Sunteți pe pagina 1din 14

Co rttab il

itateu

Srtltttrt da c'trrs

in st it

l,

2,

tt1 i i I

or de crerl il

Pro.f. univ. dr. Aurelia $te.fdnescu

-1

BIBLIOGRAFIE:
I

Dardac. N.. Barbu. T.C." In.vtittt{ii de creclit, Ed. ASE. Bucr:regti.2012

Dascalu. C.. $tefhnescu. A.. Botea. 8.M.. Contttbilitcrrect Instilt.tliilor tle Creclit. Ed. ASE. Br-rcureqti.
201

f
I

Dedu V. Enciu A.. Contabilitate barrcarh" Ed. Economica. Bucureqti" 2009


Ordin BNR nr. 2712010 per-rtn-r aprobarea Reglententcirilor contttbile c'onfornte c'tr Slunclurclelc
Internalionctle de Raportare Financiarit, apli.cabile in.sti.ttrliilor de c'reclit
OUG r"rr. 9912006 plivind instituliile de credit gi adecvarea capitalr"rlui- text consolidat, cr-rprinz6nd
modiflcarile qi cornpletirile aduse prin Legea ?2112007. OUG 21.5/2008. OIJG 25/2009. Legea
210t2009.o\JG26120i0, Legea 23112010. OG 13/201i 9i prin oG 1/2012
Re glententari .specifice in.stitu{iilor^ de c:reclitelaborate de BNR. http://wl,r,w.bnr.ro/lnstiturtii-de-credit-I 965.aspx

Tema

Institu(ii de credit: aborddri conceptuale qi normative, organizare gi instrumente


specifice de lucru
1.1 Reglementiri

;i abordlri

conceptuale fundamentale

Activitatea bancara ce se desfbgoard irr prezent. irr Rorr-rdnia este resletrtentald de:

-OUG nr.9912006 privir-rci institLrliile de credit gi adecvarea capitalulr-ti- text cor.rsolidat, clrprinzind
rnodifrcarile gi completarile aduse prin prir.i Legea ?2112007. OUG 215/2008. OUG 2512009. Legea
27012009.OUG2612010. Legea 23112010. OG 1312011. OG 1l?012 qi prin OLJG 43/2012
-Legea

r-rr.

1212004 privind statutlil Bancii Nalionale a Romdniei. apdrutd

in M.O. nr.582/2004.

Reglementarile irr vigoare all strllctlrrat sistemr:l bancar roman pe doLrd paliele.

BonccL Ncrlionulii ct Romaniei (BNR) este banca centrald cLr rol de coordonare 9i
reglementare in domeniile: monetar, de credit. valutar qi de pia1i. asigurAnd totodati supravegherea
celorlaite institLrlii bancare. B.N.R. are un grad ridicat de independen{A gi rdspLrr-rde numai in fa{a
Parlamentului. Gr:vernatorul BNR Ei Consiliul de Adnrinistralie sunt alegi de Parlameltt. pe baza
recomandari lor Prirlulr-ri Mini stru.

entiteti a caror activitate cousta in atragerea de depozite sau de alte


de la pr-rblic si in acordarea de credite in cont propriLr. lnstitulii cle c'retlitce se pot

In.slittrlii de crcclit

for-rduri rar.nbursabile
corrstitui qi pot lLrncliona ca:

banci;

> organtzafii cooperatiste de credit:


N

C'., $te./ane.sctr A.. Boteu M., ('ontubilituleu itrstituliilor tle credit, Ed. A,\E, Bucure;ti, 201 I
Strportul cle cur,s e,sle cle.vliucrl numui,sttrrlentrilor C' IG/Prograntul LicettSa, anul III :i. .seriu B. in vedereu

, Sursa: Du.sccilu
pr e gdtit'

ii

ex a

rrr en u

I i
u

hilitatet insl il utii lor de c rerl it


Suporl rle curs l, 2, 3
Co n ta

I'ro.f. univ. dr. Aureliu $te./inescu

binci de econourisire si creditare in domenittl locativ;

P banci de credit

ipotecar.

Activitdlite permise instituliilor de credit sunt urmAtoarele:


a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;
b) acordar-e de creclite, ir.rclr-rzdnd printre aitele: credite de consum. credite ipotecare" f'actorirrg
fi nanlarea tranzacii

iI

or cotnerc i ale. inc I r-rsiv forfetare.

c) leasir-rg flnanciar;
d) servicii de plata asa cum sunt definite Ia art.8 din Ordonanla de urger-r{6 a Guvernului nr.
113 12009 privind serviciile de plata;
e) emiterei si administrarea altor rT.rijloace de plata. cum ar fi cecr-u'i. cambii si bilete la ordin" in misura
in care nu se incadreazdla 1it. d);
f) emitere de garanlii si asutlare de angajanlellte:
g) tranzaclionare in cont propriu si/sau pe contul clienlilor, in condir-riile legii. cr-r:
L instruntente ale pielli mor'retare. cum ar tl: cecuri. carr-rbii. bilete Ia ordin. certificate de depozit;
2. valuth:
3. contracte futures si optiorts finattciare:
4. instrumerrte avdnd labazd cursul de scl"riprb si rata dobAlzii'
5. valori mobiliare si alte instrutlente fiuattciare transferabile;
h) participare la emisiunea de valori mobiliare si alte instruntente financiare. prin subscrierea
si plasan-rentul acestora ori prir-r plasaurent si prestarea de sen,icii legate de astfel de erlisiuni:
i) servicii de consr:ltan{d cr-r privire la structura capitalulr"ri, strategia de afaceri si alte aspecte
legate de af'aceri comerciale. servicii legate de furziur-ri si achizilii si prestarea altor servicii de
cor-rsr,rltant6;

j) administrare de portofolii si consultan{a legatd de aceasta;


k) custodie si administrare de instrumente f-tnanciat'e;
l) intermediere pe pia{a interbancari;
m) prestare de servicii privind furnizarea de date si reflerin{e in domeninl creditarii:
n) inchiriere de casete de sigurarrf5:
o) en'ritere de monedd electronicS;
p) opera{ir,rni cu metale si pietre pre{ioase si obiecte conf-eclionate din acestea.
r) dobAndirea de participalii Ia capitalr-rl altor entitalit
s) orice alte activita{i sau sen,icii" in ntdsura in care acestea se circuntscriu donreniului flnanciar. cu
respectarea prevederilor legale speciale care reglenrenteazl respectivele activitati" dacd este cazul.

