Sunteți pe pagina 1din 25

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?

DocumentId=133744

1 din 25

HOT RRE nr. 717 din 14 iulie 2010 pentru modificarea i


completarea Hot rrii Guvernului nr. 363/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investi'ii
finan'ate din fonduri publice
n temeiul art. 108 din Constitu ia Romniei, republicat ,
Guvernul Romniei adopt prezenta hot rre.

Articol unic
Hot rrea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investi ii finan ate din fonduri publice, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, se modific )i se completeaz dup cum
urmeaz :
1. La articolul 1, alineatul (2) se modific )i va avea urm torul cuprins:
"(2) Se aprob standardele de cost, prev zute n anexa nr. 1, al c ror con inut este
prev zut n anexele nr. 2.1-2.18."
2. Articolul 5 se modific )i va avea urm torul cuprins:
"Art. 5
Anexele nr. 1 )i 2.1-2.18 fac parte integrant din prezenta hot rre."
3. Anexa nr. 1 se modific )i se nlocuie)te cu anexa nr. 1, care face parte integrant
din prezenta hot rre.
4. Dup anexa nr. 2.15 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 2.16-2.18, al c ror
con inut este prev zut n anexele nr. 2-4, care fac parte integrant din prezenta
hot rre.
-****PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaz :
Ministrul dezvolt rii regionale )i turismului,
Elena Gabriela Udrea
p. Ministrul administra iei )i internelor,
Mihai Capr ,
secretar de stat
Ministrul finan elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl descu

ANEXA Nr. 1: LISTA standardelor de cost


(- Anexa nr. 1 la Hot rrea Guvernului nr. 363/2010)
Elaboratorul

1.

Ministrul
Dezvolt rii
Regionale )i
Turismului

1.
2.
3.
4.

Denumirea standardului
Sal de sport )colar nivel competi ional
Centru cultural
Bloc de locuin e pentru tineri
Reabilitare termic anvelop bloc de locuin e
Modernizare drum comunal clasa tehnic V
Reabilitare drum jude ean clasa tehnic III - V
Modernizare drum jude ean clasa tehnic III - V
Sistem centralizat de alimentare cu ap n mediul
rural
Reabilitare drum forestier principal
Reabilitare drum forestier secundar
Reabilitare drum forestier magistral
Drum forestier secundar

SCOST-01/MMP
SCOST-02/MMP
SCOST-03/MMP
SCOST-04/MMP

1.

Bcoal

SCOST-01/MEdCTS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

3.

4.

Ministerul
Mediului )i
P durilor

Indicativul
SCOST-01/MDRT
SCOST-02/MDRT
SCOST-03/MDRT
SCOST-04/MDRT
SCOST-05/MDRT
SCOST-06/MDRT
SCOST-07/MDRT
SCOST-08/MDRT

Ministerul
Educa iei,
Cercet rii,
Tineretului )i
Sportului

2.

Gr dini

3.

C min studen esc

SCOST-03/MEdCTS

Ministerul
S n t ii

1.
2.

Spital regional de urgen


Spital jude ean de urgen

SCOST-01/MS
SCOST-02/MS

cu 8 s li de clas
cu 4 s li de grup

SCOST-02/MEdCTS

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

2 din 25

5.

Ministerul
Agriculturii )i
Dezvolt rii Rurale

1.

Canale de iriga ii impermeabilizare

SCOST-01/MADR

ANEXA Nr. 2:
( - Anexa nr. 2.16 la Hot rrea Guvernului nr. 363/2010)
MINISTERUL DEZVOLTDRII
REGIONALE BI TURISMULUI

REABILITARE DRUM JUDEFEAN CLASA TEHNICD III


-V
STANDARD DE COST

Indicativ: SCOST-06/MDRT

CAPITOLUL I: Preambul
Standardul de cost constituie document de referin , cu rol de ghidare n promovarea
obiectivelor de investi ii finan ate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru
investi ia de baz " din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investi ii )i lucr ri de interven ii, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice
aferente investi iilor publice, precum )i a structurii )i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investi ii )i lucr ri de interven ii.
La stabilirea costului investi iei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada
2008-2009;
- costul investi iei de baz rezultat din rularea listelor cu cantit i pe categorii de
lucr ri n pre uri ianuarie 2010.

CAPITOLUL II: Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finan area programelor de
investi ii n condi ii de eficien economic ;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi ii similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin ;
c) ghidare n analiza ofertelor de c tre membrii comisiilor de evaluare n vederea
adjudec rii contractelor privind execu ia lucr rilor de construc ii pentru realizarea
obiectivelor de investi ii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin .
Prezentul standard se adreseaz
)i operatorilor economici pentru elaborarea
ofertelor n vederea contract rii lucr rilor de construc ii.

CAPITOLUL III: Obiectiv de referin'


SUBCAPITOLUL III1: Prezentare general
Prezentul standard se refer la reabilitarea unui kilometru de drum jude ean prin
ranforsare.
Standardul se refer numai la lucr rile care sunt continue pe lungimea unui
kilometru de drum, )i anume structura rutier
pe partea carosabil
)i pe
acostamente, precum )i )an urile de pe ambele p r i ale drumului.
Standardul nu se refer la celelalte categorii de lucr ri care intr n componen a
unui drum, dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: pode e, poduri,
semnaliz ri, ziduri de sprijin etc.
Scopul reabilit rii:
- asigurarea conexiunii cu re eaua de drumuri na ionale )i cea de drumuri comunale
sau de interes local;
- facilitarea leg turilor dintre centrele urbane din jude )i celelalte localit i;
- economisirea timpului )i a carburan ilor;
- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
- mbun t irea capacit ii portante;
- reducerea gradului de poluare a mediului.

SUBCAPITOLUL III2: Date tehnice


n situa ia existent drumul are urm toarea configura ie geometric )i caracteristici
tehnice:
- l ime parte carosabil : 2 x 3,0 m;
- l ime acostament: 2 x 1,0 m;
- l ime platform : 8,0 m;
- structur rutier :

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

3 din 25

5-6 cm straturi asfaltice;


20-30 cm funda ie din material granular: piatr spart )i balast.
Situa ia proiectat urm re)te:
- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum
de clasa tehnic III, IV sau V, n func ie de nivelul traficului;
- realizarea unei suprafe e de rulare cu planeitate corespunz toare;
- sporirea capacit ii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;
- suprapunerea traseului peste traseul existent.
Situa ia proiectat prevede:
- l ime parte carosabil : 2 x 3,0 m;
- l ime acostament: 2 x 1,0 m;
- l ime platform : 8,0 m;
- pant transversal a p r ii carosabile 2,5% repartizat simetric fa
de axa
drumului;
- pant transversal a acostamentelor 4%;
- clas de trafic greu: nivel de trafic de 0,3-1,0 m.o.s. (milioane osii standard - 11.5
tone);
- structur rutier :
frezarea stratului asfaltic pe grosime de cca. 6 cm;
completarea funda iei existente cu piatr spart pe grosime medie de 20 cm;
amorsare cu emulsie bituminoas 0,9 kg/m2;
strat de leg tur din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus
2 cm pentru reprofilare;
strat de uzur din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;
- )an uri sec iune natural 50% )i sec iune pereat 50%.

