Sunteți pe pagina 1din 21

BIBLIOGRAFIE

vl Zamfu, I\fihai Cotorobai, \/ictor


Ursu.Dreprui fui. ul
tf Fuitt
de Drept.; Editura,,Cmtier''. hiiu
2001;

Manualul judecitorului la mir pricinilor


civile, SoluEi onarealitigiilor funciate,
9iiu,2007;
,Zmt, V,Macinscaia.Dteptdl rnediuli.
Suport de curs. 'iu. 2009;
.. 3 li :.
MocrcB .202.
., 3 I)zl :
r. . 2005;
.. 3 :
. MocrcBa,2007,

.. . 3 . r.
. 2007.
rr _
, Ir
.. ft. ... . 2008.
.. rrr. 3 .
Mocla.2009.
.. r. 3 .3-
II.
, 2010.

Cuprins

1,
2,
:
:J.

Pamintl

- obiect

de teglementare

Nogiunea Drepnrlui

Drli funciat. Fondul funciat.

fu""r." r^-*u d.

dtept. riil.;;;;?*.i"r.
Raporturiiel,lri*..fu".i*.N;;.i;**..funciaie.

reglementat.
;*ia.;
}{eda,dl
crstemul
JJreptlui fui.

;.';;.;"

Acte nomative:
1. Codut fui

RM . 28 din 25.12.1991

2, Legea cu privire

resutsele tl ,rr.t tOZ-XrTI

din 06.02.1997
privind terenmile.pt.pri.r"*
p"i]]ca 9i delirnitarea lot . 91
bobile *. + din 25.02.199;
*::: rrii
:::i:*.,
6, Legea
tru cauzi de ,rol,,u..
0B.O7.t
. Hotititea Gumu]i RM
. 932;; 14,08,2007 cu privite la
,.tt. . srlui

4, Legea

i.ili;''

Fondul funciar

frr ,2 Cod funciar, toate


tefenunle, urdiferent de des'nape
9i de proprietate,
funciar al RePublicll M.rj".,

;"r:lffi'Fondul
- c,u destinayie agtlcoli

pir;;;b".

(declarate ul

funciar), arabile, piuni, ocupate


.

ub;touteli

categorii de

ultri pebazamaterialelot cadaskului


multiul, ,"r.'.r.. (rt. 6_ 41 ;
frrnciat);

i.

- di ittwlut localltdpilot 9are sint amplasate construc,tii pi alte amenaifui;


public; pentru ttansportutile rotilt,
de uz
frI, naval, aerian, pdn conducte,
pentfu liniile de
tImui, de unspott ,l,..,
|.rr.., lt,ti -i_ii.r" 9i pentru alte industrii;
terenurile bpidurite pi alte tetenuri
(att. 42- 51 Cod funciar);
- destinateidustt. . trasPorturilor,
t]muiiilt gi alte destinayii
52 - 55"J.ij
speciale (Mt.
- desaate octotttli natudi, octotitii
slia::iyil actiw.td rccteative,
de I
,"iri"" rubitbane pi )* vezitetenuti.Ie
(t.56 _ 61 cod
"on;ril"

i,

ir?!:{;'**''

siluic - terenurile acoperite cu piduri,


sau destinate impnduririi

(art. 62

Cod

- ale fdul apelot- albii]e


cursurilot de i, cuvetele luril
iazurilor, rezervoarelot de i
- mlgtiil'
constrlrcEii
hidtotehnice
|' '' 'bt.rop-t^ate
"""]:
se,iciului apelor,
9i alte amenajiti ale
rum gi t.r.rr,rje repaftizat.
deviere
Jrr9iil.d
(de maluri)
up;,
}'fi;}liIid
9i .o1..tot"r.t.or. (. 6

,^r,.l,r;;#";J;;L9ti

- ]

fdului de tezervd (. 64Cod

&1.

Pimintul- obiect

mlt1:
) obiect al

lumii

*"9:

de mIs (imobilitate);

funcrar).

de reglementafe Dreptului funciar.

cu iii sPecifice ri fireasci; cmactef iIiil,


loc permanent

) baz1, operagionali (teritotial)


tf degfEgurarea divetselot activi;i umane;
) miiloc de ptoducgie (gospoddre) in agdculturi
silvicultmi;
9i

d) bun imobil de importanE inestimabil, obiect aI raporturilor

l*ia..

firnciare.

Particularitgi:
Solul - stratu] fertil

ums);
utilarea truli in locui aflirii; soaf li amplasat
tefen rmz soatta
I,:?*lgff'u

Limitare spa;ial *!l_. truli u pot fi extinse dupi


doringn);
Diverse lotmi sd diferiti calite
t.sti,
por.j; divel ple!;
itt) 9i,

obiect al rii, imirl necesit supravegher.


4 L
stirii calitative
LL4g 9i
------ .r*"rr.rr,
Larl
ry_",,L4
}r cantitative
(monitoringul fui;

"';.#i}:,

de producgie, tetenul, in condigii optimale de exploatare,


nu-9i pierde caliti$le sale utile (nu se

*l'.fttr"*:a'i.XTnfffiY]i
fm Anexei , 1 la

Pidnnn

urmz fi utilizat rafional, frm destinaiei gi


supus

cu ptivire la tesutsele naturale, pnminturile lL


atdbuite
r^rl[ sint Dt

!.,-e.q
resuselor trl ril,
.

irri"

"uporrJa.----"--'

j1

categotia

&3. Raporturile juridice funciare.


Rapourile iuridice funciare - stiti
raportrrrile sociale, care iau
gi proteciei tetenuri].or gi care
sint reglementate

natere in cadrul gestionrii,


de normele juridice funciare.

utr|i*itii

Rrtril fui u urm'toatea strcturi:


obi,ect, subiect gi ut.
frm
Codului fui, obiecte ale telaflilor funciare
sint:

'.t,2/1al

- sectoatele de tr7
- cotele de ftr7
-

dteptutile asuPta sectoatelor gi cotelot


de teren.

Sectoarele de teren se

caracterizeazi ri surfl, amplasament,


hotare, au statut juridic atte
caracteristici specificatc in dum
9i
imegistrrii d stat dtepmlui asupfa piminnrtui.