Institufiile de crerlit pot desflsura si alte activitl{i, permise potrivit autoriza{iei acordate
de Banca Na{ionali a Romf,niei. dupa cum urmeaz6:
a) operalir.rni ne-flr-ranciare in nrandat sau de comision. ir-r special pe contul altor entitali din cadrul
grupuh-ri din care face parte institr.r{ia de credit:

b) operaliuni cle adrrinistrare a patrintoniului constind din bunuri mobile si/sau inlobile aflate in
proprietatea acestora. dar neafectate desflsuririi activitalilor finar-rciare:

2\,

Srr.rrr, Da.scdlu C'.. $teJcine.sctr A.. Botett M., ()ontubilitcttea in.stiltrliilor cle creclit, Ed. ASE, Bucure.Sti.20ll
Sttportul cle cttr.s e.rte cla.stinut numui .sluden{ilor C'lG/Progromtrl Liccnla. unul III :i,.sariu B, in vederett
pt'e ga

Iir i

axu tnctt

tt I tt

Pro.f. univ. rlr.

Contabilitateo inslitutiilor da crarlil


Suport de curs 1,2, -J

Aurelit $te.fdnescu

c) prestarea de servicii clientelei proprii care. desi nLr slrnt conexe activitAlii destEsr-rrate. reprezintd o
prelungire a operaliunilor bancare.
Aceste activithli trebuie sd fle compatibile cu cerinlele activit[1ii bancare. in special cu cele referitoare
la men{inerea bunei reputalii a ir-rstitr-rliei de credit si protejarea intereselor deponenliior. Nivelul total al
veniturilor oblinute din aceste activit6tri nu poate dep[si 10% din veniturile oblirrr-rte de o irrstitr"rlie de
credit din activitalile de la pr"rncteie a-r.
1.2. Organizare

1.2.1 Organizarea unei institufii de credit


Modr-rl de organizare al unei irrstitr-rlii de credit este influetltat de f-elLrl

in cale echipa de direclie

inlelege sa:
z satisfacd fi-urcliile entitatii financiar-ballcare:
) efectueze operatilurile active gi pasive proprii instituliei;
) respecte reglernentirile privind organizarea qi desfEgurarea activit6lii financiar-bancare:
i urmeze strategia de dezvoltare a institr"rliei de credit.
Organizarea unei institulii de credit este matriceali Ei

piramidall.

Organizarea m:rtriceall este reprezentatit de.fitnc{ict Si stt'trcttrt'cr ot'gunizttlttt'ic:ti.


Prin.flrncli.e se inlelege un ansamblu de preocupari gi activitaii care se desfEgoar[ clt Lln anumit
scop. La realizarea unei fur-rc{ii participa, de obicei mai muite compartimente organizatorice. direc}ii,
birouri sau servicii.
Srruc'turct orgctuizcttrtric:ii poale fi definitd ca uu ansamblu de n-riiloace Luttarte gi ntateriale
reunite sub aceeagi ar.rtoritate ierarhicd. Ea clelirre" in generzrl o anunriti autot-iot-nie deciziorrala gi
trebr-rie sA indeplineasca o anunriti sarcini saLl Lur ansanrblu de sarcir-ii ct'inrplenrentare sall conexe.
l'rincipolele.funcliiincleplinite intr-o institulie de cledit sr"rnt urmdtoarele:
> Funclii de concluccre generulri - sr-rnt cele care asigr-rrd formuleazd strategia bancii gi definesc
orientdrile de ansamblu ale activitatii $i evolutiei sale;
) Func{ii contercicle - asigurd clientela, intrelir-ierea gi dezvoltarea relaliilor clr aceasta precum $i
atragerea de r.roi clienli;
- Func!iile cle execuyic -'sLlnt de1'lnite de totalitatea activit5lilor ce vin si ducd la bun stArgit activitatile
comerciale inilitrte atdt de clienteld cdt gi de direcfiile conterciale proprii. Aceste activitati au de cele
mai rnulte ori caracter repetitiv gi teirnic;
; Firncliile cLt caroct.et".funclionctl - sunt defliite de totalitatea activitalilor de organizare, consultan]6.
controi gi asisten{d de specialitate;
i Funcliile adntinistratiye - sunt acele activitAti prin care se realizeazA loale obligaliile legate de
relaliile sociale. fiscale gi prof-esionale ale bancii precunr gi cele prin care se realizeaza difuzarea
normelor de hurclior-rare internd.
Pentru indeplinirea acestor fi-rncIii. instituliile de credit igi concep structuri organizatorice
proprii din care. de reguld. nur lipseasc:
'r Direcliile comerc'ictle .yi u.sintilalc - sr-rr-rt cele rrai inrportante structlrri deoarece intre!in gi dezvolta
relaliile cu clientela. prodr-rcAnd astf-el venituri bancare.

'>

Serviciile

c{e

execulie

efectueazd activitAtri care vin sa conrpleteze acliur-rile desl};urate de direcliile

de clier-rtela.

\ ' ,Sursu:
t

Du.sc'dlu ('.. Ste/duescu ,4., Bo/ea M., C'ontuhililcrteu in.sti/t,rtiilor cle cretlit, Ed. A.\E. Buctu"e.yti, 201

,suportttl de c'ur.s e.ste r)a.stincrl nrtrtttri


t i r i i e ru trt e n u I u i

pre gci

.sl

udertsil

or C lG/Progrrrntul Licenld. trrtul Ill :i. ,seriu B. in vatlereu

Pro.f. unir,. dr. Aurelio $te./iinescu


Conlabilitntet inslilttliilor de credil
Suport de curs 1,2,3
> Seryiciile tle intenclensci gcnercrlir - cuprind activitati care nu sr-rnt Iegate direct 9i inlediat de
banci'
produsele gi serviciile bancare. dar sur-rt necesare mai multor sectoare sar-r intregii
'y serviciile .func{ionale si aclministratitte * realizeaza activitdti de organizare. consltltan!f,- control"
sociale ale bdncii 5i de difuzarea
asistenlf, de specialitate precum Ei toate activitalile care {in de relaliile
normelor de funclionare intelnS.

organizarea piramidall creeazf rele(nt[t inslittr{iei


(lentral.a, entitate cll personalitate .iuridich.
activelor r-uritSliior operatirze din re{ea;
'i>

cr"r

cle c'reclitcare cuprinde:

rol exclusiv de indrumare. analizd Ei control

'r

rol: operativ (des{dqurdnd 9i


sucursctl:/e sui-rt uu-ritali farh personalitate ir.rridica, care au un dubh-r
a uuitalilor din subordine'
diversificar-rd relaliile cu clier.rtela); cle indrumare. ar-ralizd gi control
,r Agenliile sunt Llnitali fErd personalitateiuridica cu rol operatir'. deschise pe lArrga sltcursalel
.r punctele de lr.ru sult urnit6{i f}ra personalitate jr-rridica deschise in locr-rri publice unde volut.nul
clientelei gi operalir-rniie solicitate sulrt tlat'i'

l.Z.Z Organizarea contabilitfi(ii institufiilor

de credit din RomAnia

La baza co,clucerii contabilitalii institr.rliilor de creclit se afld Reglcntentiirilor t'ontobila

Ordinr'rl BNR nr'


c.nfrtrnte ct,r Stnndur.olclc Itttet'ttcryittutie cle Rcrprorttrre Finttnciara' aprobate-prin
completata Ei repr-rblicata in 2008'
2712010, impreund cu Legea contabilit[iii nr.S)ii991, moditlcati,
prevecleriie se aplica insituliilor cle credit ce funclioneazd, ca bdtrci, persoane juridice romdne'
locativ. bdncilor
organizaliilor cooperatiste de credit, bancilor de econornisire qi creditare in domeniul
din
sucursalelor
de credit ipotecar, sucursalelor din Ron-rar-ria ale instituliilor de credit strdirre.
strdin[tate ale institr"rli i lor de credit. persoane .i Lrri di ce romAne.
contabilitatii
Reiterdnd cerinla Legii coniabiliulii. ordinLrl BNR nr. 2112010 prevede {inerea
de c[tre i.stitr-rliile banca,e gi tlr-ianciale in moneda na]ional6 gi recLlnoa$terea tranzac{iilor 9i
de volun-il-rl
everrimentelor irr valut b. atttin moneda nalionald cit gi in monecla de tranzac[ie. in fr-rnclie
irr monedd
gi diver.sitatea operaliuu-rilor. institu[iile cle credit pot elabora sitLraliile flnanciare consolidate
al pielei
de
schinlb
nalior-rala daL Ei in alte monecle. Conversia in moneda na{ionald se lace la cursltl
cLlrs ce
valutare comunicat de Banca Nalionala a Romaniei in ultinra zi bancard a exerciliLrlni flnarlciar'se prezinti in rrotele explicative.
i,-, contbrmitate cu reglenrentf,rile in vigoare. principiile care sltr.'erneaza contabilitatea
institLrliilor de credit din RomAnia sunt urtrdtoarele:
institu{ia de credit iEi continr-ra in mod
vitati i
nort-nal funcliouarea intr-un viitor previzibil- {Erd a intra in i nrposi bi I itatea cor-rt inLriri i acti
saur fErd reducerea setlnificatirrd a acesteia.
t, principiul tr)ermctnenlci ntetotlelor. Acesta presuplrne continliitatea aplichrii aceloraqi reguli Ei
de
norme privind evaluarea. inregistrarea in contabilitate gi prezentarea elementelor de activ 9i
pasiv. preclrm qi a rezr-rltatelor. asigurrdnd comparabilitatea in tin-rp a inf,ormaliilor contabile'

'/,

princiltiul prt,rclen{ei. Valoarea oricdrr,ri element trebnie sa fle determinata pe baza principiului
prgdel{ei. in niocl special- se vor avea in vedere urtrtdtoarele aspecte: se considerd tlrtttiai
profiturile ,...,,',or.r-,te pAna Ia data incheierii exerciliLrlr,ri flnanciar: se {ir-re cont de toate

, Suportul tle cur.s'e.ste clestinctt rtutrttri .sluclenyilor C'lG/Prograntul Licenlci' trnul


: pregatit'ii exatttenului

:,illiia'i'j4iil

'ff,-It

Ill:i,

'teria B. in t'edereu

Co n lu bi I iln

Prof. univ. dr. Aureliu $te.frtnescu

leo i nst it uli i lo r rle cred i I

Suporl de curs 1,2,3

datoriile apirute in cursul exerciliului financiar curent sau al uttui exerciliur precedent. chiar
clacd acestea derzin evidente numai intre data biianlului gi data intocrnirii acestuia: se {ir-re seana
de toate obligaliile previzibile Ei de pierclerile poten{iale care all lr:at naqtere in cursul
exercilir"rlui fl-ranciar incheiat salr pe parcursul uuui exercilir-r anterior. cITiar dacd asernenea
obligalii sau pielderi apar intre data incl-reierii exerciliLrlui gi data intocmirii bilanlului: se
reclllosc toate aiustdrile de valoare datorate deprecierilor. cl-riar dacd rezultatlll exercilir-rlui
financiar este profit sau pierdere.
corespunzdtoare exerciliului financiar pentru care se face raportarea.
data incasf,rii sumelor sau a ef-ectr"r6rii plalilor.

firl

a se Iil')e seama

de

Princ'ipiul evuludrii sepat'ttle a elentenlelor tle uctit' ,yi tlc dutot'ii. In veclerea stabilirii valorii
totale corespunzdtoare a unei pozilii din bilanl. se va determina separat valoarea aferenti
fiec[rui elemeut individual de activ sau de datorii.
al exerctliulr-ri prececlent. cu excep{ia Llnor prevederi exprese con{inute de
reglernerrthrile in vigoare.

bilaplgl

'i

cle ir-rchidere

Principiul nec.ompenscirii itfierztce orice compensare intre eletuentele de activ 9i de datorii sau
iltre eler"nentele cle venituri qi cheltuieli. cLl excep{ia cazut'ilor previzute precizate in
reglementdri.

finairciare anuale trebr-rie


numai forma lor juridica.

s[ reflecte realitatea econorricd a evenimentelor 9i trar-rzacliilor.

nu

Principiul prctgtrlui dc sunnificctlie. Orrce elemeut cal'e are o valoare senrnitlcativd trebuie
prezentat distinct in cadrul sitr-ra[iilor flnanciare anuale. Eler-nentele cr"r valori r-resemnificative.
din punct cie vedere al of-eririi unei irlagini fidele. care aLI aceea;i tratltrd sau cLI I'unclii sirnilare
trebr-r

ie insunrate. nefl ir-rd uecesat'.I prezelltarea I or separata.

1.3. lnstrumente speci{ice de lucru


1.3.1 Planul de conturi pentru institu{iile de credit

(discutat la seminar)
1.3.2 Sistemul de pln{i qi decontdri
Sistemrl de ptdyi reprezintl un set de aranlamente peutllr stiugerea obligaliilor asumate de
agenlii economici cu ocazia procr-rrdrii de resurse reale ori financiare. altlel decdt prin barter, prin
transferui de proprietate asllpra unor active general acceptate gi recunoscLrte prin no{iunea de bani.
Elementele componente ale unui sisterr de plAli ci-rprind instituliile de credit gi alte institulii care
asigurd servicii de p1A1i. diversele fornre de crean{e transferate. Itretodele gi nri.iloacele de transfer.
rnesajele gi canalele de comunicalie.

