Sunteți pe pagina 1din 23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

Hotarare nr. 846 din 2010


pentru aprobarea Strategiei naionale de management
al riscului la inundaii pe termen mediu i lung
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republic at, i al art. 67 alin. (4)
din Legea apelor nr. 107/1996, c u modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Se aprob Strategia naional de management al riscului la
inundaii pe termen mediu i lung, prevzut n anexa care fac e parte integrant
din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemneaz:
Ministrul mediului i pdurilor,
Lszl Borbly
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agric ulturii i dezvoltrii rurale,
Mihail Dumitru
Ministrul transporturilor i infrastruc turii,
Radu Mircea Berceanu
p. Ministrul economiei, comerului i
mediului de afaceri,
Constantin Claudiu Stafie,
sec retar de stat
Ministrul dezvoltrii regionale i
turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul sntii,
Cseke Attila
Ministrul educ aiei, c erc etrii, tineretului
i sportului,
Daniel Petru Funeriu
Ministrul comunic aiilor i soc ietii
informaionale,
Gabriel Sandu
p. Ministrul finanelor publice,
Gheorghe Gherghina,
sec retar de stat
Bucureti, 11 august 2010.
Nr. 846.

avocatnet.ro//management-risc-inund

1/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles
ANEX

STRA TEGIA NAIONAL

de management al riscului la inundaii pe termen mediu i lung


Propunerea unei noi strategii a aprut c a necesar, deoarece, dup elaborarea n anul 2005 a Strategiei naionale de
management al risc ului la inundaii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.854/2005 pentru aprobarea Strategiei naionale de
management al risc ului la inundaii, public at n Monitorul Ofic ial al Romniei, Partea I, nr. 72 din 26 ianuarie 2006, a fost adoptat
Direc tiva 2007/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea i gestionarea riscurilor
la inundaii.
Ca urmare, Romnia ca stat membru al Uniunii Europene are obligativitatea de a implementa n legislaia sa direc tiva
menionat mai sus i trebuie s se c onformeze prevederilor ac esteia.
1. Necesitatea strategiei
deziderat implic realizarea unui ec hilibru, astfel nct s se
Lundu-se n c onsiderare evoluia i tendinele n produc erea obin beneficii de mediu, iar acolo unde nu este posibil o alt
fenomenului de inundaii i, mai ales, consecinele ac estui
soluie, mediul s fie c t mai puin afectat.
fenomen, a rezultat clar c se impun sc himbri n modul de
Ac easta nu nseamn a renuna la a c onstrui, nic i c zonele
abordare a problemei aprrii mpotriva inundaiilor, trec nd de
urbane sau terenurile c ultivate din vile c ursurilor de ap s
la formele defensive de ac iune la c ele de gestionare, de
revin la statutul de mlatini. Dar trebuie definite corect
management al risc ului la inundaii. Experiena a numeroase
restric iile c e se impun pentru ca obiec tivul de restaurare sau
lucrri cu rol de aprare, inclusiv a unora exec utate n Romnia, reconfigurare structural a sistemelor lotic e n vederea
al c ror scop a fost ac ela al unei protecii garantate mpotriva
recuperrii integritii multifuncionale a acestora s nu fie
inundaiilor, arat c ele au avut i au efecte negative asupra
periclitat. De ac eea se impune realizarea unui echilibru adec vat
ntre dezvoltare i protecia mediului. De aic i nu este greu de
zonelor din aval, ct i a celor din amonte i din zonele
adiac ente. Coridoarele c ursurilor de ap au fost adesea
ajuns la c onceptul de dezvoltare durabil a c rei definiie este
fragmentate, zonele ripariene, dar i zonele umede au fost
astzi foarte c unosc ut i, mai departe, la protec ia durabil
desprite de c ursurile de ap. Efectele nu au ntrziat s apar. mpotriva inundaiilor, adic includerea managementului risc ului
Undele de viitur sunt dezatenuate, c rete cantitatea de nutrieni
la inundaii ntr-un c adru mai larg, arhicunoscut, al c onceptului
i substane organic e n apa rului, c rete temperatura apei,
de gestiune integrat a apelor la nivel de bazin hidrografic .
ec hilibrul cursului de ap este rupt, numrul habitatelor este
Un bun management al risc ului la inundaii trebuie s fie
redus i, ca urmare, are loc reduc erea numrului de specii i a
rezultatul unor ac tiviti intersec toriale i interdisc iplinare care
biodiversitii.
c uprind managementul apelor, amenajarea teritoriului i
Astzi se c unoate cu prec izie faptul c ac tivitile umane, cudezvoltarea urban, protec ia naturii, dezvoltarea agricol i
interveniile antropice n procesele naturale, au modific at
silvic, protecia infrastruc turii de transport, protecia
considerabil situaia n aproape toate bazinele hidrografice. Dei c onstruc iilor i protecia zonelor turistic e, protec ia c omunitar
inundaiile c onstituie un fenomen natural, ele pot fi intensific ate i individual, fiec rui sec tor revenindu-i atribuii n realizarea
ca urmare a deteriorrii mediului nc onjurtor, c a, de exemplu,
unor activiti spec ific e. n acest context, trebuie avut n vedere
modific area sistemelor de c olec tare a apelor prin urbanizare,
asigurarea unui echilibru ntre msurile struc turale i c ele de
prac tic i agricole inadecvate, despduriri. Este una dintre cauzele protecie a mediului lotic , de reorganizare a infrastructurii
pentru c are, n multe situaii, impac tul inundaiilor, exprimat n
biofizic e a c apitalului natural din bazinele hidrografice, n
termeni de via, i sntate uman, dar i n pierderi
vederea refac erii c apacitii de c ontrol a fluxurilor hidrologic e la
ec onomic e, a c resc ut. n ultimii ani, s-a impus tot mai mult un
nivelul ac estora.
nou mod de abordare a problemei aprrii mpotriva inundaiilor.
2. Scopul strategiei
Ac east abordare implic nu numai luarea n c onsiderare a
Avnd n vedere c onsec inele inundaiilor, multitudinea de
ntregului bazin hidrografic al rului, c i i o planific are
factori c are le influeneaz, prezenta strategie are ca scop
interdisc iplinar (intersectorial) a ntregului bazin hidrografic,
definirea c adrului pentru orientarea coordonat, intersec torial
cooperarea interinstituional, iar n cazul rurilor transfrontier, a tuturor ac iunilor, n vederea prevenirii i reducerii
c onsec inelor inundaiilor asupra activitilor socioec onomice, a
cooperarea internaional. n ac east abordare, determinarea
pericolului potenial la inundaii i prevenirea inundaiilor nu se
vieii i sntii oamenilor i a mediului. Ea vizeaz o
mai pot limita doar la acele inundaii c u frec ven mare de
gestionare integrat a apei i a resurselor adiacente:
apariie, c i trebuie avute n vedere n special inundaiile c u
amenajarea teritoriului i dezvoltarea urban, protec ia naturii,
frecven medie de apariie, avnd o probabilitate de depire
dezvoltarea agric ol i silvic , protec ia infrastruc turii de
de 1% i evenimentele rare, ac estea fiind cele mai periculoase
transport, a c onstruc iilor i a zonelor turistice, protecia
pentru viaa uman.
individual etc .
Ac east abordare se impune cu att mai mult c u c t, n
Pentru gestionarea risc ului la inundaii prezenta strategie
ultimii 3040 de ani, au avut loc o serie de sc himbri dramatice stabilete aplicarea unor politici, proc eduri i practic i avnd ca
n mediul nconjurtor. Ac este sc himbri nu pot s nu influeneze obiec tive identific area risc urilor, analiza i evaluarea lor, tratarea,
soluiile inginereti, c are trebuie s ia n considerare i s
monitorizarea i reevaluarea risc urilor n vederea reducerii
neleag relaia dintre proc esele fizice i biologic e i msurile
acestora, astfel nc t comunitile umane i toi cetenii s
care afec teaz c ursurile de ap. Printre fac torii de comand i poat tri, munci i s i satisfac nevoile i aspiraiile ntr-un
presiune majori c are au modificat regimul pluviometric i
mediu fizic i soc ial durabil.
hidrologic i, respectiv, au determinat c reterea risc ului la
n cadrul prezentei strategii, riscul la inundaii este
inundaii c a urmare a c reterii frec venei i amplitudinii pulsurilor c aracterizat prin natura i probabilitatea sa de produc ere, gradul
hidrologic e extreme se situeaz modificarea c onfiguraiei
de expunere a rec eptorilor (numrul populaiei i al bunurilor),
struc turale a sistemelor lotic e (cursuri de ap i luncile
susc eptibilitatea la inundaii a receptorilor i valoarea ac estora.
inundabile) i a bazinelor hidrogeografice ale ac estora i
Pentru reduc erea risc ului, prezenta strategie propune o serie de
modific rile climei.
aciuni c are s modifice aceste c aracteristici ale sale, n sensul
Oamenii vor trebui s nvee s c onvieuiasc c u rurile, fr obinerii unei reduceri a riscului la inundaii. Problema esenial
a pierde din vedere scopul nostru princ ipal, de a proteja viaa i la c are managementul risc ului la inundaii s-a adresat este
proprietatea de impac tul devastator al inundaiilor. Ac est
aceea a risc ului ac ceptat de populaie i dec ideni, tiut fiind c

5
7. ntreinerea infrastruc turilor existente de protec ie
cum nu exist nic iun consens asupra riscului ac ceptabil. n
mpotriva inundaiilor i a albiilor cursurilor de ap;
consecin, risc ul acc eptabil adoptat n prezenta strategie este
8. execuia luc rrilor de protec ie mpotriva afuirilor albiilor
rezultatul unui echilibru ntre riscul i benefic iile atribuite unei
rurilor n zona podurilor i podeelor existente;
ac tiviti c a urmare a reduc erii riscului la inundaii sau a unei
9. comunicarea c u populaia i educarea ei n privina risc ului

avocatnet.ro//management-risc-inund

2/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

reglementri
locvor
aliti
se adopt
i a de
modului
ei de a ac
iona n(managementul
situaii de urgen.
conceptul c ,guvernamentale.
pe termen lung, Pentru
acestea
fi aprate
la viituri c u la inundaii
b) Activiti
management
operativ
situaiilor
o perioad medie de revenire de c el puin 1 la 100 de ani, n
de urgen) ce se ntreprind n timpul desfurrii fenomenului de
func ie de rangul localitilor (definite c onform Legii nr. 351/2001 inundaii:
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional
1. colec tarea datelor n timp real, validarea i c rearea
Seciunea a IV-a Reeaua de localiti, c u modific rile i
sistemelor de back-up pentru informare operativ;
completrile ulterioare) pentru a asigura o dezvoltare durabil.
2. detec tarea posibilitii formrii viiturilor i a inundaiilor
Diminuarea pagubelor i a pierderilor de viei omeneti ca
probabile;
urmare a inundaiilor nu depinde numai de ac iunile de rspuns
3. prognozarea evoluiei i propagrii viiturilor n lungul
ntreprinse n timpul inundaiilor, aciuni abordate uneori separat, c ursurilor de ap;
sub denumirea de managementul situaiilor de urgen.
4. avertizarea autoritilor i a populaiei asupra ntinderii,
Diminuarea c onsec inelor inundaiilor propus prin prezenta
severitii i a timpului de apariie a inundaiilor;
strategie este rezultatul unei combinaii ample dintre msurile i
5. organizarea i ac iuni de rspuns ale autoritilor i ale
ac iunile premergtoare produc erii fenomenului, cele de
populaiei pentru situaii de urgen;
management din timpul desfurrii inundaiilor i c ele
6. asigurarea de resurse (materiale, financ iare, umane) la
ntreprinse dup inundaii (de rec onstruc ie i nvminte
nivel judeean pentru intervenia operativ;
deprinse c a urmare a produc erii fenomenului).
7. ac tivarea instituiilor operaionale, mobilizarea resurselor
n concluzie, prezenta strategie c uprinde un ansamblu de
etc.;
ac iuni la nivel naional i bazinal, c are inc lude: planific are,
8. adaptarea exploatrii c oordonate a ac umulrilor i a altor
programe, politic i-c adru, c oordonare, fac ilitare, sporirea
luc rri hidrotehnic e, indiferent de deintor, la carac teristic ile
contientizrii i c onsolidarea social, reziliena. Se propun, de estimate ale evenimentelor hidrologic e, respectndu-se
asemenea, aciuni loc ale, cum ar fi: educ area populaiei din
regulamentele de exploatare.
zonele c u risc , formarea, reglementarea prin planuri de protec ie
c) Activiti ce se ntreprind dup trecerea fenomenului de
mpotriva inundaiilor locale (la nivelul localitilor i unitilor),
inundaii:
raportarea, prognoza, alarmarea-avertizarea i informarea
1. ajutorarea pentru satisfac erea necesitilor imediate ale
populaiei din zonele cu risc la inundaii. Se adaug la acestea
populaiei afec tate de dezastru i revenirea la viaa normal;
asigurarea, evaluarea, finanarea i reabilitarea.
2. reconstrucia c ldirilor avariate, a infrastruc turilor i a celor
ntr-o abordare comprehensiv, princ ipalele ac tiviti ale
din sistemul de protec ie mpotriva inundaiilor;
gestionrii risc ului la inundaii c onstau din:
3. revizuirea ac tivitilor de management al inundaiilor n
a) Activiti preventive (de prevenire, de protecie i de
vederea mbuntirii procesului de planific are a interveniei
pregtire)
pentru a face fa unor evenimente viitoare n zona afectat,
Ac este aciuni sunt c oncentrate spre prevenirea/diminuarea
prec um i n alte zone;
pagubelor poteniale generate de inundaii la nivelul bazinelor
4. reconsiderarea zonelor de vulnerabilitate i de risc dup
1
hidrografice n vederea creterii rezilienei prin msuri integrate:
fiec are viitur istoric .
1. evitarea c onstruc iei de locuine i de obiec tive sociale,
Prezenta strategie definete, de asemenea, responsabilitile
culturale i/sau ec onomic e n zonele potenial inundabile, c u
specifice autoritilor administraiei public e c entrale i loc ale, ale
prezentarea n doc umentaiile de urbanism a datelor privind
efec tele inundaiilor anterioare; adaptarea dezvoltrilor viitoare populaiei i modul lor de cooperare, c are s permit un acord
c omun, conc entrat asupra complexelor probleme asoc iate
la c ondiiile de risc la inundaii;
inundaiilor i o implic are autentic a tuturor n cadrul
2. realizarea de msuri structurale de protecie (baraje,
responsabilitilor ce le revin.
diguri, derivaii de ape mari, c onsolidri de maluri, zone umede
Prezenta strategie este elaborat n spiritul prevederilor
etc .);
Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului.
3. realizarea de msuri nestruc turale (controlul utilizrii
3. Principiile i conceptele de baz ale strategiei
albiilor minore, elaborarea planurilor bazinale de reduc ere a
risc ului la inundaii i a programelor de msuri; introduc erea
sistemelor de asigurri, sisteme de avertizare/alarmare,
informarea public ului etc .);
4. identific area de detaliu, delimitarea geografic a zonelor
de risc natural la inundaii de pe teritoriul unitii administrativteritoriale, nscrierea ac estor zone n planurile de urbanism
general i prevederea n regulamentele loc ale de urbanism a
msurilor spec ific e privind prevenirea i atenuarea risc ului la
inundaii, realizarea c onstruc iilor i utilizarea terenurilor;
5. promovarea unor prac tic i adec vate de utilizare a
terenurilor c u referire la terenurile agricole i silvic e, respectiv
prin evitarea dezgolirii solurilor i, n mod spec ial, a versanilor;
creterea suprafeei de pdure n bazinele hidrografic e
toreniale; mpdurirea
terenurilor degradate; nfiinarea
perdelelor forestiere de protec ie, c orectarea torenilor, precum
i aplic area celor mai bune practici agricole;
6. implementarea sistemelor de prognoz, avertizare i
alarmare pentru c azuri de inundaii;

3.1. Principiile strategiei

Prezentarea strategiei are la baz urmtoarele principii:


A. princ ipiul dezvoltrii durabile, semnificnd faptul c trebuie
adoptate astfel de aciuni nc t impac tul inundaiilor s fie
suportabil din punc t de vedere economic , ecologic i soc ial:
1. ac c eptabilitatea ec onomic presupune efic iena, respectiv
abordarea c osturilor, inndu-se c ont de risc ul asumat c e trebuie
definit de c tre Guvern i optimizarea ac iunilor;
2. ac c eptabilitatea soc ial presupune realizarea unei protecii
c orespunztoare, respec tarea legii, echitate i prosperitate,
aspec te ce asigur ec hilibrul i coeziunea soc ial;
3. ac c eptabilitatea ec ologic este msurat prin gradul de
autoreglare, dinamic i diversitatea ecosistemelor afec tate de
inundaii;
B. abordarea strategic pentru o perioad de timp, astfel
nc t s poat fi luate n considerare eventualele schimbri
posibile n frec vena i vulnerabilitatea la inundaii, prec um i
alte aspec te posibile;

1 R eziliena e ste de finit ca fiind ca pa cita te a de re ve nire la o sta re de e chilibru a unui siste m (grup sa u individ) ca re a fost a fe cta t de un deza stru
(inunda ie ).