SUBCAPITOLUL III3: Caracteristici esen'iale de calcul


Denumirea
Categoria de importan
Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construc iei, aprobat prin
Hot rrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n construc ii, cu modific rile ulterioare
Clasa tehnic
Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
Zona climatic
STAS 1709/1-90
Tipul de p mnt
STAS 1709/1-90
Adncime de nghe
STAS 1709/1-90
Teren de fundare
STAS 2914-84

Clasa/Nivelul de
performan
C - normal

III - V
II
P3
80 cm
Simbol 2
Calitate bun

SUBCAPITOLUL III4: Planuri i sec'iuni caracteristice


- Sec iune transversal
REABILITARE PRIN RANFORSAREA STRUCTURII RUTIERE EXISTENTE

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

4 din 25

CAPITOLUL IV: Cost investi'ie de baz


SUBCAPITOLUL IV1: Cost unitar
(1) Tabel IV.1 (valori de referin
Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

4. Cheltuieli pentru investi ia de baz , din care:


4.1.
Lucr ri de drumuri
4.1.1. Sistem rutier
4.1.2. Ban uri
4.2.
Montaj utilaje tehnologice
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice )i func ionale cu montaj
4.4.
Utilaje f r montaj )i echipamente de transport
4.5.
Dot ri
4.6.
Active necorporale
Investi ie de baz - cost unitar

Cost unitar (exclusiv TVA)


lei/km
euro*)/km
1.150.191
927.931
222.260
1.150.191

273.855
220.936
52.919
273.855

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
(2) Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje )i transport: pre urile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper : salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Na ional
de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribu ii asupra salariilor pe care le suport angajatorul )i le include n
costuri:
- C.A.S, C.A.S.S., ajutor )omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare
conform Legii bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
- pentru accidentele de munc , boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc )i boli profesionale,
republicat ;
- pentru cheltuieli indirecte )i profit: procentul de 10% )i, respectiv, de 5%;
- pentru distan a de transport:
- transport materiale 25 km;
- transport p mnt 10 km.
(3) NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urm toarelor capitole din
structura devizului general al investi iei, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.
28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru ob inerea )i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare )i asisten tehnic ;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice )i teste )i predare la beneficiar.

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

5 din 25

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urm toarele


capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n
considerare urm toarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente,
astfel:
a) proiectare )i inginerie:
b) consultan :
c) asisten tehnic :
d) organizare de )antier:
e) cheltuieli diverse )i neprev zute:

3,0% din valoarea investi iei de baz ;


1,0% din valoarea investi iei de baz ;
1,5% din valoarea investi iei de baz ;
2,5%;
10,0%.

Valoarea cheltuielilor prev zute la lit. d) )i e) se stabile)te conform prevederilor


anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investi ii )i lucr ri de interven ii" la Hot rrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Cre)terea costului unitar datorat , n principal, influen ei zonei climatice de
calcul al amplasamentului investi iei, precum )i/sau caracteristicilor geomorfologice
ale terenului de fundare, diferite fa de caracteristicile investi iei de referin , se
justific distinct n documenta ia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai investi iei.

ANEXA Nr. 3:
( - Anexa nr. 2.17 la Hot rrea Guvernului nr. 363/2010)
MINISTERUL DEZVOLTDRII
REGIONALE BI TURISMULUI

REABILITARE DRUM JUDEFEAN CLASA TEHNICD III


-V
STANDARD DE COST

Indicativ: SCOST-07/MDRT

CAPITOLUL I: Preambul
Standardul de cost constituie document de referin , cu rol de ghidare n promovarea
obiectivelor de investi ii finan ate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru
investi ia de baz " din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investi ii )i lucr ri de interven ii, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice
aferente investi iilor publice, precum )i a structurii )i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investi ii )i lucr ri de interven ii.
La stabilirea costului investi iei de baz s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada
2008-2009;
- costul investi iei de baz rezultat din rularea listelor cu cantit i pe categorii de
lucr ri n pre uri ianuarie 2010.

CAPITOLUL II: Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finan area programelor de
investi ii n condi ii de eficien economic ;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi ii similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin ;
c) ghidare n analiza ofertelor de c tre membrii comisiilor de evaluare n vederea
adjudec rii contractelor privind execu ia lucr rilor de construc ii pentru realizarea
obiectivelor de investi ii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin .
Prezentul standard se adreseaz
)i operatorilor economici pentru elaborarea
ofertelor n vederea contract rii lucr rilor de construc ii.

CAPITOLUL III: Obiectiv de referin'


SUBCAPITOLUL III1: Prezentare general
Prezentul standard se refer la modernizarea unui kilometru de drum jude ean prin
refacerea structurii rutiere.
Standardul se refer numai la lucr rile care sunt continue pe lungimea unui
kilometru de drum, )i anume structura rutier
pe partea carosabil
)i pe
acostamente, precum )i )an urile de pe ambele p r i ale drumului.
Standardul nu se refer la celelalte categorii de lucr ri care intr n componen a
unui drum dar nu sunt continue pe fiecare kilometru, de exemplu: pode e, poduri,
semnaliz ri, ziduri de sprijin etc.
Scopul moderniz rii:
- asigurarea conexiunii cu re eaua de drumuri na ionale )i cea de drumuri comunale

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

6 din 25

sau de interes local;


- facilitarea leg turilor ntre centrele urbane din jude )i celelalte localit
- economisirea timpului )i a carburan ilor;
- reducerea costurilor de operare a autovehiculelor;
- mbun t irea capacit ii portante;
- reducerea gradului de poluare a mediului.

i;