Ront6nia existd trei sistente de pla1i. respectiv unul pentm plali de valoare ntare in lei
(ReGIS). unul pentru plAli de valoale nticd gi volnnt nrare ir.t lei (SENT). precllrtt gi ttn sistenr de plali

in

Sttrsu: Du,scdlu ('.,

Ste./Litre

scu A., Bolecr A4., Cottlttbililuteu in.stilLtliilor tle credit, Ecl. . 4,\E, But'u'e;ti, 201

Sttpctrltrl cla cur.; e.;le da,tlittctl ttuntu


pre gal ir i i exu ntan I u i
u

.sttrc{erttrilctr

C.'

JG/Progrttttrttl Lic'att1u. urtul

lll

:i. .scriu B. in vetlcrcu

Confnbitifnten instilu(iilor de
Suport de curs 1,2,3

Prttf' uttit'' dr' Aurelio $le'fiinescrt

cretlit

de mare valoare i, eLrro (TARGET2-Rom6nia -

^
Trans-ELu'opeon Atrtontalecl Real-time Gros"s

Expr e s's Tr ans fe r)'


titlr-rri de stat qi ce|tificate de
De asemenea. exist6 un sistem cle depozitare gi decontare pentnt
a valorilor
depozit emise de banca centrald (SaFIR) gi dor-ra sisreme cle compensare/decontare

e ttl ement

ReGIS'
,-,',obiliur. - RoClear 9i SIBEX. care clecouteazd prirr sisteniul
iristituliilor de credit
Toate sisteprele menlionate deconteazh in sistemul prir-r conturi ale
deschise Ia BNR.
.I995.
Banc[ Na{ionala este
i, Ron-r61ia. sistenul cie plali cle interes na{ional a fbst creat in
plali gi decontdri interbancare'
unicul proprietar. administrator qi operator al sistemului nalior-ral cte
cje stat- in 2001- activitatea de
pl6{i cdtre trezoreria statulLri. precum gi plrlile gi depozitarea titlr-rrilor
institr-r1ie cu capital bancar privat 9i de
compensare a fost extemalizata a. nNr caire TransFonD, o
TransFonD gestioneaza 9i noul sistem
stat. specializata in transferul de fondr-rri. iar incepincl cu 2005
Gross Settler-nent System)'
electro.ic cle platd cu decontare brr:td in timp real (RTGS - Real rime
(securities settler-r-rellt systenl Sistentul de dcc,ntcu-c a opera[iunilOr cu instrumente f-rnanciare
plata (tree of payment- fr"ee deliYerl'' -_ FoP)' de
SSS) permite transferul de instrr-rnlente financiare firi

exempiu contraplata (delivery verslls

payment DvP) sau

executarea garanliilor

(http :7iwww.bnro. ro/Mecani sme-de-decontare- 3 3 5 7' aspx)


a Statutr-rlui
in Ro'rdr-ria. rolul balcii centrale este stabilit prin Legea nr.312l2OO4 de aprobare

BNR care prevede iu acest sens, urmbtoarele atribulii:


. reglementarea sistemulr,ri de plali ca intreg. inclr-rzdnd instrumetrtele de platd:

o
r
.

supravegherea sistemelor de

plali individr-rale:

care ar plltea pune in


ideltif-rcarea etapelor care trebuie parclrrse pentrtt a preveni orice sitr-ra1ie
pericol bur-rd tunc{iollare a sistenlelor de plali;
de plali 9i a riscr-rrilor de
monitorizareaqi prever-rirea riscr-rrilol'ce ar putea interveni in sistemele
credit it't sistemul batrcar.

lnstrumentele de platl (IP)

in

circulalie 9i securizare
Instrurnenele de plata funclioneazd pe bazdunor tehnicii specifice de operare.
qi imbraca una dintre
scopui transferuiui de fonduri de la clientul-ordonator la clientr,rl-beneficiar

ilrmf,toarele forme:

'r

Numerarul.

'r

delirrute
Inslruntentclc dc plata scripltu'ale (instrumente fEra numerar): permit transferul fbriduriIor
inbaza prinlirii unei itlstruc{iurni
ir.r conturi descliise la institulii de credit sau la Trezoreria Staturlui.
de platd.

q'2

-'.;;:,;;.."'

, Sursa: Duscdlu Cl., Ste./unesctr 2-.":k ;;-M,*Cii, l ii iin ii ri i i n s r i ttr ri il or tl e cr e d i t, Ecl .4 5 E. Buctrr e ; r i, 2 0 1 t
t Strportul de cur.s e'vle de,slirtcrl nuntai .sttrdenlilor CIG/Progrctmttl Licenlir. tltttl Ill zi,.seriq B' it't veclereu
t,
pregatirii exatnenului

1,

il--4*q9*{tcsssii,} -}i
1:r' i
.,:
i:\il

Conta bi I ittteo

Suport de curs

i n r^t

il ul

iiI

Prof. tttrir,. tlr. Aureliu $te.f?inescu

or rle c rerl i I

l, 2,3

Clasificarea instrumentelor de plat:i:


Tipolosie

Diurensiuni criteriale

Suportul informa{ional

Elsllp]s

lnstrLlrnente De sLrDol-t de hdrlie


I nstrLillretlte pe sulroll nragnetic

OP. Cec. Can'rbie

Irrslrurlente pe sLlport electronic

Cardul cu nricrocip. OP electronic. Cec electronrc

CaidLrl
etc.

Modalitatea de transmitere

Obligalia ju ridictr creatl

Statutuljuridic al
beneficia ru lu

nstrlurlente transm ise letric


nstrlunente transnr lse automatlzal
nstru lr ente tran sfer'-c red
nstrulnente transfer-deb
nstrLlnrerlte de plili pentru pel'soane
r"rrid