3.2. Conceptele de baz ale strategiei

potenarea conceptului de planuri de gestionare a risc ului la


inundaii la nivel de bazin hidrografic i a unor programe de
msuri elaborate n conc ordan cu prevederile Directivei
2000/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din
23 octombrie 2000 de stabilire a unui c adru de politic
comunitar n domeniul apei (Directiva-c adru privind apa) i ale
Direc tivei 2007/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului;
D. abordarea interdisc iplinar a problemei inundaiilor; toate
aspec tele relevante ale gestionrii apelor, amenajrii teritoriului,
utilizrii terenurilor, agric ulturii, transporturilor i dezvoltrii

avocatnet.ro//management-risc-inund

Strategia are la baz urmtoarele c onc epte de gestionare a


risc ului la inundaii, printre c are:
I. inundaiile constituie fenomene naturale c are au existat
dintotdeauna i vor c ontinua s existe. Ele sunt c onsec ina unor
fenomene climatologic e aflate sub influena condiiilor geologic e,
geomorfologic e, de relief, de sol i de vegetaie; pe ct posibil,
intervenia omului n procesele naturale trebuie s fie limitat,
c ompensat, iar n viitor evitat;
II. societatea uman este tot mai vulnerabil la dezastre
naturale, ac tivitile antropice i influena omului asupra

3/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

proc
eselor
naturale producnd puternice modific ri n toate
urbane, c onservarea naturii trebuie abordate mpreun att la
bazinele
hidrografice;
nivel naional, c t i la c el regional i loc al;
III. convieuirea c u inundaiile ine seama de faptul c
E. principiul prec auiei, potrivit c ruia msurile de protecie
prevenirea inundaiilor nu se poate limita doar la evenimentele
mpotriva inundaiilor adoptate de anumii riverani nu trebuie s c u frec ven medie i mare de apariie, c trebuie avute n
compromit c apacitatea c elorlali, situai n amonte sau n aval, vedere i evenimentele rare;
de a-i adopta propriile msuri;
IV. este necesar abordarea holistic a fenomenului de
F. principiul solidaritii, potrivit cruia msurile din amonte
inundaii, lundu-se n c onsiderare ntregul bazin hidrografic;
nu trebuie s c reasc risc ul pentru zona din aval i pentru
strategia n domeniul inundaiilor trebuie s promoveze o
diminuarea riscului zonelor din aval; trebuie ac c eptate unele
dezvoltare coordonat i o gestionare integrat a activitilor
msuri c e se impun n zonele din amonte;
privind apa, terenurile i resursele adiac ente. Msurile
nestructurale (zonarea teritoriului, prognoza viiturilor i
G. meninerea unui echilibru ntre msurile i aciunile
avertizarea n c az de inundaii, managementul situaiilor de
preventive, cele de rspuns i c ele de rec onstruc ie dup
urgen i msurile postinundaie) prin atenuarea efec tului
trec erea fenomenului de inundaii, prin utilizarea planurilor de
amenajare a teritoriului, a msurilor structurale i nestruc turale, inundaiilor tind a fi potenial mai efic iente c a soluii durabile pe
termen lung pentru problemele apei i cele adiac ente ei i ele
a celor de reducere a efectelor adverse ale inundaiilor asupra
trebuie intensificate n spec ial n vederea reduc erii vulnerabilitii
ec osistemelor ac vatic e i terestre, polurii apelor i solului,
prec um i a planurilor de intervenie pentru situaii de urgen; vieilor umane, a bunurilor i a proprietii;
V. msurile structurale (luc rri de aprare) rmn elemente
H. aplicarea c elor mai bune prac tic i propuse de Uniunea
importante n prevenirea i protec ia inundaiilor, dar cu luarea n
European i de Comisia Ec onomic a Naiunilor Unite pentru
c onsiderare a aspectelor privind c onservarea naturii i
Europa privind msurile preventive mpotriva inundaiilor, de
amenajarea teritoriului; trebuie s se rein c aceste msuri
protecie i diminuare a efec telor lor, avnd c a principii:
trebuie orientate prioritar spre protec ia vieii i sntii umane
1. ,,apa este parte a unui ntreg", sintagm care exprim
i a siguranei, a proprietii i a bunurilor;
faptul c ea este parte a c ic lului hidrologic natural i c circulaia
VI. deoarece ,,risc ul zero c ost infinit" nu exist protecie
apei pe suprafaa scoarei terestre este la originea unei mari
absolut mpotriva inundaiilor; ca urmare, se poate asigura doar
diversiti a ecosistemelor i a utilizrii terenurilor i, ca urmare,
un anumit grad de aprare mpotriva inundaiilor; problema c are
ea trebuie luat n c onsiderare n toate politic ile sec toriale;
se pune este ac eea a gradului de protec ie posibil i a costurilor
2. ,,acumulai apa", exprimnd faptul c apa trebuie stocat pe c are le implic realizarea acestui grad de protecie, respec tiv
dinamic c t mai mult posibil n bazinele hidrografic e n care se
c t de mare este risc ul ac ceptat de societate;
formeaz i n lungul cursului de ap din bazin;
VII. toi cei care ar putea avea de suferit de pe urma
3. ,,mai mult spaiu pentru ruri" (lsai rurile s curg
inundaiilor trebuie s completeze msurile generale, lundu-i
nenc orsetate), exprimnd faptul c rul trebuie lsat s curg propriile prec auii;
astfel nc t viiturile s se poat propaga nc et spre aval, fr a
VIII. restaurarea zonelor naturale inundabile n scopul
prezenta niciun pericol;
reac tivrii c apacitii zonelor umede i a luncilor inundabile de a
4. ,,c onvieuirea cu viiturile": locuirea ntr-o zon inundabil reine apa i de a diminua impac tul inundaiilor, respec tiv
pstrarea zonelor inundabile actuale, c u vulnerabilitate sczut,
prezint anumite riscuri; n pofida oric ror msuri de protec ie
mpotriva inundaiilor, un risc remanent se menine i, ca urmare, pentru atenuarea natural a undelor de viitur, c u respec tarea
principiilor prevzute la lit. D, E, F i G din seciunea 3.1
ac esta trebuie diminuat prin luarea unor msuri individuale de
,,Princ ipiile strategiei";
protecie, respectiv trebuie ,,nvat a tri c u acest risc "
IX. adaptarea utilizrii luncilor inundabile la risc urile la c are
(diminuarea riscului prin luarea unor msuri individuale de
sunt expuse; trebuie s se adopte aciuni i msuri pentru a
protecie);
reduce risc ul la toate problemele adiacente inundaiilor: ridicarea
I. ac iuni conc ertate i integrate c are s asigure atingerea
pnzei freatic e, distrugerea reelelor de c analizare, eroziune,
unei efic iene economic e i ec ologice pe termen lung pe
depuneri masive de sedimente, alunec ri de teren, sc urgere a
ntreaga suprafa a bazinului hidrografic constituie o condiie
gheurilor, poluare etc .;
prealabil pentru succ esul oric rei strategii i oric rui plan de
X. n zonele expuse riscului la inundaii trebuie adoptate
reducere a riscului la inundaii;
asemenea msuri care s c onduc la reduc erea posibilelor
J. c ooperarea n reduc erea riscului la inundaii n c ondiiile
efec te adverse ale inundaiilor asupra ec osistemelor terestre i
reglementrilor internaionale privind rurile transfrontier, n
acvatice, prec um i la reducerea polurii apelor i a solului;
concordan c u geomorfologia teritoriului Romniei i cu poziia
XI. c reterea efic ac itii prognozelor i avertizrilor
sa geografic;
hidrologic e n caz de inundaii c onstituie una dintre msurile
K. simplitatea i transparena: strategia de gestionare a
nestructurale c are asigur diminuarea eficace a pagubelor
risc ului la inundaii va c onduc e la diminuarea riscului producerii
produse de inundaii prin mbuntirea prec iziei i c reterea
de vic time omeneti i a pagubelor generate de inundaii numai timpului de anticipare. Msurile premergtoare specific e de
printr-o aciune c omun a administraiei public e c entrale i
alarmare, salvare i de securitate trebuie planificate i
locale, a comunitilor locale, printr-o mai bun nelegere a
implementate la toate nivelurile, inc lusiv la nivelul populaiei, prin
risc ului la inundaii, prin implic area populaiei, a c olii, a biseric ii, realizarea unor ac iuni de informare regulat i aciuni c ontinue
prec um i a mass-mediei.
de educ aie;

nu transfera problemele de gestionare a apelor dintr-o regiune


n alta. Strategiile corespunztoare c onin 3 etape: reinerea,
ac umularea i evacuarea (trebuie mai nti fc ut orice efort
pentru a reine apa din prec ipitaii la locul n c are au czut,
ac umularea local a apei n exc es i numai dup aceea apa s
fie evacuat n c ursul de ap). Prevenirea efec telor inundaiilor
trebuie s se bazeze pe princ ipiile prec auiei;
XIII. este obligatorie existena unui sistem de c ompensare,
care s ajute vic timele dezastrelor provoc ate de inundaii s i
refac baza economic i condiiile de via ntr-un timp c t mai
scurt; trebuie implementate sisteme de asigurri la nivel public
combinate cu subvenii guvernamentale, care s c onduc la
consolidarea solidaritii populaiei;
XIV. este nec esar diferenierea dintre diferitele tipuri de
inundaii i c ondiiile de mediu, care condiioneaz fenomenul.
Ca urmare, exist diferene semnificative, pe de o parte ntre o

avocatnet.ro//management-risc-inund

zonele expuse frec vent la inundaii i identific area altor ac tiviti


susc eptibile s conduc la c reterea risc ului la inundaii;
9. o mbuntire a rspunsului colectiv n cazul produc erii
unei inundaii i ntrirea c apacitii de adaptare i revenire la
nivel func ional n c el mai sc urt timp dup produc erea
evenimentului (reziliena c olectiv la inundaii);
10. o organizare a ac iunilor regionale i locale, n spec ial
pentru:
a) ntrirea c apac itii instituionale la nivel regional i local cu
mandate clare suplimentare privind managementul la inundaii;
b) implicarea prilor interesate, la nivel regional i loc al, n
proc esul c onsultativ i decizional i asigurarea medierii n
c hestiuni regionale privind gestionarea risc ului la inundaii;
c ) consolidarea c adrului existent pentru autoritile regionale
i loc ale, dintr-o perspectiv a bazinului hidrografic;
11. c rearea unui cadru stimulativ pentru partic iparea
sec torului privat la managementul risc ului la inundaii, cu

4/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

viitur rapid produs n zona din amonte, pe c ursul superior al


rului, unde msurile de reducere a riscului implic un ansamblu
de soluii inovative, dar la sc ar mic , i inundaiile de pe cursul
inferior, unde timpul de avertizare i durata fenomenului sunt
mai mari i unde msurile necesare sunt altele i evident la o
alt sc ar;
XV. vor fi luate n c onsideraie i fenomenele de inundaii din
zonele antropizate, prec um i c ele produse n zonele cu drenaj
natural redus sau prin c reterea nivelului apelor subterane.
4. Obiectivele strategiei

inc luderea de grupuri profesionale i a populaiei (informare prin


sistemul de asigurri mpotriva inundaiilor sau alte fac ilitai
economic e identificabile);
12. o reducere a impac tului inundaiilor sau a polurilor
generate de inundaii asupra ecosistemelor.
4.2. Obiective specifice

Obiectivele economic e ale strategiei c uprind:


1. prevenirea sau minimizarea pierderilor ec onomic e prin
reducerea riscului la inundaii pentru zonele populate,
obiec tivele ec onomice i bunuri obiectivul pe termen lung
4.1. Obiectivele generale
este asigurarea proteciei loc alitilor pentru viituri cu
Obiectivele prezentei strategii sunt obiective economic e,
probabiliti de depire cuprinse ntre 1% i 0,01%, difereniat
n func ie de rangul loc alitilor, n condiiile aplic rii unor criterii
soc iale i de mediu.
tehnic o-economic e, soc iale i de mediu;
Obiectivele economic e urmresc protecia infrastructurii
2. prevenirea sau minimizarea pierderilor ec onomic e prin
ec onomic e existente mpotriva inundaiilor i garantarea
reducerea riscului la inundaii pentru infrastruc turile existente;
satisfac erii oportunitilor ec onomic e ale generaiilor viitoare.
Obiectivele soc iale au n vedere protec ia populaiei i a
3. prevenirea sau minimizarea pierderilor ec onomic e prin
comunitilor umane mpotriva inundaiilor prin asigurarea unui
reducerea riscului la inundaii pentru terenurile agricole c ultivate;
nivel ac ceptabil de protec ie a populaiei i creterea capac itii
4. prevenirea sau minimizarea pierderilor ec onomic e prin
soc ietii de a se dezvolta n condiiile riscului asumat de
reducerea riscului la inundaii i msuri de protecie loc al n
produc ere a viiturilor (c reterea rezilienei).
zonele populate;
Obiectivele de mediu urmresc c a prin realizarea prezentei
5. prevenirea sau minimizarea pierderilor ec onomic e prin
strategii s se ating obiec tivele socioeconomic e cu pstrarea
intermediul unor metode de proiec tare i sisteme de protec ie
unui echilibru ntre dezvoltarea ec onomico-soc ial i obiec tivele adaptate pentru infrastructura existent i viitoare;
de mediu.
6. prevenirea sau minimizarea pierderilor ec onomic e prin
Sintetic , obiec tivele generale ale prezentei strategii sunt:
c ontrolarea utilizrii terenurilor, promovarea agric ulturii c u
1. creterea calitii vieii prin reduc erea pagubelor produse vulnerabilitate sc zut n zonele expuse la inundaii i sisteme
de protec ie, ac olo unde sunt pe deplin justificate, n zonele
ca urmare a inundaiilor, dar fiind pregtii pentru producerea
agricole.
unor fenomene similare n viitor;
Obiectivele soc iale ale prezentei strategii sunt:
2. diminuarea impac tului msurilor de gestionare a risc ului
1. informarea, consultarea i partic iparea populaiei expuse
(la scar temporal i spaial) asupra sistemelor ec ologic e;
c u privire la strategia i planul de gestionare a risc ului la
3. restaurarea c onfiguraiei struc turale a sistemelor lotice
pn la asigurarea integritii funcionale (inc lusiv a c apacitii inundaii, precum i la planul de ac iune aferent;
2. prevenirea i minimizarea riscului la inundaii pentru
de atenuare i control a pulsurilor hidrologic e) corelat cu
populaie i comunitile umane; asigurarea sec uritii populaiei
reconfigurarea struc turii bazinelor hidrografic e i msurile
loc alitilor aflate n zonele inundabile/cu risc ridic at la inundaii,
complementare de protec ie;
la evenimente cu o perioad de revenire de cel puin o dat la
4. utilizarea adec vat a resurselor pentru realizarea,
o sut de ani;
ntreinerea i exploatarea infrastruc turilor i a msurilor de
3. reducerea risc ului la inundaii pentru c omunitile umane,
reducere a riscului la inundaii;
5. meninerea unor ac tiviti economice corespunztoare
prin intermediul unei mai bune pregtiri, prognozrii i avertizrii
(agric ole, industriale, c omerciale, de loc uit i agrement) n
mai bune a inundaiilor, asistenei n timpul produc erii situaiilor
zonele inundabile;
de urgen i pentru revenirea la c ondiii sigure i normale,
6. reducerea impactului inundaiilor prin reduc erea numrului strmutrii, dac este nec esar etc .;
victimelor din rndul populaiei i c olectivitilor de animale,
4. prevenirea i diminuarea riscului la inundaii pentru
expuse risc ului la inundaii;
bunurile publice (spitale, c oli etc.), infrastructura vital (reele
7. reducerea semnific ativ a pierderilor economic e provoc ate de alimentare c u ap, gaze, energie elec tric etc.), utilitile
de inundaii:
publice, amenajrile public e i zonele de agrement;
a) prin reduc erea pagubelor direc te provocate c ldirilor,
5. prevenirea apariiei bolilor infec ioase (cazuri izolate de
infrastruc turii i terenurilor agric ole;
epidemii) datorate ingestiei sau c ontac tului cu apa nepotabil
b) prin diminuarea pierderilor ec onomic e indirec te, prin
(boala diareic ac ut, dizenteria, febra tifoid, HAV tip A etc .)
reluarea rapid a activitii dup inundaii;
sau c u alimente c ontaminate, prec um i prevenirea mbolnvirilor
8. un c ontrol efic ient al utilizrilor terenurilor, prin interzic erea populaiei ca urmare a expunerii la poluri datorate inundaiilor;
amplasrii de noi c onstruc ii i a desfurrii ac tivitilor n
6. prevenirea epizootiilor la animale;

