Sunteți pe pagina 1din 15
DEZVOLTAREA ABILIT ĂȚ ILOR DE VIA ȚĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLT Ă RII DURABILE
DEZVOLTAREA ABILIT ĂȚ ILOR DE VIA ȚĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLT Ă RII DURABILE

DEZVOLTAREA ABILIT ĂȚ ILOR DE VIA ȚĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLT Ă RII DURABILE

DATE GENERALE Parteneri: CJRAE Bihor (aplicant), FDSC și REPER21 (parteneri) Perioada de implementare: mai 2014
DATE GENERALE Parteneri: CJRAE Bihor (aplicant), FDSC și REPER21 (parteneri) Perioada de implementare: mai 2014

DATE GENERALE

Parteneri: CJRAE Bihor (aplicant), FDSC și REPER21 (parteneri) Perioada de implementare: mai 2014 – octombrie
Parteneri: CJRAE Bihor (aplicant), FDSC și REPER21 (parteneri)
Perioada de implementare: mai 2014 – octombrie 2015
Grupul ț int ă : 1.060 cadre didactice (ISCED 0–6)
Valoarea finan ţă rii nerambursabile: 6.542.431
lei
Valoarea finan ţă rii nerambursabile: 6.542.431 lei CONTEXTUL PROIECTULUI Schimb ă rile profunde ș i

CONTEXTUL PROIECTULUI

Schimb ă rile profunde ș i rapide ce caracterizeaz ă lumea de ast ă zi revolu ționeaz ă toate

domeniile, inclusiv educa ț ia. Noua pedagogie este "centrat ă pe elev" pentru a ț ine cont

de posibilităț ile sale reale de a performa într-o societate complex ă ș i imprevizibil ă , precum

cea a secolului XXI. Noile metode sunt "active", adic ă urm ă resc să transforme elevul din

receptor pasiv de informa ț ii în actor al procesului de înv ăţ are. Noua ș coal ă îl educ ă s ă înve ț e

autonom, îl stimuleaz ă să cerceteze, îl implic ă în realizarea de proiecte desfăș urate în situa ț ii

concrete. Piatr ă de temelie a educa ț iei de ieri, transmiterea de cuno ș tin ț e nu mai este un

scop în sine, ci doar una dintre variabilele necesare pentru formarea de competen ț e.

variabilele necesare pentru formarea de competen ț e. Pentru ca orientarea spre competen ţ e dezvoltarea

Pentru ca orientarea spre

competen ţ e dezvoltarea

s ă aib ă succes,

abilit ăţ ilor de via ţă este

indispensabil ă . F ă r ă o palet ă larg ă

de abilit ăţ i, tinerii nu reu ș esc s ă transfere c ă tre via ţ a real ă ș i

esc s ă transfere c ă tre via ţ a real ă ș i s ă

s ă utilizeze efectiv cuno ș tin ţ ele pe care le dobândesc în cadrul ș colar. Abilit ăţ ile reprezint ă deci ingredientul esen ţ ial ce le permite transpunerea cuno ș tin ţ elor în comportamente ș i în atitudini.

deci ingredientul esen ţ ial ce le permite transpunerea cuno ș tin ţ elor în comportamente
Totodat ă , dezvoltarea abilit ăț ilor de via ță trebuie realizat ă "în context".

Totodat ă , dezvoltarea abilităț ilor de via ță trebuie realizat ă "în context". Competen țele formate trebuie s ă ofere tinerilor o mai bun ă adaptare la complexul de constrângeri și provoc ă ri sociale, de mediu, economice ș i culturale specifice societ ăț ii în care tr ă iesc. Educa ț ia pentru dezvoltarea durabil ă permite în ț elegerea problemelor societale ș i identific ă solu ț iile disponibile în contextul actual. Premisa proiectului este c ă educa ț ia pentru dezvoltarea durabil ă înt ă re ș te relevan ț a ș i eficacitatea dezvolt ă rii abilităț ilor de via ță . Prin ‘’Dezvoltarea abilit ăț ilor de via ță ale tinerilor în contextul dezvolt ă rii durabile’’ vom utiliza sinergia acestor dou ă abord ă ri pentru a oferi cadrelor didactice un proces de înv ățare coerent și complet.

didactice un proces de înv ăț are coerent ș i complet. ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI I.

ETAPELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

I. PROGRAMUL DE FORMARE, acreditat, cu durata de 10 zile (3 zile online, 7 zile
I. PROGRAMUL DE FORMARE, acreditat, cu durata de 10 zile (3 zile
online, 7 zile fa ţă în fa ţă ), pentru 1.060 de cadre didactice.

Desf ăș urat în perioada septembrie 2014 - iulie 2015, programul va fi asigurat de 30 de exper ț i cu experien ță vast ă în domeniul abilit ăț ilor de via ță ș i dezvolt ă rii durabile și va include 53 de sesiuni de curs realizate în întreaga ț ar ă .

Programul va permite cadrelor didactice (nivelurile ISCED 0 - 6) s ă î ș i însu ș easc ă cuno ș tin ț ele

ș i competenț ele necesare pentru dezvoltarea abilit ăț ilor de viață ale elevilor pe baza unei abord ă ri complexe, transdisciplinare, care îmbin ă metodele inovatoare ale educa ției nonformale cu educa ț ia pentru dezvoltarea durabil ă .

II. COMUNITATEA DE PRACTIC Ă ( “Prof21”) va facilita înv ăţ area de la egal
II. COMUNITATEA DE PRACTIC Ă ( “Prof21”) va facilita înv ăţ area de la egal
II. COMUNITATEA DE PRACTIC Ă ( “Prof21”) va facilita înv ăţ area de la
egal la egal, experien ţ ial ă , bazat ă pe proiecte educa ţ ionale concrete în
domeniul abilit ăţ ilor de via ţă ș i dezvolt ă rii durabile.

Proiectele educa ț ionale vor fi realizate prin parteneriate între ș coli/licee ș i ONG-urile din re ț elele FDSC ș i REPER21, active în domeniul educa ț iei.

Misiunea Prof21 ș i modul s ă u de func ț ionare vor fi definite participativ de c ă tre cele 1.060 de cadre didactice participante la programul de formare. În acest sens vor fi organizate 8 ateliere de grup de tip OST (Open Space Technology). Începând din octombrie 2014,

comunitatea va dispune de platforma www.Prof21.ro care va permite o utilizare avansată a mijloacelor TIC în scopul înv ăță rii planific ării de proiecte educa ț ionale.

III. 80 DE PROIECTE EDUCA Ţ IONALE în domeniul dezvolt ă rii abilit ăţ ilor
III. 80 DE PROIECTE EDUCA Ţ IONALE în domeniul dezvolt ă rii abilit ăţ ilor
de via ţă ș i educa ţ iei pentru dezvoltarea durabil ă .

Pentru realizarea lor, cadrele didactice vor primi asisten ță tehnic ă din partea echipei proiectului ș i vor beneficia de parteneriatul ONG-urilor. Proiectele realizate vor fi larg promovate în întreag ă ț ar ă , în perioada august - septembrie 2015.

Proiectele educa ț ionale vor utiliza metodele inovatoare ale educa ției nonformale, luând forma dezbaterilor, atelierelor participative, jocurilor de rol, demersurilor artistice etc. Ele vor fi dezvoltate de c ă tre cadrele didactice în urma particip ă rii la programul de formare (etapa I) ș i se vor baza pe înv ăț area comună ș i parteneriatul cu organiza ț iile non- guvernamentale (etapa II). Planificarea ș i desf ăș urarea acestor proiecte va fi una ‘’agil ă ”, pentru a putea integra sugestiile relevante ș i contribu ț iile ulterioare din partea comunit ăț ii.

Ele vor fi înc ă rcate pe platforma www.Prof21.ro unde vor putea fi completate, comentate ș i votate de c ă tre membrii comunit ăț ii de practic ă .

IV. DOU Ă ‘CURRICULUM LA DECIZIA Ș COLII’ (CD Ș ) pentru dou ă discipline
IV. DOU Ă ‘CURRICULUM LA DECIZIA Ș COLII’ (CD Ș ) pentru dou ă discipline
IV. DOU Ă ‘CURRICULUM LA DECIZIA Ș COLII’ (CD Ș ) pentru dou ă
discipline op ţ ionale: “Dezvoltarea abilit ăţ ilor de via ţă ”
(pentru gimnaziu)
ș i “Competen ţ e pentru dezvoltarea durabil ă ” (pentru
liceu).

