Sunteți pe pagina 1din 30

POTAMOLOGIE

Prelegerea 3
A. Determinarea elementelor sec iunii active de scurgere
Introducere
Sec iunea activ este suprafa a din profilul transversal al rului prin care are Ioc curgerea
apei. Este recomandabil ca sec iunea s se determine n profilul mirei hidrometrice, unde se fac i
m sur tori ale vitezei (se poate alege sec iunea i pe un tronson rectiliniu i cursului de ap ).
Pentru profilul transversal se fixeaz , n primul rnd, punctele extreme ale celor dou maluri.
ntre cele dou se ntinde un cablu gradat pentru determinarea l imii rului (B). Pe ntreaga lungime
a cablului se fixeaz verticalele de sondaj i m sur torile, de obicei, se efectueaz de dou ori, dus
ntors, media celor dou m sur tori fiind valoarea real adncimilor.
Pentru construirea profilului transversal se trec adncimile pe axa vertical i distant dintre
verticalele de sondaj pe orizontal . Suprafa a sec iunii active ( ) rezult din nsumare; sec iunilor
par iale dintre verticalele de sondaj. Suprafe ele se ob in din asimilarea acestora cu o serie de figuri
geometrice: triunghiuri, dreptunghiuri, p trate, trapeze etc. Pentru aflarea suprafe elor se utilizeaz
formulele matematice cunoscute. La cele dou maluri sunt dreptunghiuri, celelalte sec iuni fiind
asimilate cu suprafe e de genul trapezelor sau dreptunghiurilor.
La determinarea sec iunii de curgere trebuie s se fac i observa ii asupra deplas ri apei.
Dac la unul din maluri apa stagneaz , trebuie s se determine i suprafa a sec iuni: inactive,
deoarece ea nu intr la calcularea debitului de ap .
Adancimea medie (hmed) reprezint raportul dintre suprafa a sec iunii active ( ) i l imea
oglinzii apei (B) ntre cele dou maluri:

Adncimea maxim (hmax) este cea mai mare valoare a adncimii apei n sec iunea
transversal aleas .
Perimetrul udat sau muiat (P), n profil transversal ales i m surat, este dat de lungimea
fundului apei. Rezult din nsumarea ipotenuzelor unor triunghiuri dreptunghice, cu catetele date de
diferen a dintre m sur torile de adncime ale verticalelor vecine:

unde:
b].. ,bn= distan ele dintre verticale; h1.. .hn = adncimea verticalelor de sondaj.
Raza hidraulic (R) este rezultat din raportul existent ntre suprafa a sec iunii ( )
perimetrul udat (P):

Pentru folosirea m sur torilor dintr-o sec iune transversal , la aplicarea unor formule de
calcul, trebuie determinat i gradul de rugozitate.

Fig. 1. Zone de turbulen

i mare vitez n albii simetrice i asimetrice

1. Viteza apei n cadrul albiilor


Ca urmare a existen ei factorilor diver i ce se manifest n natur , mai ales cei din cadrul
albiei, mi carea apei este un fenomen complex. n orice punct al curentului, vitezele pulseaz
dezordonat. Puseurile cele mai mari se petrec pe fund, la maluri sau sub stratul de z pad , iar cele
mai mici se g sesc la suprafa a curentului (pentru acelea i puncte de m surare m rimea pulsa iilor
variaz odat cu vitezele curen ilor).
Pe o sec iune activ a unui curs de ap , n fiecare punct, exist dou tipuri de viteze: una
instantanee, care variaz n timp ca m rime i direc ie; alta medie, care de ine o valoare mai stabil
(se determin ntr-un timp mai ndelungat, pn la cteva minute). n masa de ap , fiecare punct
dintr-o sec iune, pentru aceea i perioad de timp, ocup pozi ii diferite. Linia de cea mai mare vitez
este situat n mijlocul rului, cnd albia prezint un traseu rectiliniu i la o treime, n masa de ap ,
din distan a suprafa -fund (adncimea profilului) (fig. 1,2).

Fig. 2. Reparti ia vitezelor n albia minor


Mori ca hidrometric este instrumentul cu care se m soar viteza punctual a curentului
de ap . Ea a fost inventat de Woltman n 1790, pentru a m sura viteza apei n canale (fig. 3).
Rotorul elicei de ine un urub f r sfr it, cuplat cu o roti zim at astfel nct, la un num r n de
rota ii ale elicei, s se realizeze un contact electric i, ca urmare, s se nregistreze un semnal: sonor,
cnd este cuplat cu o sonerie; luminos, cnd este ata at un bec. Semnalul poate fi dat la anumite
intervale (20, 50 sau chiar la fiecare rota ie a paletei). ntre num rul de rota ii pe secund (n) i viteza
apei (V) exist o rela ie liniar , pus n eviden de rela ia:
V = a+bn
unde:
a = viteza de pornire a mori tii (viteza de la care curentul de ap reu e te s pun n
2

mi care paleta);
b = constant care se determin la etalonarea mori tii.
Timpul de m surare este, de regul , cuprins ntre 120"-140" n cazul n care curentul are
pulsa ii puternice. Prin faptul c mori ca emite un semnal la 20 rota ii complete, se pot ntlni dou
situa ii:
- cand mori ca emite un semnal la mai mult de 15" se nscrie n carnet, n prima c su ,
prima citire, a doua citire n ce-a de-a doua c su etc. pn la cel de-al optulea semnal;
- dac pe durata primelor 15" mori ca a dat deja dou semnale, se a teapt al treilea
semnal; n prima c su se vor marca dou puncte i se va trece timpul la cea de-a treia citire;
opera ia se repet timp de 2' i not rile din fiecare c su semnific 60 de rota ii (trei semnale a cte
20 ture fiecare).

Fig. 3. Mori ca hidrometric tip I.M.H.


Corpul mori tii realizeaz leg tura dintre elice i coad , fiind prev zut cu un orificiu prin care
se introduce tija. Coada mori tii, lat i u oar , are rolul de a permite direc ionarea elicei pe direc ia
curentului cu viteza punctual maxim . Ca accesorii, mori ca de ine: cronometru, dispozitivul de
contorizare a rota iilor, tija cu talp pentru a men ine mori ca f:xat pe tij cu un urub, la adncimea
aleas , dispozitivul optic sau sonor de semnalizare a num rului de contacte etc.
Mori tile pot nregistra viteze ntre 0,05-4 m/s. In general, fiecare mori ca are dou palete, cu
sensibilit i diferite, una pentru vitezele mici, i alta pentru vitezele mari, cu sensibilitate mai mic .
Cnd m surarea se efectueaz ntr-un singur punct, viteza poart denumirea de vitez punctual .
M surarea vitezei se bazeaz pe calcularea num rului de rota ii ale paletei n timp de o
secund . n acest sens, mori ca fixat pe tij se introduce n ap , pe verticala de vitez , la
adncimea dorit . Dup un anumit timp de a teptare pentru uniformizarea mi c rii, la urm torul
semnal se d drumul la cronometru, care va fi oprit dup un num r par de semnale. Dac n timpul t
s-au nregistrat s semnale i ntre semnale mori ca face M rota ii, num rul N de rota ii pe secund
este dat de ecua ia:

Imersiunea elicei se face din barc , de pe poduri, din c rucioare mobile pe cabluri bifilare
etc. (fig. 4). Pentru m sur torile expedi ionare se instaleaz mori ca la cap tul unei tij metalice, iar
pentru cele din punctele stabile de m surare, se prind la cap tul unui troliu (pentru cele lestate) (fig.
5).

