Sunteți pe pagina 1din 3

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000

1. IDENTIFICAREA SITULUI
1.1 Tip
B

1.2 Codul sitului

1.8 Datele indic rii i desemn rii/clasific rii sitului


1.3 Data
1.4 Data
Data propunerii
Data confirm rii Data confirm rii
ca sit SPA:
ca sit SCI
complet rii actualiz rii ca sit SCI

ROSCI0265

201101

200612

200706

Data desemn rii


ca sit SAC

200812

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura2000

1.7 NUMELE SITULUI : Valea lui David


2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1. Coordonatele sitului
Latitudine
Longitudine
N 47 14' 4''

E 27 26' 40''

2.2. Suprafa a 2.3. Lungimea


sitului (ha)
sitului (km)
1.435

2.4. Altitudine (m)


Min. Max.
Med.
52

193

2.6. Regiunea biogeografic


Alpin Continental Panonic

107

Stepic

Pontic

2.5 Regiunile administrative


% Numele jude ului
NUTS
RO013
100 Ia i
3.1. Tipuri de habitate prezente n sit i evaluarea sitului n ceea ce le prive te
Cod Denumire habitat
62C0 * Stepe ponto-sarmatice

% Reprez. Supr. rel. Conserv.Global


95
A
C
A
A

40C0 * Tuf ri uri de foioase ponto-sarmatice

1530 * Paji ti i mla tini s r turate panonice i ponto-sarmatice

3.2.c. Specii de mamifere enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE


Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
2021 Sicista subtilis
RC
1335 Spermophilus citellus

Pasaj

3.2.d. Specii de amfibieni i reptile enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE


Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
Pasaj
1298 Vipera ursinii

3.2.g. Specii de plante enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE


Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
4091 Crambe tataria
R
4067 Echium russicum

I
I

Idiomacromerus phlomidis
Tetramesa scheppigi

Sit Pop. Conserv. Izolare Global


B
B
B
B
Sit Pop. Conserv. Izolare Global
B
B
C
A
B

R
R

A
C

B
A

A
C

B
A

2093 Pulsatilla grandis

Eridontomerus arrabonicus

Pasaj

RC

2191 Galium moldavicum


4097 Iris aphylla ssp. hungarica

Iernat

Pasaj

Sit Pop. Conserv. Izolare Global

3.2.f. Specii de nevertebrate enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE


Cod Specie
Popula ie: Rezident
Reproducere
Iernat
4020 Pilemia tigrina
P

3.3. Alte specii importante de flor


Cat. Specia
A Hyla arborea

Sit Pop. Conserv. Izolare Global


A
B
A
B

i faun
Popula ie Motiv
RC C

Archirileya inopinata

RC

Eurytoma sabulosa

RC

RC
RC

A
A

I
I

Tetramesa cylindrica
Zerynthia polyxena

RC
C

A
C

M Cricetulus migratorius

M Cricetus cricetus

RC

M Lepus europaeus

M Mustela erminea

M Mustela nivalis

M Mustela putorius

RC

M Nannospalax leucodon

M Vulpes vulpes

Beta trigyna

Carex secalina

P
P

Centaurea orientalis
Cephalaria uralensis

RC
R

D
D

P
P

Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia


Crocus reticulatus

R
R

D
D

Dianthus capitatus

Hierochloe repens

Hyacinthella leucophaea

Leuzea altaica

Petrosimonia triandra

Plantago schwarzenbergiana

Polygala sibirica

Prunus tenella

Rochelia disperma ssp. retorta

Rumex tuberosus ssp. tuberosus

P
P

Serratula radiata
Seseli tortuosum

RC
R

D
D

P
P

Seseli campestre
Silaum silaus

R
R

D
D

Sisymbrium polymorphum

R Coronella austriaca

R Lacerta agilis

R Lacerta viridis

R Vipera ursinii moldavica

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod
%
CLC
Clase de habitate
N07
5
411, 412
Mla tini, turb rii
N12

11

211 - 213

Culturi (teren arabil)

N14

62

231

N15

242, 243

Alte terenuri arabile

uni

N21

221, 222

Vii i livezi

N26

324

Habitate de p duri (p duri n tranzi ie)

Alte caracteristici ale sitului:


La nord, nord-vest i vest de Ia i, se afl o campie deluroas numit Cmpia Jijiei inferioare sau Cmpia Ia ului.Dealurile din aceast cmpie
au in general orientare nord-vest - sud-est i nu dep esc altitudinea de 200 m.Este vorba de o cmpie de eroziune si acumulare, ce prezint
numeroase alunec ri de teren, str b tut de v i cu lunci largi, inundabile.Dpv fitogeografic, aceast regiune apar ine silvostepei din nordul
Moldovei si se gasesc paji ti naturale utilizate ca p uni i unele folosite de foarte mult vreme ca fna uri.Pe unele dintre aceste fna e
seculare se intlne te o flor extrem de bogat i interesant . Un asemenea fna se afl si la Valea lui David. Orientat nord-sud i lung de
cca 3 km, aceast vale este m rginit la est i vest de cte un deal. Pe aceast coast se g sesc numeroase alunec ri vechi de teren care
au creat un microrelief cu expozi ii i grade de umezeal diferite iar pe unele locuri cresc specii caracteristice s r turilor. In aceast rezervatie
47 la sut din specii sunt eurasiatice, europene, holarctice i cosmopolite, iar 53 la sut sunt specii orientale, sudice, balcanice i dacice.
4.2. Calitate i importan :
Fna ele seculare de la Valea lui David reprezint o insul cu un covor vegetal de step nealterat sau modificat intr-o m sur foarte redus , o
enclav cu caracter stepic, unic in Moldova. Valoarea tiin ific a acestui fna spore te considerabil prin existen a unui inventar floristic de
peste 570 de specii antofite, repreyentnd cca 16 la sut din flora intregii ri. Fna ele seculare Valea lui David reprezint o autentic valoare
biologic , fitogeografic , istoric i biogeografic .
4.3. Vulnerabilitate:
Vulnerabilitatea sitului este dat de urm torii factori: - este par ial cosit i p unat; - practicarea sporadic a turismului haotic; - este afectat
de fenomene de eroziune n propor ie de 70 %; - extragerea de c tre diverse persoane fizice neutorizate a exemplarelor de plante din
genurile Adonis vernalis, Stipa , Festuca etc. pentru valorificarea lor n pie e ca plante medicinale i ornamentale.
4.4. Desemnarea sitului (vezi observa iile privind datele cantitative mai jos):
Fna ele seculare de la Valea lui David a fost declarat zon protejat prin Legea nr.5 din 06 martie 2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului na ional - sec iunea a III-a, zone protejate, anexa I, pct.2.Rezerva ii i monumente ale naturii - jude ul Ia i
4.5. Tip de proprietate:
Situl se afl n totalitate n proprietate privat , avnd n total 53 de proprietari.
4.6 Documenta ie:
1. Nicoar M., Bomher E. 2004, Ghidul ariilor protejate din jude ul Ia i, 93 98, Edit.Tipomoldova, Ia i; 2. Mititelu D. i colab. 1969, Flora
i vegeta ia paji tilor Valea lui David, Muzeul de tiin ele Naturii Bac u Studii i Comunic ri, 81 100, Bac u; 3. Kovacs A. i colab.
1970, Contribu ii la studiul florei din rezerva ia natural Fna ele din Valea lui David Ia i, Buletinul tiin ific Studen esc, t. Uman. Geol.
Geogr., 309 331, Ia i; 4. Burduja C. 1959, O rezerva ie tiin ific care trebuie nfiin at Fna ele din Valea lui David Ia i, Ocrotirea
Naturii, 4, 154-157, Ia i; 5. Codlea Gh., Cristea V., Negrean G., Cristurean I., Srbu I., Srbu Anca, Oprea A., Popescu Gh. 2003, Ghid
pentru identificarea importantelor arii de protec ie i conservare a plantelor din Romnia, 80 83, edit. Alo, Bucure ti!, Bucure ti; 6.
Ciocrlan V. 2000, Flora Ilustrat a Romniei, Pteridophyta et Spermatophyta, Edit. Ceres, Bucure ti.
4.7. Istoric (se va completa de c tre Comisie)
Data

Cmpul modificat

Descriere

|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
|______________|______________________________|___________________________________________________________________|
5. STATUTUL DE PROTEC IE AL SITULUI I LEG TURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE
5.1. Clasificare la nivel na ional i regional
Cod Categorie IUCN
RO04 Categoria IV IUCN

%
2,84

5.2. Rela iile sitului cu alte arii protejate


- desemnate la nivel na ional sau regional
Cod
Categorie
Tip
%
Codul na ional i numele ariei naturale protejate
RO04 Rezerva ie natural
+
2,84 2.536.-Fanetele seculare Valea lui David

6. ACTIVIT ILE ANTROPICE I EFECTELE LOR N SIT I N VECIN TATE


6.1. Activit i antropice, consecin ele lor generale i suprafa a din sit afectat
- Activit i i consecin e n interiorul sitului
Cod Activitate
140 Pasunatul

Intensitate % Infl.
C
10 -

250 Luare/Indepartare de flora

- Activit i i consecin e n jurul sitului


Cod Activitate
100 Cultivare

Intensitate % Infl.
C
25 -

400 Zone urbanizate, habitare umana

50

6.2. Managementul sitului


Organismul responsabil pentru managementul sitului:
n prezent responsabilitatea pentru managementul sitului revine:
1.- custodelui rezerva iei floristice Fne ele seculare Valea lui David- Gr dina Botanic Anastasie F tuIa i (Universitatea Al.I.Cuza Ia i),
reprezentat prin Dr. biol. Adria
Planuri de management ale sitului:
Exist un Plan de management al rezerva iei Fne ele seculare Valea lui David, elaborat de c tre custode i avizat de Academia Romn Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii i care urmeaz s fie naintat la MMGA spre aprobare.
7. HARTA SITULUI
Harta fizic , Scara, Proiec ie :

Harta digital a Romniei (raster i vector), 1:50.000, Stereo 1970

Specifica i dac limitele sunt disponibile n format digital :


Specifica i dac se includ fotografii aeriene:

Da, n format digital ESRI .shp, n proiec ie na ional Stereo 1970

Nu se includ aerofotograme