Sectoarele de tefen gi obiectele afetente


acetofa (solul, bazinele de inchise,
idil, plarr$iile
muldanuale, cldidle, construcge,
edificiile t.), strimu t cd"totaeste iiTrposib
ne td, ca'lza
pierded rlitgglg destinagiei lor, constituie
uti imobile.
Sectoele de tcren pot fl diuizibile (care
Plt fi impirgite in poriuni fdrd, aleschimba destina;ia, f:ir
il rml antiincendia,e, ,"oitar.,
.tg.., ugrbt.boii. 9i*banisdce, fiecare porgiurre
frmld
d divare rm tefen de sine stitor)'gi
indiuizibile.
1 cazudle ptevzute ,de lege
sectorul de teren poate fi considerat indivizibil.
cotele de teren ale strli de teren
aflat i folosinli mi de sm
constitie obiecte ale
relagiilor funcime,

Cotele de teten au

expresie cantitativi
9i descriere, cuprinzind
de folosingi. C<ltcle de teren i
tri se

indica
-4 privbd
tF 9i categoria
IIvrG destinagia

delimiteaz'i-

&.2 NoSunea Dreptului funciar fmf


de drept.
Principiile Dreptului funciar.

DrePtul funciar tePtezint tmid


ml4 de sinestt dt, totalitate
fm 9i institutii.jmidice,
*_.
de
id.*.rc^Ld
r"^rtrJ. sociale existenie in domeniul
ges tionir-ii, util i z;l rl "
9i prot..El.i "Jfi"jlr.
trl comolex
tamurii
este determinat de existenfa f taporturi
.al.
obiectul drt J""'tit"
afetente_
."r.,.h":; ,.?*r sau alta, sint^ reglemente
'r!,.*
rml altor ramuri _
d

Dr;-;;;;;:;J.,

fiscal etc.

trl individ,r,al (de_ sinestititor)


al tamrii este detetminat de existenga
distinct de rrt ,"t.l;;;t
unui cerc
riiii., ii .rr" constitie
dmltul.

La baza Dteptzzlui fuit, tturd


de drcpt stau uffdttI principii.
fiit iegatitigii;
2, Principiul utili,;6i tetenurilot
strict conform destinafiei;
3. riil lirli circuit
al terenurilot;
4. Principiul utilizrii tetenurilot
. ht;
5, Principiul fibetni activitiEii
d. *t .pr.noriat al deitotilor de
terenuri;
6, Principiul rispun'derii
.*.^ (nerespectarea lsl,tii funciare;
.rr
7. riil durabi]iii
)
rapornrdo, .i*..
1.

&3. Rrturil juridice funciare


Teeiuti]e de apaiyie i,upo"riio,
iuice fuirc

) legea;

) tranzacEiile funciare;
) actele adminisative (decizia de atdbuire
trli sau de fetragere acestuia);
d) hotntirea instangei de judecati;

conttactul de mu (in cazul atribuirii


loturilot auxiiiare de serviciu);
miudl de sting.erc pottutilot jutldice
fuit,:
) tenun}irii benevole deitorului
1 tt;
)

insttninirii trli de citre ptoprietar;


) retragerii terenu],ui pentfu nevoile
statu]ui gi socieii;
d) decedirii proprietarului;
) neachitrii sistematice impozitu]i
fui i termenul sbi]it de lege;
f) expirrii tetmenului penftu
afost dat i folosinEi tetenu};
g) incetnrii activigii lnteprinderii,
institugiei, organizagiei;
h) incetitii taporturilor de mui,
i vircutea dt fost repatizztloti auxi]i
,
legislagia nu
)

prevede altfei;
i) netespectrii condiFilot trtli
j)

dac6,

de arendi,localitme sau concesiune;


expioatirii ttuli prin metode cate
conduc la degtadatea sii]r, la

chimic, tadioactivi gi de alti naturi,


la

intiuti.u ,i*"po ecologice;

poluMea 1or

&3. Raportrrrile iuidice funciare


Subiecte ale rapormrilgt
slnt deitorii.de
luIdic.e funciare j;i"l";.
9J9 - statI, autotitEile
locale, rs ele fi"id
r s tii.
l;di;-., ulil
de tri se inEeleg titularii drepnrlui de

Deitotii de tetenrrri u

titlu ,de proprietate ptiva pot

i, ;";f"i;;;l.;;.
"""l*r*"-r::*r*:frf,*:*J

Moldova

gi

investitorii sttjni,

:1ffffi , :i::{",":.!,f:;",ff;rc,,.r

fi cetileni ai

Republicii

totalitatea &epturilor

'i:, dj

9i

-gtritr, posesorilor si beneficiarilor funciari sint


P::ld:
feglemente
de Ptevederile fut.2T si 28 iod'b".i"ib8"F""il;;;b;oiio,
de teten
siht mrt in t.29 Cod funciat.
Siim
_la obJigagiunile ptevizute de art. 29 Cod f
t

tetatii

$;;,- ,,i*,

,* ;lJ, *:,rT'iffi

:*
care ltlz, g itl sarr'.fe.toe""a
fit., cu Fi
asuPfa
terenurilot arricole,- pi,durilot
1egativ
9i ^Iio, terenuri situate- rn atata hotarelot
terenurilot
atribuite lor, ia
;;r;
rjrii;
entru neadmiterea a.Po,,itot negative.
Totodati, tifularii obiectelor de investi,tii de,
producgie amplasate
]vi sint obligaEi. si_ia ;;;"?.^tr'i-;;;
terenuri agricole 9i
construcliei
obiectelor, de
descopertafe stttuli de sol fertn
d;;i"r.i.-*frr;;;;;lrrr.,
siJ dzitz 9i sa-r vz
cafe
l*,.iI""r, neproductive slab ptodu&ve, indicate
de
agticole sau silvice, fn veder."
-rr"r. sau ameliorrii acestot
;Jrlffi:

ii

friid,:"#:i;*,rffi r,j}.,**ill:

fun1afe.

&4,Metoda de reglementare jurid


i, aDreptului funciar.