Fig.4. Instala ie complet pentru efectuarea m sur torilor hidrometrice

Fig. 5. Troliu mobil amplasat pe patru ro i i troliu fixat pe mna curent a podurilor

Fig. 6. Alegerea punctelor de m surare a vitezelor pe diferite verticale dup CEMAGREF,


1994

Determinarea, pentru fiecare vertical , a punctelor standard de m surare a vitezei, se face n


func ie de adncimea apei, de prezen a sau lipsa fenomenelor de nghe i de diametrul paletei
utilizate (fig. 6). Adncimea punctului "suprafa " se fixeaz cu jum tatea diametrului paletei mai jos
de suprafa a apei, iar pentru punctul "fund" la jum tatea diametrului plus 1 cm mai sus de fundul apei.
n condi iile n care cursul de ap de ine pod de ghea , se recomand suplimentarea punctelor de
m surare.

Fig. 7. Profil transversal cu sec iunile dintre verticalele de vitez

i vitezele
4

medii ale acestora


Pe aceea i vertical , n cazul n care adncimile permit, un singur punct de m surare nu este
concludent i se impune efectuarea mai multor m sur tori. In acest caz se face reprezentarea grafic
a vitezelor pe vertical , cunoscut sub numele de hodograful vitezelor.

Fig. 8. Calculul vitezei medii pe vertical prin metoda grafomecanic (A) i prin cea
grafoanalitic (B)

1. A. Calcularea vitezei medii


Cu ajutorul mori tii hidrometrice se determin , pentru fiecare punct al verticalei de adncime,
vitezele curen ilor de ap (fig. 7). Cele mai exacte m sur tori se fac n cadrul instala iilor speciale de
m surare.
Viteza medie se poate calcula prin mai multe metode: grafomecanic , grafoanalitic ,
analitic , integrativ i hidraulic , cnd se utilizeaz mori ca i m surarea cu flotori, tahobatometrele
i tubul hidrometric, cnd se utilizeaz alte instrumente.
Metoda grafomecanic se refer la raportul dintre suprafa a epurei vitezelor (Fv) i
adncimea apei (h) (fig.8):

Suprafa a epurei se determin prin planimetrare sau cu ajutorul p tratelor module. Metoda
grafoanalitic este utilizat pentru ob inerea vitezei medii ca fiind media aritmetic a tuturor vectorilor
de vitez stabili i prin m sur tori cu mori ca hidrometric :

unde: Vi = suma vitezelor medii pentru toate f iile orizontale;


n = num rul f iilor orizontale.
Vm=V0.6h
Metoda analitic faciliteaz calcularea vitezei medii, pe fiecare vertical , n func ie de
adncimea apei i de num rul de viteze punctuale determinate. La viteze mici se utilizeaz formula:
V, = Vo.6h. La viteze determinate n dou puncte se utilizeaz formula:
5

La vileze determinate n trei puncte se utilizeaz formula:


Vm= (V0.2h+V0.6h +V0.8h)/4
La viteze determinate n cinci puncte se utilizeaz formula:
Vm= (Vs+3V0.2h+3V0.6h+2V0.8h+Vf)/10
Metoda integrativ (integr rii vitezelor pe vertical ) face ca mori ca, pe verticala de vitez , s
nu se in fix la un punct dat, ci culiseaz pe tij , cu o vitez constant de sus n jos i invers,
notndu-se num rul de impulsuri pe ntregul parcurs. Viteza de transla ie a mori tii trebuie s fie
redus i uniform deoarece trebuie prinse toate fluctua iile vitezelor.
Este o metod frecvent folosit n cazul contoarelor electronice utilizate la mori ti. Pentru
mori tile cu contact, la fiecare rota ie, dac se cunoa te num rul rota iilor (N) i timpul (t), se poate
determina num rul de rota ii se secund (n) prin formula:
n=N/t

Metoda hidraulic face apel la formula Chezy:

unde:
V = viteza medie pe sec iune;
C = coeficient de vitez ;
R = raza hidraulic ;
I = panta suprafe ei apei n profil transversal.
M surarea cu flotori presupune o dotare foarte simpl :
ceas cu
cronometru sau secundar central, plutitori i posibilitatea de a m sura o distan
ntre dou repere de pe mal.

Fig. 9. Preg tirea profilelor pentru o m surare de debit cu flotori


In vederea m sur rii se alege un sector de albie rectilinie pe o distan
care s dep easc de cel pu in 3-5 ori l imea cursului. La reperul din amonte se
lanseaz pe suprafa a apei unul sau mai mul i plutitori (sticle de plastic, be i oare
de 5-10 cm, spum spongioas etc.) care sunt capabili s se deplaseze odat cu
masa de ap . De regul , se lanseaz un flotor n amonte de sec iunea primului
reper i se porne te cronometrarea n momentul cnd flotorul trece prin sec iune;
este urm rit pe traseu pn la sec iunea din aval, moment n care se opre te
cronometrul i se stabile te timpul scurs (fig. 9).
Pentru aflarea vitezei sunt necesari urm torii parametri: distan a parcurs
de flotor (D) i timpul parcurs (t):

Pentru rurile cu l imi mari se recomand folosirea mai multor flotori


pentru a cuprinde toat sec iunea. In acest caz viteza medie pe sec iune rezult
din media aritmetic a vitezelor grupelor de flotorii utiliza i.
Este recomandat ca m sur toarea s se repete de 2-3 ori. n primul rnd
sunt lansa i flotorii din zona centrale i mai apoi cei laterali.
Metoda utilizata determin viteza apei doar la suprafa . Pentru
determinarea vitezei medii se aplic un coeficient de corec ie. Pentru
determinarea vitezelor de adncime se pot folosi i flotori de adncime sau pr jini
hidrometrice.

Fig.10. Tubul hidrometric Pilot


Tahobatometrele sunt folosite pentru recoltarea aluviunilor aflate n
suspensie la diferite adncimi. Uneori, sunt folosite i la determinarea vitezei de
curgere prin determinarea timpului de umplere a unui volum cunoscut:

Sunt folosite dou tipuri de tahibatometre: pliant i cu volum constant. Se


ine cont de curba de tarare sau de graficele de leg tur care redau viteza
curentului n func ie de timpul de umplere.
Curba de tarare reprezint graficul stabilit prin m sur tori experimentale
potrivit c reia se poate stabili viteza, cunoscnd timpul de umplere. Cu ct viteza
curentului este mai mare cu att timpul de umplere este mai mic i invers.
Tubul hidrometric (Pitot) este utilizat din anul 1732 i const dintr-un tub
de sticl ndoit la 90 , cu deschidere la ambele capete, numai c prezint o
deschidere mai mic la partea care se introduce n ap (fig. 10). Deschiderea din
ap este ndreptat spre curent i din cauza presiunii dinamice apa se ridic n
tub, deasupra oglinzii apei, cu att mai mult cu ct viteza curentului este mai
mare. In acest caz se cite te n l imea (h) la care se ridic apa i viteza (V):

unde:
C = constant care se determin la etalonarea aparatului.
Reprezentarea, la o anumit scar , sub forma unor vectori, a sec iunii
active a rului, red o curb de repartizare a vitezelor pe vertical care poart
denumirea de epura vitezelor (fig. 11). Aceasta, n condi iile unei albii naturale
normale, este minim n apropierea fundului, iar spre suprafa este maxim .
8