SUBCAPITOLUL III2: Date tehnice


n situa ia existent drumul are urm toarea configura ie geometric )i caracteristici
tehnice:
- l ime parte carosabil : 2 x 3,0 m;
- l ime acostamente: 2 x 1,0 m;
- l ime platform : 8,0 m;
- structur rutier :
10-20 cm mpietruire din material granular: piatr spart )i balast.
Situa ia proiectat urm re)te:
- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum
de clasa tehnic III, IV sau V, n func ie de nivelul traficului;
- realizarea unei suprafe e de rulare cu planeitate corespunz toare;
- sporirea capacit ii portante pentru a corespunde nivelului de trafic;
- suprapunerea traseului peste traseul existent.
Situa ia proiectat prevede:
- l ime parte carosabil : 2 x 3,0 m;
- l ime acostamente: 2 x 1,0 m;
- l ime platform : 8,0 m;
- pant transversal a p r ii carosabile 2,5% repartizat simetric fa
de axa
drumului;
- pant transversal a acostamentelor 4%;
- clas de trafic foarte greu: nivel de trafic de 1,0-3,0 m.o.s. (milioane osii standard
- 11.5 tone);
- structur rutier :
excavarea )i evacuarea mpietruirii existente pe grosime de 20 cm (partea infestat
cu p mnt);
a)ternerea unui strat separator din geotextil;
strat inferior de funda ie din balast cu grosime de 30 cm;
strat superior de funda ie din piatr spart cu grosime de 25 cm;
amorsare cu emulsie bituminoas 0,9 kg/m2;
strat de leg tur din beton asfaltic deschis (binder) cu grosime de 7 cm BAD 25 plus
2 cm pentru reprofilare;
strat de uzur din beton asfaltic cu grosime de 5 cm BA 16;
- )an uri sec iune natural 50% )i sec iune pereat 50%.

SUBCAPITOLUL III3: Caracteristici esen'iale de calcul


Denumirea
Categoria de importan
Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construc iei, aprobat prin
Hot rrea Guvernului nr. 766/1997, cu modific rile )i complet rile ulterioare
Clasa tehnic
Ordinul ministrului transporturilor nr. 46/1998
Zona climatic
STAS 1709/1-90
Tipul de p mnt
STAS 1709/1-90
Adncime de nghe
STAS 1709/1-90
Teren de fundare
STAS 2914-84

Clasa/Nivelul de
performan
C - normal
III - V
II
P3
80 cm
Simbol 2
Calitate bun

SUBCAPITOLUL III4: Planuri i sec'iuni caracteristice


- Sec iune transversal
MODERNIZAREA UNUI DRUM JUDEFEAN MPIETRUIT

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

7 din 25

CAPITOLUL IV: Cost investi'ie de baz


SUBCAPITOLUL IV1: Cost unitar
(1) Tabel IV.1 (valori de referin
Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

4. Cheltuieli pentru investi ia de baz , din care:


4.1.
Lucr ri de drumuri
4.1.1. Sistem rutier
4.1.2. Ban uri
4.2.
Montaj utilaje tehnologice
4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice )i func ionale cu montaj
4.4.
Utilaje f r montaj )i echipamente de transport
4.5.
Dot ri
4.6.
Active necorporale
Investi ie de baz - cost unitar

Cost unitar (exclusiv TVA)


lei/km
euro*)/km
1.397.894
1.175.634
222.260
1.397.894

332.832
279.913
52.919
332.832

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
(2) Precizare
La stabilirea costului s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje )i transport: pre urile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper : salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Na ional
de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribu ii asupra salariilor pe care le suport angajatorul )i le include n
costuri:
- C.A.S., C.A.S.S., ajutor )omaj, C.C.I., Fond de garantare: cotele n vigoare
conform Legii nr. 12/2010;
- pentru accidentele de munc , boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii
nr. 346/2002, republicat ;
- pentru cheltuieli indirecte )i profit: procentul de 10% )i, respectiv, de 5%;
- pentru distan a de transport:
- transport materiale 25 km;
- transport p mnt 10 km;
(3) NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urm toarelor capitole din
structura devizului general al investi iei, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.
28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru ob inerea )i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare )i asisten tehnic ;
- cap. 5 - Alte cheltuieli;
- cap. 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice )i teste )i predare la beneficiar.

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

8 din 25

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urm toarele


capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n
considerare urm toarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente,
astfel:
a) proiectare )i inginerie:
b) consultan :
c) asisten tehnic :
d) organizare de )antier:
e) cheltuieli diverse )i neprev zute:

3,0% din valoarea investi iei de baz ;


1,0% din valoarea investi iei de baz ;
1,5% din valoarea investi iei de baz ;
2,5%;
10,0%.

Valoarea cheltuielilor prev zute la lit. d) )i e) se stabile)te conform prevederilor


anexei nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investi ii )i lucr ri de interven ii" la Hot rrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Cre)terea costului unitar datorat , n principal, influen ei zonei climatice de
calcul al amplasamentului investi iei, precum )i/sau caracteristicilor geomorfologice
ale terenului de fundare, diferite fa de caracteristicile investi iei de referin , se
justific distinct n documenta ia pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai investi iei.

ANEXA Nr. 4:
( - Anexa nr. 2.18 la Hot rrea Guvernului nr. 363/2010)
MINISTERUL DEZVOLTDRII
REGIONALE BI TURISMULUI

SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APD N


MEDIUL RURAL
STANDARD DE COST

Indicativ: SCOST-08/MDRT

CAPITOLUL I: Preambul
Standardul de cost constituie document de referin , cu rol de ghidare n promovarea
obiectivelor de investi ii finan ate din fonduri publice.
Standardul de cost se refer la cheltuielile cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru
investi ia de baz " )i cap. 6 "Cheltuieli pentru probe tehnologice )i teste )i predare la
beneficiar" din Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investi ii )i lucr ri de interven ii, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente
investi iilor publice, precum )i a structurii )i metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investi ii )i lucr ri de interven ii.
La stabilirea costului investi iei s-au avut n vedere:
- analiza dispersiei costurilor unitare la obiective similare contractate n perioada
2000-2009;
- costul investi iei rezultat din rularea listelor cu cantit i pe categorii de lucr ri n
pre uri ianuarie 2010.

CAPITOLUL II: Domeniu de aplicare


Prezentul standard se adreseaz ordonatorilor de credite pentru:
a) fundamentarea necesarului de fonduri publice pentru finan area programelor de
investi ii n condi ii de eficien economic ;
b) fundamentarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investi ii similare
din punct de vedere tehnic obiectivului de referin ;
c) ghidare n analiza ofertelor de c tre membrii comisiilor de evaluare n vederea
adjudec rii contractelor privind execu ia lucr rilor de construc ii pentru realizarea
obiectivelor de investi ii, similare din punct de vedere tehnic obiectivului de referin .
Prezentul standard se adreseaz
)i operatorilor economici pentru elaborarea
ofertelor n vederea contract rii lucr rilor de construc ii.