OP
Cec- efecte comerciale

Plali profesionale. institLr{ionale prin orice tip de IP

ice

rlstrlilrente de

Prin scrisori
Prirr telex. fax. telefon. retea electronicA

plili

pentru persoane

Plili

individLrale prin orice tip de lP

lzice

Ordinul

de

plotd

Conform Regulamentului nr. 212005 privind ordinr-rl de plata r-rtilizat irr opera{iunile de transfercredit, ordintl de pltrtd este o instruc{iune necor-idi{ionat[. data in orice fortld de ernitent instituliei
receptoare (institulia care receptioneazd un ordin de plath in vederea execr,rtdrii acestuia). in mod direct
sau prin intermediul unui sisten-r de pla1i. ir.r scopr:l punerii la dispozilia r-rnui beneflciar a sumei de
plat[ indicate in ordinul de plata. prin creditarea unui cont al acestuia deschis la institr-r{ia destinatar6
(institr,4ia care recepltoneazd gi accepta un ordin de plata'fie in nLlme proprir-r. lie pentru a pune la
dispozilia beneficiarului o anumit6 sumd de bani) sau. dr-rph caz" prin eliberarea surnei respective in
nllmerar. in condiliile in care:
'r institulia receptoare dispune cle londr:rile coresplulzdtoare sun-iei de bani prevdz.ute in ordinr-rl de
plata fie prin debitarea unui cont zrl emiter-itului. fie prin incasarea ir.r r-rumerar a sunrei respective de
la enriterit:

Acelagi regr"rlament definegte transferul-credit prirrtr-o serie de opera{ir-rni care incepe prin
emiterea de cdtre platitor a unui ordin de plata dat unei institulii de a pune la dispozilia urnui beneflciar
o anunritd sun-rl de bani gi care se {tnalizeazd prirr acceptarea respectirrului ordin de plata de cbtre
ilrstittrlia desti natard.
Unitatea bancari la care se depr,ure instrumentnl spre decorltare se nLrme$te bctnt'ir iniliuloure.
iar cealaltd unitate bancar6. care finalizeazd decontarea se nLure$te Lrnitate buncura cle.s'tinulcrrd.
Sclierna circuitul ordinr-rlui de

'1 ,

plati se prezintd

astfel:

Su'su: Da.scalu C., $te.fiine.sc,tr A., Boteu lvl., C'orttubililctleu in.slituliilrtr cle c'rctlit. 8d .4,\8, Bucn"e.;ti. 20 I I
. Suportul cle cur.t e.sle de.sliuul ttumqi studeu1ilor (.' IGiProgt'cttnuI Lic:en1u, ttnul lll :i. .seria B. in vedereu
pr e gii t ir i i exq nten

uIu

Contnbil iltttet in sl il

Suporl de curs

t.tti i I o

r de crerli I

Prt1f. univ. tlr. ,4urelio $te./?inescu

l, 2,3

S.C.

PlStitor

Banc6

platitor

S.C. Y
beneficiar

Bancd
ber-reficiar

intre cele dor,r6 entitd{i exist[ o relalie comercialf,.


2. SC X emite un ordin cle plata cdtre banca sa. care iu tlotnentul printirii ordinului debiteaza contul
curent al clientr"rlr-ri pl6titor.
J
Banca platiton-rlui iniliaza opera{iur.rea de plata catre banca beneficiarului. care finabzeazd
transferu l-credit gi al imenteazd contul clier-rtu I r-r i l' cred itAndu - l.
4. Clientul I'este inqtiinlat de incasarea sumei datoratd de cdtre { prin extras de cor-rt Ei astfel se
stinge creanla ber.reficiarului fala de pldtitor.
5. Datoria SC ,Y este achitatd prin trar-rsfer battcar irtiliat de citre platitor.
1.

Cecul

Cecul este principalurl instrument de plath din categoria ordinelor de transf'er-debit" alaturri de
cambie qi bilet la oldin (el'ecte comerciale). ir.r care sLrnt intplicali:
care are o relalie comerciald;

aci-ritare a cecului remis de cdtre emitent

Dacd pose.sorul cect.tlui .se prezinld lu t.rnitctlecr ltuncctrd lrusci. atllllci el il poate incasa fie irr
numerar. fie in cont. Dcrcd pcts'esorul depune cecutl spre incctsctre la uniftrtea bancurd unde cu'e de,schi.t
contul situ curent surra ir-rscrisd pe cec nu poate fi ridicat6 direct de la casieria unitalii. ci doar prin
virament. dupd parcurgere procedr-rrii de verificare a valabilitdlii ceculr"ri.
Schema circuituluri cecului se prezinta astf'el:

lu'. Stn.stt; Drtscirlu C'..,Stefdne.scu A., Botea M., Contctbilitutea ins/ituliilor de credit, Ed. A'\E, Bttcure.sti,20ll
;. Suportttl cle cur,s e.ste cla.stinat numui ,studenlilctr C'IG/Progrunu,rl Lic'en1ci, crnrrl lll:i.seriu B, in veclercct
i pre gatir i i ex u ttrenu I u i

Conmbilitolen instil ttliilor de crerlit


Suporl de curs l, 2, 3

Pro.f. univ. dr. Aurelia $te.fiinescu

S.C. X

SC.Y

platitor
(trdgdtor)

ber-reflciar

Banca

Banca
beneficiarului

plStitorului
(tra s)

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Inbaza disponibilLrlui din contul curent, banca societdlii,Yacordd acesteia un carnet de cecr-ui.
Intre cele douf, societdli comerciale existf, o relalie cornercialf,.
Societatea comerciald X (tragator) trage aslrpra barrcii sale (tras) o flla de cec reprezentdnd
contravaloarea prestaliei ef-ectuatl de beneflciar,
Societatea comercial6 X rer-r-rite fila de cec beneficiarulr-ri sunrei.
Societatea cornerciala )' (beneficiar) prezintd fila de cec spre achitare barrcii sale.
Banca benetlciarulLri dd ordin bdncii platitorLrlr-ri ca in baza disponibilulr-ri in contul curent al
societdlii comerciale{sd-i achite flla de cec.
Trasul acl-rita frla de cec bS.ncii benef-rciarului.
Se stinge crean{a beneficiaruh-ri asupra platitorurluri.

Tema

Rapoarte financiare specifice institu(iilor de credit

1.1 Tipologia raportlrilor institufiilor de credit


Situalii finauciare la r-rivel individual, confbrme cu IFRS" in scop informative.
SitLralii financiare consolidate confom lFRS.

Situalii flnanciare la nivel individr-ral. confbrme

cr-r

IFRS. aplicabile instituliilor de credit llt

scopuri de supraveghere prr-rdenlialS .