Pentru CD Ș-ul ‘’Dezvoltarea abilit ăț ilor de via ță ’’, deja existent (aprobat ca disciplina optional ă prin O.M.E.C.T.S nr. 3960/03.05.2012) va fi dezvoltat ă metodologia de implementare. CD Ș-ul ‘’Competen țe pentru dezvoltarea durabil ă’’ va fi transmis mai întâi spre aprobare c ă tre Ministerul Educa ț iei, sub forma unui op ț ional ca disciplin ă nou ă . Platforma Prof21.ro va solicita ș i va colecta o palet ă de recomand ă ri metodologice pentru a facilita aplicarea acestui nou CD Ș de c ătre cadrele didactice.

V. Ș ASE Ș COLI Ș I LICEE PILOT DIN JUDE Ţ UL BIHOR vor
V. Ș ASE Ș COLI Ș I LICEE PILOT DIN JUDE Ţ UL BIHOR vor testa pe
durata semestrului II a anului ș colar 2014-2015 metodologia de implementare
ș i recomand ă rile metodologice
pentru CD Ș -urilor.

În prealabil, 12 reprezentan ți ai celor ș ase ș coli ș i licee pilot vor participa la o vizit ă de 5 zile în Cipru, pentru a analiza beneficiile ș i provoc ă rile introducerii modulului ‘’Dezvoltarea abilităț ilor de via ță’’ în aceast ă ț ar ă unde aceast ă disciplin ă face parte din curriculumul preuniversitar obligatoriu.

BENEFICIILE PROIECTULUI r ș Un num ă r semnificativ de cadre didactice va dispune de
BENEFICIILE PROIECTULUI r ș Un num ă r semnificativ de cadre didactice va dispune de

BENEFICIILE PROIECTULUI

r ș
r
ș
BENEFICIILE PROIECTULUI r ș Un num ă r semnificativ de cadre didactice va dispune de competen

Un num ăr semnificativ de cadre didactice va dispune de competen ţ ele necesare pentru a

ă spunde nevoilor actuale ș i emergente ale elevilor ț inând cont de contextul socio-economic

i cultural al comunit ății lor;

Comunitatea de practic ă va permite incubarea de ini țiative, schimbul de bune practici ș i diseminarea permanent ă a rezultatelor spre contextele locale ș i la nivel na țional;

spre contextele locale ș i la nivel na ț ional; Transferul sistematic de expertiz ă între

Transferul sistematic de expertiz ă între mediul ș colar (formal) și sectorul non- guvernamental (nonformal ș i informal) va contribui în mod semnificativ la cre ș terea nivelului de expertiză ș i dezvoltarea abordă rilor educa ț ionale în rândul cadrelor didactice;

ă rilor educa ț ionale în rândul cadrelor didactice; Integrarea problematicilor ș i solu ț iilor

Integrarea problematicilor ș i solu țiilor reliefate de dezvoltarea durabil ă în metodologia de

dezvoltare a abilit ăţ ilor de via ţă va facilita adaptarea școlilor la a ș tept ă rile societ ății civile, comunit ăților locale și la preg ă tirea elevilor pentru pia ța muncii!

Elevii, beneficiari finali ai interven ției propuse, activa ți de ini ț iativele curriculare sau

extracurriculare pentru dezvoltarea abilit ăț ilor de via ță , vor deveni cet ăţ eni mai con ș tien ţ i de realit ăț ile înconjur ătoare, activi pentru rezolvarea lor ș i creativi prin solu țiile propuse!

z
z

Inițiativele bazate pe CD Ș (curriculum la decizia ș colii) vor avea efectul bulg ă relui de

ă pad ă , urmând s ă atrag ă alte ș coli și cadre didactice interesate de dezvoltarea abilit ăț ilor de via ță în general ș i în contextul dezvolt ării durabile în special!

