1983).
Din punct de vedere hidrologic rocile sunt grupate n:
1. Roci permeabile - permit curgerea apei prin porii lor. Ele pot fi: granulare (formate
din material gr un os i n general neuniform); fisurate (formate din roci impermeabile, dar cu
fisuri de diferite m rimi).
2. Roci semipermeabile - apa circul cu mare greutate.
3. Roci impermeabile - nu permit trecerea apei.

31

Fig.50. Coeficientul de permeabilitate n func ie de natura rocii


n raport cu permeabilitatea, rocile se mpart n:
- Roci acvifere - au pori supracapilari i capacitatea de nmagazinare a apei, dar i de a o ceda prin
scurgere (pietri uri, nisipuri, gresii, conglomerate slab cimentate, bolov ni uri, grohoti uri etc).
Roci acviclude - de in pori capilari i subcapilari care au capacitatea de
nmagazinare, dar avnd o porozitate capilar mic i o vitez de circula ie a apei redus i numai
sub presiune, nu pot ceda apa (argile, marne).
Roci acvifuge - roci compacte n care apa nu poate p trunde din cauza porozit ii
foarte reduse (rocile eruptive, metarnorfice, sedimentare cimentate). Apa circul doar prin fisuri.

Fig.51. Influen a vegeta iei asupra coeficientului de infiltrare


Capacitatea de absorb ie reprezint proprietatea unor roci de a re ine o anumit cantitate
de ap . Aceasta este n func ie de compozi ia granulometric , gradul de ndesare i rapiditatea de
descompunere n prezen a apei.

32

Fig.52. Dispersia mecanic (a) i molecular (b)


Capacitatea de absorb ie se exprim prin coeficientul de absorb ie (Ca), definit ca raportul
dintre masa de ap re inut de o prob de roc n stare natural (ml) i masa acelea i roci, uscat la
104,5C (m).
6. a. 2. Conul de depresiune
Ca urmare a pomp rii acviferului ntr-un pu (b) scade nivelul de ap din cadrul lucr rii (nivelul
dinamic) i se creeaz n acvifer o arie de influen n form de plnie, adic un con de depresiune (fig. 54).
Cu o suprafa piezometric orizontal , acest con este caracterizat prin raza sa de influen (R) i
coborrea (s). Coborrea este egal cu diferen a H dintre suprafa a piezometric n repaus, m surat
deasupra substratului, pe de o parte, i nivelul dinamic n puf sau nivelul de ap ntr-o lucrare de observa ie
(piezometru) situat la o distan x de axa pu ului, pe de alt parte. Dac h reprezint n l imea de ap
din lucrare (pu ), m surat deasupra substratului, coborrea "s" este egal cu H - h.

Fig.54. Profilul unui con de depresiune

33

Fig. 55. Con de depresiune cu suprafa a piezometric nclinat


ntr-o sec iune transversal conul de depresiune este limitai la parlea superioar de suprafa a
piezometric i la baz de profilul de depresiune.
n plan, conul de depresiune este reprezentat de curbe echipoten iale de depresiune cu forme
circular-concentrice. n realitate, ca urmare a faptului c apa subteran este ntr-o continu deplasare,
suprafa a piezometric este nclinat i conul de depresiune este deformat i asimetric.
Zona de apel, adic partea ariei de influen unde apa ajunge n pu , este foarte etalat spre amonte;
rezult c raza de influen , redus n aval i lateral, este dificil a fi delimitat spre amonte (fig.55). Acest
lucru se petrece cnd apa care alimenteaz pu ul provine dintr-un front amonte situat uneori la mul i kilometri
distan .
Aceste indicative sunt foarte importante n lupta contra polu rii apelor subterane captate, adic
pentru delimitarea perimetrelor de protec ie, mai ales n cazul fntnilor.
Diferen a esen ial dintre acviferul cu pnz liber i acviferul cu pnz captiv , este c n primul
caz conul de depresiune afecteaz , acviferul, n timp ce n al doilea caz el este virtual.
Raza de influen (R) i coborrea (s) sunt n func ie de coeficientul de permeabilitate (K) (sau de
transmisivitate - T) i de porozitatea eficace (nc) (sau de coeficientul de nmagazinare) la care se adaug
debitul de ap .
Studiile de specialitate au ar tat c la un debit constant raza de influen i de coborre cresc n
func ie de timpul de pompare.
7. Calitatea apei subterane. Hidrogeochimia
Hidrogeochimia, sau chimia apei, se ocup cu studiul elementelor chimice din ap (dizolvate sau n
suspensie), a parametrilor fizico-chimici care condi ioneaz punerea lor n solu ie i comportamentul lor n
cursul scurgerii subterane (interac iuni ntre ap i roca rezervor). Hidrochimia nglobeaz studiul
substan elor minerale dizolvate i izotopii naturali stabili i radioactivi (izotopii mediului). Este un mijloc de
prospec iune hidrogeologic complementar ce permite identificarea originii apei subterane i definirea
modalit ilor scurgerii subterane. Aduce, n egal m sur , o mare contribu ie cartografiei hidrogcologice
34