CAPITOLUL III: Obiectiv de referin'


SUBCAPITOLUL III1: Prezentare general
Sistem centralizat de alimentare cu ap n mediul rural, cuprinznd n cadrul
obiectivului de investi ii totalitatea obiectelor, construc iilor )i instala iilor care
asigur alimentarea cu ap , cu respectarea tuturor cerin elor ce privesc calitatea
apei din perspectiva aplic rii normelor europene.
Proiectarea )i execu ia unui sistem de alimentare cu ap sunt condi ionate de o
multitudine de condi ii:
- caracteristicile geomorfologice ale terenului, formele de relief )i clima;
- structura )i capacitatea surselor de ap (caracteristicile )i debitele capabile ale
apelor subterane sau ale apelor de suprafa , dac acestea constituie surse de ap ) )i

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

9 din 25

calitatea apei brute din punct de vedere al nc rc rii bacteriologice )i fizico-chimice;


- num rul de locuitori deservi i de sistemul de alimentare cu ap ;
- gradul de dispersie sau concentrare a popula iei din localit ile beneficiare;
- condi iile economico-sociale de dezvoltare a localit ilor n urm torii 20 de ani;
- perioada de utilizare a sistemelor de alimentare cu ap avut n vedere, n raport
cu perspectiva de dezvoltare a localit ii (30-40 de ani).
Toate aceste condi ii determin diferen e n privin a schemei tehnologice adoptate )i
a structurii construc iilor )i instala iilor. La acestea se adaug
diversitatea
materialelor, construc iilor )i instala iilor, ce necesit a fi corelate cu condi iile
concrete de amplasament. Diversitatea acestor situa ii concrete implic nu numai
concep ii de proiectare adecvate, ci )i costuri diferite.
n condi iile de mai sus, n prezentul standard a fost preluat o schem general
complet cuprinznd toate componentele tehnice )i tehnologice ce pot ap rea n
cadrul unui sistem de alimentare cu ap n mediul rural, detaliindu-se distinct
elementele de cost pentru fiecare dintre acestea pe baz de costuri unitare, urmnd
ca n aplicarea concret s fie preluate n concep ia de proiectare numai construc iile
)i instala iile necesare, potrivit condi iilor specifice din fiecare amplasament.

SUBCAPITOLUL III2: Date tehnice i costuri unitare


Un sistem de alimentare cu ap a unei localit i rurale cuprinde urm toarele
componente:
- frontul de captare a apei, inclusiv instala iile de pompare pn la sta ia de
clorinare;
- aduc iunea de la frontul de captare pn la sta ia de clorinare;
- sta ia de clorinare a apei, inclusiv instala ia hidraulic de racordare la rezervor;
- sta iile de tratare a apei (deferizare, demanganizare, denitrificare, reducere a
amoniacului, desalinizare )i mineralizare, degazeificare )i alte tratamente);
- rezervorul de nmagazinare a apei potabile;
- sta iile de pompare )i repompare ntre componentele tehnologice )i de la acestea
n re elele de distribu ie;
- re elele de distribu ie;
- anexele administrative )i mprejmuirile.
Frontul de captare, aduc iunea, sta ia de clorinare, rezervorul, sta iile de pompare )i
repompare, re eaua de distribu ie a apei, anexele administrative )i mprejmuirile
reprezint componente comune )i obligatorii ale tuturor sistemelor de alimentare cu
ap proiectate n mediul rural.
Sta iile de tratare a apei sunt concludent diferen iate n func ie de situa iile concrete
)i se constituie componente ale sistemelor de alimentare cu ap proiectate n mediul
rural, numai n m sura n care acestea necesit corectarea componen ei chimice a
apei pentru a corespunde prevederilor legale )i normelor europene.
ntr-o alt structur de sistem, cu excep ia frontului de captare, a aduc iunii )i a
re elei de distribu ie, toate celelalte componente ale sistemelor de alimentare cu ap
constituie "gospod ria de ap ".

SEC>IUNEA 1: III.2.1. Front de captare


Fronturile de captare pot fi capt ri subterane )i capt ri de suprafa .
Func ia tehnologic a capt rilor subterane sau de suprafa n cadrul sistemelor de
alimentare cu ap este asigurarea debitului maxim zilnic necesar pentru sistem
(Qnec =1,2 Qmax zi, exprimat n l/s).

SUBSEC>IUNEA 1: III.2.1.1
Capt rile subterane se realizeaz prin pu uri forate de mic adncime (pn la 20
m), de adncime medie (ntre 20 )i 50 m) )i de mare adncime (peste 50 m).
Unitatea de m sur a capt rii subterane prin pu uri forate este metrul liniar de
foraj.
La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urm toarele cheltuieli pentru
execu ia capt rii subterane, raportate la unitatea de m sur :
- cheltuielile de transport, montaj, punere n oper , dezasamblare dup foraj )i
transport n baz a instala iilor de foraj, la o distan medie de 50 km;
- lucr rile de forare-etan)are;
- tuburile de c m )uial a forajului;
- pompele submersibile, inclusiv instala iile electrice aferente;

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

10 din 25

- componentele de racorduri hidraulice pn la conducta de captare a frontului;


- instala iile electrice aferente pn la tabloul electric de separa ie;
- cabina fiec rui pu forat, inclusiv tabloul electric de separa ie;
- racordurile, fitingurile, arm turile, debitmetrele, alte aparate de m sur )i
control )i orice alte lucr ri aferente func ionalit ii frontului de captare;
- mprejmuirile terenului de protec ie sanitar , por i )i alei de acces.
Perimetrul frontului de captare se limiteaz la conducta de colectare a frontului.
Tabel III.2.1.1 (valori informative)
Cost unitar (exclusiv TVA)
Pu uri forate de mic adncime
(pn la 20 m)
lei/m.l. foraj
euro*)/m.l. foraj
8.249
1.964
4.952
1.179

Pu uri forate de medie adncime


(20 - 50 m)
lei/m.l. foraj
euro*)/m.l. foraj
4.952
1.179
2.860
681

Pu uri forate de mare adncime


(peste 50 m)
lei/m.l. foraj
euro*)/m.l. foraj
2.860
681
2.722
648

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).

SUBSEC>IUNEA 2: III.2.1.2
Capt rile de suprafa
pot fi capt ri de izvoare, drenuri laterale din cursuri de
ap , capt ri de ap direct din malul rurilor, capt ri prin chesoane.
Unitatea de m sur pentru capt rile de suprafa este debitul de 1 l/s.
La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul toate cheltuielile pentru execu ia
capt rii de suprafa , raportate la unitatea de m sur .
Costul unitar al unei capt ri de suprafa este influen at considerabil de condi iile
specifice ale terenului pe care se amplaseaz captarea de suprafa , precum )i de
caracteristicile cursului de ap (varia ii de debit minim )i maxim n timpul anului,
perioadele de etiaj, evolu ia gradului de turbiditate a apei n timpul anului )i a
modific rii nc rc rii chimice n perioada anual )i multianual ).
Tabel III.2.1.2 (valori informative)
Cost unitar (exclusiv TVA)
Capt ri din izvoare

Drenuri laterale

Capt ri din mal de ruri

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

lei/1 l/s

euro*)/1 l/s

41.000
52.000

9.762
12.381

5.099
6.598

1.214
1.571

29.497
39.102

7.023
9.310

Capt ri prin cheson


euro*)/1
lei/1 l/s
l/s
27.300
6.500
33.100
7.881

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).