Metoda de rm131: j"l,


Dreptrrli funciar reptezint
totalitatea mijloaceior

il,.i.i"L-r##trJ:'Jji.,,z'mrtmrl
Dtepttrlui funciar l-i sint."ru.*r'iJ
-r.urmitoarele metode de reglementare:
1. Adinlstativ-iuricd
.u*
canctetbeazd, .
subiectelor run"l ilispune*
'i!ffJ.,i],_
d9-

; -d,;-;;;;;;,

,.*#1,i,:
;liJ,;*;1F:#..'r"",5,i"l^',..,,.i-.t.lt,^,,i

2, Civild

- cafe se.catacterizeazdp,,.yle de egalitate


1 drepturi subiectelor
:r::;rt.i-"tJ.;lr;;#rsiu,r..*d"r,stl.
L1#,;1"',:,", jfr #1"#***fr.,-l;::i;:::ffi

In doctrini nici

""

dim

:i fl::tiri
2:#:r.docrinari1o

ffT"*:o1{iir'Ji'

:;

""todb..rr.rrrgut.
;"t
;"*

^'r;";ir".,?^r. se 5 elemente
15 rnetodi de reglemenr-e
juridi

i-a natefe

d,

metode consti

ffffi11,*t

afe ptioritate, motiv


tr cate, in

ale

::o'ooatea .* notmelor juridice

'"**;t:",*;:#:fi .F,:'"ffi

l0

Norma luridic

,*:_1..,

;::r:lJ:ff:#.?::'

-J"ormei
");fr:':.i*:ff;rtt
fim-ciate, Acgiurrea
i*l.

9i institi de st in
funciate este asiguta pti,,

Elementele strutrI ale normei jmidice


funciare fpoteza, dispozi
9i sancgiunea) sint expuse i
afiicolele, punctele 9i Iiterele actelor normatjve.

Pticularitigile rmlr jridice funciare:


- De reguli fuit mi

:;;ili;T'SPectafea

2 lmt: ipoteza
9i dispozigia

rmi funciare

,. .rr. i

alte acte nomative: Codul penal,

Nrml reglementeazi unele raportmi


fuir specifice se
conttavengional, alte acte rmd;
tr teglementea ur rapornrri
J

nofme tehnico-juridice.
regulative;

imperative,
permisive;
de recomandare;

civil,

specifice asPecte tehnice se apeleazi


la .9, numitele

Categoriile rmlr
|ridi funciate:

i.
2.
.
4.

in Codul

5. de recompensafe;

6. de protecgie;
7. de sanc;ionate;
8, tehnice, etc.

SPETE
,

Prin Decizia Consi]itlui municipal Chiinu S.R.L.


,,Vatra" i-a fost atribuit un lot de tercn,
aferent zonei ver,zi din sect- K9cani
construc$a
unei

Pentru

Norrue/e dri rrui rlt4d rrtit,irlit

Care este

riljidi ai trikr

spilitorii auto.

i Ms?

1lr rr ?
rd oare deci$a tili local iglr /t?

'

Cetigeanul Vlasov, ind proprier aI imobilului locativ


i terenului afercttt, fi,rd
autoriza,tie_dc construcEie , edificat urr garaj, 1 imedia
rt de hotaru], iotului
invecinat. Vecinul lui asov consideri s Vilezeazd
dttil.

,,ffi*;;*

(4,

cjfu.*

,4_-*+
ff'g, ,

:,,

|rrr.*|,;

,l1.1i.,

;
'

#a,p,-xbfr

rl

.:.l.,;1e

i /

lc
,\.

r ! ci l t

ctitre
l.L..,,-..

d ta te

T.,,,/.,iicl)
,,

;':.'.,'q"

l2

&5. Sistemul Dteptului funciar.


Sistemul Dtrli funciar reprezinti tota]itatea
notmelot 9i inititufillor juridice, plasate

xxffi;,:r'.,i;';;;;';;;^i'J.rrgilr'trtrilr

Sistemul Dteptului fu
9tiinli :: |ePjgzentat de totalitea. ideiilor, concepgiilor pi

*.jit;a1$ff if*:.,didi;-i;;;;,normeleceleteglerrreirteaz*,

sistemul disciplinei Dreptul funciar consti


din 2 : grli gi special.
| $:_l f generale se plaseazi Fu, i.., pr_lncipiile sistemul Dtii
t; tzvoarele:
9i
dd propriet"r. ii,.'i;;iJd
sr ,mri,";r#
{:.d
juridicn trl,
(t
funciar; rspunderea p.rrtro
"r,r":iiit.';;;i;;;fi;;(gesnonarea)
.."r." (nerespectarea ) lslgii fuir.statali Fd]ui
Partea speciali este consacratd teglementirilot
r.gi*rrhluridic
IL celor
celor 7/ t
categodi de
terenuri din drl Fdli fu;_

Dreptul funciar coraboreazi cu rmitrl


tamuri
iiil stitu!il-.; autorit,}ilor de t: drepnrl constittional
sttli 1 dbmeniul dtui
fiit), drePnrl administtativ (rid

..rr.rrtt! funciare), dreptul civit


i;;i;#;L"i..,
fun9iare), dreptr:l-ecoloc
j
"ri.,r.

(drePtuo de
}roPriet^"
(PfotecFa terenrilor obiect

""rli;,';;;.-"f impozitrrl fuiI


Il

BIBLIOGRAFIE
vl Zmr, Mihai Cotorobai, tr Ursu.Dreptul
funciar, Manual Pentf,u Facultatea
de Drept., Editma ,,Caftiei''. hiu 2001;
ulul judectorului la mir pricinilor
civile, Soluflonaf,ea |itigiilor funciare,

Chiginiu,2007;

,Zmt, V.Macinscaia.Dtepnrl mediul. Suport


de cuts. Chi9inu. 2009;
.. 3
:r*r. .202.
.. :
. Mocra. 2005;

r .. rr :
. MocrcBa.2007.
.. .3 , .
. 27.

,rrr 3.^
,
,. .. , 2008.

.. r 3 ..".2009.
.. . 3 ,3 -i,*^,rt,

201 0.

Cuprins

1
2.
3.
4,

Nogiunea 9i pMicularigile izvoal.elot Dreptului fi$ciaf.


L"gt. *irr ale Dreptului funciar.
Actele rmti. subordonate legilor izvoate ale Dteptului
funciat.
Importanga practicii iudiciare la reglementarea tapornrrilor
funciate.

