Sunteți pe pagina 1din 7

FIA DISCIPLINEI

Anul universitar 2014-2015


1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia


de tiine
tiine Economice i Gestiunea Afacerilor
Contabilitate
Master
Auditul i controlul agenilor economici

2. Date despre disciplin


ACAE 21-4
2.1. Denumirea disciplinei Standarde Internaionale de Audit
2.2. Cod disciplin
ISA
2.3. Titularul activitii de curs
Conf.univ.dr. Socol Adela
2.4. Titularul activitii de seminar
Lect.univ.dr. Ivan Raluca
2.5. Anul de studiu
II 2.6. Semestrul
I
2.7. Tipul de
E
2.8. Regimul
O
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O
obligatorie, Op opional, F
facultativ)

3. Timpul total estimat


3.1. Numar ore pe
4
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de nvmnt
Distribuia fondului de timp
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri
Tutoriat
Examinri
Alte activiti .
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de nvmnt
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numrul de credite

144
56
200
8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum
4.2. de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului

Sal dotat cu tabl/videoproiector

2
28
ore
50
50
40
2
2
-

5.2. de desfurarea a seminarului/laboratorului Sal dotat cu tabl/videoproiector


6. Competene specifice acumulate
C1 Interpretarea critic-constructiv a fenomenelor auditului i controlului la
Competene profesionale

Competene transversale

nivelul agenilor economici i elaborarea de judeci de valoare argumentate;


C2 Capacitatea de organizare i exercitare de sarcini specifice controlului i
auditului intern;
C3 Capacitatea de organizare i exercitare de sarcini specifice auditului
financiar;
C7 Diversificarea i completarea cunotinelor financiare i contabile, abordarea
interdisciplinar a operaiunilor economice n vederea asigurrii posibilitii de a oferi
servicii de consultan n domeniul auditului i controlului agenilor economici;
CT1 Capacitatea de a lucra independent i/sau n echip, de a identifica soluii
pentru rezolvarea de probleme economice specifice auditului i controlului agenilor
economici;
CT2 Capacitatea de a identifica oportunitile de formare continu, inclusiv n
limbi de circulaie internaional;
CT3 Capacitatea de a valorifica eficient resursele i tehnicile de nv are pentru
propria dezvoltare;
CT4 Posibilitatea nscrierii n organisme profesionale din domeniul auditului
financiar.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al
Disciplina formeaz masteranzilor deprinderi i abiliti de utilizare a
disciplinei
instrumentarului teoretic specific Standardelor de Audit, n misiuni concrete de
audit intern i de audit financiar.
7.2 Obiectivele specifice
Disciplina contribuie la atingerea urmtoarelor competene cognitive, tehnice
sau profesionale i afectiv valorice:
- Capacitatea de a dezvolta raionamente i judecti de valoare referitoare la
necesitatea i rolul normalizrii i standardizrii auditului, pe plan naional
i internaional;
- Capacitatea de a discerne asupra importanei cerinelor etice n activitatea
de audit;
- Capacitatea de a identifica i atribui corect misiunilor de asigurare
Standardele Internaionale de Control al Calitii, Audit, Revizuire, Alte
Servicii de Asigurare i Servicii Conexe;
- Capacitatea de a identifica Standardele de Audit aplicabile diferitelor arii
tematice ale unei misiuni de audit;
- Capacitatea de a propune cele mai adecvate tehnici i proceduri aplicabile
ntr-o misiune de audit, pe baza standardelor relevante studiate;
- Capacitatea de a soluiona probleme specifice n cursul derulrii unei
misiuni de audit;
- Capacitatea de a participa la ntocmirea dosarelor de lucru n misiunile de
audit intern i financiar; identifica eventualele erori care pot influena
opinia ce urmeaz a fi exprimat; participa la elaborarea rapoartelor de
audit; lucra eficient n echipe de audit.

8. Coninuturi
8.1 Curs
1. Analiza sinoptic a proceselor de standardizare a auditului financiar
i a auditului intern pe plan internaional i naional. Rolul
organismelor profesionale n domeniu.
2. Cadrul general de standardizare a auditului intern. Repere na ionale
i internaionale- Camera Auditorilor Financiari din Romnia CAFR i
Institutul Auditorilor Interni IIA - Institute of Internal Auditors.