Fig. 11. Epura vitezelor: aplicarea metodei grafoanalitice (a) i grafomecanice


(b)

Fig. 12. Epura vitezei pentru diferite condi ii de m surare (metoda


grafoanalitic )
Deplas rii apei spre aval i se opune for a de rezisten sau frecarea
dintre ap i patul albiei ori cu malurile ei (fig. 12). Patul albiei, la rndul lui, nu
este uniform ci de ine numeroase neregularit i (rugozitate). n aceste condi ii
epura vitezelor poate avea alte forme (fig. 13); n condi iile existen ei unui banc de
nisip, vitezele se m resc brusc de la fund spre suprafa ; cnd n patul albiei
apare un obstacol de genul unei stnci, prag sau bolovan, epura vitezei prezint o
deformare la extremitatea superioar a proeminen ei, deasupra c ruia sufer o
puternic bombare spre aval; n condi iile unui pod de ghea situa ia se modific
dat fiind prezen a asperit ilor pe care le con ine ghea a (fig. 14); n condi iile
unei valori ridicate a coeficientului de rugozitate (de ambele p r i), viteza maxim
se afl mai jos de jum tate din verticala adncimii cnd ghea a prezint n boi la
nceputul iernii, i ceva mai sus, la sfr itul iernii, din cauza netezirii treptate a
p r ii inferioare a ghe ii etc.

Fig. 13. Epura vitezelor in diferite condi ii: a-viteze mari i scurgere foarte turbulent ; b-viteze
mici i fund plat; c-fund stncos cu rugozitate; d-rugozitale mare i vegeta ie acvatic
abundent ; e-curba vitezelor deasupra unui banc, a unei stnci etc; f-curba vitezelor
deasupra unei scobituri; g-franj de suprafa , dup Roche, 1963

Pentru viteza medie dintr-o sec iune se calculeaz vitezele pentrii


punctele caracteristice (mal, fund, suprafa , median etc.) pentru ca aceasta s
exprime activitatea ntregului ru. Este egal , de regul , cu 6/10 din viteza
maxim , depinznd de adncimea relativ a rului.

Fig. 14. Izotahele albiei acoperite cu ghea


Apa, n cele mai multe ruri, este afectat de turbulen , adic de un
sistem permanent de numeroase vrtejuri cu caracter efemer. O molecul de ap
de pe cursul unui ru turbulent se deplaseaz sub o traiectorie foarte neregulat ,
de gen "tirbu on"; se poate mi ca n sus, jos, lateral etc. Aspectul descris este
foarte important n dinamica aluviunilor.
n condi iile n care un ru prezint adncimi mari i nu are pod de
ghea , se utilizeaz ca standard, n m surarea vitezelor, urm toarele adncimi:
- suprafa ;
- 0,2 din adncime (plecnd de la suprafa );
- 0,6 din adncime;
- 0,8 din adncime;
- pe fund.
Pentru apele curg toare cu adncimi mai mici de 80 cm, num rul
punctelor de m surare a vitezelor se stabile te ntr-o alt manier (tabel 1 ).

10

Felul albiei

Adncimea rului cm

F r ghea

<15

Cu pod de
ghea

Punctul de m surare a
vitezei
Nu se m soar

15-20
21-40
41 -80
>80

la 0,6 h
la suprafa ; la fund
la 0.2 h; 0,6 h; 0,8 h
la suprafa ; 0,2 h; 0,6 h;
0,8 h; la fund

<15

Nu se m soar

15-20
21-40
41 -80
>80

la 0,6 h
la suprafa ; la fund
la 0,2 h; 0,4 h; 0,6 h; 0,8 h
la suprafa ; 0.2 h; 0,4 h;
0,6 h; 0,8 h; la fund

Tabel1. Masurarea vitezei apei in raurile cu adancimi mai mari de 80 cm

Alegerea verticalelor este variabil , n func ie de l imea rului.


L imea

2m

l0 m

50m

l00 m

Nr.
verticalelor

4-5

5-10

10-15

15-20

Tabel 2. Numarul verticalelor de masurare a vitezelor in functie de latimea raurilor

Fig. 15. Izotahele albiei libere


Graficul repartiz rii vitezelor (izotahelor) se ob ine prin cunoa terea vitezelor n
punctele standard. Pe o albie normal de ru, izotahele sunt deschise la suprafa
(fig. 15); rareori, cele ale vitezelor maxime, pot fi nchise (fig. 16). In condi iile
existen ei podului de ghea , izotahele cap t aspectul unor linii nchise, axa dinamic
a cursului fiind situat spre centrul curentului sau este u or deplasat spre regiunea
cu rugozitate mai mic . In cadrul meandrelor vitezele cele mai mari se g sesc n
dreptul malului concav. In sectoarele rectilinii urmeaz mijlocul albiei n func ie de
adncime i l ime.
2. Curen ii din ruri
n natur este foarte greu de sesizat un traseu perfect rectiliniu. Toate
cursurile de ap prezint curburi mai ample sau mai mici, cunoscute sub denumirea
generic de meandre. Orice meandr prezint o adncire mai mare n dreptul malului
concav i o zon cu adncimi mici, unde predomin acumularea, n malul concav.
11

Apari ia malurilor concave adnci i a celor u or adncite, se datoreaz unor


cauze diverse: for a de gravita ie, for a Coriolis, for a centrifug . Cea mai important
dintre ele, mai ales n cadrul meandrelor, este for a centrifug a c rei valoare se poate
determina cu ajutorul formulei:

unde:
m = masa apei;
V = viteza;
R = raza de curbur a concavit ii.
Aceast for determin o ridicare a oglinzii apei spre malul concav, sub un
unghi , cu o anumit n l ime (H), care poate fi determinat cu ajutorul vitezei
curentului, a razei de curbur a rului (R), a accelera iei gravita ionale (g) i a l imii
rului (B) (fig. 17).

Fig. 16. Profil transversal cu izotahe


ntr-un curs natural de ap i-au na tere curen i interiori foarte complec i: un
curent superficial, convergent, n form de pan ce coboar spre talveg; un curent de
fund, divergent, n form de evantai, ce se abate treptat de la direc ia convergent a
curentului de la talveg spre maluri.
Datorita vitezei mai mari a masei de ap din zona central a unui ru se
formeaz curentul superficial convergent care atrage dup sine apa de la margini,
formnd spre suprafa o coam mai ridicat (fig. 19). Curentul superficial convergent
provoac formarea unor curen i circulari care, n sectoarele rectilinii ale rurilor, n
sec iune transversal , se separ n dou circuite ce converg spre suprafa
i diverg
n adncime (fig. 18,20). Prin ac iunea curentului de fund, materialul erodat, att din
albie, ct i din malul concav, este depus n sectorul reniei.
Datorit mi c rii de atrac ie a apei, curen ii circulari se manifest , de-a lungul
rului, sub forma unor curen i elicoidali longitudinali, divergen i spre profunzime, u or
vizibili n por iunile rectilinii ale albiilor (Fig.21). n cadrul meandrelor, acolo unde
talvegul se apropie de malul concav, se produce o afluen unilateral , iar cele dou
inele circulare, formate n sectorul rectiliniu al cursului, se transform ntr-o mi care
circular unilateral (fig.22). n acest sector, particulele de ap din imediata apropiere
a malului, ntmpinnd rezisten a materialelor din care este compus, se abat de la
direc ia lor ini ial deplasndu-se de-a lungul curburii malului concav (23).