PARTENERII APLICANTUL - CENTRUL JUDE Ț EAN DE RESURSE Ş I ASISTEN ŢĂ EDUCA Ţ
PARTENERII APLICANTUL - CENTRUL JUDE Ț EAN DE RESURSE Ş I ASISTEN ŢĂ EDUCA Ţ

PARTENERII

APLICANTUL - CENTRUL JUDE Ț EAN DE RESURSE Ş I ASISTEN ŢĂ EDUCA Ţ IONAL Ă BIHOR (CJRAE Bh)

Ş I ASISTEN ŢĂ EDUCA Ţ IONAL Ă BIHOR (CJRAE Bh) Centrul Jude ţ ean de

Centrul Jude ţ ean de Resurse ş i Asisten ţă Educa ţ ional ă Bihor este o institu ţ ie de

înv ăţă mânt specializat ă în oferirea, coordonarea ş i monitorizarea de servicii

educa ţ ionale specifice acordate copiilor/elevilor, cadrelor didactice, p ă rin ţ ilor ş i

membrilor comunit ăţ ii pentru a asigura tuturor accesul la o educa ţ ie de calitate,

precum ş i asisten ţ a necesar ă în acest sens.

Centrul Jude ţ ean de Resurse ş i Asisten ţă Educa ţ ional ă Bihor ofer ă servicii specializate de mediere ş colară , coordoneaz ă , monitorizeaz ă ş i evalueaz ă , la nivel judeţean, activitatea ş i serviciile educa ţ ionale oferite de centrele ş colare pentru educa ţ ie incluziv ă , centrele ş i cabinetele logopedice inter ş colare, centrele jude ţ ene ş i cabinetele de asisten ţă psihopedagogic ă .

Centrul Jude ţ ean de Resurse ş i de Asisten ţă Educa ţ ională Bihor dezvolt ă urm ă toarele servicii:

1. servicii de consiliere psihopedagogic ă ş i orientare ş colar ă ş i profesională , prin CENTRUL JUDE Ţ EAN DE ASISTEN ŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ BIHOR ş i cabinetele de asisten ţă psihopedagogic ă din unit ăţ ile ş colare;

2. servicii de terapie a tulbur ă rilor de limbaj, prin cabinetele logopedice ş colare ş i interş colare;

3. servicii de sprijin pentru copiii cu cerin ţ e educative speciale, integraţ i în unit ăţ ile de înv ăţă mânt de masă , prin centrele ş colare pentru educa ţ ie incluziv ă ;

4. servicii de mediere ş colar ă , prin mediatorii ş colari; 5. servicii complexe

4. servicii de mediere ş colar ă , prin mediatorii ş colari;

5. servicii complexe de educa ţ ie pentru copiii cu deficien ţ e, prin centrele ş colare pentru educa ţ ie incluziv ă ;

6. servicii de informare ş i consiliere pentru cadre didactice, copii, p ă rin ţ i, al ţ i membri ai comunit ăţ ii;

7. servicii de orientare a form ă rii iniţ iale ş i continue prin parteneriate cu institu ţ iile abilitate s ă ofere formare ini ţ ială ş i continu ă;

8. servicii de terapii specifice, oferite prin cabinetele de asisten ţă psihopedagogică ş i prin centrele ş colare pentru educa ţ ie incluzivă ;

9. servicii de evaluare, orientare ș colar ă ș i profesional ă prin SEOSP Bihor ș i COSP Bihor.

De asemenea, CJRAE Bihor:

à elaboreaza studii psihosociologice privind op ţ iunile elevilor claselor terminale vizând calific ă rile profesionale prin înv ăţă mântul profesional ş i liceal, precum ş i tipurile de unit ăţ i de înv ăţă mânt din cadrul re ţ elei ş i alte tipuri de studii în func ţ ie de nevoile identificate;

à este implicat al ă turi de Inspectoratul Ş colar Jude ț ean Bihor în examinarea propunerilor tuturor unit ăţ ilor de învăţământ preuniversitar din re ţ ea ş i a ofertei privind planul de

ş colarizare;

à monitorizeaz ă proiectele/programele, parteneriatele educa ţ ionale interne sau

interna ţ ionale derulate pe plan local cu autorit ăţ ile din înv ăţă mânt, autorit ăţile locale, asocia ţ ii ş i funda ţ ii cu preocup ă ri în domeniu vizând problematica consilierii, orient ă rii

ş colare, profesionale ş i a carierei elevilor.