8
b) dezvoltarea de luc rri de protec ie locale inelare, n jurul
ci ferate) i ctre zone sigure n timpul inundaiilor;
loc alitilor;
8. asigurarea ac cesului la infrastruc turile c ritice (sursele i
c ) identificarea zonelor optime pentru a fi inundate controlat,
sistemele de alimentare c u ap, gaze, energie, poduri, podee, c are s permit ac umularea de volume importante fr
puni, aeroporturi, spitale, coli, luc rrile de protecie a populaieiproduc erea de pagube majore i obinerea unei atenuri
etc .) n timpul desfurrii fenomenului de inundaii;
maximum posibile;
9. evacuarea i asigurarea condiiilor necesare supravieuirii.
d) refac erea capacitii naturale de evacuare a albiilor;
Obiectivele de mediu ale prezentei strategii:
e) reamplasarea luc rrilor de aprare pentru asigurarea unei
1. reducerea alterrii i influenei antropice asupra
c apac iti mai mari de transport al viiturii prin albie;
geomorfologiei bazinelor hidrografice, n spec ial a albiei minore
f) finalizarea lacurilor de ac umulare la parametrii de
(analiz pentru fiec are c az n parte a oportunitii lucrrilor de
func ionare rezultai din proiec tare, pentru asigurarea unei
regularizare) i a luncilor inundabile;
trane optime de atenuare;
2. luarea n c onsiderare a func iilor ecologice ale inundaiilor,
g) finalizarea i reabilitarea polderelor pentru a asigura
prin renc rcarea acviferelor, asigurarea conec tivitii laterale,
c apac itatea optim de funcionare;
nec esar pentru reproducerea spec iilor ac vatic e;
h) realizarea lucrrilor de regularizare/recalibrare a albiilor
3. crearea i/sau c onservarea spaiului pentru ruri,
(dec
olmatarea luc rrilor i a albiilor) numai n c orelare cu
evitndu-se lucrrile de aprare i rec tificarea c ursurilor de ap
luc rrile antierozionale de pe versani, pentru asigurarea unei
pe distane mari (local i cumulat);
4. aplicarea tehnic ilor durabile care asoc iaz eficacitatea sub c apac iti optime de transport;
i) protejarea malurilor rurilor mpotriva eroziunii prin lucrri
aspec tul de mediu c u eficiena sub raportul costurilor (aplicarea
ecologice;
celor mai bune prac tici);
j) amenajarea antierozional a formaiunilor toreniale, cu
5. satisfac erea c erinelor Legii apelor nr. 107/1996, c u
prioritate a c elor c e afecteaz loc alitile i infrastruc tura de
modific rile i c ompletrile ulterioare, prin c are s-a transpus
Direc tiva-c adru privind apa;
transport;

avocatnet.ro//management-risc-inund

5/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

6. prevenirea polurii c ursurilor de ap i a apelor subterane


k) ncurajarea construirii cilor de comunic aii (drumuri, c i
ca urmare a inundaiilor (prin protecia zonelor urbane i
ferate) cu ramblee c onsolidate la cote adec vate, care pot
industriale) i a efec telor asoc iate lor asupra calitii ec ologic e a c onstitui linii de localizare a inundaiilor, dispunnd i de poduri
cursurilor de ap;
c orect dimensionate;
7. protecia i mbuntirea calitii terenurilor, iar ac olo unde 2. reducerea numrului de persoane expuse riscului potenial
este posibil, ncurajarea schimbrilor n prac tic a agric ol pentru de inundaii la viituri c u debite avnd probabilitatea de depire
a preveni sau a minimiza scurgerea i inundaiile asoc iate ei c a de 1% cu circ a 62% fa de 2006;
urmare a unor luc rri agric ole intensive;
3. reducerea vulnerabilitii soc iale a comunitilor expuse la
8. conservarea i restaurarea zonelor naturale, precum
inundaii 50% n termen de 10 ani i pn la 75% pe termen
pdurile aluviale, zonele umede i albiile vec hi c u func ii
lung, n 30 de ani. Pentru aceast int, este necesar revizuirea
ec ologice, prec um i reducerea eroziunii solului prin intermediul
normelor de proiectare a struc turilor de aprare, cu o valoare
prac tic ilor agric ole c orespunztoare i al managementului
implic it a probabilitii anuale de depire de minimum 0,2%
forestier;
pentru zonele urbane dezvoltate, n func ie de rezultatele
9. protec ia i conservarea
bunurilor
istorice, a
analizelor tehnic o-economic e, 0,5% pentru zonele urbane cu
monumentelor, a ariilor protejate i a ecosistemelor;
dezvoltare medie, 1% pentru zonele rurale i 10% pentru zonele
10. protec ia i mbuntirea
specific ului mediului
agricole (fr loc uine sau bunuri soc iale i ec onomice
nconjurtor i a aspec tului su estetic ;
importante). Aceast int va fi atins prin amenajarea integrat
11. minimizarea sau prevenirea impac tului schimbrilor
a bazinului hidrografic;
climatic e asupra produc erii fenomenului de inundaii;
4. reducerea gradual a pagubelor produse de inundaii
12. protec ia i restaurarea vegetaiei riverane de-a lungul
infrastruc turilor de traversare a cursurilor de ap fa de anul
rurilor, pentru mbuntirea c alitii apei i evitarea eroziunii
2006 c u circa 80% pn n anul 2035;
malurilor;
5. reabilitarea n zone cu vulnerabilitate ridicat/reloc are
13. gestionarea durabil a pdurilor, rec onstruc ia ec ologic
prin mpdurire a terenurilor care i-au pierdut c apacitatea de
anual a c el puin 400 km de diguri de protecie mpotriva
produc ie, fiind afec tate de diverse forme de degradare,
inundaiilor;
nfiinarea perdelelor forestiere de protecie i amenajarea
6. creterea capac itaii de transport a albiilor minore ale
bazinelor hidrografice toreniale;
principalelor c ursuri de ap c u cel puin 30% pn n anul 2035,
14. promovarea monitorizrii integrate a zonelor amenajate
prin msuri de ntreinere a zonelor colmatate i readucerea
de pe sectoarele de ruri identific ate c u risc ridicat la inundaii, rului la starea iniial;
n vederea conservrii regimului natural de c urgere i pentru
7. corelarea luc rrilor de amenajare din albie cu cele de
pstrarea biodiversitii;
amenajare a versanilor n toate bazinele i subbazinele
15. aduc erea la cunotina publicului a luc rrilor ameliorative hidrografic e;
de mediu rezultate din lucrri de aprare mpotriva inundaiilor
8. modific area regulamentelor de exploatare a lacurilor de
(conec tivitate lateral, zone umede, poldere etc.) c ompensatorii acumulare c u folosine multiple, stabilindu-se o c orelare mai
amenajrilor de pe tronsoanele de ru puternic modificate din
bun ntre volumele de ap nec esare folosinelor i cele
bazinele hidrografice.
destinate atenurii viiturilor, contribuind la c reterea capac itaii
5. Prevederi ale strategiei i principalele aciuni pentru
de atenuare a ac estora c u pn la 20%;
implementarea acesteia
9. reabilitarea anual a c el puin 20 km de derivaii de ape
5.1.inte cuantificabile ale strategiei
mari;
Unele inte pn n 2035 ale prezentei strategii pot fi
10. reabilitarea c onform Planului de ac iune, pn n anul
cuantific ate, altele ns nu. Ca inte c uantific abile, strategia i
2035, a c el puin 80% din barajele i lacurile de ac umulare c u rol
propune:
important n atenuarea viiturilor;
1. reducerea gradual a suprafeelor potenial inundabile la
11. reduc erea cu 50% a zonelor c u eroziune foarte puternic
viituri c u debite avnd probabilitatea de depire de 1% c u 61%
fa de 2006, nsoit obligatoriu de msuri compensatorii pentru i excesiv pn n 2035 msurile de rempdurire n
bazinele hidrografice vor fi executate att pentru reduc erea
reinerea volumelor c orespunztoare de ap, ncurajnd:
a) buna ntreinere a construciilor hidrotehnice cu rol de
scurgerilor, c t i pentru conservarea solului, pn la 50.000 ha
aprare mpotriva inundaiilor, n special a digurilor;
mpdurite.

9
n c ontextul adoptrii msurilor preventive pentru asigurarea
restaurrii i rec onfigurrii structurale a sistemelor lotic e, precum
reprezint un c onc ept i un proces ce se deruleaz pe termen
lung, c are nc epe anterior apariiei dezastrului i este direcionat i prin numirea de reprezentani de la nivelul tuturor consiliilor
spre reducerea pagubelor produse de inundaiile viitoare. Tehnic judeene, pentru a crete c apacitatea de coordonare a
vorbind, nu exist risc la inundaii c are s nu poat fi diminuat
programelor regionale privind prevenirea risc ului la inundaii i
prin msuri inginereti (msuri struc turale), c ostul fiind ns
pentru atragerea de fonduri pentru soluiile prietenoase
mediului;
elementul hotrtor. Ac est proc es furnizeaz informaii utile i
populaiei cum anume s convieuiasc raional cu inundaiile.
c ) crearea agentului de inundaii. Ac est c orp profesional va fi
format din serviciul voluntar pentru situaii de urgen i din
Msurile de prevenire a efec telor se refer mai ales la
msurile nestructurale i ele sunt alctuite din planuri de msuri ageni hidrotehnic i. Pentru fiecare comunitate local (U.A.T.) se
pregtitoare (planuri de aprare), msuri de rspuns, msuri
vor instrui aproximativ 3.000 de ageni de inundaii, pentru
legislative, de finanare, de evaluare a impactului asupra
ntreaga ar, care vor juca rolul unor operatori locali pentru
mediului, de reconstrucie i reabilitare i a c omponentei lor
pregtirea populaiei, c unoaterea loc al a hazardului i a
tehnice; aceste msuri contribuie direct la reduc erea pierderilor risc ului la inundaii, a planului de aprare i a celui de evacuare.
de viei omeneti i a pagubelor.
Ac etia vor furniza sprijin pentru inventarierea pagubelor la nivel
Ordinea n c are sunt aplic ate msurile de prevenire a
de loc alitate. Agenii hidrotehnic i ai Administraiei Naionale
efec telor inundaiilor este de prim importan. O succ esiune
,,Apele Romne" i ai Administraiei Naionale a mbuntirilor
ideal nc epe cu dezvoltarea c ontientizrii populaiei, care
Funciare R.A. completeaz c orpul agenilor la inundaii,
conduce ctre crearea voinei politice, urmat de elaborarea i avnd rolul de a urmri i de a ntreine lucrrile din
promovarea legilor i reglementrilor, iar apoi pe loc ul al doilea
administrarea proprie i de a asigura att ac iunile de avertizare
ar fi propunerile de msuri de reduc ere a risc ului i, n final,
n c azul deteriorrii/afectrii acestora n timpul viiturilor, ct i
educaia i instruirea. Ultima aciune ar fi c rearea sistemului de intervenia pentru consolidarea/supranlarea ac estora. Agenii
asigurri n sc opul de a mpri costul pagubelor poteniale ale
hidrotehnic i colaboreaz la ac iunea de rec onstituire a
marilor inundaii pe o perioad lung de timp, la un numr mare inundaiilor, de marc are a evenimentelor istorice pe c ldiri, la
de proprieti i persoane asigurate.
poduri i pe mirele de ape mari.
Alte ac iuni de diminuare inc lud reduc erea vulnerabilitii
3. Elaborarea i publicarea de c tre Ministerul Mediului i
fizice, reducerea vulnerabilitii economiei i consolidarea
Pdurilor a unui raport naional dup fiec are inundaie major i
struc turii sociale a c omunitii. Aceste aciuni pot fi luate la nivela unui raport anual privind inundaiile produse, efectele lor,

avocatnet.ro//management-risc-inund

6/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

individual, c omunitar sau la nivel de stat. Organizaiile


neguvernamentale, voluntarii i organizaiile soc ioc ulturale pot
juca, de asemenea, un rol important.
Rolul, atribuiile i responsabilitile autoritilor publice
centrale, judeene i loc ale, prec um i ale altor organizaii c u rol
determinant n Planul de msuri pentru diminuarea risc ului la
inundaii sunt prezentate n anexa nr. 1.

lec iile deprinse


4. Elaborarea i publicarea de c tre Ministerul Mediului si
Pdurilor de rapoarte anuale privind starea tehnic i funcional
a sistemului naional de protec ie mpotriva inundaiilor
5. Elaborarea i publicarea de c tre Ministerul Administraiei
i Internelor, prin Inspec toratul General pentru Situaii de
Urgen, de rapoarte anuale privind pagubele rezultate n urma
5.2. Principalele aciuni pentru aplicarea strategiei
inundaiilor
Principalele aciuni c are sunt prezentate n Planul de aciune
6. Implic area n mai mare msur a populaiei i a soc ietii
sunt sintetizate n c ele ce urmeaz.
n reduc erea riscului la inundaii, prin intermediul unui plan
5.2.1. Creterea capacitii instituionale prin responsabilizareac oordonat la nivel loc al ntre autoritile public e i private locale,
factorilor de decizie de la diverse niveluri
organizaiile c eteneti i autoritile c entrale privind atribuiile
1. Coordonarea i mbuntirea c omunic rii i cooperrii
c lare ale acestora, n func ie de c apac itatea lor de intervenie.
5.2.2. mbuntirea cadrului legislativ:
ntre ministerele vizate n sc opul implementrii prezentei
strategii n domeniul amenajrii pentru protecia mpotriva
a) modificarea legislaiei romneti i a actelor normative
inundaiilor, amenajarea teritoriului, c onservarea naturii i a
nec esare pentru conformarea c u Direc tiva 2007/60/CE a
biodiversitii, practicile agricole etc .
Parlamentului European i a Consiliului;
2. Redefinirea atribuiilor i responsabilitilor (la nivel
b) elaborarea i aprobarea actului normativ privind Strategia
naional, bazinal i regional/local) n ceea c e privete protecia naional de management al risc ului la inundaii pe termen
mpotriva inundaiilor, astfel nc t reduc erea riscului la inundaii mediu i lung;
pentru proprietatea statului s cad n sarc ina Guvernului,
c ) aprobarea planurilor de management al bazinului
aprarea proprietii municipiilor, oraelor i comunelor s fie n hidrografic , n c onformitate c u c erinele Directivei-c adru
sarc ina att a Guvernului, c t i a autoritilor locale, n funcie 2000/60/CE privind apa, i a planurilor de management al
de importana i amploarea lucrrilor de aprare, iar aprarea
risc ului la inundaii, n conformitate cu nec esitile legate de
proprietilor izolate ale populaiei i operatorilor ec onomic i s
implementarea Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European
cad n sarcina acestora, prin intermediul sistemului de
i a Consiliului; corelarea celor dou categorii de planuri la
asigurare i al ajutorului financ iar al statului, precum i prin
nivelul schemelor directoare de amenajare i management al
crearea unui mecanism de acordare de c redite avantajoase.
bazinelor hidrografice;
Optimizarea dec iziei n vederea integrrii msurilor i pentru
d) elaborarea unui standard unitar pentru dimensionarea i
asigurarea protec iei mediului se va face prin organisme c reate verific area hidraulic a infrastructurilor de protec ie mpotriva
la nivel naional, bazinal i loc al:
inundaiilor n condiiile bazinelor hidrografic e amenajate;
a) crearea n c adrul Consiliului interministerial al apelor a
e) elaborarea unui ac t legislativ i administrativ privind
func iei de secretar pentru prevenirea risc ului la inundaii i a
utilizarea albiilor minore ale rurilor i a terenurilor limitrofe;
unui sec retariat tehnic responsabil c u urmrirea integrrii
f) elaborarea unui act normativ privind normele i regulile
investiiilor mari, naionale, la nivelul bazinelor hidrografice c u
utilizrii terenurilor n zonele inundabile; codific area construciilor
strategia i planurile de management al bazinelor hidrografic e,
din ac este zone i reguli de adaptare a ac estora pentru a
prec um i cu schemele directoare pentru amenajarea bazinelor diminua pagubele produse de inundaii;
hidrografice;
g) elaborarea unui ac t normativ de reglementare juridic i
b) ntrirea rolului c omitetelor de bazin, prin atribuirea de
tehnic a ocuprii terenurilor din zonele-tampon destinate
responsabiliti c lare legate de amenajarea bazinului hidrografic inundrii dirijate i a situaiei luc rrilor de amenajare din bazinele

10
vederea mbuntirii c ondiiilor de mediu i a optimizrii
peisajului, a asigurrii i c reterii rec oltelor agric ole, a prevenirii
i c ombaterii eroziunii solului, a protejrii c ilor de c omunic aie,
a digurilor i a malurilor, a localitilor i a obiec tivelor
economic e, soc iale i strategice, urmrindu-se mpdurirea unor
terenuri c u alt destinaie dec t cea silvic , n suprafa de
2 milioane ha, pn n anul 2035;
12. promovarea celor mai bune practici agricole n zonele
expuse risc ului la inundaii;
13. introduc erea zonelor de protec ie sanitar n cadrul
planurilor bazinale de gestionare a risc urilor la inundaii
(alimentare cu ap, gestionarea apelor uzate att pentru
obiec tivele public e, c t i pentru c ele private), aa c um sunt ele
identific ate n planurile de urbanism i amenajare a teritoriului;
identific area unor soluii caz cu c az, pentru fiecare dintre
obiec tivele plasate n zone cu risc la inundaii;
14. integrarea aspec telor privind conservarea naturii i a
biodiversitii n planurile de gestionare a risc urilor la inundaii;
15. analiza c ritic a planurilor de aprare mpotriva
inundaiilor, completarea i revizuirea lor periodic;
16. integrarea informaiilor asupra evalurii preliminare a
risc ului la inundaii n bazinele rurilor c are trec peste frontier
5.3. Activiti-suport pentru implementarea Strategiei naionalesau c onstituie frontier de stat;
de management al riscului la inundaii pe termen mediu i lung
17. semnarea unui memorandum privind implementarea unui
5.3.1. Activitatea de planificare
program de prevenire i c ombatere a tierilor ilegale ale
Ac tivitatea de planificare implic :
pdurilor;
1. elaborarea planurilor de gestionare a risc ului la inundaii
18. semnarea unui memorandum privind implementarea unui
pentru fiec are dintre cele 11 bazine hidrografice, n c onformitate program de combatere a eroziunii solului prin amenajarea
cu prevederile Directivei 2007/60/CE a Parlamentului European
c omplex a bazinului hidrografic n zonele c ritice c u risc la
i a Consiliului;
inundaii;
2. elaborarea hrilor de hazard la inundaii;
19. inventarierea surselor poteniale de poluare n c az de
3. elaborarea hrilor de risc la inundaii;
inundaii, c u ac cent pe zonele miniere unde exist depozite de
4. evaluarea preliminar a risc ului la inundaii n bazinele
reziduuri peric uloase, realizarea i implementarea unor planuri
hidrografice;
prealabile de reduc ere a risc ului de poluare.
domeniul privat i public privat. Reglementrile vor viza:
terenurile agricole cultivate, terenurile agric ole prevzute cu
amenajri pentru irigaii, desecare-drenaj, c ombaterea eroziunii
solului, digurile de aprare, c ile de c omunic aii terestre,
terenurile mpdurite, terenurile n c are se afl sau se
intenioneaz realizarea de instalaii de extrac ie a resurselor de
petrol i gaze, terenurile pe c are se afl sau se vor realiza
fronturi de captare a apei subterane;
h) adaptarea legislaiei pentru creterea c apacitaii
dec izionale
i de rspuns legat de msurile
pentru
managementul risc ului la inundaii;
i) elaborarea unui ac t normativ pentru definirea proiec telor
de interes naional i de interes local i a modului lor de
elaborare i de finanare;
j) elaborarea unui ac t normativ pentru clasific area
obiec tivelor din punctul de vedere al gradului de protecie la
inundaii c e trebuie asigurat sau al risc ului soc ial ac ceptat;
k) elaborarea unui ac t normativ care s c uprind lista
comunelor aflate n zone vulnerabile la inundaii, eligibile din
punct de vedere geografic pentru sprijin prin Programul Naional
de Dezvoltare Rural (PNDR).

