Sunteți pe pagina 1din 2
IT BY: DIRECTIA CALITATE CLIENT, 00 40 210 203818 PACE CHV SO bR12— AUTO, ROMAN z it ‘Brg Sucurvala Vaaite Cont; Cod fiacal: R1580236 fl 31998.33, AABINT; Pc 2244.48 E-al:carom@arom.ra Ste wet tpl/rarasss 4 Maescy Calne’ es ve bet | A SS ” Snapiile de inspectie tehnica periodica, In atengist, Sefilor de reprezentant’, Sefilor centrelor zonale ITP-SPNV, Ingpectorilor SPNY, Inspectorilor din SITP i Prinbipitide aplicare si completiri la RNTR 1/2000 ( De Ip dafa emiterii prezentei se anuleazi urmatoarele instructiuni: | SL1ySLEL, $67 ‘Anexa iijstrugtiunii $67 ramane anexé la prezenta instructiune | 1 Otgamizarea stafiei de inspectie tehnicé periodic - inspectie tehnici periodics se organizeazé conform HR 1/2000 si trebuie sa-5i meutina in timp capabilitatea dea ioulelor peutru care a fost autorizati. TR 1/2000 activitatea si organizarea stajiilor ITP sunt Registrul Auto Roman prin inspectori_ supravephetor iitoare de statii ITP sunt obligate sa permita accesul tn sii angojatilor RAR care posed legitimatit de control in i{litatp (vizate pe semestrul in care se efectucaza controlul) si pentru monitorizare si/sau control stafii ITP. ificare 2 organizArii si dotéri stafiei fafa de cele constatate ilitate tehnicd se va anunta Ja RAR pentra @ se stabili daca menfine autorizatia curenta (ex. schimbarea ‘upui aparat, ist de lucru, schimbarea numérului de inspectori, schimbarea ulti deJucri, schimbarea calculatorului etc. ) jotagile {STEP webuie sé permita efectuarea corecté. a tuturor erificarilot pre fn planul de operatii din RNTR 1/2000. (ex. instalafia ile camalul de vizitare trebuie s& permité vizualizarea parti nferidare a:velifcultdui). ‘denjaivehiculelor la care diagnosticdrile yi/sau verificarile in wine cpatafiilor se #fectheaz’ in cadrul stajillor de inspectie tehnica periodica SITP}, se ya se an caiet sau registru separat. | Invegistrirea | vehiculului cares prezinté pentru aghosticare/vitificare, se face inninte de efectuarea operatiilor respective SU nicioanui yehio ‘cul in incinte SYTP in ti : a i in timpul progra ts Tete i enietulregistral “de event Parafilor, sau dacd are raport de IT cong ayce ul a fost prezentat Ia pi TTP se yoy ienesticarilor/verificarilor se va ofte ; in fe isporitia inspect praveghstos iva hooters Pectorilor supravegtstory 4 Bau! de tabel peatru caictul/reuis i bs ve iu Saictulfregistrul de evidenti a vehiculelo diagnosticg BME! Veicate fn urma ehpscatilor se preia din anexa indtugiea a =a NOT, Pentru dotareh statii ‘cul _@ Pent siafiilor cu platouri culisante care $8 indeplineascd co prevgutlte RNTR 4/200, vz transmitem anexat (anoxa 1 ) schemele mis 2 ? care! trebttic s& le efectuize platourile in fumefie de clasa de vehioule la cate sunt utiligate. ‘ : a le 2.Jnspebia tebnicd periodica (ITP) 2 (Le @fectuarpa TTP sd va efectua obligatoriu IP chiar daca IP anterior efectuat este valabilitate. e ‘a ITPAP {sau TP) se va face Tespectind cu strictete confinutul urmatorulii plant genemal dif operatii & ~8¢ ‘Vérifig ox{stenfa documentelor necesare pt. efectuarea ITP; in cazul in ‘gare ‘docurentile prezentate sunt cele menjionate in RNTR 1/2000 se Gontinuk inispettia; dack nu sunt prezentate toate documentele necesare ‘ersoaga care a prezentat vehiculul ve fi avertizati de acest lucru gi inspeetia wu continua | prezentarea copiei CIV pentru vehiculele achizitiote in rh cele care sunt Inmatriculate in alt jude| dar au punct de nde se solicit’ efectuarea ITP. ise pe linia de inspectie, conform schifei fucubui fasurare a ITP afigat la avizierul stafiei, de c&tre inspectorut sate afgctu P; este strict interzis& manipularea vehicubului de inspectat de cate ale prsoune decat inspectorul atestat care efectucaz’ ITP la ‘Bspectivul vehidul; je efbctudazd Identificaren vehiculului completindu-se sectiunea aferent’ ‘din Faportul de inspectie dupa care clientul va fi indrumat sa area prestatiei in funcfie de rezultatul operatic’ de 5 pnseunneaza pe raport numarul chitanfei eliberate; ‘be efoptucdes HP/IP.(sau numai IP) conform planului de operatii prevazut db RNR 1/2@00, consemnandu-sc imediat pe raportul de inspectie cconfarmitiyilejce sunt semnalate; vehiculul nu va avansa la alt post de Werifidare pln’ jnu sunt consemnate explicit. si amAnunfit pe report reconformititile ronstatate la postul curent; nu se adinite sub nici un motiv Sompletarea rapertului de inspectie la sfargitul inspectiei: