Sunteți pe pagina 1din 16

Centrul de ngrijire si

Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFRURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 1 din 16
Cod: P.O. 04

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dup caz, a


reviziei n cadrul editiei procedurii operationale

1.1.
1.2.
1.3

Elemente privind
responsabilii/
Operatiunea
1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Semntura
Numele si
prenumele
2

Functia

Data

2. Situatia editiilor si a reviziilor n cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia n
cadrul editiei
2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuit

2
x

Modalitatea reviziei
3

Data de la care se
aplic prevederile
editiei sau reviziei
editiei
4

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 2 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaz editia sau, dup caz, revizia din
cadrul editiei procedurii

1
3.1.

Scopul

Exemplar

difuzrii
2
Aplicare

nr.
3
1

3.2.

1
Aplicare

3.3.

1
Aplicare

3.4.

1
Aplicare

3.5.

1
Aplicare

3.6.
3.7.

Informare

3.8.

Arhivare

Evidenta

1
1
1

Compartiment

Funcia

4
Resurse umane

5
Contabil Sef

Comisie
concurs

Membrii
comisiei

Comisie
concurs

Secretar
comisie
concurs

Comisie
solutionare
contestaii

Membrii
comisiei

Comisie
solutionare
contestaii
Conducere
Resurse umane
Arhiv

Secretar
comisie
solutionare
contestaii
Director
Contabil Sef

Numele i

Data

prenumele
6

primirii
7

Semntura
8

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 3 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

4.Scopul si domeniul de aplicare


4.1 Stabileste modul de realizare a activittii privind organizarea si desfsurarea concursurilor de
angajare.
4.2 D asigurri cu privire la existenta documentatiei adecvate derulrii activittii.
4.3 Asigur continuitatea activittii, inclusiv n conditii de fluctuatie a personalului prin stabilirea
unor etape de derulare a activittii procedurate.
4.4 Procedura de fat se aplic la ocuparea posturilor vacante si temporar vacante de personal
contractual scoase la concurs.
4.5 Principalele activitti de care depind si/sau care depind de activitatea procedural o
reprezint ncadrarea pe posturile vacante, ntocmirea contractului individual de munca al
personalului si fisa postului.
4.6 Compartimentele furnizoare de date si/sau beneficiare de rezultatele activittii prcedurale
precum si compartimentele implicate n procesul activittii sunt comisia de concurs, comisia de
solutionare a contestatiilor si compartimentul resurse umane.
5.Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati n procedura operational
5.1.Procedur operational= prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pasilor care trbuie
urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat n vederea realizrii activittii, cu
privire la aspectul procesual.
5.2.Editie a unei proceduri operationale=form initial sau actualizat, dup caz, a unei
instructiuni interne, aprobat si difuzat.
5.3.Revizia n cadrul unei editii=actiunile de modificare, adugare, suprimare sau alte asemenea,
dup caz, a uneia sau mai multor componente ale unei editii a unei instructiuni interne, actiuni
care au fost aprobate si difuzate.
5.4 Abrevieri
P.O.-procedura operational;
C..A. Agnita- Centrul de ngrijire si Asistent Agnita
R.U.-resurse umane;

DGASPC Sibiu-Directia General de Asistent Social si Protectia Copilului Sibiu.

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 4 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

6. Documente de referin(reglementari) aplicabile activitaii procedurale

Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicat, cu modificrile si completrile ulterioare;


Legea nr.284/2012-Legea cadru privind salarizarea unitar a personalului platit din
fonduri publice;
OG nr.10/2009 privind nivelul salariilor de baz si a altor drepturi ale personalului din
sectorul bugetar;
HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor
contractuale si a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltitdin fonduri publice;
HG nr.500/2011-privind registrul general de evident a salariatilor.
7. Descrierea procedurii

7.1 Generalitati
7.1.1 Potrivit prevederilor art.1 din HG nr.286/2011, ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator unei functii contracuale se face prin concurs sau prin examen, n limita
posturilor vacante sau temporar vacante prevazute n statul de functtii.n cazul n care la
concursul organizat se prezint un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.
7.1.2 La concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa
persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cettenia romna si domiciliul n Romnia;
b) cunoaste limba romna ,scris si vorbit;
c)are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exercitiu;
e) are o stare de sntate corespunzatoare postului pentru care candideaz, atestat pe
baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie s au de unittile sanitare abilitate;

f) ndeplineste conditiile de studii si, dup caz, de vechime sau alte conditii specifice
potrivit cerintelor postului scos la concurs;

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 5 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibil
cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei n care a intervenit reabilitatea.
7.2 Lista i proveniena documentelor utilizate n aplicarea porcedurii
7.2.1. Anunt concurs se ntocmeste de ctre compartimentul RU din cadrul C..A. Agnita cu
aprobarea directorului centrului si va fi publicat pe site-ul propriu si al DGASPC Sibiu;
7.2.2. Bibliografie - se stabileste de compartimentul RU din cadrul C..A. Agnita si se va
publica pe site-ul propriu si al DGASPC Sibiu;
7.2.3.. Dispozitiile privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a
contestatiilor-se vor emite de ctre directorul C..A. Agnita
7.2.4. Dosarul de concurs-se depune de ctre concurenti la sediul C..A Agnita
7.2.5. Proces-verbal de selectie a dosarelor- se ntocmeste de ctre secretarul comisiei de
concurs;
7.2.6. List candidati admisi s participe la concurs- se ntocmeste de secretarul comisiei de
concurs si se afiseaz la sediul institutiei-Anexa 1;
7.2.7. Contestatie privind rezultatul selectiei dosarelor-se depune la secretarul comisiei de
solutionare a contestatiilor de candidatii nemultumiti;
7.2.8. Subiecte de concurs- se ntocmesc de comisia de concurs n ziua desfsurrii probei scrise
a concursului, contin baremul de notare si se semneaz de toti membrii comisiei;
7.2.9. Lucrare scris-se redecteaz de ctre concurenti ;
7.2.10. Borderou de predare lucrri-se ntocmeste de secretarul comisiei de concurs la
expirarea timpului alocat probei scrise-Anexa 2;
7.2.11. Fisa individual concurs-se ntocmeste pentru fiecare membru al comisiei de concurs n
vederea notrii fiecarui candidat-Anexa 3;
7.2.12. List rezultate proba scris-se ntocmeste de secretarul comisiei de concurs si se
afiseaz la sediul C..A Agnita;
7.2.13. Contestatie proba scris-se depune de candidatii nemultumiti de rezultatele probei
scrise;
7.2.14. Rezultat contestatie se ntocmeste de comisia de solutionare a contestatiilor;

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina6 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

7.2.15. Plan interviu-se ntocmeste de comisia de concurs pentru sustinerea interviului de ctre
candidatii declarati admisi la proba scris-Anexa 5;
7.2.16. List rezultate interviu -se ntocmeste de secretarul comisiei de concurs si se afiseaz
la sediul C..A Agnita-Anexa 6 ;
7.2.17. Contestatie interviu-se depune de candidatii nemultumiti de rezultatele probei ;
7.2.18. Rezultat contestatie se ntocmeste de comisia de solutionare a contestatiilor;
7.2.19. Raportul final al concursului ntocmit de comisia de concurs si cuprinde rezultatele
finale ale concursului pentru ocuparea functiei vacante sau temporar vacante-Anexa 7.
7.3. Modalitatea de lucru
7.3.1. Directorul C..A Agnita dispune scoaterea la concurs a posturilor vacante sau temporar
vacante prevazute n statul de functii al institutiei, prin solicitare si depunere documentatie la
DGASPC Sibiu n vederea obtinerii avizului.
7.3.2.Anuntul privind organizarea concursului pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant n cadrul C..A Agnita se public pe site-ul DGASPC Sibiu cu cel putin 30 de zile
lucrtoare nainte de data desfsurarii concursului.
7.3.3.Cu cel putin 15 zile lucrtoare nainte de data desfsurrii concursului , directorul C..A.
Agnita va emite dispozitiile privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare
a contestatiilor, fiecare avnd n componenta lor un presedinte , 2 membri si un
secretar.Secretarul comisiei de concurs si secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor nu au
calitatea de membri.
7.3.4. n termen de 10 zile lucrtoare de la data publicrii anuntului concurentii pot depune
dosarele la sediul institutiei.
7.3.5. Comisia de concurs procedeaz la selectia dosarelor depuse n maxim 3 zile lucrtoare de
la data expirrii termenului de depunere a dosarelor , ntocmind n acest sens un procesverbal.Lista cu candidatii declarati admisi s participe la concurs se va afisa la sediul institutiei
prin grija secretarului comisiei de concurs.
7.3.6. Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei dosarelor pot depune contestatie n maxim 2
zile lucrtoare de la data afisrii rezultatelor privind selectia dosarelor la comisia de solutionare a
contestatiilor.
7.3.7. Proba scris consta n redactarea unei lucrari.Comisia de concurs ntocmeste minimum 2
seturi de subiecte care vor fi semnate de ctre toti membrii comisiei si se nchid n plicuri siglate
care vor purta stampila institutiei.

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 7 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

7.3.8. nainte de nceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor si verificarea
identittii acestora.Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal sau care nu pot
face dovada identittii prin prezentarea actului de identitate sunt considerati absenti.
7.3.9.Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs n functie de gradul de dificultate si
de complexitate al subiectelor, nsa nu poate depsi 3 ore.
7.3.10.La ora stabilit pentru nceperea probei scrise, comisia de concurs prezint candidatilor
seturile de subiecte si invit un candidat s extrag un plic cu subiectele de concurs.
7.3.11. Candidatii vor redacta lucrarea pe seturile de hrtie asigurate de instiutie care vor purta
stampila C..A. Agnita pe fiecare fil.Prima fil, dupa ce candidatii si-au nscris numele n coltul
dreapa sus al paginii, se lipeste astfel nct s fie asigurat confidentialitatea datelor si se va
aplica stampila..n cazul n care exista un singur candidat nu este obligatorie sigilarea lucrrii.
7.3.12 La finalizarea lucrrii sau la expirarea timpului alocat probei scrise , candidatul are
obligatia s predea comisiei de concurs lucrarea si va semna borderoul de predare a lucrrii care
va cuprinde numrul de pagini redactate.
7.3.13.Pentru proba scris concurentii vor primi un punctaj de maxim 100 de puncte.
7.3.14.Anterior nceperii corectrii lucrrilor la proba scris, secretarul comisiei de concurs va
numerota fiecare lucrare, acestea corectndu-se siglate, exceptie facnd cazul n care exist un
singur candidat.
7.3.15. Fiecare membru al comisiei de concurs acord un punctaj pentru fiecare lucrare scris n
parte, ntocmindu-se n acest sens fisa individual de concurs
7.3.16.Acordarea punctajului pentru proba scris se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor
acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
7.3.17. n cazul n care pentru o lucrare se nregistreaza diferente mai mari de 10 puncte ntre
punctajele acordate de membrii comisiei de concurs, lucrarea se va recorecta de fiecare membru
n parte.
7.3.18.Lucrarile vor fi desigilate numai dup acordarea punctajului final si vor fi declarati
admisi la proba scris doar candidatii care au obtinut minim 50 de puncte.
7.3.19.Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea admis sau respins se
afiseaz la sediul C..A. Agnita astfel ncat s se asigure ramnerea a cel putin dou zile
lucratoare pna la sustinerea probei interviului.
7.3.20.Candidatii nemultumiti de rezultatele probei scrise pot face contestatie n termen de cel
mult 48 de ore de la data afisrii rezultatului.

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 8 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

7.3.21.Comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si va solutiona contestatia n termen de


maxim 24 de ore de la depunere si va afisa la sediul C..A. Agnita rezultatul prin grija
secretarului comisiei .
7.3.22.Comisia de concurs realizeaz planul de interviu si fiecare membru al comisiei poate
adresa ntrebri candidatului.
7.3.23.Secretarul comisiei de concurs consemneaz ntrebarile si rspunsurile date de candidati
la proba interviului.
7.3.24.Pentru interviu membrii comisiei de concurs acord individual punctajul, fiind declarati
admisi la proba interviului candidatii care au obtinut minim 50 de pucte.
7.3.25.Candidatii nemultumiti de rezultatele obtinute la interviu pot depune contestatie in
termen de cel mult 48 de ore de la data afisrii rezultatelor probei .
7.3.26.Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul C..A.
Agnita, imediat dup solutionarea contestatiilor.
7.3.27.Punctajul final al concursului se calculeaz ca medie artimetic a punctajelor obtinute de
candidati la proba scris si la interviu
7.3.28.Punctajele finale vor fi trecute , n ordine descresctoare, ntr-un tabel centralizator care
va cuprinde att punctajul obtinut la proba scris ct si punctajul obtinut la interviu de ctre
fiecare dintre candidati si va fi semnat pe fiecare pagin de fiecare dintre membrii comisiei de
concurs.
7.3.29.Rezultatele finale ale concursului vor fi afisate la sediul C..A Agnita, si va cuprinde
punctajul final obtinut de candidati la fiecare dintre probele sustinute precum si sintagma
admis sau respins.
7.3.30.Va fi declarat admis pentru ocuparea postului vacant sau temorar vacant, candidatul care a
obtinut cel mai mare punctaj dintre cei care au concurat, cu conditia s fi obtinut punctajul
minim necesar de 50 de puncte.
7.3.31.n cazul n care mai multi candidati au punctaje finale egale, are prioritate candidatul care
a obtinut cel mai mare punctaj la proba scris, iar dac egalitatea se mentine, cei aflati n aceast
situatie vor fi invitati la sustinerea unui nou interviu n urma cruia comisia de concurs va
decide asupra candidatului cstigtor.
7.3.32.Rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant se vor consemna n raportul final al concursului.

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1
Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 9 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

7.3.33.Candidatii declarati admisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau
temporar vacant se vor prezenta la post n termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
afisrii rezultatelor.
8.Anexe
Anexa 1
NR./

LISTA CUPRINZND REZULTATELE SELECTIEI DE DOSARE


Pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de ..........
desfsurat n data de ...............

Nr.crt.
1
2

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul

Presedinte :
Membrii :
Secretar :
Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1

PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 10 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

Anexa 2

BORDEROU
Cu lucrarea predat de candidati n urma sustinerii probei scrise la
concursul din data de ..........................
pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de .............. din cadrul
CA Agnita

Nr.crt. Numele si
prenumele
candidatului

Functia

Unitatea

Data predrii lucrrii si


semntura
Predat
Semntura
lucrare
:da(nr.de
pagini)

Secretar comisie:

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1

PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 11 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

FISA INDIVIDUAL
Pentru membrii comisiei de concurs

Anexa 3

Functia pentru care se organizeaz examenul : ......................-1 post


Numele si prenumele membrului n comisia de concurs:
I.INFORMATII PRIVIND SELECTIA DOSARELOR
Data selectiei dosarelor: ...............................
Numele si prenumele
candidatului

Functia

Unitatea

Rezultatul

1
2
II. INFORMATII PRIVIND PROBA SCRIS
Data desfsurrii probei scrise:.................................
Nr.lucrrii

Punctaj
subiectul 1

Punctaj
subiectul 2

Punctaj
subiectul 3

Punctaj
subiectul 4

Punctaj
subiectul 5

Numele si prenumele :

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1

TOTAL

PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 12 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

III. INFORMAII PRIVIND INTERVIUL


Data desfsurrii interviului .....................
Numele si prenumele
candidatului

Plan de interviu

Punctaj
acordat

1.abilitti si cunotine impuse de


funcie
2.capacitatea de analiz si sintez
3.motivatia candidatului
4.comportamentul n situatiile de
criz
5.initiativ si creativitate
SEMNTURA

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1

Total

PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 13 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1
Anexa 4

NR./

LISTA CUPRINZND REZULTATELE OBTINUTE DE CANDIDATI


LA PROBA SCRIS
Pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de....................
desfsurat n data de ................................
Nr.crt.

