Sunteți pe pagina 1din 8

FISA CU DATE DE SECURITATE

Conform Directivei Europene (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

FTS 1 / Ed. 1

Elab : 01/2009
Rev. : 01/2011

1. Identificarea substantei/preparatului chimic si a companiei/ntreprinderii


Identificarea produsului
Numele produsului: Alcool etilic reactiv pentru analiza
Utilizarea substantei/preparatului
Se foloseste ca reactiv pentru analiza in industria chimica , industria farmaceutica , industria
de sinteza , in productia chimica si in analiza farmaceutica .
Identificarea companiei/ntreprinderii
SC CHIMREACTIV SRL, Numar din Registru Comertului : J27/459/2000 , Cod de
inregistrare fiscala : RO 13617653 , Capital social subscris / varsat : 43 700 lei , Sediul
secundar Bucuresti , sector 3 , str. Iosifesti nr. 2E , (fosta Sos. Garii Dudesti,nr. 3 ), cod
032993 , Sediul social : Ion Creanga , jud. Neamt , cod 617260 ,
Tel/Fax : 021 - 256.26.30 , email : office@chimreactiv.ro ,
Nr. de telefon de urgenta: 021 - 256.26.30

2. Identificarea pericolelor
Clasificare GHS
Lichid inflamabil, Categoria 2

H225: Lichid si vapori foarte inflamabili.

Clasificare CE
F

Foarte inflamabil
Fraze indicnd riscul:
R 11 Foarte inflamabil
Fraze de pericol
H225: Lichid si vapori foarte inflamabili.
Fraze de precautie
P210: A se pastra departe de surse de caldura/scntei/flacari des chise/suprafete ncinse. Fumatul interzis.
Pentru textul complet al frazelor R mentionate n acest paragraf, se va consulta paragraful 16.
ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 1/8 -

3. Compozitie/informatii despre ingredienti


Sinonime : etanol
Formula : C2H5OH
CAS-Nr.
64-17-5

EC Nr.
200-578-6

EC-Index-No.
603-002-00-5

Clasificare continut
F ; R 11

Masa moleculara
46,07g/mol .

4. Masuri de prim ajutor


Luati imediat masuri!
Cei ce acorda primul ajutor sa aiba grija si de propria protectie!
Dupa inhalare: aer curat.
Dupa contactul cu pielea : spalati cu multa apa .Indepartati imbracamintea contaminata .
Dupa contactul cu ochii: clatiti cu multa apa pleoapa tinuta larg deschisa.Chemati oftalmologul.
Dupa inghitire: victima trebuie sa bea , imediat , apa(cel putin 2 pahare) .Consultati medicul daca
exista dureri.

5. Masuri contra incendiilor


Moduri adecvate de stingerea incendiilor:
Bioxid de carbon (CO2), Spuma, Pulbere uscata, Apa
Riscuri specifice n timpul luptei mpotriva incendiilor
Material combustibil, vaporii sunt mai grei dect aerul si se pot raspndi pe podea.
Formeaza amestecuri explozive cu aerul la temperatura ambientala.
Atentie la ntoarcerea flacarii.
n caz de incendiu este posibila degajareade gaze de combustie sau vapori periculosi.
Echipamente speciale de protectie pentru pompieri.
n cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.
Informatii suplimentare
Se va avea grija ca apa folosita la stingerea incendiilor sa nu contamineze apa de suprafata
sau pnza de apa freatica. ndepartati recipientul din zona periculoasa si raciti cu apa.

6. Masuri n caz de emisii accidentale de subsanta


Masuri de precautie privitoare la persoane:A se evita contactul cu substanta. Nu se inspira
vaporii, aerosolii. Se va asigura ventilatie adecvata.
Masurile de precautie pentru protectia mediuluiA nu se arunca la canalizare. Proprietati
explozive .
Metodele de curatare
Strngeti cu un material absorbant de lichide (e.g. Chemozorb ). Trimiteti pentru evacuare.
Curatati zona afectata.

ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 2/8 -

7. Manipulare si depozitare
Manipulare/manevrare
Sfaturi de manipulare n conditii de securitate
Se vor respecta indicatiile de pe eticheta.
Masuri de protectie mpotriva incendiului si a exploziei.
Se va tine departe de flacari neprotejate, suprafete fierbinti sau surse de aprindere. Luati
masuri de precautie mpotriva descarcarilor electrostatice.
Depozitare
Informatii suplimentare asupra conditiilor de depozitare
Se va pastra containerul ermetic nchis, ntr-un loc uscat si bine ventilat. Se va tine la distanta
de sursele de caldura si foc.
Fara limitari.