SEC>IUNEA 2: III.2.2. Conducte de aduc'iune


Func ia tehnologic a conductelor de aduc iune n sistemul de alimentare cu ap
este transportul apei captate de la frontul de captare la gospod ria de ap .
Unitatea de m sur pentru conductele de aduc iune este metrul liniar de conduct .
O solu ie adecvat aliment rii cu ap la sate o reprezint folosirea conductelor de
PEID (polietilen de nalt densitate), pentru care s-au stabilit costuri unitare,
lundu-se n calcul urm toarele cheltuieli pentru punerea n oper a conductei de
aduc iune, raportate la unitatea de m sur :
- cheltuielile de transport )i depozitare la amplasamentul lucr rilor;
- s p turile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigur protec ia
la nghe ;
- a)ezarea unui strat de balast de 10 cm;
- montarea )i sudarea conductelor la pozi ie;
- astuparea tran)eei )i aducerea terenului la starea ini ial ;
- c mine de golire, c mine de aerisire, c mine de rupere a presiunii )i c mine de
vane de sec ionare;
- fitinguri, robine i, ventile de aerisire )i alte accesorii;
- aparate de m sur )i control;
- probe tehnologice n perioada mont rii )i punerii n func iune.
Conductele de aduc iune se dimensioneaz la debitul maxim zilnic, calculat potrivit
normelor n vigoare.
Tabel III.2.2 (valori de referin )

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

11 din 25

Cost unitar (exclusiv TVA)


Diametrul nominal al
conductei PEID
[mm]
DN 63
DN 75
DN 80
DN 90
DN 110
DN 125
DN 140
DN 160
DN 180
DN 200
DN 225
DN 315

PN 6 atm
lei/m.l.
euro*)/m.l.
67
16
80
19
84
20
101
24
126
30
139
33
172
41
197
47
235
56
252
60
269
64
403
96

Presiuni de serviciu
PN 10 atm
lei/m.l.
euro*)/m.l.
71
17
84
20
88
21
105
25
130
31
143
34
185
44
214
51
256
61
281
67
311
74
487
116

PN 16 atm
euro*)/m.l.
lei/m.l.
76
18
92
22
97
23
109
26
143
34
162
39
206
49
239
57
286
68
323
77
391
93
508
121

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).

SEC>IUNEA 3: III.2.3. Sta'ii de clorinare a apei


Func ia tehnologic a sta iei de clorinare n sistemul de alimentare cu ap este
asigurarea dozei de clor necesar ndeplinirii condi iilor de calitate a apei din punct
de vedere bacteriologic, pn la extremitatea re elei de distribu ie.
Avnd n vedere structura asem n toare, unitatea de m sur pentru sta ia de
clorinare independent este bucata. Costul unitar este diferen iat pentru debite mai
mici )i, respectiv, mai mari de 10 l/s.
Tabel III.2.3 (valori informative)
Cost unitar (exclusiv TVA)
Capacitatea sta iei de clorinare
< 10 l/s
> 10 l/s

lei/bucat
142.800
171.301

euro*)/bucat
34.000
40.786

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
Sta ia de clorinare se dimensioneaz la debitul maxim zilnic.

SEC>IUNEA 4: III.2.4. Sta'ii de tratare a apei


Func ia tehnologic a sta iei de tratare este corectarea calit ii apei pentru a
asigura transformarea nc rc rii chimice a apei brute n ap cu condi ii de
potabilitate impuse de prevederile legale )i normele europene.
Unitatea de m sur pentru sta ia de tratare este 1 l/s ap tratat .
La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urm toarele cheltuieli pentru
execu ia sta iei de tratare a apei, raportate la unitatea de m sur :
- funda ia containerului )i leg turile electrice )i hidraulice cu celelalte componente
ale sistemului;
- containerul (containerele) pentru bateriile sta iei de tratare;
- bateriile de filtrare ale sta iei de tratare, componentele tehnologice aferente;
- conductele )i instala iile interioare de leg tur ;
- instala iile de pompare interioare;
- aparatele de m sur )i control;
- elementele de automatizare pentru supravegherea )i controlul procesului.
Tabel III.2.4 (valori informative)
Cost unitar (exclusiv TVA)
Tipul sta iei de tratare

Deferizare )i demanganizare
Denitrificare
Reducere a amoniacului

Debitul sta iei de tratare


< 10 l/s
> 10 l/s
lei/1 l/s ap
euro*)/1 l/s ap
lei/1 l/s ap
euro*)/1 l/s ap
tratat
tratat
tratat
tratat
172.998
41.190
93.702
22.310
243.000
57.857
130.998
31.190
85.000
20.238
68.700
16.357
118.000
28.095
96.000
22.857
145.000
34.524
96.999
23.095
190.000
45.238
135.001
32.143

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

12 din 25

Instala ie complex de tratare (deferizare,


demanganizare )i denitrificare) a apei
subterane
Instala ie complex de tratare (deferizare,
demanganizare )i denitrificare) a apei de
suprafa

148.701
205.002
131.200
182.700

35.405
48.810
31.238
43.500

24.238
33.905
20.405
28.476

101.800
142.401
85.700
119.599

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
Sta ia de tratare se dimensioneaz la debitul maxim zilnic.
n componen a unei sta ii de tratare poate intra )i sta ia de clorinare, n func ie de
solu ia tehnic propus .