Numele si prenumele
candidatului

Functia

Unitatea

Rezultatul

Nota

1
2
Eventualele contestatii se pot depune pna n data de ..,ora..la sediul CA
Agnita, str.Mihai Viteazu, nr.15.
Presedinte comisie :
Membrii comisiei :
Secretar comisie :

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1

PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 14 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1

Anexa 5
PLAN DE INTERVIU
Pentru concursul pentru ocuparea postului vacant/temporar vacant de .........................................
n cadrul CIA Agnita din perioada ..................................
1.Sediul: CIA Agnita, str.Mihai Viteazu, nr.16-18
2.Functia pentru care se organizeaz concursul: ........................-1post pe perioad
nedeterminat/determinat
3.Data desfsurrii interviului: .................... ora ...................
4.Locul desfsurrii interviului:CIA Agnita, str.Mihai Viteazu, nr.16-18, jud.Sibiu
5.Continutul probei: n cadrul interviului vor fi testate abilittile si aptitudinile
candidatilor bazate pe:
5.1. Abilitti si cunostinte impuse de functie -maxim 20 puncte
5.2.Capacitatea de analiz si sintez
-maxim 20 puncte
5.3. Motivatia candidatului
-maxim 20 puncte
5.4. Comportament n situatii de criz
-maxim 20 puncte
5.5. Initiativ si creativitate
-maxim 20 puncte
6. Promovarea interviului:
obtinerea a minim 50 de puncte
7.Modalitatea de comunicare a planului de interviu : prin afisare la locul desfsurrii
interviului stabilit la punctul 4.
8.Modalitatea de comunicare a rezultatului obtinut de candidat la interviu: prin afisare
la locul desfsurrii interviului stabilit la punctul 4 n data de ...........................
9.Modalitatea de contestare : candidatul nemultumit de rezultatul obtinut poate formula
contestatie ,care se depune la sediul CIA Agnita, la comisia de solutionare a contestatiilor
n termen de 24 de ore de la data afisrii rezultatelor a probei de interviu.
Afisat azi ..................................de secretarul comisiei de concurs.
Presedintele comisiei:
Membrii comisiei
:
Secretar comisie:
Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1

PROCEDUR OPERAIONAL
PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 15 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1
Anexa 6

Nr.___________/_______________
LISTA CUPRINZND REZULTATELE OBINUTE DE CANDIDATI
LA INTERVIU
Pentru ocuparea postului vacant de ....................
desfsurat n data de ..................

Nr.crt.

Numele si prenumele
candidatului

Functia

Unitatea

Punctaj

Rezultat

1
2
Eventualele contestatii se pot depune pna n data de ..,ora..la sediul CIA
Agnita, str.Mihai Viteazu, nr.16-18.

Presedinte comisie :
Membrii comisiei :
Secretar comisie :

Centrul de ngrijire si
Asistent Agnita

PROCEDUR OPERATIONAL

Ediia: 1
Nr.de ex.: 1

PRIVIND MODALITATEA DE
ORGANIZARE SI
DESFSURARE A
CONCURSURILOR DE
ANGAJARE

Revizia: Nr.de ex. : -

Pagina 16 din 16
Cod: P.O.04

Exemplar nr.: 1
Anexa7

Nr._____________/________________

Rezultatul final obtinut de candidat la concursul organizat


pentru postul de ...................... din data de .......................

Nr.c
rt.
1
2
3

Numele si prenumele
candidatului

Comisia de concurs:
PresedinteMembrii
Secretar-

Functia

Punctaj
proba scris

Punctaj
interviu

Punctaj final

Rezultat
final