Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

DECLARAIE
privind veniturile realizate din Romnia

200

Anul

Declaraie rectificativ
Se completeaz cu X n cazul declaraiilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

Iniiala
tatlui

Nume
Prenume

Numr

Strad

Banca
Scar

Bloc

Etaj

Ap.

Localitate

Jude/
Sector
Cont bancar
(IBAN)

Cod potal

Telefon

E-mail

Fax

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


1. Categoria de venit
Venituri:

A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente

activiti agricole

operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

silvicultur

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise

piscicultur

2. Determinarea venitului net: sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

asociere fr personalitate juridic

individual

norm de venit

modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

entiti supuse regimului transparenei fiscale


4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina


6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare
7. Data nceperii activitii

B.DATE PRIVIND VENITUL/CTIGUL NET


ANUAL

cedarea folosinei bunurilor

Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii

(lei)
1. Venit brut ........................................................................................................................................................
2. Cheltuieli deductibile, din care................................................................................................................
2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii.............................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) .......................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului...................
4. Ctig net anual ..................................................................................... .......................................................
5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...............................................................

Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.01.13

1.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
5.

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/


CTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL
1. Bursa privat
Contract nr./data

Suma pltit (lei)

Documente de plat
nr./data

2. Susinerea unei entiti nonprofit/uniti de cult


Denumire entitate nonprofit/
unitate de cult
Cod de identificare fiscal a
entitii nonprofit/unitii de cult
Cont bancar (IBAN)

Suma (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscal
Nume, prenume/Denumire

Numr

Strad

Jude/Sector

Localitate

Telefon

Fax

Anexele nr.

Bloc

Scar

Etaj

Ap.

Cod potal

E-mail

fac parte integrant din prezenta declaraie *).

Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.

Semntur mputernicit

Semntur contribuabil

Loc rezervat organului fiscal


Nr. nregistrare:

Data:

* ) Se nscrie numrul anexelor completate, corespunztor categoriilor i surselor de venit declarate.


n cazul n care, au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri, se vor completa, dup caz, unul sau mai multe formulare
Anex la Declaraia privind veniturile realizate din Romnia.

ANEXA nr.
la Declaraia privind veniturile
realizate din Romnia

Cod numeric personal/Numr de identificare fiscal

Anul

II.1. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

1. Categoria de venit
Venituri:

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente

cedarea folosinei bunurilor

silvicultur

operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

activiti agricole

piscicultur

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere fr personalitate juridic

entiti supuse regimului transparenei fiscale

norm de venit

modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina


6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare
7. Data nceperii activitii

Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii

B.DATE PRIVIND VENITUL/


CTIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................


2. Cheltuieli deductibile, din care .............................................................................................................
2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ........................................................................
3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului..............

1.
2.
2.1.
3.
3.1.

4. Ctig net anual ..................................................................................... .................................................

4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1)/Pierdere net anual ...........................................................

5.

II.2. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT


A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFURAT

1. Categoria de venit
Venituri:

comerciale

profesii libere

drepturi de proprietate intelectual

cedarea folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente

cedarea folosinei bunurilor

silvicultur

operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract

activiti agricole

piscicultur

transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul societilor nchise
2. Determinarea venitului net:

sistem real

cote forfetare de cheltuieli

3. Forma de organizare:

individual

asociere fr personalitate juridic

entiti supuse regimului transparenei fiscale

norm de venit

modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii

4. Obiectul principal de activitate

Cod CAEN

5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina


6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare
7. Data nceperii activitii

Nr.

Data

8. Data ncetrii activitii

B.DATE PRIVIND VENITUL/


CTIGUL NET ANUAL

(lei)

1. Venit brut .....................................................................................................................................................

1.

2. Cheltuieli deductibile, din care ............................................................................................................

2.

2. 1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii ......................................................................


3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ..................................................................................................................
3.1. Venit net aferent activitilor cu regim de reinere la surs a impozitului..............

2.1.
3.
3.1.

4. Ctig net anual ..................................................................................... .................................................

4.

5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ...........................................................

5.

Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declaraie privind veniturile realizate din Romnia".
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele nscrise n acest formular sunt corecte i complete.
Semntur contribuabil
Numr de nregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
Cod 14.13.01.13

Semntur mputernicit

1
INSTRUCIUNI
privindcompletareaidepunereaformularului200"Declaraieprivindveniturilerealizatedin
Romnia",cod14.13.01.13

1.Depunereadeclaraiei
Declaraiasedepunedectrepersoanelefizicecarerealizeaz,nmodindividualsauntroform
deasociere,veniturinbanii/saunnaturdinRomnia,proveninddin:
Activitiindependente;
Cedareafolosineibunurilor;
Activitiagricolepentrucarevenitulnetsestabiletensistemreal;
Piscicultur;
Silvicultur;
Transferultitlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilor
nchise;
Operaiunidevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,precumioricealte
operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i
supravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare.

