Sunteți pe pagina 1din 2
Concursuri de Verifica re a Cuno ș tin ț elor ETAPA SUMA TIV Ă LA

Concursuri de Verifica re a Cunoștințelor

ETAPA SUMA TIVĂ LA CLASA PREGĂ TITOARE

Matematică – 10

Mai 2014

Ă LA CLASA PREG Ă TITOARE Matematic ă – 10 Mai 2014 Not ă : Toate

Notă:

Toate subiectele sunt obligatorii și se rezolvă pe aceste foi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru este de 60 de m inute.

Subiectul I – Încercuiți un răspun s dintre cele 4 variante. Un singur răspuns

este corect! (60 de puncte)

4 variante. Un singur r ă spuns este corect! (60 de puncte) /10p /10p /10p /10p

/10p

/10pUn singur r ă spuns este corect! (60 de puncte) /10p /10p /10p /10p /10p D)

/10pUn singur r ă spuns este corect! (60 de puncte) /10p /10p /10p /10p /10p D)

/10psingur r ă spuns este corect! (60 de puncte) /10p /10p /10p /10p /10p D) 1.

/10pr ă spuns este corect! (60 de puncte) /10p /10p /10p /10p /10p D) 1. Rezultatul

/10pspuns este corect! (60 de puncte) /10p /10p /10p /10p /10p D) 1. Rezultatul calculului este

este corect! (60 de puncte) /10p /10p /10p /10p /10p /10p D) 1. Rezultatul calculului este

D)

1. Rezultatul calculului este egal cu:

A)

/10p /10p /10p D) 1. Rezultatul calculului este egal cu: A) Model: C) B ) 2.

Model:

C)
C)

B )

2. Figura cu care se con tinuă şirul următor este:

) 2. Figura cu care se con tinu ă ş irul urm ă tor este: B

B )) 2. Figura cu care se con tinu ă ş irul urm ă tor este: C)

Figura cu care se con tinu ă ş irul urm ă tor este: B ) C)

C)

cu care se con tinu ă ş irul urm ă tor este: B ) C) D)

D)

A)

3. Păstrând ordinea cres cătoare, numerele care lipsesc din stel uţe sunt:

cres c ă toare, numerele care lipsesc din stel u ţ e sunt: A) 12, 16,

A) 12, 16, 14

B ) 12, 13, 14

C) 16, 14, 12

D) 12, 14, 16

4. Numărul de mere car e se află în interiorul cercului

alăturat este egal cu:

A) 5

B) 3

C) 2

D) 1

cercului al ă turat este egal cu: A) 5 B) 3 C) 2 D) 1 5.

5. În dreptunghiul alătu rat, cifra 9 apare de:

A) 7 ori

B) 4 ori

C) 3 ori

6. Numărul de pătrate d in imaginea alăturată este egal cu:

D) 6 ori
D) 6 ori

A) 5

B) 7

C)

8

D) 9

An școlar 2013-2014 Clasa Pregătitoare

Concursuri de Verificare

a Cunoştinţelor BestEdu www.bestedu.ro

1

   
Subiectul al II-lea – Rezolva ţ i con form cerin ţ elor! (30 de puncte)

Subiectul al II-lea – Rezolvaţi con form cerinţelor! (30 de puncte)

/5p– Rezolva ţ i con form cerin ţ elor! (30 de puncte) /4p /6p /5p /5p

/4p– Rezolva ţ i con form cerin ţ elor! (30 de puncte) /5p /6p /5p /5p

/6pRezolva ţ i con form cerin ţ elor! (30 de puncte) /5p /4p /5p /5p /5p

/5pţ i con form cerin ţ elor! (30 de puncte) /5p /4p /6p /5p /5p 1.

/5pţ i con form cerin ţ elor! (30 de puncte) /5p /4p /6p /5p /5p 1.

/5pi con form cerin ţ elor! (30 de puncte) /5p /4p /6p /5p /5p 1. Încercui

1. Încercuiţi numărul d e elemente potrivit fiecărei mulțimi:

i num ă rul d e elemente potrivit fiec ă rei mul ț imi: 3 4

3

4

5

ă rul d e elemente potrivit fiec ă rei mul ț imi: 3 4 5 4

4

5

6

d e elemente potrivit fiec ă rei mul ț imi: 3 4 5 4 5 6

6

4

5

elemente potrivit fiec ă rei mul ț imi: 3 4 5 4 5 6 6 4

7

9

8

2. Completați vecinii n umerelor date:

4 5 6 6 4 5 7 9 8 2. Completa ț i vecinii n umerelor
4 5 6 6 4 5 7 9 8 2. Completa ț i vecinii n umerelor
4 5 6 6 4 5 7 9 8 2. Completa ț i vecinii n umerelor

5

7

6

3. Tăiați din steluțe ast fel încât în fiecare mulțime să rămân ă tot atâtea elemente câte

indică cifrele din căsuțe .

atâtea elemente câte indic ă cifrele din c ă su ț e . 4. Descompune ț
atâtea elemente câte indic ă cifrele din c ă su ț e . 4. Descompune ț

4. Descompuneți număr ul 10 în cinci posibilităţi diferite, conf orm modelului:

10 în cinci posibilit ăţ i diferite, conf orm modelului: 5. Cel mai mare num ă

5. Cel mai mare număr mai mic decât 14 este

modelului: 5. Cel mai mare num ă r mai mic decât 14 este . 6. Ana

.

6. Ana scrie numerele d e la 1 la 15 în ordine crescătoare, astfe l:

123456789101112131415

Numărul total de cifr e scrise de Ana este

.
.

An școlar 2013-2014 Clasa Pregătitoare

Concursuri de Verificare

a Cunoştinţelor BestEdu www.bestedu.ro

2