Sunteți pe pagina 1din 4

~ ,/Biserica este cerul pe pământ, în care locuieşte şi Se preumblă ~ !

~Dumnezeu, Careeste în Cer... "(Sf. Gherman, Patriarhul Constantinopolului) ~ I


"'1
-
o
{) ,J a J () U IJ -tJ u {) () "00 {) 1J o " " () {) \J {) () (1 o U {) '1) " O u O U (J (J i.J {) " o " iJ {) b u U " iJ {J U " o

Arhitectura bisericească
Prin termenul Biserică se Întelege atât totalitatea credincioşilor
care ÎI mărturisesc pe Iisus Hristos şi Învăţătura Lui neschimbată şi ÎI
recunosc drept cap al Bisericii, cât şi locaşul sfânt În care se adună
credincioşii pentru a se ruga, unde se săvârşesc sfintele slujbe.
În primele veacuri, creştinii se rugau fie În casele unora dintre ei, fie la
mormintele martiri lor, fie ascunşi prin catacombe pentru a scăpa de cruntele
prigoane ale Împăraţilor romani.
Modul de construcţie a bisericilor creşti ne a evoluat de-a lungul vremii
după cerinţele şi nevoile cultului, după gustul şi concepţiile estetice ale
popoarelor respective, după materialele de care au dispus meşterii, după
evolutia vietii religioase În general.
lncepănd din secolul al IV-lea şi până astăzi, s-au impus mai multe
moduri de construcţie sau stiluri arhitectonice. Un stil arhitectonic se
defineşte prin anumite particularităţi specifice În ceea ce priveşte planul,
constructia, ornamentele folosite la toate bisericile Într-un interval de
timp, fie În'toată creştinătatea, fie numai În unele regiuni ale ei.
Principalele stiluri arhitectonice care s-au dezvoltat de-a lungul
veacurilor sunt stilul basilical, stilul bizantin, stilul romanic, stilul gotic,
stilul Renaşterii, stilul baroc şi stilul neo-clasic, ale căror elemente
specifice se manifestă şi În structura constructiilor bisericeşti.
În ţara noastră, În diferite perioade istorice, pe fondul influenţelor
venite din Răsărit şi dinApus, s-au impus anumite tipuri autohtone.
În Transilvania, alături de monumente ale artei romanice (Catedrala
Catolică din Alba Iulia) sau gotice (Biserica Neagră din Braşov), s-au
construit multe biserici ortodoxe din lemn şi din piatră Într-un stil adaptat
specificului local (Bârsana, Apşa de Jos, Josani etc.).
În Ţara Românească s-au manifestat mai multe tipuri: tipul bizantin
(Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş), tipul sârbo-bizantin
(Cozia, Cotmeana etc.), tipul atonit (Biserica Snagov), stilul muntenesc
(Arnota), stilul brâncovenesc (Hurezu, Govora etc.). Monumentele
brâncoveneşti se caracterizează prin bogata lor podoabă sculpturală, cu
unele influente ale Renaşterii.
În Moldova s-a impus stilul moldovenesc, prin ctitoriile lui Ştefan cel
1 Mare (Putna, Voroneţ, Pătrăuţi, Sfântul Gheorghe din Hârlău etc.), care
sintetizează elemente ale stilului gotic (ferestre gotice, nervuri gotice,
portaluri gotice), ale stilului bizantin (supraînălţarea bolţilor prin
1 suprapunerea arcurilor incrucişate, bogatul decor al faţadelor prin utilizarea
unor elemente deosebite ca: discuri colorate, bumbi, steme sculptate etc.).
Tot În stil moldovenesc sunt construite şi bisericile Trei Ierarhi (Iaşi),
Solca, Cetăţuia (Iaşi), Dragomirna, care impresionează prin bogatul decor
sculptural de piatră.
Indiferent de stilul de constructie, În structura oricărei biserici ortodoxe
sunt prezente anumite elemente comune esenţiale, determinate de rostul şi
simbolismul bisericii. Astfel, planul construcţiei În formă de cruce aminteşte
de jertfa lui Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Interiorul irnpărţlt În trei
păr] (altar, naos, pronaos), seamănă cu o corabie, căci biserica este
corabia care Îi conduce pe credincioşi la limanul mântuirii. Acoperişul boltit
sau rotund, ca un cer coborât protector pe pământ, simbolizează pogorârea
lui Dumnezeu Între oameni, iar turlele exprimă imaginea rugăciunii ce se
ridică spre cer ca o flacără.
~ Ap6caţii
1. Completează spaţiile punctate cu informaţia corespunzătoare:
Sfânta Biserică este locaşul unde se adună ca
să ; şi să-L prin sfintele
slujbe.
Vorbind despre templul iudaic din Ierusalim, Mântuitorul l-a numit,
"Casa ".

