Sunteți pe pagina 1din 5

Cuprins

5

Cuprins

Abrevieri

11

Cuvânt-înainte

13

Studiu introductiv

15

Capitolul I PROPRIETATEA REZOLUBILÃ

35

1.1. Dobândirea dreptului de proprietate prin accesiune. Drept de superficie. Distincþii. Construcþie edificatã pe terenul altuia. Autoritate de lucru judecat

35

Comentarii

41

Doctrinã

44

Jurisprudenþã

44

1.2. Opþiunea proprietarului de a prelua construcþiile edificate pe terenul sãu de o altã persoanã sau de a cere ridicarea lor. Relevanþa bunei-credinþe sau a relei-credinþe a constructorului. Daune cominatorii. Promisiune de vânzare fãcutã de un singur coproprietar

45

Comentarii

58

Doctrinã

62

Jurisprudenþã

63

Decizii ale Curþii Constituþionale

65

1.3. Vânzare sub condiþie suspensivã. Prescripþia dreptului material la

acþiune. Calculul termenului de prescripþie

66

Comentarii

72

Decizii ale Curþii Constituþionale

79

6

MODALITÃÞILE DREPTULUI DE PROPRIETATE

Capitolul II

PROPRIETATEA ANULABILÃ

82

2.1. Lipsa discernãmântului la încheierea actului juridic. Sancþiune

82

Comentarii

85

2.2. Cauzele de nulitate relativã ºi cauzele de nulitate absolutã. Efectele nulitãþii. Repunerea pãrþilor în situaþia anterioarã Comentarii Jurisprudenþã Decizii ale Curþii Constituþionale

86

98

102

104

Capitolul III PROPRIETATEA COMUNÃ Secþiunea 1. Coproprietatea obiºnuitã

106

106

3.1.1.Coproprietate. Exercitarea dreptului de proprietate asupra aceluiaºi bun în mod colectiv, concurenþial. Suprafeþe de teren aparþinând unor proprietari diferiþi care compun acelaºi corp de proprietate Comentarii Jurisprudenþã Decizii ale Curþii Constituþionale

106

109

112

119

3.1.2. Partaj. Caracter imprescriptibil. Neexercitarea dreptului de opþiune succesoralã în termenul prevãzut de lege. Lipsa calitãþii de moºtenitor Comentarii Jurisprudenþã Decizii ale Curþii Constituþionale Recursuri în interesul legii Hotãrâri ale Curþii Europene a Drepturilor Omului

120

126

129

131

133

136

3.1.3. Acceptarea succesiunii – condiþie pentru dobândirea calitãþii de moºtenitor. Repunerea în termenul de acceptare a succesiunii cu privire la terenuri în condiþiile Legii fondului funciar Comentarii Jurisprudenþã Recursuri în interesul legii

140

144

147

149

Cuprins

7

3.1.4. Acceptare tacitã a succesiunii. Renunþare in favorem. Eroare

asupra naturii actului juridic încheiat. Dovada alterãrii voinþei reale a pãrþilor în momentul încheierii actului. Caracterul judiciar al nulitãþii. Aplicarea legii civile în timp Comentarii Jurisprudenþã

151

161

167

3.1.5. Exercitarea dreptului de proprietate comunã pe cote-pãrþi obiºnuitã. Considerarea acþiunii în revendicare ca act de conservare sau de dispoziþie. Opþiune între regula unanimitãþii ºi regula majoritãþii

170

Comentarii

174

Jurisprudenþã

178

Hotãrâri ale Curþii Europene a Drepturilor Omului

181

3.1.6. Dreptul coproprietarului de a înstrãina cota sa parte. Promisiune de vânzare a unei cote-pãrþi din drept. Clauzã penalã. Interpretarea clauzelor contractuale

185

Comentarii

188

Jurisprudenþã

191

Recursuri în interesul legii

193

3.1.7. Vânzarea bunului altuia. Acþiune în revendicare formulatã de moºtenitorii foºtilor proprietari anterior intrãrii în vigoare a Legii nr. 10/2001. Efectul constatãrii nevalabilitãþii titlului statului în privinþa chiriaºilor cumpãrãtori. Teoria validitãþii aparenþei de drept ºi relevanþa bunei-credinþe în aplicarea acesteia

194

Comentarii

225

Jurisprudenþã

227

Decizii ale Curþii Europene a Drepturilor Omului

231

Secþiunea a 2-a. Coproprietatea forþatã

242

3.2.1. Coproprietatea obiºnuitã ºi coproprietatea forþatã. Distincþii.

Exercitarea dreptului subiectiv cu bunã-credinþã

242

Comentarii

247

3.2.2. Condominiu. Obiectul coproprietãþii forþate. Folosirea normalã a spaþiilor comune. Calitatea procesualã activã asociaþiei de proprietari

250

8

MODALITÃÞILE DREPTULUI DE PROPRIETATE

 

Legislaþie conexã

256

Comentarii Jurisprudenþã Decizii ale Curþii Constituþionale

Organizarea ºi funcþionarea asociaþiei de proprietari conform legislaþiei speciale. Apãrarea în procese a intereselor legate de clãdire. Calitate procesualã activã Legislaþie conexã Comentarii Decizii ale Curþii Constituþionale

Condominiu. Cheltuielile cu energia termicã consumatã pentru încãlzirea spaþiilor aflate în proprietate comunã Comentarii Decizii ale Curþii Constituþionale

257

263

269

3.2.3.

273

276

277

283

3.2.4.

286

289

297

Secþiunea a 3-a. Proprietatea devãlmaºã

298

3.3.1. Comunitatea de bunuri a soþilor în sistemul Codului familiei. Dovedirea contribuþiei majore la dobândirea unui bun în timpul cãsãtoriei Comentarii Jurisprudenþã Decizii ale Curþii Constituþionale Hotãrâri ale Curþii Europene a Drepturilor Omului

298

304

314

317

318

3.3.2. Regimul juridic al bunurilor dobândite de viitorii soþi anterior

intrãrii în vigoare a Codului familiei

324

Comentarii

329

Doctrinã

337

3.3.3. Bunuri dobândite în timpul concubinajului. Supunerea lor regimului juridic al coproprietãþii

337

Comentarii

341

Jurisprudenþã

343

Capitolul IV ASPECTE PROCEDURALE

346

4.1. Partaj succesoral. Competenþa teritorialã a instanþei. Prorogare de competenþã

346

Cuprins

9

Comentarii

349

4.2. Partaj voluntar. Actualizarea despãgubirilor primite pentru imobilul expropriat abuziv în perioada comunistã. Bun ce nu a fãcut obiectul partajului. Posibilitatea unui partaj suplimentar Comentarii Jurisprudenþã

353

355

359

4.3. Modalitatea concretã de împãrþire a bunului. Fracþionarea excesivã a bunului, de naturã sã îi reducã esenþial valoarea. Atribuirea în întregime a bunului uneia dintre pãrþi. Stabilirea termenului pentru plata sultei. Dreptul la apãrare al pãrþilor Comentarii Jurisprudenþã Decizii ale Curþii Constituþionale

361

370

372

375

4.4. Atribuire în naturã. Criterii de atribuire. Cheltuieli de judecatã Comentarii Jurisprudenþã Decizii ale Curþii Constituþionale Hotãrâri ale Curþii Europene a Drepturilor Omului

376

381

386

397

404