Metode de predare
Prelegere,
Conversaia
KWL video
Prelegere,
Conversaia
KWL video
Prelegere,
Conversaia
KWL video

3. Delimitri conceptuale privind misiunile de audit, revizuire, a altor


servicii de asigurare i servicii conexe, din perspectiva Consiliului
pentru Standarde Internaionale de Audit i Asigurare IAASB (sub
egida Federaiei Internaionale a Contabililor IFAC). Necesitatea
desfurrii activitilor conform Standardelor Internaionale de
Control al Calitii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare i
Servicii Conexe. Prezentarea ediiei 2012.
4. Conformitatea misiunilor de audit, revizuire, a altor servicii de Prelegere,
asigurare i servicii conexe cu cerinele etice ale Codului etic al Conversaia
KWL profesionitilor contabili (Codul etic), elaborat de IFAC.
5. Controlul calitii misiunilor de audit, conform ISQC 1 (Standardul
Internaional de Control al Calitii) i conform ISA 220. Inspeciile de
calitate desfurate de organizaia profesional naional CAFR.

euristic,
Suporturi
euristic,
Suporturi
euristic,
Suporturi

euristic,
Suporturi

Observaii
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

video
Prelegere,
2 ore
Conversaia euristic,
KWL - Suporturi
video

6. Caracterizarea principalelor Standarde Internaionale de Audit ISA


pe arii tematice ale unei misiuni de audit financiar. Stabilirea
obiectivelor i responsabilitilor n cadrul unei misiuni de audit.
Documentaia de audit. ISA 200, ISA 210, ISA 230, ISA 240, ISA 250,
ISA 260, ISA 265
7. Caracterizarea principalelor Standarde Internaionale de Audit ISA
pe arii tematice ale unei misiuni de audit financiar. Planificarea
auditului. ISA 300

Prelegere,
2 ore
Conversaia euristic,
KWL - Suporturi
video

8. Caracterizarea principalelor Standarde Internaionale de Audit ISA


pe arii tematice ale unei misiuni de audit financiar. Identificarea i
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ. ISA 315, ISA 320, ISA
330
9. Caracterizarea principalelor Standarde Internaionale de Audit ISA
pe arii tematice ale unei misiuni de audit financiar. Evaluarea
controlului intern ISA 402, ISA 450

Prelegere,
2 ore
Conversaia euristic,
KWL - Suporturi
video

10. Caracterizarea principalelor Standarde Internaionale de Audit ISA


pe arii tematice ale unei misiuni de audit financiar. Obinerea de probe
de audit. ISA 500, ISA 501, ISA 505, ISA 510, ISA 520, ISA 530, ISA
540, ISA 550, ISA 560, ISA 570, ISA 580
11. Caracterizarea principalelor Standarde Internaionale de Audit ISA

Prelegere,
2 ore
Conversaia euristic,
KWL - Suporturi
video

Prelegere,
Conversaia
KWL video
Prelegere,
Conversaia
KWL video
Prelegere,

euristic,
Suporturi
euristic,
Suporturi

2 ore

2 ore

2 ore

pe arii tematice ale unei misiuni de audit financiar. Concluziile


auditului i raportarea. Considerente speciale. ISA 700, ISA 705, ISA
706, ISA 710, ISA 720, ISA 800, ISA 805, ISA 810
12. Transpunerea Standardelor Internaionale de Audit n procedurile
i foile de lucru recomandate de Camera Auditorilor Financiari din
Romnia, conform Ghidului privind auditul calitii.
13. Prezentarea Declaraiilor Internaionale privind Practica de Audit
(IAPS) i a Standardelor Internaionale pentru Misiunile de Revizuire
(ISRE).
14. Prezentarea Standardelor Internaionale pentru Servicii Conexe
(ISRS). Exemple privind auditul proiectelor, conform ISRS 4400
Misiuni pe baza procedurilor convenite privind informaiile financiare.