Acte nomative:
1. dl funciar.RM nT. S28 din 25.12.1,991,
;
2.I-,egea cu privire la resrrrsele tl nr.1102-XIII
din 06.02.1997;
4, Legea privind terenudle ptopdetate pr-rblic
delimitarea
5, Legea

lot .
9i
cadastrul bunurilor imobile r.1543 din 25.02.1998;
exproprierii tfu uzi de utilitate public nr. 48 din

! !_,*."
. Hotiritea Guruli

RM . 932

pfopIietate publici stanrlui

i
J

l
l

l
I

t
J

i
i

din

91

08.07.i

i+,oB.zooZ cu privire la

&2. Leglle

izvoare l Dreptului funciar.

Izyoare ale dreptului funciar sit recunoscute utmi,to'ele


I:
1. Constitugia RM
att9,126,1,27.
2. Codul funciar;
3, Legea.cu privire 1 modul detegleme t
aregbului tdti funciare, cadastrl
funci de stat gi monitoringul fuiicim;
4, Legea cu ptivire ia aprobarea Listei uniti,tilot
ale ,rr tetenuri destinate agricultmii
rimin i proprietatea sttlui
5. Legea tesurse]or naturale;
6. Legea pfotec{iei medilui iji,tr;
7. Codul civil;
8. Legea privind zonele
9i figiile de protecie apelor dudlor gi bazinelor de api,;
9,Legea privind pricipiile ismlui gi
amenaji,di teritoriului
10,Legea privind
normativ
gi izr-mr pimintului;
ft
11. Legea privind terenurile proprietate
pubJici gi delimitatea lor;
12, Legea cadastrului bunrrrilor imobile;
13. Legea exproprierii pentru cauzdde
uti]itate public;
14.Legea ptivind fondul adilor naturale
protejate de stat;
15, Legea privind amelioratea pfin impndudre
tetenurilor degradate;
76.Legea cu privite la arenda i agdcultura
;

&1. Nogiunea particularitile gi clasificatea izvoatelof Dfeptului

funciat.

rzvoatele Dreptrnui
jmidice
---I:r_.zF totalitatea actelor normative, care qi
------ rm
d*sid
reglementeazi rttil
filirg (flu de izvor ,.", f;;;r,
Izvor de Drept funciar este forma de expdmare i exterior voingei legiuitotului, normei jrr;idice.
PatticuIMitdgi:
) existen;a rrnui act lslti-dr
- Codul ftrnclar;

t"*
de
izv
Drcptului fui sint rSt: tmq actul rmti o","iul
)
intemagional, doctrina, practica
Pfuci''a ;.;;.;;;"iirl, J.iii;J. .t"r
) regimul de protecgie terenmilor este rmt de ,rrr'; d.
"
girtti r. ecologice - Legea
proteciei mediirlui ijtr, Legea trrrrl, natrrrale; ,"ct
d) ginind_con_t de fapnrl,.ci pmintul rep.:ezinti,_in pfim,rl tind
obiect aI trii 9i iri ulterior obiect
j; l'l.t^t 9i de.gospodarir.,1"titir."i.1, 1r"-l^r." rmlr
dreptului funciar,
1*r
Precrrm 9r r normelor de drent ecologic,la
,
raporcud ,p..id.. furrci"ti-i"glmt."
Protecgia lgi
de fertilitate
- tetenurilor, rt ,.id " ;;i; -,.r.r, .r, grad
itt) etc.
"ir"t
) izvoare ale Drtul funciar sint si normele cate rmtz6..rrtil
|uridice privind
proprietatea funciarl, aite.,drep-;;j; asupfa
tranzacfiilg funciare, tapornrrile de
1.r9lrr{
vecinitate, risunderea_civil
trfv i
,r.r.r..." ;-l.-i"".i"ti
DIL trglrrllL.:
,.[ritat -de rml
drcPtului civil (Codul crvrr,;;
f) t rlmt ur xaporhrri
1pecifice funciare se .aplic _a.n. Im tehnico-jutidice:
standardele, digii tehnice, it.mi.i;;;;;"^fr.

rzvoarcIe Dteptu]ui fir s clasifrcd fu fui de i ^,".l.i".".


ult uitedi.
) dupi fo4a irrridici: l
acte
subordonate
legiio1;
9i
ernitent acte emise de Pari.rment, Guvetn, autoriti;i publice

iJ*E'organul

) dup acliunea actelol rrti i si

*l.,..;

centrale, autorit5i publice

ti*p

yi asupra persoanelor.

&4, Impoftanta practicii


iudiciare

reglementafea fapoftufilor funciare.

Practica judiciati rePtezint totalitatea


hotiriri]or judecitorepd emise in
tezultanr'
examinirii cauzelor, cafe au
obiect rapotturile fir sau
cele afetente.
Ptactica judiciari este stud,iati
gi generali zatd, d,eCSJ. 1
tezultatul generalizirii, Plenul CSJ
emite hotirite explicativi, ,"re
loi; u este obligatJrie pentru instanele
de judecati,
purtind un catactef de rmdr.
Importanla practicii judiciare
se manifestn prin urmtoatele:
- se explici particulatitflle aplicirii
unof pfevederi legaie de ctre instanele
judecitore'ti;
- se di tilmicire (se expJic
sensu') unot oi, termeni juridici;
- Se Scot in evidengi ll
lslative i domeniul respectiv;
- se formuleazi propuneri privind
perfecgionarea llli fi,mciare;
aPltcaxea uniformi, de citre
instanEele judectore9ti, ptevederilot
lslgii
J#Y'

tru rmtf unof taportmi


funciare este rlt Hotirirea
llui CSJ nr.10
din 26,03,1997
privire
h
ap]iltii_leglshgJ *r. de citte instanlele
ti
"Cu
judiciare" modifi,cati de
Hoia,f*ea iii{ir Sirr.*e
tg ..gJuF
deJustiEie ,*e'u
Republicii
Moldova .38 din 20,2.1999
9i .12 din 21.04.2003.
Plenuiui CSJ pot fi invocate
de i,' judecdtori ltr- mti
;:**:*:tririi

&,3 Actele normative subordonate legilor


funciar.

izvoateale Dreptului

Acteie rmtri subordonate legilor sirrt:


1. Hotitirile, Dispozigiile gi rd,tl
Gml
2, Rglrtl, inclusiv ale autot*lilor
publice cenftale;
3. Ordinele;
3. Deciziile autotitgilot publice locale;
i
4. Actele ernise de UAT Gagavzta.
ri cele mai televante
oob"tive vom !:
".r.932
Hotitlrea Guvemului .
din 14.08.2007 cu privire la pdvaarea terenurjlor
proprietate publici statrili
;
_ b)Regulamenml_ privind gg56h_d terenurilor agricole, aprobat pdn Horitea
Liuvernului r,1075 din 1 tmrl.
ZZ;
) Regulamennrl.cu_privire Ia modul
de triir,_mfir
destinaPei
terenuril r, aPro at rin ririr.,
shimI
c"".rr,,rl i r. 1 i

ri;;.;;b ;6bi 9i

;#jLff

,gffiffi

*l:r;;;;t*:"ylll

.\ , .) Regulamennrl _grivind rg
dsiru,
;,"?,;;r"li
";* |r

fti:

Nr. s

filorlfoifei

Relafli Funciare

gi

prins
Nogiunea de
funciar pi particularitigile acestora.
'oz
contractul de vAnz ale cumpfuaie terenurilot.
contractul de Dona,de pi Schimb 1 tetenurilor.

1.

2.
a

J.

contracml de arendi. i agricultur

4-

terenurjlot.

Condie de mogtenire
Acte normative:
Codui Civil RM;
Codul Fui RM;
5.

9i

contractul de iocagiune

terenuri_1,or.

Legea cu ptivire 1
rul notmativ gi modul de zr
terenurilor;
cu privire ia atenda i ltur;
!_egea
I

I.,,

ti ri

1,,191;12 _11,1_tli.*..l

:._;j rc fu _ijn
.., .,.

.,,1

SPETE
poate oate fi recunoscu
utm (uzanga) tzvotat Dreptului fui

9i

in l?

Care este sutul acordurilo: intenaqionale


si ri se manifest impottanla acestofa
izvor de drept al Dreptrrlui funci?

poate fi aplicat analogia


legii

se

9i analogia dtepmlui la reglementarea

raporturilot firciate?

manifesti impottanga docinei irotde


Drept funciar;

Poate fi aplicat precedentul judiciar la


mit ]ltigiilg1 funciare?

prin se manifesti
importanla practicii judicia-re la rmt
raportmilot funciare

Clasifi r ttanzacliilor funciare :


Ttanzaclii aduc.la aparilia dreptu i7ot / obliga$ilor adici Sunt temeiuri
de
apariie intre subiecEi fapofn]fi] juridice r-- existat
anterior;
tzii mdifi conlinutul catacterul anumitor taporturi
9i
deja existente;
Ttazactiile stng raporturile juridice exislente i domeniul utiliz,rii
terenurilor;

rzl uir mai pot fi divizate in :


, Ttanzaclii duc la smr titularului dreptului de proprietate
(lizrc - cumpitatea, schimbul, clonagia, mogtJnirea);
. Sunt teglementate de legisla;ia civili;
. Nu duc Ia schimbarea destinagiei tetcnurilor;
:.

'

Se {tJziI dupi procedura expfes previzut


de lslgi, cu condiEia
inregistririi 1 OC;t
, diq Pentfu
txa.zace1 este d, aceastatrebuie s fle profesionist
intocmiti, 9i tri
':tp"
uttirt;
' ',:
l |;' ','
], :,]:,:,,:l,'-':.:,
; :,.,L:rr.i;,],: T;,l,cT:riel.arcj
:

l,1,:

l,J

debitorul gaglst).

'l,.

Nogiunea de ttalzacgie funciar 9i


particularitgile acestof .

ale subiecEilol drepturi depline i


""",11*:rf::::;:yl^i:lyPe
.'9biecnrlcdtoli;;;;;;;;;i.d.;;;;;i{i*,
j::,Ffu
i:_-^, dpre aparigia, modificate;
indreptate
;;;;aLb.i"r..
;t, ;;;; ;;j;
Tranzacg{ile funciare stint determinate de reguli genetale
gi speciale:

. Regulile generale:

.
.
'

Subiecpi sunt cei cu drepturi depline


r:s. fiz,/ j. sau statul);
inte:mediul teprezentanEilot (si, confirme imputernicirile
i frm
:'"'"!
scris, '|:_'j:::'rilr
autentificat notar-ial);
^

'

Presupun acgiuni active ale subiec$lor;


Existenga unui scop juridic final;
rdul liber de voingi subiecEiiot 1 ih tetea tranzacEiilor;
sn u contra'in legislaEiei
)_fu*,, ) procedur,

r,.:rr,lJile

1>rin:

Ti?).'fo?!i.Pile

speciale:

!it, d) i, si

l,

' . '" L..U r-....::,..1...


Ur.
La instt.irrar-ea terenurilot tri si se
cont
de
folosirea rIi
ii
terenurilor.
,

'2

Att. 5 (2)L. V- terenud],or... Tetenurile ptoprietate privat


Prepl libet este creat din:
Suprafap

se

vind:

preE lir;

gi panta terenului;

Calitatea solului;

.
.
.

Vlumul / trpul ptoducflei agdcole;


Amplasamentul (aptoape de localitate, de drum, de i etc.);
Numi,rul altor doritor de-a umt terenul dat;
Volumul venitului tul poate fi guq

Ptepl

se achiti,

data semnidi contfact-Lliui su | dt stabiliti de pnrgi.

1n cazul terenuri_lor pfop. pub.- pfegul se achiti 1 momentui semnirii contractului


sau egalonat25o/o 1 semnare,iar testul in rate 1 10 ani.
. /^\ \ a
l1

l_.,, iii.tlrrL. i,C,,_,,

2. Contractul de Yinzare
Nogiunea tt:]i V- art. 753

Ptepl -

art. 756

Ia

z,a,) ',.,'i-carit

irr trirl,it

um tate tefenufilot.

Elementele contfactului:

v- terenurilor... Terenuri]e propriete public se v6,nd:


ptey otrnatiu1

rt. 3 (2)L.