8. Controlul expunerii/protectiei personalului


Componente avand limita de expunere profesionala
Componente
Baza
Valoare
Parametri de Valoare limita de expunere ce nu trebuie
control
depasita n timpul oricarei perioade de
lucru, Observatii
Etanol (64-17-5)
RO OEL Valorile limita admisibile 5.000 ppm
pentru expunere pe
9.500 mg/m3
termen scurt:
Medie temporala.
1.000 ppm
1.900 mg/m3
Echipamentul individual de protectie
mbracamintea de protectie trebuie selectata specific locului de munca, n functie de
concentratia si cantitatea de materiale cu risc manipulate. Rezistenta, la chimicale, a
mbracamintii de protectie trebuie sa fie stabilita cu furnizorul.
Protectia respiratiei
Cerut cnd sunt generati vapori/aerosoli. Tipul filtrului recomandat: Filtru A (cf. DIN 3181)
pentru vapori ai compusilor organici .
Protectia minilor contact total: Materialul manusii: cauciuc butil
Grosimea manusilor: 0,7 mm
Timpul de penetrare: > 480 min
contact prin stropire: Materialul manusii: Cauciuc nitril
Grosimea manusilor: 0,40 mm
Timpul de penetrare: > 120 min
Manusile de protectie a fi utilizate trebuie sa respecte specifica tiile directiveiCE
89/686/EEC si a standardului EN374, de exemplu KCL 898 Butoject (contac t total), KCL
730 Camatril -Velours (contact prin stropire). Timpii pragului de rupere declarati mai sus
au fost determinati de KCL prin teste delaborator conform EN374 pe probe cu tipul
ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 3/8 -

manusilor recomandate. Aceasta recomandare se aplica numai produselor declarate n foaia


cu datele de sigurantasi furnizat de noi precum si scopului specificat de noi.La dizolvare
sau la amestecare cu alte substante si n conditiile deviante de la cele declaraten EN374 va
rugam c ontactati furnizorul CE-manusi aprobate(ex. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell,
Internet: www.kcl.de).
Protectia ochilor
Ochelari de protectie
Masuri de protectie
Imbracaminte de protectie antistatica si ignifuga
Masuri de igiena
Schimbati mbracamintea contaminata. Se recomanda aplicarea de crema ecran de protectie a
pielii. Spalati minile dupa lucrul cu substanta.

9. Proprietati fizice si chimice


Forma
Culoare
Miros
pH
Vscozitate dinamica
Punctul de topire
Temperatura de fierbere/interval
de temperatura de fierbere
Temperatura de aprindere
Temperatura de inflamabilitate
Proprietati oxidante
Inflamabilitate
Limita inferioara de explozie
Limita superioara de exploz ie
Presiune de evaporare
Densitatea de vapori relativa
Densitate
Solubilitate/calitativ
Solubilitate n apa:
Coeficient de repartitie: noctanol/apa
Viteza de evaporare

lichid
incolor
ca de alcool
7,0 la 10g/l la 20 C
1,2 mPa.s la 20 C
-114,5 C
78,3 C
425 C
12 C
nu exista date
nu exista date
3,5 %(V)
15 %(V)
59 hPa la 20 C
1,6
0,790 - 0,793 g/cm3 la 20 C
nu exista date
la 20 C complet miscibil
log Pow: -0,31 Metoda: (experimental)
(Lit.) Nu este de asteptat bioacumulare (log Pow <1).
nu exista date

10. Stabilitate si reactivitate


Conditii de evitat
Incalzire un interval de aprox. 15 Kelvin sub punctul de aprindere poate fi considerat critic.
Materiale de evitat
Risc de explozie cu :,Pericol de aprindere sau formare de gaze sau vapori inflamabili cu:
Metale alcaline, Metale alcalino-pamntoase, oxizi alcalini, Agenti oxidanti puternici,
compusi halogen-halogen, Clorura de cromil, Etilenoxid, Fluor, perclorati, permanganat de
potasiu, acid sulfuric, acid percloric, acid permanganic, Oxizi ai fosforului, Acid azotic,
dioxid de azot, hexafluorurade uraniu, peroxid de hidrogen, oxid de crom(VI)
ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 4/8 -

Produse de descompunere periculoase


nu sunt disponibile informatii
Informatii suplimentare
materiale de lucru necorespunzatoare: plastice variate, cauciuc vaporii pot forma amestecuri
explozive n contact cu aerul.

11. Informatii toxicologice


Toxicitate acuta orala
LD50 sobolan Doza: 6.200 mg/kg
Simptome: Ameteala, Varsaturi

(IUCLID)

Toxicitate acuta prin inhalare


LC50 sobolan
Doza: 95,6 mg/l, 4 h
(RTECS)
Simptome: usoare iritatii ale mucoasei, absorbtie
Iritatia pielii (iepure)
Rezultat: Fara iritatii.
Metoda: ndrumar de test OECD, 404
Efect de uscare puternica ce conduce la o piele aspra si crapata. Leziuni posibile: Dermatita
Iritatia ochilor (iepure )
Rezultat: Nu irita ochii
Metoda: ndrumar de test OECD, 405
Sensibilizare
Test de sensibilitate (Magnusson and Kligman):
Rezultat: negativ
(IUCLID)
Genotoxicitate in vitro
Test Ames
Salmonella typhimurium
Rezultat: negativ
(Programul National de Toxicologie)
Informatii suplimentare
Efecte sistemice: euforie .Dupa absorbtia unor mari cantitati:
Ameteli, ameteala (mbatare), narcoza, paralizie respiratorie
Alte date: Se va manipula conform normelor de igiena industriale si a normelor de securitate.

