Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro
Total consilieri Consiliul Local:
Prezeni:
Pentru:
mpotriv:
Abineri:

10
10
7
x
3

HOTRREA
privind rectificarea Bugetului de venituri i cheltuieli a Clubului Sportiv AVNTUL Periam
Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 27.11.2014, avnd n vedere urmtoarele:
- adresa Clubului Sportiv AVNTUL Periam nregistrat la Primria Comunei Periam sub
nr.8626/19.11.2014;
- raportul compartimentului de specialitate nregistrat sub nr.8802/25.11.2014 ntocmit de doamna
Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul Compartimentului Financiar-contabil,
impozite i taxe al Primriei Comunei Periam i avizat de domnul Dumitra Cornel, Primarul Comunei
Periam;
- prevederile Legii contabilitii nr.82/1991, rerepublicat (r4), cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile Legii nr.69/2000 - Legea educaiei fizice i sportului, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- prevederile H.C.L. Periam nr.6/31.01.2014 privind aprobarea bugetului local al Comunei Periam
pe anul 2014, cu modificrile ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a i lit.d, art.36 alin.4 lit.a, ale art.36 alin.6 lit.a pct.6, ale
art.45 alin.2 lit.a i ale art.115 lit.b din Legea nr.215/2001 privind Administraia Public Local,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob rectificarea Bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2014 al Clubului
Sportiv AVNTUL Periam, dup cum urmeaz:
VENITURI.. 18.500 lei
Subvenie de la bugetul local... 18.500 lei
CHELTUIELI.. 18.500 lei
Cheltuieli materiale sportive i transport. 18.500 lei
1

Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se ncredineaz Clubul Sportiv


AVNTUL Periam i doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil, n cadrul
Primriei Comunei Periam.
Art.3. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeul Timi Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timi;
- Trezoreriei Snnicolau Mare;
- Clubului Sportiv AVNTUL Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent contabil n cadrul primriei;
- La dosarul edinei;
- Prin afiaj, ateniei publice.

PREEDINTELE DE EDIN,
L.S.

Contrasemneaz:

STRUTINSCHI RODICA

SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_______________________________________

BRON DACIANA
______________________________________

Nr. 90 din 27.11.2014


2