avocatnet.ro//management-risc-inund

7/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

5. identific area n cadrul planurilor bazinale de gestionare a


risc ului la inundaii a zonelor cu potenial de retenie parial a
viiturilor ce pot fi supuse unor procese de rec onstruc ie/
reabilitare ecologic ;
6. elaborarea i implementarea de planuri de gestionare a
zonelor inundabile prin luarea n considerare a func iilor
ec ologice ale inundaiilor i a dezvoltrii durabile a ac estor zone;
7. evitarea implementrii unor msuri struc turale cu impact
major asupra mediului i a biodiversitii (de tipul barajelor i
ndiguirilor)
n interiorul ariilor protejate, fr msuri
compensatorii adec vate;
8. elaborarea i implementarea Programului naional
Planul pentru prevenirea, protec ia i diminuarea efectelor
inundaiilor;
9. elaborarea pentru fiec are loc alitate urban expus risc ului
la inundaii a unui program conc eptual unic privind c olectarea i
evacuarea apelor provenite din prec ipitaii, n vederea reducerii
viitoare a pagubelor printr-o reduc ere anual sistematic ,
compensarea c reterii gradului de impermeabilizare prin msuri
de c retere a infiltraiei (de exemplu: creterea spaiilor i a
cldirilor verzi) i prin crearea de rezervoare temporare de
stoc are a viiturilor;
10. elaborarea i implementarea unui program naional de
reabilitare i refac ere a podurilor i podeelor n vederea creterii
capac itii de debuare la valoarea din regimul iniial, anterior
realizrii luc rrilor de traversare, i verific area capac itii de
evacuare a apelor n noile c ondiii de amenajare a bazinului
hidrografic (debite asigurate n regimul ac tual);
11. dezvoltarea fondului forestier i extinderea suprafeelor
de pdure, n vederea asigurrii ec hilibrului ec ologic la nivel
local, naional i global, prin realizarea Programul naional de
mpdurire. Realizarea Programului naional de mpdurire se
va face prin lucrri de mpdurire a terenurilor din afara fondului
forestier naional i a terenurilor c u destinaie agric ol, n

5.3.2. Dezvoltarea de metodologii/studii/rapoarte necesare


implementrii Strategiei naionale de management al riscului la
inundaii pe termen mediu i lung:

1. dezvoltarea, promovarea i ntreinerea unei platforme GIS


c omune dedic ate apei i gestionrii riscurilor la inundaii;
2. elaborarea de studii i metodologii pentru determinarea
vulnerabilitii la inundaii;
3. studii pentru evaluarea permanent a pagubelor produse
de inundaii;
4. elaborarea de studii pentru realizarea hrilor de hazard i
de risc la inundaii n zonele vulnerabile identific ate n analiza
preliminar a riscului la inundaii;
5. elaborarea de studii i c erc etri interdisciplinare n
domeniul gestionrii risc ului la inundaii pe baza unor termeni
de referin elaborai de Ministerul Mediului i Pdurilor;
6. elaborarea de studii i c erc etri pentru diminuarea
efec telor inundaiilor n zonele urbane;
7. studii i c ercetri pentru identific area influenei
schimbrilor c limatice asupra producerii inundaiilor i msuri de
diminuare a ac estor efec te;
8. introducerea c a prim opiune tehnic n studiile de
fezabilitate a soluiei de utilizare a c apacitii naturale de retenie
a zonelor inundabile (rec onstruc ia ecologic a zonelor
inundabile), cu respec tarea princ ipiilor prevzute la lit. D, E, F i
G din seciunea 3.1 ,,Princ ipiile strategiei";
9. realizarea unor studii detaliate privind impac tul lucrrilor
de aprare mpotriva inundaiilor asupra ariilor protejate, pentru
oric are intervenie structural ce se desfoar la o distan de
20 km n amonte i n aval de limitele ariilor protejate. Ac este
studii vor inc lude modelri hidrologice/hidraulice pentru c el puin
dou alternative de realizare i evaluarea impactului la nivelul
fiec rei spec ii/fiec rui habitat de interes c onservativ;
10. studii i cercetri pentru identificarea bazinelor
hidrografic e c u potenial de producere a viiturilor rapide;

11
ierarhizarea acestora; elaborarea unui ghid de c omportament al
populaiei n caz de apariie a viiturilor rapide;
11. modernizarea sistemului hidrologic de avertizare a
viiturilor rapide (Proiect DESWAT);
12. urmrirea evoluiei geomorfologic e a albiilor i asigurarea
proteciei lor, prin autorizarea exploatrii balastierelor doar n
zonele c u depuneri semnificative de aluviuni, n vederea
proteciei lucrrilor de art;
13. identificarea de soluii pentru fiec are dintre depozitele
nec onforme de deeuri amplasate n zone de risc la inundaii.
Soluiile vor trebui s ia n c onsideraie impermeabilizarea
bazei/taluzului depozitului i c hiar transferul deeurilor ntr-un
depozit c onform;
14. raportarea asupra evalurii preliminare a risc ului la
inundaii pe districtele hidrografice ale bazinului Dunrii;
15. elaborarea i public area unui raport naional dup fiec are
inundaie major i a unui raport anual privind inundaiile
produse, efec tele lor i leciile nvate.
5.3.3. Msuri privind formarea/pregtirea profesional:

1. introducerea n c urric ula universitar a unei disc ipline


privind gestionarea riscului la inundaii;

2. proiec tarea i implementarea unui sistem unitar de


informare i educ are a populaiei referitor la riscul potenial la
inundaii;
3. realizarea de programe de pregtire i formare continu a
specialitilor ncadrai n instituiile c u atribuii n managementul
risc ului la inundaii;
4. realizarea unei biblioteci sau arhive elec tronice cu fondul
de c ri, studii i proiecte la nivel naional.
Cadrul legislativ care st la baza prezentei strategii este
prezentat n anexa nr. 2.
6. Planul de aciune pentru implementarea strategiei
Managementul risc ului la inundaii este o c omponent
major a planurilor de amenajare a bazinelor hidrografic e,
implic nd numeroi actori la toate nivelurile. n acest sens,
principalele aciuni nec esare pentru punerea n aplicare a
prezentei strategii, implicnd numeroase pri interesate i
privind mai multe ministere i instituii ori autoriti naionale,
regionale, judeene sau loc ale, sunt incluse sintetic n tabelul
urmtor, unde se prezint n detaliu subac iunile, perioadele de
desfurare, responsabilii pentru implementare i sumele
detaliate pe perioadele de implementare:

Msuri i aciuni, aspecte sau inte abordate, perioada de desfurare, costuri


C osturi
Msuri i aciuni

Aspecte sau inte a bordate

P e rioa da

e stim a tive
10 6 e uro

Msura A: Punerea n aplicare a unor politici naionale clare i consecvente pentru managementul riscului la inundaii
Ac iunea A1: Punerea n aplic are a strategiei de Un management c omun i c uprinztor al risc ului la
management al risc ului la inundaii la nivel
inundaii pentru toate prile interesate din ar
naional
Ac iunea A2: Coordonarea i mbuntirea
comunicrii i c ooperrii ntre ministerele c u
atribuii n domeniu prin Autoritatea pentru
Inundaii i Managementul Apelor, nfiinat n

avocatnet.ro//management-risc-inund

Integrarea aspec telor legate de managementul


risc ului la inundaii n toate politicile naionale i
implic area tuturor prilor interesate

8/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

cadrul
Ministerului
Mediului i Pdurilor,
i prin
atribuirea
de responsabiliti
n domeniu
Consiliului interministerial al apelor
Ac iunea A3: Promovarea unei platforme GIS
comune dedicate apei i managementului
risc ului la inundaii

20102035

30,00

20102015

18,00

Difuzarea i partajarea informaiilor, c tiguri


economic e i de timp datorate partajrii

Ac iunea A4: Colec tarea periodic a nec esitilor Management integrat al risc ului la inundaii la nivel
i obiec tivelor de la prile interesate naionale naional
Ac iunea A5: Coordonarea ac iunilor principale
n bazinele hidrografice

Un management c oerent i eficient al risc ului la


inundaii i al apelor la nivelul bazinelor
hidrografic e; implic area tuturor prilor interesate

Msura B: Aranjamente instituionale i legturi corespunztoare


Ac iunea B1: Crearea funciei de sec retar pentru Aciuni operative i eficiente implic nd mai multe
inundaii n Consiliul interministerial al apelor
ministere i instituii
Ac iunea B2: ntrirea comitetelor de bazin
(hidrografic) pentru o implic are mai mare n
managementul risc ului la inundaii

Particip la gestionarea proiec telor, prilor


interesate, bugetelor i programelor la nivel de
bazin hidrografic (pe termen lung).

Ac iunea B3: ntrirea rolului judeelor n punerea Coerena i efic iena managementului risc ului la
n aplic are a strategiei de management al risc ului inundaii n bazine i subbazine hidrografic e,
la inundaii
prec um i la nivel local
Ac iunea B4: Organizarea i gestionarea unei
reele de ageni loc ali de inundaii

Consolidarea
competenelor,
sarc inilor
i
programelor de ac iune ale agenilor locali implicai
n situaiile de urgen

12
2

Msura C: Dispoziii legale


Ac iunea C1: Nou c orpus legislativ pentru
Legalitatea strategiei naionale de management al
transpunerea Directivei 2007/60/CE i aprobarea risc ului la inundaii
strategiei
Ac iunea C2: Adaptarea legislativ la c erinele
instituionale i la unele metodologii noi
Ac iunea C3: Omogenizarea
legislaiei
domeniul situaiilor de urgen n vederea
realizrii unui cadru legal unic i instruciuni
comune pentru toate instituiile implic ate n
managementul situaiilor de urgen

20102014

0,25

20102011

3,00

Cadru legal pentru punerea n aplic are a strategiei

Msura D: Evaluarea preliminar i mbuntirea cunoaterii riscului la inundaii


Ac iunea D1: Evaluarea primar i mbuntirea
risc ului la inundaii
Ac iunea D2: Actualizarea i c ompletarea hrilor
mbuntirea cunoaterii risc ului actual la inundaii
de hazard la inundaii i a bazei de date
la nivel naional
cartografic e privind obiec tivele afectate de
inundaii
Ac iunea
D3:
Inventarierea
i
analiza
vulnerabilitilor spec ifice i a bunurilor expuse
risc ului la inundaii (mediu, sntate etc.)
Ac iunea D4: Creterea informrii asupra
vulnerabilitii sociale i ec onomic e a bunurilor

mbuntirea cunoaterii situaiei ac tuale pentru


evaluarea risc ului la inundaii

Ac iunea D5: Finalizarea i difuzarea evalurii


cu Direc tiva
2007/60/CE
a
preliminare a risc ului la inundaii la nivel naional Conformitatea
Parlamentului European i a Consiliului din
Ac iunea D6: Elaborarea listei ierarhice de
23 oc tombrie 2007 privind evaluarea i gestionarea
tronsoane de ru, bazine i subbazine pentru
risc urilor la inundaii i punerea n aplicare a
cartografierea riscului la inundaii i redactarea strategiei
planurilor de management al risc ului la inundaii
Msura E: Elaborarea i punerea n aplicare a planurilor de management al riscului la inundaii sau a schemelor
directoare
Ac iunea E1: Studii pentru realizarea hrilor de
hazard i a hrilor de risc la inundaii n zonele
vulnerabile identific ate prin analiza preliminar
Ac iunea

E2:

Elaborarea

planurilor

avocatnet.ro//management-risc-inund

de

9/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

management al risc ului la inundaii n bazinele


sau subbazinele c u risc semnific ativ la inundaii
Ac iunea E3: Asigurarea c onsultrii public ului
asupra msurilor propuse prin planurile de
management al risc ului la inundaii

Conformitatea cu Direc tiva 2007/60/CE i Legea


apelor nr. 107/1996, c u modific rile i completrile
ulterioare

Ac iunea E4: Punerea n aplic are a planurilor de


management al risc ului la inundaii, inclusiv
monitorizare, comunic are i ac tualizare
Ac iunea
E5:
Validarea
planurilor
management al risc ului la inundaii la nivel
naional

de

Ac iunea E6: Ac tualizarea i difuzarea bazei de


date naionale privind inundaiile, prin marc area
zonei inundate i a obiectivelor afec tate (dup
fiecare inundaie)
Ac iunea E7: Organizarea de exerc iii pentru
ridic area viabilitii planurilor de management al
risc ului la inundaii c u deintorii lucrrilor cu rol
de aprare

20102011
20102015

70,30

Controlul investiiilor i metodologiilor, asigurnd


c oerena la nivel naional

Partajarea i ac tualizarea sistemului GIS naional


dedic at managementului riscului la inundaii,
feedbac k din studiile de c az

13
2

Msura F: Consultarea i pregtirea populaiei, feedback i construirea rezilienei colective la inundaii


Stabilirea aciunilor c e trebuie ntreprinse i
identific area tuturor ac torilor

Ac iunea F1: Definirea c adrului naional i a


programului pentru pregtirea public ului
Ac iunea F2: Organizarea
unei
naionale
de
sensibilizare
i
informaiilor privind riscul la inundaii

campanii
difuzarea

Ac iunea F3: Organizarea i monitorizarea


campaniilor locale de c onsultare i sensibilizare

Informarea, c onsultarea i educarea populaiei


expuse risc ului la inundaii pentru a-i reduc e
vulnerabilitatea i pentru a c onstrui o rezilien
c olec tiv la inundaii

Ac iunea F4: Programe de informare, educare i


pregtire

20102035

15,00

20102015
20102035

880,00

Ac iunea F5: Organizarea exerciiilor de aprare Pregtirea publicului pentru situaii de urgen, n
vederea evitrii victimelor
i de evacuare
Ac iunea F6: Inventarul urmelor viiturilor, Cunoaterea global a risc ului la inundaii la toate
marc area celor istoric e i analiza feedbackului
nivelurile, pregtirea populaiei
local
Ac iunea F7: Monitorizarea
pregtire a public ului

ac iunilor

n aplicare efic ient, actualizarea


de Punerea
periodic i ajustarea programelor i a strategiei

Msura G: mbuntirea monitorizrii, prognozrii i avertizrii-alarmrii inundaiilor


Ac iunea G1: Modernizarea
periodic
a
sistemelor
pentru
prognoza
inundaiilor,
ntreinerea sistemului DESWAT i dezvoltarea
unui sistem de monitoring-c omand (SCADA) i
decizional pentru managementul rurilor bine
ec hipate c u luc rri hidrotehnic e (proiec t
WATMAN)
Ac iunea G2: Extinderea i automatizarea reelei
de staii hidrometric e i pluviometric e prin
adugarea
de
platforme
nivometric e
i
evaporimetric e pentru mbuntirea calibrrii i
fiabilitii instrumentelor de prognoz, prec um i
pentru monitoringul echipamentelor la baraje i
ac umulri, derivaii (proiect WATMAN Faza
monitoring lucrri hidrotehnice i utilizatori
majori)

mbuntire pentru o prognozare fiabil, cu timp


mare de antic ipare i la timp, necesar pentru
managementul situaiilor de urgen i reducerea
vulnerabilitii soc iale

Ac iunea G3: mbuntirea monitorizrii,


prognozrii i avertizrii-alarmrii inundaiilor
Ac iunea G4: mbuntirea sistemului de
avertizare i alarmare a autoritilor loc ale i a
Creterea ncrederii n autoriti i eficiena
populaiei (proiect WATMAN, faza studii de
planurilor de evac uare
audibilitate i instalarea de sirene electronice c u
prioritate n aval de marile baraje)

avocatnet.ro//management-risc-inund

10/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

Msura H: Planificarea i managementul situaiilor de urgen


Ac iunea H1: Reac tualizarea Ordinului ministrului
administraiei i internelor i al ministrului
mediului i gospodririi apelor nr. 638/420/2005
pentru aprobarea
Regulamentului
privind
gestionarea situaiilor de urgen generate de
inundaii, fenomene meteorologic e periculoase,
ac cidente la c onstruc ii hidrotehnic e i poluri
ac cidentale pentru planurile de aprare bazinale,
judeene i locale pentru aprarea n c azul
inundaiilor i pentru managementul situaiilor de
urgen

Pregtirea publicului i mbuntirea eficienei


managementului situaiilor de urgen pentru
reducerea drastic a numrului de victime, a
20102035
vulnerabilitii soc iale i a vulnerabilitii personale
intangibile a populaiei

60,00

Ac iunea H2: Elaborarea planurilor de aprare


mpotriva inundaiilor, inclusiv planuri de
evac uare i de limitare a pierderilor

14
2

Ac iunea
H3: Exerc iii
periodic e
managementul risc ului la inundaii

pentru

Ac iunea H4: mbuntirea managementului


situaiilor de urgen n c az de inundaii prin
nfiinarea c entrelor de intervenie (proiec t
WATMAN, faza CIR) ale Administraiei Naionale
,,Apele Romne"
c u dotrile tehnice i
ec hipamentele necesare interveniei la luc rrile
hidrotehnic e
Ac iunea H5: Coroborarea planurilor judeene i
locale pentru managementul situaiilor de
urgen n caz de inundaii c u planurile elaborate
pentru c elelalte tipuri de risc
Msura I: Formare, educare i cercetare
Ac iunea I1: Formarea formatorilor pentru toi
agenii locali de inundaii
Ac iunea I2: Formarea agenilor loc ali de
inundaii

Agenii loc ali de inundaii ca ac tori-cheie pentru


diminuarea riscului la inundaii i avertizarea la
nivel local

Ac iunea I3: Programe academic e n domeniul


managementului risc ului la inundaii

Consolidarea echipelor existente implicate n


managementul resurselor de ap i al risc ului la
inundaii

Ac iunea I4: Creterea ponderii direc iilor i


obiectivelor legate de c ontrac ararea riscului la
inundaii n c adrul programelor naionale de
cercetare-dezvoltare-inovare

mbuntirea instrumentelor i know-how-ului la


nivel naional c u privire la toate aspectele
managementului risc ului la inundaii

20102035

100,00

Limitarea, iar apoi reducerea riscului la inundaii,


prin controlul vulnerabilitii bunurilor pentru
c onstruc iile i ac tivitile viitoare din zonele expuse
20102035
la inundaii

82,00

Msura J: Autorizaiile de utilizare a terenurilor i de construire, controlul acestora