Situalii fi nanciare consolidate conform IFRS in scopuri de supraveghere prudenfiala

RaporlSri periodice cr-rprinzand inlormaliile statistice de naturd financiar - contabila intocniite


de chtre sucursalele din RonTAr.ria ale institr"rliilor de credit din alte state membre

,t

Sur^su: Dct.sc:itlu C., ,Stefiitte.scu A., Boteu M.. ('ontubilitateu

'

Suportul de
pt'e gi t

it' i

c:ur.s e,ste cle.stincrt

i ( \-Lt

tt

ta n

Iu

ntrttttti .ttuclen{ilor ('

instittrtiilor tle c:reclit, Ed. A,SE, Bucurest i, 20 I I


lGiProgrcttnul Lic'enlci uttul Ill :i. .seriu B. in vederecr

Contabilitatea instil uliiIor de credit


Suport tle curs l, 2, 3

Pro.f. ttrtir,. dr. Aurelia $te.f drtescu

I.2 Structura situa{iilor financiare

flnanciare anuale
h.rstituliile de credit intocmesc situalii financiare anuale si. dupa caz. sitLralii
performarrlei lir-ratlciare. a flr"rxurilor
consoiidate. care s6 ofere o ir-nagine fldela a poziliei flnanciare" a
de trezorerie si a celorlalte aspecte legate de activitatea desfEsttratd'
trebuie sd reflecte. de
Evidenla co,tabiid si situaliile financiare ale unei institr-rlii cle credit
filialelor. pe baza ir-rdividuald si'
asemenea. operaliLrnile si sitLiatia fir'ranciard a sucursalelor si a
respectiv. pe bazd, consolidat6.
Situaliile financiare la r-rivel individr-ral:

de credit. a sucursalelor 9i

celorialte sedii secur-rclare ale acesteia. pe baza ir-rdividuala'

i,stituliei

de creclit (sediu social, sucursale gi alte sedii secundare aflate

al

in RomAr-ria)' precum

9i

toate subunitAlile din str[inhtate.


ltttlar. trimestrial'
hstitr-rliile de credit depr-ur/ transmit situaliile financiare la r.rivel individural
semestrial sau anual. in funclie de tipologia rapoartelor'
de credit- persoane ir'rridice
Sr-rbunitalile tbra personalitate.iuridic[. care apar{ir-r instituliilor
verificare- dacd sut-tt
ronrAne. organrzeaza gi concluc contaililitatea proprie la nivel de balan{6 de
intocmi situalii financiare'
i,rpr-rternicite ip acest sens cle c6tre conducerea'ir-rsiitLrliei de credit. flrd a
prevdzute de lege' iar
astf-el i'cAt aceasta s6 permit6 detemrinarea inforn-ialiilor gi a obligaliilor
persoanele juticlice carora le apar{in sa poatd intoct-ui situalii f-rrranciare atruale.
conduc
1-rstituliile de credit care aLr sr.rbunitali fbrd persor-ralitate.iuridica organizeaza 5i
desfEqurata de
contabilitatea astfel ilcdt sd tie disporribile informaliile necesare plivind activitatea
aceste subunitali.

Fiecare ir-rstitr-rlie de credit are obligalia sd intoct.ueasci situalii firianciare anuale'

Situa(iile financiare la nivet individual conforme cu IFRS, elaborate de cltre institutiilor


de credit in scop informativ cuprind:
(a) o situalie a poziliei flnanciale la f-rnalul perioadei:
(b) o situalie a rezttltatului global aferer-rti perioadei;
(c) o situalie a modif'lc[rilor ir-i capitalurile proprii aferentd pelioadei:
(d) o sitLra!ie a il-rxr-rrilor de trezorerie af-erer-rtd perioadei;
explicative: si
i.j not. cr.iprinzAr-rcl Lln rezLrnrat al politicilor contabile senrnificative si alte infornlatii
(f) o situatie a pozitiei tlnar-rciare Ia inceputul prir-nei perioacie contparative carld o entitate aplicd
sale
retrospectir/ o poiitica contabild sau realizeaza o rerrarare retrospectiv6 a elementelor dirr sitLratiile
financiare sau cAnd reclasificd elemente in sittlaiiile sale financiare.

Entitatile pot r-rtiliza pentrlr componerltele sitLraliilor financiare alte tith-rri decAt cele r-rtilizate in
IAS 1 Prezentarea sitr-raliilor fitlanciare.
Exentplu; conlponenla sitr-raliilor flnanciare la nivel individural confbrnte cLl IFRS-Banca
Situatia
Transil'ania: ClontLil de profrt si pierdere indiviclLral. Sitr-ratia individuala a rezultatului global.
Situatia
proprii.
indi,iduald a pozitiei financiare. Sitr-ratia individual6 a evolutiei capitalurilor
ir-rdividuald a fluxurilor de numerar. Note Ia situatiile financiare individuale.
7-'.*B;,1; M., C'ontuhilitutea in.ttiruriilor de cretlir. Ed. A'\8, Btrc'ure.sti' 201I
lJl :i..seriu B. in vatlerett
i Strportttl de cur.s e.\le (le'\litlLtl nrrnrtri .stt.rclattlilgr c'lGiPrggrcrmul Lic'en7d, unul
' pregdlirii exuntentrlui

lll : Sm'scr: Dttscdltr C'., ,$te.fane'sc:tt

Contobilitoten institutiilor le credit


Suporl de curs 1,2, -7

I'rr{. univ. dr. Aurelio $te./iinescu

Situafiile financiare la nivel individual conforme cu IIrRS(lilNRtlP), elaborate de citre


institu{iile de credit in scopuri de supraveghere prudenfiali reprezintl situalii globale. respectiv
situalii care privesc ausanrblul teritoriului naliorral al instituliei de creclit preclpl toate subu,italile
$i
din strainatate. Acestea cuprind dor-rd seturi de irrfblnalii: inforntcrtii de btLzu in/itrntcrlii. ctltele rlecat
Si

cele de bazii.

Strucltrro Si perirtdicitalea rctpourtelor cctre prezinra i4fbrntcr(iile cle ltuzit este urnrEtoarea:
'r Bilanlul(FIN 1) - lr,rnar
'r Contul de profit sau pierdere (FIN2) -lunar