PARTENER 1 – FUNDA Ț IA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIET ĂȚ II CIVILE (FDSC) FDSC este

PARTENER 1 – FUNDA Ț IA PENTRU DEZVOLTAREA SOCIET ĂȚ II CIVILE (FDSC)

FDSC este una dintre cele mai mari ș i mai active organiza ț ii din România, fiind implicat ă de aproape 20 de ani în dezvoltarea sectorului neguvernamental românesc. Înfiin ț at ă la ini ț iativa Comisiei Europene, FDSC ș i-a asumat rolul de centru naț ional de resurse si cercetare a sectorului non-profit, promotor al acestuia, precum ş i furnizor de servicii de asisten ță tehnic ă pentru programele de finan ț are, europene sau din alte surse interna ț ionale destinate sectorului ONG.

din alte surse interna ț ionale destinate sectorului ONG. Ceea ce diferen ţ iaz ă FDSC

Ceea ce diferen ţ iaz ă FDSC este c ă serviciile ș i programele sale de finan ţ are,

informare, consultan ţă , instruire, advocacy ș i constituire de platforme de

reprezentare se completeaz ă reciproc ș i adaug ă valoare unul altuia, servind

dezvolt ă rii societ ăţ ii civile atât prin furnizarea lor direct ă în interiorul sectorului

organiza ţ iilor neguvernamentale (ONG), cât ș i în afara sa.

De-a lungul anilor FDSC ş i-a asumat ac ţ iuni consistente, concentrate la început pe identificarea ş i atragerea c ă tre ONG-uri române ş ti active în domeniul educa ţ ional a unor surse de finan ţ are semnificative (prin schemele de finan ţ are din fonduri ale Uniunii Europene, B ă ncii Mondiale, Mecanismul de Finan ţare Norvegian ș i alț i finan ţ atori privaţ i), respectiv pe mobilizarea sau sus ţ inerea unor demersuri de advocacy sau ac ț iune public ă în domeniu.

În calitate de membru în cadrul Consiliului Economic ş i Social European, FDSC a formulat recomand ă ri şi propuneri în cadrul Opiniilor formulate de CESE pentru diverse comunic ări ale Comisiei Europene relevante domeniilor: educa ţ ie, tineret, voluntariat etc. Totodat ă, la nivel na ț ional, FDSC a formulat numeroase recomand ă ri și opinii privind schimb ă rile legislative (în special Legea Educa ț iei Na ț ionale și metodologiile specifice de implementare, Legea Voluntariatului, Legea Tineretului) ș i ş i-a adus contribu ţ ia la elaborarea Strategiei

Na ţ ionale de Stimulare a Particip ă rii la Formarea Continu ă a Angaja

Na ţ ionale de Stimulare a Particip ă rii la Formarea Continu ă a Angaja ţ ilor, cu Focalizare pe Categorii Dezavantajate (2011-2012).

În anul 2005, în parteneriat cu International Child Development Initiatives (Olanda), FDSC a introdus în România conceptul de “dezvoltare a abilit ăț ilor de via ță”. Astfel, în cadrul proiectului ”Copii ş i tineri, promotori ai societ ăţ ii civile în România” (MATRA, 2005) a luat na ș tere prima re ț ea na ţ ională de formatori în domeniul dezvolt ă rii abilit ăţ ilor de viaţă, s-a dezvoltat primul curriculum de curs adaptat realit ăț ilor sociale din România, au fost formate peste 200 de cadre didactice ș i au fost acordate 51 de granturi mici pentru proiecte de dezvoltarea abilit ăţilor de viaţă în ș coli ș i ONG-uri.

Ca o continuare a demersului, în cadrul liniei de finan ţ are Facilitatea de Tranzi ţ ie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor apar ţ inând minorit ăţ ilor ş i grupurilor dezavantajate, cu o valoare total ă de 3 milioane Euro, au fost finanţ ate 44 de proiecte de dezvoltare a abilit ăţilor de via ţă , cu sume de pân ă la 100.000 Euro fiecare. Proiectele au fost implementate de ONG-uri în parteneriat cu institu ţii publice.