Ac iunea J1: Inspec ia i c ontrolul proiec telor
privind utilizarea terenurilor, managementul
riscului la inundaii i impac tul asupra corpurilor
de ap
Ac iunea J2: Definirea normelor i regulilor de
construcie n zonele expuse la inundaii,
controlul autorizaiilor
Ac iunea J3: ntrirea inspeciei i monitorizrii
apelor

mbuntirea managementului
resurselor de ap

calitii

Msura K: Strmutare, achiziie de terenuri i schimbri culturale


Ac iunea K1: Achiziii de terenuri, pentru a
preveni activitile vulnerabile n zonele de
inundaii i pentru a c onserva mediul (inc lusiv
pentru reconstituirea fondului forestier)

Limitarea, iar apoi reducerea riscului la inundaii,


prin controlul vulnerabilitii bunurilor pentru
c onstruc iile i ac tivitile viitoare din zonele expuse
la inundaii

Ac iunea K2: Strmutarea caselor expuse din


zonele c u risc c resc ut la inundaii, atunci cnd
ac est fapt se justific

Reduc erea risc ului la inundaii pe termen lung, n


special atunci cnd sunt n joc vieile oamenilor

Ac iunea K3: Promovarea unei atitudini de

mbuntirea calitii apei i reduc erea risc urilor la

avocatnet.ro//management-risc-inund

20102029

150,00

11/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

respec t fa de ruri, n direc ia sc himbrilor


culturale (,,rul nu este pentru gunoaie")

adresa sntii n c az de inundaii

Msura L: mbuntirea instrumentelor, metodelor i standardelor corespunztoare de evaluare


Ac iunea L1: Dezvoltarea i punerea n aplicare
de instrumente i know-how n evaluarea
hazardului de inundaii
Ac iunea L2: Dezvoltarea i punerea n aplicare
de instrumente i know-how pentru evaluarea
pagubelor i evaluarea risc ului la inundaii

mbuntirea cunotinelor privind riscul la


inundaii i difuzarea informaiilor, precum i
reducerea c osturilor studiilor viitoare la minimul
nec esar

20102013

2,10

15
2

Ac iunea L3: Dezvoltarea i punerea n aplicare


de instrumente i know-how pentru prelucrarea
datelor n GIS i pentru difuzare, n spec ial n
ceea c e privete topografia
Ac iunea L4: Dezvoltarea i punerea n aplicare
de metode i standarde pentru struc turile de
aprare
mpotriva
inundaiilor,
msurile
nestruc turale i managementul i ntreinerea
corpurilor de ap

Reduc erea risc ului la inundaii prin norme de


proiec tare mbuntite pentru struc turile de
aprare, inndu-se cont de vulnerabilitatea real
a bunurilor

Ac iunea L5: Dezvoltarea i punerea n aplicare Reduc erea risc ului la inundaii pe termen mediu,
prin limitarea numrului de bunuri vulnerabile n
de instrumente i metode pentru c ontrolul
utilizrii terenurilor, prin imaginile satelitare i GIS zonele expuse la inundaii
Msura M: mbuntirea controlului viiturilor toreniale
Ac iunea M1: Promovarea programelor de
rempdurire i controlul despduririlor
Ac iunea M2: Promovarea msurilor viznd
controlul sc urgerilor pe versani i al eroziunii
solului, prin programe de combatere a eroziunii
solului, corec tare a torenilor, rec onstruc ie
ec ologic i nfiinarea de perdele forestiere de
protec ie n zone agric ole, forestiere i zone
naturale
Ac iunea M3: Promovarea programelor privind
controlul sc urgerilor n zonele urbane, prin
intermediul acumulrilor nepermanente i al
reelelor de c analizare

Reduc erea risc ului la inundaii prin reducerea


debitelor de vrf, a transportului solid, a eroziunii
solului i a alunecrilor de teren
20102035

3.300,00

20102035

3.000,00

20102035

7.110,00

Reduc erea risc ului la inundaii n zonele urbane

Msura N: mbuntirea managementului debitelor i cursurilor de ap


Ac iunea N1: Promovarea unei ntreineri mai
bune a albiilor i a gestionrii ac estora, precum
i a malurilor

Reduc erea eroziunii malurilor i a risc ului la


inundaii,
mbuntirea
managementului
resurselor de ap

Ac iunea N2: Promovarea unei mai bune utilizri Reduc erea risc ului la inundaii i mbuntirea
a c apacitii naturale de stocare a albiilor majore managementului resurselor de ap (renc rcarea
i a lunc ilor rurilor
apelor subterane)
Ac iunea N3: Promovarea unei mai bune
gestionri a debitului solid natural din ruri
Reduc erea risc ului la inundaii i mbuntirea
Ac iunea
N4:
Soluii
pentru
realizarea
conectivitii laterale a c ursurilor de ap, creareafunc iilor naturale i ec ologic e ale rurilor
unor zone umede, atenuarea undelor de viitur
prin poldere
Msura O: ntrirea capacitaii de aprare mpotriva inundaiilor
Ac iunea O1: Refacerea i ntreinerea luc rrilor
de aprare n zonele vulnerabile afec tate n urma
viiturilor. Abandonarea luc rrilor afec tate n
Reduc erea risc ului la inundaii
zonele
cu
vulnerabilitate
redus
sau
reamplasarea lor
Ac iunea O2: Continuarea i finalizarea ac tivitii Reduc erea risc ului la inundaii
de delimitare a albiilor minore ale c ursurilor de
ap
Ac iunea O3: Dezvoltarea infrastruc turii de
aprare a loc alitilor n zonele vulnerabile
Ac iunea O4: Crearea de zone umede

avocatnet.ro//management-risc-inund

Reduc erea risc ului la inundaii i mbuntirea

12/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles
func iilor naturale i ec ologic e ale rurilor

Ac iunea O5: Realizarea


de noi luc rri Reduc erea risc ului la inundaii
hidrotehnic e
pentru
protecia
mpotriva
inundaiilor n zonele localitilor cu risc ridicat la
inundaii

20102035

16
2

Msura P: Reducerea vulnerabilitii la inundaii a infrastructurii de transport i a celei tehnico-edilitare


Ac iunea P1: Program naional de reabilitare a
podurilor rutiere i feroviare
Ac iunea P2: Program de modernizare a reelei
naionale rutiere i feroviare supuse riscului la
inundaii

Reduc erea pagubelor asupra infrastructurilor i


podurilor, provocate de inundaii

20102014

663,40

20102035

30,00

20102015

3,50

20102015

7,00

Ac iunea P3: Realizarea de studii i proiecte


privind proiec tarea podurilor, n func ie de mediul
aflat n continu sc himbare
Msura Q: Reducerea vulnerabilitii la inundaii a terenurilor agricole
Ac iunea Q1: Promovarea
i planific area
prac tic ilor agric ole c u vulnerabilitate redus la
inundaii

Reduc erea pagubelor provocate agric ulturii prin


inundaii

Ac iunea Q2: Promovarea practicilor agricole


care reduc scurgerile n bazinele hidrografice
Ac iunea Q3: Punerea n aplic are a unor metode
de proiec tare revizuite pentru sistemele de
Reduc erea debitelor de vrf de-a lungul rurilor
aprare mpotriva inundaiilor n zonele rurale
Ac iunea Q4: Finanarea lucrrilor de refac ere i
conservare a infrastructurii de prevenire i de
protecie mpotriva inundaiilor (ac iune pe
termen mediu PNDR)
Msura R: Reducerea vulnerabilitii la inundaii a infrastructurii de mediu
Ac iunea R1: Inventarul surselor de poluani i al mbuntirea cunotinelor privind zonele naturale
zonelor naturale vulnerabile de-a lungul rurilor remarcabile i func iile ec ologice ale ac estora
Ac iunea R2: Promovarea c ontrolului polurii prin
intermediul
unor
planuri
specific e
de
management al risc ului la inundaii n zonele
Reduc erea risc ului la inundaii al mediului
urbane i industriale i al risc ului la polurile
ac cidentale
Ac iunea R3: Integrarea aspectelor privind
conservarea naturii i a biodiversitii n planurile
Protecia mediului i a biodiversitii
de management al riscului la inundaii, n special
la proiec tarea structurilor de aprare
Msura S: Reducerea vulnerabilitii sociale la inundaii
Ac iunea S1: Identific area vulnerabilitii sociale
a tuturor c omunitilor expuse risc ului la inundaii
prin realizarea hrilor de risc, a planurilor
bazinale pentru managementul riscului la
inundaii i c onsultarea public ului asupra Reduc erea risc ului la inundaii, n ceea ce privete
msurilor c e vor fi adoptate prin ac estea
pagubele poteniale intangibile, i a vulnerabilitii
Ac iunea S2: Identific area i c aracterizarea
obiec tivelor sociale expuse risc ului la inundaii

soc iale la inundaii, construirea unei reziliene


c olec tive la inundaii

Ac iunea S3: Integrarea atenurii vulnerabilitii


soc iale ca obiec tiv n planurile de management
al risc ului la inundaii
Ac iunea S4: Promovarea atenurii risc ului la
inundaii sau a tehnicilor de protec ie local la
inundaii pentru reelele de ap, canalizare i
elec tric itate, pentru o redresare rapid dup
inundaii i pentru a evita poluarea apelor i a
zonelor umede

avocatnet.ro//management-risc-inund

Revenire mai uoar i mai rapid la c ondiii de


siguran, reduc erea polurii pentru a proteja
sntatea uman i mediul

13/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

17
1

Msura T: mbuntirea i ntreinerea structurilor de aprare


Ac iunea T1: mbuntirea cunotinelor cu
privire la starea actual a structurilor de aprare
mpotriva inundaiilor i eficiena ac estora
Reduc erea risc ului rezidual i a risc ului tehnologic
Ac iunea T2: O mai bun ntreinere a digurilor, n
c are afec teaz zonele vulnerabile n c az de
funcie de prioriti
inundaii
Ac iunea T3: Revizuirea normelor i metodelor
de proiec tare pentru structurile de aprare
mpotriva inundaiilor i adaptarea celor existente

20102035

900,00

20102035

24,00

20102035

1.000,00

20102035

15,00

Msura U: Reducerea vulnerabilitii individuale


Ac iunea U1: Atenuarea vulnerabilitii personale
a populaiei
Ac iunea U2: Atenuarea vulnerabilitii pentru
fermieri, n c eea ce privete ec hipamentele,
rec oltele i animalele acestora

Atenuarea
individuale

riscului

la

inundaii

prin

aciuni

Ac iunea U3: Atenuarea vulnerabilitii pentru


grupurile profesionale i pentru industrie
Msura V: Finanare i despgubiri
Ac iunea V1: Finanarea punerii n aplic are a
strategiei naionale de management al riscului la
inundaii
Punerea n aplicare a strategiei de atenuare i
management al risc ului la inundaii la toate
Ac iunea V2: Finanarea elaborrii i punerii n
nivelurile
aplicare a planurilor de management al risc ului
la inundaii n bazine sau subbazine hidrografic e
Ac iunea V3: Asigurri mpotriva inundaiilor i
sisteme de despgubire

Reduc erea risc ului la inundaii pentru persoanele


expuse i stimularea reduc erii vulnerabilitii
acestora

Msura W: Cooperare internaional


Ac iunea W1: Definirea unei abordri c omune
pentru managementul risc ului la inundaii n
bazinul rurilor transfrontaliere

Ac iunea W2: Partajarea datelor n sisteme de


uniti i proiecii internaionale, precum i a
informaiilor privind hidrologia i programele de
cercetare

Conformitatea
cu Direc tiva
2007/60/CE
a
Parlamentului European i a Consiliului i punerea
n aplic are a strategiei; instrumente pentru
elaborarea sc hemelor directoare

costuri
de
implementare
(20102035): Regia Naional a Pdurilor Romsilva, Administraia
17.463,55 milioane euro
Naional a Drumurilor, Compania Naional de Autostrzi i
Principalii ac tori finanatori ai ac iunilor pentru managementul Drumuri Naionale din Romnia S.A., Compania Naional
risc ului la inundaii sunt Ministerul Mediului i Pdurilor,
de Ci Ferate ,,C.F.R." S.A. etc . (anexa nr. 1).
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale,
Ministerul
Cadrul legislativ care st la baza Strategiei naionale de
Transporturilor
i Infrastruc turii, Ministerul
Ec onomiei,
management al riscului la inundaii pe termen mediu i lung este
Comerului i Mediului de Afac eri, prin unitile aflate sub
prezentat n anexa nr. 2.
autoritate (Hidroelectrica S.A.), aduc nd o c ontribuie de la
Anexele la strategie i planul de ac iune detaliat pentru
bugetul de stat i una de la fondurile de dezvoltare regional
punerea n aplicare a Strategiei naionale de management al
POR, al Programului operaional sectorial pentru aciunile de
risc ului la inundaii pe termen mediu i lung se adopt prin ordin
protecia mediului POS i al Programului Naional de
c omun al minitrilor responsabili pentru aplic are, la propunerea
Dezvoltare Rural PNDR. Un rol important l au i
administraia regional/judeean i local c are poate c ontribui Comitetului interministerial al apelor i a sec retarului de stat
cu fonduri proprii, prec um i unii actori, cum ar fi Hidroelectric a pentru ap i inundaii.
6.1. Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezenta
S.A. sau administraii ca: Administraia Naional ,,Apele
strategie.
Romne", Administraia Naional a mbuntirilor Funciare,

avocatnet.ro//management-risc-inund

14/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

18

la strategie

ROLUL, A TRIBUIILE I RESPONSABILITILE

autoritilor publice centrale, judeene i locale, precum i ale altor organizaii cu rol determinant n Planul de msuri
pentru diminuarea riscului la inundaii
14. elaborarea de propuneri de ac te normative privind gradul
de risc acc eptabil la inundaii, pentru populaie, obiective soc ialeconomic e i de mediu;
Msurile i activitile ce trebuie adoptate n sectorul de
15. responsabilitatea
realizrii
i implementrii
n
ac tivitate al MMP sunt de c ea mai mare importan n reduc erea
c onformitate c u legislaia n vigoare a studiilor de fezabilitate i
risc ului i a pagubelor produse de inundaii. Ele se difereniaz
n func ie de etapa n c are se realizeaz: nainte, n timpul sau
a proiec telor de interes naional pentru infrastructura
dup producerea fenomenului de inundaii.
hidrotehnic , din administrarea Administraiei Naionale ,,Apele
Romne", destinate reduc erii vrfurilor hidrografelor undelor de
Adaptarea aciunilor, msurilor i soluiilor de prevenire, de
viitur, i a celorlalte proiec te de protecie a populaiei i a
protecie i de pregtire preconizate trebuie s fie adecvate
condiiilor climatic e actuale i viitoare, precum i altor schimbri bunurilor mpotriva inundaiilor i de amenajare a c ursurilor de
ce s-ar produce.
ap;
16. avizarea regulamentelor de exploatare n perioada de
Conform organizrii i c adrului juridic actual, MMP are
ape mari de c tre ali deintori de mari lac uri de acumulare,
urmtoarele
responsabiliti
spec ifice
n
domeniul
prec um i verific area aplicrii ac estora n caz de viituri;
managementului risc ului la inundaii:
a) Msuri i aciuni preventive:
17. asigurarea finanrii luc rrilor de aprare mpotriva
1. elaborarea Strategiei naionale de gestionare a riscului la inundaiilor de interes naional din administrarea Administraiei
Naionale ,,Apele Romne";
inundaii;
18. responsabilitatea elaborrii unor metodologii i a
2. coordonarea elaborrii sc hemelor directoare de
amenajare i management al bazinului hidrografic i urmrirea
c oninutului-c adru al unor proiecte directive privind amenajarea
respec trii ac estora de ctre toate struc turile implic ate n
c ursurilor de ap pe care se produc viituri rapide;
managementul risc ului la inundaii;
19. reglementarea extragerii materialelor de construcii din
albiile cursurilor de ap prin meninerea unui echilibru dinamic n
3. coordonarea elaborrii planurilor bazinale de prevenire,
timp i spaiu al hidrosistemului c ursului de ap i prin
protecie i diminuare a efec telor inundaiilor, inc luznd i
delimitarea unor spaii de mobilitate ale albiilor c ursurilor de ap;
ac iunile i msurile pentru nlturarea efec telor distructive
aprute n albiile cursurilor de ap n zonele critic e (poduri,
20. introduc erea de noi conc epte de amenajare a c ursurilor
de ap, de renaturare a rurilor i reconstruire a unor zone
podee, ngustri de albii);
inundabile;
4. partic iparea la implementarea
de noi sisteme
21. elaborarea actelor normative i asigurarea fondurilor
informaionale de colectare a datelor i de avertizare-alarmare
pentru mpdurirea terenurilor degradate, nfiinarea perdelelor
pentru c azuri de inundaii;
forestiere de protecie, amenajarea bazinelor hidrografice
5. partic iparea la introducerea unor sisteme de alarmareavertizare a autoritilor i populaiei pentru cazuri de inc idente toreniale/gestionarea despduririlor;
22. analiza strii ac tuale i funcionalitatea luc rrilor de
i acc idente la baraje aflate n administrarea Administraiei
amenajare a torenilor n sec toarele silvice i stabilirea
Naionale ,,Apele Romne";
nec esarului de luc rri pentru amenajarea torenilor;
6. controlul i reglementarea utilizrii albiilor i a malurilor
23. amenajarea bazinelor hidrografice toreniale i reducerea
cursurilor de ap;
eroziunii solului din patrimoniul silvic pe baza unui plan de
7. coordonarea elaborrii hrilor de hazard i a hrilor de
amenajare c oncordat c u planurile bazinale de gestionare a
risc la inundaii la nivelul bazinelor sau grupurilor de bazine
risc ului la inundaii;
hidrografice;
24. nfiinarea perdelelor forestiere de protec ie a digurilor i
8. partic iparea la analiza i evaluarea permanent a
lac urilor de acumulare;
pagubelor poteniale pe c are le-ar putea produc e inundaiile
25. ac iuni de mpdurire a zonelor de formare a viiturilor;
infrastruc turilor inginereti de protecie, infrastructurilor de
26. asigurarea exploatrii judic ioase a pdurilor existente i
transport, c onstruc ii, turistic e;
realizarea de noi suprafee mpdurite pentru reducerea
9. partic iparea la elaborarea unui sistem de c omunicare i
educare a populaiei n vederea cunoaterii risc ului la inundaii, debitelor maxime;
27. elaborarea unor ghiduri privind modul de utilizare a
a consecinelor ac estuia i a modului de c omportare nainte, n
terenurilor din zonele silvic e pentru prevenirea producerii unor
timpul i dup trec erea fenomenului de inundaii;
viituri rapide.
10. sprijinirea introduc erii unui sistem de asigurri de bunuri
b) Msuri i aciuni operative:
i persoane pentru cazuri de inundaii, care poate contribui ac tiv
1. asigurarea condiiilor de func ionare a Comitetului
la reducerea pagubelor poteniale prin exc luderea sau limitarea
expunerii la risc uri exc esive, constituind totodat un mijloc de a Ministerial pentru Situaii de Urgen i a Centrului Operativ
pentru Situaii de Urgen c u ac tivitate permanent;
face suportabil c onvieuirea cu inundaiile;
11. elaborarea/reactualizarea
regulamentului
privind
2. asigurarea coordonrii tehnic e de spec ialitate a ac iunilor
gestionarea situaiilor de urgen n caz de inundaii, fenomene operative de intervenie la nivel naional;
3. avertizarea autoritilor c ompetente i a populaiei asupra
meteo peric uloase, poluri acc identale i ac cidente la c onstruc ii
ntinderii, severitii i duratei inundaiilor;
hidrotehnic e;
4. alarmarea n cazul polurilor acc identale produse pe
12. c oordonarea elaborrii planurilor de aprare mpotriva
c ursurile de ap, prin intermediul Sistemului de alarmare n c az
inundaiilor la nivel naional;
de poluri ac cidentale ale apelor din Romnia (SAPA-ROM);
13. elaborarea periodic de analize privind gradul de
5. ac tivarea struc turilor proprii implic ate n gestionarea
protecie asigurat de sistemele de protec ie existente i sporirea
situaiilor de urgen spec ific e.
ac estuia;
I. A UTORIT I PUBLICE CENTRA LE