Bilanful este situa{ia financiard cat'e contine infbrmalii de bazit privind actii,ele. clatoriile
capitalurile proprii ale instituliei de credit. Structura bilan{ului este urmdtoarea:

qi

ACTIV
Nunterar Si echivolenle

cle tttrntercrr

- N Ltrlerar

- Depozite Ia vedere gi echivalente de rrLrrnerar


Aclive./irtrtnciare de.sentnute cu.fiincl ettcrltrctte lcr t,ttloureu.ju.std
- Instrr:rlente de capitalurr proprii

ltrin pro.fit .tatt pierclere

- Irrstrunrerrte de datorie
- Credite gi crean{e
Ac I ive ./in un

c i ur

e t{ i sp on

i b iIe

i n t,c d er

ct t: ti n :iir

- lrrstrurretrte de capitalLrr.i propri i

- Cledite $i clearrle

- Irrslnutrenle de datorie
- Credite gi creanle
Irtye.stilii pa.strtrta pdrtu lu

.scctclanyd

- IrrslrLrrrrerrle de dator ie
- Credite gi creanle
It

t.t t t' tr t tt u

tt

c dc r i t. u t t, -

c' t t

rt t tt h i l i l t r l

L.t

(l (' (

tL,(

)p (

t. i

re

- Acoperirea va lorii j Lrste


- Acoperirea fluxuri lor de trezorerie
- Acoperirea valori i.iuste a Lutui portofoliLr irrrpotriva riscului de ratb a dob6rrzii
- Acoperirea fluxurilor de trez,orerie aferertte LrrrLr iportotblir-r irrpotriva riscLrlLr
icle

jtrs/c

ct

unui

portttf,liu intpo/rit,u ri,scului tla rutti

ct

r-at.i a ciobApzii

dobtin;ii

I nt obi I izari corporul e

nrobi I iziri corporale


-l mobi I izari corporale
-lnvestilii irnobi Iiare
I ttt oh i I izar i n ecrtrytoru
- Forrd conrrnercial
I

- Alte imobilizdri necorporale

Titluri de

purticipare

enIiIali conlrolate in c.ontun


Cre un 1e privirrcl i ntpctzi t e I e
- Creanfe privind irrpoziturl cLrrrent
- Crearr[e privind irlpozitr-rl amarrat
Alte uctiye

clelinute

in

.filiole,

in

B,,i;;;VT;;;;i;;r*;-i",,,t.;;i;;-

Sttr.su. Dtt.scattt c'., 5ri1,i,iiii;"i",


,Supot"ltrl c{e c'urs e.tte tlc.slinul rtuntai ,studenlilor CIG/progrumtrl
pre ga t ir

e.ru nten

entitali

ct,\oci(tte ,li

dr"';;;;;;,

Licenlii, unul

in

Ed. ASE, Bucuresti, 201 l


Ill :i, seria B, in vederea

I'ro.f. univ. dr. Aurelin $te.fdnescu

Contnbililatet inslittttiiIor de credit


Suporl de curs l, 2, -?

imobilizote

Active

clestinsle

grt,rlturi

,!/

c'ccldrii.

c'lu.s

i/i c trt

drc

1tt

delinute in vederett t,cittztirii

DA7'ORII
D at or i i fi

nanciur

e cl e I i n u t e i n

v e cl e r e

r an

tt c I i rt n

tir

- [nstrunrente derivate de{inute itl vederea trartzac{iorrdrii


- Pozilii scLrffe
- Depozite

- Datorii constitrrite prin titluri


- Datorii corrstituite prin titlLrri
- Alte datorii financiare
piertlere
Datorii Jilctnciare cle.sentuate ca Jiincl et,uluute lu t,crlctcrrecr itr.std prin pro./it .satt
- Depozite
- Datorii constitLrite prin titlLrri
- Alte datorii firranciare
Datori i Jinctttc'iure evul trule lu c:osl umorli:rrl
- Depozite
- Datorii constitLrite prin titluri
- Alte datorii financiare
Instrtrment.e derivale - cottlctbil i lcrt eu de acopet'ire
- Acoperirea valorii .lLrste
- Acoperirea flLrxurilor de trezorerie
- Acoperirea valorii.iuste a r-rnui porlofoliir irrrpotriva riscului de rat[ a dobAnzii
- Acoperirea fluxuriior cle trezorerie aferente unr-ri portofoliu irrrpotriva risctrlui de ratd a dobdnzii
de ucrtperire a volttrii
MoctiJiciu.ite cle vuloare jtr,stii trfereute elernentelor crcolterila in cac]rtrl unei operctlitrni
rotii u dobcttt:ii
.juste a trntri portofbl itr impolrivo riscului de
Pt'rntizioane

- Provizioane perltru beneficiile arrga.f alilor


- RestrLlctllrare
- cauze legale in curs cle solulionare gi lirigii privind irrrpozitele
- Angajamente de creditare gi gararllii
- Alte provizioarre
Da t or i i pr

i v i nd

i trtltrt:

it

- Datorii privind itrpozitir I cLtrerrt


- Datorii privind intpozittrl atltattat
Alte datorii
Capital .social rombur.subil lu cerere

Ditorii inclu.se in grulturi de.ttittutc t'aditrii.


CAPI'I'ALURI PROPRII

clcr,sific:ule drapt clcTitttrte

in vedereu vatt:drii

Cupilctl sociul
- Capital v'arsat
- Capital subscris nevdrsat

Prime
A

cle

capital
uri pr<t1tt'i i

e c' ctpi t ul

- Cornponerrta de capitalurri propriia instrurnetttelor firtallciare col.llpLlse

- Alte instrLrnrente de capitaltrri proprii


Rezen,e din reet,ulucrre si ctlte cli/crcnTe

cle

cvuluare u/brertlc.

- I mobi lizarilor corporale


- t rnobi I izAri lor necorpot'ale
- Cotrversiei valtttare
- Acoperirii fluxLrrilor de trezorerie
20I l
DtctscdltrC' ,,\te/rtne.sctr A.. Botecr M., Contubilitcttect in.ttittrliilrtr tle crcdit. Ecl. A,\'E, But'ure.sti.
:i. .teriu B. in vederecr
'supor"tul cle cur.s e.ste cle.slinut tlLtnt(ti .sluclertlilor ClGiProgt"rtntul Lic'en1ci. trnul
pre gu t iI i i a.xu tt tett u I t r i

i;;;;

lll

I'ro.f. urriv. rlr. Aw'elin $te./iinescu


Contabilitoteo inslitutiilor de credil
Suport de curs l, 2, -j
- Activelor fittartciare disponibile in vederea t'atlzArtt
- Activelor imobilizate gi grLrpLrrilor clestirrate ceddrii, clasif-tcate drept delinLrte in vederea vArtzdrii
- Altor eleuretrte
Rezen,e

Acliuni proltrii

G)

Contul de profit gi pierdere este sitLlatia financiari care cor-r1ine ir-ribrmalii de baza privind veniturile
gi cheltuielile legate de activitatea institlrtiilor de credit. Structura coutulr-ti de profit 9i pierdere este
urmdtoarea:

Oper:rfiuni continue
Venituri din dobinzi
Active financiare disponibile in vederea vAnzdrii
imprumutLtt'i gi crearrle