SEC>IUNEA 5: III.2.5. Rezervoare de nmagazinare a apei


Func ia tehnologic a rezervoarelor de nmagazinare a apei este compensarea
diferen elor orare care pot ap rea ntre debitul maxim zilnic livrat de fronturile de
captare )i debitul maxim orar consumat n anumite ore de vrf, asigurarea
protec iei n caz de incendiu, precum )i a func ionalit ii sistemului n cazul unor
defec iuni n fronturile de captare sau la sursele de energie.
Prezentul standard de cost se refer la utilizarea rezervoarelor din panouri
termoizolante )i a rezervoarelor din tole metalice galvanizate izolate cu polistiren
extrudat, cu membran butilic , care reduc procesele umede numai la funda ii )i
asigur o durat scurt de montare, prin elemente de dimensiuni mici, cu transport
mai ieftin )i mai rapid.
Unitatea de m sur pentru aceast component a sistemului de alimentare cu ap
o reprezint 1 m3 capacitate. La stabilirea costului unitar au fost luate n
considerare urm toarele:
- funda iile radiale n cazul rezervoarelor confec ionate din panouri termoizolante
prefabricate sau, dup caz, funda iile circulare n cazul rezervoarelor din tole
metalice galvanizate cu membran butilic ;
- panourile termoizolante sau, dup caz, tolele metalice )i membrana butilic ,
inclusiv aprovizionarea )i transportul acestora la locul de punere n oper ;
- montajul elementelor prefabricate )i al instala iilor aferente care asigur
func ionalitatea (sistem de nc lzire, vane hidraulice )i alte instala ii interioare);
- construc iile )i instala iile de racordare a rezervorului la celelalte componente ale
sistemului (inclusiv c mine, vane de alimentare )i evacuare, aparate de m sur )i
control);
- probele de etan)eitate legate nemijlocit de realizarea lucr rilor de construc ii )i
montaj.
Rezervoarele de nmagazinare a apei se calculeaz la "volumul necesar de
compensare orar ", la care se adaug "rezerva de incendiu", "rezerva de avarie" )i
"rezerva de ap intangibil ". Volumele de compensare )i rezervele de nmagazinare
se calculeaz potrivit normativelor n vigoare.
Tabel III.2.5 (valori informative)
Cost unitar (exclusiv TVA)
Capacitatea rezervorului
[m3]
15
50
100
150
200
300
350
400
500
600
700
800
900
1.000

Rezervor din panouri termoizolante


lei/1 m3 capacitate
8.072
4.519
3.587
3.100
2.617
2.062
1.940
1.819
1.562
1.579
1.558
1.428
1.525
1.520

euro*)/1 m3
capacitate
1.922
1.076
854
738
623
491
462
433
372
376
371
340
363
362

Rezervor din tole metalice galvanizate, cu


membran butilic
lei/1 m3 capacitate
x
x
2.302
2.201
2.100
1.600
1.369
1.151
1.100
1.050
949
x
x
x

euro*)/1 m3
capacitate
x
x
548
524
500
381
326
274
262
250
226
x
x
x

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

13 din 25

SEC>IUNEA 6: III.2.6. Sta'ii de pompare i repompare


Func ia tehnologic a sta iilor de pompare )i repompare este transportul apei ntre
componentele sistemului )i de la aceste componente n re eaua de distribu ie,
asigurndu-se presiunile de serviciu necesare.
Unitatea de m sur pentru aceste componente ale sistemului de alimentare cu ap
este 1 l/s x m col. ap , ntruct depinde de 2 parametri: debitul pompat )i n l imea
de pompare Hp (exprimat n metri coloan ap ).
La calculul costului unitar au fost luate n considerare urm toarele: pre ul
pompelor, montajul )i instalarea acestora, pre ul containerului sta iei de pompare,
inclusiv funda iile )i a)ezarea pe funda ii.
Tabel III.2.6 (valori informative)
Cost unitar (exclusiv TVA)
Debitul sta iei de
pompare [l/s]

n l imea de
pompare [m col.
ap ]

< 2 l/s
2 - 5 l/s
5 - 10 l/s
> 10 l/s

< 25
25 - 50
< 25
25 - 60
< 25
25 - 50
< 25
25 - 100

Tipul pompei
Tura ie fix
Tura ie variabil
euro*)/l/s x m col.
euro*)/l/s x m
lei/l/s x m col. ap
lei/l/s x m col. ap
ap
col. ap
3.570 - 4.402
850 - 1.048
x
x
2.948 - 3.671
702 - 874
x
x
2.369 - 3.100
564 - 738
x
x
1.760 - 2.398
419 - 571
x
x
1.457 - 1.949
347 - 464
x
x
1.100 - 1.512
262 - 360
x
x
781 - 1.151
186 - 274
928 - 1.151
221 - 274
630 - 811
150 - 193
760 - 1.172
181 - 279

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
Sta iile de pompare se dimensioneaz , dup caz, la debitul maxim zilnic sau la
debitul maxim orar.

SEC>IUNEA 7: III.2.7. Re'ele de distribu'ie


Func ia tehnologic a re elei de distribu ie n sistemul de alimentare cu ap este
transportul apei de la gospod ria de ap pn la consumatori, cu presiunea de
serviciu necesar .
Re eaua de distribu ie cuprinde conducte principale, conducte secundare )i
conducte de distribu ie cu bran)amente la consumator.
Unitatea de m sur pentru re eaua de distribu ie este metrul liniar de conduct .
La stabilirea costului unitar s-au luat n calcul urm toarele cheltuieli pentru
execu ia re elelor de distribu ie, raportate la unitatea de m sur :
- cheltuielile de transport )i de depozitare la amplasamentul lucr rilor;
- s p turile n teren mediu, la o adncime medie de 1,5 m, care asigur protec ia
la nghe ;
- a)ezarea unui strat de balast de 10 cm;
- montarea )i sudarea conductelor la pozi ie;
- astuparea tran)eei )i aducerea terenului la starea ini ial ;
- c mine de golire, c mine de aerisire, c mine de rupere a presiunii, c mine de
vane de sec ionare )i c mine de trecere;
- fitinguri, robine i, ventile de aerisire )i alte accesorii, exclusiv costul
bran)amentelor;
- aparate de m sur )i control;
- hidran ii de incendiu;
- probe tehnologice n perioada mont rii )i punerii n func iune.
Conductele de distribu ie se dimensioneaz la debitul maxim orar, calculat potrivit
normelor n vigoare.
Tabel III.2.7 (valori de referin )
Cost unitar (exclusiv TVA)
Diametrul nominal al
conductei PEID
[mm]
DN 63
DN 75
DN 90

PN 6 atm
lei/m.l.
euro*)/m.l.
conduct
conduct
55
13
67
16
88
21

Presiuni de serviciu
PN 10 atm
lei/m.l.
euro*/m.l.
conduct
conduct
55
13
71
17
92
22

PN 16 atm
lei/m.l.
euro*)/m.l.
conduct
conduct
63
15
76
18
97
23

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

14 din 25

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

110
125
140
160
200
225
315

118
130
164
185
239
256
391

28
31
39
44
57
61
93

126
139
176
202
273
298
466

30
33
42
48
65
71
111

139
155
193
231
311
353
554

33
37
46
55
74
84
132

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).