Interven ţ ia în domeniul educa ţ iei a continuat cu un pas foarte important. Proiectul ”Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilit ăţ ilor de viaţă ale elevilor” (2008 – 2011), implementat de c ă tre Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii, Tineretului ş i Sportului în parteneriat cu FDSC ş i International Child Development Initiatives, a dus programele ş i activit ăţ ile de dezvoltare a abilit ăţ ilor de via ţă în şcoal ă. Proiectul a avut un impact direct, atât în ceea ce prive ş te formarea cadrelor didactice (completarea re ţ elei na ţ ionale de formatori cu al ţ i 18 specialiş ti în educa ţ ie, formarea a peste 1000 de cadre didactice) cât ş i prin prisma materialelor dezvoltate. Unul dintre rezultate cele mai importante este propunerea de curriculum pentru disciplina op ț ional ă ”Dezvoltarea abilit ăţilor de via ţă” destinate elevilor din ciclul gimnazial. Pe lâng ă cele peste 1000 de cadre didactice formate, în 2011 s-a derulat o campanie de promovare în ş coli, cu sloganul „Abilit ăţ i de viaţă ? În fiecare zi, la ş coal ă ”. Un instrument foarte util cadrelor didactice este ghidul “Metode ş i instrumente pentru dezvoltarea abilit ăţ ilor de via ţă la clas ă ” (2011) care con ţ ine o parte

teoretic ă ş i 3 capitole practice, alc ă tuite din fi ş e de

teoretic ă ş i 3 capitole practice, alc ă tuite din fi şe de activitate organizate pe cicluri ş colare

(primar, gimnazial, liceal), care pot fi folosite la clas ă la materii diferite. Ghidul poate fi

desc ă rcat de aici: http://www.stiriong.ro/ong/educatie/primul-ghid-destinat-dezvoltarii

PARTENER 2 – ASOCIA Ț IA REPER21 (RE Ț EAUA EUOPEAN Ă PENTRU PROMOVAREA UNEI ECONOMII RESPONSABILE, SEC. XXI)

Ă PENTRU PROMOVAREA UNEI ECONOMII RESPONSABILE, SEC. XXI) REPER21 este o organiza ţ ie cu o

REPER21 este o organiza ţ ie cu o experin ţă vast ă în promovarea ş i opera ţ ionalizarea Responsabilit ăţ ii Sociale ş i Dezvolt ă rii Durabile, care reprezint ă misiunea ş i domeniul s ă u de ac ţ iune.

De la data înfiin ţării, în 2006, asocia ţ ia a realizat o palet ă larg ă de proiecte vizând:

à principiile Dezvolt ă rii Durabile (eficacitatea economic ă , echitatea social ă ș i echilibrul

mediului) ş i Responsabilităţ ii Sociale (comportament etic, transparen ţă , implicarea

stakeholderilor);

à cadrul de referin ţă ce fundamentează aceste dou ă concepte: politicile Uniunii

Europene în domeniul social ș i de mediu, conven ţ iile Organiza ţ iei Interna ţionale a

Muncii, ISO 26000, Global Reporting Initiative, Global Compact, principiile

directoare ale OECD etc.;

à instrumentele de implementare: coduri de conduit ă , metode de management

responsabil, certific ă ri, etichete, indicatori, culegeri de bune practici, modele de

inovare social ă , ghiduri de parteneriat etc.

Pân ă în prezent, proiectele asocia ţ iei au avut ca grupuri ţ intă principale organiza ţ iile

neguvernamentale ş i institu ţ iile de înv ăţă mânt, dar au implicat ș i al ț i actori care sunt în

raport cu activit ăţ ile acestora: autorit ăţ i publice, companii, sindicate, asocia ţii patronale.

În perioada 2006 – 2010, REPER21 a desfăş urat numeroase proiecte educa ţ ionale – finan ţ ate

prin programele comunitare gestionate de Agen ţ ia Na ţ ional ă pentru Programe Comunitare

în Domeniul Educa ţ iei ş i Form ă rii Profesionale (ANPCDEFP). În cadrul acestora,

în Domeniul Educa ţ iei ş i Form ă rii Profesionale (ANPCDEFP). În cadrul acestora, asocia ţ ia a utilizat ş i dezvoltat diverse metode ş i activit ăţ i de educa ţ ie nonformal ă . Proiectele educa ţ ionale realizate au vizat numeroase teme ale dezvolt ă rii durabile: produc ţ ia ş i consumul durabile, educa ţ ia pentru mediu, justi ţ ia de mediu, incluziunea social ă , turismul responsabil, vestimenta ţie etic ă , agricultura durabilă bazata pe comunitate. Diferite ac ţ iuni (expozi ţii, concursuri de desen etc.) pe tema dezvolt ă rii durabile au implicat şcolile ş i liceele din mai multe ora ş e ale ţă rii.