1.1.Activitiindependente
1.1.1. venituri comerciale din fapte de comer, prestri de servicii, altele dect cele din profesii
libere,practicareauneimeserii,inclusivdinactivitiadiacente,precumivenituridincedareafolosinei
bunurilorcalificatencategoriavenituridinactivitiindependente;
Persoanele fizice care n anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor
calificate, n condiiile legii, n categoria venituri din activiti independente bifeaz csua "Cedarea
folosinei bunurilor calificat n categoria venituri din activiti independente". Veniturile i cheltuielile
luate n calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul
tuturorcontractelordenchiriere/subnchiriereaflatenderularenanulderaportare.
1.1.2. venituri din profesii libere din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor
financiar,consultantfiscal,expertcontabil,contabilautorizat,consultantdeplasamentnvalorimobiliare,
arhitectsauaaltorprofesiireglementate,desfuratenmodindependent,ncondiiilelegii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectual brevete de invenie, desene i modele,
mostre,mrcidefabricidecomer,procedeetehnice,knowhow,drepturideautoridrepturiconexe
dreptuluideautorialteleasemenea.
Contribuabilii care obin venituri din drepturi de proprietate intelectual de la mai muli pltitori
depunosingurdeclaraie.
1.1.4.ncazulsocietiicivilecupersonalitatejuridicconstituitpotrivitlegiispecialeicareeste
supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se aplic regulile de determinare a venitului net din
activitiindependente.
Persoanele fizice care obin venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu
personalitate juridic (SPRL) constituit potrivit legii speciale i care este supus regimului transparenei
fiscale,potrivitlegii,asimileazvenituldistribuit,venituluinetanualdinactivitiindependente.
1.1.5. Declaraia se depune i de ctre persoanele fizice care au realizat venituri din activiti
independentepentrucareimpozitulreinutlasursdepltitoriideveniturireprezintplatanticipatn
contul impozitului anual, potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare(Codulfiscal),inuauoptatpentruimpozitareafinaldectrepltitoruldevenit.
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintro asociere cu o persoan juridic romn,
microntreprinderecarenugenereazopersoanjuridic,determinatcurespectarearegulilorstabiliten
titlul IV^1 din Codul fiscal, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din
activitiindependente,dincaresededuccontribuiileobligatoriinvedereaobineriivenituluinetanual.

2
1.1.6. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice pentru care impozitul reinut de
pltitorii de venituri este final, potrivit opiunii contribuabililor, n conformitate cu prevederile Codului
fiscal.
1.1.7. Nu au obligaia depunerii declaraiei persoanele fizice care n anul de raportare au realizat
venituri din activiti independente impuse pe baz de norme de venit, cu excepia persoanelor care au
depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu sau stabilit pli anticipate,
conformlegii.
1.1.8.Contribuabiliicaredesfoaroactivitateimpuspenormedeveniticarencursulanului
fiscal de raportare i completeaz obiectul de activitate cu o alt activitate care nu este cuprins n
nomenclatorulactivitilorpentrucarevenitulnetsedeterminpebazdenormedevenitvorfiimpuin
sistemrealdeladatarespectiv,venitulnetanualurmndsfiedeterminatprinnsumareafraciuniidin
norma de venit aferent perioadei de impunere pe baz de norm de venit cu venitul net rezultat din
evidenacontabil.
1.1.9.ncazulschimbriimodalitiideexercitareauneiactivitii/saualtransformriiformeide
exercitareaacesteiantroaltform,potrivitlegislaieinmaterie,ntimpulanului,venitulnet/pierderea
se determin separat pentru fiecare perioad n care activitatea independent a fost desfurat de
contribuabilntroformdeorganizareprevzutdelege.Venitulnetanual/Pierdereaanualsedetermin
prin nsumarea venitului net/pierderii nregistrat/nregistrate n toate perioadele fiscale din anul fiscal n
careaavutlocschimbareai/sautransformareaformeideexercitareaactivitiiisenscriendeclaraie.
1.1.10. Declaraia se completeaz pentru fiecare categorie de venit i pentru fiecare surs de
realizareavenitului.

1.2.Cedareafolosineibunurilormobileiimobile,realizatncalitatedeproprietar,uzufructuar
saualtdeintorlegal
1.2.1. Persoanele fizice care obin venituri din cedarea folosinei bunurilor din mai multe surse,
respectivcontractedenchiriere,completeazdeclaraiapentrufiecaresursdevenit.
1.2.2.ncazulveniturilordinarend,declaraiasedepunedectrepersoanelefizicecareauoptat
pentrudeterminareavenituluinetnsistemreal.
1.2.3. n cazul cedrii folosinei bunurilor deinute n comun, repartizarea venitului net se face
potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
HotrreaGuvernuluinr.44/2004,cumodificrileicompletrileulterioare.
1.2.4.Nuauobligaiadepuneriideclaraieipersoanelefiziceprevzutelaart.63alin.(2)dinCodul
fiscal care n anul de raportare au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor pentru care chiria
prevzutncontractulncheiatntrepriestestabilitnlei,nuauoptatpentrudeterminareavenitului
net n sistem real i la sfritul anului anterior nu ndeplinesc condiiile pentru calificarea veniturilor n
categoria veniturilor din activiti independente, pentru care plile anticipate cu titlu de impozit sunt
egalecuimpozitulanualdatoratiimpozitulestefinal,cuurmtoareleexcepii,pentrucareexistobligaia
depuneriideclaraiei:
pentru situaiile n care declaraia de venit estimativ a fost depus n luna decembrie i pentru
carenusaustabilitplianticipate,conformlegii;
pentru situaiile n care intervin modificri ale clauzelor contractuale, cu excepia situaiilor
prevzutelaart.82alin.(7)dinCodulfiscal;
pentrusituaiilencareinvestiiilelabunurilemobileiimobilealeproprietarului,uzufructuarului
sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei bunurilor, inclusiv a
contractelordecomodat,suntefectuatedecealaltpartecontractant.