prin executarea h r ilor hidrochimice. ntre altele, determinnd calitatea apei, hidrogeochimia poate limita
posibilit ile de utilizare i reducere a resurselor.
8.a. Principalele substan e dizolvate n apa subteran
Apa subteran nglobeaz , n solu ie, numeroase substan e minerale, gaze i' s ruri solubile.
Principalele gaze dizolvate (uneori n stare liber de suspensie) sunt: compu ii aerului (oxigen,
hidrogen, azot), anhidrida carbonic (CO2), amoniac (NH3), sulfura de hidrogen i un con inut mai mic de
argon, xenon, heliu i metan. Majoritatea acestor gaze au o solubilitate slab , cuprins ntre 0,01 i 0,02
cm3/cm3 la temperatur normal , excep ie f cnd CO2, H2 i NH3 care au o solubilitate de 40, 200 i 60.000 de
ori mai mare.
Principalele s ruri solubile care reprezint cauza mineraliz rii apei sunt: calcarul (CaCO3),
dolomita (Ca, Mg)CO3, gipsul (CaSO4,2H2O), halitul (NaCl), silvinitul (KCl), nitra ii, silicea (SiO2). Apele
subterane, n func ie de apropierea sau dep rtarea fa de o mare sau un lac, pol avea concentra ii diferite; ca
exemplu, se aminte te cazul grindului Lelea din Delta Dun rii care, de i se afl situat n interiorul deltei,
prezint ape clorurate.

104,5C.

8.b. Parametrii minerailiza iei apei subterane


Elementele chimice sunt exprimate n miligrame pe litru (mg/l).
Reziduu sec (RS) reprezint totalitatea s rurilor dizolvate. Este ob inui prin desicarea apei la

Duritatea apei este proprietatea ionilor de Ca++ i Mg++ de a provoca un reziduu insolubil n
contact cu un lichior de s pun i un depozit de carburant sub efectul fierberii. Este exprimat cantitativ prin
gradul hidrotimetric total (TH). Gradul hidrotimetric total francez corespunde la 10 mg CaCO3 /litru; el este
sensibil egal cu 10 ppm.
Agresivitatea calific o ap natural acid , mai ales prin con inutul ei n CO2 i care poale s
exercite o ac iune coroziv asupra rocilor, materialelor ( evi, crepine de foraje) sau asupra conductelor.
8.c. Evolu ia caracteristicilor hidrochimice
Apa subteran prime te caracteristicile sale hidrochimice de baz n cursul infiltr rii n cadrul zonei
nesaturate pe primii metri ai scoar ei. Prin urmare, mineralizarea sa sufer modific ri odat cu scurgerea
subteran sub ac iunea s rurilor solubile ale rocii rezervor sau a influen elor exterioare (invazie marin de
ape s rate, ca n cazul sectorului estic al Deltei Dun rii unde predomin apele clorurate fa de cele dulci
din sectorul vestic, sau polu rii accidentale).
Influen a rocii rezervor depinde de solubilitatea rocilor, de m rimea suprafe ei i timpului de
contact. Exist o rela ie ngust ntre caracteristicile fizice i geochimice ale rocilor rezervor i
hidrogeochimia apelor subterane.
8.d. Caracteristicile fizice ale apei subterane
Temperatura apelor subterane, m surat la emergen sau n acvifer, aduce date cu privire la
originea i scurgerea apelor subterane. Temperatura apei se echilibreaz cu aceea a rocii rezervor. Influen a
temperaturii aerului se atenueaz foarte rapid n adncime, la o limit maxim de 40 m (zona neutr sau de
heterotermie); de la aceast adncime temperatura este n func ie de gradientul geotermic.
Conductivitatea electric i inversul ei rezistivitatea sunt mijloace importante de investigare
hidrogeologic . Unitatea de rezistivitate este ohm*cm, care este rezistivitatea unei prisme de ap de 1 cm2
sec iune i 1 cm n l ime, la temperatura de 20C; rezistivitatea, la temperatur constant , este legat de
reziduu sec.
9. Apa subteran , resurs mineral regenerabil
Rela iile dintre apa de suprafa i apele subterane arat independen a lor; ambele nu sunt dect
frac iunile unui singur volum total de ap disponibil . Din aceast cauz prelevarea unora se efectueaz n
detrimentul altora. Exploatarea apelor subterane diminueaz debitul scurgerii subterane, deci a
35

emergentelor, apoi a cursurilor de ap pe care le alimenteaz . Aceste ac iuni se repercuteaz n adncime,


mai ales n bazinele sedimentare.
No iunea de unitate este important n vederea prevenirii polu rilor deoarece ea demonstreaz c
apa este un agent transportor i dispersator foarte important.
10.Rezervele de ap subteran
10.a. Defini ie i tipurile de rezerve
Rezerva de ap subteran (W) reprezint volumul de ap gravita ional con inut la un moment dat
ntr-un acvifer (fig.56). Ea se exprim n unit i de volum, de obicei n milioane m3.
n acviferele cu pnz liber volumul rocii rezervor variaz n func ie de fluctua iile suprafe ei
piezometrice, de unde necesitatea unei referin e la o perioad definit , n general plurianual , substratul
r mnnd fix.