12

Fig. 17 Nivelul apei la malul concav: R-raza de curbur a concavit ii; H -n l imea apei la
malul concav

Fig.18. Principalii curen i din cadrul albiilor

Curentul de lng mal este presat de curentul nvecinat ce se mi c rectiliniu,


se izbe te de mal i este reflectat ndreptndu-se n direc ia malului opus. Curen ii
respin i, astfel rezulta i, din cauza vitezei reduse, nu vor mai putea nvinge presiunea
celorlal i i vor fi novoi i s coboare la fund, determinnd apari ia circula iei de
adncime ndreptat de la mal spre profunzime i spre malul opus.

Fig. 19. Profil transversal i imaginea n plan a curentului superficial convergent

13

Fig. 20. Curen ii albiilor rectilinii: a-la suprafa ; b-la fund; c-sec iune transversal ; 1-direc ii de
curgere

Fig. 21 Curen i elicoidali longitudinali

Fig.22. Curentii meandrelor

Fig. 23 Efectul turbionar al curen ilor din meandre

14

n profil transversal curen ii vor avea viteze maxime lng malul concav,
reduse pe fund i minime n regiunea malului convex. Prin coborrea lor n dreptul
malului concav, curen ii l vor eroda i vor antrena aluviunile spre malul convex unde
le vor depune datorit vitezei reduse.
La rev rs ri, direc ia general a curen ilor caut s se conformeze direc iei
v ii rului i nu sinuozit ii albiei minore. Se formeaz astfel dou cursuri de ap :
superior, ce urmeaz direc ia v ii; inferior, pe direc ia albiei minore. Se pune n
eviden existen a unor zone de amestec turbulent n regiunea de tranzi ie dintre albia
minor i cea major , caracterizate prin formarea de turbioane cu axa vertical care
realizeaz un transfer cantitativ de mi care ntre albii. n urma acestui transfer
cantitativ de mi care ntre albia minor i cea major , produs prin aceste turbioane,
vitezele i debitele corespunz toare primei, se reduc, iar celei corespunz toare celei
de-a doua, cresc.
Dinamica procesului de interac iune se explic pe baza conceptului emis de
Hsin-Kuan Liu (1957), aplicat ini ial pentru formarea ripplurilor din patul albiilor
aluvionare. Cei doi curen i sunt n contact i se deplaseaz cu viteze diferite n
aceea i direc ie. Cnd, dintr-un motiv oarecare, n unul din straturi se produce o
u oar deviere de la direc ia rectilinie ini ial , vitezele locale se vor mic ora n zonele
n care liniile de curent sunt divergente i vor cre te n zonele n care acestea sunt
convergente. Fenomenul conduce la accentuarea iregularit ilor liniilor de curent n
lungul curgerii astfel nct, la un moment dat, echilibrul se rupe i zonele de
discontinuitate se transform ntr-o serie de turbioane de m rime finit .
n profil transversal, curen ii de ap superficiali, prin deviere, se vor izbi de
maluri i se vor transforma n curen i transversali de fund. n sectorul bancurilor de
nisip se observ o dispozi ie a curen ilor sub form de evantai deoarece nu exist o
curbur bine definit a albiei n plan i nici posibilitatea folosirii unor curen i
transversali. Din aceast cauz curen ii orizontali se mpr tie n toat sec iunea i se
amestec ntre ei.
Principalele caracteristici ale curgerii ntr-o albie meandrat se rezum la:
- existen a unei mi c ri generale elicoidale, liniile curentului fiind curbilinii n
spa ii (mi care n spiral );
- apari ia unei supran l ri de nivel ( h) la malul concav, de unde existen a
unei pante transversale n curb (Ir).
Existen a malurilor concave i convexe, n cadrul albiilor, dovede te c
aceasta se deplaseaz n plan orizontal. Eroziunea malurilor concave poate dep i,
uneori, 10-15 m/an, sau chiar 100 m/an (Kondratiev, Popov, 1965; Hooke, 1978). O
vreme s-a crezul c meandrele migreaz numai spre aval ns , observa iile i
m sur torile de teren, precum i cercet rile pe baz de analize aerofotogrammetrice,
au demonstrat c sunt i cazuri cnd migrarea lor se poate face i spre amonte sau,
n mod frecvent, lateral. Identificarea direc iilor de migrare se face prin m surarea
unghiului azimut ntre direc ia principal i axa de eroziune a unui meandru, definit
ca ortogonal pe renie, n lungul c reia eroziunea este maxim n apexul buclei
(Hickin, 1975). Acest parametru este definit prin procese i nu prin morfologie. Rata
de migrare a meandrelor scade cu ct amplitudinea acestora cre te (Kinoshita, 1961).
n stadiul unei evolu ii avansate, meandrele pot ajunge la fenomene de
aulocaptare sau str pungere natural care reprezint un fenomen de ajustare a pantei
i scurt rii rurilor. De cele mai multe ori autocaptarea se realizeaz n timpul
rev rs rilor. Dintre efectele favorabile se pot men iona: reducerea lungimii rului,
scurtarea l imii f iei inundabile, reducerea timpului de naviga ie, a razei curburii
buclelor r mase care duce la mic orarea albiei ce trebuie stabilizat etc. Dintre
dezavantaje sunt amintite: cre terea pantei i vitezei care, la rndu-le, determin o
accelerare a eroziunii patului, ceea ce se r sfrnge asupra stabilit ii ntregului sistem
15

de exploatare.
3. Nivelul rurilor
Prin nivelul apei rurilor se n elege cota oric rui punct situat pe suprafa a
liber a apei, la un moment dat. Planul orizontal de referin poate fi considerat nivelul
m rii sau un plan relativ. Planul fix este socotit ca fiind orizontala care intersecteaz
partea inferioar a mirei. Limita inferioar are valoarea zero i poart numele de
planul "0" al mirei. Nivelul apei din punctele re elei hidrometrice este dat de cota
suprafe ei libere din profilul transversal, adic de m rimea verticalei n momentul
m sur rii.
n acest caz nu trebuie s se confunde termenii de nivel i adncime
deoarece sunt no iuni diferite. Adncimea se raporteaz la configura ia albiei astfel
nct pentru acela i nivel, n profil transversal, se ob in valori variabile pentru
adncimi. Deoarece cotele nivelurilor se pot schimba cu timpul, datorit proceselor de
eroziune sau acumulare din albia minor , se recomand ca nivelurile apelor citite pe
mir s fie corelate cu "0" al graficului. Acesta din urm se stabile te pentru fiecare
post hidrometric, la nfiin area lui i trebuie s r mn neschimbat pe tot parcursul
perioadei de activitate. Cota "zero a graficului" se fixeaz , de regul , cu 0,5m mai jos
dect nivelul cel mai sc zut al apelor. La albiile de ru, care sunt supuse unei intense
eroziuni, "zero al graficului" se stabile te cu 1-2m sub punctul cel mai adnc al albiei
minore. La rurile de cmpie, unde predomin acumularea, "zero al graficului" se
poate lua pe linia talvegului sau mai jos.