Conversaia euristic,
KWL - Suporturi
video
Prelegere,
Conversaia
KWL video
Prelegere,
Conversaia
KWL video
Prelegere,
Conversaia
KWL video

euristic,
Suporturi
euristic,
Suporturi
euristic,
Suporturi

2 ore

2 ore

2 ore

8.2 Bibliografie
1) Briciu S., Socol A., Ivan R., Tamas A., Puan R., Topor D., Audit financiar. Suport de curs i seminar,
Seria Didactic a Universitii 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, 2013.
2) Bunget O., Audit financiar, Editura Mirton, Timioara, 2010.
3) Camera Auditorilor Financiari din Romnia CAFR, Ghid pentru un audit de calitate, Editura Irecson,
ediia 2012.
4) Dnescu T, Audit financiar convergene ntre teorie i practic, Editura Irecson, Bucureti, 2007.
5) Domnioru S., Audit statutar i comunicare financiar, Editura Economic, Bucureti, 2011.
6) IAASB Consiliul pentru Standarde Internaionale de Audit i Asigurare, Manual de reglementri
internaionale de control al calitii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare i servicii conexe , vol. I i
II, sug egida CAFR, 2013.
7) Popa I., Bunget O., Marcu N., Mihilescu I., Dumitrescu A., pan G., Dumitrescu D., Standarde
Generale de Audit, Editura Mirton, Timioara, 2011.
8) Socol A., Audit financiar. Audit bancar, Suport de curs i seminar, Seria Didactic a Universitii 1
Decembrie 1918 Alba Iulia, 2013.
9) Tamas A., Socol A., Audit of the Consolidated Financial Statements Intricate Aspects Based on
Romanian Regulatory Statements, Revista Finane - Provocrile viitorului, nr. 13, p. 51-59, 2011.
10) Briciu S., Socol A., Rof L., Contribuii la cunoaterea i implementarea unui model de evaluare a
riscului de audit, Revista Audit Financiar, editat de CAFR, nr. 6, p. 29-36, 2010.
11) Socol A., Significant Doubt about the Going Concern Assumption in Audit, Revista Annales Universitatis
Apulensis, Series Oeconomica, nr. 12, p. 291-300, 2010.
12) Socol A., Tamas A., The audit risk associated to the depreciation adjustments of the tangible assets
during the financial instability period, Revista Finane - Provocrile viitorului, nr. 10, p. 108-119, 2009.
13) Socol A., Materiality in the context of an audit between professional judgment and subjectivism, Anals
of the University of Petroani, Economics, vol. VIII, Part II, p. 209-217, 2008.
Seminar-laborator
1. Seminar organizatoric introductiv specificarea obiectivelor
seminarului i a modului de lucru.
Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr. 1 Analiza sinoptic a proceselor de
standardizare a auditului financiar i a auditului intern pe plan

Metode de predare

Observaii
organizatoric 2 ore

Seminar
introductiv specificarea
obiectivelor seminarului i a
modului de lucru.

internaional i naional. Rolul organismelor profesionale n


domeniu.
2. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr.2 Cadrul general de standardizare a
auditului intern. Repere naionale i internaionale- Camera
Auditorilor Financiari din Romnia CAFR i Institutul
Auditorilor Interni IIA - Institute of Internal Auditors.

Dezbaterea, clarificarea i
aprofundarea principalelor
idei prezentate la curs.

3. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei


prezentate la curs. temei nr.3 Delimitri conceptuale privind
misiunile de audit, revizuire, a altor servicii de asigurare i
servicii conexe, din perspectiva Consiliului pentru Standarde
Internaionale de Audit i Asigurare IAASB (sub egida
Federaiei Internaionale a Contabililor IFAC). Necesitatea
desfurrii activitilor conform Standardelor Internaionale de
Control al Calitii, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare i
Servicii Conexe. Prezentarea ediiei 2012
4. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr.4 Conformitatea misiunilor de audit,
revizuire, a altor servicii de asigurare i servicii conexe cu
cerinele etice ale Codului etic al profesionitilor contabili (Codul
etic), elaborat de IFAC.
5. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr 5 Controlul calitii misiunilor de
audit, conform ISQC 1 (Standardul Internaional de Control al
Calitii) i conform ISA 220. Inspeciile de calitate desfurate
de organizaia profesional naional CAFR.
6. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr 6 Caracterizarea principalelor
Standarde Internaionale de Audit ISA pe arii tematice ale unei
misiuni de audit financiar. Stabilirea obiectivelor i
responsabilitilor n cadrul unei misiuni de audit. Documentaia
de audit. ISA 200, ISA 210, ISA 230, ISA 240, ISA 250, ISA 260,
ISA 265.
7. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei

Idem

Se
recomand
studenilor
parcurgerea
prealabil a
suportului
de curs si a
materialelor
de studiu
recomandat
e pentru a
putea
interaciona
n
timpul
activittilor
Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

prezentate la curs. temei nr 7 Caracterizarea principalelor


Standarde Internaionale de Audit ISA pe arii tematice ale unei
misiuni de audit financiar. Planificarea auditului. ISA 300
8. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr 8. Caracterizarea principalelor
Standarde Internaionale de Audit ISA pe arii tematice ale unei
misiuni de audit financiar. Identificarea i evaluarea riscurilor
de denaturare semnificativ. ISA 315, ISA 320, ISA 330
9. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr 9 Caracterizarea principalelor
Standarde Internaionale de Audit ISA pe arii tematice ale unei
misiuni de audit financiar. Evaluarea controlului intern ISA 402,
ISA 450
10. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr. 10. Caracterizarea principalelor
Standarde Internaionale de Audit ISA pe arii tematice ale unei
misiuni de audit financiar. Obinerea de probe de audit. ISA 500,
ISA 501, ISA 505, ISA 510, ISA 520, ISA 530, ISA 540, ISA 550,
ISA 560, ISA 570, ISA 580
11. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr. 11. Caracterizarea principalelor
Standarde Internaionale de Audit ISA pe arii tematice ale unei
misiuni de audit financiar. Concluziile auditului i raportarea.
Considerente speciale. ISA 700, ISA 705, ISA 706, ISA 710, ISA
720, ISA 800, ISA 805, ISA 810
12. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr. 12. Transpunerea Standardelor
Internaionale de Audit n procedurile i foile de lucru
recomandate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia,
conform Ghidului privind auditul calitii.
13. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr. 13. Prezentarea Declaraiilor
Internaionale privind Practica de Audit (IAPS) i a
Standardelor Internaionale pentru Misiunile de Revizuire
(ISRE).
14. Dezbaterea, clarificarea i aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. temei nr. 14. Prezentarea Standardelor
Internaionale pentru Servicii Conexe (ISRS). Exemple privind
auditul proiectelor, conform ISRS 4400 Misiuni pe baza
procedurilor convenite privind informaiile financiare.

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Bibliografie
9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,
asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplinei i se pot recunoate valenele gnoseologice i metodologice, rezultate din difuzarea de informaii cu
caracter teoretic, ce pot contribui la resemnificarea rolului normalizrii i standardizrii n domeniul auditului,
n contextul demersurilor de cunoatere tiinific i cercetare a realitii economice. Caracterul pragmatic al
disciplinei, rezultat din activitatea de prezentare a Standardelor Internaionale de Control al Calitii, Audit,
Revizuire, Alte Servicii de Asigurare i Servicii Conexe, este n acord cu cerinele comunitii economicofinanciare contemporane.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs
10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3
Pondere din
nota final

Evaluare final notat de la


1 la 10, pe baza rezolvrii
subiectelor de examen
Verificare pe parcurs, prin
verificarea
si
notarea
proiectului realizat de fiecare
masterand.

Examen scris

80%

Fiecare masterand va primi o nota


in functie de urmatoarele criterii:
- Calitatea si atractivitatea
prezentrii
- Abordarea epistemologica si
metodologica a proiectului realizat
- Implicarea n dezbaterile legate de
expunerea proprie i a altor colegi
10.6 Standard minim de performan: obinerea notei finale 5

20%

Data completrii

Semntura titularului de curs

Semntura titularului de seminar

29.09.2014

...

Data avizrii n departament


..

Semntura director de departament


.