",.,iii,t

btt' 2^t}i;rX

''rii,'i:i*:;-

Prelul normativ

at pnmintrrlui constitie misri de estimate


cu potenEialul irl gi economic ai sti,-;;;;,;

valuti rr"porr".,chivalente
Att. 2 Q)L. V- terenudlor... Prelul notmativ
este cteat din:
fili (gtad-hectat);
:"1:r:.
indici cadastrali (canticativi
.9i calitativ D.Gya de. boetate) cate se stabileyte conform
datelor din cadasb
_sau i """-rzi pedologice sau indici]or medii in unitatea
adrninistrativ teritoriali ; (tt.
iili. V C r.r.i.,rritorijtarifele stabitte in l;
se indexeazi, anual, i funcgie de fata
infla;iei stabi]iti in bugenrl de stat.
a
sau Ia ptey Ii
^
"l'^"l^'''''t T]l:r"hl'!:'i lill'r' j.e'l11'tl te1,.1-,l1,ilri
'
j

]ll,
,,. i

nfnl.-:,ictate rllrJi :

,(.,,,.,:
;,-

ti1.1e

cont

j;(.:]i\.ij,,_j:

rJe:

Frm contractului

.
.
.

Scris

frm art. 4 (5)pi art. 5 (3)L.


V- terenudlor...

Autentificati notarial;
irstft ia ;

Nerespec talea acestor condipi


duce la nulitate - confotm att.
4 (6)9i stt. 5 (4)L.
terenurilot.,.

V-

Obiectul
Tetenutile cate Sunt pfoprietate ptivati
(l,ezi tema precedent);
care se firmi prin actele legale, imeistrate
1

Cadastral;

Te::enuri]e
Pot fi v6,ndute integtal sau parlial - art.
']ruril fondului

apelor

Tetentrril,

pub|c;

. Dd obiectul

este

fi vindurte
'ru Pot

gi !4rrJt4
rr EbLc
este atr'buit
s (3)L. V- terenurilor...

att.9 (6)L.

v-

umr

terenutilot...
care sunt obicclrv.,e:: fi obiectu
l vdzdriumi dupi

ptopietate publicd

Ptopdetate public (stat)- GrI


Ptopdetate publici (municipata)- APL

. Dacd obiectul este ptopietate ptivatd


Ptopdetarul ltli de pimint de lingi casi;

umritr . Dacd obiectul

este ppietate publici- ftm Art. 4 (3)L. V- terenurilor... aceste


pot fi v,ndute:
pefsoanelor fizice;
pefsoanelor juridice autohtone;
investitorilor straii, cu exCepgia tererruri.].or cu destinagie agricol 9i al.e fdli
silvic.

. Dacd obiectul este ptoptietate privati

,
,
"

- confotm Art. 6 (3)L. v- terenurilor... aceste


pot fi vAndute:
pefsoanelor fizice;
persoanelor juridice autohtone;
Coproprietarii - , t, 6 (4)i-. v_C terenuriJot...;
., ,

.1

i.l)L. V-i ,,:;.iriutilot-..j


I

-' -

I.t,:.t',:,, ii:'.,

l,,i.'..,

,. . ., , ''..:; 5til,.i,
;-;:-tlii .ji,.,., ,.ic C(.rrSLir'.._, :i)- Art, 9 (:])]-. \r-C tercrli-trilor...
',
Statu] - Art. 8 (3)L. Y- teremilot...

4. Contractu1 de arendi i agriculturi gi


Contfactul de localiune tefenurilor.

Arenda - este contfactul incheiat intte


rt - ptoprietat, uzufructuaf sau alt
de terenuri 9i alte de alte bunuri agiicoie (arendator) _
prrt.
9i
:i:l.j ql
cu Privire la exploatafea_a_cestofa
"iia

duratj
determinata

!i':i9"f)
9'i 1
stabm
de d,r. Conform t.91,1
"oipi.1
frm art,2 L.arenda in agTicultuti - arenda in agriculturi - darea i
posesiune 9i flsil", pebazd, de contract,

pJati,, tetenurilor gi iltor bunuti agricol;'

'

"
,
.

fitati

detetminai, contra

Elementele conttactului:

Plata de arend , - art.916 , att, 17 t arenda in agricultut.;


ir, i;
i,. nlyr1 (intr-o cantitate de producere Sau intr-un
Pfocent de producere, i
specificui produc$ei tst ztr);
In i gi tur;
.;itl:j r;:-:i stal:i]iti de

rqi.
i

,,

i agfici tittl,,;l:

,.,,..rr- r-;rdi griut;

l'"

t ]''

"

-:

-''"'il;r

3. Contractul de Schimb gi Donalie


Contractul de Schimb - aft. 823

j'lr't]' ll()rma\/-

terenurilor.

Pn4ile i.t:tul de schimb au obliga;ia de-a transmite rt dteptul de


ptoprietate aupfa unui teren.
In cazul contfactului de schimb al terenurilof se aplici regulile de'vinzare
teIenurilor - att.824 :

,
,
"
,
,

- cumpitare

Autentificatinotarial;
Inregistrafea la oficiuI cadastral;
Categoriile de terenuri cate pot fi instri.inate;
Categotijle de subiecgi care intengioneazi, si schimbe terenutile.

Etc.

Contractul de donatie - aft. 27


prir. contlact de donatie, pafte (donator)
se obligi si, mrsi din contul
.,,,.,,, ',,]:,i :.:\l , , r.i 1r] i:1-:.:.,l :, ,..i.il.i_r,i,ii
lr ieJejla]tr,l nirti (dt.
,.. .,

__i,

-,,. , :i,.l.
/- '

t, i.:,.-rt.8r(..

,,..,-

,-'u.

....:,,

,:
""';*'"u"",;''

,,:.,,.,.,.r*..

',

,u..,.,;,;

:"

,]:-,--]

"i,v,'?-

:-""" JSLr' ll1) :,,,,-

Obiectul
. Art. 4 (2) L arenda in agriculturi;
, obiecte l tela$ilor de arendi

sunt bunutile l aflate in


ptoptietate public sau privat, cu excepEia celor icouse din ckcuitul civi1
sau tn pn\"lnta cirota,,prin lege, sunt stabfite alte interdic sau limit,ri.

brt.2 L atenda i gultuti include i giu de uri agricole


. mijloace fixe
. tefenuti cu destrnaEie agricol., l
. tefenuri din intravdanul localitijlot,'

.
'
,
,
"

tefenuri l f<lndului de rczrc,,


magini,
Utilaje,
instalafi destinate luctirilot agricole,
consb.1_1ctii, iqclusivconstructjilc: lridrotehnice;
-.