În intervalul 2010 – 2013, pe baza experien ţ ei dobândite, REPER21 a implementat, în parteneriat cu ANPCDEFP și Asocia ţ ia CRIES, proiectul structural co-finan ţ at prin POS DRU,

"Competen ţ e şi instrumente pentru adoptarea responsabilit ăţ ii sociale ş i de mediu în organiza ţiile societ ăţ ii civile" (denumit pe scurt "Societal"). Acest proiect a permis asocia ţ iei

s ă dezvolte, s ă sistematizeze ş i s ă disemineze c ă tre 600 de ONG-uri principiile ş i

instrumentele managementului responsabil de proiect. În cadrul proiectului Societal, REPER21 a realizat diferite tipuri de materiale didactice despre metodele nonformale de educa ţ ie pentru dezvoltarea durabil ă . Pentru a le face cunoscute, asocia ţ ia a organizat numeroase dezbateri şi campanii publice.

ia a organizat numeroase dezbateri ş i campanii publice. Pentru activit ăţ ile sale de promovare

Pentru activit ăţ ile sale de promovare a Dezvolt ă rii Durabile ş i Responsabilit ăţ ii

Sociale din perioada 2007-2013, REPER21 a primit în 2014, din partea ANPCDFP,

premiul de excelen ţă la categoria “Pionieri ai Responsabilit ăţ ii Sociale în proiecte

europene”.

REPER21 a creat "Eveniment Responsabil", o marc ă care, începând din 2012, ofer ă recunoa ştere organizatorilor de evenimente (ONG-uri, firme, ș coli, institu ții) ce integreaz ă cu succes în managementul acestora (planificare, implementare, evaluare, raportare) o gril ă de indicatori de Responsabilitate Social ă (organiza ţi în patru domenii: mediu, social, economic, guvernan ţă ). Pân ă în prezent, marca "Eveniment Responsabil" a fost acordat ă unor manifest ări de referin ţă pentru ONG-uri (precum "Street Delivery", în Bucure ş ti) sau liceeni (festivalul na ţ ional de teatru tân ă r "Ideo Ideis", în Alexandria).

REPER21 coordoneaz ă prioritatea transversal ă SHARE RESPONSIBLY din cadrul Cluj – Capitala European ă

REPER21 coordoneaz ă prioritatea transversal ă SHARE RESPONSIBLY din cadrul Cluj – Capitala European ă a Tineretului 2015 (Youth@Cluj-Napoca 2015 – YAC 2015). SHARE RESPONSIBLY promoveaz ă adoptarea principiilor Responsabilit ății Sociale de c ă tre evenimentele propuse în cadrul Capitalei ș i în managementul general al YAC 2015.

Investe ş te în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ţ ional Sectorial pentru Dezvoltarea
Investe ş te în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Opera ţ ional Sectorial pentru Dezvoltarea
Investe ş te în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Opera ţ ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritar ă 1 „Educa ţ ia ş i formarea profesional ă în sprijinul cre ş terii economice ş i dezvolt ă rii
societ ăţ ii bazate pe cunoa ş tere”
Domeniul major de interven ţ ie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educa ţ ie ş i formare
profesional ă ”
Titlul proiectului: "Dezvoltarea abilit ăț ilor de via ță ale tinerilor în contextul dezvolt ă rii durabile"
Contract Nr. POSDRU/157/1.3/S/141511
Editorul materialului: CJRAE Bihor (aplicant), FDSC ș i REPER21 (parteneri)
Data public ă rii: 18.06.2014
„Con ţ inutul acestui material nu reprezint ă în mod obligatoriu pozi ţ ia oficial ă a Uniunii Europene
sau a Guvernului României”