1.3.Activitiagricolepentrucarevenitulnetsedeterminnsistemreal
Declaraiasedepunedecontribuabiliicaredesfoaractivitateanmodindividuali/sauncadrul
unei asocieri fr personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice i care determin venitul net n
sistemreal,pebazadatelordincontabilitateanpartidsimpl.

3
Persoanele fizice care realizeaz venituri n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic,
constituit ntre persoane fizice, completeaz declaraia avnd n vedere venitul net distribuit, care le
revinedinasociere.
a) Venituridinactivitiagricolerealizatentre1ianuarie2013i1februarie2013
Pentruvenituriledinactivitiagricolerealizatepnladatade1februarie2013,obligaiilefiscale
suntcelenvigoareladatarealizriiacestora.
Contribuabilii care au realizat venituri din activiti agricole n sistem real ncepnd cu 1 ianuarie
2013ipentrucare,ncepndcudatade1februarie2013,seimpunpebazanormelordevenit,declar
distinct,nformular,venitulnetanualrealizatntre1ianuarie2013i1februarie2013.
Nuauobligaiadepuneriideclaraieipersoanelefizicecareaurealizatvenituridinactivitiagricole
cuimpunerefinal,ntre1ianuarie2013i1februarie2013,dinvalorificareaproduseloragricoleobinute
dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat ori luate n arend, ctre
unitispecializatepentrucolectare,unitideprocesareindustrialsauctrealteunitipentruutilizare
caatare.
b) Venituridinactivitiagricolerealizatencepndcudatade1februarie2013
ncepndcudatade1februarie2013,venituriledinactivitiagricolecuprindveniturileobinute
individualsauntroformdeasociere,frpersonalitatejuridic,din:
a)cultivareaproduseloragricolevegetale;
b)exploatareaplantaiilorviticole,pomicole,arbutilorfructiferiialteleasemenea;
c) creterea i exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animal, n
starenatural.
Veniturile din activiti agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri
impozabileisesupunimpuneriipotrivitprevederilorCapitoluluiII"Venituridinactivitiindependente"
delaTitlulIIIImpozitulpevenitdinCodulfiscal,venitulnetanualfiinddeterminatnsistemreal,pebaza
datelor din contabilitatea n partid simpl. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere
propriiveniturilordinactivitiindependentepentrucarevenitulnetanualsedeterminnsistemreal.

1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele dect prile sociale i valorile mobiliare n cazul
societilornchise
Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat
ctiguri/pierderidintransferultitlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazul
societilornchiseiauobligaiastabiliriictiguluinetanual/pierderiineteanuale,potrivitlegii.
n cazul ctigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la
completarea formularului, se au n vedere dispoziiile Codului fiscal, dispoziiile Hotrrii Guvernului nr.
44/2004pentruaprobareaNormelormetodologicedeaplicareaLegiinr.571/2003privindCodulfiscal,cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i normele privind determinarea, reinerea i virarea
impozituluipectiguldecapitalrezultatdintransferultitlurilordevaloare,obinutdepersoanelefizice,
aprobateprinordincomunalministruluifinanelorpubliceialpreedinteluiComisieiNaionaleaValorilor
Mobiliare.

1.5.Operaiunidevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,precumiorice
alteoperaiunisimilare,alteledectcelecuinstrumentefinanciaretranzacionatepepieeautorizatei
supravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare
Declaraia se depune de ctre persoanele fizice care, n anul de raportare, au realizat
ctiguri/pierderidinoperaiunidevnzarecumpraredevalutlatermen,pebazdecontract,precumi
oricealteoperaiunisimilare,alteledectcelecuinstrumentefinanciaretranzacionatepepieeautorizate
i supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, i au obligaia stabilirii ctigului net
anual/pierderiineteanuale,potrivitlegii.
n cazul operaiunilor de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i
oricealteoperaiunisimilare,lacompletareaformularuluiseaunvederedispoziiileCoduluifiscaliale
HotrriiGuvernuluinr.44/2004,cumodificrileicompletrileulterioare.

1.6 Veniturile din silvicultur i piscicultur reprezint veniturile obinute din recoltarea i
valorificarea produselor specifice fondului forestier naional, respectiv a produselor lemnoase i
nelemnoase,precumiceleobinutedinexploatareaamenajrilorpiscicole.

2.Termenuldedepunereiorganulfiscalcompetent
2.1.Termendedepunere:
anual,pentrufiecareanfiscal,pnladatade25maiinclusivaanuluiurmtorceluiderealizarea
venitului;
ori de cte ori contribuabilul constat erori n declaraia anterioar, prin completarea unei
declaraiirectificativepnlatermenulprevzutdelege,situaiencaresevanscrie"X"ncsuaspecial
prevzutnformularnacestscop.
2.2.Declaraiasecompleteazndouexemplare:
originalulsedepunela:
a)organulfiscalnacruirazteritorialcontribuabilulareadresaundeiaredomiciliul,potrivit
legiisauadresaundelocuieteefectiv,ncazulncareaceastaestediferitdedomiciliu,pentrupersoanele
fizicecareaudomiciliulfiscalnRomnia;
b)organulfiscalnacruirazteritorialseafldomiciliulfiscalalmputernicituluisaucuratorului
fiscal, dup caz, n cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal n Romnia, pentru urmtoarele
categoriidevenituri:
venituridindrepturideproprietateintelectual;
venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de
nchirierelasfritulanuluifiscal;
venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele
dectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise;
venituri din investiii reprezentnd ctiguri/pierderi din operaiuni de vnzarecumprare de
valutlatermen,pebazdecontract,precumidinoricealteoperaiunideacestgen,alteledectcelecu
instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia Naional a
ValorilorMobiliare.
c)organulfiscalnacruirazteritorialseaflsursadevenit,pentrucontribuabiliipersoanefizice,
frdomiciliufiscalnRomniacarerealizeazvenituri,alteledectceleprevzutelalit.b);
copiasepstreazdectrecontribuabilsaudectremputernicitul/curatorulacestuia.