-,1,,-.!:.

l||

ai-.,

r,

-' r -.

,,,;

-,.

,, aces}lr.lr,

:,, ,_,_-

'

,'''.'

-,

-,: .;irui,ir^-..;

i
Il

Se deterzidPlata /fui de:

.
,
,
,
,

supfafayaterenului arendat,
bonitate,

Reliet

masura posibilitnEii de efectua lrrcr,rile i mod mecatizat,


alte caractetistici l tetenului; valoatea plantaEiilor multianuale
amplasate
eI,
dar u conytui mai uF cle 2/
an din pregut normativ al
terenului arendat.

5il

contractului

tdtrl (si fie ritr, uzuffuctuar, sau

si.

depni in posesj.e tegain)

rdgul.

l0

rmuI

frm rt. 8, 9 L arenda in agriculturi;

.
.
.

stabilit de prgr;
nu mai mic de un ;
maximum 30 ani;

pentfu plantagiile multe ul tefmcnul nu mai mic de 25


ani;
Termenul poate fi prelungit u utmtoiL.ele condigii:

Aviz i scds cu 30

zire d6,1 expirare;

Se inchei u contfact adiglona!

Dacdarendatorul u soliciti uuril la expirarea contfactlllui


acesta se consider,
inclreiat i [fu u an agricoI.
.:

Fo::tTla

r;

;\;t. iU, i1 L arenda i a8ricultuti;


]3

Conform t.7 L atenda i gtiult uudl atendate tui descdse. Elementele


acestea sunt:

. Terenurile agricole
) umirl cadasttal ai tetenului;

)
)
d)

g)
l,)

suprafala;
bonitatea;

modul de folosinli;
culturile pfemeIgatoate cu]tivate

teren i ultimii 5 ani gi ingra9amintele


olosite in acegti ani;
stafea terenuiui tlrt, neprelucrat,
cultivat etc.);
i-iilt,
::i,l.,:

tr-.lttcr-ial,: 9i

clltl,,

],

juridice;

c:cr-ctca par5ilol.

. Alte bunuri agticole


denumirea 9i destina;ia bunurilor;
) stafea thii;

anul frii,tii sau dfuii i


exploatate, termenul genetal gi
termenul cate famas de exploate

bunurilor;
d)

ftt ultimei reparali_i cutente gi


capitale;

x,a|oztea de piagi bunurilor;

condifljle de folosire;

g)

l,iciile mateliale 9i juddice:


l

, !

1,

.,,j,t

]lf,l
J.

12

Contractul de locagiune ,terenurilor


* parte (ocator) Se
y@LlllL.<' *U
Locatiunea
obliga si:
Sa dea celeilalte
PaILg OcaIoI, se oDI1ga
r (ocatar) u u
determinat individual in folosing temp oratt,sau in tri
gi posesiune
temPofat6,,iar acesta se obligi si pliteasc chirie . - aft.875

tmu]- maxim 99

F": -

obiectul

Elemente] contractului:
arri

4tt. 77

scris,, u tefmen mai mr de i se inregistrcaz,la

.- .876

terenurile aferente unitplot industriale care Sunt


sau in
pfoces de privatizare, tetenurile dcstinate constructiei, efc, Prlv^tlzate
toate cu excepEia
terenurilor agricole,

Plata chiriei - se ftu eaz\, itegtal

Condilii:
'' , ,,] ,: '.

'

sar,i 1

ccni,.;Tr rlestir:atir:j -

'll:,::t,

slrgirul perioadei

rt.

nr'. BS5

ta
lJ

Conttactl de atenda inceteaz in z1: .l L arenda in gdlt;


. expiri,tii termenului de di;
. declaterii nulifli acestuia;

.
,

rezi]ierii conttacnrlui;

in alte cazuri previzute de legisialia irl vigoare sau de contfact.


Rezilierea contra'ctului poate avea loc: lllt.14 L arenda i agricultuti,;

'

pfin acordul m al pa4ilor contlactante (in frmi scrisi);


d hotitire instantei i
ti, 1 ceteiea uneia dintre

rdtrl solicit,ddacd.4redayHl

'u

integistrat contractul

rdsl licit

'tefuza sa ia i arenda bunurile


' sclrirlibirt l11(jdul dt folosinga uujlr
aretrdatc fi consimgirninn:I

. irlirltirit stRren bulrtlr-ilor astfel


incit

dacd Aredatorl1

contjactafite:
/

.re{uza sa dea in arenda bunurile stipulate


in
contfact, u le-a transmis la timp ori face
imposibila exploatarea uurilr atelrdate;

,bunurile arendate, din motive nu depind


de
voinla sa, au ajuns intf-o stafe inutilrzabila;
;,. ;.._.,,..,,;,,....
.J .-_-._- __-. _,._-_ __
| ,.,:,
': il : i'],.
il:l jrl
il.i:tl.:,tcii :,ii.1, i]e
l:-,t,tllr.:ll. cste pli\/at de
:

::. ., " ,_ .
. iJi i'j.]..':', ,i;t.:, ;,l,:i'iiZui

'' ,..,,.ci;l; ,,,l

_r,..,.,,ct

.lc s.ibarcrlda fiii

corlsinr ;inrirrnrl arenda totului.