Fig.56. Tipurile de rezerve specifice apelor subterane


Se pot distinge rezerva total (Wt), delimilat de suprafa a piezometric medie,
rezerva permanent (Wp), limitat de suprafa a piezometric cea mai joas i rezerva regular
(Wr), care reprezint cantitatea maximal de ap gravita ional ce se afl n zona de fluctua ie
(ntre cea mai nalt suprafa i cea mai joas ).
Rezerva regular este partea variabil a rezervei unui acvifer. Ea poale fi comparat ,
pentru aceea i perioad de referin , cu debilul global al unei pnze (Qw - suma cantit ilor de
ap ce vin natural n acvifer n timpul perioadei de referin ).
n acviferele cu pnz captiv , unde straiele impermeabile sunt fixe. poate fi definit
doar rezerva total .
10.b. Evaluarea rezervelor de apa subteran
Rezerva de ap subteran (W) este determinat de volumul masei de roc rezervor (V)
ce corespunde tipului de rezerv i porozit ii eficace nc(W=:V*nc). Volumul rocii rezervor
poate fi calculai prin grosimea sa medie (b) i suprafa a acesteia (A), sau, cu mai mult
precizie, prin planimetrarea h r ilor in curbe izopahe.
10.c. Regenerarea rezervelor de ap subteran
Rezerva de ap subteran a unui acvifer se rennoie te prin aportul apelor de
alimenta ie n decursul unei perioade determinate, n general an hidrologic, un volum de ap
(dW) este introdus u acvifer i tranziteaz
Indicele de rennoire reprezint raportul acestui volum de ap (dW) cu rezerva total
(Wt). El exprim volumul de ap care tranziteaz ia acvifer (rol conduc tor). nmagazinarea
subteran este n func ie direct cu acest parametru.
Durata rennoirii este timpul teoretic necesar pentru ca volumul apei de alimenta ie
36

(dW) s fie egal cu rezerva total (Wt). Prin urmare, reprezint timpul cerut pentru a
reconstituii rezerva total dac aceasta este epuizat . El variaz direct n func ie de reten ia
natural a rocilor rezervor (rol de nmagazinare).
11. Resursele de ap subteran
11. a. Defini ie i tipurile de resurse
Resursele de ap subteran reprezint cantitatea de ap utilizabil care este fizic
posibil i economic avantajos de a fi prelevat d i n acvifere. ntr-un domeniu i n timpul unei
perioade definite, innd cont de diversele caracteristici tehnice i practice (exprimate n m3/an).
11.b. Resursele poten iale totale de ap reprezint totalitatea resurselor poten iale,
frac ionale n resurse poten iale de ap de suprafa i resurse poten iale de ap subteran .
11.c. Resursele regenerabile de ap subteran sunt exploatate cu condi ia conserv rii
unui echilibru a! aliment rii i f r a dep i iezervele Provin esen ialmente din captarea apei
pnzei libere. n acest caz, echilibru! este tradus prin stabilizarea suprafe ei piezometrice medii.
Resursele sunt aproximativ egale la debit mediu al scurgerii subterane.
11.d. Resursele neregenerabile de ap subteran provin esen ialmente din exploatarea
rezervelor pnzelor captive cu slab regenerare. Pot dep i rezerva permanent a pnzelor libere.
Durata lor este limitat n timp.
Pentru o mai bun administrare a apelor subterane trebuie realizate probleme de o
deosebit actualitate:
- managementul resurselor de ape subterane, n general, i al sistemelor na ionale, n
special;
- dimensionarea i instituirea zonelor de protec ie din preajma capt rilor;
- studierea influen ei condi iilor naturale asupra proceselor de poluare;
- evaluarea vulnerabilit ii la poluare a sistemelor acvifere;
- punearea n eviden a unor noi solu ii, neconven ionale, aplicabile n condi iile Romniei,
care s aib n vedere remedierea calit ii apelor subterane poluate;
- estimarea cantitativ i calicativ a influen ei apelor subterane n managementul teritorial
(combaterea procesului de nml tinire i a fenomenelor de s r turare a solurilor, studierea i
combaterea alunec rilor de teren, reabilitarea stabilit ii i calit ii mediului n sectoarele de carier
i exploatare minier , amplasarea depozitelor de de euri etc.) (Zamfirescu, 1997).

37