Sunteți pe pagina 1din 118
ROMANIEI & PARTEA 1 is ‘Anul 182 OXVI) — Nr. 120 bis LEGI, DECRETE, NOTARARI SI ALTE ACTE Mari, 18 februarie 2014 2 MONFTORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA!, Nr. 120 bie/18.11.2014 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE! PUBLICE CENTRALE MINISTERUL DEZVOLTARI REGIONALE $I ADMINISTRATIE! PUBLICE ORDIN pentru aprobarea reglementirii tehnice ,,Ghid de proiectare ¢i executie privind protectia impotriva coroziunil, indicativ GP 121—2013") {n conformitate cu prevederie art. 10 gl art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1885 peivind calitatea In constructi, cu modificirle Luterlosre, ale srt. 2 alin. (8) gi (4) din Regulamentul privind tpurile de reglementsd tahnice gi de chaltulell aferenie actiitatl de reglementare In construcfil, urbanism, amensjarea terftorlulul gl habitat, aprobat prin Holfrares Tie ‘nr, 208/203, cu modificiile gl completsiile utteroare, ‘avidin vadere Proceeul-verbal de avzare nr. 6/2013 al Comtetulultehnlc de spectaltatd vr. 7— Construct idrotehnice gl hidroedititare, Procesul-verbal de avizare nr. 17/2013 al Comitetulul tehnic de specialitate sgt Cerinje funetionale pentu Cconstruchl gi fzica constructllor gi Procasul-verbal de avizare nr. 2/2013 al Comiletulul tehnic de coordonare generals, 1h tomelul art. 4 pet. II. 6) gl al art. 12 alin, (7) din Hotsrdrea Guvernutil nr. 1204 pelvind organtzarea #! funcionarea atiaiond Dazvahiel Ragiorale ol Acehiewatel Pion cx molcirta unease, Ay viceprim-ministrul, ministrul dezvoltiril regionale gi sdministratiel pub ‘emite prezentul ordin. Art. 1. — Se aproba reglementarea tehnic8 .Ghid de An. 4, — La.Geta intl in vigoare a prazentutil ordin, prolectsre gl executie privind protectis Impotriva coroziunil, Ordinul mini ‘transporturtior, constructilor gi turfsmulul indicatly GP 121—201S", structurata in doud partl dupa cum ne. 193/2005, sproberea tehnice ,Ghid de mee so ate malay GP T1106 publca in Mentor! Ohl 8) Parte | — Prolectares 9l executla protectiel impotrtva pul ‘coraziunil a constructilior din ofel, indicaty GP 121/1—2013", Ronaagiratee fr, 441 gi 441 bis din 25 mal 2005, sOrdhat prevazuts In anexe nr, Levies poker Holy pr hen rec sbomarer ppvaeone b) .Partea a Proecaree,exscuya 9! eplosaree fine sprcherea, Regione: shee Sxeoupe priiid protectia Tmpot . ies OMe ho ‘GE 053—048, publicat in Monitorul Oficial al Romaniel, P i2t 4 Le eee e |, nr. 428 1 428 bis din 20 mai 2008. e@ abroga el Ordnul ‘Art. 2, —Anexele nr. 1 9 2 fac parte itagranta dn prezentinetruul lucrarlior publice, transporturiior gi loculntel ordin. °Y’ w. 1.577/2002") prtind sprobsrea Reg) tehnice .Ghid AIT. 3. — Prazentul ordin' ge public In Monitor Oficig! al de prolectare, executle gl exploatare @ prolectilor anticorozive Romaniel, Partes |, {4 Intl tn vigoere le 90 de zle de legate ome indicat GP 072—20024 Igi publics, 2 Inceteazi p Vicepeim-ministru, vente met ‘Shhaideh Sevil, secretar de stat ‘Bucuregt, 10 lanuare 2014,” N27. 2 “Jorsnene 27004 wa past erg Odo Rrrh Paral ne ‘20 iB onde 2 Ho rr Ym cnt cde Ordre cer Romérial, Partaa ‘ame poner se pubtes gr ast Gorath etal ce caty rath Hapoel ce Caratae-Gezvolae Coan Usanen OSECRre ic MONITORUL OFICIAL AL ROMANIE!, PARTEA |, Nr. 120 bie/ 18.2014 Anexa nr T GHID DE PROTECTARE ST EXECUTIE PRIVIND PROTECTIA fMPOTRIVA COROZIUNT, indicativ GP 121 - 20130" PARTEA I - PROTECTAREA SI EXECUTIA PROTECTIEI iMPOTRIVA COROZIUNTI A CONSTRUCTIILGR DIN OTEL, indicativ GP 121/1 -2013

S-ar putea să vă placă și