Investilii pdstrate pAnd la scadenld


Ir-rstruurente derivate - Contabilitatea de acoperire. riscLrl de rata a dobdrrzii
Alte active
Cheltirieli cLr dobdnzile
Datorii finauciare evalrtate la cost anlortizat
IpstrLlnteute derivate - Contabilitatea de acoperire. risctrl de ratd a dobAnzii
Alte datorii
CheltLrieli cLr capitalul social rarrbr-rlsabil la cerere
Venituri din dividende, din cale
Venituri din taxe gi conrisioarte
Cheltrrielr cu ta\e gi corttisioarre
CAgtigLrri (pierderi) realizate aferente acti\/elor gi datoriilor flnanciare care Itu sLltlt evalLtate la r'aloarea-jLrsta prin
profit sar: pierdere - net
Active financiare disponibile in vederea vAnzdrii
iur prun-nrtt-tt'i g i creanfe
lnvesti!ii pAstrate pAna la scaderrtrS
Datorii financiare evaluate la cost antofiizat
Altele
CAgtiguri sar-r pierderi privind activele gi datoriile financiare delinLrte in vederea trarlzaclionirii- rlet
CAgtigLrri sau pierderi privirrd activele gi clatoriile finarrciare desenrnate ca fiirtd evalLtate la valoarea -i Lrstd prin
profit sau pierdere - net
CAgtigLrri sau pierderi dirr contabilitatea de acoperire - rret
Diferenle de cr.rrs de schinrb IcAgtig (pierdere)]- net
CAgtigLrri (piercleri) cliu derecLrnoa$terea activelor', altele dec6t cele delinute in vederea vAnzlrii - net
Alte verritr-rri clin exploatare
Alte cheltuieli de exploatare
Clreltuiel i adrrr irristrat ive
Clreltuieli cu anga.ialii
CheltLrieli generale gi adrr inistrative
A rror-tizarea

ImobiIizhri corporale
Investilii inrobi I iare
Alte imobilizari necorporale
(Provizioane) relurari de provizioarte
Deprecierea activelor financiare care

lrLl sr-rnt evalr,rate Ia valoarea-ir-rsta

prin profit sau pierdere

Dascdlu C'..'Jt e.fan e.sctr A., Botect M., Clonlctbilitutea in,slituliilor de credit Ed. ASE, Bucure.sti, 201 l
Suportul de c'ur.s e.sta cle.slinul nrtmcri .sltrdettlil nr L' IG/Progrctmul Licenld, trttul lll :i. ,seriu B. 'in t,etlerect
Strrsa

(
P t' !:Li I i t' i

L'.\'

tttt

( tt

Itt

rti,,Xi

lt:::!

Pro.f. urtiv. tlr.

Contabil ittt ea in st itr'r (i il o r de cretl it

Suporl de curs 1,2, -J


necotate
Active financiare evalitate la cost IirlstrLtmente de capitaluri proprii

$l

Aurelit

$te.fiinesctt

instrurrretrte derivate legate de

acestea

Active financiare clisponibile itt vederea vArlzirii


iurprut.uuturi gi creanle

lnvestilii pdstrate pAna la scaderr!h


Deprecielea activelor trefi tranciare
lmobiIizari corPorale
lnvestilii imobiIiare
Fond comercial
Alte imobi I izdt'i necorPorale
in entitdli colltlolate
TitlLrri de participar-e clelinute in filiale. in entitati asociate 9i

it.t cotttLtr.t

Altele

pierdere
Fond cotlercial negativ reclllroscllt imediat in profit sau
profit.l sar-r pier.derea cliu active inrobilizate gi grLrpuri destinate cedarii. clasificate drept delilrLtte
vAuzarii. care nu pot fi considerate activitdti illtrerLrpte
Total profit sai, pierclere cliu opera!iLttri colltirlue ittaittte de irrpozita;e
pierderii din operali,rri corrtinue
CheltLrieli sau ve,ituri cu inrpozitril uf"r"nt profitLrlLri saLr
Total profit sau pierclere clin opera!iLtui cotltirlue dLrpd irnpozitare
Profit sau pierdere din activitali irttrerupte dupa impozitare

in

vederea

Total profit sau pierclere aferent/d exercilir'rlr"ri


furntzeaz'a ir-ifbrnrafii sr-rplimentare 9i
Ropoartele cat.e pt"e?intd inli)t.t11(tlii (lltele decat ccle Lle bu;it
gi periodicitatea acestora este urnldtoarea:
cletalieri ale indicatorilor din informaliile de baza. Structura
(FIN3) Iusttr.tntetrte cierivate clelirlr-rte in vederea tranzac{iondrii -trimestrial
(FIN4) Instruurente derivate - contabilitatea cle acoperire --trir.nestrial
(FIN5) Clasificarea activelor tlnanciare -lunar
(FIN6) Clasitrcarea creditelor 5i creanlelor - lunar
lunar
ipfXZ) Info.-'a[ii ref'eritoare la active depreciate 9i restatlte proflt/ pierdere: infbrma{ii
(FINg) Active financiare ciesennate ca ilind evaluate la valoarea.ir-rsti prin

privind riscul de credit - trit'llestrial


gi tri,restrial
ipfNql Informalii privird riscul de credit qi deprecierile -1unar
(FIN 1 0) Datorii flrranciare-llrnar
lunar. semestrial. auual
1HN I 1 ) Informalii privinct valoarea.iustdat.ittal
if fX f 3) hnobilizari corporale 9i necorporale:valoarea contabild (FiN 1 4) Provizioarle - trimestrial
anr-ral
ipfXf 6j Planuri de beneficii deteilIinate 9i berreficiile angaialilor (FIN17) Angaiamente de cleditare. garan[ii financiare 9i alte anga.ianiente - lttnar
(FIN19) VenitLrri qi cheltr-rieli cu taxe 9i comisioane - trimestrial
(FIN20) Defalcarea anumitor elenrente dirr cor-itul de proiit sar-r pierdere - luuar
irnzzl Situalia modit-rcarilor in capitalurile proprii - trir],}estlial
(FlN24) Sume de plata catre pirlile atlliate gi sun-re de incasat de la acestea anual
(FIN40) Alte inflomra{ii - lr-rnar
Contenta{i!

i;

Sttrsu

-) "b,r,uii
Du.tcdl tt C'.,

St

e.ftinesctt

ii.,

l
C'nnruniiii'arrea in.srirttriilor de creclir, Ed. A,\8. Bttt'ttre.sri.20l
t'cderecr
in
B.
:i'.scriu
lll
utttrl
CIG/Prt,tgrcttttul Licenlti,

Strportul de ctrrs e.ste de.slinal ntrrucri.sttrrlenlilctr


pre gat iri

ex

ct

nt e n u I u

ur,:r.,..1r'r':i.,ii.I1,$p1ii1:.ir

,i. -.]Frir*#f.{*MjAlre{.r*4!*,.,i!ri,.+r,

:.