3.Completareadeclaraiei
Declaraia se completeaz de ctre contribuabili sau de ctre mputerniciii acestora, potrivit
dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu
modificrileicompletrileulterioare,nscriindcumajuscule,citeicorectdateleprevzutedeformular.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care exist
obligaia depunerii declaraiei vor completa n mod corespunztor numrul de surse ori categoria de
venituri realizate, cap. II "Date privind veniturile realizate, pe surse i categorii de venit", n formularul
"Anexnr.....laDeclaraiaprivindveniturilerealizatedinRomnia",careseataeazladeclaraiaprivind
veniturilerealizate.
Declaraiasedepune,mpreuncuanexelecompletate,dacestecazul,nformathrtie,directla
registraturaorganuluifiscalsaulaoficiulpotal,prinscrisoarerecomandatcuconfirmaredeprimireori
princelelaltemetodeprevzutedelege.
Declaraiasepunegratuitladispoziiacontribuabilului.
Data depunerii declaraiei este data nregistrrii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la
pot,dupcaz.
Nusevadepuneformularulanexladeclaraie,ulteriordepuneriiuneideclaraiiprivindveniturile
realizatenRomnia.Veniturilenecuprinsendeclaraiainiialsedeclarprindepunereauneideclaraii
rectificative.

5
Declaraia poate fi depus i prin mijloace electronice de transmitere la distan, prin utilizarea
serviciuluidedepuneredeclaraiionline,existentpeportaluleguvernare.ro

I.DATEDEIDENTIFICAREACONTRIBUABILULUI

Larubricileprivindadresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Codnumericpersonal/Numrdeidentificarefiscalsenscriecodulnumericpersonalsaunumrul
de identificare fiscal atribuit de ctre Agenia Naional de Administrare Fiscal cu ocazia nregistrrii
fiscale,dupcaz.
Banca; Cont bancar (IBAN) se nscriu denumirea bncii i codul IBAN al contului bancar al
contribuabilului.

II.DATEPRIVINDVENITURILEREALIZATE,PESURSEICATEGORIIDEVENIT

A.DATEPRIVINDACTIVITATEADESFURAT

1.Categoriadevenitsebifeazcsuacorespunztoarecategorieidevenitrealizat,dupcaz.
2. Determinarea venitului net se bifeaz csua corespunztoare modului de determinare a
venituluinet:nsistemreal,pebazacotelorforfetaredecheltuielisaupebazdenormdevenit,dup
caz.
3.Formadeorganizaresebifeazcsuacorespunztoaremoduluidedesfurareaactivitii.
Csua"individual"sebifeazdepersoanelefizicecareobinvenituridintroactivitatedesfurat
nmodindividual.
Csua"asocierefrpersonalitatejuridic"sebifeazdepersoanelefizicecareobinvenituridintr
oactivitatedesfuratncadruluneiasocierifrpersonalitatejuridic,constituitntrepersoanefizice,
sau al unei asocieri cu o persoan juridic contribuabil pltitoare de impozit pe veniturile
microntreprinderilor,potrivittitluluiIV^1dinCodulfiscal,carenugenereazopersoanjuridic.
Csua "entiti supuse regimului transparenei fiscale" se bifeaz de persoanele fizice care obin
venituri dintro activitate desfurat ntro form de organizare cu personalitate juridic, constituit
potrivitlegiispeciale,icareestesupusregimuluitranspareneifiscale,potrivitlegii.
Csua "modificarea modalitii/formei de exercitare a activitii" se bifeaz n cazul schimbrii
modalitii de exercitare a unei activiti independente i/sau al transformrii formei de exercitare a
acesteia ntro alt form, potrivit legislaiei n materie, n timpul anului de raportare, n condiiile
continuriiactivitii.
4. Obiectul principal de activitate se nscriu denumirea activitii principale generatoare de
venituri,precumicodulCAENalactivitiidesfurate.
5.Sediul/Dateledeidentificareabunuluipentrucaresecedeazfolosina
Sediulsecompleteazadresasediuluisauloculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz.n
cazulncareactivitateasedesfoarprinmaimultepunctedelucru,secompleteazadresasediuluisau
loculuiprincipaldedesfurareaactivitii,dupcaz.
Persoanele fizice care realizeaz venituri din activiti agricole vor nscrie denumirea unitii
administrativteritorialenacreirazseaflterenul(terenurile),respectiv:municipiu,ora,comunsau
sectoralmunicipiuluiBucureti,dupcaz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosina se completeaz de ctre
contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor. Se nscriu datele de identificare a
bunuluiacruifolosinestecedat.
Deexemplu:
a) pentru imobile (cldiri, terenuri): adresa complet (localitate, strad, numr, bloc, etaj,
apartamentetc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte
mijloacedetransport):tipul,anuldefabricaie,numruldenmatriculare,seriaasiului;