2. Aminteşte-ţi ceea ce ai învăţat în clasele anterioare şi completează .

.......................... arată iubirea


............................ care este ca lui Hristos, care .
un ~
....................................................
s

spre Răsărit, pentru că .


Are formă de corabie, pentru că
este corabia care
duce pe oameni spre Împărăţia

(1) .
este cea mai importantă parte a
unei biserici.

........................................ de .

aL 1 .
unde se păstrează cristelniţa

3. Citeşte rezumatul, apoi uneşte, În schema de mai jos, ceea ce se potriveşte:

• predomină linia dreaptă şi


planul dreptunghiular • predomină linia curbă şi
planul în cruce greacă,
acoperiş boltit, rotund

o
stilul bizantin
o stilul basilical • stilul arcului frânt;
• utilizarea arcului frânt şi a
o
stilul romanic
coloanei subtiri atât cu rol
• interiorul lrnpărţit o stilul gotic constructiv, cât şi decorativ,
în pronaos, naos şi ferestre în rozetă, prezenţa
altar rozetei pe faţadă;
• construcţie înaltă, îndrăzneaţă.

• stilul arcului rotund, construcţie masivă, sobră,


interior întunecos, faţadă monumentală, cu portaluri
I:~~;L" ~ ;, ',',:''. ,':,:/':/\~';" : ~ .': ..•. '!'

-.. -..t ~?{--:?/ I ..-;» -,.,""

., fi
".: ' '~.' , '

I'"'s..tiIÎ.U)'âsi~fcat·
1. -' /.

'i· ... ,',


~.•\ 1{,1\
'."'0 >:/' r',' ·:'.)'â '., .~:,.,.,~
<,'fţI., _ .'
~..;....;...o;;...;~~~"""""~""""';".........i.
•••••••••••
,," -, ' ': "', .-). "'. •..• /.', ,.', .'
•••••••••
~~

;' ":::'.Gel ,\dihtâr:stll;,l~~:'~~r~,~;'~.~U;CQţlStrpjt ?i8~riG.i.le·:,:;,


; ,,~r~ştlQel,atâHtrRăsă'ri(câ(şiXffApUs'{~e,c.:
. "",','''' • '~!J"
IV~VJ);!afosf:\' ',' ~~. '\,~" i . "',' -,." , ""'f',,·'
.. ~ "', '\l

:'~,~ :~rjn;~r~,~~T-jn,~r~ati~ieY;~{eRţ$;Jolosire,a',;<,;
';iG?rq,~~e~i~â,~
,'-::tp'letrelClppl1te,ca, fŢlatenalde:c,qQştr,l;Ieţle';'planulgen'eraL.
::'~'~dJ~rhl~" "qreptu~gf;ljl:llar$~r~, :G~rp~.r~p~iQqIR~I',~J6~gitr:, .'
~:i'.Stnpă,qifJn"mai'n"urte,haye",(jelimîtqt~'~rr.jD:cplp8Qe:;"Quc
"pla'to,n;:,plat; Jermiflqţi: C.Lt :oc~~;,Cl5ş~tqă"~(j:~~[iR~r8,~,. ',:'
,:,\se,Dli~jrcufş:r~yţaf~C6n's{1,tuie alt~(ql">,,<,'" " " ',~" ,;i '.'~,~)
':~..' :':ţ~r~m~H1iuJ:ţ~.diQţte',bâslliţ~!e:N:~Cr,,~r~ştih~ ~y
:,'dfsparut' dat tr.~Săt~}:)t~,
r. - .
Ib(~eseritia)e:'tş-a:u}'iransmis<', :
., "1' . .1.- •..• -, / _ '...' - . . l'" ,.J '... '( ,.' ~" ' r' I •__. ,". - ""

'stilurilor~ltertd9(e~, '-::' ,'\,'::~ ,'; " s; -:: '


.'' :~ '~, 1:' ~(:. ~ <~,,'\' ~ ':~ :~;,/\ ~ :-'"~ '~i \ ,

, ;'. -', ,!