SEC>IUNEA 8: III.2.8. Anexe administrative i mprejmuiri


- Anexele administrative )i mprejmuirile nu au func ie tehnologic , dar reprezint
componente obligatorii ale sistemelor de alimentare cu ap , pentru asigurarea
perimetrelor de amplasament sau, dup caz, a perimetrelor de protec ie sanitar ,
precum )i a spa iilor necesare pentru depozitarea unor materiale de consum, a unui
birou administrativ )i a instala iilor sanitare de ap -canal pentru folosin a
personalului.
Prezentul standard de cost se refer la o mprejmuire )i por i din gard de srm
ghimpat , sus inut de stlpi din beton prefabrica i )i un container administrativ.
Unitatea de m sur pentru mprejmuire )i por i este metrul liniar de mprejmuire.
Pentru containerul administrativ, unitatea de m sur este bucata, cu acela)i cost
unitar pentru toate sistemele.
Tabel III.2.8 (valori informative)
Cost unitar (exclusiv TVA)
mprejmuire
lei/m.l. mprejmuire
euro*)/m.l. mprejmuire
2.360
562

Container administrativ
lei/buc.
euro*)/buc.
34.100
8.119

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).

CAPITOLUL IV: Cost total


SUBCAPITOLUL IV1:
alimentare cu ap

Evaluarea costului total al unui sistem de

(1) Evaluarea costului total al unui sistem de alimentare cu ap se face nsumnd


costurile unitare prezentate la cap. III.2. al prezentului standard, nmul ite cu
cantit ile efective rezultate din proiectare pentru toate categoriile de lucr ri,
construc ii )i instala ii componente ale sistemului de alimentare cu ap .
(2) Precizare
La stabilirea costurilor s-au luat n calcul:
- pentru materiale, utilaje )i transport: pre urile la nivelul lunii ianuarie 2010;
- pentru manoper : salariu mediu brut pe ramur comunicat de Institutul Na ional
de Statistic la nivelul mediei anului 2009;
- pentru contribu ii asupra salariilor pe care le suport angajatorul )i le include n
costuri:
- C.A.S., C.A.S.S., ajutor )omaj, CCI., Fond de garantare: cotele n vigoare
conform Legii bugetului asigur rilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 12/2010;
- pentru accidentele de munc , boli profesionale: cotele n vigoare conform Legii
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc )i boli profesionale,
republicat ;
- pentru cheltuieli indirecte )i profit: procentul de 10% )i, respectiv, de 5%;
- pentru distan a de transport:
- transport materiale: 25 km;
- transport p mnt: 10 km.
(3) NOTE:
1. Standardul de cost nu cuprinde cheltuielile aferente urm toarelor capitole din
structura devizului general al investi iei, aprobat prin Hot rrea Guvernului nr.
28/2008:
- cap. 1 - Cheltuieli pentru ob inerea )i amenajarea terenului;
- cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilit ilor necesare obiectivului;
- cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare )i asisten tehnic ;
- cap. 5 - Alte cheltuieli.

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

15 din 25

2. Pentru eficientizarea cheltuielilor din fonduri publice, pentru urm toarele


capitole/subcapitole de cheltuieli necuprinse n standardul de cost se iau n
considerare urm toarele niveluri maximale de cheltuieli, exprimate n procente,
astfel:
a) proiectare )i inginerie:
b) consultan :
c) asisten tehnic :
d) organizare de )antier:
e) cheltuieli diverse )i neprev zute:

3,0% din valoarea investi iei de baz ;


1,0% din valoarea investi iei de baz ;
1,5% din valoarea investi iei de baz ;
2,5%;
10,0%.

Valoarea cheltuielilor prev zute la lit. d) )i e) se stabile)te conform prevederilor


anexei nr. 4 "Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investi ii )i lucr ri de interven ii" la Hot rrea Guvernului nr. 28/2008.
3. Cre)terea costului unitar datorat , n principal, influen ei zonei seismice )i
climatice de calcul al amplasamentului investi iei, precum )i/sau caracteristicilor
geomorfologice ale terenului de fundare diferite fa de caracteristicile investi iei de
referin se justific distinct n documenta ia pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai investi iei.

SUBCAPITOLUL IV2: Exemple de calcul


n prezentul standard sunt prezentate 4 exemple de calcul pentru sisteme de
alimentare cu ap , rezultnd faptul c evaluarea costurilor propuse este u)or
aplicabil pentru orice structur de sistem centralizat de alimentare cu ap n mediul
rural.

SEC>IUNEA 1: IV.2.1. Sistem de alimentare cu ap

nr. 1

SCHEMA TEHNOLOGICD

Tabel IV.2.1 (valori informative)


Nr.
crt.
1.
2.
3.

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Captare subteran din 4 pu uri forate


de mic adncime, cu adncimea de 12
m fiecare
Conducta de aduc iune din PEID, DN
110, PN6
Sta ie de tratare cu instala ie
complex de deferizare,
demanganizare )i denitrificare pentru
un debit < 10 l/s (Q = 7 l/s)

4 x 12

m.l. foraj

3.850
7

m.l. conduct
1 l/s

Cost unitar
- lei/U.M. 7.900

Cost total
- lei 379.200

126

485.100

179.000

1.253.000

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

16 din 25

4.

5.
6.
7.

8.
9.
Cost
Cost

Rezervor de nmagazinare din tole


400
metalice galvanizate cu membran
butilic , cu capacitatea de 400 m3
Sta ie de clorinare independent
1
pentru un debit < 10 l/s (Q = 11 l/s)
11 x30
Sta ie de pompare cu 2 pompe pentru
un debit de 11 l/s )i n l imea de
pompare de 30 m, cu tura ie variabil
Re ea de distribu ie n lungime total
de 20.780 m, din conducte PEID, din
1.100
care:
2.300
- 1.100 m DN 110, PN6
17.380
- 2.300 m DN 90, PN6
- 17.380 m DN 63, PN6
400
mprejmuiri (inclusiv por i) cu o
lungime total de 400 m
Container administrativ
1
total - investi ie de baz )i probe - n lei
total - investi ie de baz )i probe - n euro*)

m3 capacitate

1.151

460.400

buc.

171.301

171.301

790

260.700

118
88
55

129.800
202.400
955.900

m.l. mprejmuire

2.360

944.000

buc.