6
c)altebunuri:denumireabunului,descriereadetaliat,cuidentificareaprincipalelorcaracteristici
careindividualizeazbunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/nchiriere/Arendare se nscriu numrul
documentuluicareatestdreptulcontribuabiluluideadesfuraactivitateindependent,potrivitlegii,i
dataemiteriiacestuia.
Contribuabilii care desfoar activiti n cadrul unei asocieri completeaz numrul sub care
contractuldeasociereafostnregistratlaorganulfiscal,precumidatanregistrriiacestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinei bunurilor completeaz rubrica dup
cumurmeaz:
seelimindintextcuvntul"nchiriere"sau"arendare",nfunciedenaturacontractuluincheiat
ntrepri;
senscriunumrulsubcareafostnregistratlaorganulfiscalcontractulncheiatntrepriidata
nregistrriiacestuia.
7,8.Datanceperii/ncetriiactivitiisecompleteazdectrecontribuabiliicarencep/nceteaz
activitateancursulanuluifiscalpentrucaresedepunedeclaraia.
Contribuabiliicarerealizeazvenituridincedareafolosineibunurilornscriudataprevzutpentru
ncepereaderulriicontractuluincheiatntrepri,respectivdataprevzutpentruncetareacontractului
ncheiatntrepri.
Rubricile de la rd. 7 i 8 se completeaz numai dac evenimentele respective se produc n cursul
anuluipentrucaresedepunedeclaraia.

B.DATEPRIVINDVENITUL/CTIGULNETANUAL

1. VENITURI DIN ACTIVITI INDEPENDENTE: activiti comerciale, profesii libere i drepturi de


proprietateintelectual

a)Activitatedesfuratnmodindividual
a.1) n cazul persoanelor fizice care realizeaz venituri, determinate n sistem real, din activiti
comerciale,dinexercitareauneiprofesiilibere,precumivenituridincedareafolosineibunurilorcalificate
ncategoriavenituridinactivitiindependente
Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil.
rd.1.Venitbrutsenscriesumareprezentndvenituriletotalenbanii/sauechivalentulnleial
veniturilornnaturncasatenanulderaportareattdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente.
rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcheltuielileefectuatenvederearealizrii
venitului,cucondiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective,
sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruia
aufostpltite,inclusivcontribuiilesocialeobligatoriipltite,potrivitlegii.
rd. 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii se nscrie suma reprezentnd contribuia de
asigurri sociale pltit potrivit legii i plile anticipate efectuate reprezentnd contribuia de asigurri
socialedesntate,dedusepotrivitlegii.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile.
rd.3.1.Venitnetaferentactivitilorcuregimdereinerelasursaimpozituluisenscriepartea
dinvenitulnetaferentactivitilorindependentepentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajla
surs.
rd.5.Pierderefiscalanual/Pierderenetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1).
Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut.
a.2) n cazul persoanelor care realizeaz venituri din activiti independente impuse pe baz de
normdevenit

7
Secompleteazdectrecontribuabiliicaredesfoaractivitiindependente,impusepebazde
norme de venit, care au depus declaraiile de venit estimativ n luna decembrie i pentru care nu sau
stabilitplianticipate,conformlegii.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd norma de venit corespunztoare perioadei
lucrate,comunicatdeorganulfiscal.
a.3)ncazulpersoanelorfizicecarerealizeazvenituridinvalorificareasuboriceformadrepturilor
deproprietateintelectual
Se completeaz fie pe baza datelor din evidena contabil de ctre contribuabilii care au optat
pentrudeterminareavenituluinetnsistemreal,fiepebazadocumenteloreliberatedepltitoriidevenit
dectrecontribuabiliicaredeterminvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuieli.
a.3.1) n cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub
oriceformadrepturilordeproprietateintelectual,nsistemreal,pebazadatelordinevidenacontabil
npartidsimpl
Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil.
rd.1.Venitbrutsenscriesumareprezentndvenituriletotalenbanii/sauechivalentulnleial
veniturilornnaturncasatenanulderaportareattdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente.
rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcheltuielileefectuatenvederearealizrii
venitului,cucondiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective,
sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruia
aufostpltite,inclusivcontribuiilesocialeobligatoriipltite,potrivitlegii.
rd. 2.1. Contribuii sociale obligatorii, potrivit legii se nscrie suma reprezentnd contribuia de
asigurri sociale pltit potrivit legii i plile anticipate efectuate reprezentnd contribuia de asigurri
socialedesntate,dedusepotrivitlegii.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile.
rd.3.1.Venitnetaferentactivitilorcuregimdereinerelasursaimpozituluisenscriepartea
dinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs.
rd.5.Pierderefiscalanual/Pierderenetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1).
Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut.
a.3.2) n cazul persoanelor fizice care determin venitul net din valorificarea sub orice form a
drepturilordeproprietateintelectual,pebazacotelorforfetaredecheltuieli,secompleteaz:
rd.1.Venitbrutsenscriesumareprezentndvenituriletotalenbanii/sauechivalentulnleial
veniturilornnaturrealizatedinvalorificareasuboriceformadrepturilordeproprietateintelectual,din
toatesursele,nanulderaportare.
Lastabilireaveniturilorbrutedindrepturideproprietateintelectualseaunvedereattsumele
ncasate n cursul anului, ct i reinerile n contul plilor anticipate efectuate cu titlu de impozit i
contribuiileobligatorii,efectuatedepltitoriidevenit.
rd.2.Cheltuielideductibilesenscrievaloarearezultatprinnsumareacheltuielilorforfetareia
contribuiilorsocialeobligatoriipltite,potrivitlegii.
Cheltuieliledeductibilesedeterminastfel:
Pentru veniturile realizate din drepturile de proprietate intelectual aferente operelor de art
monumental
nvedereadeterminriicheltuielilordeductibileseprocedeazastfel:
sedetermincheltuielileforfetareprinaplicareauneicotedecheltuielide25%asupravenitului
brut;
se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor
socialeobligatoriipltite,potrivitlegii.
Pentru veniturile din valorificarea drepturilor de proprietate intelectual, altele dect cele
aferenteoperelordeartmonumental:

8
nvedereadeterminriicheltuielilordeductibileseprocedeazastfel:
sedetermincheltuielileforfetareprinaplicareauneicotedecheltuielide20%asupravenitului
brut;
se determin cheltuielile deductibile prin nsumarea cheltuielilor forfetare i a contribuiilor
socialeobligatoriipltite.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
rd.3.1.Venitnetaferentactivitilorcuregimdereinerelasursaimpozituluisenscriepartea
dinvenitulnetpentrucareplileanticipatesaurealizatprinstopajlasurs.
a.3.3) n cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectual transmise prin succesiune,
veniturilor din exercitarea dreptului de suit i al veniturilor reprezentnd remuneraia compensatorie
pentrucopiaprivat,secompleteaz:
rd.1.Venitbrutsenscriesumareprezentndvenituriletotalenbanii/sauechivalentulnleial
veniturilornnaturrealizatedinvalorificareasuboriceformadrepturilordeproprietateintelectual,din
toatesursele,nanulderaportare.
rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumatotalpltitorganismelordegestiunecolectivsau
altor pltitori care, conform legii, au atribuii de colectarei de repartizare a veniturilor ntre titularii de
drepturi.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).

b)Activitatedesfuratntroformdeasociere
b.1.) n cazul persoanelor fizice care i desfoar activitatea n cadrul unei asocieri fr
personalitate juridic, constituit ntre persoane fizice, sau ntro form de organizare cu personalitate
juridic, constituit potrivit legii speciale, supus regimului transparenei fiscale, potrivit legii, se
completeaz:
rd.3.Venitnetanualsepreiasumanscrisncol.5,larndulcorespunztorcontribuabilului,din
tabeluldelacap.Vdin"Declaraiaanualdevenitpentruasocierilefrpersonalitatejuridicientiti
supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de
raportare,supusimpozituluipevenitidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col. 6, la rndul
corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru
asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd
pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform
contractuluideasociere.
b.2.)ncazulasocierilorconstituitentrepersoanefiziceipersoanejuridiceromne,carenudau
natereuneipersoanejuridice
Venitul cuvenit unei persoane fizice dintro asociere cu o persoan juridic romn,
microntreprinderecarenugenereazopersoanjuridic,determinatcurespectarearegulilorstabiliten
legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor, este asimilat, n vederea impunerii la nivelul
persoaneifizice,venituluidinactivitiindependente,dincaresededuccontribuiileobligatoriinvederea
obineriivenituluinetanual.
rd.1.Venitbrutsenscriesumareprezentndvenitulcuvenituneipersoanefizicedintroasociere
cuopersoanjuridicromn,microntreprinderecarenugenereazopersoanjuridic,determinatcu
respectarearegulilorstabilitenlegislaiaprivindimpozitulpevenitulmicrontreprinderilor.Sepreiasuma
nscrisncol.5,larndulcorespunztorcontribuabilului,dintabeluldelacap.Vdin"Declaraiaanualde
venitpentruasocierilefrpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale".
rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcontribuiilesocialeobligatoriipltitede
asociaiipersoanefizice.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut i contribuiile
socialeobligatoriipltite,respectivdintresumanscrislard.1isumanscrislard.2.

9
rd.3.1.Venitnetaferentactivitilorcuregimdereinerelasurssepreiasumadelard.3.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se nscrie suma reprezentnd pierderea
realizat de persoana fizic dintro asociere cu o persoan juridic romn, determinat cu respectarea
regulilor stabilite n legislaia privind impozitul pe venitul microntreprinderilor. Se preia suma nscris n
col. 6, la rndul corespunztor contribuabilului, din tabelul de la cap. V din "Declaraia anual de venit
pentruasocierilefrpersonalitatejuridicientitisupuseregimuluitranspareneifiscale".