12. Informatii ecologice


Ecotoxicitate
Toxicitate pentru pesti
LC50
ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 5/8 -

Specii: Leuciscus idus


Doza: 8.140 mg/l
Durata de expunere: 48 h
(IUCLID)
Toxicitate pentru dafnia si alte nev ertebrate acvatice
EC5
Specii: E.sulcatum
Doza: 65 mg/l
Durata de expunere: 72 h
(concentratia toxica maxima admisibila) (Lit.)
EC50
Specii: Daphnia magna
Doza: 9.268 - 14.221 mg/l
Durata de expunere: 48 h
(IUCLID)
Toxicitate asupra algelor
IC5
Specii: Scenedesmus quadricauda (alge verzi)
Doza: 5.000 mg/l
Durata de expunere: 7 d
(concentratia toxica maxima admisibila) (Lit.)
Toxicitate pentru bacterii
EC5
Specii: Pseudomonas putida
Doza: 6.500 mg/l
Durata de expunere: 16 h
(concentratia toxica maxima admisibila) (IUCLID)
Persistenta si degradabilitate
Biodegradare
Rezultat: Usor biodagradabil. 94 %
Metoda: ndrumar de test OECD 301E
Necesitati n oxigen de natura biochimica (NOB)
930 - 1.670 mg/g
(5 d) (Lit.)
Necesitati n oxigen de natura chimica (NOC)
1.990 mg/g
(IUCLID)
Necesitate teoretica n oxigen (NThO)
2.100 mg/g
(Lit.)
Ratio BOD/ThBOD BOD5 74 % (IUCLID)
Ratio COD/ThBOD 90 % (Lit.)
Coeficient de repartitie: n-octanol/apa
log Pow: -0,31
ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 6/8 -

Metoda: (experimental) (Lit.) Nu este de asteptat bioacumulare (log Pow <1).


Informatii ecologice aditionale
A nu se permite infiltrarea n ape, ape reziduale sau sol!

13. Consideratii privind eliminarea deseurilor


Produs:
Se recomanda plasarea, reciclarea sau neutralizarea produsului. Nu se recomanda depozitarea pe
terenuri din mediul nconjurator. Va recomandam sa contactati fie autoritatile competente sau
societatile specializate n eliminarea deseurilor, acestea va vor informa asupra modalitatilor de
eliminare a deseurilor speciale. Distrugerea se face n conditiile legii (OUG 78/2000 si
Legea426/2001).
Ambalaje:
Eliminarea se face conform legislatiei n vigoare. Recipientele contaminate trebuie sa fie tratate de
aceeasi maniera ca si produsul chimic respectiv. Mai putin reglementarile referitoare la recipientele
necontaminate ce pot fi eliminate ca si deseuri menajere sau pot fi reciclate.

14. Informatii despre transport


ADR/RID
UN 1170 ETHANOL,3,II
IATA
UN 1170 ETHANOL, 3,II
IMDG
UN 1170 ETHANOL , 3, II
Ghid de Urgenta (Ems)

F-E S-D

15. Informatii de reglementare


Etichetare GHS
Pictograme de pericol

Cuvnt de avertizare Pericol


Fraze de pericol
H225: Lichid si vapori foarte inflamabili.
Fraze de precautie
P210: A se pastra departe de surse de caldura/scntei/flacari des chise/suprafete ncinse. Fumatul interzis.
ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 7/8 -

Nr. Index 603-002-00-5


Etichetare conforma cu Directivele CE
Simbol(uri):
F
Foarte inflamabil
Fraza(e) indicnd .(risc): R 11 Foarte inflamabil
Fraza(e) S 7 : A se pastra ambalajul nchis ermetic.
S 16 : A se pastra departe de orice flacara sau sursa de scntei - Fumatul interzis.
Nr.CE 200-578-6 Eticheta CE

16. Alte informatii


Textul oricarei fraze R face trimitere la paragraful 2,3:
Fraze indicnd riscul:
R 11 Foarte inflamabil
Alte informatii:
Datele nscrise n fisa sunt culese din literatura de specialitate sipe baza fisei de securitate a
furnizorului. Nu ne asumam raspunderea pentru nerespectarea indicatiilor din fisa. Aceasta informare
se refera numai la produsele descrise mai sus si nu poate fi aplicata atunci cnd aceste produse sunt
amestecuri sau combinatii cu alte substante. Informatiile continute n aceasta documentatie sunt n
conformitate cu cunostintele noastre actuale, dar nu nlocuiesc normativele de calitate pentru aceste
produse. Ramne n sarcina utilizatorului sa se asigure ca produsele sunt adecvate scopului dorit si
sa-si asume responsabilitatea pentru respectarea legilor si a reglementarilor n vigoare privind
manipularea, transportul si depozitarea produsului respectiv.

Informatiile prezentate aici se bazeaza pe nivelul actual al cunostintelor. Ele


caracterizeaza produsul cu privire la masurile de siguranta corespunzatoare. Ele nu
reprezinta o garantie a proprietatilor produsului.

ALCOOL ETILIC
1/2011

- Pag. 8/8 -