Fig.24 Modalit i de m surare a nivelului apei cu mira gradat n form de E

Pentru transporturile fluviale, citirea nivelurilor se face prin ntrebuin area unui
"0" al naviga iei, care reprezint nivelul minim de naviga ie pe ru.
Cea mai veche construc ie pentru determinarea nivelurilor este reprezentat
de NILOMETRUL Roda de la Cairo, utilizat pentru nregistrarea amplitudinii
rev rs rilor Nilului. A furnizat serii temporare de date, inegale ca lungime, ale scurgerii
fluviului i precipita iilor de pe n l imile etiopiene.
a. Construc ii pentru m surarea nivelurilor
Pentru m surarea nivelurilor se utilizeaz mira hidrometric . Aceasta este o
rigl care indic nivelul suprafe ei apei unui ru, lac, canal, balt etc.
Pentru a instala mira hidrometric este necesar ca sectorul de ru s fie
rectiliniu pe cel pu in 100 m, s nu prezinte rupturi de pant , malurile s fie
16

consolidate i albia s fie stabil n timpul viiturilor. Mira trebuie s fie perfect vertical
i fixat pe culeea unui pod, pe unul sau mai mul i pilo i din albie etc.
n func ie de particularit ile locale ale rului i de scopul urm rit, se folosesc
mai multe tipuri de mire.
Mira hidrometric este format din mai multe pl ci de aluminiu, cu lungimi de
0,5-1 m fiecare, divizate din 2 n 2 cm, n a a fel nct fiecare decimetru s formeze n
alternan litera E (fig. 24). Pl cile se amplaseaz n pozi ie vertical , pe unul sau mai
mul i pilo i, n func ie de configura ia albiei. Pilo ii amplasa i trebuie s aib o stabilitate
maxim , pentru a nu fi disloca i n timpul viiturilor i s permit citirea nivelurilor pe
ntregul ecart de varia ie multianual .
Partea inferioar a mirei este fixat , cu punctul "0 mir " n sectorul cel mai jos
al fundului de albie deoarece trebuie citite i cele mai coborte niveluri posibile.

Fig.25 Numerotarea pilo ilor


innd cont de configura ia albiei, mirele fixe trebuie instalate pe un singur
sau pe mai mul i pilo i n cazul n care malul prezint o pant redus (fig.25). Se
impun precau ii la instalare, fiind necesare nivela sau teodolitul, pentru ca mirele de pe
pilo ii succesivi s fie aliniate n a a fel nct s nu se suprapun sau s nu r mn
distan e ntre capetele lor. Pe pilotul situat la cota cea mai joas , mira se introduce n
p mnt cu 30-50 cm fa de cel mai cobort nivel, iar pe primul pilot, situat la cota cea
mai ridicat , mira trebuie s se termine cu cca.50 cm mai sus fa de cel mai ridicat
nivel nregistrat n perioada observa iilor.
Cnd nu se dispune de pl ci de mir , se pot instala, pe pilo i, repere cu cote
bine determinate, n raport cu care se pot face citirile cu mire portabile (Diaconu et al.,
1997; Z voianu, 1999).
Dup modul de a ezare, n raport cu nclinarea malului, mirele pot fi:
verticale, cu pilo i i pl ci n pozi ie vertical ;
nclinate, cu valori ale nclin rilor de 35, 45 sau 60 n func ie de
nclinarea malurilor.
I. Mirele verticale n raport cu modul lor de instalare pot fi:
Mire hidrometrice instalate pe o construc ie hidrotehnic deja existent , de
genul pilei sau pe culeea unui pod. Pl cile sunt montate n acela i loc pentru ntregul
ecart de varia ie a nivelurilor. In cazuri extreme aceste mire se pot completa cu unu
sau doi pilo i de mir la partea inferionr a albiei minore sau n albie (fig.26).
Mire hidrometrice pe pilo i izola i dispune de un singur pilot instalat la malul
cursului de ap (fig.26).

17

Fig. 26 Mir hidromelric instalat pe o construc ie hidrotehnic existent


pe pilot izolat

Mire pe pilo i n scar , alc tuite din unu sau mai mul i pilo i metalici sau din
lemn, implanta i n scar pe malul nclinat, cu mire montate la nivelment pentru a
putea realiza o continuitate a citirilor (fig.27).
Numerotarea pilo ilor se face ncepnd de la mal spre axul rului.
Mire pe zid rie, instalate n cazul n care malul rului este protejat de un zid
de beton sau piatr (fig.28).
II. Mirele nclinate
Sunt folosite n cazul ecarturilor mari de varia ie care se manifest , cu
prec dere, n lacurile de acumulare sau chiar naturale. De regul , sunt instalate pe
locurile stncoase, pe malurile betonate ori nclinate (canale) ori pe malurile de ru
amenajate i protejate de pereuri stabile (fig.28).
Pentru mirele instalate se fixeaz o serie de planuri caracteristice, cu cote
bine precizate. La partea inferioar a mirelor se deosebesc:
- planul "0" al mirei trece prin cota "0" a mirei i pentru care se determin
pozi iaaltimetric precis ;
- planul "0" al graficului este imaginar i se fixeaz cu pn la 1 m mai jos fa
de "0" al mirei i la care se raporteaz toate citirile nivelurilor care se efectueaz la
mir . Este o m sur de prevedere deoarece, n via a unei mire, survin accidente, de
genul ruperii i reinstalarea la aceea i cot este foarte greoaie, albia se poate adnci
i nivelul "0" al mirei s r mn suspendat. La reinstalarea mirei, n astfel de situa ii,
se determin numai diferen a H ntre "0" mir i "0" grafic, iar corectarea nivelurilor
se face cu noua valoare, f r a fi afectate valorile pe termen lung.

18

Fig.27 Mir pe pilo i n scar

Fig.28 Mir pe zid rie n stnc

i nclinat

La partea superioar , mira se marcheaz cu vopsea, printr-o linie orizontal , cu


urm toarele indicative:
- cota de aten ie (CA), cu linie albastr ; semnific preavizarea unei viituri mari
cu pericolul producerii inunda iilor;
- cota de inunda ie (CI), cu linie ro ie; mai sus cu 0,5m arat cota la care,
practic, ncepe procesul inund rii albiei majore, a unui teren sau a unui obiectiv
protejat;
- cota de pericol (CP), cu linie galben ; de regul cu 0,5m mai sus ca cea
anterioar , avertizeaz asupra ac iunilor de evacuare a unit ilor industriale, case sau
grajduri de vite, pentru a se evita pierderile de vie i omene ti sau de bunuri materiale
(Savin, 1996; Diaconii et al., 1997; Z voianu, 1999).
Limnigraful reprezint instrumentul care nregistreaz grafic toate varia iile
verticale ale suprafe ei apei din cadrul unui ru sau lac.