2.VENITURIDINCEDAREAFOLOSINEIBUNURILOR

Declaraia se completeaz pe baza contractului ncheiat ntre pri de ctre contribuabilii care
determinvenitulnetpebazacotelorforfetaredecheltuielisaupebazadatelordinevidenacontabilde
ctrepersoanelefizicecareauoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal.
rd. 1. Venit brut se nscrie suma reprezentnd chiria prevzut n contractul ncheiat ntre pri
pentruanulfiscalderaportare,indiferentdemomentulpliiacesteia,majoratcuvaloareacheltuielilor
ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor legal,
dacsuntefectuatedecealaltpartecontractant.
n venitul brut se includ i eventualele daune pltite potrivit unor clauze contractuale, n cazul
rezilieriicontractelornaintedetermen.
Reprezint venit brut i valoarea investiiilor la bunurile mobile i imobile ale proprietarului,
uzufructuarului sau ale altui deintor legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinei
bunurilor,inclusivalcontractelordecomodat,icaresuntefectuatedecealaltpartecontractant.
nsituaiancarechiriareprezintechivalentulnleialuneivalute,venitulbrutanualsedetermin
pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca Naional a
Romnieidinultimaziafiecreiluni,corespunztorlunilordinperioadadeimpunere.
n cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net n sistem real se nscrie
totalitatea veniturilor ncasate ca urmare a cedrii folosinei bunului, pe baza datelor din evidena
contabil.
rd.2.Cheltuielideductibilesenscrie,dupcaz:
sumareprezentndcheltuieliledeductibileefectuatenvederearealizriivenitului,cucondiias
fie efectuate n interesul direct al activitii, s corespund unor cheltuieli efective, s fie justificate cu
documenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruiaaufostpltite,n
cazulcontribuabililorcareauoptatpentrudeterminareavenituluinetnsistemreal,pebazadatelordin
evidenacontabilnpartidsimpl;
suma rezultat prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1),
reprezentndcheltuielideductibileaferentevenitului,ncazulcontribuabililorcaredeterminvenitulnet
pebazacotelorforfetaredecheltuieli.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile.
rd.5.Pierderefiscalanual/Pierderenetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1).
Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut.
Secompleteaznumaidectrecontribuabiliicaredeterminvenitulnet/pierdereafiscalnsistem
realicarenanulderaportareaunregistratpierderi.

3. VENITURI DIN ACTIVITI AGRICOLE, PISCICULTUR I SILVICULTUR, PENTRU CARE VENITUL


NETSEDETERMINNSISTEMREAL,PEBAZADATELORDINCONTABILITATEANPARTIDSIMPL
a)Activitatedesfuratnmodindividual
Secompleteazpebazadatelordinevidenacontabil.
rd.1.Venitbrutsenscriesumareprezentndvenituriletotalenbanii/sauechivalentulnleial
veniturilornnaturncasatenanulderaportareattdinactivitateadebaz,ctidinactivitiadiacente.

10
rd.2.Cheltuielideductibilesenscriesumareprezentndcheltuielileefectuatenvederearealizrii
venitului,cucondiiasfieefectuateninteresuldirectalactivitii,scorespundunorcheltuieliefective,
sfiejustificatecudocumenteisfiecuprinsencheltuielileexerciiuluifinanciaralanuluincursulcruia
aufostpltite.
rd. 3. Venit net anual se nscrie suma reprezentnd diferena dintre venitul brut (rd. 1) i
cheltuielileaferentedeductibile(rd.2).
Secompleteaznumaidacvenitulbrutestemaimaredectcheltuieliledeductibile.
rd.5.Pierderefiscalanual/Pierderenetanualsenscriesumareprezentnddiferenadintre
cheltuieliledeductibile(rd.2)ivenitulbrut(rd.1).
Secompleteaznumaidaccheltuieliledeductibilesuntmaimaridectvenitulbrut.

b) Activitate desfurat ntro form de asociere ntre persoane fizice, care nu d natere unei
persoanejuridice
Secompleteaz:
rd.3.Venitnetanualsepreiasumanscrisncol.5,larndulcorespunztorcontribuabilului,din
tabeluldelacap.Vdin"Declaraiaanualdevenitpentruasocierilefrpersonalitatejuridicientiti
supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd venitul net din asociere, realizat n anul fiscal de
raportare,supusimpozituluipevenitidistribuitasociatului,conformcontractuluideasociere.
rd. 5. Pierdere fiscal anual/Pierdere net anual se preia suma nscris n col. 6, la rndul
corespunztor contribuabilului, din tabelul prevzut la cap. V din "Declaraia anual de venit pentru
asocierile fr personalitate juridic i entiti supuse regimului transparenei fiscale", reprezentnd
pierderea fiscal din asociere realizat n anul fiscal de raportare i distribuit asociatului, conform
contractuluideasociere.

4.CTIGURI/PIERDERIDINTRANSFERULTITLURILORDEVALOARE,ALTELEDECTPRILESOCIALE
IVALORILEMOBILIARENCAZULSOCIETILORNCHISE

Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de intermediari/societile de


administrare a investiiilor sau ali pltitori de venit, privind tranzaciile efectuate cu titluri de valoare,
alteledectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise.
rd. 4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i
pierderilenregistratecaurmareatranzacionriititlurilordevaloare,alteledectprilesocialeivalorile
mobiliarencazulsocietilornchise.
Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile.
rd.5.Pierderefiscalanual/Pierderenetanualsenscriepierdereanetanualreprezentnd
diferenadintrepierderileictigurilenregistratecaurmareatranzacionriititlurilordevaloare,altele
dectprilesocialeivalorilemobiliarencazulsocietilornchise.
Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile.
La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind
tranzaciileefectuate,dincaresrezultectigulnet/pierdereanetdeclarat/declarat.

5. CTIGURI/PIERDERI DIN OPERAIUNI DE VNZARECUMPRARE DE VALUT LA TERMEN, PE


BAZDECONTRACT,PRECUMIORICEALTEOPERAIUNISIMILARE,ALTELEDECTCELECUINSTRUMENTE
FINANCIARE TRANZACIONATE PE PIEE AUTORIZATE I SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAIONAL A
VALORILORMOBILIARE

Se completeaz de contribuabilii care n anul de raportare au realizat ctiguri/pierderi din


operaiuni de vnzarecumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte
operaiuni similare, altele dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i
supravegheate de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, i care au obligaia stabilirii ctigului net
anual/pierderiineteanuale,potrivitlegii.