'1" ,>I~>'(:~:::i/,.,>,!" .. '~~,' ,ii,,:. , !'~'"

'.' -<
,;,ŞtJJ(,I~blzantl:n;\ <. ,.' ,1'»:' \, ", \,~, ' L~". /.
;,;'<:J~jBă$~(itl(s,~p:'\IJ:XY)i'dfh>PJbqifiGărîle:şt!~41flP .,~'\
.~,>;Da:St1iF?l.st~b;influeriţe>'tie,
pr,ig'ine,otient9Iăjq;haş,t~re ,,' c::
, "sti.lţli"bi~a,fl/tin!§~r~l·r~:nia:ne'l.pân?
\!as.t~ţr,~SlilyL'uni(~J:, r '\

;;'QJiciRlal;Bis~rtGii;0rtpqp~,~ln\~tl~ţ$ip'ă~ileJurtl'ij.;;,:,:;,
: ':. !

, ' ~;,'~~;:,qaw'cte,refe\'jg~n~raJe"
a'I,8':!;tiluIIJi>şu~t!:)nate~9,lLHt!'·
.; ,de G6(lstr~'otie~rsferQteste cărămiaa;'ăltenlJâb'tulie,6,~j
',c" 'cu:'<Pi~tfâ:'" Li~Uiz-area:",acdp~rjş,JluI' rqttllî,(,{cu'poIă),,', ",,'/"','
.,;exljndereaa'11$ideldr,şi')lâ,per~1ii'<lal~r~lijpred'on1inare'a':; ,/:::,.:, ~': r v< v , ._. '. " 1 > "1'- ~

pl~nyluhî'm,fpTJT)ă -,(le cruce- greşcă"(cu braţe ega!~),> t ); ':<':, '


'..'.·<,t' ': >, ,""' "'V'"', ;~)' ,:_',J" ,',\ .,~ '. . ",."". _ .' > ,,'. v', ' , -\', " . \_: l' \\ '" >

;, îrţJpărtir$a,iht~ri@rul~lji1/serîs'
t •• ~, \'I·vY.~'i ~'I~;.ţ't»·
tra'n~versâl
'',. ,,- /
~~ ,'1:.-
Îrh:e~!eittei; / ": ; ,"
'~\(' •... "'-'" \ '.,~~"'I.- .' i'.'r /'.

i~)a~l., PJIAq}p~W,:al~: b~~,~nclI'(~Itqr; ~a9s;,'pronao~k,,; , I

: q?r.rtr~~t~~,i,iQitqrtR,tr~'~~R~~ţ~! e~te.[ipţ',so~~u ş'i;~imp!u'). .,


;-şrrntetlofuJ06lga) g,ecţ:îr.at'şlsolJ:!ptpOlf.
• ;,,! <. , -;, ': ,,1<,,:;' - ,:',
:,c'o;,)":~"MqnumţJ1ţ~;~',r;~p~e,l;e,~(Clt~y~,:;:,~~ş~tit~ ,,:Ş!fâ~ta~';~
\,{,~~p<fi~~d~\n.::" CO~sJa:~'ţ~ho-p.~I'\(şee,.' \ VW Şis:~,riţa/.?',:'
".'Adoimirii s:~Maici'i'/Dpmnulur~ip:tt'l<ice~a:o'(sec';'IX~;
"( "~ v.,1.(", .1" ', ~:~.
:,
Ah/'l~. "rO:"'.., l •. -. 1 "~ ",.:.; "'1,, ,\'; :)":\'
r•. ;'"

\'f' ~.s~nca.;-Şfant,a:S~(IC(cJ'r KI(e!y~,(se,e:-XI};,mu1ty;bIS,efICI-': "


1 dir.l;ML1rtt~JeÂth'os, ,< ''!'
,"'de;fhăn~&t!ri V,' ,,~',A'. < .,

.'('»~'< ,< '•(•.••


;-;;;-~;/\,' ~<,',:' ,-:",~~~;:;, .•.
"~ ••.•..•
""""""~~"""""
••.•..........••.•••...•..•.....
"""""~...••.•.....
~

.'.,'
~

" ,.,..... .' ~:;:::f':"":\'~~':'\<i:',:yt/ ;:,' '. '


v, ;' ,: Stilul romanlC' , , ,:~),; :' " ~ <:': :'\' (>::~;,':' "1 ti', ,":,,;-;,

.: ;,::\~,14~t'haşt~re"pe 'f~rrt9~f4~ ftrstu!,~tItnP~riq'R~n{a,n','Qe>~,PY~.,


,(sşG.,\ltll·XII'):,âşurîCfe:s~arăspâiidiNnt6a(e'tătile:cgtolice~~"'i;':' ,,....••••••••••...•...•.....••••..•.••••••••..•••••..••••
__ - .••••••.•••••• """""'1>

-,,'dHV8nir{Gi,ahâb~~ala~ aiCatp(l~i,s,nîu,i,tii.,"/~':!""" " ,i" ,'~,c' :-'\: ,,\,',,,:.:


~'rF :Bi'S€riCile(l8"stir~'roman:ic.'se'dj;stÎng,:prindimensiliJ~'ile'm@tF,:
r ,.