19

Fig.224 Schema de func ionare a unui limnigraf

Fig. 30 Amplasarea corect a mirei n cazul colmat rii laterale


Limnigraful se monteaz ntr-o cabin metalic a ezat deasupra unui tub
sau pu s pat n malul rului i pus n leg tur cu apa acestuia printr-un canal sau tub
de leg tur (fig. 29).
Dup instalarea mirelor hidrometrice se efectueaz citirea nivelurilor, zilnic la
orele 07 i 17 pentru orarul de iarn i 06 i 18 pentru cel de var . Cnd sunt cre teri
sau sc deri bru te ale nivelului apei, citirile se pot face i la intervale mai mici de timp.
Citirile din timpul unei viituri, nregistrate din 10 n 10 cm, sunt notate n carnet. Pentru
citirea corect a nivelului se impun urm toarele condi ii:
- mira s fie n contact direct cu suprafa a apei din ru (n cazul n care mira
este izolat de depunerile mloase, nivelul de la mir nu este n concordan cu cel
din ru i, n acest caz, se execut un an care s repun mira n leg tura cu albia
principal ) (fig. 30);
- n condi iile existen ei unui pod de ghea nu se cite te nivelul ar tat de
suprafa a ghe ii, ci aceasta se sparge n dreptul mirei pentru a se putea citi nivelul
efectiv al apei (fig. 31);
- citirea trebuie f cut de la o distan mic (fig.32).

20

Fig. 31 Instalarea corect a mirei n cazul existen ei unui pod de ghea

Fig.32 Citirea corect a mirei se face de la distan

mic

Pentru mirele cu pl ci, nivelul citit se rotunje te la centimetru, n carnet


trecndu-se valoare din urm . La mirele portabile, aceasta se a eaz n pozi ie
vertical pe capul pilotului plasat sub ap dup care se cite te nivelul; n acest caz,
valoarea citit pe mir se adun Ia cota pilotului i se ob ine nivelul real. Cnd cap tul
pilotului nu se afl sub ap , se m soar distanta ntre capul acestuia i suprafa a apei
i valoarea se scade din cota pilotului pentru ase ob ine nivelul real. Din dou sau mai
multe citiri ale nivelurilor se calculeaz nivelul mediu zilnic al punctului ales.
n condi iile existen ei unui acces greoi la punctul de m surare se folosesc
aparate de m surat care transmit valoarea nivelului la distan (pn la 5 km).
Instrumentarul respectiv este prev zut cu o surs de curent electric (pn la 60 V) i
se bazeaz , fie pe principiul varia iei rezisten ei curentului electric (varia ia nivelului
modific intensitatea curentului electric), fie pe emiterea de impulsuri electrice (se emit
5-15 impulsuri pe secund ).
b. Prelucrarea i reprezentarea grafic a nivelurilor
Dup citirea nivelurilor se calculeaz valoarea acestora fa de cota "0" grafic
i se determin , prin metoda aritmetic , valorile medii zilnice; cu aceste date se
calculeaz mediile lunare i apoi cele anuale; se extrag totodat
i valorile
caracteristice: maxime i minime lunare i anuale la care se trec i datele producerii.

21

Fig. 33 Hidrograful nivelurilor zilnice

Fig. 34 Graficul de frecven

i durata nivelurilor

Reprezentarea grafic , n ordine cronologic , a nivelurilor m surate la un post


hidrometric, pe un interval de timp dat, constituie un hidrograf al nivelurilor sau o
hidrogram (fig.33). La un limnigraf, graficul se execut automat pentru o zi sau o
s pt mn .
Analiza hidrografului anual scoate n eviden regimul nivelurilor. n condi iile
Romniei, apari ia viiturilor pe ruri este posibil n orice moment al anului, numai c
frecven a lor de apari ie variaz spa ial i n timp, cu cea mai mare pondere vara.
Pentru a afla de cte ori un nivel sau o m rime dat poate ap rea n decursul
unei perioade de timp, se folosesc graficele de durat
i frecven (fig. 34). Cnd
graficul se ntocme te pentru o perioad mai ndelungat se folosesc clase de valori
cu intervale de nivel egale. Reprezentarea grafic a n l imii nivelurilor, n func ie de
num rul cazurilor sau de valorile zilnice, permite ob inerea unui grafic care arat
frecven a absolut sau relativ de apari ie a unui anumit nivel (fig. 35). Prin cumularea
valorilor, de la cele mai mari spre cele mici i reprezentarea acestora n func ie de
num rul zilelor, se ob ine graficul de durat care arat perioada de timp n care un
anumit nivel a fost dep it.
c. Hidrogradul
Este egal cu a zecea parte din diferen a nivelului minim i maxim nregistrat
n locul m sur torii. Valoarea lui se exprim n centimetri.
Nivelul maxim (Hmax) al apelor reprezint nivelul cu cea mai mare valoare
nregistrat la postul hidrografic respectiv, pe toat perioada de observa ie.
Nivelul minim (Hmin) este nivelul cu cea mai mic valoare nregistrat la postul
hidrografic respectiv, pe toat perioada de observa ii.
Nivelul apei la zi (Hzi) reprezint nivelul sau cota rului, transmis n ziua
22

respectiv prin radio, telefon sau alte mijloace.

Fig. 35. Corela ia Hmax=f(L) i izoliniile nivelurilor maxime ale viiturii Dun rii din anul 1897

Valoarea hidrogradului (Hgr) se determin cu ajutorul formulei:

Pentru a determina num rul hidrogradelor (Nr.Hgr) la fiecare post hidrometric se


efectueaz un raport ntre diferen a apei la zi (Hzi), nivelul minim (Hmin) i valoarea
unui hidrograd (Hgr):

Dup ob inerea num rului de hidrograde pentru toate posturile hidrometrice


de pe cursul unui ru se ntocme te harta cu hidrograde. Num rul de hidrograde se
carteaz , pe fiecare sector de ru, prin intermediul metodelor cartogramelor sau
metoda graficelor circulare.
Pe baza hidrogradelor se poate face i o anumit apreciere a nivelurilor:
- ntre 1-3 hidrograde sunt ape mici i medii;
- ntre 4-7 hidrograde sunt ape mari;
- ntre 8-10 hidrograde sunt ape de inunda ie.
d. Tipurile de niveluri
Nivelurile medii zilnice rezult din mediile aritmetice a nivelurilor citite pe mire
sau pe limnigrafe n ziua respectiv . Rezult din media valorilor citite la orele 07 i 17.
Nivelurile caracteristice lunare i anuale reprezint media aritmetic a
nivelurilor zilnice dintr-o lun .
Nivelurile maxime i minime lunare se extrag din valorile instantanee ale unei
luni i nu din irul de valori medii zilnice.
Nivelul mediu anual rezult din media aritmetic a celor 12 valori medii
lunare.
Nivelul maxim i nivelul minim anual se alege din valorile cele mai mari sau
23

cele mai mici ale nivelului din cursul unui an.