MINISTERUL MEDIULUI I PDUR ILO R (MMP )

MINISTERUL ADMINISTR AIEI I INTER NELO R (MAI)

1. partic iparea la analiza strii fizic e i func ionale a

avocatnet.ro//management-risc-inund

MAI are urmtoarele responsabiliti:

15/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

infrastruc turilor hidrotehnic e de protec ie mpotriva inundaiilor


i adoptarea de msuri pentru refacerea c elor distruse sau
avariate;
2. responsabilitatea elaborrii de tehnici, metode i
metodologii pentru evaluarea impac tului economic , soc ial i de
mediu produs de inundaii;
3. revizuirea periodic a planurilor bazinale i judeene de
gestionare a riscului la inundaii;
4. partic iparea c u expertiz calific at la activitile de
reconstrucie i de nlturare a efectelor duntoare mediului,
produse de inundaii.

1. asigur conduc erea Comitetului Naional pentru Situaii de


Urgen;
2. coordoneaz ac tivitatea instituiilor prefectului c are asigur
managementul risc ului la inundaii la nivel de jude;
3. promovarea actelor normative pentru finanarea n regim
de urgen a luc rrilor
de refac ere a obiec tivelor
soc ioeconomic e aflate n administrarea unitilor administrativteritoriale afec tate de inundaii;
4. comunicarea c tre populaie a pagubelor produse de
inundaii i a msurilor nec esare pentru diminuarea acestora.
MINISTERUL TR ANSPO RTURILO R I INFR ASTR UC TUR II (MTI)

MINISTERUL AGRIC ULTURII I DEZVO LTRII RURALE (MADR )

MTI elaboreaz i supune spre aprobare cadrul legislativ din


MADR are urmtoarele responsabiliti spec ifice n domeniul
domeniul
transporturilor,
administreaz
i
utilizeaz
managementului risc ului la inundaii: elaborarea actelor
infrastruc tura de transport i pune aceast infrastructur la
normative i asigurarea fondurilor pentru zonarea terenurilor
dispoziia utilizatorilor.
agricole, introducerea prac tic ilor agric ole durabile, identificarea
MTI se implic n managementul riscului la inundaii prin:
zonelor afectate de eroziunea solului i ac iuni de c ombatere a
1. furnizarea de informaii privind infrastruc tura nec esar
ac esteia, meninerea n bun stare de func ionare a amenajrilor
pentru realizarea Masterplanului bazinului hidrografic i/sau a
de desecare i pentru protecia mpotriva inundaiilor.
Planului pentru managementul risc ului la inundaii;
a) Msuri i aciuni preventive:
2. avizarea Masterplanului bazinului hidrografic i a Planului
1. zonarea teritoriului agricol i introduc erea prac tic ilor unei
pentru managementul riscului la inundaii n c adrul Comitetului
agriculturi durabile;
2. analiza strii actuale i a funcionalitii infrastruc turii din interministerial al apelor;
3. realizarea demersurilor n vederea asigurrii fondurilor
amenajrile antierozionale i de amenajare a torenilor n terenul
agricol, inndu-se cont de influena tuturor fac torilor existeni nnec esare pentru execuia lucrrilor cu rol de aprare a
infrastruc turii de transport mpotriva inundaiilor i pentru
bazinul hidrografic ; stabilirea nec esarului de resurse financiare
refac erea celei afectate de viituri, n condiiile prevzute de
n c onformitate c u fiele tehnic e;
Masterplanul bazinului hidrografic i, ulterior, de Planul pentru
3. asigurarea fondurilor pentru meninerea n stare de
func ionare a infrastruc turilor de protec ie mpotriva inundaiilor managementul risc ului la inundaii.
a) Msuri i aciuni preventive:
din administrare;
4. identific area zonelor de risc la eroziune i degradare a
1. reanalizarea strii podurilor i podeelor aflate n
solului i ierarhizarea lor n vederea promovrii de noi lucrri
administrarea proprie i msuri de reparare a infrastructurilor i
antierozionale i de c ombatere a degradrii terenurilor;
suprastructurilor ac estora, n conformitate cu bugetele aprobate,
5. realizarea de luc rri de ameliorare a terenurilor degradate potrivit legii;
n bazinele hidrografice toreniale;
2. realizarea de studii i proiec te privind inundabilitatea
6. elaborarea unor ghiduri privind modul de utilizare a
drumurilor naionale, a cilor ferate prin intermediul companiilor
terenurilor din zonele agricole pentru prevenirea producerii unor din subordinea sau sub autoritatea MTI i care au n
viituri rapide;
administrare tipurile de infrastruc turi de transport nominalizate,
7. elaborarea unui ghid de utilizare i management al
n vederea adoptrii de ac iuni i msuri de reduc ere a riscului
terenurilor din zonele inundabile;
la inundaii i ierarhizarea acestora n func ie de gravitatea
8. partic iparea la implementarea unui sistem de asigurri de
situaiei;
bunuri i persoane pentru cazuri de inundaii;
3. realizarea demersurilor necesare n vederea alocrii de
9. stimularea deintorilor de terenuri agricole pentru a
fonduri pentru elaborarea de studii i proiecte privind
prac tic a o agricultur durabil;
inundabilitatea
infrastruc turii de transport sau pentru
10. asigurarea fondurilor pentru realizarea unor lucrri noi c u
reconstrucia acestora;
rol de prevenire i de aprare mpotriva inundaiilor.
4. asigurarea execuiei terasamentelor drumurilor naionale
b) Msuri i aciuni operative:
i a c ilor ferate astfel nc t ac estea s se poat c onstitui n linii
1. supravegherea i asigurarea func ionrii infrastruc turilor
de aprare mpotriva inundaiilor, n c azurile identificate c u risc
de protecie mpotriva inundaiilor din administrare;
mare la inundaii i c nd c ondiiile geografice o impun ca singura
2. coordonarea aciunilor operative de intervenie n zonele
soluie loc al de amenajare pentru aprarea loc alitilor
amenajate cu lucrri din administrare.
mpotriva inundaiilor; ac este cazuri specific e vor fi cuprinse n
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
Masterplanul bazinului hidrografic i, ulterior, n Planul pentru
1. asigurarea fondurilor nec esare pentru refac erea
managementul risc ului la inundaii i vor fi executate n
amenajrilor cu rol de aprare mpotriva inundaiilor i a
c onformitate c u bugetele aprobate n condiiile legii.
celorlalte obiec tive din administrare, afec tate de viituri;
b) Msuri i aciuni operative:
2. analiza strii tehnic e i func ionale a lucrrilor de
1. adoptarea de aciuni i msuri i mobilizarea resurselor
amenajare a torenilor i de c ombatere a eroziunii solului i
pentru protec ia infrastructurii de transport critic e;
adoptarea msurilor de reabilitare, refacere sau rec onstruc ie;
2. adoptarea de aciuni i msuri i mobilizarea resurselor
3. reanalizarea i amendarea planurilor de amenajare a
pentru asigurarea c irc ulaiei pe drumurile naionale i pe calea
terenurilor agricole din bazinele hidrografic e cu potenial
ferat;
erozional ridic at i naintarea de propuneri autoritii de
3. alte ac iuni i msuri din sectorul su de activitate ce i
gospodrire a apelor cu privire la amendarea planurilor de
revin din planurile operative de intervenie, c onform legislaiei
amenajare a bazinelor hidrografic e c u componenta c ombaterii
existente privind managementul situaiilor de urgen generate
eroziunii solului, n vederea prevenirii, diminurii i combaterii
de inundaii.
efec telor inundaiilor.

20
MINISTERUL EDUC AIEI, C ER C ETR II, TINERETULUI I SP O RTULUI

analiza strii fizice i funcionale a infrastructurii de


transport aflate n administrarea MTI i adoptarea de msuri
pentru repararea, reabilitarea i rec onstruc ia ac estora.
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI (MDRT)

Principala
responsabilitate
a
MDRT
n
privina
managementului risc ului la inundaii este elaborarea i
omogenizarea normelor privind aezrile umane, incluznd

avocatnet.ro//management-risc-inund

(MECTS)

n aplicarea Strategiei naionale de management al risc ului la


inundaii pe termen mediu i lung, MECTS are urmtoarele
atribuii:
1. realizarea de proiec te de cercetare-dezvoltare care
urmresc direc ii i obiec tive legate de c ombaterea riscului la
inundaii;

16/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

zonele expuse la inundaii.


1. MDRT elaboreaz i supune spre aprobare mpreun c u
MMP cadrul legislativ privind amenajarea teritoriului, urbanismul
i c ontrolul c alitii n domeniul siguranei c onstruc iilor.
2. MDRT organizeaz elaborarea, avizarea i aprobarea
reglementrilor tehnice, mpreun cu MMP, privind utilizarea
terenurilor, amplasarea i realizarea c onstruc iilor n zonele
inundabile n vederea stabilirii prin doc umentaiile de amenajare
a teritoriului i de urbanism a modalitilor de reducere a
vulnerabilitii ac estor zone.

2. promovarea i susinerea implementrii de proiecte i


programe c are urmresc formarea i dezvoltarea, la c opii i
tineri, a unei atitudini responsabile privind risc ul la inundaii.
a) Msuri i aciuni preventive:
1. lansarea de programe de cerc etare-dezvoltare destinate
managementului risc ului la inundaii, soluionrii unor aspecte
privind influena sc himbrilor climatic e asupra ciclului hidrologic
i a msurilor adec vate de adaptare la ac este sc himbri;
2. monitorizarea c alitii ac tivitilor educ ative care urmresc
formarea i dezvoltarea de atitudini i comportamente
MINISTERUL SNTII (MS)
responsabile n situaii de inundaii;
MS este implicat n managementul risc ului la inundaii prin
3. elaborarea unor cri i joc uri pentru copii i tineret,
direciile din minister, Centrul Operativ pentru Situaii de Urgen
destinate nelegerii fenomenului de inundaii, a riscului asoc iat
al MS, unitile sanitare din subordine, dup cum urmeaz:
acestora i a modului de c omportare nainte, n timpul i dup
1. educarea populaiei prin compartimentele de promovare
produc erea fenomenului;
a sntii referitor la pericolele de mbolnvire n timpul
4. lansarea unor proiec te c olare c u premii, cu tema
inundaiilor i msuri de prevenire;
destinat
perc eperii corec te a c ursului de ap c a pe un eco2. formarea profesional spec ific pentru personalul sanitar
hidro-sistem complex de mare importan pentru viaa i
implicat n managementul riscului;
sntatea omului.
3. pregtirea rezervei antiepidemic e a MS i a unitilor
MINISTERUL EC O NO MIEI, C O MERULUI I MEDIULUI DE AFAC ERI
descentralizate din teritoriu c u vacc inri, medicamente i
(MECMA)
materiale sanitare necesare n zonele inundate;
MECMA urmrete asigurarea finanrii programelor de
4. monitorizarea zilnic, 24 de ore din 24, timp de 7 zile, a
investiii pentru realizarea amenajrilor hidroenergetic e c are au
situaiei din zonele inundate;
i rol de atenuare a undelor de viitur.
5. ac ordarea de asisten tehnic de spec ialitate pentru
MINISTERUL C O MUNIC AIILO R I SO CIETII INFO R MAIO NALE
amplasarea i dotarea adposturilor temporare (amplasarea
(MCSI)
magaziei de alimente, a buc triei, a toaletei etc .), pentru
MCSI asigur func ionarea legturilor de comunic aii
asanarea i dezinfec ia fntnilor i c losetelor inundate, pentru
ac iuni DDD n gospodriile inundate, rezolvarea cu operativitate nec esare n situaii de urgen generate de inundaii.
a diverselor probleme de sntate public c are pot aprea n
MINISTERUL FINANELO R P UBLIC E (MFP)
zonele inundate;
MFP are urmtoarele responsabiliti:
6. verific area prin laboratoarele proprii a potabilitii surselor
1. avizarea indic atorilor tehnico-ec onomici ai studiilor de
de ap potabil dup retragerea apelor de inundaie;
fezabilitate pentru investiiile care se supun aprobrii Guvernului,
7. asigurarea asistenei medic ale i a transportului sanitar
avnd c a obiec t managementul risc ului la inundaii i care se
pentru populaia din zonele afec tate de inundaii.
realizeaz din fonduri publice, potrivit competenei stabilite prin
a) Msuri i aciuni preventive:
lege sau din c reditele externe c ontrac tate sau garantate de stat,
1. transmiterea c tre populaie, de ctre autoritile locale deindiferent de valoarea acestora;
sntate public , prin mass-media la dispoziie, a informaiilor
2. elaborarea de mec anisme economic e avnd ca obiectiv
legate de bolile c are pot aprea n zonele inundate i a modului asigurarea fondurilor nec esare pentru creterea gradului de
n c are ac estea pot fi prevenite;
siguran a lucrrilor de management al riscului la inundaii,
2. identific area grupelor populaionale la risc i c omunicarea prec um i pentru dezvoltarea de noi lucrri.
msurilor spec iale c are trebuie luate pentru prevenirea
II. A LTE INSTITUII, A UTORIT I I SOCIET I COMERCIA LE
mbolnvirii acestora;
ADMINISTR AIA NAIO NAL ,,AP ELE RO MNE" (ANAR )
3. constituirea punctelor de prim ajutor, unde persoanele
a) Msuri i aciuni preventive:
sinistrate se pot adresa pentru asisten medic al c alificat
n principal prin direciile de bazin hidrografic, ANAR are
preventiv i curativ.
urmtoarele atribuii princ ipale n privina pregtirii pentru
b) Msuri i aciuni operative:
inundaii:
1. ndeplinirea atribuiilor c e decurg din legislaie i c are revin
1. crearea de sisteme informaionale pentru avertizarea i
MS privind managementul situaiilor de urgen generate de
prognozarea inundaiilor;
inundaii;
2. elaborarea planurilor de aprare mpotriva inundaiilor pe
2. adoptarea de msuri antiepidemice;
bazine hidrografice, c are inc lud regulamentele de exploatare
3. controlul calitii apei potabile.
c oordonat la ape mari a tuturor amenajrilor existente n bazin,
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
indiferent de deintor;
1. monitorizarea c alitii apei, c u efectuarea de analize i
3. asistena tehnic pentru elaborarea planurilor loc ale de
consultaii de specialitate privind dezinfec ia fntnilor i altor
aprare mpotriva inundaiilor;
surse de ap;
4. asigurarea conducerii grupului de suport tehnic al
2. ac ordarea de asisten medic al persoanelor afectate de
c omitetului judeean pentru situaii de urgen;
inundaii;
3. evaluarea strii de sntate a c olec tivitilor afectate i
5. ntreinerea c orespunztoare a c ursurilor de ap, potrivit
adoptarea de msuri de reabilitare i refac ere.
prevederilor legale;

21

protecie mpotriva inundaiilor din administrare;


7. constituirea stoc urilor de materiale i mijloac e de aprare
mpotriva inundaiilor pentru c onstruc iile hidrotehnice din
administrare.
b) Msuri i aciuni operative:
1. supravegherea permanent a c ursurilor de ap pe timpul
inundaiilor;
2. asigurarea unei exploatri corelate a tuturor amenajrilor
din bazinul hidrografic, indiferent de deintor, pentru diminuarea
efec telor inundaiilor;
3. partic iparea la avertizarea populaiei;
4. concentrarea mijloacelor de intervenie n zonele c ritice

avocatnet.ro//management-risc-inund

3. elaborarea planurilor de aprare mpotriva inundaiilor a


sistemelor hidroameliorative de la Dunre i a lucrrilor de
aprare din administrare de pe rurile interioare, c a seciune
distinct a planurilor judeene de aprare;
4. elaborarea regulamentelor de exploatare la ape mari
pentru amenajrile din administrare cu rol de aprare mpotriva
inundaiilor;
5. constituirea stoc urilor de materiale i mijloac e de aprare
mpotriva inundaiilor pentru c onstruc iile hidrotehnic e din
administrare;
6. partic iparea n grupul de suport tehnic pentru gestionarea
situaiilor de urgen generate de inundaii al comitetului
judeean pentru situaii de urgen;

17/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

ale construciilor hidrotehnice din administrare;