-; rn~!glljit~te~:\c~ns'tf~~ţ,i~i,;~,\pd;{:âşp~~ţY(:~96r'y,:/~i" ::gre;or, ,~I:,:


'. ;'exteridfq,n;li,ljfi~i~terjârul'puţi~,lu~lDI:jt,,: ",':\:'\'J:,,;'~.' ;~:,.':\: r'I~}
','i' " ;.,',,~I~nt!I'ţ1,e:C0rysJru~ţl8'est~fc1atţeya,tiat lţr~gifqr~,:~irp~lar,~>,
.; ,ttefl11t,CbmbinaU,eAatjpUlui'basilica~cu'c,eLGruoiJorm). ,"" ',,>,
" ::;",~'~;,i 'ZiduFiler;Wasi.v~::~~~Uf;1ţ d.e;':~dGrl;~sURllmehf~re,\""
··:ş.RriJih,ile:
:(c(jbfra~o~i)!':faţ~~9;p(irrCiPC!i~·~~ţe~9numeiÎtâlă:'<cu)hUlţe' trepte :' .
;"v~şt' P9~âJDriLÎFia§~:;.c~'t~·rn~rr pătrqţe,şi,dcţ.o!l~~~le,,;'J,:t,:.~,\ :;,'< ,\:, "..
',.'J/2\~~lnt~riQrul; 'est~JÎmpăMlr::În,mai}n'ltJlte 'fl'ave:,qeIIRliltate:,;prin,~,
-,' ,1 _. ,1,.' _,
~. _~. _',' -...
< .•• '- .':" ,,- , .', "\ _ -','

,·:,\.ie6Jopn~,'ăUernâriqGu':slârpi.',
':: r '. '.~. ",' _./','
r
'. , '" '"1, 'J. '.' .:'J': t: -.~_ ." _.':''~'\""!'(~"!!"',\.~;-~,
,1" ~ ,,').:\.. ~,~ ','.
,.~
,..,.i , q.. " ~ ,/./,. ..•.
.J.t· <;'

, \ ";(\cop~riş:ul;este~'bQltit (9cil~ţ?!'luPQIăi:Qi!iridru))arfereşJre,Ie<;: , .;: 'ti, "'~r::-.F"""'"."~:-:-~~""""""'7J..-'~'


; '.;,'suhrJ€(r;mjhale~M~Fc ,t6f8nd:' s~:!mâj'l":ÎlifTieşte:s'tiJul<-arcuhjJ:X,'~' ,
:,,\':tofund:', , ':~>:"'~,~<,,/;:;:,<>;~.\.(., ,'.~\;'~::I:".;,:.... ::" >
, ,',:, MQ~~m~nt~:rşp~ei~~fGlU~~:';Cap,ef~, pâj'ăt'inâ~"din Â~~h~n:,,'
(see.,IX); Nbţr~,.D~rŢl~,ţiih AvignVd~;,'N~fre·DănJ'~!a:Grande-:clip·::;, ,
':', P~tti'ers(etc:~L~\noi::C~tediala\Rdrnanb·Catolică ~in<41~Julra

, '~1f~~:,:
':'":j.,~'\ .,";',.,', :',";;';jţ;,: ..J:,:,.,;' ,.•-.
',1' ,,"

.. "SblulgQbc '. '~, "', / .. " ,:,,' ~'<,,~.< : : '~


Nu;nit'li~tiJ~togivat-;sau/s.ţilu1~rcufujâsCuţi:ţ,,ri~t:are~:;::'. "
:,:.,~' ,, ,',1 ,'i

i.", n{~'i,c·SQjm~b,cu\~~ţik.Gi:t~'Ş~,~(PlJle?, cr~9~>~k$~aM;scdţ'·frl " ',~!

i,"'FrantaJn
!',\ t ,_
sec'olLlI':al
'f
XII-lea,'
':
sub,dnffuentaGruciadelo(
<:':.-./ ,,':' , ,\)
flL ._:>',_i
de.tmde: ~,~
"'.''';''''' ":', " __' "
:, ~;aJăşpândjt;:ŢhSF)lr~!ag:aJurqpă.(;,;\::·~}s . >: ': ~./,:,'}\ ~ "
v- " '1"- .~. " ._.~; •• " ", '1