Pe "anuarele hidrologice" nivelurile medii zilnice sunt raportate la "0" al mirei
sau la "0" al graficului.
Pentru ntocmirea diagramei cu oscila iile de nivel zilnice trebuie extrase din
anuarul hidrologic datele referitoare la postul i rul n cauz , dup care se trec ntr-un
tabel. Pe baza acestor date se construie te hidrograful nivelurilor zilnice: pe abcis se
trec zilele i lunile din cursul unui an, iar pe ordonat , n func ie de valorile minime i
maxime ale nivelului, se stabile te scara intervalelor de nivel.
O caracterizare corect asupra evolu iei regimului de curgere a apelor este
dat de graficul de frecven
i durat a nivelurilor. Se stabile te un raport ntre
nivelurile maxime i minime din cursul unui an sau a unui ir de ani, precum i un
num r de intervale cu cota nivelurilor n cm. Cu ct cotele intervalurilor de niveluri sunt
mai mici, cu att aprecierea asupra regimului apelor este mai judicioas . Pentru
ntocmirea graficului de frecven
i durat a nivelurilor se folose te un sistem de
coordonate rectangulare: pe abcis se trece num rul de zile dintr-un an, iar pe
ordonat intervalul de niveluri.
e. M surarea adncimilor
Adncimea apei, ntr-un punct dat, reprezint distan a vertical , de la
suprafa a apei pn la fund, a unui ru, lac sau mare. Adncimea apei este un foarte
bun indicator pentru aprecierea morfologiei fundului. Cnd se ntreprind mai multe
m sur tori se pot ntocmi curbe batimetrice pe un tronson sau pe ntregul curs de ap .
M sur torile transversale, pe cursul unei ape, sunt efectuate cu scopul
determin rii suprafe ei sec iunii de curgere. In acest scop sunt folosite diferite
mijloace, n func ie de m rimea adncimilor i l imea cursului de ap .
Tija hidrometric este o eava cu diametrul de 2-3 cm, dotat cu grada ii din
cm n cm, fiind folosit pentru m surare n rurile mici, care nu dep esc 3-4m
adncime i viteze ce nu dep esc 1,5 m/s; m sur torile se iac direct n albie, de pe o
ambarca iune, o punte sau de pe un c rucior cu cablu. Tija hidrometric gradat
dispune, la partea inferioar , de o pl cu de 10* 10 cm, pentru a se a eza perfect pe
fundul rului.
Citirea se face n condi iile cnd tija este perfect vertical . n condi iile
existen ei valurilor se face o citire la creasta valului, una la baza lui i apoi se afl
media. Tija dispune de un singur segment cu l,5m lungime sau de mai multe, utilizate,
n cazul apelor mai adnci.
Pr jina hidrometric este folosit pe rurile cu adncimi mari, de 4-5m i
viteze mici; n unele cazuri se folose te i la rurile cu adncimi de 3-3,5m cnd
vitezele au valori medii.
Cablul lestat este folosit la rurile cu adncimi mari. M surarea se face de pe
pod sau de pe o ambarca iune. Cablul este prev zut cu o greutate de 0,5-25 kg la
partea inferioar . Din cauza devierii cablului se impune efectuarea unei corec ii n
func ie de m rimea abaterii de la vertical . Cablurile sunt derulate cu ajutorul troliului.
Ecosonda este un aparat automat folosit la determinarea adncimilor i se
bazeaz pe principiul reflect rii sunetului dup ce acesta a lovit fundul. Diagramele
ob inute sunf foarte exacte i utile n analiza morfologic a fundurilor de albie.
Distan a dintre verticalele de sondaj se m soar cu panglici de o el, cu cabluri
gradate sau se determin prin ridic ri topografice. La rurile mici se poate folosi
ruleta. Cnd sec iunile de m surare sunt prev zute cu pun i hidrometrice sau cu
c rucioare pe cablu, verticalele de sondaj sunt marcate pe punte sau cablu. De pe
podul de ghea , distan a dintre verticalele de sondaj i adncimi, se efectueaz mult
mai u or.
24

4. Debitul rurilor
10. A. Debilul lichid
Prin debitul de ap al unui ru (Q) se n elege cantitatea de ap care se scurge
prin sec iunea activ n decursul unei unit i de timp. El se exprim n litri sau m3 i
este asociat cu unit ile de timp s (secund ), minut, or , zi etc. Uzual se folosesc m3/s
sau l/s.
Debitul mediu specific (debitul pe unitate de suprafa ) (q) se exprim n l/s/km2
sau m3/s/km2 i este raportul dintre debitul de ap (Q) i suprafa a bazinului
hidrografic (F sau Sb) (fig. 36):

Prin raportarea debitului scurs (Q) ntr-un interval de timp dat (T) (zi, lun , an)
la suprafa a bazinului (F sau Sb), sau o suprafa dat , se ob ine n l imea stratului de
ap scurs (hmm) de pe un areal dat:

Tabel 3. Scurgerea specific la nivel mondial

Fig. 36 Determinarea scurgerii medii specifice


Cele mai importante debite ntlnite pe un curs de ap sunt:
Debitul maxim maximorum (Qmax.max) reprezint debitul cel mai mare nregistrat
25

pn n prezent. Poate avea i caracter catastrofal (Qcat.)Debitul extraordinar (Qmax.ex) reprezint debitul cel mai mare nregistrat ntr-o
perioad de 30 ani consecutivi.
Debitul maxim anual (Qmax.an) este debilul cel mai mare nregistrat n timp de un
an i are o durat de o zi n cadrul acelui an.
Debitul mediu anual (Qmed.an) este un rezultat ob inut prin media aritmetic a
debitelor zilnice dintr-un an.
Debilul normal sau debitul modul (Qo) reprezint media aritmetic a debitelor
anuale pe un ir ndelungat de ani.
Debilul mediu (Qmed.vara,Qmed.decada etc.) este debitul care se stabile te pentru o
anumit perioad de timp (decad , lun , anotimp).
Debitul de etiaj (Qetj.) exprim situa ia debitului minim minimorum a c rui
valoare este mai mic dect media debitului minim. Acest debit este considerat ca
fiind debilul cu durata de 355 zile i numai 10 zile din an ar putea s produc un debit
mai mic dect Qclj. Debitele specifice cu cantitatea de ap mai mic de 1 l/s/km2 sunt
considerate debite de etiaj.
Debilul minim anual (Qmin.an) reprezint debitul cu cea mai mic valoare dintr-o
zi a unui an.
Debitul minim minimorum (Qmin.min) este debitul cu cea mai mic valoare, produs
pn n prezent.

Fig. 37 Scurgerea medie multianual pentru teritoriul Romniei: l-q<l l/s km ;


2-q 1-7 l/s km2; 3-q 7-30 l/s km2; 4-q>30 l/s km2,dup Diaconu, 1988
Debilul specific reprezint debitul de ap scurs pe versan i, care poate fi
raportat la suprafa a bazinului hidrografic de pe care se colecteaz (fig. 37).
Cnd debitul (Q) curge continuu pe intervalul de timp (T), volumul (QT) poate fi
echivalent i cu n l imea (h) unui strat de ap uniform repartizat pe ntreaga suprafa
a bazinului hidrografic.
Constanta debitului unui ru (coeficientul de toren ialitale) reprezint raportul
dintre debitul maxim i cel minim nregistrat (1/933 pentru Brlad, 1/130 pentru
Some ul Mic, 1/16 pentru Dun re etc).
Nr. crt.