Titlul de autentificare
l

drepturilor de{intorix.or de teren

Titlul de autentifi:i.* eptului delinitorului


de truri esie eliberat de tr
rgl
administra{iei publice ilocaie
tru fi..ur" ,.r;;;;

2, procesul de legalizare drfurilr


delintorilor de tr decurge i mtrl
etape:

'

adoptarea deciziei de atribuire


terenului in baza proiectului de organizare
teritoriului
sau planului cadastral

aI terenului sau decizi izr-umrr

terenului
poprietate public in baza planului
cadastral aI terenului;
inregistrarea delintorilor de trri
i registrul cadastral al d{itri]r
de terenuri, ir
la atribuirea gratui
trril.

ain plopri""i" "ir" i lir titlului de


autentificare dreptului de{intorului
de tr;
imegistrarea trurilr gi drtrilr
sr acestora la rgl cadastral
teritorial in
registrul bunurilor imobile, cu bxceplia
trir, asup* rb..nurilor atribuite gratuit
din
proprietate public4 rr inregistiare
este sr la ftr

actiunilorjuridice.
elibereaz dlitrilr de terenuri
in temeiul deciziilor primriilor
municipiilor, r5l, satelor (mlr)
privind ut ibuir.. sectqrului de teren
in
folosin{ sau proprietate. '

3, Titlurile Se

'
'

;Hj,.|jr"l!o|r'}:

mifuIui se elibereaz itrridii


infiin{ate truril-

rimri satului tlri),,rIi


(municipiului) inTegistreazi de(intorii
de tri
baza dmilr'
firm
furil
sr
lr.
""

ot

2.

teren

, 28 alin (1), lit,0 Legii r. 1543 din


25.02.1998 iid dstrl rilr imobile
!.onfolm
"Igisftr dreptului s bbutui imobil
se face, ;;; ui b*u titlrilr de
uttifir dturilr dfitrlui de
tr 9i alte acte (adeverinle) privind drtil
r uli imobit, eliberate de autorit'file

publice abilite;,.
dul firrrir de competenJa consiliilor raionale
9i municipale }in
autentificarea turil detinatorilor
" t"r"';,;.
#i*'
cod:
de competenla
consiliilor stegti (comunale)
1,: tiir trilr gi .istrir ]r fr schimbarea
destina{iei; ttifir dreptuiiIor
frm t,

9 din

dlitril de trri.
ff;"i'*:,:::i:lli::::.1Y:":"]. firm drtril dlitrilr de teren sint: titlul de

il:i.s:;":*:,:,":y_::***;;";j5;;;;#i'i'ff :;:;;:1: j:
i*"":*:
;:":#Li::::,:":"y::li1"{;1.,;;;;;;"Jii:;:?[?:flfi
d" st " i r"J;J*;;;"{*'
l
:"*::::",
::
:*
_,::
l_:lli

truilr ritt publici statului.


"l'ii'#ffi

Regulamentul cu riir la mdl de trsmitr


in itt ri
r_',U "1r lr]o:{-gile r (rt p.irr H*a,t*a Gmlui Rc

Condi{ii de dlrr nulit{ii Titlurilor de autentificare


dreptului
d{itrului de tr
8, in rsul de declarare nulitgii Titlului
urmz
care efectuat lurril cadastrale qi r intocmeEte

fi atras gi, de regul, intreprinderea,


Planul cadastral (cauzaJucova vs rimri

Cricova, intervenient Gigr);


9, Motivele de dlrr nulitii Titlului pot
fi diverse: iilr drepturilor ter{ilor (vecinilor)
(cauza Jucova vs rimri ri, lntervenient
rigr;
Ghidighici, itrvit Glavarr); erol,ile comise in conlinutul"uu"u cb;;i; ,r. rimri
Titlului (dup suprafa!,
amplasamentlu lotului, gradul de bonitate etc.);
itrlr oompetenlei autorit}ii publice la
momentul emiterii deciziei de triuir; rril
admise inlplanul geometric al terenului
(schimbarea rlr de hotar) etc.;
.

10,

i cadrul mirii pricinilor de acest gen instan}a


poat;ispune msurile de asigurare
acliunii: suspendarea actului administratiu, int.rdi.li"
- i;fi;;;
itrzir
Jrrilrrd edificare imobilului
",i.*"rr-i,
loful
i
litigiu
etc.;

rr de hmr i judecat privind declararea


nulitatii Titlului irm z sse solutioneze
chestiunea privind rdir din Registrul rilr
imobile isrisilr numele fostului

1, In

rritr;

l2, ln cazul ulrii Deciziei su itlului, instanla poate


obliga autoritatea uli s lirz
Titlu nou, r uzi fi irrregistrat la .

Condi{ii de declarare nulitifii itlrilr de ttifi dreptului


qfitrli de tr
1.

Titlul de autentificare drepturului definltorului de tr poate fi declarat nul, i condiliile


stabilite de legislalie

2. condi}ie obligatorie dlrrii nulita}ii Titlului servegte dlrr nulit4ii Deciziei


autoritetii publice, i baza ri fost eiiberat Titlul ( Jucova vs primaria ri,
itit Grigr; cauza Vru vs Consiliului local Onilcani
);
3. Exist exemplu practic, cind Deoizia fost contestat separat in condiliile

Legii contenciosului

administrativ, ir ulterior, contestat gi valabilitatea Tilului irr condilii g"n.rul. de


contestare
actelor juridice (cauza Jidco vs rimri Chiqiniu, Fistic intervenient dri; cauzaDandara
vs rimri Codru, rti);

4. Contestarea Deciziei ( ait administrativ) qi Titlului presupune

atragerea in rs
dlitrli de Titlu (proprietarului) in calitate de itit.
5. rdur dlriii nutitlii Deciziei
9i Titlului rSu respectarea rdrii lil,
glmtt de Legea contenciosului administrativ;
6. Omiterea tmului de contetare aoEului administrativ constifuie temei pentru
respingerea,
tardiv6, cererii de hmr in judecattr (cauza Jidco vs rimri Chiginlu,
istic,
intevenient dri);
7, Declarara nulitirii Deciziei, 9i Titlului atrage dupi sine nulitatea ltr tranzacfii,
tncheiate
ulterior - vizr-umrr, donalie, schimb (cauza Jucova vs rimri
ri, intervenient
Grigorenco). Acest lucru poate fi realizat concomitent sau separat.

.;,'i;.,1,-"i,;-,;1.j1,;.,,,.;,i
, , ;iit, _1];j:,illl .,:' : _

J:

l
(')

.)

tr{

'.!

r.i

MoDICAm

in tiflril de ttifr 8 drhilt dfitrli de tr


smtr

rimrli

i
l

aj

,6

l,

:t(J

^,
J.

,=

<
d

(\i

llql

l,a -

q)

l.

<-

-F

lE

ffi
l3;
9

rl

,:(