, j',,,: :,~,' 'q,eşFafm~~sIUht'~s'urtfo~rt~jn~fr,:zidPril~~~rîtj~qi s.qb)ţir;tş!,(''''''''''''


•.•...•....
........,.~~~~~~~~~~~
>. "qJ1iJna!te9$~âtÎî1S9n~truţţHI~~Qm:c:rriIG~';'şprijj.nJte'pe,~q"trafdtţi'·~.
.', t~u,faflt~nmpo,dobitLcu,sccilpJurj''bQgaţe .;<;:. "~;\:',,';:'"
)" -,,', ": J _. _ \ ~
.>' ,,<~
.",''1. ,. ",' :<"',. l' f.·, " " ."'. <. <. -, l.
'},'t,:
-'. , ....
J •

. .,~-!;;:Haf1ul, 'este,),in~orinăde:,ţr~G&lâtir1ă'~<cq
1:, ," \'--_~~' ,{", ~__
~"I~" ./:<""',"-
_ ;',
brat~ Jll~g,âle);" ), •. ' ,,'1 ~.> ,'l, _\", \;.",'< "(' )

~;iriie riof,ut ~ste'tr:!pă~iqfJ ţrei.;~irip.1JţiveI0~grtu9~paJe'limi.ţ~te.Hrln ~:t


j .

·:'ş.iruhdeto10an~suoli[~ ,ji~tbolfa'foarte lnalfă'$e' termină:îŢI,Vâ\1 d~~: :


':~ăge~t~.'""" /. ,,:"~:;:~ r':"'" :"~ .. "Tr;., <~~"',' ~',;;..: '"
.' ':) . Ferestr'eJe>toaiie;"nurneroa(se{;largi,~:îr;{arte,'-âuJoririă~Jd~i'!
_ ~\.- ':'lfrl __':":'>",~'J c.«, !:--~~""\<"
l { .... \<:, '--;\It,·,':, ,", ('>ţ,.'~''-c;.:, t·~:-r-'"'.-:_,-~
ro~e,l.asau) acar:~L" , ...... .'" \",,,,':', .• ' ;-"" '.: . r.
;.C •..~.. 've;; (fât~d~;i,mpupato~r~:';e~te :r[Dp,,()gobiţa;,cu'â~,?;ete'(:t;lrÎa,ş~' de;:
':fpi~ff,ă ~r~V'1??,~fu~!;: d~9o.raţ~'c'~(scq[pfw ,art~ţiţ~Î.'r~. !r~9tQatJ,e
ri
. F:~I.p~1ţ~,::~~Gyţlţe,6t1tqrQun Ri'r:C(lIŢl.';~~t~::.:·, ,;~'\. :",: ,> ;,:',:'.; ,:: ,: ; c

,i' .'. ~!~mentele,;S~eeificie:c;,~(~4!,J~~Qt. ;,S,~U' .q9jy~,I.,,i\~9,zetel~,


; "yiţ~aUi}e,~bQJt~~~h 'ab ivă !ţ,d~ţvO!!~r~~~, !ottfi€?l9.ihl1idr~Z~~ţ~)~> p,lan,,·
" ..ye'rtiealîfltâlr}ite la;:9atedral~' dar~'cbflsţit~ie;:g!.9~ia,stflt:lluigqtiC./:!,;,
[';o', ~ '~:,' { M6n~'rneR't~1're'p'fezentati\le::,C~t~drâiâ': :r-iotr~;Ii),~'m<e ,',d.in~:,," " ./,;
,,'>:'7;g~'ţiş:;(Ses{';Xfl~XJfiJ;,9a~~di~iaH'~rn XM,r~Xjg11"~C;~"':,,. .: .. ,'/
.:~el~,~/(~~d:-;
. ,g~.te;d;r:al~'~J~.J;!\.ÎJ1'ie.li:s·,,;(s.ec:,X}!n;,:~.C~ted~aJa.;di~,9~!lt~r~ury/,·; ,'<;~/:/;'"
/.(S~~;.xurl::a,rtpi;.:Biser,1cat'Je*gJ'~din,af~ş6v; r ,,~t:':·,_:.>~>;"'1."·' '..'
',;",1/ ~,:,-<' '-'),,'~',t:}(,~~,:;'
,C: '..':'\'y'",," ,,' 'i:'': .,: 1'>.,
-.'
, ...•. ;'
/".

S-ar putea să vă placă și