Rul
1

Suprafa a Debitul mediu, m3/s Scurgerea medie mm


bazinului
iret
4408
190,0
134,0

26

2
Mure
2791
165,0
185,0
3
Olt
2430
164,0
213,0
4
Some
1521
118,0
243.0 '.
5
Jiu
1046
86,0
259,0
6
Prut
2839
80,0
89,0
7
Arge
1268
64,0
161,0
8
Bistri
7042
52,0
232,0
9
Ialom
8873
38,8
117,0
10
Timi
5248
36,5
221,0
Tabel 4. Debitele medii pentru celor mai importante rauri din Romania

Fig. 38. Terenurile cu exces de umiditate pe teritoriul Romniei


Debitul mediu total al rurilor din Romnia este estimat la valoarea de 1150
m3/s, din care 443 m3/s apar in bazinului Tisei, 702 m3/s bazinului Dun rii i doar 5
m3/s bazinului M rii Negre. Din regiunea montan , de la altitudini mai mari de 500m,
provin cca.84% (955 m3/s) din scurgerea total , restul apar innd regiunilor de es
(6,9%) i de dealuri (Podi ul Transilvaniei cca.70 m3/s, Podi ul Moldovei i Podi ul
Sucevei cca.30 m3/s, Cmpia Romn i Piemonturile Sudice cca.55 m3/s, Cmpia i
Piemonturile Vestice 30 m3/s) (Ujvari, 1972).
Pentru a se asigura un echilibru ntre perioadele cu excedent de umiditate i
cele cu deficit, este necesar s se realizeze o regularizare a debitelor, adic o
compensare a acestora (Fig. 37, 38). Cea mai rapid i eficient m sur o reprezint
construc ia de lacuri de acumulare (lacurile de pe rul Olt, L.Vidraru de pe Arge ,
L.Strmlorii de pe Firiza, L.Tarni a i L.Fntnele de pe Some , L.lzvorul Muntelui pe
Bistri a, L.Vidra pe Lotru etc).

27

Fig. 39 Terenurile cu deficit de ap pe teritoriul Romniei


b. Debitul solid (aluvionar)
Aluviunile sunt materialele de natur anorganic
i organic care au greutate
specific mai mare dect a apei i sunt c rate de acestea din urm dintr-un loc n
altul. Debitul solid reprezint ntreaga cantitate de aluviuni transportat de apele unui
ru prin sec iunea sa activ ntr-o unitate de timp. Se exprim n g/s sau kg/s.
Transportul aluviunilor prin albia rurilor se efectueaz pe mai multe c i:
rostogolire, trre, salta ie, suspensie i solu ie (fig. 40). Rostogolirea se produce pe
rurile de munte sau n cadrul organismelor toren iale. Transportul prin trre este
specific cursurilor mijlocii, mai cu seam la aluviunile care au o greutate specific
egal sau mai mic dect a apei. n momentul n care mi carea turbulent devine mai
activ , aluviunile fine sunt transportate n suspensie. Transportul n solu ie l
realizeaz apele nc rcate cu clorur de natriu sau alte s ruri.

28

Fig. 40. Modalitatea de deplasare a clastelor prin transportul individual


substratului

i efectele sale asupra

Aluviunile n suspensie au cea mai mare frecven n transportul exercitat de


ruri i pot reprezenta 90-98% din totalul aluvionar (fig.41). Excep ie fac doar cursurile
superioare ale rurilor montane, unde ponderea cea mai marc o au aluviunile de fund.
n cadrul sec iunii active a rului, reparti ia aluviunilor n suspensie depinde de
intensitatea mi c rii turbulente, de, m rimea, forma i greutatea particulelor (fig.42).
De obicei, cantitatea de aluviuni, n sec iunea vie a unui ru, cre te de la
suprafa spre adncime i de la maluri spre mijlocul albiei. Pentru colectarea
aluviunilor se folosesc batometrele cu umplere instantanee i batometrele cu umplere
prelungit .
Pentru calculul debitului solid se folosesc datele ob inute pentru debitul lichid,
precum i rezultatele probelor analizate n laborator. Turbiditatea apei se afl conform
formulei:

unde:
= lurbiditatea unei probe (ntr-un punct) (g/m3);
P = greutatea aluviunilor din punctul de colectare (g);
A = volumul probei (cm3);
106 = coeficientul de transformare a metrilor cubi n milimetri cubi.

29

5. Re eaua hidrometric
Hidrometria este ramura hidrologiei care se ocup cu descrierea aparatelor i
instala iilor hidrometrice, cu tehnicile i metodele de m surare i analiz a
caracteristicilor fizice i chimice ale apei i cu prelucrarea datelor ob inute.
Pentru ob inerea datelor cu privire la fenomenele hidrologice din cadrul unui
bazin hidrografic este nevoie, ca n anumite puncte geografice, s se nfiin eze servicii
speciale de m surare a nivelurilor, debitelor, vitezelor etc. n func ie de importan a lor
acestea se numesc sta ii hidrometrice, posturi hidrometrice etc. Totalitatea acestor
servicii constituie o re ea hidrometric care, la rndu-i, nglobeaz dou re ele
componente: una cu func ionalitate de lung durat (re eaua hidrometric de baz );
alta cu durat de func ionare relativ scurt (re eaua hidrometric auxiliar ).
Hidrometria este disciplina care asigur informa iile culese n timp i spa iu,
asupra regimului de varia ie a resurselor de ap . In acest caz hidrometria poate s
aib o imagine asupra ecartului de varia ie a fenomenelor hidrologice studiate, s
determine o serie de parametri din formule empirice i modele hidrologice, s formeze
iruri statistice i s realizeze opera ii de prognoz hidrologic .
Re eaua hidrometric de baz trebuie s furnizeze date continui pe cel pu in
20-25 ani. Sta iile sau posturile hidrometrice trebuie amplasate n locurile care s
asigure caracterul natural al variabilei studiate. In aceste condi ii trebuie s se evite
influen ele provenite din:
- vecin tatea imediat a construc iilor hidrotehnice de genul lacurilor de
acumulare, prizelor de ap etc, dar i a podurilor cu debu ee reduse;
- instabilitatea n plan orizontal i vertical a albiei;
- lipsa de sensibilitate hidrologic (varia iile mari ale nivelurilor n profil
transversal care conduc la varia ii mici de debite);
- accesul dificil de la cea mai apropiat arter de circula ie.
Repartizarea sta iilor hidrometrice i inclusiv a posturilor, n cadrul re elei,
trebuie s aib n vedere urm toarele criterii:
- pe sectoare lungi, f r afluen i importan i, distan ele ntre dou puncte
hidrometrice s se aleag astfel nct debitul mediu al cursului de ap , respectiv ntre
dou asemenea puncte nvecinate, s difere cu cca.20%;
- la confluen e importante, fiecare curs de ap s dispun de cte un punct
hidromelric imediat n amonte, iar pe cursul principal de ap , de un punct n aval la o
distan care s satisfac diferen a de 20%, mai sus men ionat , n raport cu
nsumarea debilelor de la confluen .
Re eaua hidrometric de baz din Romnia se compune din 760 puncte
hidiometrice, ceea ce ar reveni un punct la 320 km2. Punctele hidiometrice din re eaua
auxiliar completeaz , temporar, re eaua de baz cu scopul ob inerii informa iilor
suplimentare. Fiecare punct de m surare este identificat prin numele rului i
localitatea cea mai apropiat sau locul amplas rii postului (ex: Moldovi a la Drago a i
Lunguie , Dmbovi a la Conte ti etc).
Dup instalarea posturilor hidrometrice se efectueaz citirea nivelurilor,
vitezelor, debitelor lichide i solide etc., zilnic la orele 07 i 17 pentru orarul de iarn i
06 i 18 pentru cel de var .

30