11
Se completeaz pe baza documentelor justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind
tranzaciileefectuate.
rd. 4. Ctig net anual se nscrie ctigul net anual reprezentnd diferena dintre ctigurile i
pierderile nregistrate n cursul anului de raportare din operaiuni de vnzarecumprare de valut la
termen,pebazdecontract,precumidinoricealteoperaiunisimilare,alteledectcelecuinstrumente
financiaretranzacionatepepieeautorizateisupravegheatedeComisiaNaionalaValorilorMobiliare.
Secompleteaznumainsituaiancarectigurilesuntmaimaridectpierderile.
rd.5.Pierderefiscalanual/Pierderenetanualsenscriepierdereanetanualreprezentnd
diferenadintrepierderileictigurilenregistratencursulanuluideraportaredinoperaiunidevnzare
cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i din orice alte operaiuni similare, altele
dect cele cu instrumente financiare tranzacionate pe piee autorizate i supravegheate de Comisia
NaionalaValorilorMobiliare.
Secompleteaznumainsituaiancarepierderilesuntmaimaridectctigurile.
La declaraie se anexeaz documente justificative, eliberate de pltitorii de venit, privind
tranzaciile efectuate, din care s rezulte ctigul net/pierderea net declarat/declarat, precum i
impozitulcalculatireinutcaplatanticipatpentruanulfiscalderaportare.

III. DESTINAIA SUMEI REPREZENTND PN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL


NET/CTIGULNETANUALIMPOZABIL

Secompleteazdectrecontribuabiliicareauefectuatncursulanuluifiscalderaportarecheltuieli
pentruacordareadeburseprivate,conformlegii,isolicitrestituireaacestorai/saucareopteazpentru
virareauneisumereprezentndpnla2%dinimpozituldatoratpevenitulnetanualimpozabil/ctigul
net anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea entitilor nonprofit care se nfiineaz i
funcioneazncondiiilelegiisauaunitilordecult,potrivitart.84alin.(2)i(3)dinCodulfiscal.
Contribuabilii care i exprim aceast opiune pot solicita direcionarea acestei sume ctre o
singurentitatenonprofitsauunitatedecult.

NOT:
Contribuabiliicareaurealizatvenituridinactivitiindependente/activitiagricole,impuipebaz
denormdevenit,i/saudincedareafolosineibunurilor,carenuauobligaiadepuneriideclaraieiicare
au efectuat n cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private i solicit restituirea acestora
i/sau opteaz pentru virarea unei sume n contul unei entiti nonprofit sau al unei uniti de cult
completeazprezentaseciunedinformular,potrivitinstruciunilordemaijos.

1.Bursaprivatcsuasebifeazdectrecontribuabiliicareauefectuatcheltuielincursulanului
deraportarecuburseprivateisolicitrestituireaacestora.
Contractnr./datasenscriunumrulidatacontractuluiprivindacordareaburseiprivate.
Suma pltit se nscrie suma pltit de contribuabil n cursul anului de raportare pentru bursa
privat.
Documente de plat nr./data se nscriu numrul i data documentelor care atest plata bursei
private.
Contractul privind acordarea bursei private i documentele ce atest plata bursei se prezint n
originalincopie,organulfiscalpstrndcopiileacestoradupceverificconformitateacuoriginalul.n
cazulncaredeclaraiasetransmiteprinpot,documenteledemaisusseanexeazncopie.
2.Susinereauneientitinonprofit/unitidecultcsuasebifeazdectrecontribuabiliicare
solicitvirareauneisumedepnla2%dinimpozituldatoratpevenitulnetanualimpozabil/ctigulnet
anual/ctigul net anual impozabil pentru susinerea unei entiti nonprofit sau uniti de cult, conform
art.84alin.(2)i(3)dinCodulfiscal.
Denumire entitate nonprofit/unitate de cult se nscrie denumirea complet a entitii
nonprofit/unitiidecult.

12
Cod de identificare fiscal a entitii nonprofit/unitii de cult se nscrie codul de identificare
fiscalalentitiinonprofit/unitiidecultpentrucaresesolicitvirareasumei.
Contbancar(IBAN)secompleteazcodulIBANalcontuluibancaralentitiinonprofit/unitiide
cult.
Sumasecompleteazsumasolicitatdecontribuabilafiviratncontulentitiinonprofit/unitii
decult.
n situaia n care contribuabilul nu cunoate suma care poate fi virat, nu va completa rubrica
"Suma",cazncareorganulfiscalvacalculaivavirasumaadmis,conformlegii.
Dacsumasolicitataseviractreentitateanonprofit/unitateadecult,cumulatcusumapltit
pentru bursa privat depete plafonul de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual
impozabil/ctigulnetanual/ctigulnetanualimpozabil,atuncisumatotalluatncalculestelimitatla
nivelulacestuiplafon,avndprioritatecheltuielileefectuatencursulanuluideraportarecubursaprivat.

IV.DATEDEIDENTIFICAREAMPUTERNICITULUI

Secompleteaz,numaincazulncareobligaiilededeclarareaveniturilorsendeplinescdectre
mputernicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziiilor Ordonanei Guvernului nr. 92/2003,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,dateledeidentificareamputernicitului.
Larubricileprivindadresasenscrieadresadomiciliuluifiscal.
Coddeidentificarefiscalsenscriecoduldeidentificarefiscalalmputernicitului.