34.100

34.100
5.275.901 lei
1.256.167 euro

I/s x m col ap
m.l. conduct

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
- SECFIUNE FORAJ

REZERVOR DIN TOLE METALICE GALVANJZATE

CONTAINER STAFIE DE POMPARE BI STAFIE DE CLORINARE

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

17 din 25

STAFIE DE POMPARE BI STAFIE DE CLORINARE

FUNDAFIE CONTAINER DE POMPARE BI STAFIE DE CLORINARE

SEC>IUNEA 2: IV.2.2. Sistem de alimentare cu ap

nr. 2

SCHEMA TEHNOLOGICD

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

18 din 25

Tabel IV.2.2 (valori informative)


Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Captare subteran din 2 pu uri forate


de mare adncime, cu adncimea de
100 m fiecare
Conduct de aduc iune din PEID, DN
110, PN6
Sta ie de tratare cu instala ie de
reducere a amoniacului cu instala ie de
clorinare ncorporat , pentru un debit <
10 l/s (Q = 7 l/s)
Rezervor de nmagazinare din panouri
termoizolante, cu capacitatea de 350
m3
Sta ie de pompare 2 + 1 pompe pentru
un debit de 11 l/s )i n l imea de
pompare de 30 m, cu tura ie variabil
Sta ie de repompare cu 2 pompe cu Q
= 4 l/s Hp = 60 m col ap

2 x 100

m.l. foraj

450

m.l. conduct

Cost unitar
- lei/U.M. 2.700

Cost total
- lei 540.000

126

56.700

1 l/s

160.700

1.124.900

350

m 3 capacitate

1.940

679.000

30 x 11

l/s x m col ap

790

260.700

4 x 60

l/s x m col ap

2.250

540.000

m3 capacitate

8.072

121.080

202
88
55

303.000
238.480
857.450

m.l. mprejmuire

2.360

1.180.000

buc.

34.100

34.100
5.935.410 lei
1.413.193 euro

Rezervor de nmagazinare tampon din


15
panouri termoizolante, cu capacitatea
de 15 m3
8. Re ea de distribu ie n lungime total
de 19.800 m, din conducte PEID, din
1.500
care:
2.710
- 1.500 m DN 160, PN10
15.590
- 2.710 m DN 90, PN6
- 15.590 m DN 63, PN6
9. mprejmuiri (inclusiv por i) cu o
500
lungime total de 500 m
10. Container administrativ
1
Cost total - investi ie de baz )i probe - n lei
Cost total - investi ie de baz )i probe - n euro*)

m.l. conduct

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
STAFIE DE TRATARE PENTRU REDUCEREA AMONIULUI

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

19 din 25

REZERVOR DIN PANOURI TERMOIZOLANTE

STAFIE DE REPOMPARE

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

20 din 25

POZARE CONDUCTD PRINCIPALD DE DISTRIBUFIE

SEC>IUNEA 3: IV.2.3. Sistem de alimentare cu ap

nr. 3

SCHEMA TEHNOLOGICD

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

21 din 25

Tabel IV.2.3 (valori informative)


Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
Cost
Cost

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Captare subteran format dintr-un pu


forat de medie adncime, cu
adncimea de 31 m.
Conducta de aduc iune din PEID, DN
80, PN6
Sta ie de tratare deferizare, pentru un
debit < 10 l/s (Q = 4 l/s)
Rezervor de nmagazinare din panouri
termoizolante, cu capacitatea de 150
m3
Sta ie de repompare (2+1) pompe, Q =
3 l/s, n l imea de pompare Hp = 25 m

31

m.l. foraj

50

m.l. conduct

Cost unitar
- lei/U.M. 4.100

Cost total
- lei 127.100

84

4.200

1 l/s

190.000

760.000

150

m3 capacitate

3.100

465.000

l/s x m col ap

2.350

176.250

88
67
55

79.200
73.700
139.425

m.l. mprejmuire

2.360

944.000

buc.

34.100

34.100
2.802.975 lei
667.375 euro

3 x 25

Re ea de distribu ie n lungime total


de 4.535 m, din conducte PEID, din
900
care:
1.100
- 900 m DN 90, PN6
2.535
- 1.100 m DN 75, PN6
- 2.535 m DN 63, PN6
mprejmuiri (inclusiv por i) cu o
400
lungime total de 400 m
Container administrativ
1
total - investi ie de baz )i probe - n lei
total - investi ie de baz )i probe - n euro*)

m.l. conduct

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
SCHEMA TEHNOLOGICD STAFIE DE TRATARE - DEFERIZARE

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

22 din 25

SEC>IUNEA 4: IV.2.4. Sistem de alimentare cu ap

nr. 4

SCHEMA TEHNOLOGICD

Tabel IV.2.4 (valori informative)


Nr.
crt.
1.
2.
3.

4.

Componentele sistemului

Cantitatea

U.M.

Captare subteran din 3 pu uri forate


de mic adncime, cu adncimea de 12
m fiecare.
Conducta de aduc iune din PEID, DN
160, PN10
Sta ie de denitrificare cu schimb de
ioni cu instala ie de clorinare
ncorporat , pentru un debit mai mare
de 10 l/s (Q = 11 l/s)
Sta ie de pompare (1+1) pompe cu
tura ie variabil pentru un debit de
10,2 l/s )i n l imea de pompare de
100 m

3 x 12

m.l. foraj

2.134

m.l. conduct

Cost unitar
- lei/U.M. 7.900

Cost total
- lei 284.400

214

456.676

11

1 l/s

87.000

957.000

10,2 x 100

l/s x m col ap

1.150

1.173.000

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

23 din 25

5.
6.

7.

8.
9.
Cost
Cost

Rezervor de aspira ie din panouri


7
termoizolante, cu capacitatea de 7 m3
Rezervor de nmagazinare din panouri
400
termoizolante, cu capacitatea de 400
m3
Re ea de distribu ie n lungime total
de 8.097 m, din conducte PEID, din
1.500
care:
2.300
- 1.500 m DN 160, PN6
4.297
- 2.300 m DN 110, PN6
- 4.297 m DN 75, PN6
mprejmuiri (inclusiv por i) cu o
600
lungime total de 600 m
Container administrativ
1
total - investi ie de baz )i probe - n lei
total - investi ie de baz )i probe - n euro*)

m3 capacitate

7.500

52.500

m 3 capacitate

1.819

727.600

185
118
67

277.500
271.400
287.899

m.l. mprejmuire

2.360

1.416.000

buc.

34.100

34.100
5.938.075 lei
1.413.827 euro

m.l. conduct

*) 1 euro = 4,20 lei (curs luat n calcul la fundamentarea bugetului pentru anul
2010).
POZARE CONDUCTE DE ADUCFIUNE BI DISTRIBUFIE

CONTAINER CLORARE BI TRATARE CU SCHIMB DE IONI

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

24 din 25

SCHEMA TEHNOLOGICD STAFIE DE TRATARE CU SCHIMBDTOR DE IONI

STAFIE DE TRATARE cu schimb de ioni - Diagrama de proces

3/21/2011 5:33 PM

Freelex - Hotarirea 717/2010 pentru modificarea i completarea Hot rr... http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=133744

25 din 25

Publicat n Monitorul Oficial cu num rul 537 din data de 2 august 2010

3/21/2011 5:33 PM

S-ar putea să vă placă și