7. asigurarea
func ionrii
sistemului
informaional
5. coordonarea tehnic de specialitate a aciunilor de
hidrometeorologic propriu amenajrilor de mbuntiri func iare.
intervenie operativ la nivel bazinal;
b) Msuri i aciuni operative:
6. asigurarea transmiterii informaiilor nec esare ctre
1. asigurarea
interveniei operative la c onstruc iile
Comitetul Ministerial pentru Situaii de Urgen.
hidrotehnic e cu rol de aprare din administrare;
2. asigurarea evac urii apelor interne din incintele ndiguite
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
prin amenajrile de desec are sau prin surse suplimentare.
1. pregtirea rapoartelor de sintez privind efectele
inundaiilor, bazate pe informaiile transmise de ctre comitetele
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
1. inventarierea lucrrilor afectate de viituri i refac erea
locale pentru situaii de urgen i de ceilali deintori de luc rri;
acestora;
2. analiza critic a modulului de exploatare a luc rrilor
2. propuneri de realizare a unor noi lucrri cu rol de aprare
hidrotehnic e (lec ii nvate);
3. identific area seciunilor critic e (poduri, podee, c oturi etc .) mpotriva inundaiilor i optimizarea celor existente.
SO C IETATEA
C O MERC IAL
HIDRO ELEC TRIC A

S.A.
i propuneri de msuri pentru mbuntirea curgerii n
(HIDROELECTRICA S.A.)
perioadele de viitur;
4. refac erea lucrrilor din administrare afec tate de inundaii;
Ca deintor al amenajrilor hidroenergetic e c are au i rol de
5. propuneri de noi luc rri cu rol de aprare mpotriva
atenuare a viiturilor, HIDROELECTRICA S.A. ntreprinde
inundaiilor i optimizarea c elor existente;
urmtoarele aciuni:
6. organizarea verificrii periodic e a evoluiei albiei rului, a
a) Msuri i aciuni preventive:
lucrrilor hidrotehnic e i a podurilor;
1. asigurarea func ionrii n siguran a infrastructurii
7. mbuntiri ale prognozei, avertizrii i informrii privind
hidroenergetice care are i rol de atenuare a undelor de viitur;
inundaiile din bazinul hidrografic.
2. implementarea sistemelor de avertizare-alarmare din aval
INSTITUTUL NAIO NAL DE HIDRO LO GIE I GO SP O DR IRE A AP ELO R
de barajele din administrare pentru cazuri de acc idente sau
(INHGA)
inc idente la ac estea;
INHGA are urmtoarele responsabiliti n domeniul
3. elaborarea de studii privind c apac itatea de transport a
gestionrii risc ului la inundaii:
albiilor cursurilor de ap din aval de barajele din administrare i
1. elaborarea de prognoze hidrologice i emiterea de
adoptarea de aciuni i msuri pentru corelarea acestor
avertizri hidrologic e;
c apac iti c u debitele evac uate din lac urile de acumulare;
2. partic iparea la elaborarea hrilor de hazard i a hrilor
4. elaborarea regulamentelor de exploatare la ape mari i a
de risc la inundaii;
planurilor de aprare mpotriva inundaiilor, pentru fiec are
3. elaborarea sc hemelor directoare de amenajare i
amenajare hidroenergetic din administrare.
management al bazinelor hidrografice.
b) Msuri i aciuni operative:
ADMINISTR AIA NAIO NAL DE METEO RO LO GIE (ANM)
1. aplicarea prevederilor regulamentelor de exploatare a
n ceea c e privete gestionarea riscului la inundaii, ANM are barajelor i lac urilor de ac umulare n condiii de viitur, n
urmtoarele responsabiliti:
c onformitate c u regulamentele bazinale de exploatare corelat
1. asigurarea veghii meteorologic e;
a lacurilor de ac umulare din bazinul hidrografic n diverse
2. elaborarea de prognoze i emiterea de avertizri
scenarii de formare i apariie a viiturilor;
meteorologic e pe diverse intervale de timp;
2. supravegherea funcionrii n siguran a barajelor i
3. ntreinerea unor aplic aii web pentru diseminarea datelor lac urilor de acumulare din administrare i c ontrolul respectrii
meteorologic e i a avertizrilor, care s c uprind produsele
regulamentelor privind evacuarea debitelor maxime.
cartografic e privind temperaturile i prec ipitaiile, imagini radar
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
pentru zonele afec tate de fenomene peric uloase, date din
analiza modului de c omportare i a strii fizic e i
func ionale a infrastructurilor hidrotehnic e din administrare i
modele etc .
ADMINISTR AIA NAIO NAL A MBUNTIR ILO R FUNC IARE (ANIF)
adoptarea de msuri de reparaii, reabilitare sau reconstrucie.
C O MP ANIA NAIO NAL DE AUTO STRZI I DRUMURI NAIO NALE DIN
ANIF, ca principal deintor al lucrrilor c u rol de aprare
ROMNIA S.A. (C.N.A.D.N.R.)
mpotriva inundaiilor de la Dunre i al amenajrilor de
desec are, ntreprinde urmtoarele:
n domeniul gestionrii risc ului la inundaii, C.N.A.D.N.R. are
a) Msuri i aciuni preventive:
urmtoarele responsabiliti:
1. meninerea n stare de funcionare a amenajrilor pentru
1. asigur organizarea interveniilor necesare n scopul
evacuarea apelor interne, a c elor pentru aprare mpotriva
eliminrii operative a avariilor, restriciilor sau a altor situaii
inundaiilor, precum i a celor de c ombatere a eroziunii solului
provoc ate de inundaii pe drumurile naionale i autostrzi i pe
din administrare;
podurile aferente acestora;
2. dotarea cu motopompe de mare c apac itate pentru
2. proiec tarea, construirea, modernizarea, reabilitarea,
evacuarea apei ac umulate n incintele agricole inundate;
repararea, ntreinerea i exploatarea drumurilor de interes

22
izolaia, hidrofuga, n toate etapele de conc epie, proiec tare,
siguran a circulaiei n situaii de urgen generate de inundaii;execuie, exploatare i postutilizare, n c onformitate c u
3. n c azul unor situaii de urgen generate de inundaii,
reglementrile tehnice n vigoare;
C.N.A.D.N.R. va aciona n cel mai sc urt timp pentru repunerea
2. exercit c ontrolul statului privind respectarea prevederilor
n func iune a infrastructurii rutiere de drumuri naionale afectate.actelor normative n vigoare n domeniul disciplinei n urbanism
INSPEC TO R ATUL GENER AL PENTRU SITUAII DE URGEN (IGSU)
i al amenajrii teritoriului;
IGSU n cadrul cruia funcioneaz Centrul Operaional
3. avizeaz din punc t de vedere tehnic documentaiile
Naional pentru Situaii de Urgen i c are asigur Secretariatul tehnic o-economic e aferente obiectivelor de investiii noi pentru
tehnic permanent al Comitetului Naional pentru Situaii de
protecia mpotriva inundaiilor, c are se finaneaz, potrivit legii,
Urgen ntreprinde urmtoarele aciuni:
din fonduri public e sau din c redite externe, c ontractate ori
a) Msuri i aciuni preventive:
garantate de stat, ai c ror indic atori tehnico-ec onomici se
1. monitorizarea pericolelor i riscurilor specifice, precum i
aprob de Guvern n c ondiiile prevzute la art. 42 din Legea
a efectelor negative ale ac estora;
nr. 500/2002 privind finanele publice, c u modificrile i
2. primirea i diseminarea avertizrilor privind posibilitatea
c ompletrile ulterioare, prec um i doc umentaiile tehnicoproduc erii inundaiilor ctre autoritile administraiei public e
economic e aferente lucrrilor de intervenii la c onstruc ii
locale i populaia posibil afec tat;
existente reparaii, modific ri, reabilitri, consolidri,
3. planific area i pregtirea resurselor i servic iilor pentru
restaurri, finanate din fonduri publice sau din credite externe,
intervenia operativ;
c ontrac tate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii
4. partic iparea la elaborarea unor ghiduri/manuale c oninnd

avocatnet.ro//management-risc-inund

18/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

ac tivitile, responsabilitile autoritilor loc ale n domeniul


determinate c onform devizului general, exclusiv TVA, legislaia
n vigoare prevede organizarea de licitaii desc hise;
gestionrii inundaiilor i a modului de ac ionare nainte, n timpul
4. partic ip n comisiile mixte numite de prefeci, pentru
i dup producerea inundaiilor;
evaluarea pagubelor produse la c onstruc iile afec tate de
5. partic iparea la elaborarea unui sistem de c omunicare i
inundaii;
de educare a populaiei asupra riscului la inundaii, a modului
5. pentru punerea n siguran a vieii oamenilor, dispune
de acionare nainte, n timpul i dup trecerea fenomenului de
proprietarilor,
administratorilor sau utilizatorilor, dup caz:
inundaii i asupra rolului proteciei individuale n caz de
(i) efectuarea de expertize tehnic e la construcii situate
inundaii;
n zone inundabile, indiferent de forma de
6. sprijinirea autoritilor loc ale n vederea elaborrii propriilor
proprietate i de destinaia acestora, atunci cnd, n
strategii de protec ie mpotriva inundaiilor;
urma inspeciei, se c oncluzioneaz astfel;
7. editarea unor pliante personalizate pentru zonele
(ii) ncetarea utilizrii construciilor situate n zone
inundabile, c oninnd un minim de informaii privind risc ul la
inundabile dup produc erea unor ac c idente tehnic e
inundaii c are s fie difuzate loc uitorilor din ac este zone, inclusiv
sau dezastre, c nd n urma unei expertize se
cu ocazia servic iilor curente asigurate de autoritile loc ale i de
c onc luzioneaz c este pus n peric ol viaa
poliie;
8. elaborarea planurilor de evac uare a populaiei, animalelor
c etenilor.
i bunurilor n timpul inundaiilor.
III. A LI FA CTORI DIN SISTEMUL PENTRU SITUA II DE URGEN
b) Msuri i aciuni operative:
Cadrul general
1. diseminarea c tre autoritile publice loc ale a mesajelor
n conformitate cu art. 6 din Ordonana de urgen a
de avertizare n c az de inundaii i avertizarea populaiei prin
Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de
sisteme i mijloace tehnic e de avertizare i alarmare public;
Management al Situaiilor de Urgen, aprobat cu modific ri i
2. cutarea, desc arcerarea i salvarea persoanelor;
c ompletri prin Legea nr. 15/2005, a fost nfiinat Sistemul
3. asigurarea mpreun c u autoritile administraiei publice
Naional
de Management
al Situaiilor de Urgen.
locale a msurilor pentru evacuarea persoanelor i animalelor
Componentele sale sunt:
sau bunurilor periclitate, potrivit planurilor ntoc mite, i instalarea
A. comitetele pentru situaii de urgen;
taberelor de sinistrai;
B. Inspec toratul General pentru Situaii de Urgen;
4. partic iparea, c onform legislaiei, la asigurarea transportului
C. servic iile public e comunitare profesioniste pentru situaii
forelor i mijloac elor de intervenie i al persoanelor evacuate;
de urgen;
5. c entralizarea pagubelor produse de inundaii i
D. centrele operative pentru situaii de urgen;
transmiterea situaiei ac estora n vederea adoptrii msurilor de
E. comandantul ac iunii.
reconstrucie nec esare dup inundaii, prec um i pentru
Ac est sistem are rolul de prevenire i management al
realizarea/verificarea
hrilor de risc
(ca o msur
situaiilor de urgen, asigurarea i coordonarea resurselor
posteveniment).
umane, materiale, financ iare i de alt tip nec esare pentru
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
restabilirea strii de normalitate.
partic iparea alturi de autoritile publice centrale la:
C O MITETUL NAIO NAL P ENTR U SITUAII DE UR GEN (CNSU)
1. transportul i furnizarea ajutoarelor umanitare de prim
CNSU
funcioneaz
sub
c onduc erea
ministrului
nec esitate pentru populaia afec tat;
administraiei i internelor i sub c oordonarea primului-ministru.
2. evaluarea pagubelor produse de inundaii n zonele
CNSU are c ompetene legate de managementul situaiilor de
calamitate;
3. elaborarea unor studii de evaluare a impac tului ec onomic, urgen c reate de calamitile naturale, inclusiv de viituri i de
c ele ale acc identelor la infrastructura critic naional, prec um i
soc ial i de mediu c a urmare a inundaiilor.
n c azul unor dezastre regionale produse c a urmare a inundrii
INSPEC TO R ATUL DE STAT N C O NSTR UC II (ISC )
n ceea c e privete gestionarea riscului la inundaii, ISC are unor loc aliti sau obiec tive economice.
CNSU
are responsabilitatea elaborrii Strategiei de
urmtoarele responsabiliti:
management al riscurilor integrate i c rerii unei platforme
1. exercit c ontrolul statului privind realizarea cerinelor
eseniale ale c onstruc iilor care se exec ut n zonele inundabile, naionale de management al risc urilor naturale i antropice. De
asemenea, CNSU particip la aciuni internaionale n domeniul
respec tiv rezistena mecanic i stabilitatea, securitatea n
exploatare, sntatea oamenilor, refac erea i protecia mediului, risc urilor.

23
4. coordonarea activitilor de elaborare a hrilor de
vulnerabilitate la inundaii (vulnerabilitate fizic, economic,
CMSU a fost nfiinat n conformitate cu prevederile
c ultural i a sistemului de valori) la nivel de jude, prec um i
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 21/2004, aprobat cu
c oordonarea elaborrii acestor doc umentaii la nivelul unitilor
modific ri i c ompletri prin Legea nr. 15/2005, i func ioneaz administrativ-teritoriale componente;
5. nfiinarea, n condiiile legii i c u avizul IGSU, de centre de
n c adrul Ministerului Mediului i Pdurilor.
formare i evaluare a personalului din serviciile voluntare de
CMSU are urmtoarele competene princ ipale:
urgen;
(i) elaborarea Strategiei naionale de gestionare a
6. organizarea c onsultrii populaiei n c eea ce privete
riscului la inundaii;
strategia de dezvoltare regional, inndu-se seama de strategia
(ii) c oordonarea
elaborrii planurilor de aprare
naional de gestionare a inundaiilor i a anchetelor
mpotriva inundaiilor;
c orespunztoare;
(iii) aciuni la nivel internaional n domeniul risc ului la
7. organizarea c onsultrii, nainte de adoptarea oric rei
inundaii.
dec izii a struc turilor asociative ale autoritilor administraiei
IV. FA CTORI LA NIVEL REGIONA L
publice locale prevzute de lege, n toate problemele c are le
A. La nivel judeean
privesc n mod direct, potrivit legii, i preluarea punc telor de
C O MITETUL JUDEEAN P ENTR U SITUAII DE UR GEN (C JSU)
vedere oportune n coninutul proiec telor ac telor normative;
CJSU are urmtoarele atribuii:
8. aprobarea planurilor anuale i de perspectiv pentru
a) declar, c u ac ordul ministrului administraiei i internelor, asigurarea resurselor umane, materiale i financ iare destinate
starea de alert la nivelul judeului sau n mai multe localiti din prevenirii i gestionrii situaiilor de urgen;
jude, n zonele peric litate, i verific asigurarea permanenei la
9. ntreprinderea de ac iuni pentru informarea, educ area i
comitetele loc ale (CLSU);
pregtirea populaiei privind modul de comportare nainte, n
b) asigur, prin c entrul operaional al inspec toratului judeean timpul i dup produc erea fenomenului i rolul protec iei
pentru situaii de urgen, transmiterea avertizrilor i
individuale;
prognozelor la toate loc alitile i obiectivele din zonele
10. asigurarea fondurilor nec esare pentru execuia
DIN MINISTER UL MEDIULUI I P DURILO R

avocatnet.ro//management-risc-inund

19/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

susceptibile de a fi afec tate i urmrete msurile luate de


comitetele locale, deintorii de lucrri c u rol de aprare
mpotriva inundaiilor, operatorii ec onomic i spec ializai, unitile
poluatoare etc.;
c ) dispune urmrirea permanent a evoluiei factorilor de risc
specific i i informeaz prin rapoarte operative CMSU prin grupul
de suport tehnic i CNSU asupra situaiei c onc rete din teren;
d) conc entreaz, la recomandarea CMSU i/sau la
solic itarea ANAR, mijloac ele i forele de intervenie n zonele
critic e pentru c onsolidarea sau supranlarea lucrrilor
hidrotehnic e, ndeprtarea bloc ajelor de gheuri de pe c ursurile
de ap, c ombaterea polurilor ac cidentale, pentru ajutorarea
CLSU n aciunile de limitare a efec telor inundaiilor,
fenomenelor
meteorologic e periculoase, ac c identelor la
construcii hidrotehnice i polurilor ac c identale;
e) asigur c oordonarea tehnic, prin intermediul grupurilor
de suport tehnic, a aciunilor de intervenie operativ;
f) asigur cazarea, aprovizionarea cu alimente, ap i
asisten medical pentru populaia sinistrat;
g) asigur adpostirea, hrnirea i asistena veterinar a
animalelor evac uate, n cazul depirii c apac itii de intervenie
a CLSU;
h) elaboreaz planurile judeene operative de aprare
mpotriva inundaiilor n conformitate cu legislaia specific
existent privind managementul situaiilor de urgen;
i) organizeaz evac uarea persoanelor din zona inundabil i
asigurarea necesitilor de hran, medicamente i asisten
sanitar;
j) c oordoneaz asigurarea ordinii public e, protec ia vieii i a
proprietii;
k) asigur coordonarea aciunilor de ajutorare a populaiei
din zonele afec tate.
C O NSILIILE JUDEENE

a) Msuri i aciuni preventive:


1. elaborarea i implementarea planurilor de amenajare a
teritoriului n c orelare cu prevederile prezentei strategii;
2. conducerea i deciderea proc edurilor de reglementare a
utilizrii terenurilor din zonele inundabile i aplic area legislaiei
naionale n domeniul utilizrii terenurilor din zonele inundabile;
3. elaborarea strategic de protecie mpotriva inundaiilor la
nivel judeean pe baza c unoaterii vulnerabilitii fizice,
ec onomic e, culturale i a sistemului de valori;

c onstruc iilor hidrotehnic e c u rol de aprare mpotriva


inundaiilor de interes local, pentru constituirea i c ompletarea
stoc urilor de materiale i mijloac e de aprare la nivelul
primriilor, pentru ac iuni operative de aprare mpotriva
inundaiilor, precum i pentru ntreinerea i repararea podurilor
i podeelor aferente drumurilor judeene i c omunale, a
c onstruc iilor hidrotehnic e de interes local, precum i ntreinerea
albiilor cursurilor de ap n zona localitilor;
11. urmrirea elaborrii hrilor de risc la inundaii pentru
loc aliti att din revrsri de c ursuri de ap, c t i din sc urgeri
de pe versani i introduc erea lor n planurile de urbanism
general i respec tarea regimului de construc ii n zonele
inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional
Sec iunea a V-a Zone de risc natural.
b) Msuri i aciuni operative:
asigurarea fondurilor necesare pentru ac iuni operative de
intervenie la nivel judeean i loc al.
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
1. c oordonarea aciunilor pentru asigurarea hranei,
mbrcmintei i a loc uirii temporare pentru persoanele afectate
de inundaii;
2. restabilirea serviciilor eseniale de utilitate public;
3. implementarea sistemului de ac ordare a ajutoarelor
financ iare;
4. revizuirea i actualizarea planului de amenajare a
teritoriului;
5. coordonarea activitii de rec onstruc ie i revenirea la viaa
normal;
6. elaborarea de studii de evaluare a pagubelor economice,
soc iale i de mediu produse de inundaii.
B. La nivel local
C O MITETUL LO C AL PENTRU SITUAII DE URGEN (C LSU)

Comitetele locale pentru situaii de urgen au urmtoarele


atribuii generale princ ipale:
a) evalueaz situaiile de urgen aprute pe teritoriul
administrativ al acestora, stabilesc msurile i aciunile specific e
c are trebuie luate i urmresc punerea n aplic are a acestor
msuri;
b) analizeaz i aprob planul loc al pentru asigurarea
resurselor umane, materiale i financ iare necesare pentru
managementul situaiilor de urgen;
c ) informeaz c omitetul judeean i c onsiliul loc al c u privire la
activitile desfurate;

24

sau de organisme ori alte instituii superioare;


e) organizeaz permanena la sediul primriei n vederea
primirii prognozelor i avertizrilor hidrometeorologic e, a
dec iziilor comitetului judeean i pentru transmiterea informaiilor
privind evoluia fenomenelor peric uloase, efec telor lor, msurilor
luate i msurilor suplimentare nec esare;
f) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea c u
prioritate a populaiei i obiec tivelor aflate n zonele de risc la
inundaii din revrsri de cursuri de ap, sc urgeri de pe versani
i acc idente la construcii hidrotehnice, aa c um sunt ele
delimitate n planurile loc ale de aprare, prec um i a populaiei
aflate n zonele de risc pentru producerea fenomenelor
meteorologic e peric uloase i a polurilor ac c identale;
g) declaneaz aciunile operative de aprare n zonele
periclitate, n c onformitate c u prevederile planurilor de aprare
aprobate, c onstnd n princ ipal din:
(i) supravegherea permanent a zonelor de risc;
(ii) dirijarea forelor i mijloac elor de intervenie;
(iii) supranlarea i c onsolidarea digurilor i a malurilor,
n funcie de c otele maxime prognozate;
(iv) evacuarea preventiv a oamenilor i animalelor i
punerea n siguran a bunurilor importante, n
spec ial a celor c are nu pot fi ridicate la cote
superioare sau anc orate;
h) iau msuri de evitare sau de eliminare a bloc ajelor cu
plutitori i gheuri, n spec ial n zonele podurilor rutiere i de c ale
ferat, prizelor de ap, de evacuare a apei din incinte;
i) asigur participarea forelor de intervenie alctuite din
localnic i la ac iunile operative desfurate de spec ialitii
unitilor deintoare de luc rri c u rol de aprare mpotriva

avocatnet.ro//management-risc-inund

7. asigur ntreinerea c orespunztoare a infrastruc turilor


hidrotehnic e aflate n administraia autoritilor loc ale i
func ionarea lor n siguran;
8. au responsabiliti n ceea c e privete informarea i
educarea populaiei pentru situaii de inundaii, prec um i n
implic area ac esteia n realizarea de proiec te de protec ie
mpotriva inundaiilor, protecia naturii, gestionarea resurselor
de ap etc.;
9. sunt responsabile pentru asigurarea sc urgerii apelor
provenite din prec ipitaii de pe mic ile cursuri de ap sau canale,
anuri, de pe raza lor de aciune administrative i ntreinerea i
mbuntirea c apac itilor de transport ale albiilor micilor c ursuri
de ap c e traverseaz loc alitile din jurisdic ia lor;
10. sunt responsabile pentru respectarea legislaiei n ceea
c e privete utilizarea terenurilor n zonele inundabile;
11. asigur implementarea prevederilor planurilor de
amenajare a teritoriului i iau dec izii privind utilizarea terenurilor
din zonele inundabile;
12. asigur reabilitarea c apac itii de evacuare a podurilor i
podeelor de pe c ile de c omunic aii aflate n jurisdicia lor;
13. asigur nc heierea de c onvenii de ntrajutorare n caz de
inundaii c u operatorii ec onomici de pe raza localitii.
b) Msuri i aciuni operative:
1. ac tivitile c uprinse n legislaia n vigoare privind
managementul situaiilor de urgen;
2. meninerea n stare de funcionare a drumurilor judeene
i a drumurilor de ac c es n zonele inundate;
3. asigurarea ordinii publice i a proteciei vieii i a bunurilor;
4. coordonarea aciunilor de ajutor;
5. asigurarea condiiilor necesare acordrii asistenei

20/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

inundaiilor;
j) loc alizeaz apele revrsate, precum i pe cele provenite
din infiltraii i sc urgeri de pe versani i le dirijeaz n albiile
cursurilor de ap, gravitaional sau prin pompare;
k) asigur surse suplimentare pentru alimentarea c u ap a
populaiei n cursul unor asemenea evenimente etc .;
l) creeaz/asigur stoc uri suficiente de materiale la nivelul
autoritilor administraiei public e locale.
C O NSILIILE LO C ALE (MUNICIP ALE, O RENETI I C O MUNALE)

a) Msuri i aciuni preventive


Protecia mpotriva inundaiilor c onstituie o responsabilitate
comun a autoritilor centrale i locale, a populaiei i a
operatorilor ec onomici.
Autoritile loc ale i populaia oric rei comuniti umane
expus risc ului la inundaii trebuie s fie pregtite s fac fa
fenomenului de inundaii, ele fiind primele c are iau c ontac t cu
fenomenul, i s adopte propriile msuri pn la intervenia
autoritilor c entrale.
Autoritile loc ale:
1. organizeaz c onsultarea, nainte de adoptarea oric rei
dec izii a structurilor asociative ale autoritilor administraiei
public e locale prevzute de lege, n toate problemele c are le
privesc n mod direct potrivit legii, i preluarea punctelor de
vedere oportune n coninutul proiec telor ac telor normative;
2. aprob planurile anuale i de perspec tiv pentru
asigurarea resurselor umane, materiale i financiare destinate
prevenirii i gestionrii situaiilor de urgen;
3. se ngrijesc de elaborarea planurilor urbanistice generale
ale localitii, c orelate cu prevederile hrilor de hazard i de risc
natural, i asigur
respec tarea
prevederilor
acestor
doc umentaii;
4. se ngrijesc de elaborarea hrilor de vulnerabilitate la
nivelul unitii administrativ-teritoriale;
5. stabilesc propriile obiective de protecie a populaiei
mpotriva inundaiilor i msurile de prevenire i intervenie n
cazul produc erii ac estora;
6. asigur controlul utilizrii albiilor i malurilor c ursurilor de
ap necadastrate;

privind protec ia, intervenia, evacuarea i refacerea n c azul


produc erii inundaiilor;
e) s participe c a voluntari la aciunile de salvare-evacuare
a populaiei afectate de inundaii, prec um i la aciunile de
refac ere;
f) s ncheie asigurri pentru c azuri de inundaii;
g) s c unoasc modul de c omportare nainte, n timpul i
dup trecerea inundaiilor.
V. INFORMA REA I EDUCA REA POPULA IEI

n ac east ac iune trebuie s se implic e toate autoritile,


soc ietatea c ivil i cetenii.
a) n vederea informrii i educrii populaiei n problemele
inundaiilor, autoritile cu atribuii i responsabiliti n
gestionarea situaiilor de urgen provoc ate de inundaii vor
elabora ghiduri, ndrumare, pliante, afie c e vor cuprinde
informaii asupra c auzelor produc erii inundaiilor, a modalitilor
de prevenire a ac estora, prec um i a aciunilor de protecie i
intervenie individual i de grup.

medicale;
6. coordonarea aciunilor pentru asigurarea nec esitilor
eseniale ale persoanelor sau comunitilor izolate;
7. asigurarea condiiilor necesare pentru meninerea strii de
sntate a animalelor afectate de inundaii;
8. organizarea i instruirea grupurilor de voluntari n vederea
participrii la aciunile de salvare-evacuare a populaiei afectate
de inundaii.
c) Msuri i aciuni dup inundaii:
1. mobilizarea c omunitii la ac iunile privind activitile de
nlturare a efectelor inundaiilor, de refac ere a locuinelor i
gospodriilor afectate de inundaii;
2. mobilizarea c omunitii la ac iunile de aprovizionare c u
hran, mbrc minte i distribuirea ac estora, precum i pentru
c azarea n loc uine temporare;
3. ac iuni pentru restabilirea servic iilor de baz i
aprovizionarea c u hran, mbrcminte, asigurarea de locuine
temporare i a igienei;
4. asigurarea condiiilor pentru asisten sanitar;
5. coordonarea activitilor de reconstrucie i restaurare a
activitii normale;
6. organizarea activitii de ajutor financ iar;
7. gestionarea rspunsurilor la apelurile populaiei;
8. revizuirea planurilor operative de aprare pentru situaii
de urgen;
9. elaborarea unor studii privind pagubele economice,
soc iale i de mediu provoc ate de inundaii.
C ETENII

Cetenii trebuie:
a) s c unoasc i s ac cepte faptul c locuirea ntr-o zon
inundabil c omport riscuri;
b) s adopte msuri proprii pentru reducerea risc ului la
inundaii la loc uine i anexe gospodreti, cu respectarea
c adrului legal privind c onstruirea i loc uirea;
c ) s participe la aciuni pentru meninerea capac itii de
transport a albiei n loc aliti;
d) s c unoasc, s respec te i s aplice dec iziile organelor
c u atribuii i responsabiliti n gestionarea situaiilor de urgen

b) Distribuia materialelor informative referitoare la


prevenirea i protecia populaiei n c az de inundaii se face prin
grija autoritilor administraiei publice locale, c u partic iparea
activ a instituiilor de c ult i de nvmnt.
c ) n zonele expuse risc ului la inundaii trebuie utilizate forme
speciale de comunicare cu populaia, de educ are a ac esteia, n
c are trebuie s se implice toate instituiile statului i ale
c omunitii.
d) Populaia trebuie nvat c um s se c omporte nainte de
inundaii, n timpul ac estora, n timpul evac urii i dup trec erea
fenomenului.
e) Ideea de baz trebuie s fie ac eea c fiecare comunitate
situat ntr-o zon inundabil trebuie s fie adaptat inundaiilor,
pornind de la ideea c vieuirea ntr-o zon inundabil atrage n
mod inevitabil c onsec ine.
f) n vederea adaptrii la inundaii a comunitii trebuie
realizate c ampanii de informare adaptate la nevoile comunitii.
ANEXA Nr. 2
la strategie

CADRUL LEGISLA TIV

care st la baza Strategiei naionale de management al riscului la inundaii pe termen mediu i lung
1. Direc tiva 2007/60/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 23 oc tombrie 2007 privind evaluarea i
gestionarea risc ului la inundaii
2. Legea apelor nr. 107/1996, cu modific rile i c ompletrile
ulterioare
3. Hotrrea Guvernului nr. 1.212/2000 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare a c omitetelor de
bazin
4. Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naional Sec iunea a V-a Zone de
risc natural

avocatnet.ro//management-risc-inund

periculoase, acc idente la construcii hidrotehnic e i poluri


acc identale
14. Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor i al
ministrului administraiei i internelor nr. 1.240/2005/1.178/2006
privind aprobarea Manualului prefectului pentru managementul
situaiilor de urgen n caz de inundaii i a Manualului
primarului pentru managementul situaiilor de urgen n c az de
inundaii
15. Hotrrea Guvernului nr. 1.854/2005 pentru aprobarea
Strategiei naionale de management al riscului la inundaii
16. Hotrrea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea

21/23

3/23/2011

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

5. Legea nr. 481/2004 privind protec ia civil, republic at, c u


modific rile ulterioare
6. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen,
aprobat c u modificri i completri prin Legea nr. 15/2005
7. Ordonana Guvernului nr. 88/2001 privind nfiinarea,
organizarea i funcionarea servic iilor publice comunitare pentru
situaii de urgen, aprobat cu modific ri i c ompletri prin
Legea nr. 363/2002, cu modific rile i completrile ulterioare
8. Hotrrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de
organizare, func ionarea i atribuiile servic iilor de urgen
profesioniste
9. Hotrrea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-c adru
privind
structura organizatoric ,
atribuiile, func ionarea i dotarea comitetelor i centrelor
operative pentru situaii de urgen
10. Hotrrea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare i a organigramei
Inspec toratului General pentru Situaii de Urgen, cu
modific rile ulterioare
11. Hotrrea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea
i func ionarea Comitetului Naional pentru Situaii de Urgen,
cu modific rile i c ompletrile ulterioare
12. Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea
repartizrii princ ipalelor func ii de sprijin pe c are le asigur
ministerele,
celelalte organe
centrale i organizaiile
neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situaiilor
de urgen
13. Ordinul ministrului administraiei i internelor i al
ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 638/420/2005
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaiilor
de urgen generate de inundaii, fenomene meteorologic e

Programului
de realizareefec
a Planului
naional pentru
prevenirea,
protecia i diminuarea
telor inundaiilor
i finanrii
acestuia,
c u modific rile ulterioare
17. Legea nr. 20/2006 pentru modific area Legii nr. 171/1997
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naional
Sec iunea a II-a Apa
18. Legea nr. 46/2008 Codul silvic, c u modificrile i
c ompletrile ulterioare
19. Legea mbuntirilor func iare nr. 138/2004, republicat,
c u c ompletrile ulterioare
20. Legea voluntariatului nr. 195/2001, republic at
21. Hotrrea Guvernului nr. 382/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologic e privind exigenele minime de c oninut
ale documentaiilor de amenajare a teritoriului i de urbanism
pentru zonele de riscuri naturale
22. Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 718/2005
pentru aprobarea Criteriilor de performan privind struc tura
organizatoric i dotarea servic iilor voluntare pentru situaii de
urgen, c u modificrile i completrile ulterioare
23. Ordonana Guvernului nr. 21/2002 privind gospodrirea
loc alitilor urbane i rurale, c u modificrile i completrile
ulterioare
24. Legea nr. 340/2004 privind prefectul i instituia
prefec tului, republic at, cu modific rile i c ompletrile ulterioare
25. Hotrrea Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea
normelor metodologic e privind modul de elaborare i c oninutul
hrilor de risc natural la alunecri de teren i inundaii
26. Hotrrea Guvernului nr. 1.286/2004 privind aprobarea
Planului general de msuri preventive pentru evitarea i
reducerea efectelor inundaiilor
27. Hotrrea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Mediului i Pdurilor, cu modific rile
i c ompletrile ulterioare

28. Legea nr. 404/2003 pentru aprobarea Ordonanei de


urgen a Guvernului
nr. 107/2002 privind nfiinarea
Administraiei Naionale ,,Apele Romne"
29. Hotrrea Guvernului nr. 316/2007 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare al Consiliului
interministerial al apelor
30. Hotrrea Guvernului nr. 112/2009 privind organizarea
i func ionarea Grzii Naionale de Mediu, c u modific rile
ulterioare
31. Ordinul ministrului mediului i pdurilor privind aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare a Comitetului
ministerial pentru situaii de urgen i a Centrului operativ
pentru situaii de urgen
32. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind
protecia mediului, aprobat cu modific ri i c ompletri prin
Legea nr. 265/2006, cu modific rile i completrile ulterioare
33. Hotrrea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea
proc edurii de realizare a evalurii de mediu pentru planuri i
programe
34. Legea nr. 216/2004 privind nfiinarea Administraiei
Naionale de Meteorologie, c u modificrile ulterioare
35. Ordinul ministrului mediului i gospodririi apelor
nr. 1.258/2006 privind aprobarea Metodologiei i a Instruc iunilor
tehnice pentru elaborarea sc hemelor direc toare

36. Legea nr. 10/1995 privind c alitatea n c onstrucii, cu


modific rile ulterioare
37. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea exec utrii lucrrilor
de c onstruc ii, republic at, c u modific rile i completrile
ulterioare
38. Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea
Inspectoratului de Stat n Construcii  I.S.C., aprobat c u
modific ri prin Legea nr. 707/2001, cu modific rile ulterioare
39. Hotrrea Guvernului nr. 1.378/2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare i func ionare a Inspectoratului
de Stat n Construc ii I.S.C., cu modific rile i c ompletrile
ulterioare
40. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, c onservarea habitatelor
naturale, a florei i faunei slbatic e, c u modificrile i
c ompletrile ulterioare
41. Ordinul ministrului mediului i dezvoltrii durabile
nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie natural
protejat a siturilor de importan c omunitar, c a parte
integrant a reelei ec ologic e europene NATURA 2000 n
Romnia
42. Hotrrea Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea
ariilor de protecie spec ial avifaunistic c a parte integrant a
reelei ec ologice europene NATURA 2000 n Romnia

avocatnet.ro//management-risc-inund

22/23

3/23/2011

avocatnet.ro//management-risc-inund

www.avocatnet.ro/UserFiles/articleFiles

23/23